Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje za Prijedlog pravilnika o zakupu zajedničkih pašnjaka

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Stjepan Vučković PRAVILNIK Poštovani, Slažem se s pravilnikom i traženom dokumentacijom. Uzevši u obzir potrebu,hitrost i zainteresiranost načelnika općina za raspisivanje natječa i dodjelu zemljišta lokalnom stanovništu jednaka je nuli. Za mnoge je već kasno-propali su,pogotovo stočari. Stoga Vas molim da ministarstvo poljoprivrede ubrzano raspiše natječaj za zajedničke pašnjake,kako i u budućnosti ne bi zarastali u korove i šikare. Lijepi pozdrav. Nije prihvaćen Zakonom o poljoprivednom zemljištu propisano je da natječaje za zakup zajedničkih pašnjaka raspisuju jedinice lokalne samouprave, pa pravilnikom ne može biti propisano drugačije nego zakonom.
2 Hrvatska poljoprivredna komora PRAVILNIK, Članak 2. HPK stavak 1. g) očitovanje Hrvatskih šuma d.o.o. – Uprava šuma podružnica jesu li katastarske čestice obuhvaćene šumskogospodarskim planovima - to bi se trebalo odnositi samo na one površine koje se ne nalaze u parkovima prirode, sa obzirom da u parkovima prirode nije dozvoljena prenamjena, samim time nije potrebno očitovanje h) očitovanje Hrvatskih voda jesu li katastarske čestice javno vodno dobro, odnosno jesu li u zonama sanitarne zaštite –to bi trebalo biti sastavni dio registra pašnjaka Nije prihvaćen Predmetna očitovanja su već pribavljenja u postupku izrade programa pa ih općine koriste prilikom raspisivanja natječaja
3 Udruga gradova u RH PRAVILNIK, Članak 3. Članak 3. dodati odredbu kako slijedi: Za Zajedničke pašnjake koji se nalaze u retencijskom području potrebno je u Javnom natječaju definirati i razdoblje u kojem stoka može boraviti na području ZP (te definirati jasno tko odlučuje o tom periodu kada stoka smije biti na području ZP). - u stavku 3. iza "izdanih uvjeta zaštite prirode" dodati *pri čemu ukupnu površinu Zajedničkog pašnjaka čini zbroj površina svih katastarskih čestica koje čine Zajednički pašnjak*. Primljeno na znanje Primljen na znanje komentar za zajedničke pašnjake koji se nalaze u retencijskom području. Ne prihvaća se drugi komentar jer maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi odnosi se na ukupnu površinu zajedničkog pašnjaka.
4 Hrvatska poljoprivredna komora PRAVILNIK, Članak 3. HPK stavak 1. – potrebno je skratiti na 15 dana stavak 3. – uvjeti zaštite prirode uopće ne bi trebali biti navedeni kao takvi, problem stvara što lokalna jedinica mora ishoditi puno dokumentacije i time se samo prolongira sve stavak 4. i 5. - 170 kg dušika je maksimalno opterećenje za pašnjake po jednom ha, ne vidi se potreba za izračunavanjem jer se ne zna koliko će se ljudi javiti sa kojim brojem stokom. Kada bi postajao sam registar, unutra se zna da na svakom tom pašnjaku mora biti maksimalno upravo toliko. Nije prihvaćen Stav predlagatelja je da rok bude 30 dana kao što je i kod zakupa poljoprivrednog zemljišta. Potrebno je očitovanje nadležne institucije za pašnjake koji se nalaze u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.
5 OPG Đurić Eva PRAVILNIK, Članak 3. Za Zajedničke pašnjake koji se nalaze u retencijskom području potrebno je u Javnom natječaju definirati i razdoblje u kojem stoka može boraviti na području ZP. Prijedlog: Razdoblje boravka stoke na Zajedničkom pašnjaku u retencijskom području određuje se od početka travnja do kraja listopada. - u stavku 3. iza "izdanih uvjeta zaštite prirode" dodati *pri čemu ukupnu površinu Zajedničkog pašnjaka čini zbroj površina svih katastarskih čestica koje čine Zajednički pašnjak* Nije prihvaćen Maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi odnosi na ukupnu površinu zajedničkog pašnjaka.
