Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o održivoj uporabi pesticida

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Matko Brlobuš                  NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA 1. Čl. 4., st. 1., t. 6. – problem je termin „osoba“. Predlažemo termin „fizička soba“ jer to proizlazi iz sadržaja čl. 34. 2. Čl. 6. – popisom stručnih tijela ista su postala ekskluzivna i to treba spriječiti pa bi trebalo dodati t. 9. Druge organizacije koje svojim stručnošću mogu doprinijeti provedbi Zakona 3. Čl. 8., u st. 6. i 7. Predlažemo brisanje riječi „najmanje“. Predviđeni broj sati je dovoljan, a i treba spriječiti donositelja provedbenog propisa da samovoljno povećava satnicu. Ionako je previše troškova koji terete distributere. 4. U čl. 8., st. 13 predlažemo da se proširi mogućnost online i za „normalne“ okolnosti ukoliko davatelj usluge izobrazbe ima tehničke uvjete kao i primatelj te usluge. Danas je to normalno i snižava te troškove i ukupne troškove 5. Čl. 11. St 4. Riječi „ako su na bilo koji način doveli u zabludu…“ – ovako postavljeno postavlja mogućnost da netko arbitrarno proširi mogućnost gubitka dozvole i za nešto što nije protupravno pa mislim da bi trebalo se zadržati se na lažnim i krivotvorenim dokumentima 6. čl. 13.,st. 2, podtočka prva – brisati riječ „najmanje“ st. 4. – savjetnik može biti iznimno i onaj tko ima SSS odgovarajućeg polj. smjera, 5 godina iskustva na poslovima prodaje i savjetovanja i ako ima odslušano najmanje 90 sati…. Ovako postavljeno će znatno povećati troškove poslovanja 7. čl. 31. St. 5., treba predvidjeti i mogućnost internetske prodaje pesticida namijenjenih isključivo neprofesionalnim korisnicima. Sve zemlje u našem okruženju prodaju takve proizvode putem interneta pa imamo situaciju da trgovici iz RH ne mogu takve proizvode prodavati putem interneta, a građani RH mogu ih naručiti u Sloveniji, Mađarskoj, Austriji… bez problema. Time trgovci sa sjedištem u RH su u nepovoljnijem položaju. Naglašavam radi se o SZB-a isključivo za amatersku primjenu. 8. čl. 32., st5. Treba predvidjeti da i odgovorna osoba može biti ona koja pokriva 3 trgovine. Naime, ta osoba nesumnjivo ima potrebne kvalifikacije, a što bi pridonijelo sniženju troškova. Nema ni logičnih razloga zbog čega ne bi bilo tako jer što je onda uloga odgovorne osobe, osim da bude samo odgovorna - st. 6. Još jedna nepotreban odredba koja nema nikakvu praktičnu svrhu niti ikome u praksi išta znači. Kupac od toga nema nikakve koristi jer je kupio proizvod za koji je dobio potrebne informacije od ovl. osobe u trgovini - st. 7. Teško provediva odluka i nema nikakve svrhe; time bi jedan dio zaposlenika radio s rasporedom radnog vremena koji nije od koristi za poslodavca npr. popodne. - 10. Načelno se čini odreba u redu, ali kako osigurati da savjetnik koji pokriva tri trgovine (st. 5.) bude istovremeno fizički nazočan u svim trgovinama što je intencija ove odredbe. 9. čl.35., st1. Za djelatnike u distribuciji ( skladištenje, prijevoz, izdavanje pesticida) završenu najmanje srednju stručnu spremu. SSS podrazumjeva srednju školu u trajanju od 4 godine. Pitanje je zašto bi skladištar ili trgovac koji samo izdaje pesticide, odnosno vrši manipulaciju u skladištu morao imati SSS kada znamo da trgovačka i ostale strukovne škole traju 3 godine i stječe se zanimanje KV trgovac ili skladištar. Nije prihvaćen 1. Ne prihvaća se. Definicija je preuzeta iz Direktive 128/2009/EZ. Prema definiciji su navedene i savjetodavne službe i trgovine i proizvođači hrane, koje mogu biti i pravne osobe. 2. Primljeno na znanje. Navode se samo institucije koje su ovim Zakonom ovlaštene za stručne poslove. Ako imate prijedlog za konkretne stručne poslove i institucije, molimo vas da ga navedete, jer iz navedneog pitanja nije jasno na koje se ustanove misli. Prijedlogom Zakona su određene institucije imenovane za obavljanje konkretnih stručnih poslova u skladu sa Zakonom, kao što je prikupljanje podataka o akutnim i kroničnim otrovanjima, obuka djelatnika ispitnih stanica i dr., dok se primjerice za obavljanje poslova izobrazbe za sigurno rukovanje i primjenu pesticida dodatno mogu ovlastiti institucije koje ispunjavaju uvjete iz Zakona. 3. Ne prihvaća se. Provoditelj izobrazbe slobodan je povećati satnicu, a maksimalni iznosi troškova izobrazbe su propisani podzakonskim propisom. 4. Ne prihvaća se. Online nastava se koristi samo u slučaju izvanrednih okolnosti, a u normalnim okolnostima smatramo da je transparentnije održavati izobrazbe uživo. 5. Primljeno na znanje. Zakonom se ne mogu predvidjeti sve mogućnosti kako bi se nekoga moglo dovesti u zabludu. 6. Ne prihvaća se. Osoba sa završenom SSS odgovarajućeg smjera može biti samo distributer-prodavač. 7. Ne prihvaća se. Prodaja pesticida ne bi smjela biti dozvoljena putem interneta, budući da je to teško kontrolirati. Kupovina pesticida na bilo koji način registriranih u drugim državama je prekršaj. 8. Primljeno na znanje. Navedeno je već predviđeno člankom 32. stavkom 5. kojim je propisano da, ako distributer pesticida ima više specijaliziranih trgovina, na svake tri specijalizirane trgovine uz djelatnike distributere mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenika u svojstvu savjetnika, osim u onoj specijaliziranoj trgovini gdje savjete daje odgovorna osoba. - stavak 6.: Ne prihvaća se. Raspored rada savjetnika mora se rasporediti na maksimalno tri specijalizirane trgovine, te sukladno stavku 6. ovog istog članka raspored prisutnosti savjetnika, distributer pesticida je obvezan staviti na vidljivo mjesto u specijaliziranoj prodavaonici ili drugom prodajnom mjestu na kojem se pesticidi prodaju ili izdaju krajnjim korisnicima. - stavak 7.: Primljeno na znanje. Poslodavac sam određuje svoje radno vrijeme. - stavak 10.: Primljeno na znanje. Savjetnik ne može biti istovremeno na tri različita prodajna mjesta stoga je i ugrađena odredba o rasporedu savjentika iz stavka 7. istog članka. 9. Primljeno na znanje. SSS može trajati i tri godine i ta je mogućnost već dana u Zakonu.
2 Hrvatska poljoprivredna komora                  NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA Općeniti komentar: U prijedlogu Zakona se na niti jednom mjestu ne spominju krivotvoreni pesticidi. Budući da njihova primjena nije izrijekom zabranjena, znači li to da je primjena i trgovina takvim sredstvima dopuštena u Republici Hrvatskoj? Trgovina krivotvorenim pesticidima je rastući kriminal. Ne samo da se radi o nezakonitom postupanju s originalnim proizvodima naših tvrtki, nego je važno istaknuti činjenicu da takva sredstva predstavljaju ozbiljnu prijetnju zdravlju ljudi i okolišu. Ona nisu prošla rigorozan postupak znanstvene procjene rizika i registracije što znači da nije ispitan njihov učinak na zdravlje ljudi, okoliš i vode. Krivotvoreni pesticidi su najčešće opasne kemikalije nepoznatog sastava i djelovanja, koje na tržište dolaze u vjernoj kopiji ambalaže registriranog i dozvoljenog sredstva. Hrvatski zakonodavni sustav prepoznaje krivotvorine i u segmentu farmakologije (nema razloga da ne bude prepoznat i u segmentu fitofarmacije), pa tako Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima (NN br.32/19) u članku 2.točki 43. definira krivotvorene proizvode kao one predstavljene s namjerom prevare, s obzirom na: • Identitet, pakovanje i označavanje VMP, naziv ili sastav VMP u pogledu bilo kojeg sastojka, uključujući pomoćne tvari i jačinu • Podrijetlo, uključujući proizvođača, državu proizvodnje i podrijetla VMP ili nositelja odobrenja za stavljanje VMP u promet • Sljedivost, uključujući i dokumente koji se odnose na promet VMP Nadalje, člankom 74. stavkom 1. je jasno određeno: „zabranjeno je proizvoditi, stavljati u promet, oglašavati, posjedovati ili primjenjivati VMP koji se smatraju krivotvorenima.“ Smatramo da bi takva formulacija bila sasvim prikladna da se ugradi u prijedlog Zakona, te pokazala da RH reagira na ovaj rastući problem. Europske institucije EUROPOL, EUIPO, OLAF, DG SANTE zadnjih nekoliko godina uspješno surađuju u akciji Silver Axe kojoj je cilj borba i zaustavljanje trgovine krivotvorenim pesticidima. Samo je u prošloj, 2020. godini zaplijenjeno 1.366 tona krivotvorenih pesticida što potvrđuje o kojem organiziranom kriminalu se radi. Stoga predlažemo da se u Zakon unese definicija krivotvorenih SZB i da se propišu stroge kazne za primjenu i trgovinu krivotvorenim pesticidima, kao što su postupile i pojedine druge europske države. Primjerice, njemačko i grčko Ministarstvo nadležno za poljoprivredu je upravo propisima o pesticidima uvelo stroge sankcije (zatvorske kazne) za sve aktivnosti koje su povezane s krivotvorenjem pesticida. Smatramo da su Njemačka i Grčka zakonodavna rješenja odličan smjer u kojem bi trebalo ići pri reguliranju pojavnosti krivotvorenih pesticida u RH. Članak 3. stavak 2. (2) Na pesticide stavljene na tržište te one kojima je istekao rok valjanosti registracije ili dozvole, rok uporabe, rok prodaje i primjene zaliha, pesticide čije je stavljanje na tržište i primjena zabranjena u Republici Hrvatskoj, ostatke pesticida u ambalaži, ostatke škropiva i praznu ambalažu primjenjuju se propisi koji uređuju područje održivog gospodarenja otpadom u dijelu koji se odnosi na opasni otpad. Komentar: Predlažemo da ovaj stavak glasi: „Na pesticide stavljene na tržište te one kojima je istekao rok valjanosti registracije ili dozvole, rok uporabe, rok prodaje i primjene zaliha, pesticide čije je stavljanje na tržište i primjena zabranjena u Republici Hrvatskoj, ostatke pesticida u ambalaži, ostatke škropiva i praznu ambalažu primjenjuju se propisi koji uređuju područje održivog gospodarenja otpadom.“ Smatramo da je najispravnije referirati se u ovom području na propise o gospodarenju otpadom, budući da upravo provedbeni propisi detaljnije propisuju uvjete prema kojima se otpadna ambalaža (oznaka 15 01) klasificira kao opasna, odnosno neopasna. U ovom stavku se navode riječi „prazna ambalaža“, a prema važećem Pravilniku o katalogu otpada (NN broj 90/15) ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari se klasificira oznakom 15 01 10*. * znači da se otpad klasificira kao opasan ako sadrži neka od opasnih svojstva iz Priloga III Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Pored toga, sama Direktiva koja se implementira ovim Zakonom, u tekstu spominje riječ „waste“ (otpad) kada se referira na gospodarenje otpadnom ambalažom. Ovu praksu je slijedilo i Ministarstvo poljoprivrede u preostalom tekstu Zakona. U članku 34. se, primjerice, navodi: „daje informacije o zakonitom načinu postupanja s otpadnom ambalažom od pesticida koja je opasni ili neopasni otpad.” Članak 24. stavak 1.alineja 7. „- posjeduju odgovarajuću opremu za elektroničku registraciju kupaca i prodavača te dostavu podataka o prodanim količinama pesticida u FIS (čitač vjerodajnica i nadogradnja sustava za prodaju).“ Komentar: Ovim stavkom se uvodi nova obveza i troškovi tvrtkama. Ljubazno molimo pojašnjenje da li je ovaj stavak u vezi s e-mailom kojeg je Ministarstvo uputilo tvrtkama krajem siječnja ove godine kojim su se tražile informacije o izvođaču rješenja za poslovne programe? Ukoliko je namjera ovog stavka kontrola krajnjih korisnika o uporabi sredstava za zaštitu bilja, smatramo da se ova obaveza može propisati samo za odnos između maloprodaje i krajnjih korisnika. Molimo da se veleprodajama ostavi i dalje mogućnost elektronske prijave podataka za eventualne količine prodane krajnjim korisnicima. S obzirom da navedeni podaci obuhvaćaju poslovne podatke privatnih tvrtki, molimo pojašnjenje svrhe prikupljanja takvih poslovnih podataka. Članak 25. stavak 11. „Prozračivanje (ventilacija ) u prostorijama ili posebno uređenim dijelovima prostorija u kojima se pesticidi skladište i/ili prodaju mora osiguravati da koncentracija štetnih plinova, para, prašine i aerosola u radnom okružju ne bude veća od graničnih vrijednosti izloženosti propisanih odgovarajućim propisima o sigurnosti i zaštiti na radu.“ Komentar: Predlažemo riječ u zagradi „(ventilacija)“ dopuniti sa riječima „prirodna ili umjetna ventilacija“ ili „prirodno ili umjetno prozračivanje“. Kako kasnije ne bi došlo do mogućih zabuna u tumačenju, smatramo da je ovaj stavak potrebno detaljnije opisati. Članak 28. stavak 1. druga alineja „Objekti namijenjeni za distribuciju i/ili prodaju pesticida posrednicima u prodaji se izgrađuju u područjima koja zadovoljavaju sljedeće uvjete: - temperatura u objektima treba iznositi od 5°C do 30°C u cilju sprečavanja promjena fizikalno-kemijskih svojstava pesticida.“ Komentar: Obzirom da je na etiketama različitih proizvoda navedena različita temperatura skladištenja, smatramo da nije potrebno navoditi točan raspon temperature skladišta već da temperatura skladišta mora odgovarati temperaturi navedenoj na etiketi, Sigurnosno-tehničkom listu (STL-u) i popratnoj dokumentaciji svakog pojedinog proizvoda koji se skladišti kako je navedeno u članku 25. stavku 12. Članak 31. stavak 11. „Prilikom kupovine pesticida kupci su obvezni predočiti odgovarajuću potvrdu/iskaznicu/vjerodajnicu i osobnu iskaznicu, odnosno putovnicu ako je nositelj iskaznice strani državljanin, radi elektroničke registracije kupca.“ Komentar: predlažemo da se umjesto riječi „kupac“ koristi riječ „krajnji korisnik“. To predlažemo iz razloga što je naše razumijevanje da je namjera Ministarstva uspostaviti mjere za praćenje samih krajnjih korisnika. Članak 32. stavak 8. „O rasporedu prisutnosti savjetnika distributeri pesticida su obvezni obavijestiti nadležnog poljoprivrednog inspektora.“ Komentar: Predlažemo da se i ova obveza propiše Pravilnikom s obzirom na kompleksnost primjene ovih odredbi u praksi. Također predlažemo da se jasnije definira odnosi li se ova obveza na maloprodaje koje imaju jednog savjetnika za tri maloprodaje. Članak 35. Komentar: nakon stavka 5. numeracija se gubi, te bi trebalo preurediti. Članak 36.stavak 4. (4) Podaci o količinama pesticida prodanim krajnjim korisnicima učitavaju se u FIS prilikom prodaje, a nakon elektroničke registracije kupca. Komentar: Predlažemo riječ „kupac“ zamijeniti riječju „krajnji korisnik“, uz pojašnjenje koje smo dali u vezi članka 31. Veleprodajama bi trebalo i dalje ostaviti mogućnost dostave podataka elektronskim putem. Članak 37.stavak 4.alineja 3. „- zaposlenici na tom prodajnom mjestu prikupljaju i dalje obrađuju osobne podatke kupca, bez izričite pisane privole kupca.“ Komentar: Materija prikupljanja i obrade podataka je predmet posebnih propisa i nadziru je druga tijela te smatramo da Ministarstvo poljoprivrede nije nadležno tijelo koje odlučuje o povredi tih propisa. Također ističemo da povreda propisa o zaštiti osobnih podataka nije u nadležnosti poljoprivrednih inspektora, da nemaju ovlasti utvrđivati navedene povrede te je stoga nejasno i kako bi uopće utvrdili povredu. Članak 47. Komentar: Predlažemo da se Zakonom omogući (posebno regulira) primjena bespilotnih zrakoplova (dronova). Naime, uporaba dronova je do 22.01.2021. bila regulirana Pravilnikom o sustavima bespilotnih zrakoplova (NN, br. 104/2018), i taj pravilnik je navodio uvjete koji su potrebni da bi se dron koristio, bilo u rekreacijske ili komercijalne svrhe. Pravilnik je u članku 7. navodio izuzetke kod izvođenja letačkih operacija, pa st. 8 navodi: „Iznimno od članka 4. stavka 3. točke a) ovoga Pravilnika dopušteno je prevoziti opasnu robu samo kada se bespilotni zrakoplov koristi za potrebe poljoprivrede ili šumarstva.“ Pravilnik je prestao važiti, jer je na snagu stupila provedbena Uredba EK 2019/947 od 24. svibnja 2019. o pravilima i postupcima za rad bespilotnih zrakoplova (SL L 152, 11.06.2019.), koja u potpunosti zamjenjuje Pravilnik. To znači da je uporaba drona u poljoprivredi bila predviđena nacionalnim propisom, kao i da je dozvoljeno nošenje opasnog tereta. Isto tako, provedbena Uredba EK 2019/947 prepoznaje prijevoz opasnih tvari, ne priječi ih, niti na bilo koji način ograničava područje primjene, ali daje jasne uvjete primjene za letjelicu, pilota, te propisuje ostale tehničke parametre koji omogućavaju primjene dronova u poljoprivredi. Primjena dronova predstavlja novu, naprednu tehnologiju koja omogućuje lokaliziranu primjenu (spot aplikacija) s korištenjem značajno manjih količina pesticida. Dronovi se ionako ne mogu koristiti za primjenu širom (kao zrakoplovi), sve češće se koriste i u dijagnostici za snimanje zdravstvenog stanja usjeva (što avion ne može), te je i zbog toga potrebno odvojiti uporabu aviona i drona. Podsjećamo da je značajno smanjenje korištenja pesticida jedan od ključnih ciljeva postavljen u F2F strategiji EU, a korištenje novih tehnologija poput „spot aplikacija“ pomoću dronova je jedan od načina za postizanje tog cilja. Smatramo da otvaranje mogućnosti primjene novih tehnologija u zaštiti bilja treba biti jedan od ključnih ciljeva koji se želi postići ovim zakonom. Članak 52. stavak 1. „Prilikom primjene pesticida profesionalni korisnici trebaju spriječiti onečišćenje vodotoka, zdenaca, jezera, mora i izvora voda ostavljanjem netretirane površine širine najmanje 20 metara kod tretiranja sa tla, odnosno 100 metara netretirane površine uključujući i gospodarske zgrade i naselja, kod tretiranja zrakoplovom.“ Komentar: Predlažemo brisanje ovog stavka. Naime, svako sredstvo za zaštitu bilja prolazi znanstvenu procjenu rizika za ljude, okoliš i vode. Stoga se u rješenju o registraciji svakog sredstva i na etiketi navodi podatak o zaštitnoj zoni koja može biti drugačija od ovog podatka koji se navodi u prijedlogu Zakona. Ova obveza može imati za posljedicu mijenjanje postojećih rješenja o registraciji i etiketa proizvoda koji se nalaze na tržištu, što predstavlja veliko administrativno opterećenje Ministarstvu i industriji. Stoga predlažemo da se ukine ovaj stavak ili da se rečenica promijeni tako da glasi: „Prilikom primjene pesticida profesionalni korisnici trebaju spriječiti onečišćenje vodotoka, zdenaca, jezera, mora i izvora voda poštujući navod na etiketi o ostavljanju netretirane površine u širini koja je naznačena.“ Pored toga skrećemo pozornost da je primjena SZB iz zrakoplova zabranjena, a dopuštena isključivo uz posebnu dozvolu Ministarstva. Članak 52. stavak 3. „Profesionalni korisnici ne smiju primjenjivati pesticid u vodozaštitnim zonama ako je to navedeno na etiketi.