Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Naputku

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vatrogasna postrojba Kutina NAPUTAK Sukladno sa Zakonom o vatrogastvu. Članak 44. stavak 5. ovaj Naputak treba regulirati troškove koji nastaju prilikom intervencije vatrogasne postrojbe zbog lažnog alarma-dojave sa vatrodojavnog sustava. Način izračuna troškova izlaska treba bi biti sukladan Cjeniku vatrogasnih intervencija HVZ-a, uz mogućnost ugovaranja određenog popusta ili manje cijene, odnosno da se trošak lažnih dojava u paušalnom iznosu dogovori kao sastavni dio cijene vatrodojavne usluge. Prihvaćen Prihvaćeno
2 Hinko Mance NAPUTAK Ovaj Naputak nije u skladu sa Zakonom o vatrogastvu. Članak 44. stavak 5. kaže da se svaka lažna dojava naplaćuje po Naputku, a ne i troškovi povezivanja (Stavak 3.). Sukladno tome Naputkom se može utvrditi samo cjenik troška po lažnoj intervenciji, ne i trošak povezivanja i održavanja veze. Trošak povezivanja i održavanja veze ne može biti jedinstven za cijelo područje RH jer ovisi i o potrebnim ulaganjima pojedine postrojbe da bi uspostavila dojavni centar, broju korisnika itd. Prihvaćen Prihvaćeno
3 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR NAPUTAK Temeljem pregleda i analize Naputka, slobodni smo izraziti svoje nezadovoljstvo predloženim rješenjem, obzirom da se radi o prilično nedostatnom načinu reguliranja situacija u kojima javne vatrogasne postrojbe preuzimaju jednu vrlo odgovornu zadaću, ne samo zaprimanja dojave požara već i stručne procjene požarne opasnosti i rizika na objektu naručitelja usluge, što uključuje i redovne obilaske objekata kako bi vatrogasci bili upoznati sa specifičnostima štićenih građevina, od kojih su neke skladišta opasnih zapaljivih tvari ili tekućina, ili mjesta okupljanja velikog broja ljudi, što slijedom navedenog zahtijeva najveću ozbiljnost u pristupu izrade Naputka. Navedenim Naputkom mjesečni iznosi naplate usluga vatrodojave bazirani su isključivo na broju javljača što ne daje realnu sliku zaštite prostora od požarne opasnosti. Naime, treba uzeti u obzir nekoliko dodatnih činjenica, poput toga da je zbog tehnološkog razvoja sustava zaštite od požara moguće u štićeni objekt ugraditi različite vrste javljača, od standardnih koji pokrivaju tek nekoliko metara kvadratnih, do onih koji pokrivaju i do tisuću metara kvadratnih poput infracrvene barijere sa jednim uređajem (javljačem), ili termokabela različite dužine (npr. nekoliko stotina metara kvadratnih) spojenih na jedan javljač. Osim što se radi o objektima različite veličine, bitno je uzeti u obzir i djelatnost koja se u njima obavlja (već spomenuto skladištenje lako zapaljivih tvari ili tekućina), kao i broj ljudi koji privremeno ili stalno mogu biti u objektu, zatim mogućnost pristupa objektu i slične faktore koji mogu u konačnici utjecati na uspješnost obavljanja usluge. Takvi kriteriji (faktori određivanja cijene usluge vatrodojave) morali bi podrobnije biti navedeni u Naputku, ako je cilj donošenja Naputka unificiranje i transparentnost obavljanja navedenih usluga u Republici Hrvatskoj. Također je bitno Naputkom jasno odrediti tko donosi konačnu Odluku o iznosu cijene usluge vatrodojave, obzirom da predloženi Naputak jedino daje minimume ispod kojih se ne bi smjelo ići, ali ostaje upitno da li su zapovjednici ovlašteni na konačno formiranje cijene sukladno vlastitoj procjeni, ili je to u nadležnosti općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno gradonačelnika Grada Zagreba sukladno članku 95. stavak 4. Zakona o vatrogastvu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
4 Hinko Mance NAPUTAK, I. Brisati: jedinstveni cjenik korištenja usluge sustava za dojavu požara, sustava za dojavu opasnosti koji se koristi za direktan poziv za pomoć kod opasnosti od požara i / ili otkrivanje i dojavljivanje požara u njegovoj najranijoj fazi (dalje u tekstu: vatrodojava) te. Nije u skladu sa Zakonom o vatrogastvu Prihvaćen Prihvaćeno