6 OPG Đurić Eva PRAVILNIK, Članak 4. U popis obvezne dokumentacije i Tablicu 1. iz Priloga 1. dodati: - Potvrdu APPRRR o korištenim površinama poljoprivrednog zemljišta upisanim u ARKOD. Nije prihvaćen Potvrdu nije potrebno dostaviti obzirom da se prednost ne daje dosadašnjim korisnicima.
7 Udruga gradova u RH PRAVILNIK, Članak 4. (5) Prosječan broj uvjetnih grla izračunava se na temelju Tablice 3. iz stavka 4. ovoga članka, a računa se od 01. siječnja do 31. prosinca za proizvodnu godinu koja prethodi natječaju. Izračun provodi HAPIH. Iza stavka 5. dodati st. 6. koji glasi : Broj uvjetnih grla za koji se Ponuditelj natječe ne može biti veći od razlike površina u ARKOD-u upisane kao uporaba „pašnjak“ i propisanog broja UG po ha Zajedničkog pašnjaka. U popis obvezne dokumentacije i Tablicu 1. iz Priloga 1. dodati: - Potvrdu APPRRR o korištenim površinama poljoprivrednog zemljišta upisanim u ARKOD. U stavku 3. ovog članka spominje se pravo prvenstva Prijavitelja s prebivalištem odn. sjedištem na području JLS gdje se Zajednički pašnjak nalazi, a nije jasno propisano na koji način se to pravo konzumira. Ovo znači da nije jasno da li su prihvatljivi Prijavitelji samo Prijavitelji koji imaju sjedište/prebivalište/ boravište na području JLS ili i vlasnici stoke sa ostalih područja (Zakonom je definirano da je uvjet da je Prijavitelj vlasnik stoke i upisan u upisnik poljoprivrednika) što daje pravo prijave na natječaj svim Ponuditeljima bez obzira na prebivalište i/ili sjedište. Ukoliko prijave Prijavitelja koji nemaju prebivalište/sjedište dvije (2) godine na području JLS gdje se Zajednički pašnjak nalazi nisu prihvatljive ili se ne razmatraju tada to mora jasno biti vidljivo u Javnom natječaju. Ukoliko svi Ponuditelji koji udovoljavaju uvjetu da su vlasnici stoke i upisani u upisnik poljoprivrednika imaju jednaka prava za zakup dijela ZP, a definirano je pravo prednosti Ponuditelja sa područja JLS, predlaže se redefinirati članak 5. na način kako slijedi: Nije prihvaćen Navedena ograničenja nisu propisana zakonom pa ne mogu biti predmet pravilnika. Primljeno na znanje Zakonom je propisano da prednost imaju ponuditelji koji imaju prebivalište ili sjedište na području JLS najmanje 2 godine. Ako se ne popuni kapacitet pašnjaka mogu se prihvatiti i ponude ponuditelja koji nemaju sjedište na području te JLS.
8 OPG Đurić Eva PRAVILNIK, Članak 4. U stavku 3. ovog članka spominje se pravo prvenstva a nije jasno propisano na koji način se to pravo konzumira. . Također nije jasno da li su prihvatljivi Prijavitelji samo Prijavitelji koji imaju sjedište/prebivalište/ boravište na području JLS ili i vlasnici stoke sa ostalih područja (Zakonom je definirano da je uvjet da je Prijavitelj vlasnik stoke i da je upisan u upisnik poljoprivrednika). Treba definirati da li je prihvatljiv Prijavitelj koji nema sjedište/prebivalište/boravište na području JLS dvije (2) godine prije raspisivanja Natječaja odnosno, da li se takva Prijava odbija. Primljeno na znanje Zakonom je propisano da prednost imaju ponuditelji koji imaju prebivalište ili sjedište na području JLS najmanje 2 god. Ako se ne popuni kapacitet pašnjaka mogu se prihvatiti I ponude ponuditelja koji nemaju sjedište na području te JLS
9 OPG Đurić Eva PRAVILNIK, Članak 4. U popis obvezne dokumentacije i Tablicu 1. iz Priloga 1. dodati: Potvrdu APPRRR o korištenim površinama poljoprivrednog zemljišta upisanim u ARKOD. Iza stavka 5. dodati stavak 6.koji glasi: Broj uvjetnih grla stoke za koji se natječe ne može biti veći od razlike površine po UG za ZP i površine u ARKOD-u upisane po načinu uporabe "pašnjak" Nije prihvaćen Navedena ograničenja nisu propisana zakonom pa ne mogu biti predmet pravilnika.