“ Komentar: Korisnici sredstava za zaštitu bilja su se dužni pridržavati SVIH mjera koje su navedene na etiketi proizvoda. Ljubazno molimo pojašnjenje ovog stavka. Da li je namjera nadležnih tijela provoditi procjenu rizika svih SZB za primjenu u vodozaštitnim zonama? Članak 56. stavak 1. „Korisnici pri tretiranju moraju koristiti odgovarajuća sredstva i postupke za osobnu zaštitu i posebna zaštitna sredstva te uređaje i opremu u skladu s uputama na etiketi ili rješenju o registraciji i dozvoli pojedinog pesticida ovisno o pesticidu i metodi tretiranja koju primjenjuju.“ Komentar: Predlažemo dopunu rečenice na način: „Korisnici pri rukovanju i tretiranju moraju koristiti odgovarajuća sredstva i postupke za osobnu zaštitu…“ kako bi se time obuhvatio čitavi „ciklus“ uporabe sredstva za zaštitu bilja, počevši od pripreme sredstava, primjene do pravilnog čišćenja uređaja i zbrinjavanja otpadne ambalaže i ostatka škropiva. Članak 56. stavak 3. „Pesticidi se moraju čuvati u posebnoj prostoriji ili posebnom ormaru u originalnoj ambalaži, odvojeno od hrane i hrane za životinje te drugih predmeta opće uporabe, izvan dosega djece, uz određene uvjete glede temperature, vlage i svjetlosti te u skladu s drugim uvjetima navedenim na etiketi.“ Komentar: „poseban ormar“ – da li treba biti smješten u prostoriji koja udovoljava svim uvjetima istog članka, navedenima u stavcima od 5.-13. ili u slučaju skladištenja u posebnom ormaru nije potrebno imati odgovarajući prostoriju sukladno ovom članku? Članak 56. stavak 11. Komentar: Člankom 52. stavkom 6. i člankom 56.stavkom 15. se za istu radnju propisuje različita udaljenost. Prijedlog je da udaljenost iznosi 20 metara. Članak 57.stavak 1. „(1) Obvezna je primjena općih načela integrirane zaštite bilja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje integrirana zaštita bilja. „ Komentar: Ljubazno molimo pojašnjenje o kojem propisu koji vrijedi u Republici Hrvatskoj se radi? Članak 62. stavak 4. „Podatke iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo razmjenjuje i dostavlja drugim tijelima državne i lokalne samouprave, pravnim i fizičkim osobama ako su im takvi podaci potrebni za provedbu poslova utvrđenih ovim Zakonom ili drugim propisom ili su im takvi podaci potrebni za obavljanje poslova iz djelokruga rada.“ Komentar: Predlažemo nadopuniti rečenicu ovim riječima, budući da podaci o prodanim količinama aktivnih tvari i pripravaka predstavljaju poslovnu tajnu tvrtke. „Podatke iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo razmjenjuje i dostavlja drugim tijelima državne i lokalne samouprave poštujući pri tome odredbe Zakona o zaštiti podataka pravnim i fizičkim osobama ako su im takvi podaci potrebni za provedbu poslova utvrđenih ovim Zakonom ili drugim propisom ili su im takvi podaci potrebni za obavljanje poslova iz djelokruga rada.“ Članak 67.stavak 4. „Žalba protiv rješenja donesenih na temelju odredbi ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.“ Komentar: Predlažemo promjenu teksta u: „Žalba protiv rješenja donesenih na temelju odredbi ovoga članka odgađa izvršenje rješenja.“ Naime, smatramo da bi rješenje trebalo postati pravomoćno, odnosno izvršno nakon završetka drugostupanjskog postupka. Time pravna osoba nad kojim je izvršen inspekcijski nadzor ne bi bila ni na koji način ekskulpirana od sankcije u slučaju da drugi stupanj potvrdi rješenje, a inspekcija bi bila pošteđena naknadnih ispravaka rješenja, te administrativne procedure oko povrata novca u slučaju da drugostupanjsko tijelo uvaži žalbu. Pozdravljamo odredbu kojom se u inspekcijski postupak uvodi mogućnost žalbe drugom stupnju. Članak 72. stavak 5. (5) Distributeri pesticida obavezni su dostavljati podatke o prodanim količinama pesticida krajnjim korisnicima putem e-Obrasca do uspostave elektroničke registracije kupaca. Komentar: Predlažemo brisanje ovog stavka Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se. Krivotvoreni proizvodi ili krivotvorine nisu predmet ovog Zakona i ovim propisom ne ulazi se u područje drugih propisa. Također se ni Direktivom 128/2009/EZ ne reguliraju krivotvorine pesticida. Zakonom o provedbi Uredbe 1107/2009 jasno je propisano koja se sredstva mogu nalaziti na tržištu RH i primjenjivati. Članak 3. stavak 2. Prihvaća se. Klasifikacija otpada nije predmet ovoga Zakona te će se predmetna odredba izmijeniti. Članak 24. stavak 1. alineja 7. Primljeno na znanje. Ovom odredbom želi se pojednostaviti dostava podataka o prodaji pesticida krajnjim korisnicima, vezana je uz nadogradnju FIS-a, uvođenjem sustava vjerodajnica te nije predviđeno da bi subjekti u prodaji imali dodatne troškove. Do stupanja na snagu ovoga Zakona kroz period prilagodbe cijeli bi sustav trebao biti implementiran tako da djelatnici u specijaliziranim trgovinama nemaju dodatnog posla, već se sustav dostave podataka odvija “u pozadini” direktnim učitavanjem podataka s računala u FIS. Ovaj sustav nije namijenjen prodaji na veliko, već specijaliziranim prodavaonicama i uredima koji prodaju krajnjim korisnicima, dok veleprodaje i dalje neće biti obvezne dostavljati ove podatke. Definicije vele- i maloprodaje navedene su u ovome Zakonu. Podaci koji će se prikupljati identični su onima koji se i sada prikupljaju putem eObrazaca Evidencija godišnje prodaje. Članak 25. stavak 11. Prihvaća se. Preformulirat će se odredba sukladno predloženom. Članak 28. stavak 1. druga alineja Primljeno na znanje. Sredstva je potrebno čuvati sukladno uputama navedenim na etiketi na proizvodu, kako je navedeno u članku 25. stavku 12., no svaki distributer mora prethodno osigurati opće uvjete čuvanja pesticida. Članak 31. stavak 11. Ne prihvaća se. Ova odredba odnosi se na registraciju kupca u smislu pregleda njegovih prava koja ima temljem svoje iskaznice. Članak 32. stavak 8. Prihvaća se. Pravilnikom će se ova odredba propisati detaljnije. Članak 35. Ne prihvaća se. Članak 35. ima samo dva stavka. Članak 36. stavak 4. Ne prihvaća se. Ova odredba odnosi se na registraciju kupca u smislu pregleda njegovih prava koja ima temeljem svoje iskaznice. Članak 37. stavak 4. alineja 3. Prihvaća se. Odredba će se preformulirati na način da se ne zadire u odredbe drugih propisa. Članak 47. Prihvaća se. Razmotrit će se ta mogućnost i dodatno će se u Zakonu predvidjeti mogućnost primjene pesticida iz dronova. Članak 52. stavak 1. Djelomično se prihvaća. Odredba će se doraditi na način da se ne dovedu u pitanje rješenje o registraciji sredstva za zaštitu bilja eventualne sigurnosne zone koje su definirane na etiketi pojedinog sredstva. Članak 52. stavak 3. Prihvaća se. Stavak će se brisati. Članak 56. stavak 1. Djelomično se prihvaća. U članku 56. stavku 1. će se tekst izmijeniti tako da obuhvaća i postupak rukovanja. U članku 56. stavku 3., ako korisnik posjeduje poseban ormar u kojem drži pesticide, ne treba imati prostoriju koja zadovoljava propisane uvjete. Obzirom da odredba nije jasna, detaljnije će se propisati. Članak 56. stavak 11. Odredbe o udaljenostima od površinskih voda, izvora i bunara će se uskladiti. Članak 57. stavak 1. Primljeno na znanje. Propis će se donijeti na temelju ovoga Zakona, kako je to propisano člankom 57. stavkom 15. i člankom 71. stavkom 1. Članak 62. stavak 4. Prihvaća se. Odredba će se izmijeniti prema predloženom. Članak 67. stavak 4. Ne prihvaća se. Radi se o standardnom postupanju u slučaju utvrđenih prekršaja. Postupanje u slučaju žalbe uređeno je Zakonom o općem upravnom postupku. Članak 72. stavak 5. Ne prihvaća se. Obvezno je urediti postupanje u prijelaznom razdoblju.
3 FITO PROMET d.o.o.                  NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA Zagreb, 24.03.2021. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE - e- savjetovanje PREDMET : Komentar na nacrt prijedloga Zakona o održivoj upotrebi pesticida Poštovani, Kao distributer SZB, ovlaštena ispitna stanica i kao ovlašteni predavač u modulima OUP donosim svoje komentare na nacrt prijedloga Zakona o održivoj upotrebi pesticida objavljenog na e-savjetovanju. GLAVA IV – Izobrazba U Čl. 8 točke 5,6 i 7 Nejasno je kako ste zamisli provedbu vježbovnog dijela izobrazbe. Ukoliko se kao ishod učenja očekuje da polaznici shvate što su sredstva za zaštitu bilja, koje su opasnosti po zdravlje primjenitelja, utjecaja na neciljano bilje, životinje, ugrozu voda i druga pitanja koja su navedena taksativno u Osnovnim pitanjima koja se uređuju Zakonom, navedenih na početku ovog dokumenta – pitanje vježbovnog dijela je, što se tu ima za pokazati u vježbi, osim mehanizacije ( posljednje poglavlje), ali treba uzeti u obzir da sada kao polaznici osnovnih izobrazba uglavnom manji poljoprivrednici koji SZB primjenjuju leđnim uređajima. Također fond sati koji se povećava u osnovnoj i dopunskoj izobrazbi – polaznicima je već sada problem vremenski, a i financijski, naći 2 dana za doći na izobrazbu, a kamoli još dodatni dan. Čl. 9 – iznimke Pozdravljamo uvođenje iznimke da za kolege koji su tijekom studija na Agronomskom ili Šumarskom odslušali 90 sati iz modula zaštite bilja ne provodi izobrazba već im se samo izdaje iskaznica. Ali kod iznimaka za izobrazbu za Savjetnike – zašto su samo uključeni oni koji su završili smjer fitomedicine ili zaštite bilja, kada su kolege koji su završili voćarstvo, ratarstvo ili povrćarstvo – hortikulturu, također odslušali minimalno 90 sati predmeta iz zaštite bilja koliko se traži kao minimum za savjetnike. Čl. 13- Uvjeti za prijavu na izobrazbu Promjena kategorije savjetnik-prodavača u distributer –prodavač, svakako je novost koju pozdravljamo, jer je logična odluka s obzirom na stupanj obrazovanja. Čl. 15 – Uvjeti za provoditelje izobrazbe Koji je razlog da se sada za provoditelja izobrazbe traži da ima dva predavača u stalnom radnom odnosu – do sada je bilo potrebno da ima ugovor s predavačima, bilo bi potpuno u redu da to i dalje tako ostane. U suprotnom, provoditelji izobrazbe prestat će se baviti ovim izobrazbama jer neće moći osigurati osobne dohotke za 2 zaposlenika cijelu godinu, samo iz izobrazbi prema pravilniku o održivoj upotrebi pesticida. Čl. 16- Prostor za provođenje izobrazbe Točka 4. prostor za vježbovnički dio – ako je potreba za njim, koja oprema mora biti - jer nije jasno što bi se na vježbama trebalo pokazati, tj. provježbati. Jedini kabinet za npr. mehanizaciju ima Falkultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku – što znači da bi svi polaznici izobrazbi iz cijele Hrvatske trebali tamo doći naučiti raditi s mehanizacijom. Potrebno je konkretno odrediti koji su uvjeti s aspekta npr. tehničkih, sigurnosnih ili drugih uvjeta koje moraju zadovoljiti pravne ili fizičke osobe kod kojih bi se mogao obaviti vježbovnički dio izobrazbe. Čl. 18 – Obaveze provoditelja izobrazbe Točka 6 – obaveza unosa potpisnih listi u FIS do kraja dana – ako se izobrazba provodi u poslijepodneno-večernjem terminu, unos lista u FIS u toku istog dana nekada nije moguć, npr. da taj rok bude barem 48 sata od završetka izobrazbe ili ispita. Čl. 19 – Uvjeti za predavače Točka 3 – trening predavača. Nije logično da provoditelj izobrazbe radi trening predavača. Tu bi trebalo odrediti da to provodi neka institucija tj. neko od Stručnih tijela ovlaštenih za provedbu zakona. Također bi trebalo propisati program po kojem se taj trening provodi, u kojem trajanju (fond sati), te nakon treninga dobiti potvrdu. GLAVA VII. – Uređaji za primjenu pesticida Članak 44. Točka 15,17- unos radnih zapisnika u FIS – da li će se propisati forma i sadržaj radnih zapisnika tako da sve ispitne stanice rade na isti način. Čl 45. – Obaveza vlasnika uređaja Točka 6. kaže da u slučaju gubitka znaka vlasnik uređaja novi mora zatražiti od Ministarstva – zar ne bi bilo bolje da mu zamjenski znak izda ispitna stanica i to uvede u FIS. Još jedno pitanje koje se ne spominje u nacrtu Zakona. Koliko ranije od isteka roka polaznici izobrazbe mogu pristupiti dopunskoj izobrazbi kao i koliko ranije prije roka vlasnik uređaja može dovesti uređaj na ponovno testiranje. Svjedoci smo da sada neke ispitne stanice šalju dopise prilično „oštrog“ sadržaja te pozivaju ljude na ranije preglede i do 6 mjeseci , s ciljem uvođenja nereda na području rada ispitnih stanica. GLAVA XIII – Prekršajne odredbe Čl. 69 Svakako da ne poštivanje Zakona treba imati finacijske sakcije, ali propisana kazne 50.000 – 100.000 kn, uz kazne za odgovorne osobe u pravnoj osobi, svakako da bi kazne trebale biti niže, jer netko treba zaraditi 50.000 + 10.000 kn – tj. koliko treba provesti edukacija ili koliko treba pregledati uređaja ili koju količinu SZB prodati da se zaradi taj novac. Kazna svakoko da – ali primjenjena okolnostima u kojima živimo. GLAVA XIV. – Prijelazne i završne odredbe Čl. 72 – Prijelazne odredbe Točka 1.i 2. – s obzirom da je sada izobrazba savjetnika i distributera već u fazi dopunske izobrazbe, kojim će potvrde vrijediti barem 4 ili 5 godina, a prošli su izobrazbu po dosadašnjem Zakonu – kako će se proveti priznavanje izobrazne npr. sada savjetnika prodavača u distributera prodavača ( osoba koja je završila srednju poljoprivrednu školu), ili distributera koji postaje savjetnik. Nadam se da će moj komentari bar malo utjecati na donošenje novog i kvalitetnijeg Zakona o održivoj upotrebi pesticida. S poštovanjem, Marijan Mikec, dipl.ing.agr. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se. U Čl. 8. točke 5,6 i 7 Člankom 8. stavkom 17. predviđeno je da područja izobrazbe, nastavne materijale, detaljan način i tijek provedbe izobrazbe, način i tijek polaganja ispita, način online polaganja ispita, način generiranja ispitnih pitanja za online polaganje ispita, kriterije i rokove za ponavljanje ispita te način rada virtualnih učionica propisuje ministar pravilnikom. Vezano za komentar na povećanje satnice, važno je naglasiti da na izobrazbi za sigurno rukovanje i primjenu pesticida mora biti obuhvaćeno svih 13 područja izobrazbe definiranih Direktivom 128/2009/EZ. S obzirom da je od početka provedbe izobrazbe krajem 2014. godine primijećeno da je trenutno propisana satnica od 15 sati za osnovnu i 5 za dopunsku prekratka za obradu gradiva, smatra se opravdanim, u cilju poboljšanja kvalitete izorbazbe, produžiti satnicu osnovne izobrazbe na 24 sata, odnosno na 6 sati za dopunsku izobrazbu. Vježbovni dio je namijenjen za onaj dio izobrazbe u kojem se može primijeniti (područja izobrazbe 8 i 9), te je važno primjenitelje naučiti i na praktičan način im pokazati pripremu škropiva, izračun doza, način mjerenja potrošnje vode na određenoj površini i samu kalibraciju. Čl. 9. – iznimke – S obzirom na usku specijalizaciju studija fitomedicine – zaštite bilja, obuhvaćeno je svih 13 područja izobrazbe definiranih Direktivom 128/2009/EZ, u najvećem obimu od svih drugih smjerova. Studenti Fitomedicine samo na preddiplomskom studiju imaju 780 sati nastave iz područja fitomedicine/zaštite bilja i nastavnim programom pokrivaju sva područja izobrazbe. Primljeno na znanje. Čl. 13- Uvjeti za prijavu na izobrazbu Čl. 15 – Uvjeti za provoditelje izobrazbe Prihvaća se. Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona. Čl. 16- Prostor za provođenje izobrazbe Ne prihvaća se. Za provedbu praktičnog dijela nastave institucija je obvezna raspolagati odgovarajućim prostorom i opremom za izvođenje vježbovnog dijela izobrazbe. Navedenom odredbom institucije nisu prisiljene imati prostore i opreme u svom vlasništvu, već se oprema može posuditi temeljem ugovora / sporazuma o suradnji sa subjektom koji istu posjeduje. Ovdje se ne propisuje obuka na redovitim pregledima koje provode ispitne stanice, nego obuka koja je potrebna poljoprivrednicima da na ispravan način rukuju s uređajima za primjenu, te da im pokažu probleme pumpe, mlaznice, kapanje i curenje mlaznice, tipove mlaznica, prednosti i nedostaci određenih mlaznica i dr. Čl. 18 – Obaveze provoditelja izobrazbe stavak 6. odnosi se na polaznike izobrazbe i način na koji se oni moraju evidentirati, a stavkom 7. istoga članka propisano je da je provoditelj izobrazbe obavezan najkasnije u roku od 48 sati sastaviti zapisnik o održanoj izobrazbi. Nije propisana obaveza stavljanja potpisnih lista u FIS. Čl. 19 – Uvjeti za predavače Ne prihvaća se. Ta se odredba odnosi na predavače institucija imenovanih člankom 14. stavkom 1. podstavcima 1. i 2. koje moraju educirati svoje predavače “treniranjem trenera”, a ne na ustanove za provedbu izobrazbe ovlaštene rješenjem. GLAVA VII. – Uređaji za primjenu pesticida Članak 44. Primljeno na znanje. Stavkom 21. ovoga članka propisano je da način najave pregleda, učestalost stručne kontrole redovitih pregleda uređaja i obveze stručnih institucija, izgled, sadržaj i način izdavanja izvještaja o redovitom pregledu, način vođenja evidencija, čuvanja dokumentacije i radnih zapisnika testnog uređaja i deaktiviranje iz evidencija propisuje ministar pravilnikom. Radni zapisnici neće imati poseban format, već su to izvješća o izmjerenim vrijednostima koja generira sam softver uređaja koji mjeri na primjer protok. Čl 45. – Obaveza vlasnika uređaja Ne prihvaća se. Člankom 41. stavkom 1. Propisano je da Ministarstvo poljoprivrede izdaje znak o ispravnosti uređaja kako prvi puta tako i u slučaju gubitka znaka. Navedeno je promijenjeno iz razloga što su se znakovi izdavali bez obavljenog pregleda, te se ovom odredbom žele ispraviti te nepravilnosti. Također se želi postići ujednačenu kvalitetu znaka, koji se ne bi smio odlijepiti ili izbrisati do sljedećeg pregleda. Člankom 39. stavkm 10. propisano je da procedure redovitog pregleda i postupak prijave za redoviti pregled, mjesta i uvjete za obavljanje redovitog pregleda uređaja, postupak pregleda uređaja, tehničke zahtjeve za pregled uređaja, zdravstveni, sigurnosni i okolišni zahtjevi vezani za pregled uređaja za primjenu pesticida, usklađene norme za pregled uređaja, potrebnu dokumentaciju za pregled uređaja, prijavu novoga uređaja i priznavanje pregleda, postupak priznavanja pregleda, prijave novoga uređaja i odjave uređaja, te naknade za obavljanje redovitog pregleda propisuje ministar pravilnikom. Rok prijave za sljedeći pregled će se propisati pravilnikom. Polaznici izobrazbe mogu pristupiti dopunskoj izobrazbi najranije godinu dana prije isteka važenja iskaznice. GLAVA XIII – Prekršajne odredbe Čl. 69 Ne prihvaća se. Kazne trebaju biti odvraćajuće. GLAVA XIV. – Prijelazne i završne odredbe Čl. 72 Stečena prava ostaju na snazi i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, a kada ovaj Zakon stupi na snagu postupat će se po odredbama novoga Zakona.