5 Hinko Mance NAPUTAK, II. Brisati ovu točku jer nije sukladna Zakonom o vatrogastvu Prihvaćen Prihvaćeno
6 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske NAPUTAK, II. Brisati riječi "usluge vatrodojave koja može biti i veća od navedene, ali ne može biti manja." i umjesto njih dodati vatrogasne intervencije kod lažne dojave s vatrodojavne centrale spojene na vatrogasnu postrojbu." Obrazloženje: Glavni vatrogasni zapovjednik je sukladno članku 44. stavku 5. ovlašten da donese naputak o cijeni vatrogasne intervencije kod lažne dojave a isti stavak glasi: "(5) Svaka lažna dojava na temelju koje je intervenirala vatrogasna postrojba iz stavka 2. ovoga članka naplaćuje se od pravne osobe koja koristi sustav za dojavu požara sukladno jedinstvenom cjeniku koji u obliku naputka donosi glavni vatrogasni zapovjednik." Dakle glavni vatrogasni zapovjednik je samo ovlašten da donese naputak o jedinstvenom cjeniku za vatrogasnu intervenciju koja se obavlja temeljem lažne dojave požara s vatrodojavne centrale, a nije ovlašten da utvrđuje cijene usluge vatrodojave na mjesečnoj razini. Jasno je propisano istim člankom a stavkom 3. koje troškove snosi vlasnik vatrodojavnog sustava i ne može imati druge troškove osim utvrđenih Zakonom o vatrogastvu, a naputak mora biti sukladan Zakonu o vatrogastvu, a taj stavak glasi: "(3) Troškove povezivanja te održavanja veze s nadležnom javnom vatrogasnom postrojbom ili središnjem postrojbom dobrovoljnog vatrogasnog društva snosi pravna osoba koja koristi sustav za dojavu požara." Napominjemo da prema članku 38. Zakona o sustavu državne uprave ("NN" 66/19.) jasno je propisano u stavku 1. tog članka da: "(1) Provedbene propise donose čelnici tijela državne uprave kada su na to izrijekom zakonom ovlašteni, u granicama dane ovlasti." Kako glavni vatrogasni zapovjednik je izrijekom ovlašten za donošenje naputka samo za troškove vatrogasne intervencije koja je obavljena temeljem lažnog alarma na vatrodojavnom sustavu te sukladnom tome u točki II. treba istu formulirati kako je predloženo. Napominjemo da prema članku 5. Ustava Republike Hrvatske a koji glasi: "U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske." te ova odredba točke II. mora biti u suglasju s Zakonom o vatrogastvu a onda niti s Ustavom RH odnosno protuustavna je te ju treba urediti sukladno predloženom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
7 Hinko Mance NAPUTAK, III. Preurediti članak, prosljeđivanje signala ne mora biti samo temeljem "instalirane telefonske linije", već postoje druga tehnička i kvalitetnija rješenja (Internet veza, GSM telefonska linija). Primljeno na znanje Primljeno na znanje
8 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske NAPUTAK, III. U točki III. ovog Naputka izbaciti riječi "temeljem instalirane izravne telefonske linije" jer su nepotrebne. Obrazloženje: Prijenos signala s vatrodojave iz štićenog objekta u vatrogasnu postrojbu može se ostvarit na više tehničkih načina i to: - bežičnim prijenosom mobilnom mrežom, - bežičnim prijenosom UKV predajnicima i prijemnicima, - žičanom mrežom direktnom linijom i sl. što je sve definirano normom HRN EN 54-21 – Sustavi za dojavu požara – 21 dio: Oprema za prijenos uzbune i dojavu greške, HRN EN 54-25:2008 Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 25. dio: Dijelovi koje upotrebljavaju radio veze te EN 50136-1:2012 Alarmni sustavi -- Sustavi i uređaji za prijenos signala alarma -- 1. dio: Opći zahtjevi za sustave za prijenos signala, pa se u ovom Naputku ne treba određivat kako će se izvršit prijenos signala s vatrodojavne centrale u vatrogasnu postrojbu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