10 OPG Đurić Eva PRAVILNIK, Članak 5. Ukoliko svi Ponuditelji koji udovoljavaju uvjetu da su vlasnici stoke i upisani u upisnik poljoprivrednika imaju jednaka prava za zakup dijela ZP, a definirano je pravo prednosti Ponuditelja sa područja JLS, predlaže se redefinirati članak 5. na način kako slijedi: Članak 5. 1.Prednost pri odabiru imaju Ponuditelji sa područja JLS te se površina Zajedničkog pašnjaka za ponuditelje sa područja JLS koji udovoljavaju uvjetu dvije (2) godine prebivalište/sjedište na području JLS određuje sukladno broju uvjetnih grla stoke i peradi istih. 2. Ukoliko ukupni broj grla stoke i peradi iz stavka 1. ovog članka prelazi utvrđeni maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi za površinu Zajedničkog pašnjaka iz Javnog natječaja utvrđen sukladno članku 3. stavku 2. ovog Pravilnika, pravo na zakup dijela površine zajedničkog pašnjaka proporcionalno se smanjuje do utvrđenog maksimalnog broja uvjetnih grla stoke i peradi svim ponuditeljima osim onima koji su podnijeli zahtjev za manje od 20 uvjetnih grla stoke i peradi. 3. Ponuditeljima sa prebivalištem/sjedištem izvan područja JLS gdje se Zajednički pašnjak nalazi dodjeljuje se razlika između ukupne površine Zajedničkog pašnjaka i površine iz st. 1. ovog članka sukladno utvrđenom maksimalnom broju stoke i peradi za predmetnu površinu. 4. Ukoliko ukupni broj grla stoke i peradi iz stavka 3. ovog članka prelazi utvrđeni maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi za predmetnu površinu utvrđen sukladno članku 3. stavku 3. i stavku 4. ovog Pravilnika, pravo na zakup tog dijela površine zajedničkog pašnjaka proporcionalno se smanjuje do utvrđenog maksimalnog broja uvjetnih grla stoke i peradi svim ponuditeljima osim onima koji su podnijeli zahtjev za manje od 20 uvjetnih grla stoke i peradi. Nije prihvaćen Ostvarivanje prednosti se definira zakonom i ne može se propisivati pravilnikom.
11 Hrvatska poljoprivredna komora PRAVILNIK, Članak 5. HPK stavak 1. - izbrisati dio teksta "osim onima" Nije prihvaćen Stav predlagatelja je da se ponuditeljima koji su podnijeli zahtjev za manje od 20 uvjetnih grla stoke i peradi, ne smanjuje u zajedničkom pašnjaku.