4 Zvonimir Ostojić                  NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA Na prvoj stranici predlagatelj Vladi RH predlaže Nacrt Zakona o održivoj uporabi pesticida (EU). Na drugoj je (EU) izostavljen. Što je pretpostavljam ispravno! Primljeno na znanje Nacrt prijedloga Zakona izrađen je u skladu sa zadanim nomotehničkim pravilima.
5 Nedjeljko Pajtak                  NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA Za Pučka otvorena učilišta koja su posebnim zakonom definirana kao javne ustanove za trajnu naobrazbu (članak 1. Zakona o pučkim otvorenim učilištima), a kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave, odredbe u člancima 14. i 15. predloženog Zakona o održivoj uporabi pesticida, uvelike bi ograničile rad i dovelo ih u nepovoljni položaj. U prijedlogu Zakona se navodi da je za ovlaštenu instituciju potrebno imati između ostalih i stalno zaposlena dva predavača, ne navodi se iz kojih razloga smatra predlagatelj da su stalno zaposlena dva predavača bolja varijanta od predavača na koji odrađuju predavanja temeljem ugovora o djelu i da će dva stalno zaposlena predavača doprinijeti boljoj kvaliteti predavanja nadalje istovremeno se daje mogućnost i potpisivanja ugovora o djelu sa 6 predavača što nema logike. Niti bi te ustanove, koje su i osnovane za obrazovanje pučanstva, mogle zaposliti u stalni radni odnos 2 predavača samo iz te struke za edukacije koje provodimo tek povremeno, a zapravo najčešće svakih 5 godina. Loša odredba je da su ovlaštene institucije dužne provoditi obnavljanje znanja predavača, taj bi posao trebalo preuzeti Ministarstvo poljoprivrede kao najkompetentniji dionik na ovom području koji prati i sve europske direktive i upute. Prihvaćen Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona. Primljen na znanje komentar vezan uz obnavljanje znanja predavača - Ustanove koje su ovlaštene rješenjem nisu obvezne provoditi edukaciju predavača – “trening trenera”.
6 srakarec                  NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA U prijedlogu Zakona se navodi da je za ovlaštenu instituciju potrebno imati između ostalih i stalno zaposlena dva predavača, ne navodi se iz kojih razloga smatra predlagatelj da su stalno zaposlena dva predavača bolja varijanta od predavača na koji odrađuju predavanja temeljem ugovora o djelu i da će dva stalno zaposlena predavača doprinjeti boljoj kvaliteti predavanja nadalje istovremeno se daje mogućnost i potpisivanja ugovora o djelu sa 6 predavača što nema logike. Nadalje prema navedenoj logici nijedan profesor sa agronomskog fakulteta ne bi bio ovlašten raditi razne projekte koje rade masovno temeljem ugovora o djelu ili razne druge osobe u drugim djelatnostima. Nadalje postavlja se pitanje da li se opće može formirati bilo koje povjerenstvo ukoliko se u istim nalaze stalno zaposlene osobe a ne umirovljenici i slično. Navedena odredba je relikt prošlog sustava koji zanemaruje odredbe Zakona o poduzetništvu i slobodnom tržištu, ,Ovaj prijedlog Zakona je rezultat nedjelovanja Hrvatske agronomske komore jer su Zakonom predviđene ovlasti javnog tijela Hrvatske agronomske komore odnosno ovlaštenih agronoma Prijedlogom Zakona treba dati mogućnosti izobrazbe Uredima ovlaštenih agronoma temeljem ovlasti koje propisuje Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori ukoliko netko uopće zna da navedeni zakon postoji i postoje odredbe koje uređuju ovlasti ovlaštenih agronoma i djelovanje privatne poljoprivredne savjetodavne službe, smatram da je nužno odredbe Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori unijeti u ovaj Zakon u dijelu da Uredi ovlaštenih agronoma imaju mogućnost imati status ovlaštene institucije za izobrazbu iz održive uporabe pesticida. Mislim da je loša odredba da su ovlaštene institucije dužne provoditi obnavljanje znanja predavača, mislim da bi taj posao trebalo preuzeti Ministarstvo poljoprivrede i to organiziranje radionica na kojima bi bili predavači zavisno od ciljane politike određene osobe , na taj način bi Ministarstvo direktno utjecalo na stil i način provođenja izobrazbe jer predavači su najvažnija karika uspješnosti predavanja, mislim da bi se puno veći naglasak trebao staviti na ulogu predavača što se ovim Zakonom zanemaruje. Svaki predavač bi godišnje trebao imati odrađene barem dvije radionice iz pojedinih područja koje provode Ministarstvo poljoprivrede, primjer je Ministarstvo pravosuđa koje putem pravosudne akademije ima radionice za suce, stečajne upravitelje, i druge osobe s tim da isti moraju imati odrađene barem dvije radionice ili gube ovlaštenje. Potrebno je Zakonom predvidjeti i mogućnost da za svako imenovanje o predavanju predavač bude informiran el. porukom iz FISa te će se na taj način spriječiti imenovanje predavača bez znanja i prisutnosti na predavanja.. Mišljenja sam da bi trebalo ostaviti mogućnost da ovlaštena institucija bude i fizička i pravna osoba koja nema status javne ustanove kao što je bilo u dosadašnjem tijeku izobrazbe jer izobrazba nije stjecanje znanja i vještina koja se upisuju kao stručna sprema ili kvalifikacija te je upitno ograničavanje Zakonom što je u suprotnosti sa Zakonom o poduzetništvo i tržištu a naročito će dići cijenu predavanja te je upitno kako će se uopće moći sprovesti s obzirom na fizičke mogućnosti javnih ustanova i na brojnost obveznika izobrazbe. Nije prihvatljiva odredba Zakona kojom se određuju ovlaštenja da predavač može biti i osoba prirodnih, tehničkih, znanosti kolika su znanja istog o pesticidima Što se tiče prekršajnih kazni mišljenja sam da treba umanjiti kaznu u članku 69. stavak 1. sa 50.000,00 kuna na 25.000,00 kuna. Povjerenstvo za pesticide nejasno definirana odredba treba preciznije navesti dionike, članove povjerenstva u koje bi trebale biti uključene sve osobe iz raznih segmenata djelovanja i prometovanja koje su uključene u rad sa pesticidima od struke, poljoprivrednika, trgovaca, predavača , znanstvenika tada bi se donosili objektivniji i praktičniji zakoni, ovakvom odredbom je moguća subjektivnost . Djelomično prihvaćen 1) Prihvaća se. Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona. 2) Ne prihvaća se. Uredi ovlaštenih agronoma još nisu uspostavljeni. Kada takav sustav zaživi, moći će podnijeti zahtjev za ovlaštenje za provođenje izobrazbe, u skladu s propisanim uvjetima. 3) Ne prihvaća se. Ovim su Zakonom su određene dvije institucije HAPIH i Ministarstvo za provedbu izobrabe i predviđeno je da svatko unutar svoje institucije provode trening trenera, odnosno da stručnjaci tih institucija međusobno dijele znanje. Zakonom nije predviđeno da Ministarstvo ili druga institucija provodi trening trenera u drugoj instituciji koju Ministarstvo ovlašćuje rješenjem. U Zakon će se dodati odredba da su ovlašteni predavači obvezni jednom godišnje se usavršavati u područjima koja predaju (za koja su ovlašteni). 4) Prihvaća se prijedlog o obavještavanju predavača o angažmanu u provedbi izobrazbe. Odredbe će se ugraditi u Zakon. 5) Ne prihvaća se. Ovlaštena institucija ne može biti fizička osoba – čovjek pojedinac, već registrirani subjekt koji udovoljava uvjetima za provođenje izobrzabe propisanima ovim prijedlogom Zakona. 6) Ne prihvaća se. Među 13 područja izobrazbe su i ona koja nisu usko povezana s područjem agronomije i šumarstva. 7) Ne prihvaća se. Kazne trebaju biti odvraćajuće. 8) Ne prihvaća se. Povjerenstvo se osniva za obavljanje stručnih poslova u skladu s ovim prijedlogom Zakona i radit će kao savjetodavno tijelo Ministarstva, a ne kao radna grupa. Za obavljanje stručnih poslova potrebno je imati u Povjerenstvu etablirane stručnjake.
7 TOMISLAV KOS                  NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA ČL. 7. (5) Pri izradi ili reviziji NAP-a vodi se briga o zdravstvenim, socijalnim, ekonomskim i ekološkim učincima predviđenih mjera, kao i o posebnim nacionalnim, regionalnim i lokalnim uvjetima te svim relevantnim interesnim skupinama a uzimaju se u obzir i planovi doneseni u okviru drugih propisa koji uređuju uporabu pesticida. Djelomično se nastojalo voditi briga o nekim učincima predviđenih mjera. Zakonodavac nije uzeo u obzir strukturu polaznika izobrazbe osobito u dobnoj i socijalnoj strukturi. Zakon se odnosi na sve jednako no socijalne kategorije koje pristupaju izobrazbi su nasljeđem svih politika dovele do toga da neki polaznici stvarno nisu u mogućnosti sigurno koristiti sredstva za zaštitu bilja, a niti položiti ispit. Ovim je zakonom samo ozakonjeno to da obavezu ("ako bi se 100%" držali zakona) ovlaštene institucije i predavači isključuju neke ciljane skupine iz održive upotrebe pesticida, što nije u redu da isključivo oni nose taj teret. Nadalje "obavezna izobrazba" još uvijek u glavnini uključuje polaznike koji su stekli svoja znanja kroz iskustveno učenje, a ne formalno, to mislim na profesionalne korisnike. Takve osobe formalnom izobrazbom koju predviđa ovaj zakon ne mogu unaprjeđivati svoja znanja jer ih nisu stjecala na taj način. Ovo jeosnovno pravilo obrazovanja odraslih ljudi sa stečenim znanjima i kompetencijama. Za pozdraviti je uvođenje izobrazbe, ali ona mora biti orijentirana na uvođenje dobrih poljoprivrednih praksi, a ne na učenje o njima teoretski. Zakonodavac je počeo otkrivati problematiku stalnog usavršavanja, ali budući da se stavio u ulogu "formalnog" provoditelja iste ne konzultirajući načela obrazovanja odraslih velika je vjerojatnost da se cijeli proces izobrazbe zapravo neće unaprijediti, jer će se tražiti jednostavnija rješenja za dolaženje do iskaznica. Drakonske kazne neće popraviti primjenu pesticida u poljoprivredi jer prije svega želja za znanjem mora proizlaziti iz osviještene potrebe za stjecanjem istog. Ove potrebe kod korisnika s kojima smo do sad kao predavači imali prilike raditi NEMA. Zakonodavac isto tako predviđa iz vođenja evidencija informiranje javnosti o stanju u korištenju pesticidima u poljoprivredi. Moram priznati da podaci ovog tipa slabo dolaze do stručne i znanstvene javnosti osobito kad želimo znati recimo: dobnu, obrazovnu ili neku drugu socijalnu strukturu ili recimo prakse korištenja osobne zaštitne opreme i pripreme i primjene škropiva na gospodarstvu, dok o praksama zbrinjavanja ambalaže jako skromno. Pretpostavljam da se o ovim temama može kroz pravilnik unaprijediti djelomično primjena zakona. Na žalost o pravu toliko ne znam. Primljeno na znanje 1) Ne prihvaća se. Ovim se Zakonom prenose odredbe Direktive 128/2009/EZ i one moraju biti identične njima. 2) Ne prihvaća se. Osobe koje nisu iz bilo kojeg razloga u mogućnosti/sposobnosti položiti ispit, ne bi smjele niti biti profesionalni korisnici pesticida odnosno koristiti pesticide koji su namijenjeni profesionalnim korisnicima. Navedene osobe mogu koristiti pesticide namijenjene neprofesionalnim korisnicima ili kako je propisano člankom 60. ovoga prijedloga Zakona. 3) Ne prihvaća se. Nejasno. Osnovnom izobrazbom u skladu s ovim Zakonom se znanje stječe, ne unaprjeđuje se, dok se dopunskom izobrazbom znanje stečeno osnovnom izobrazbom unaprijeđuje. Znanja stečena odgovarajućom formalnom izobrazbom se priznaju kao odgovarajuće, te se trebaju samo unaprijeđivati dopunskom izobrazbom ili stručnim usavršavanjem ili kroz stručne radionice. Predmeti (područja izobrazbe) izobrazbe propisani su Prilogom I. Direktive 128/2009/EZ. 4) Ne prihvaća se. Nejasno je kakav je prijedlog. Podaci koje Ministarstvo vodi i način vođenja, propisani su člankom 62. Također je stavkom 4. istog članka propisan način davanja istih trećim stranama. Zbrinjavanje otpadne ambalaže od pesticida, kao i vođenje evidencija o istome, nije predmet ovoga Zakona ni propisa koji se temeljem njega donose.