9 Vatrogasna postrojba Kutina NAPUTAK, IV. Uslugu vatrodojave odnosno naplate 24-satnog dežurstva uz vatrodojavnu centralu trebalo bi uvrstiti u Cjenik vatrogasnih intervencija koji bi trebao obuhvatiti i usluge s obzirom da se i ostale usluge koje obavljaju vatrogasne postrojbe najčešće naplačuju sukladno navedenom cjeniku. Cijena usluge 24-satnog dežurstva uz vatrodojavnu centralu treba ovisiti o broju javljača , te ostalim karakteristikama objekta, odnosno procesa i opasnostima koji se obavljaju u njemu. Također treba imati na umu troškove održavanja vatrodojavnog sustava u postrojbama i broja pravnih osoba koje se na njega spajaju. U manjim gradovima/naseljima gdje ima samo par subjekta koji su spojeni na sustav, predložene cijene neće biti dovoljne za pokrivanje troškova. Isto tako treba voditi brigu da dosta postrojbi ima sklopljene ugovore koji su veći od predloženog iznosa, te bi se moglo dogoditi da dolaskom i dosta novih korisnika postrojbe ostvare manje sredstava nego do sada. Predlažemo da minimalni početni iznos bude - 500,00 kuna, a ostale cijene sukladno prije navedenom, te dodatnim uslugama (preventivni pregledi, vježbe, ispitivanja cijevi........) uređuju ugovorom naručitelj i davatelj usluge. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
10 Hinko Mance NAPUTAK, IV. Brisati. Ova točka nije sukladna Zakonu o vatrogastvu. Naputak ne treba određivati cijenu troškova povezivanja i održavanja veze. Prihvaćen Prihvaćeno
11 Ivica Labaš NAPUTAK, IV. Ako imamo pravo naplaćivati usluge vatrodojave, a po meni u svakom slučaju imamo, da bi izbjegli nejednakost ove naplate širom RH moj bi prijedlog bio da se u Prijedlog Cjenika vatrogasne intervencije koji je također na savjetovanju, pod Usluge vatrogasne postrojbe doda i "usluga vatrodojave"......"10 kuna po javljaču mjesečno" što bi za male korisnike bilo vrlo prihvatljivo i trošak stotinjak kuna, a i za velike koji sada plaćaju i 3 puta veću cijenu. Tako bi i izbjegli ovaj naputak koji je po nekima "neustavan" i "nezakonit", a lažne bi intervencije također onda naplatili po "punoj cijeni" koja je u prijedlogu Cjenika i pravo Glavnog zapovjednika da napiše takav naputak. Primljeno na znanje Primjeno na znanje
12 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske NAPUTAK, IV. Odgovor Kam-bell je da nitko ne može natjerati vlasnike postojećih vatrodojavnih sustava koji su do stupanja na snagu Zakona o vatrogastvu imali drugačije uređeno prosljeđivanje alarma s vatrodojave i koji su prošli redovnu proceduru građevinske i uporabne dozvole te je na projekt vatrodojave izdana suglasnost nadležne inspekcije zaštite od požara. To je stečeno pravo koje ne može promijeniti novi zakon o vatrogastvu a to stečeno pravo je zagarantirano Ustavom RH. Dakle svi novi sustavi od dana stupanja na snagu Zakona o vatrogastvu moraju ići prema tom Zakonu i sigurno neće biti prosljeđivanje samo jednog alarma požar već će se primijeniti tehnička smjernica TRVB 114 S kao pravilo tehničke prakse dok se ne promjeni Pravilnik o sustavima za dojavu požara. Isto tako za prijem signala vatrodojave Zakon o vatrogastvu nije predvidio nikakve naknade nego samo troškove u slučaju lažnog alarma po kojem je vatrogasna postrojba intervenirala, a ovdje propisani iznosi nisu u skladu sa Zakonom o vatrogastvu a niti s Ustavom RH te ih treba izbacit. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
13 Kam-bell NAPUTAK, IV. Poštovani ovim cjenikom korisnicima vatrodojavnih sustava namećete novi parafiskalni namet na način na koji ga donosite. Naime dosadašnja cijena dojave pravnim osobama koji u svakom poslovnom prostoru pored vatrododojavnog sustava imaju i alarmni sustav CDS (Centralni dojavni sustav) zaštitarskog društva siglnal s vatrodojavne centrale nije uopće posebno zaračunavao, te je po primitku tog signala koji se svodio na Vatra Alarm obavještavao korisnika i po potrebi Vatrogasnu postrojbu. Napretkom tehnologija u većini ozbiljnih objekta postoji videonadzor te smo zaštitarsko društvo spajali na način na pregledom slike preko