12 Udruga gradova u RH PRAVILNIK, Članak 5. (1) Ukoliko ukupni broj grla stoke i peradi prelazi utvrđeni maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi za površinu zajedničkog pašnjaka iz javnog natječaja utvrđen sukladno članku 3. stavku 2. ovog Pravilnika, pravo na zakup dijela površine zajedničkog pašnjaka proporcionalno se smanjuje do utvrđenog maksimalnog broja uvjetnih grla stoke i peradi svim ponuditeljima osim onima koji su podnijeli zahtjev za manje od 20 uvjetnih grla stoke i peradi. (2) Obračun broja uvjetnih grla stoke i peradi obavlja se sukladno Tablici 3. PRETHODNO NAVEDENO IZMIJENITI NA NAČIN: (1) Ukoliko ukupni broj uvjetnih grla stoke i peradi u valjanim ponudama svih ponuditelja za zakup zajedničkog pašnjaka prelazi utvrđeni maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi za površinu zajedničkog pašnjaka iz javnog natječaja utvrđen sukladno članku 3. stavku 2. ovog Pravilnika, pravo na zakup dijela površine zajedničkog pašnjaka imaju isključivo domicilni ponuditelji, tj. oni koji imaju najmanje 2 godine prebivalište ili sjedište na području JLS koja raspisuje natječaj. (2) Ukoliko i ukupni broj uvjetnih grla u valjanim ponudama domicilnih ponuditelja prelazi utvrđeni maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi za površinu zajedničkog pašnjaka iz javnog natječaja, broj grla se proporcionalno smanjuje svim domicilnim ponuditeljima koji su predali valjane ponude do utvrđenog maksimalnog broja grla, osim ponuditeljima koji su podnijeli zahtjev za manje od 20 uvjetnih grla stoke i peradi. 3. Ponuditeljima s prebivalištem/sjedištem izvan područja JLS gdje se Zajednički pašnjak nalazi dodjeljuje se razlika između ukupne površine Zajedničkog pašnjaka i površine iz st. 1. ovog članka sukladno utvrđenom maksimalnom broju stoke i peradi za predmetnu površinu. 4. Ukoliko ukupni broj grla stoke i peradi iz stavka 3. ovog članka prelazi utvrđeni maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi za predmetnu površinu utvrđen sukladno članku 3. stavku 3. i stavku 4. ovog Pravilnika, pravo na zakup tog dijela površine zajedničkog pašnjaka proporcionalno se smanjuje do utvrđenog maksimalnog broja uvjetnih grla stoke i peradi svim ponuditeljima osim onima koji su podnijeli zahtjev za manje od 20 uvjetnih grla stoke i peradi. * Obrazloženje: Ovakvom formulacijom jasnije je značenje stavka i jasno je propisana prednost domicilnih stanovnika. Predlažemo da se stavak (1) podijeli na dva stavka kako je gore navedeno. Stavak 2. ovog članka je nepotreban, jer je u članku 3. i članku 4. već navedeno tko i na koji način izračunava broj UG. Nije prihvaćen Ostvarivanje prednosti se definira zakonom i ne može se propisaivati pravilnikom.
13 Hrvatska poljoprivredna komora PRAVILNIK, Članak 6. HPK (1) Povjerenstvo za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za zakup) dužno je izvršiti analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup zajedničkog pašnjaka u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda. – smanjiti sa 60 dana na 30 dana Prihvaćen Prihvaća se radi poboljšanja postupka.
14 Udruga gradova u RH PRAVILNIK, Članak 6. (6) Popis svih ponuditelja u natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta i prijedlog najpovoljnijih ponuditelja Povjerenstvo je dužno prikazati u Tablici 2. koja je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio. RIJEČ "NAJPOVOLJNIJI" ZAMIJENITI RIJEČJU "NAJPOVOLJNIJIH" * Obrazloženje: Ako je u pitanju ZAJEDNIČKI PAŠNJAK, gotovo je nemoguće da bude JEDAN najpovoljniji ponuditelj, već se odabir treba napraviti sukladno članku 5. ovog prijedloga Pravilnika. Prihvaćen Prihvaćeno jer se uglavnom radi o više ponuditelja.