8 KLARA BARIĆ                  NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA Podržavam komentar od Mirjana Marković u točci (A) od 16.03.2021. u 20:28 i Jasminka Igrc Barčić od 9.03. u 16:46 . Naime, zaista nastaje zbrka ako se u Zakonu ne razlikuju pojmovi pesticid i sredstvo za zaštitu bilja (SZB). Zakon se zaista može zvati "Zakon o održivoj uporabi SZB". Nitko ne može primjeniti pesticid (aktivnu tvar) jer aktivna tvar nije dostupna krajnjem korisniku. Aktivne tvari pesticida se registriraju na razini EU (Komisija) a SZB (pripravke) registriraju pojedine članice EU. Zakon ne smije koristiti kolokvijalne, odnosno u svakodnevnom govoru korištene termine. Zbog toga i jesmo u problemu jer se pod pojmom "pesticid" u javnosti (pogotovo "zeleni") odmah podrazumijevaju SZB, a iste aktivne tvari pesticida se koriste u komunalnoj higijeni, veterini, industriji, medicini... Komentar/obrazloženje: mislim da je ovo važno uvažiti i lako obrazložiti Komisiji. Prije svega, koliko mi je poznato, treba razlikovati dokumente Uredba i Direktiva. Uredba se mora doslovno prenijeti u nacionalni zakonodavni sustav, a Direktiva pruža "slobodu" prilagodbe specifičnostima članica (uz obrazloženje Komisiji) a da se pri tome zadovolje ciljeve pojedinih strategija. Nije prihvaćen Ovim se prijedlogom Zakona u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva 128/2009/EZ, u kojoj je područje primjene određeno u članku 2., stavku 1. i glasi da se navedena Direktiva primjenjuje na pesticide koji su sredstva za zaštitu bilja kako je definirano u članku 3. točki 10. podtočki (a). S obzirom na navedeno, isto je preneseno u ovaj prijedlog Zakona. Također, člankom 3. stavkom 1. ovoga prijedloga Zakona predmetno je jasno definirano i ne izaziva nedoumice. Definicija sredstava za zaštitu bilja se nalazi u Uredbi 1107/2009. Direktiva 128/2009/EZ se u svojim definicijama poziva na definiciju iz Uredbe 1107/2009, koja se ne može mijenjati.
9 Dan Margetić                  NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA Smatram da bi za upotrebu smjeli biti odobreni samo oni pesticidi koji ne izlažu životinje patnji, a po mogućnosti i ne ubijaju životinje. Dakle repelenti ili pak oni koji spriječavaju ili smanjuju reprodukciju životinja. Nije prihvaćen To nije predmet ovoga Zakona. Registracija aktivnih tvari provodi se na razini Europske unije, a registracija sredstava za zaštitu bilja provodi se sukladno Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (NN 80/13).
10 EMA KALOGJERA JURANIĆ                  NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA Komentari na prijedlog Zakona: Članak 24. st. 5. (5) Distributeri pesticida su s praznom otpadnom ambalažom od pesticida, ambalažom s ostacima pesticida, pesticidima kojima je istekao rok valjanosti, rješenje o registraciji ili dopušteno razdoblje prodaje i slično te ostacima pesticida nastalima sanacijom nakon nezgoda (rasuti, razliveni pesticidi) obvezni postupati isključivo u skladu s odredbama propisa koji uređuju zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj. Uslijed učestalih problema u praksi, gdje se distributerima nalažu svakakve mjere koje nisu zakonite, predlažeo dodati riječ „isključivo“ , kako je gore navedeno. Članak 27. (1) U prostoriji za skladištenje pesticida se ne smiju držati sjeme, sadni materijal, mineralna i organska gnojiva, supstrat za uzgoj bilja, hrana za životinje te drugi proizvodi ili materijali koji nisu neposredno vezani uz skladištenje i čuvanje pesticida ili na koje je moguć bilo kakav utjecaj pesticida, osim u slučaju skladištenja pesticida namijenjenih neprofesionalnim korisnicima iz članka 31. stavka 5. ovoga Zakona kada se pesticidi moraju držati odvojeno i na način koji sprečava bilo kakav nepovoljan utjecaj na druge proizvode. Da li je moguće uvesti ograničenje obzirom na veličinu prostora i/ili količinu pesticida koji se skladišti? Smatram da nije isto ako je skladište površine 250 m2 ili 50 m2, kao i ako se skladišti 5.000 ili 50 komada pesticida. Članak 32. (4) Distributer pesticida u svakoj specijaliziranoj trgovini mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom zaposlenike u svojstvu distributera osposobljene za poslove prodavača pesticida u skladu s odredbom članka 35. stavak 1. podstavaka 1. i 2. ovoga Zakona, osim na onim prodajnim mjestima gdje prodaju i savjetovanje obavljaju odgovorne osobe ili savjetnici. U doba kada se stimulira poslodavce da krate radno vrijeme, ovu odredbu smatram nepraktičnom. Puno radno vrijeme jednog zaposlenika ionako ne može pokriti radno vrijeme prosječnog dućana, što znači da ionako postoji dio dana svaki radni dan centra kada takva osoba nije prisutna. Vezano za „zapošljavanje u svojstvu distributera“: da li mogu zaposlenici obavljati poslove distributera uz neke druge poslove? npr. prodavač-distributer, ili mu naziv radnog mjesta i opis posla mora biti isključivo distributer? (5) Ako distributer pesticida ima više specijaliziranih trgovina, na svake tri specijalizirane trgovine uz djelatnike distributere mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenika u svojstvu savjetnika , osim u onoj specijaliziranoj trgovini gdje savjete daje odgovorna osoba. Komentari kao gore. (7) Radno vrijeme savjetnika iz stavaka 5. i 6. ovoga članka mora biti u punom radnom vremenu raspoređeno na specijalizirane trgovine za koje je zadužen. Kako raspoređeno? O čemu ovisi gdje će savjetnik biti najviše prisutan i tko će prosuđivati da li je odgovarajuće raspoređen, što je posebno bitno jer o tome ovisi i mogućnost deaktivacije iz FIS-a (čl. 37.) (8) O rasporedu prisutnosti savjetnika distributeri pesticida su obvezni obavijestiti nadležnog poljoprivrednog inspektora. Ovu obvezu smatram nepotrebnim, dodatnim opterećivanjem distributera. Način obavještavanja nije propisan, nije jasno da li se obavijesti šalju „na ime“, nije propisano da li je potrebno prijaviti svaku promjenu rasporeda – što vrlo često neće biti moguće iz praktičnih razloga. (9) U specijaliziranim trgovinama koje rade u dvije smjene i imaju tri ili više zaposlenika, jedan od zaposlenika mora biti u svojstvu savjetnika. Prva primjedba je na izraz „dvije smjene“, da li se to odnosi i na dućane koji rade jednokratno, ali više od punog radnog vremena, odnosno od npr. 8 do 21 h. Druga primjedba je na broj zaposlenika – to je vrlo mali broj i ovakav uvjet je teško ispuniti. (10) Zaposlenici iz stavaka 4., 5., 6. i 9. ovoga članka moraju biti na mjestu prodaje u vrijeme prodaje kako bi kupcima pružili odgovarajuće informacije o uporabi pesticida, o zdravstvenim i ekološkim rizicima kao i sigurnosne upute za sprječavanje opasnosti od rukovanja i uporabe pesticida te drugim ograničenjima uporabe. Navedeni stavak je nejasan. Iz ovoga proizlazi da netko mora biti tamo od-do; odnosno više od radnog vremena jednog zaposlenika, a iz prednjih odredbi to ne proizlazi. Ako je to intencija, potrebno je tako i napisati, da nije podložno tumačenjima. Također, ove su odredbe vrlo bitne, zbog sankcija iz čl. 37. i bitno je da su jasne (deaktivacija iz FISa). (11) Izgled i sadržaj formulara o rasporedu prisutnosti savjetnika propisuje ministar pravilnikom. Zašto je ovo nužno formalizirati i stavljati u pravilnik? Zašto ne mogu poslodavci sami izrađivati svoje rasporede prisutnosti? Članak 35. – nakon stavka 5. numeracija se gubi, preurediti. Članak 37. (4) Ministarstvo će po službenoj dužnosti deaktivirati iz FIS-a prodajno mjesto distributera za koje se inspekcijskim nadzorom utvrdi da: (…) zaposlenici na tom prodajnom mjestu prikupljaju i dalje obrađuju osobne podatke kupca, bez izričite pisane privole kupca Materija prikupljanja i obrade podataka je predmet posebnih propisa i nadziru je druga tijela te smatram da Ministarstvo poljoprivrede ne može odlučivati o povredi tih propisa. Također ističem da povreda propisa o zaštiti osobnih podataka nije u nadležnosti poljoprivrednih inspektora, da nemaju ovlasti utvrđivati navedene povrede te je stoga nejasno i kako bi uopće utvrdili povredu. Članak 45. U cijelom članku sintagma Vlasnici/korisnici nije jasna. Korisnici su po definiciji osobe koje nisu nužno vlasnici (npr. osobe koje posude od prijatelja, susjeda uređaje, zatim osobe koje testiraju uređaje, osobe koje popravljaju uređaje i sl.) i neće moći udovoljavati uvjetima iz članka. (2) Vlasnici/korisnici iz stavka 1. moraju ovlaštenoj ispitnoj stanici dostaviti dokaze o kupnji i tehničke podatke o uređaju koji posjeduju. Za obavljanje pregleda vlasnik/korisnik uređaja u uporabi mora imati valjani osobni identifikacijski dokument odnosno dokument iz kojeg je vidljiv OIB. Smatram suvišnim. Što je s uređajima za koje vlasnici ne posjeduju dokaze o kupnji (preko Njuškala, nasljedstvo, pokloni itd), a posebno se to odnosi na korisnike, koji najčešće niti ne mogu imati takav dokaz jer nisu vlasnici (npr. posude uređaj i sl)? Proizlazi da se takvi uređaji neće moći ispitati. Članak 53. (3) Određena područja koja koristi šira javnost ili osjetljive skupine su javne zelene površine, uključujući i javne vrtove i parkove, sportski i rekreacijski tereni, školska i dječja igrališta, područja u neposrednoj blizini zdravstvenih objekata, različita urbana područja, područja ekološke mreže Natura 2000 , područja strogih rezervata, posebnih rezervata, nacionalnih parkova, parkova prirode i ostalih područja zaštićena temeljem posebnog propisa iz područja zaštite prirode, kao i područja gdje je potrebno zaštititi kopnene površinske vode, prijelazne vode, obalne vode i podzemne vode, područja uz ceste i željezničke pruge, te nedavno tretirana područja ili područja dostupna poljoprivrednim radnicima. Postoji li negdje definirani pojam neposredne blizine? Ako ne, uvesti. Članak 56. (14) Korisnik pesticida ne smije posjedovati, čuvati ili primjenjivati pesticide koji nisu registrirani u Republici Hrvatskoj, koji nemaju valjano rješenje o registraciji ili rješenje o dozvoli ili ako je istekao rok valjanosti ili istekao dopušteni rok za primjenu postojećih zaliha. (21) Korisnici pesticida moraju s praznom ambalažom od pesticida, ambalažom s ostacima pesticida, pesticidima kojima je istekao rok valjanosti, pesticidima kojima je istekla registracija ili dopušteno razdoblje za primjenu zaliha i ostacima škropiva kao s otpadom postupati u skladu s propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom. Radi veće jasnoće, predlažemo stavak 14. povezati (spojiti) sa stavkom 21., obzirom da uređuju istu stvar. Članak 14. propisuje opću zabranu posjedovanja određenih vrsta pesticida, a članak 21. propisuje kako ih ispravno ukloniti. (25) Profesionalni korisnik je prilikom tretiranja obvezan poštovati odgovarajuću udaljenost od objekata za stanovanje, nastambi za životinje i bunara. Predlažem definirati pojam odgovarajuće udaljenosti. Članak 67. stavak 1. 22. predlaže da se distributeri pesticida deaktiviraju iz evidencije FIS-a ako ne uklone nepravilnosti koje su dovele do zabrane prodaje i distribucije pesticida u roku od šest mjeseci od izvršnosti rješenja o zabrani prodaje pesticida Ovaj članak je u sukobu sa člankom 167. Zakona o poljoprivredi, kojim je određeno da poljoprivredni inspektor može zatražiti, ne predložiti. Ujedno je u sukobu sa člankom 37. st. 3. ovog Zakona koji propisuje: (3) Ministarstvo će po službenoj dužnosti deaktivirati iz FIS-a distributera za kojeg se inspekcijskim nadzorom utvrdi da: (…) - nije poduzeo odgovarajuće mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka u roku koji je odredio nadležni inspektor. Potrebno je definirati da li se postupak brisanja pokreće po službenoj dužnosti, ili na temelju prijedloga inspektora o kojem Ministarstvo odlučuje (te je također potrebno tu odluku dostaviti i distributeru, obzirom da se njome odlučuje o njegovim pravima i obvezama) te uskladiti članke. stavak 2. Predlažem dodati točku 21. 21. Nalaže zbrinjavanje pesticida iz čl. 56. st. 21. sukladno odredbama propisa koji uređuju gospodarenje otpadom. stavak 4. (4) Žalba protiv rješenja donesenih na temelju odredbi ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja. Predlažem brisati „ne“. stavak 6. (6) Prijedloge iz stavka 1. ovoga članka inspektor dostavlja u upravu Ministarstva nadležnu za održivu uporabu pesticida. Predlažem brisati kao suvišnu, postupanje inspekcije propisano je Zakonom o poljoprivredi i riječ je o internim procedurama Ministarstva, koje ne mora regulirati zakon, već interni propis. Djelomično prihvaćen Članak 24. st. 5. Ne prihvaća se. Obveza postupanja je jasna. Članak 27. (1) Ne prihvaća se. Neovisno o veličini prostora (skladišnog), u istoj se prostoriji ne može istovremeno držati pesticide i sve navedeno: sjeme, sadni materijal, mineralna i organska gnojiva, supstrat za uzgoj bilja, hrana za životinje te drugi proizvodi ili materijali koji nisu neposredno vezani uz skladištenje i čuvanje pesticida ili na koje je moguć bilo kakav utjecaj pesticida. Članak 32. (4) Ne prihvaća se. Ovim Zakonom se regulira samo područje održive uporabe pesticida te poslovi i obveze koji se navode pod određene kategorije zaposlenika odnose se samo na primjenu ovoga Zakona u praksi te ne zadiru u druge poslove koji nisu predmet ovoga Zakona. Stručni uvjeti i obveza distributera propisani su člankom 35. stavkom 1. ovoga Zakona. Oblici, mjesta i opći uvjeti prodaje pesticida uređeni su člankom 31. ovoga Zakona. (5) Ne prihvaća se. Ovom odredbom mijenja se postojeći Zakon sukladno kojem je u svakoj specijaliziranoj trgovini bilo obavezno zaposlenje jedne osobe u svojstvu savjetnika. (7) Ne prihvaća se. Raspored rada savjetnika mora se rasporediti na maksimalno tri specijalizirane trgovine, te sukladno stavku 6. ovog istog članka raspored prisutnosti savjetnika, distributer pesticida je obvezan staviti na vidljivo mjesto u specijaliziranoj prodavaonici ili drugom prodajnom mjestu na kojem se pesticidi prodaju ili izdaju krajnjim korisnicima. (8) Djelomično se prihvaća. Sukladno stavku 11. ovoga članka izgled i sadržaj formulara o rasporedu prisutnosti savjetnika propisuje ministar pravilnikom te se u istom Pravilniku može predvidjeti navođenje e-mail adrese na koju će biti potrebno dostavljati obavijesti nadležnom poljoprivrednom inspektoru. (9) Ne prihvaća se. “Dvije smjene” znači upravo to da je trgovina otvorena bez prekida u trajanju više od 8h, a svaki radnik radi svoje puno radno vrijeme u svojoj smjeni (ujutro ili popodne, može i međusmjenu). Broj zaposlenika određuje poslodavac, ali za smjenski rad je minimalno tri ili više zaposlenika. (10) Ne prihvaća se. Nije jasno iz kojih odredbi proizlazi ovo tumačenje te je sve o prisutnosti savjetnika na radnom mjestu objašnjeno u prethodnim odgovorima kao i u članku 32. ovog prijedloga Zakona. Svaki savjetnik treba biti prisutan svoje puno rano vrijeme (8 sati). (11) Ne prihvaća se. Svaki će poslodavac definirati svoj raspored, ali u zadanoj formi. Članak 35. – nakon stavka 5. Ne prihvaća se. Članak 35. ima samo dva stavka. Članak 37. (4) Prihvaća se. Odredba će se preformulirati na način da se ne zadire u odredbe drugih propisa. Članak 45. Ne prihvaća se. Korisnici ne moraju nužno biti vlasnici, odnosno vlasnici ne moraju nužno biti korisnici. Obveza prijave je obaveza vlasnika uređaja, ali u slučajveima u kojima je vlasnik uređaja npr. zadruga, obveza prijave je na korisniku uređaja. (2) Ne prihvaća se. Riječ je o uređajima za primjenu pesticida uz koji se obavezno mora posjedovati vlasnički list, a o tehničkim podacima ovise i parametri i ishod pregleda koji se nad tim uređajem vrši. Članak 53. (3) Ne prihvaća se. Ukoliko je potrebno voditi računa o “neposrednoj blizini” vezano za tretiranje površina pesticidima, tada na etiketi tog sredstva i uputi za korištenje određeno upozorenje o minimalnoj udaljenosti koju profesionalni korisnici moraju poštivati. Neposredno u ovom slučaju znači uz određeni objekt. Članak 56. (14) i (21) Ne prihvaća se. Stavak 14. odnosi se na pesticide koji nisu dozvoljeni u RH, dok se stavak 21. odnosi na postupanje s ambalažom odnosno s ostacima pesticida čija je primjena dozvoljena u RH, nakon primjene do predaje na zbrinjavanje. (25) Prihvaća se. Ukoliko je potrebno voditi računa o “odgovarajućoj udaljenosti” vezano za tretiranje površina pesticidima, tada je na tom sredstvu u uputi za uporabu definirano upozorenje o odgovarajućoj udaljenosti koju profesionalni korisnici moraju poštivati. Također je ovim Zakonom propisano da će se odgovarajuće udaljenosti odrediti pravilnikom. Članak 67. stavak 1. 22. Ne prihvaća se. Tijela državne uprave mogu jedna drugima predlagati djelovanje, a ne nalagati. Budući da je FIS informacijski sustav koji vodi Ministarstvo poljoprivrede te da je aktiviranje i deaktiviranje subjekata u nadležnosti Ministarstva, DIRH može jedino predložiti postupanje. Također, Zakonom o poljoprivredi ne regulira se održiva uporaba pesticida, nego ovim Zakonom. (…) Djelomično se prihvaća. Na prijedlog inspektora, Ministarstvo može deaktivirati distributera pesticida iz FIS-a. Vezano za obavještavanje distributera u Zakon će se ugraditi odredba o obavještavanju distributera putem službene e-adrese koja se vodi u FISu. Predlažem dodati točku 21. Ne prihvaća se. Poljoprivredna inspekcija nije nadležna za postupanje s otpadom niti ovaj Zakon regulira postupanje s otpadom. (4) Ne prihvaća se Navedeno je propisano Zakonom o upravnom postupku. (6) Ne prihvaća se. Zakonom o poljoprivredi nije uređeno postupanje poljoprivredne inspekcije vezano za održivu uporabu pesticida već se to uređuje ovim Zakonom. Također postupanje inspekcije propisano je Zakonom o državnom inspektoratu gdje je definiran djelokrug Državnog inspektorata koji obuhvaća i područje održive uporabe pesticida.