videonadzornih kamera utvrde dali postoji potreba za inetrvencijom. Taj benefit ste ovakovim načinom isključili. Osnovno pitanje koje se postavlja je što ćete napraviti kad dobijete signal s objekta od cca 500 javljača koji ima nekoliko katova i ulaza, odakle krenuti s pregledom i utvrđivanjem uzroka javljanja vatrodojave (a dobili ste samo signal Vatra alarm) Zemlje sa koje je djelomično prepisan sam zakon i pravilnici koji su usljedili imaju i razrađen način očitanja signala s tzv FBT terminalom odnosno Fire Brigade Terminalom koji se nalaze na pročelju objekta te vatrogasci pri dolasku na objekt otvaraju kutiju spajaju se na univerzalno sučenje i očitavaju stanje na centrali, te potom odlučuju dali se radi o lažnom alarmu ili slijedu događaja koji upućuje na početno požar. Po meni se trebalo propisati slijedeće da se obvežu novi sustavi da imaju na pročelju mjesto za FBT terminal a da se stari usklade u nekom razumnom roku jer moraćete priznati da se radi o velikom investicijama odnosno o zamjenama postojećih dotrajalih vatrodojava a u takom stanju je veliki broj sustava. Ako ćete gledati broj javljača i cijenu dojave moram Vam iz prve ruke reći da zaštitarsko društvo ima istu cijenu za alarmne sustave bez obzira na broj spojenih detekora i trenutna prosječna cijena za CDS je 150,00 kuna + pdv bez obzira bila 2 ili 102 alarmna detektora sa ili bez vatrodojavnog sustava a ovo kako ste Vi odlučili nema nikakvog smisla, a što je najvažnije trgovačkim društvima koji ionako krpe kraj s krajem propisujete dodatne mjesečne ne tako male izdatke a taj dio našeg društva je realni sektor koji jedini puni proračun iz kojeg se financira i vatrogasna zajednica i država u cjelini. Onaj tko je pisao zakon očito misli da zaštitarska društva zarađuju na vatrodojavama a to je u potpunosti promašena tema. Mislim da će u budućnosti svi oni koji su se do sada odlučivali ugrađivati vatrodojavu zato što je žele kao dodatnu zaštitu a ne zato što je propisana od toga odustajati. Također radimo za društvo koje ima vatrodojavne sustave te ih je umrežilo u zatvoren sustav na način da se u slučaju prorade bilo kojeg objekta na računalu zaštiratskog mjesta otvore grafičke mape s objektom i detektorom u proradi, također se otvori najbliža kamera za videoverifikaciju i Vi ovi zakonom ovakovi način smatrate neprimjerenim nego ga mijenjate signalom sa objekta o alarmu bez detaljnih informacija. Napominjem da su troškovi ovakovog umrežavnja bili enormni a Vi ste ih stavili Van snage ne vodeći računa o napretku tehnologija koje su se dogodile, jer ste napisali da se izuzimaju samo ona mjesta koja imaju 24 satno dežurstvo kod centrale. Primljeno na znanje Primjeno na znanje
14 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske NAPUTAK, IV. Usluga vatrodojave kako je navedeno u točki IV. ovog naputka izlazi izvan ovlasti koje je glavni vatrogasni zapovjednik dobio temeljem članka 44. stavka 5. Zakona o vatrogastvu a koja glasi: "(5) Svaka lažna dojava na temelju koje je intervenirala vatrogasna postrojba iz stavka 2. ovoga članka naplaćuje se od pravne osobe koja koristi sustav za dojavu požara sukladno jedinstvenom cjeniku koji u obliku naputka donosi glavni vatrogasni zapovjednik." Dakle glavni vatrogasni zapovjednik je samo ovlašten da donese naputak o jedinstvenom cjeniku za vatrogasnu intervenciju koja se obavlja temeljem lažne dojave požara s vatrodojavne centrale, a nije ovlašten da utvrđuje cijene usluge vatrodojave na mjesečnoj razini. Jasno je propisano istim člankom a stavkom 3. koje troškove snosi vlasnik vatrodojavnog sustava i ne može imati druge troškove osim utvrđenih Zakonom o vatrogastvu, a naputak mora biti sukladan Zakonu o vatrogastvu, a taj stavak glasi: "(3) Troškove povezivanja te održavanja veze s nadležnom javnom vatrogasnom postrojbom ili središnjem postrojbom dobrovoljnog vatrogasnog društva snosi pravna osoba koja koristi