15 OPG Đurić Eva PRAVILNIK, Članak 7. Članak 7. u stavku 1. izmijeniti riječi „poljoprivrednim zemljištem“ u riječi „ Zajedničkim pašnjakom“ iza stavka 6. dodati stavak 7. koji glasi: Na osnovu sklopljenog Ugovora o zakupu ZP i potpisanog Sporazuma o korištenju Zajedničkog pašnjaka, Zakupnike uvodi u posjed Povjerenstvo za uvođenje u posjed sukladno članku 39. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. O uvođenju u posjed sastavlja se Zapisnik. Nije prihvaćen Ne prihvaća se komentar vezan za stavak 1. jer zajednički pašnjak predstavlja poljoprivredno zemljište u vlasništvu države. Ne prihvaća se drugi komentar jer je Zakonom propisano da se sporazum sklapa u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora pa se pravilnikom ne može propisivati drugačije
16 Udruga gradova u RH PRAVILNIK, Članak 7. Članak 7. u stavku 1. izmijeniti riječi „poljoprivrednim zemljištem“ u riječi „ Zajedničkim pašnjakom“ iza stavka 6. dodati stavak 7. koji glasi: Na osnovu sklopljenog Ugovora o zakupu ZP i potpisanog Sporazuma o korištenju Zajedničkog pašnjaka, Zakupnike uvodi u posjed Povjerenstvo za uvođenje u posjed sukladno članku 39. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. O uvođenju u posjed sastavlja se Zapisnik. Nije prihvaćen Ne prihvaća se komentar vezan za stavak 1. jer zajednički pašnjak predstavlja poljoprivredno zemljište u vlasništvu države. Ne prihvaća se drugi komentar jer je Zakonom propisano da se sporazum sklapa u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora pa se pravilnikom ne može propisivati drugačije
17 Hrvatska poljoprivredna komora PRAVILNIK, Članak 7. (2) Ako jedinica regionalne (područne) samouprave umjesto jedinica lokalne samouprave raspolaže poljoprivrednim zemljištem sukladno stavku 1. ovoga članka, tekst javnog natječaja za zakup zajedničkog pašnjaka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave na čijem se području zajednički pašnjak nalazi i mrežnoj stranici jedinice regionalne (područne) samouprave u trajanju od 30 dana. – smanjiti sa 30 dana na 15 dana Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
18 OPG Đurić Eva PRAVILNIK, Članak 8. Članak 8. dodati odredbe kako slijedi: - Površinu ZP koja nije u funkciji pašnjaka ili je obrasla višegodišnjim raslinjem, Zakupnici su dužni privesti kulturi pašnjaka u roku tri (3) godine od uvođenja u posjed u skladu sa uvjetima zaštite prirode. - Sklopljeni Sporazum o korištenju ZP Zakupnici su dužni dostaviti JLS u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o zakupu Zajedničkog pašnjaka. - Godišnje izvješće o provedbi Sporazuma Zakupnici su dužni dostaviti JLS i Ministarstvu poljoprivrede u roku do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Nije prihvaćen Isto nije predmet pravilnika nego zakona.
19 Hrvatska poljoprivredna komora PRAVILNIK, Članak 8. (2) Zakupnici zajedničkog pašnjaka obvezni su sklopiti sporazum o korištenju zajedničkog pašnjaka (u daljnjem tekstu: sporazum) koji im je dan u zakup, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu zajedničkog pašnjaka radi utvrđivanja međusobnih prava i obveza zakupnika koja proizlaze s osnova korištenja zajedničkog pašnjaka. - Zakupnici zajedničkog pašnjaka obvezni su potpisati sporazum koji je sastavni dio natječaja. Ne nakon 30 dana da se potpisuje na koji će se način to koristiti. (4) Ugovor se raskida ukoliko zakupnici zajedničkog pašnjaka ne sklope sporazum u roku iz stavka 2. ovoga članka. – Ukoliko imamo 10 zakupaca, a jedan ne želi potpisati, ne mogu svi biti u prekršaju. Ugovor se raskida ukoliko pojedini zakupac ne prihvati i potpiše sporazum, gubi pravo na korištenje zajedničkog pašnjaka Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prvi komentar. Stav predlagatelja je da rok bude 30 dana kao što je i kod zakupa poljoprivrednog zemljišta. Prihvaća se komentar vezan za raskidanje ugovora s pojedinim zakupcem.