11 MIRJANA MARKOVIĆ                  NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA A) ovaj zakon primjenjuje se na pesticide koji su szb kako je definiramno u članku 4 točki 16 a) ovog zakona - ako je tako navedeno, ne vidim razloga zašto to nije ZAKON O ODRŽIVOJ UPORABI SZB,jer u svim daljnjim tekstovima ovog predloženog zakona dolazi do velike zbrke,ako malo spominjemo szb, a malo pojam pesticidi. Nadležno tijelo provedbe zakona je ministarstvo poljoprivrede, pa je to još jedan argument da se ovaj zakon zove ZAKON O ODRŽIVOJ UPORABI SZB- Inspekcijski nadzor je Državni inspektorat, možemo opet doći u situaciju, da nam se u szb mješaju različita Ministarstva, kao što je nekad bilo,pogotovo što biocidi spadaju pod Ministarstvo zdravstva. Mješanje pojmova je očigledno i u članku 57 stavak 24 ,zatim članak 57 stavak 4 itd... Za biocidne pripravke, ne treba edukacija niti iskaznica, što opet nema veze sa zdravom logikom. B) Članak 4 stavak 7 IZOBRAZBA treba sadržavati sve aktere, tj. stavak 1,2,4,5,6 člankla 4. C) FIS je sistem provjere važećih SZB u RH. ŠTO JE SA BIOCIDIMA?????? gdje je njihov jedinstveni uspostavljeni sustav. D) Članak 8 stavak 6 - produženje nastave na 24 sata - NEPOTREBNO! Kao šo se borimo za naziv ZAKON O ODRŽIVOJ UPORABI SZB, tako i pojam SIGURNO RUKOVANJE i PRAVILNA PRIMJENA PESTICIDA, po meni podrazumijeva osnove samozaštite, zaštite drugih i okoliša, a ne predavanje o vrsti štetočinja, podjela szb i mnogim drugim detaljima, koji su sastavni dio učenja u srednjoj poljop. školi i agronomskom fakultetu. Srednja poljoprivredna škola trebala bi biti minimum za otvaranje OPG-a E) IZ dugogodišnjeg iskustva, znam da se , gotovo svi korisnici szb, najviše oslanjaju na agronome u poljoapotekama, pa bi bilo dobro, da se uvede bodovno održavanje licence savjetnika, koje bi se stjecalo na seminarima ( kao npr seminar szb u Opatiji). F) Članak 8 stavak 13, 14, 15 - nisam za to da se polaznici dijele na one koji imaju PC i internet i oni koji nemaju, za svih bi trebalo biti isto, tj automatsko produljenje iskaznica bez online nastave, ako se radi o posebnim okolnostima. G) članak 9 stavak 4,konačno će se ukloniti ,dosadnjašne nebuloze, što pozdravljam. H) Članak 14,stavak 2,članak 15 stavak 2,- polaznika ima puno. Bez učilišta, nebi uspjeli ostvariti tako masovnu edukjaciju.Ako se za vježbe treba imati stroj za pokaznu vježbu, onda bi učilišta ispala iz igre, ili bi njihova edukacija bila skuplja,radi sklapanja ugovora s onima koji to imaju.Pošteno bi bilo, jednako svima pružiti šansu, pa snimiti film od strane Minist. poljop. i prikazati ga kao vježbeni dio. ZAKLJUČAK: ovaj zakon sigurno neće dovesti do značajnog smanjenja pesticida, dok se ne uvede sistem kao što je u zdravstvu kod primjene antibiotika. Treba biti osoba od struke koja će korisnicima prepisivati recepte, na osnovu kojih će koristiti szb. Dok toga ne bude ,uvijek će biti onih koji kazu da npr deherban im ide dobro ako koriste 2 lit/ha a ne 1 litru kako je propisano na etiketi, jer u konačnici sa svim upozorenjima od strane agronoma, kupac ima pravo kupiti koliko želi. Djelomično prihvaćen A) Ovim se prijedlogom Zakona u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva 128/2009/EZ, u kojoj je područje primjene određeno u članku 2., stavku 1. i glasi da se navedena Direktiva primjenjuje na pesticide koji su sredstva za zaštitu bilja kako je definirano u članku 3. točki 10. podtočki (a). S obzirom na navedeno, isto je preneseno u ovaj prijedlog Zakona. Također, člankom 3. stavkom 1. ovoga prijedloga Zakona predmetno je jasno definirano i ne izaziva nedoumice. U člancima Zakona gdje je ostao termin “sredstva za zaštitu bilja”, isti će se izmijeniti u “pesticidi”. B) Ne prihvaća se. Člankom 4. se određuju samo definicije, a ne tko su polaznici izorbazbe. Navedeno je određeno člankom 8. ovoga prijedloga Zakona. Točkom 5. su definirani subjekti koji se bave distribucijom i prodajom pesticida, a ne fizičke osobe pa niti ne mogu biti polaznici izbrazbe. Direktivom 128/2009/EZ je dana mogućnost izuzeća od obveze pohađanja izobrazbe za korisike neprofesionalnih sredstava, što je Republika Hrvatska primijenila. C) Biocidi nisu predmet ovoga Zakona. D) Na izobrazbi za sigurno rukovanje i primjenu pesticida mora biti obuhvaćeno svih 13 područja izobrazbe definiranih Direktivom 128/2009/EZ. S obzirom da je od početka provedbe izobrazbe krajem 2014. godine primijećeno da je trenutno propisana satnica od 15 sati za osnovnu i 5 za dopunsku prekratka za obradu gradiva, smatra se opravdanim, u cilju poboljšanja kvalitete izorbazbe, produžiti satnicu na 24 sata. OPG nisu predmet ovoga Zakona, tako ni minimalni uvijeti za otvaranje OPG-a. E) Stručni semirani i druga stručna usavršavanja su predviđena kao dopunska izobrazba, u skladu s člankom 10. ovoga prijedloga Zakona. Licenca savjetnika ne regulira se ovim Zakonom, već navedeno licencira Hrvatska poljoprivredna komora. Navedeno je regulirano Zakonom o hrvatskoj poljoprivrednoj komori. F) Ne prihvaća se. Ukoliko postoji mogućnost održavanja nastave online, ista se treba održati, kao što je to slučaj u formalnom obrazovanju (osnovno, srednjoškolsko, fakultetsko obrazovanje). G) Primljeno na znanje. Ne postoji konkretno pitanje. H) Ne prihvaća se. Za provedbu praktičnog dijela nastave institucija je obvezna raspolagati odgovarajućim prostorom i opremom za izvođenje vježbovnog dijela izobrazbe. Navedenom odredbom institucije nisu prisiljene imati prostore i opreme u svom vlasništvu, već se oprema može posuditi temeljem ugovora / sporazuma o suradnji sa subjektom koji istu posjeduje. ZAKLJUČAK: Primljeno na znanje. Nema konkretnog pitanja.
12 Marina VUKMIROVIĆ                  NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA Kao prvo slažem se sa svim predhodnim komentarima. I ja sam tog mišljenja. Načelno:* ako želimo uvesti integriranu i biološku poljoprivrednu proizvodnju, da bude raširenija, prisutnija uz onu koju nazivamo „konvencionalna“, moramo obrazovati naše poljoprivrednike od početka. Pa bi tako uvjet da netko bude nosioc OPG ili obrta ili pravne osobe koja proizvodi hranu i istu stavlja na tržište, trebala biti završena minimalno srednja poljoprivredna škola, odnosno da ima nekoga tko ima adekvatno znanje. (Naravno da bi i u konvencionalnoj poljoprivredi trebalo biti prisutno više adekvatno obrazovanih djelatnika). Jer kao što da netko otvori frizerski salon ili mesnicu, mora imati kvalificiranog radnika, tako su i ovdje potrebna znanja koja se onda primjenjuju. Na tečaju (izobrazba) za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja (pesticida) , samo ime kaže, treba biti naglasak na radu sa njima a ne na poljoprivrednoj proizvodnji. * s obzirom da se ovaj zakon odnosi zapravo SAMO na SZB ali ne i na biocide koji su također pesticidi, zašto se inzistira na korištenju riječi PESTICID? Jer koliko je meni poznato oni koji su u doticaju sa biocidima nemaju obaveze ovakve izobrazbe??? O prijavnici: *pojednostaviti prijavnicu – ne treba odvajati polaznike prema podkategorijama jer sigurna primjena nekog SZB je i u maslinarstvu i u ratarstvu ista- zaštita primjenitelja i zaštita okoliša. *podaci o zaposlenju ako polaznik radi „za sebe“ iskaznicu nemaju svrhu. Da li budući profesionalni korisnik radu kao liječnik/liječnica, kozmetičarka, zidar , poštar ili mornar je nebitno. Da ne govorim da u praksi još uvijek ima jako puno umirovljenika ili nezaposlenih. Djelomično prihvaćen Ovaj Zakon ne propisuje uvjete za otvaranje OPG-a ili drugih subjekata koji u svom poslovanju koriste pesticide, kao niti proizvodnju hrane. Ovim se prijedlogom Zakona u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva 128/2009/EZ, u kojoj je područje primjene određeno u članku 2., stavku 1. i glasi da se navedena Direktiva primjenjuje na pesticide koji su sredstva za zaštitu bilja kako je definirano u članku 3. točki 10. podtočki (a). S obzirom na navedeno, isto je preneseno u ovaj prijedlog Zakona. Također, člankom 3. stavkom 1. ovoga prijedloga Zakona predmetno je jasno definirano i ne izaziva nedoumice. Primljeno na znanje. Format prijavnice nije predmet ovoga Zakona. Prijavnica će se pojednostaviti u odnosu na navođenje potkategorija i radnog iskustva u odnosu na kategoriju obveznika izobrazbe.
13 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRAPINA                  NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA Za nas, Pučka otvorena učilišta koja smo posebnim zakonom definirana kao javne ustanove za trajnu naobrazbu (članak 1. Zakona o pučkim otvorenim učilištima), a kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave, odredbe u člancima 14. i 15. predloženog Zakona o održivoj uporabi pesticida, uvelike bi ograničile rad i dovelo nas u nepovoljni položaj. Primljeno na znanje Nije jasno na koji se točno stavak ovih članaka komentar odnosi.
14 Jasminka Igrc Barčić                  NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA Direktive donesene na EU razini se implementiraju u Zakone država članica i mogu se mijenjati i prilagođavati. Već godinama neprestano ponavljamo da se ovaj Zakon treba zvati Zakon o održivoj uporabi SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA. Pesticidi su puno širi pojam ali ako tako uporno želite koristiti taj krivi pojam (jer u prijedlogu zakona se ne govori o sredstvima sanitarne higijene i veterine što također obuhvaća pojam PESTICIDI) onda bi bilo dobro barem dodati .....PESTICIDA U POLJOPRIVREDI!!!!!! Nije prihvaćen Ovim se prijedlogom Zakona u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva 128/2009/EZ, u kojoj je područje primjene određeno u članku 2., stavku 1. i glasi da se navedena Direktiva primjenjuje na pesticide koji su sredstva za zaštitu bilja kako je definirano u članku 3. točki 10. podtočki (a). S obzirom na navedeno, isto je preneseno u ovaj prijedlog Zakona. Također, člankom 3. stavkom 1. ovoga prijedloga Zakona predmetno je jasno definirano i ne izaziva nedoumice. Također, pesticidi koji su predmet ovoga Zakona ne koriste se samo u poljoprivredi, već i u šumarstvu i na nepoljoprivrednim površinama.
15 TIHOMIR KLEMENT                  NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA SAM naziv NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA je sulud, kako se uopće mogu naći u istoj rečenici ODRŽIVO i PESTICID????? Molim bar promjenite naziv savjetovanja Nije prihvaćen Pojam održiva uporaba pesticida označava nastojanje zakonodavstva da se smanji ovisnost poljoprivrednika o uporabi pesticida te da se umanje rizici koje uporaba pesticida postavlja za poljoprivrednike, konzumente i dr. S time u vezi je apsolutno opravdano koristiti navedeni termin, a ujedno se i u nazivu Direktive 128/2009/EZ koja se prenosi u naše nacionalno zakonodavstvo, koristi naziv održiva uporaba pesticida.
16 Željko Bjeliš                  NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA Prijedlogom ovoga Zakona, nije posebno obuhvaćen dio zbrinjavanja prazne ambalaže SZB. Iz iskustva sa terena, posebno otoka (Pelješac, Korčula, Hvar, Brač, Vis), ali i nekih kopnenih područja nikada nitko nije došao prikupiti praznu ambalažu SZB. Smatram da je najlošija opcija i nedopustivo je da takva ambalaža (opasni otpad) završi u okolišu, spali se i sl. Predlažem da se o ovoj temi izradi poseban članak i definiraju obaveze posjednika prazne ambalaže, ali i onih koji će biti odgovorni za prikup i onih koji će biti odgovorni za organizaciju prikupa (JLS ili županije). Nije prihvaćen Područje zbrinjavanja otpada što uključuje i ambalažu od pesticida regulirano je propisom o održivom gospodarenju otpadom. Ovim Zakonom je regulirano čuvanje prazne ambalaže i ostataka pesticida do trenutka kad se predaju u daljnje zbrinjavanje.
17 Siniša Novosel                  NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA Ako je svrha ovog zakona zaštita zdravlja potrošača, onda treba zabraniti uvoz poljoprivrednih proizvoda iz zemalja u kojima nisu na snazi sve odredbe ovog zakona. Inaće je svrha zakona stvarno licemjerna. Nije prihvaćen Ovim Zakonom se ne propisuju maksimalne razine ostataka pesticida u hrani, što je predmet Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla. Ovim prijedlogom Zakona se također ne regulira uvoz poljoprivrednih proizvoda.
18 TIHOMIR KLEMENT                  NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Hrvatska se u svakom pogledu treba okrenuti razvoju ekološke poljoprivrede i korištenju beneficija povezivanja turizma i ekologije i poljoprivrede. Primljeno na znanje Nema konkretnog pitanja, Također, navedene konstatacije nisu predmet ovoga Zakona.