sustav za dojavu požara." Napominjemo da prema članku 38. Zakona o sustavu državne uprave ("NN" 66/19.) jasno je propisano u stavku 1. tog članka da: "(1) Provedbene propise donose čelnici tijela državne uprave kada su na to izrijekom zakonom ovlašteni, u granicama dane ovlasti." Kako glavni vatrogasni zapovjednik je izrijekom ovlašten za donošenje naputka samo za troškove vatrogasne intervencije koja je obavljena temeljem lažnog alarma na vatrodojavnom sustavu to paušalna naknada koja je propisana točkom IV. ovog naputka izlazi izvan okvira danih ovlasti Zakonom o vatrogastvu, te predstavlja parafiskalni namet pravnim osobama. Napominjemo da prema članku 5. Ustava Republike Hrvatske a koji glasi: "U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske." te ova odredba točke IV. nije u suglasju s Zakonom o vatrogastvu a onda niti s Ustavom RH odnosno protuustavna je te ju treba uklonit iz ovog naputka. Prihvaćen Prihvaćeno
15 Antonio Radanović NAPUTAK, IV. Poštovani, slažem se sa prijedlogom kolege Štimca. Broj javljača bi se svakako trebao brojčano više rasporediti, ta zatim definirati nove cijene za određeni broj javljača, te bi cijene trebale biti veće. Primljeno na znanje Primljeno na zananje
16 Ivan Štimac NAPUTAK, IV. Iznos u ovom naputku po kojem se usluga naplaćuje je premala i broj javljača bi trebalo više rasporediti. Usluga koju vatrogasci daju nakon aktiviranja javljača požara na štićenom objektu je velike vrijednosti (cijena vatrogasnog kamiona, vatrogasne opreme i rada vatrogasaca). Određivanjem ovakve "najniže" cijene ide u korist korisniku vatrodojavnog sustava, te će korisnik pristati jedino na ovu najnižu cijenu. Prijedlog novog teksta: IV. Usluga vatrodojave naplaćuje se mjesečno, u iznosu od najmanje: 1-8 javljača 130,00 kuna 9-17 javljača 200,00 kuna 18-26 javljača 260,00 kuna 27-35 javljača 330,00 kuna 36-44 javljača 400,00 kuna 45-53 javljača 460,00 kuna 54-62 javljača 530,00 kuna 63-71 javljača 600,00 kuna 72-80 javljača 660,00 kuna 81-89 javljača 730,00 kuna 90-98 javljača 800,00 kuna 99-107 javljača 860,00 kuna 108-116 javljača 930,00 kuna 117-125 javljača 1.000,00 kuna 126-134 javljača 1.070,00 kuna 135-143 javljača 1.140,00 kuna 144-152 javljača 1.210,00 kuna 162-170 javljača 1.350,00 kuna 171-179 javljača 1.420,00 kuna 180-188 javljača 1.490,00 kuna 189-197 javljača 1.560,00 kuna 198-206 javljača 1.630,00 kuna 207-215 javljača 1.700,00 kuna 216-224 javljača 1.770,00 kuna 225-233 javljača 1.840,00 kuna 234-242 javljača 1.910,00 kuna 243-251 javljača 1.980,00 kuna 252-260 javljača 2.050,00 kuna 261-269 javljača 2.120,00 kuna 270-278 javljača 2.190,00 kuna 279-287 javljača 2.260,00 kuna 288-296 javljača 2.330,00 kuna 297-305 javljača 2.400,00 kuna 306-314 javljača 2.470,00 kuna 315-323 javljača 2.540,00 kuna 324-332 javljača 2.610,00 kuna 333-341 javljača 2.680,00 kuna 342-350 javljača 2.750,00 kuna 351-359 javljača 2.890,00 kuna 360-368 javljača 2.890,00 kuna 369-377 javljača 2.960,00 kuna 378-386 javljača 3.030,00 kuna 387-395 javljača 3.100,00 kuna 396 i više javljača 3.170,00 kuna Troškove povezivanja te održavanje veze s davateljem usluge snosi pravna osoba koja koristi sustav za dojavu požara. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
17 PAVAO TOMIĆ NAPUTAK, IV. Jedna tehnička zamjerka. Zar ne bi trebalo stajati - 250,00 kuna za do 50 javljača - 400,00 kuna za 51 do 100 javljača - 550,00 kuna za 101 do 200 javljača - 750,00 kuna za 201 do 500 javljača - 850,00 kuna za preko 500 javljača Primljeno na znanje Primljeno na znanje
18 vatrogasna zajednica zagrebačke županije NAPUTAK, IV. cijene koje su sada u opticaju su puno drugačije, - 250,00 kn do 20 javljača -500,00 kn do 50 javljača - 800,00 kn do 100 javljača -1500,00 kn do 200 javljača - 2300,00 kn do 300 javljača - 3500,00 kn do 400 i više javljača može li se to donekle ujednačiti Primljeno na znanje Primljeno na znanje