20 Udruga gradova u RH PRAVILNIK, Članak 8. (1) Promjena broja uvjetnih grla nakon sklapanja ugovora dopuštena je ukoliko je uvjetovana prirodnim prirastom teladi, ždrebadi, janjadi, jaradi i odojaka i ako ne prelazi maksimum utvrđen sukladno članku 3. stavku 2. ovog Pravilnika. * Ukoliko se radi o zajedničkom pašnjaku na kojem ima još dovoljno prostora za nova uvjetna grla, ne vidim opravdani razlog da se ne dozvoli promjena broja uvjetnih grla u smislu povećanja. Ovako predloženim člankom 8. se ne omogućava daljnji rast proizvodnje poljoprivrednih proizvođača niti u slučaju kada površine zajedničkog pašnjaka to omogućavaju. Također, moguće je da zbog raznih objektivnih razloga neki poljoprivredni proizvođači smanje broj svojih uvjetnih grla (prodaja stoke, smanjena radna sposobnost poljoprivrednog proizvođača i dr.) i time ostave prostora drugim zakupnicima za povećanje broja UG, stoga smatram da se treba razraditi mogućnost povećanja/smanjenja broja UG za zakupce zajedničkog pašnjaka. * Pitanje: Što ako je već prilikom natječaja premašen broj UG propisan za pašnjak i zbog toga je broj stoke korisnicima pašnjaka već proporcionalno umanjen? Također, stoka se na pašnjaku razmnožava i rađa mlade. Kako to regulirati u slučaju da je pašnjak već prema pristiglim valjanim ponudama domicilnog stanovništva „pretijesan“ za postojeću stoku? (2) Zakupnici zajedničkog pašnjaka obvezni su sklopiti sporazum o korištenju zajedničkog pašnjaka (u daljnjem tekstu: sporazum) koji im je dan u zakup, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu zajedničkog pašnjaka radi utvrđivanja međusobnih prava i obveza zakupnika koja proizlaze s osnova korištenja zajedničkog pašnjaka. * Obrazloženje: Predlažemo da se ovaj stavak briše, obzirom da je upravo tako točno formuliran u članku 56. stavku 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, pa nema potrebe prepisivati postojeći jasni propis. Obzirom da se radi na Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu, predlažemo da se razmotri mogućnost izmjene članka 56. stavka 14. na način da se obveza potpisivanja sporazuma o korištenju zajedničkog pašnjaka propiše istovremeno s potpisom Ugovora, čime će se izbjeći mogućnost izbjegavanja obveze potpisivanja sporazuma i mogućnost raskida ugovora o zakupu. (3) Obvezni sadržaj sporazuma o korištenju zajedničkog pašnjaka (u daljnjem testu: sporazum) objavljuje se u javnom natječaju prema tekstu koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Prilog 1.). (4) Ugovor se raskida ukoliko zakupnici zajedničkog pašnjaka ne sklope sporazum u roku iz stavka 2. ovoga članka. * Obrazloženje: Predlažemo da se ovaj stavak briše, obzirom da je upravo tako točno formuliran u članku 56. stavku 15. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, pa nema potrebe prepisivati postojeći jasni propis. * Molimo da se razmotri prijedlog uz stavak 2. ovog članka. (5) Sklopljeni sporazum te godišnje izvješće o njegovoj provedbi dostavljaju se jedinici lokalne samouprave, odnosno Gradu Zagrebu na čijem se području zemljište nalazi, Ministarstvu poljoprivrede i i Javnoj ustanovi koja upravlja područjem ekološke mreže čiji sastavni dio je i zajednički pašnjak koji se daje u zakup. * Podržavamo prijedlog kolegice Hima, djelatnice JU Park prirode Lonjsko polje. Javna ustanova koja upravlja područjem na kojem se nalazi zajednički pašnjak mora imati informaciju o sadržaju sporazuma. * Predlažemo da se kao obvezni prilog godišnjeg izvješća iz stavka (5) ovog članka propiše dostava potvrde HAPIH-a o broju UG za svakog zakupnika u godini za koju se dostavlja godišnje izvješće. Na taj način će se moći pratiti broj UG pojedinih zakupnika i spriječiti moguće zloupotrebe. ALTERNATIVA: Članak 8. dodati odredbe kako slijedi: - Površinu ZP koja nije u funkciji pašnjaka ili je obrasla višegodišnjim raslinjem, Zakupnici su dužni privesti kulturi pašnjaka u roku tri (3) godine od uvođenja u posjed u skladu sa uvjetima zaštite prirode. - Sklopljeni Sporazum o korištenju ZP Zakupnici su dužni dostaviti JLS u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o zakupu Zajedničkog pašnjaka. - Godišnje izvješće o provedbi Sporazuma Zakupnici su dužni dostaviti JLS i Ministarstvu poljoprivrede u roku do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Prihvaćen Prihvaćaju se komentari.