19 Zvonimir Ostojić                  NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Odjeljak II, točka 1., alineja 4. (OCJENA STANJA) …..konkurentnost i otpornost EU-a. Što to znači? Što znači otpornost EU?Misli li se na smanjenje opasnosti od rezistencije štetnika na pesticide? Naime, prevoditelji s engl. često pojam „resistance“ prevode kao otporan. Pojasniti na što se ovdje odnosi!? Odjeljak II, točka 1., alineja 5. (OCJENA STANJA) ...Također se navodi da će se " poduzeti niz koraka kako bi se otvorio put za unapređenje alternativnih sredstava te kako bi se očuvali prihodi poljoprivrednika". Komentar: do sada baš i nisu poduzimani značajni koraci. Ostavili smo brojne profesionalne korisnike bez alternativnih rješenja, a korisnicima za amatesku uporabu nije dopušteno kupovati sredstva za zaštitu bilja. Doveli smo ih u situaciju da se snalaze kako tko može i kako tko zna. Nakon pet godina stanje nije puno bolje. Hoće li i njih goniti inspekcijske službe, kažnjavati kad ih uhvate da voćke i ružičnjake štite ilegalno nabavljenim sredstvima? Odjeljak II, točka 1., alineja 10. dodaj: - nepoznata i nedostupna ukupna potrošnja (godišnja) sredstava za zaštitu bilja u RH - nedostatan broj djelatnika Savjetodavnih službi -Komentar: jer uz osnovnu djelatnost obavljaju mnoge nestručne administrativne i ine birokratske poslove. • „Također se navodi da će se poduzeti niz koraka… I treba. Do sada baš i nisu poduzimani. Nedostaju alternativna sredstva, a zabranjuju se kemijska. Tako se ne može očekivati da će se očuvati prihodi poljop.? • Glavne manjkavosti…. • Najveća manjkavost (glavna) jest nedostupna (nepoznata?) potrošnja sredstava za zaštitu bilja. Kako ukupna u RH, tako po namjeni, potrošnji, po jedinici površine i po kulturama. Bez tih podataka teško se može govoriti o održivoj (racionalnoj) primjeni sredstava (pesticida) u zaštiti bilja. To treba staviti na prvo mjesto u ovakvom Prijedlogu zakona. Isto treba istaći (navest) kad se nabraja što se ovim Zakonom uređuje. • Ustrojiti sustav evidencije potrošnje pesticida u RH. Na potrošnji se sve ostalo gradi. Uspjesi i/ili neuspjesi Zakona, odnosno svih poduzetih mjera. • Zbog čega su samo Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Ministarstvo poljoprivrede nadležni za provođenje izobrazbe? Zar se tom odlukom ne diskriminiraju ostali koji mogu udovoljiti propisanim uvjetima? • Isto se odnosi na ovlaštene (navedene) institucije koje obavljaju stručne poslove. Zbog čega samo ove tri? Danas u Hrvatskoj ima petnaestak fakulteta, visokih i viših škola koje poučavaju studente iz područja zaštite bilja. Možda neko povjerenstvo? Jedno se predviđa člankom 63., ali za druge poslove. Nedefiniran je pojam „stručni poslovi“ Što sve oni obuhvaćaju? Primljeno na znanje Odjeljak II, točka 1., alineja 5. (OCJENA STANJA) – Ne misli se na otpornost štetnika. Navedeno je u tom obliku napisano u Strategiji od polja do stola te je takvo ovdje citirano. Sukladno članku 31. stavku 9. prodavati se smiju samo pesticidi koji su registrirani ili odobreni za stavljanje na tržište i primjenu u Republici Hrvatskoj i koji su označeni u skladu s propisima kojima je uređeno stavljanje pesticida na tržište, dok je stavkom 10. propisano da se pesticidi namijenjeni profesionalnim korisnicima smiju prodavati samo osobama koje imaju potvrdu o završenoj izobrazbi/vjerodajnicu kojom potvrđuju odgovarajuću razinu znanja. Amaterski proizvodi se mogu prodavati osobama koje nisu pohađale izobrazbu. Ako amaterski korisnici žele koristiti sredstva za profesionalnu uporabu, obvezni su pohađati izobrazbu i položiti ispit, te je jasno da ni na koji način nisu zakinuti. Bilo kakva ilegalna uporaba pesticida je predmet prekršajne kazne. Ovim se Zakonom ne regulira registracija i stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja, već Zakonom o provedbi Uredbe 1107/2009. Kroz Uredbu 1107/2009 utvrđeni su kriteriji za a.t. niskog rizika i broj a.t. niskog rizika se povećava na rizini EU, te se također povećava i broj sredstava za zaštitu bilja u RH. Također predmet ovoga Zakona nije savjetodavna služba. Odjeljak II, točka 1., alineja 10. Primljeno na znanje. Prijedlogom Zakona se ne određuje obveza slanja podataka o evidenciji korištenja pesticida u Fitosanitarni informacijski sustav (FIS). Stoga se ni dalje neće imati podatak o ukupnoj potrošnji sredstava za zaštitu bilja. Također se u FIS-u ne vode podaci o površinama i kulturama koje se tretiraju. Vođenje evidencija prodaje i primjene je propisano Uredbom 1107/2009. Podaci o potrošnji pesticida su predmet buduće Uredbe o statistici u poljoprivredi. Ne prihvaća se. HAPIH i Ministarstvo su određeni Zakonom kao institucije za izobrzabu, dok se ostale ustanove koje pokažu interes za obavljanje poslova izobrazbe za sigurno rukovanje i primjenu pesticida dodatno ovlašćuju rješenjem o ovlaštenju na njihov zahtjev, ako ispunjavaju uvjete iz Zakona. U navedenoj točki 2. se navode samo institucije koje su ovim Zakonom ovlaštene za stručne poslove. Ako imate prijedlog za konkretne stručne poslove i institucije, molimo vas da ga navedete, jer iz navedneog pitanja nije jasno na koje se ustanove misli. Prijedlogom Zakona su određene institucije imenovane za obavljanje konkretnih stručnih poslova u skladu sa Zakonom, kao što je prikupljanje podataka o akutnim i kroničnim otrovanjima, obuka djelatnika ispitnih stanica i dr. Stručni poslovi su stručni poslovi koji su određeni ovim Zakonom i za koje su određene institucije koje ih rade.
20 KLARA BARIĆ                  NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Odjeljak II, točka 1. (Ocjena stanja), alineja 10: Prijedlog: u manjkavosti dosdašnjeg sustava treba uključiti i ... - nedostatna informacija o ukupnoj potrošnji SZB, prosječnoj potrošnji po jedinici površine, po namjeni... Komentar/obrazloženje: bez ovih podataka se ne može uspoređivati potrošnja SZB u Hrvatskoj s potrošnjom drugih članica EU (iako je zbog različitog načina korištenja polj. zemljišta uglavnom neusporedivo, npr.usporedba potrošnja Danska-Italija) i ne možemo pratiti napretke u postizanju održive uporabe SZB ako nemamo podatak o potrošnji u prethodnim godinama. Pod poglavljem II, točka 2., posljednja alineja, Stručne poslove iz ovog Zakona obavljaju.... zašto samo ove institucije kad i druga sveučilišta i visoka učilišta imaju kompetencije (predaju predmete iz područja zaštite bilja) za obavljanje stručnih poslova Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prijedlogom Zakona se ne određuje obveza slanja podataka o evidenciji korištenja pesticida u Fitosanitarni informacijski sustav. Stoga se ni dalje neće imati podatak o ukupnoj potrošnji sredstava za zaštitu bilja. Također se u FIS-u ne vode podaci o površinama i kulturama koje se tretiraju. Vođenje evidencija prodaje i primjene je propisano Uredbom 1107/2009. Podaci o potrošnji pesticida su predmet buduće Uredbe o statistici u poljoprivredi. Ne prihvaća se. U navedenoj točki 2. se navode samo institucije koje su ovim Zakonom ovlaštene za stručne poslove. Ako imate prijedlog za konkretne stručne poslove i institucije, molimo vas da ga navedete, jer iz navedneog pitanja nije jasno na koje se ustanove misli. Prijedlogom Zakona su određene institucije imenovane za obavljanje konkretnih stručnih poslova u skladu sa Zakonom, kao što je prikupljanje podataka o akutnim i kroničnim otrovanjima, obuka djelatnika ispitnih stanica i dr., dok se primjerice za obavljanje poslova izobrazbe za sigurno rukovanje i primjenu pesticida dodatno mogu ovlastiti institucije koje ispunjavaju uvjete iz Zakona.
21 Jasminka Igrc Barčić                  NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Točka 2) Za obavljanje stručnih poslova iz ovog Zakona kompetentne su brojne druge ustanove u Hrvatskoj. Zar se njih sve želi eliminirati i s kojim razlogom? Nije prihvaćen U navedenoj točki 2. se navode samo institucije koje su ovim Zakonom ovlaštene za stručne poslove. Ako imate prijedlog za konkretne stručne poslove i institucije, molimo vas da ga navedete, jer iz navedenog pitanja nije jasno na koje se ustanove misli. Prijedlogom Zakona su određene institucije imenovane za obavljanje konkretnih stručnih poslova u skladu sa Zakonom, kao što je prikupljanje podataka o akutnim i kroničnim otrovanjima, obuka djelatnika ispitnih stanica i dr., dok se primjerice za obavljanje poslova izobrazbe za sigurno rukovanje i primjenu pesticida dodatno mogu ovlastiti institucije koje ispunjavaju uvjete iz Zakona.
22 TIHOMIR KLEMENT                  NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Govoreći o Glavne manjkavosti dosadašnjeg sustava bile su: - nedovoljna kvaliteta izobrazbe za profesionalne korisnike pesticida, savjetnike i distributere - nedostatna primjena temeljnih načela integrirane zaštite bilja - nedostatna primjena naprednih standarda u integriranoj zaštiti bilja - nedostatno prikupljanje i objavljivanje podataka o akutnim i kroničnim trovanjima pesticida - nepravilnosti pri pregledu uređaja za primjenu pesticida i izdavanju znaka o ispravnosti uređaja i - poteškoće u zadovoljavanju propisanih uvjeta u distribuciji pesticida. Također je potrebno prilagoditi sustav izdavanja dosadašnjih iskaznica s obzirom na uvođenje poljoprivredne iskaznice i korištenje drugih vjerodajnica. Govorite sami o sebi o stanju na terenu, a ne govorite baš lijepo, tj. kažete radili smo loše , a sada bude bolje, e pa nebude kroz ovo savjetovanje stvarate eventualno okvire za donošenje novih nameta poljoprivrednicima kao npr, atestiranje šprica. licence za opg nositelje korisnike pesticida. I ostalo, gdje je do sada zakazala HPK, i poljoprivredna savjetodavna služba. Gdje je stalo eko poljoprivredom i biodinamikom, a da n govorimo o intgralonj poljoprivredi. Poljoprivrednici su mahom neducirani, čast iznimkama, no i iz ovoga je vidljivo da je i HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA jedna šuplja organizacija bez pravog smisla i koristi. Gdje se je založila za domaćeg proizvođača da mu olakša poslovanje.?? Primljeno na znanje Ovaj Zakon ne regulira Hrvatsku poljoprivrednu komoru niti njezine aktivnosti, kao niti licence za nositelje OPG-a. Pregled uređaja (atestiranje šprica) je već propisano postojećim Zakonom o održivoj uporabi pesticida iz 2014. godine. Ovaj Zakon također ne regulira ekološku poljoprivredu. Ne postoji konkretan komentar na određenu odredbu ovog prijedloga Zakona.
23 Zvonimir Ostojić                  NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, III.OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA Opet se izostavlja evidencija ukupne potrošnje pesticida, a navodi se npr. prikupljanje podataka o akutnim i kroničnim trovanjima. Pa govorimo o Zakonu o održivoj uporabi pesticida. To ne isključuje i trovanje pesticidima. Naravno da je i ta evidencija važna, ali zar je važnija od ukupne potražnje koja se reflektira u sva područja Zakona. Nije dovoljno samo promicati integriranu zaštitu bilja. Proizvođaču nedostaju tehnološke upute uzgoja pojedinih kultura po principima integrirane zaštite bilja. To treba poticati. Konvencionalna proizvodnja je za svaku kulturu imala dobro razrađene tehnološke upute. Isto treba učiniti s integralnom. ...O rizicima od uporabe pesticida Zar su sredstva za zaštitu bilja samo rizična? Ako je to tako, zbog čega ih još uvijek korisitmo širom svijeta. Da nisu i korisna ne bi ih npr. u RH korostili na više od 95% obradivih površina. Ponegdje i više puta godišnje. Znači, uz podizanje razine svijesti o rizicima treba podučavati (naročito da dospije do ušiju nepoljoprivrednika) i o koristima o racionalnoj uporabi o pametnoj poljoprivredi, novim tehnologijama i sl. Primljeno na znanje Prijedlogom Zakona se ne određuje obveza slanja podataka o evidenciji korištenja pesticida u Fitosanitarni informacijski sustav. Stoga se ni dalje neće imati podatak o ukupnoj potrošnji sredstava za zaštitu bilja. Također se u FIS-u ne vode podaci o površinama i kulturama koje se tretiraju. Vođenje evidencija prodaje i primjene je propisano Uredbom 1107/2009. Podaci o potrošnji pesticida su predmet buduće Uredbe o statistici u poljoprivredi. Direktivom 128/2009/EZ nije propisana obveza izvještavanja o potrošnji pesticida, ali je propisana obveza vođenja podataka o akutnim i kroničnim otrovanjima. Člankom 57. stavcima 9. i 10. propisano je da Agencija donosi smjernice za integriranu zaštitu bilja specifične za pojedine kulture odnosno proizvodne sektore te da se Smjernice za integriranu zaštitu bilja objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva i Agencije u skladu s posebnim propisom koji uređuje integriranu zaštitu bilja. Direktiva 128/2009/EZ želi umanjiti rizike od uporabe pesticida, te sukladno Uredbi 1107/2009 postoje a.t. niskog rizika (standardne a.t.) i a.t. koje su kandidati za supstituciju zbog svojih nepovoljnih svojstava, te se zbog toga provodi usporedna procjena rizika prilikom odobravanja sredstava za zaštitu bilja, i to je predmet Zakona o provedbu Uredbe 1107/2009, a ne ovoga Zakona. Racionalna uporaba pesticida i nove tehnologije se trebaju podučavati na osnovnoj i dopunskoj izobrazbi za sigurno rukovanje i primjenu pesticida, koja je propisna ovim Zakonom.
24 Zvonimir Ostojić Predmet Zakona, Članak 1. Članak 1. stavak 2. nakon: Svrha ovog Zakona je..dodaj: smanjenje uporabe pesticida i … Nije prihvaćen Svrha Zakona je usklađena s Direktivom 128/2009/EZ te strategijama Europske unije koje se između ostalog odnose na održivu uporabu pesticida. Direktivom nije rečeno smanjenje uporabe pesticida, već smanjenje rizika od uporabe te se to tako i prenijelo u ovaj Zakon.
25 Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske - CROCPA Predmet Zakona, Članak 1. Općeniti komentar: U prijedlogu Zakona se na niti jednom mjestu ne spominju krivotvoreni pesticidi. Budući da njihova primjena nije izrijekom zabranjena, znači li to da je primjena i trgovina takvim sredstvima dopuštena u Republici Hrvatskoj? Trgovina krivotvorenim pesticidima je rastući kriminal. Ne samo da se radi o nezakonitom postupanju s originalnim proizvodima naših tvrtki, nego je važno istaknuti činjenicu da takva sredstva predstavljaju ozbiljnu prijetnju zdravlju ljudi i okolišu. Ona nisu prošla rigorozan postupak znanstvene procjene rizika i registracije što znači da nije ispitan njihov učinak na zdravlje ljudi, okoliš i vode. Krivotvoreni pesticidi su najčešće opasne kemikalije nepoznatog sastava i djelovanja, koje na tržište dolaze u vjernoj kopiji ambalaže registriranog i dozvoljenog sredstva.Hrvatski zakonodavni sustav prepoznaje krivotvorine i u segmentu farmakologije (nema razloga da ne bude prepoznat i u segmentu fitofarmacije), pa tako Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima (NN br.32/19) u članku 2.točki 43. definira krivotvorene proizvode kao one predstavljene s namjerom prevare, s obzirom na: • Identitet, pakovanje i označavanje VMP, naziv ili sastav VMP u pogledu bilo kojeg sastojka, uključujući pomoćne tvari i jačinu • Podrijetlo, uključujući proizvođača, državu proizvodnje i podrijetla VMP ili nositelja odobrenja za stavljanje VMP u promet • Sljedivost, uključujući i dokumente koji se odnose na promet VMP Nadalje, člankom 74. stavkom 1. je jasno određeno: „zabranjeno je proizvoditi, stavljati u promet, oglašavati, posjedovati ili primjenjivati VMP koji se smatraju krivotvorenima.“ Smatramo da bi takva formulacija bila sasvim prikladna da se ugradi u prijedlog Zakona, te pokazala da RH reagira na ovaj rastući problem. Europske institucije EUROPOL, EUIPO, OLAF, DG SANTE zadnjih nekoliko godina uspješno surađuju u akciji Silver Axe kojoj je cilj borba i zaustavljanje trgovine krivotvorenim pesticidima. Samo je u prošloj, 2020. godini zaplijenjeno 1.366 tona krivotvorenih pesticida što potvrđuje o kojem organiziranom kriminalu se radi. Stoga predlažemo da se u Zakon unese definicija krivotvorenih SZB i da se propišu stroge kazne za primjenu i trgovinu krivotvorenim pesticidima, kao što su postupile i pojedine druge europske države. Primjerice, njemačko i grčko Ministarstvo nadležno za poljoprivredu je upravo propisima o pesticidima uvelo stroge sankcije (zatvorske kazne) za sve aktivnosti koje su povezane s krivotvorenjem pesticida. Smatramo da su Njemačka i Grčka zakonodavna rješenja odličan smjer u kojem bi trebalo ići pri reguliranju pojavnosti krivotvorenih pesticida u RH. CROCPA će na zahtjev Ministarstva rado dostaviti informacije o rješenjima u Njemačkoj i Grčkoj. Nije prihvaćen Krivotvoreni proizvodi ili krivotvorine nisu predmet ovog Zakona i ovim propisom ne ulazi se u područje drugih propisa. Također se ni Direktivom 128/2009/EZ ne reguliraju krivotvorine pesticida.
26 Ivana Majić Predmet Zakona, Članak 1. Članak 1., Stavak 2 Treba brisati i alternativnih pristupa i tehnika kao što su nekemijske mjere zaštite bilja radi postizanja održive i konkurentne poljoprivrede jer u pojmovniku (čl 4) je integrirana zaštita bilja definirana kao primjena svih raspoloživih mjera. Treba ispraviti u: (2).... , uvođenje obvezne primjene temeljnih načela integrirane zaštite bilja za suzbijanje štetnih organizama bilja. Nije prihvaćen Ne može se brisati ništa što piše u Direktivi 128/2009/EZ jer se Direktiva treba prenijeti u nacionalno zakonodavstvo sukladno njenim odredbama. U Direktivi 128/2009/EZ jasno piše: Članak 1. Predmet Ovom se Direktivom stvara okvir za postizanje održive upotrebe pesticida i to smanjenjem rizika i učinaka upotrebe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš, te poticanjem integrirane zaštite bilja i primjene alternativnih metoda ili postupaka poput nekemijskih alternativa pesticidima.
27 Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske - CROCPA Područje primjene, Članak 3. Članak 3.stavak 2. Predlažemo da ovaj stavak glasi: „Na pesticide stavljene na tržište te one kojima je istekao rok valjanosti registracije ili dozvole, rok uporabe, rok prodaje i primjene zaliha, pesticide čije je stavljanje na tržište i primjena zabranjena u Republici Hrvatskoj, ostatke pesticida u ambalaži, ostatke škropiva i praznu ambalažu primjenjuju se propisi koji uređuju područje održivog gospodarenja otpadom.“ Smatramo da je najispravnije referirati se u ovom području na propise o gospodarenju otpadom, budući da upravo provedbeni propisi detaljnije propisuju uvjete prema kojima se otpadna ambalaža (oznaka 15 01) klasificira kao opasna, odnosno neopasna. U ovom stavku se navode riječi „prazna ambalaža“, a prema važećem Pravilniku o katalogu otpada (NN broj 90/15) ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari se klasificira oznakom 15 01 10*. * znači da se otpad klasificira kao opasan ako sadrži neka od opasnih svojstva iz Priloga III Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Pored toga, sama Direktiva koja se implementira ovim Zakonom, u tekstu spominje riječ „waste“ (otpad) kada se referira na gospodarenje otpadnom ambalažom. Ovu praksu je slijedilo i Ministarstvo poljoprivrede u preostalom tekstu Zakona. U članku 34. se, primjerice, navodi: „daje informacije o zakonitom načinu postupanja s otpadnom ambalažom od pesticida koja je opasni ili neopasni otpad.” Prihvaćen Klasifikacija otpada nije predmet ovoga Zakona te će predmetna odredba izmijeniti.
28 Zvonimir Ostojić Pojmovnik, Članak 4. Članak 4. stavak 1. točka 9. - nakon: uređaji za primjenu ne primjenjuju pesticide već SZB. Pesticidi su gotovo uvijek u takovom obliku da ih uređaj sam uopće ne može učinkovito primijeniti. Zato se formulira (oblikuje) u SZB. I ova činjenica podržava mišljenje mnogih da Zakonu treba mijenjati ime u Zakon o održivoj uporabi SZB. - riječ mlaznica zamijeniti riječju sapnica Obrazloženje: mlaznica tlakom usmjerava mlaz škropiva do sapnice (rasprskivača) a ona ga dezintegrira (rasprši) u sitne kapljice. Članak 4. stavak 1. točka 12. Pojam ne definira već opisno obrazlaže što je integrirana zaštita bilja. Postoji više preciznih definicija. Ako se ova zadrži treba joj dodati nakon: ..koja se zasniva: dodaj na plodoredu… Obrazloženje: plodored je važan sustav vremenskog i prostornog uzgoja bilja. Važan je činitelj u održivoj uporabi pesticida . Sastavni je dio integrirane zaštite bilja. Treba ga poštivati i poticati. Članak 4. stavak 1. točka 16. a) pesticid je: dodaj aktivna tvar u SZB b) biocid (taj grozan pojam) odnosi se na sredstva u komunalnoj higijeni, veterini i medicini plus SZB. Ponekad se ista djelatna tvar nalazi u proizvodima (sredstvima) koja su pod nadzorom sve četiri navedene djelatnosti. Usput pojam biocid (protiv kojeg sam već kod prvog uvođenja u terminologiji imao negativno mišljenje) u Zakonu se spominje samo na ovom mjestu. Zbog čega? Može Zakon i bez njega! Nije prihvaćen Članak 4. stavak 1. točka 9. Ne prihvaća se. Ovim se prijedlogom Zakona u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva 128/2009/EZ, u kojoj je područje primjene određeno u članku 2., stavku 1. i glasi da se navedena Direktiva primjenjuje na pesticide koji su sredstva za zaštitu bilja kako je definirano u članku 3. točki 10. podtočki (a). S obzirom na navedeno, isto je preneseno u ovaj prijedlog Zakona. Također, člankom 3. stavkom 1. ovoga prijedloga Zakona predmetno je jasno definirano i ne izaziva nedoumice. Ne prihvaća se. Riječ “mlaznica” je prihvaćena na Povjerenstvu za izradu Zakona od strane članova koji su stručnjaci iz područja mehanizacije. Ne prihvaća se. Prenosi se definicija iz Direktive 128/2009/EZ. Plodored je obuhvaćen u riječima “odgovarajuće mjere” koju su navedene, uključujući i plodored u Anexu III. Direktive 128/2009/EZ. Članak 4. stavak 1. točka 16. Ne prihvaća se. Prema prijedlogu Zakona pesticide ne podrazumijeva aktivnu tvar, nego pesticid je definiran kao pripravak koji može biti sredstvo za zaštitu bilja ili biocid, a u Direktivi 128/2009/EZ se govori o pesticidima koji su sredstva za zaštitu bilja kako je definirano u članku 3. točki 10. podtočki (a). S obzirom na navedeno, isto je preneseno u ovaj prijedlog Zakona. Također, člankom 3. stavkom 1. ovoga prijedloga Zakona predmetno je jasno definirano i ne izaziva nedoumice. Biocidi se spominju samo kako bi se pojasnilo da i oni spadaju u pesticide (pripravke), ali oni nisu predmet ovog Zakona, kako je jasno navedeno i u samoj Direktivi 128/2009/EZ.
29 KLARA BARIĆ Pojmovnik, Članak 4. Članak 4. Budući da je ključna riječ u nazivu Zakona "pesticidi", pojam pesticid bi trebao biti u Pojmovniku na prvom mjestu. stavak (1) točka 4. Ne treba u definiciji navoditi "polaznik izobrazbe" kad će to kasnije biti definirano propisanim uvjetima (možda uopće neće biti polaznik izobrazbe ako ima zadovoljene druge uvjete, bit će navedeno kasnije). Prijedlog: predlažem pojam "distributer u prodaji" pa će biti jasnija razlika od "distributer pesticida" stavak (1) točka 5. Komentar/obrazloženje: zašto "- obrtnik", ili je pravna ili je fizička osoba. Pretpostavljam da je obrtnik pravna osoba... stavak (1), točka 7. Prijedlog: izbaciti ...i savjetnika Komentar/obrazloženje: savjetnik se ne može postati ni osnovnom niti dopunskom izobrazbom. Kasnije se navode min. uvjeti za savjetnika koji se stječu formalnom izobrazbom. Čak i druge kategorije (profesionalni korisnici i distributeri) ne moraju biti obveznici izobrazbe ako zadovoljavaju min. uvjete o znanjima stečenim formalnom izobrazbom. stavak (1), točka 8. Prijedlog: "polaznici izobrazbe" su fizičke osobe koje potrebna znanja iz područja održive uporabe SZB nisu stekli formalnom izobrazbom (na neke druge načine) a u skladu s Direktivom 128/2009 (čl. 5 točka 2.) Komentar/obrazloženje: IAKO SE NA POVJERENSTVU ZA IZRADU PRIJEDLOGA ZAKONA TVRDILO DA SE NE SMIJE ODSTUPATI OD TEKSTA DIREKTIVE 128/2009, PONOVNO JE "ZAOBIĐEN" ČL. 5 TOČKA 2. ISTE DIREKTIVE PO KOJOJ SE NAVODI DA POTREBNA ZNANJA MOGU BITI STEČENA NA "DRUGE NAČINE"! MOŽE SE POSTAVITI PITANJE USTAVNOSTI OVE ODREDBE ZAKONA. NAIME, MOŽE LI OSNOVNA (24 SATA) I DOPUNSKA (6 SATI) IZOBRAZBA PONIŠTITI ILI ZAMIJENITI FORMALNU IZOBRAZBU IZ PODRUČJA ZAŠTITE BILJA KOJA TRAJE STOTINE SATI IZOBRAZBE (NEĆU KOMENTIRATI KVALITETU POSTOJEĆE ORGANIZACIJE I PROVEDBE IZOBRAZBE). K TOME, POSTOJI LI OVLAŠTENI PREDAVAČ KOJI JE RAZINOM IZOBRAZBE IZNAD POTENCIJALNOG KANDIDATA ZA SAVJETNIKA??? TREBA LI NAVODITI VIŠE RAZINE OBVEZNIKE IZOBRAZBE NEGO KOD OVLAŠTENOG PREDAVAČA ZA SAVJETNIKA (docenta, izv. i redovitog profesora, prof. emeritusa...). stavak (1), točka 9. prijedlog novog teksta...uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja... Obrazloženje: ne primjenjuju se pesticidi (aktivne tvari nisu dostupne korisnicima), primjenjuju se SZB Članak 4. stavak (1), točka 16. - pesticid je aktivna tvar u SZB - u navedenoj Uredbi nema pojma pesticid (osim kad se spominje Direktiva 128/2009). Treba pogledati čl. 2 (Područje primjene) citirane Uredbe. Uredba se upravo bavi stavljanjem na tržište SZB (tako se i zove). Obrazloženje: u hrvatskoj terminologiji se razlikuju pojmovi pesticid od pojma SZB (na tome studenti padaju na ispitu). Iste aktivne tvari pesticida se koriste i u drugim područjima (komunalna higijena, medicina, veterina, industrija...), a ovaj Zakon uređuje samo pesticide (SZB) u poljoprivredi. TREBALO BI U SVIM ČLANCIMA KORIGIRATI "PESTICID" U SZB. - u biocidnim prozvodima često puta aktivne tvari nisu iz skupine pesticida, pa je definicija upitna. stavak (1), točka 9. Prijedlog novog teksta...uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja... Obrazloženje: ne primjenjuju se pesticidi (aktivne tvari nisu dostupne korisnicima), primjenjuju se SZB stavak (1), točka 16. - pesticid je aktivna tvar u SZB - u navedenoj Uredbi nema pojma pesticid (osim kad se spominje Direktiva 128/2009). Treba pogledati čl. 2 (Područje primjene) citirane Uredbe. Uredba se upravo bavi stavljanjem na tržište SZB (tako se i zove). Obrazloženje: u hrvatskoj terminologiji se razlikuju pojmovi pesticid od pojma SZB. Iste aktivne tvari pesticida se koriste i u drugim područjima (komunalna higijena, medicina, veterina, industrija...), a ovaj Zakon uređuje samo pesticide (SZB) u poljoprivredi. TREBALO BI U SVIM ČLANCIMA KORIGIRATI "PESTICID" U SZB. - u biocidnim prozvodima često puta aktivne tvari nisu iz skupine pesticida, pa je definicija upitna. Nije prihvaćen 1) Ne prihvaća se. Članak 4. Pojmovnik u Zakonu prati odredbu “pojmovnika” iz Direktive 128/2009/EZ. 2) Ne prihvaća se. Profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju posjedovati određena znanja, a za one koji su ta znanja stekli formalnom izobrazbom za osnovnu izobrazbu ili stručnim seminarima za dopunsku izobrazbu propisana su izuzeća koja se mogu i ne moraju koristiti, kako je navedeno u člancima 9. i 10. ovoga prijedloga Zakona. 3) Ne prihvaća se. “Distributer” je definicija transponirana iz Direktive i označava fizičku osobu, polaznika izobrazbe, dok je ovim Prijedlogom Zakona uveden pojam “distributer pesticida” koji je i pravna i fizička osoba (obrtnik) i nije obveznik izobrazbe. Sukladno Zakonu o obrtu (NN 143/13) članku 4. obrtnik je fizička osoba. 4) stavak (1), točka 7. Ne prihvaća se. Direktivom 128/2009/EZ člankom 5. je propisano da je savjetnik također polaznik izobrazbe (osnovne i dopunske), međutim ovim prijedlogom Zakona smo napravili određena izuzeća za oslobođenja od osnovne i dopunske izobrazbe za savjetnika, ali samo ako ispunjavaju propisane uvjete. Ne prihvaća se prijedlog nove definicije polaznici izobrazbe, jer polaznika izobrazbe koji nisu izuzeti ima više nego onih koji jesu i ne može se raditi definicija temeljem izuzeća. Također, osobe koje su izuzete iz osnovne izobrazbe mogu također kasnije doći na dopunsku izobrazbu i ne moraju koristiti izuzeće za stručno usavršavanje kao dopunska izobrazba. Člankom 8. stavkom 1. i 6. ovoga Zakona omogućeno je da se izobrazba stekne na neki drugi način, kako je propisano Direktivom. Ovim Zakonom nije predviđeno da osnovna i dopunska izobrazbe zamijene formalnu izobrazbu, nego da svi polaznici izobrazbe budu upoznati sa predmetima iz Priloga I. Direktive 128/2009/EZ. Zakonom su definirane uloge predavača i savjetnika prema zahtjevima Direktive 128/2009/EZ, a predmet Zakona nisu akademski stupnjavi niti usporedba akademskih stupnjeva s definicijama predavača i savjetnika. 5) Stavak (1), točka 9. Ne prihvaća se. Prema prijedlogu Zakona, pesticid ne podrazumijeva aktivnu tvar, nego pesticid je definiran kao pripravak koji može biti sredstvo za zaštitu bilja ili biocid, a u Direktivi 128/2009/EZ se govori o pesticidima koji su sredstva za zaštitu bilja kako je definirano u članku 3. točki 10. podtočki (a). Predmet ovog Zakona nije Uredba 1107/2009. U članku 3. točki 10. podtočki a. Direktive 128/2009/EZ jasno je navedeno da pesticid znači sredstvo za zaštitu bilja kako je definirano u Uredbi 1107/2009.
30 TIHOMIR KLEMENT Pojmovnik, Članak 4. Zbrinjavanje ambalaže prazne i djelomično ispražnjene je ogroman problem. Ponovno obvezati i propisati kazne za FIS distributere koji ne preuzimaju ambalažu i ostatke neiskorištenih pesticida. Nije prihvaćen Zbrinjavanje otpada, u koji spada i prazna ambalaža od pesticida i ostaci neiskorištenih pesticida, regulirano je propisima koji uređuju gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj. S time je u vezi, ovim Zakonom po predmetnom pitanju predviđeno samo pozivanje na propise o gospodarenju otpadom.
31 Ivana Majić Pojmovnik, Članak 4. Članak 4. Prijedlog izmjenjenog teksta: 1 profesionalni korisnik za profesionalnu primjenu je osoba koja koristi pesticide namijenjene za profesionalnu primjenu koji su rješenjem o registraciji ili rješenjem o dozvoli odobreni samo određenoj kategoriji profesionalnih korisnika 4 distributer je fizička osoba, koja obavlja poslove kod skladištenja, prijevoza i prodaje pesticida 12 integrirana zaštita bilja je procjena potrebe primjene i primjena svih raspoloživih metoda zaštite bilja integriranih u odgovarajuće mjere kojima se sprječava razvoj populacije štetnih organizama, održava uporaba pesticida i drugi oblici suzbijanja na razini koji su ekonomski i ekološki opravdani, smanjuje ili svodi na najmanju moguću mjeru rizike za zdravlje ljudi i za okoliš, te potiče prirodno uspostavljanje ravnoteže brojnosti korisnih i štetnih organizama. Svaki usjev bi trebao biti zdrav. Nepotrebno je navođenje zdravih usjeva i nasada kao i daljnjeg konteksta. Prethodnim rečenicama je jasno naveden cilj integrirane zaštite bilja, a to je da ima najmanji mogući utjecaje na okoliš. Nije dobro prevedeno i nije jasno što se smatra pod ometanjem agroekoloških sustava. Svako djelovanje čovjeka ili prirode je ometanje postojećeg stanja poljoprivrednog sustava. Treba izbjegavati doslovno prevoženje engleskih termina poput kontrole, jer ima drugačije značenje te ne pripada ovom kontekstu. Kontrola se ne koristi niti u engleskom nazivu integrirane zaštite bilja (Integrated pest management), jer se odnosi na izravne mjere suzbijanja štetnika, dok je eng. management termin koji obuhvaća sve mjere i daje naglasak na prevenciju pojave štetočinja, odnosno prevenciju izravnih mjera zaštite bilja. Mi nažalost nemamo diferencijaciju u terminima. Stoga bi točnije bi bilo napisati u zadnjoj rečenici ...prirodnu regulaciju populacije štetočinja ili prirodno uspostavljanje ravnoteže brojnosti korisnih i štetnih organizama. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Treba biti jasno da je profesionalni korisnik za profesionalnu primjenu spada u profesionalne korisnike, pa se profesionalni korisnik ne može zamijeniti riječju osoba. Ne prihvaća se. Treba biti jasno da je distributer kako je ovdje definirano ujedno i polaznik izobrazbe, da polaznik izobrazbe ne može biti pravna osoba. Bilo je puno zabuna oko toga, te zato trebamo ostaviti polaznik izobrazbe u definiciji. Ne prihvaća se jer se ne može mijenjati definiciju iz Direktive128/2009/EZ. U definiciji iz Direktive se stavlja naglasak na uzgoj »zdravih« usjeva i nasada na način koji osigurava najmanje moguće ometanje agroekoloških sustava i na poticanje prirodnih mehanizama kontrole štetnih organizama: „integrirana zaštita bilja” znači pomno razmatranje i procjenu svih raspoloživih metoda zaštite bilja te potom integracija odgovarajućih mjera kojima se sprečava razvoj populacije štetnih organizama, održava upotreba sredstava za zaštitu bilja i drugih oblika suzbijanja na razini koja je ekonomski i ekološki opravdana, te smanjuju ili svode na najmanju moguću mjeru rizici za zdravlje ljudi i za okoliš. „Integrirana zaštita bilja” usmjerena je na uzgoj zdravih kultura uz najmanje moguće ometanje agro-ekosustava te potiče prirodne mehanizme suzbijanja štetnih organizama;
32 Zvonimir Ostojić Stručna tijela, Članak 6. Članak 6. U poglavlju Ocjena stanja već sam postavio upit. Zbog čega samo one tri navedene institucije? U Hrvatskoj danas (osobno mišljenje zadržavam) postoji barem petnaestak fakulteta, visokih i viših škola koje satnicom iz područja zaštite bilja udovoljavaju uvjetima koji se propisuju ovim Zakonom. Nije prihvaćen U navedenoj točki 2. se navode samo institucije koje su ovim Zakonom ovlaštene za stručne poslove. Ako imate prijedlog za konkretne stručne poslove i institucije, molimo vas da ga navedete, jer iz navedneog pitanja nije jasno na koje se ustanove misli. Prijedlogom Zakona su određene institucije imenovane za obavljanje konkretnih stručnih poslova u skladu sa Zakonom, kao što je prikupljanje podataka o akutnim i kroničnim otrovanjima, obuka djelatnika ispitnih stanica i dr., dok se primjerice za obavljanje poslova izobrazbe za sigurno rukovanje i primjenu pesticida dodatno mogu ovlastiti institucije koje ispunjavaju uvjete iz Zakona.
33 KLARA BARIĆ Stručna tijela, Članak 6. čl. 6. Komentar/obrazloženje: nejasno je definirano Stručna tijela i nedostaju brojne druge kompetentne instutcije (učilišta i veleučilišta). Nije prihvaćen U navedenoj točki 2. se navode samo institucije koje su ovim Zakonom ovlaštene za stručne poslove. Ako imate prijedlog za konkretne stručne poslove i institucije, molimo vas da ga navedete, jer iz navedneog pitanja nije jasno na koje se ustanove misli. Prijedlogom Zakona su određene institucije imenovane za obavljanje konkretnih stručnih poslova u skladu sa Zakonom, kao što je prikupljanje podataka o akutnim i kroničnim otrovanjima, obuka djelatnika ispitnih stanica i dr., dok se primjerice za obavljanje poslova izobrazbe za sigurno rukovanje i primjenu pesticida dodatno mogu ovlastiti institucije koje ispunjavaju uvjete iz Zakona.
34 Marina VUKMIROVIĆ Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida, Članak 7. Sredstva za zaštitu bilja su prisutna na tržištu i svakako treba urediti njihovu prodaju i primjenu i sve druge aspekte rada sa njima.. ali posezati za nužnošću uvođenja integrirane i čak alternativne (koje, kakve) zaštite kroz iste zakonske okvire je malo kontradiktorno. Na tržištu su i cigarete koje isto nisu pozitivne supstance, ali u propisima koji uređuju njihovu prodaju ne govori se o jedenju jabuka da bi se smanjila ovisnost o nikotinu. Nije prihvaćen Ovim Zakonom ne trensponira se Uredba 1107/2009 koja uređuje stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja, nego Direktiva 128/2009/EZ koja propisuje odredbe koje se odnose na smanjenje rizika od uporabe pesticida uključujući i primjenu načela integrirane zaštite bilja.
35 Ivana Majić Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida, Članak 7. Članak 7., stavak 1. Kao i u Glava 1, Čl 1, treba brisati alternativne mjere jer IZB obuhvaća sve raspoložive mjere. S obzirom da se ovim zakonom propisuju mjere isključivo za održivu upotrebu pesticida i IZB, alternativa bi bila npr. ekološki način proizvodnje. Ali, sve ekološke mjere su već propisane u mjerama IZB. Prijedlog izmjenjenog teksta: (1) U Nacionalnom akcijskom planu za postizanje održive uporabe pesticida (u daljnjem tekstu: NAP) utvrđuju se kvantitativne pretpostavke, ciljevi, mjere i vremenski planovi za njihovo provođenje radi smanjenja rizika i učinaka pesticida na zdravlje ljudi, okoliš i biološku raznolikost te potiče razvoj i uvođenje integrirane zaštite bilja i kako bi se smanjila ovisnost o uporabi pesticida te navedeni ciljevi mogu obuhvaćati razna interesna područja kao na primjer zaštitu radnika, zaštitu okoliša, ostatke pesticida, primjenu posebnih tehnika ili upotrebu na specifičnim kulturama uključujući nove tehnologije. Nije prihvaćen Ne može se brisati alternativnih postupaka ili tehnika zaštite bilja jer je to odredba Direktive 128/2009/EZ: Članak 4. Nacionalni akcijski planovi Države članice donose nacionalne akcijske planove u kojima utvrđuju kvantitativne ciljeve, opće ciljeve, mjere i vremenske planove za smanjenje rizika i učinaka pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš, te potiču razvoj i uvođenje integrirane zaštite bilja i alternativnih postupaka ili tehnika kako bi se smanjila ovisnost o upotrebi pesticida.
36 Zvonimir Ostojić Izobrazba, Članak 8. Članak 8. stavak 1. alineja 1 Prvostupnici preddiplomskog studija Fitomedicina na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, predmetima i satnicom znatno premašuju propisani minimum Zakonom (vidi Maja Šćepanović čl. 9. stavak 1.) Magistri inženjeri agronomije, dodatno još 4 semestra slušaju isključivo predmete iz zaštite bilja. Možda je slično i na nekim drugim fakultetima? Zar bi i oni trebali biti polaznici bilo koje izobrazbe? Zar im sve navedene reference nisu dovoljne da ne moraju pohađati izobrazbu koju provode OVLAŠTENI provoditelji iz članka 8 stavka (2). Pohađaju li i oni tečajeve i kod koga polažu ispite? Članak 8. stavak 5. Nejasno je na koji način i koje vježbe bi se provodile? Nije prihvaćen Člankom 9. stavkom 1. predviđeno je da prvostupnici studija fitomedicina ne moraju završiti osnovnu izobrzabu, već im se priznaje završetak studija kao osnovna izobrazba iz modula za savjetnike. Također je moguće priznavanje stručnog usavršavanja kao dopunske izobrazbe temeljem članka 9. stavka 8. ovoga prijedloga Zakona. Navedena izobrazba se odnosi na polaznike izobrazbe, a ne na provoditelje izobrazbe. Vježbovni dio je namijenjen za onaj dio izobrazbe u kojem se može primijeniti (područja izobrazbe 8 i 9), te je važno primjenitelje naučiti i na praktičan način im pokazati pripremu škropiva, izračun doza, način mjerenja potrošnje vode na određenoj površini i samu kalibraciju.
37 DRAŽEN BLAŽEKOVIĆ Izobrazba, Članak 8. U čl. 8. st. 6 iza riječi sata stavlja se zarez i dodaju riječi: "raspoređenih u 4 nastavna dana". Dodavanjem ove odredbe predlagatelj sprečava da ovlaštena institucija sama određuje broj nastavnih dana osnovne izobrazbe. U čl. 8. st. 9. riječ: "pet" zamijenjuje se u riječ "tri". Smanjenjem roka na tri godine postiže se svrha primjene ovog Zakona na način da se polaznicima ukazuje na potrebu cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja. Nije prihvaćen Ustanove za izobrazbe mogu same određivati broj nastavnih dana te im se tako daje fleksibilnost u organizaciji izobrabe. Izobrazbom se stječu osnovna znanja o pravilnoj primjeni i sigurnom rukovanju s pesticidima, a rok od pet godina se pokazao kao zadovoljavajući. Izobrazba služi za razvijanje svijesti kod korisnika o tome gdje mogu pronaći informacije koje će im pomoći da rizike pri uporabi pesticida svedu na minimum.
38 Marina VUKMIROVIĆ Izobrazba, Članak 8. točka (9) - Kako i tko organizira dopunsku izobrazbu i stručno usavršavanje? Da li samo Ministarstvo? Ili Ministarstvo organizira samo tečajeve strukovnog osposobljavanja. Vrlo nejasno napisano- i nepraktično za provođenje. Primljeno na znanje Dopunsku nastavu organiziraju Zakonom određene institucije te institucije koje Ministarstvo ovlašćuje rješenjem. Tečajevi strukovnog osposobljavanja koje provodi Ministarstvo poljoprivrede i koje su profesionalni korisnici dužni pohađati mogu se prihvatiti kao dopunska izobrazba ukoliko se sastoje od minimalno pet sati nastave vezano za održivu uporabu pesticida.
39 Jasminka Igrc Barčić Izobrazba, Članak 8. Članak 8. stavak(9) - znanja stečena pohađanjem osnovnog i dopunskog modula moraju se redovito obnavljati kroz brojne vidove edukacija kao što su radionice, seminari, paneli, simpoziji, kongresi itd. putem koji će se sakupljati bodovi i to ne može organizirati samo Ministarstvo. Moraju se priznati i vidovi edukacije koje organiziraju i drugi subjekti. Postoji li bolji vid edukacije od godišnjeg Seminara biljne zaštite na kojem najkompetentniji stručnjaci donose sve novosti vezane uz zaštitu bilja? Stavak 10) za dopunsku izobrazbu ne treba uvijek polaganje ispita već treba odrediti koji je to broj bodova koje treba sakupiti i to vrednovati kao ispit. Primljeno na znanje Navedeno je već propisano ovim prijedlogom Zakona. Za znanja stečena osnovnom i dopunskom izobrazbom je ovim prijedlogom Zakona predviđeno da se obnavljaju pohađanjem: 1. dopunske izobrazbe, 2. stručnim usavršavanjem ili 3. pohađanjem tečajeva strukovnog osposobljavanja organiziranih od strane Ministarstva. Stručne radionice, seminari, paneli, simpoziji, kongresi itd. predviđeni su kao stručno usavršavanje za određene obveznike izobrazbe, a uvjeti su propisani člankom 10. ovoga prijedloga Zakona. Obveznici izobrazbe koji će stečena znanja obnavljati pohađanjem dopunske izobrazbe za sigurno rukovanje i primjenu pesticida će obvezno morati polagati ispit nakon odslušanih predavanja. Ispit neće morati polagati samo obveznici izobrazbe koji su istoga oslobođeni temeljem članka 9. ovoga prijedloga Zakona. O stručnim skupovima i stručnim predavanja koja će se priznati kao stručno usavršavanje iz članka 10. ovoga prijedloga Zakona, umjesto pohađanja dopunske izobrazbe i polaganja ispita iz dopunske izobrazbe, odlučivat će Povjerenstvo za pesticide iz članka 63. stavka 1. te Ministartsvo smatra da nije potrebno dodatno uvoditi bodovanje stručnih skupova/usavršavanja.
40 KLARA BARIĆ Izobrazba, Članak 8. Članak 8. stavak (1), prijedlog: izbaciti "u daljnjem tekstu polaznici izobrazbe" stavak (4) -status savjetnika se ne može steći predviđenom izobrazbom (ni osnovnom niti dopunskom) nego formalnom izobrazbom koja traje puno dulje (i do 1000 sati fakultetske izobrazbe u području zaštite bilja) od osnovne i dopunske izobrazbe. Sukladno predloženom, stavak (6) treba promijeniti. stavak (5) Na koje područje izobrazbe se odnosi vježbovni dio izobrazbe i je li ga moguće organizirati? stavak (9) OVO NIJE U SKLADU SA ZDRAVIM RAZUMOM! Zašto se priznaju samo strukovna osposobljavanja od strane Ministarstva? I druge institucije organiziraju različite edukacije (npr. Seminar zaštite bilja, kongresi, simpoziji i sl.) za cjeloživotno obrazovanje. Agronomski fakultet ima jednogodišnji specijalistički studij iz područja fitomedicine. Nije prihvaćen Polaznici izobrazbe definirani su kako bi bilo jasno tko treba imati izobrazbu suklando zahtjevima Direktive 128/2009/EZ. Ovaj Zakon ne uređuje formalnu izobrazbu te je status savjetnika uvjetovan završenim studijem uz najmanje 90 sati zaštite bilja te završenom osnovnom i dopunskom izobrazbom (osim u slučaju predviđenim izuzećem), tako da nije ni predviđeno da se status savjetnika stekne samo osnovnom i dopunskom izobrazbom nego svim uvjetima. Vježbovni dio je namijenjen za onaj dio izobrazbe u kojem se može primijeniti (područja izobrazbe 8 i 9), te je važno primjenitelje naučiti i na praktičan način im pokazati pripremu škropiva, izračun doza, način mjerenja potrošnje vode na određenoj površini i samu kalibraciju. Člankom 10. Zakona je jasno propisano da se stručni seminari i dr. također priznaju kao dopunska izobrazba, kao stručno usavršavanje, ako su ispunjeni propisani uvjeti, te nije točno da se samo strukovno osposobljavanje od strane Ministarstva može priznati kao dopunska izobrazba. Člankom 9. stavkom 3. je omogućeno stjecanje odgovarajućih znanja i u okviru cjeloživotnog obrazovanja.
41 Ivana Majić Izobrazba, Članak 8. Članak 8., Stavak 14. Umjesto prezentacije pisati nastavnih materijala. Prijedlog izmjenjenog teksta: Virtualnom učionicom mora se osigurati polaznicima istovjetno predavanje predavača kao u pravoj učionici što podrazumijeva istovremeno slušanje predavanja za sve polaznike uz mogućnost audio i video kontakta, diskusije i praćenje nastavnih materijala. Djelomično prihvaćen Ne može se brisati prezentacija, jer se mislilo doslovno da moraju napraviti prezentacije u power pointu, a ne samo dati nastavne materijale. Dodatno će se preformulirati u Zakonu.
42 Željko Bjeliš Izobrazba, Članak 8. U čl. 8. st. (9) predlažem smanjiti rok na tri godine, zbog izmjena oko SZB i upozoravanja korisnika na sve negativne stvari koje mogu proisteći iz nepažljive primjene SZB, kako za korisnika tako i za okoliš i zdravlje ljudi. Nije prihvaćen Izobrazbom se stječu osnovna znanja o pravilnoj primjeni i sigurnom rukovanju s pesticidima, a rok od pet godina se pokazao kao zadovoljavajući. Izobrazba služi za razvijanje svijesti kod korisnika o tome gdje mogu pronaći informacije koje će im pomoći da rizike pri uporabi pesticida svedu na minimum.
43 Zvonimir Ostojić Iznimke od obveze pohađanja izobrazbe, Članak 9. Članak 9. stavak 1. alineja 2 nakon: nisu obvezne pohađati osnovni dodaj ni dopunski… stavak 6. Zbog čega je samo Ministarstvo sposobno organizirati tečajeve strukovnog osposobljavanja iz zaštite bilja? I to minimum 6 školskih sati? Što se iza toga krije? stavak 7. Treba priznavati i druge stručne i znanstvene skupove zaštitarske struke. Treba razlikovati doprinos i aktivnosti pojedinaca na tim skupovima, te shodno tomu dodjeljivati im bodove. stavak 8. Pa nije valjda Ministarstvo kompetentno da procjenjuje i recenzira stručnost skupova. Zbog čega onda člankom 6 i 63. Zakona predlaže osnivanje Stručnog tijela odnosno Povjerenstvo za pesticide? Primljeno na znanje Člankom 10. Zakona je jasno propisano da se također priznaju stručni seminari i drugi znanstveni stručni skupovi kao dopunska izobrazba, odnosno kao stručno usavršavanje, ako su ispunjeni propisani uvjeti, te nije točno da se samo strukovno osposobljavanje od strane Ministarstva može priznati kao dopunska izobrazba. Sukladno članku 8. stavku 9. znanje stečeno pohađanjem osnovnog i dopunskog modula izobrazbe polaznici izobrazbe moraju redovito obnavljati pohađanjem dopunske izobrazbe, stručnim usavršavanjem i pohađanjem tečajeva strukovnog osposobljavanja organiziranih od strane Ministarstva najkasnije u roku od pet godina od završetka osnovnog, odnosno dopunskog modula izobrazbe. O stručnim skupovima i stručnim predavanja koja će se priznati kao stručno usavršavanje iz članka 10. ovoga prijedloga Zakona, umjesto pohađanja dopunske izobrazbe i polaganja ispita iz dopunske izobrazbe, odlučivat će Povjerenstvo za pesticide iz članka 63. stavka 1., kako bi se utvrdilo da je svih 13 područja iz Direktive 128/2009/EZ.
44 Maja šćepanović Iznimke od obveze pohađanja izobrazbe, Članak 9. Članak 9, stavak (1) Kao voditeljica preddiplomskog studija Fitomedicina na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu navodim predmete i satnicu (u zagradi) iz područja fitomedicine/zaštite bilja koje studenti obvezno polažu na ovoj razini studija: Specijalna zoologija (60 h) Aplikacija pesticida (60 h) Načela fitofarmacija (60 h) Opće entomologija (60 h) Osnove biljne patologije (60 h) Biljni patogeni (60 h) Herbicidi (30) Osnove herbologije (60) Poljoprivredna entomologija (60) Sredstva za suzbijanje biljnih patogena (30) Zoocidi (30) Primijenjena herbologija (30) Specijalna fitopatologija (60) Stručni projekt (30) Stručna praksa (30) Završni rad (60) Iz prikazanih predmeta i satnice je vidljivo da studenti Fitomedicine samo na preddiplomskom studiju imaju 780 sati nastave iz područja fitomedicine/zaštite bilja i nastavnim programom pokrivaju sva područja izobrazbe. Predlažem da se ovi studenti (kao i njihovi nastavnici) oslobode od dopunske izobrazbe. Nije prihvaćen Sukladno članku 8. stavku 9. znanje stečeno pohađanjem osnovnog i dopunskog modula izobrazbe polaznici izobrazbe moraju redovito obnavljati pohađanjem dopunske izobrazbe, stručnim usavršavanjem i pohađanjem tečajeva strukovnog osposobljavanja organiziranih od strane Ministarstva najkasnije u roku od pet godina od završetka osnovnog, odnosno dopunskog modula izobrazbe.
45 KLARA BARIĆ Iznimke od obveze pohađanja izobrazbe, Članak 9. Čl. 9, stavak (1), alineja 2: Zašto se navodi "završetak sveučilišnog studija fitomedicine" kad su u čl. 13. stavak (4) navedeni min. uvjeti za savjetnika. Navedeni uvjeti mogu biti stečeni i na drugim studijima. Dakle, navedeni članci nisu usklađeni. stavak (6) i (8) Ponovno je naglašena diskriminacija ostalih institucija koje provode edukaciju iz područja zaštite bilja. Kao savjetnik nisam isključena iz obveze dopunske izobrazbe!!! Na žalost, moram istaknuti osobni primjer. Predajem predmete: Herbicidi, Primijenjena herbologija, Specijalna herbologija, Legislativa u zaštiti bilja, Interakcija herbicida u tlu, Napredni sustavi suzbijanja korova u surađujem u nastavi brojnih drugih predmeta (između ostalih Poljoprivreda i okoliš). Naravno, nisam jedini primjer. MOLIM VAS ODGOVOR NA PITANJE KOJU KVALIFIKACIJU TREBA IMATI PREDAVAČ DA MENI DRŽI DOPUNSKU IZOBRAZBU? K TOME, VEĆINA PREDAVAČA NEMA VIŠU RAZINU IZOBRAZBE OD POTENCIJALNIH SAVJETNIKA (koji su potrebna znanja stekli formalnom izobrazbom - "na druge načine" Čl. 5 točka 2 Direktive 128/2009)! Ponavljam da se postavlja pitanje ustavnosti, može li uvjetovana izobrazba od 24 + 6 sati "poništiti" diplomu stečenu formalnom izobrazbom. Prihvaćen Navedeno se odnosi na sve studije i prihvaćeno je kao prijedlog članova Povjerenstva s Agronomskog fakulteta. Preformulirat će se tako da se odnosi na sve koji diplomom supplement mogu dokazati da ispunjavaju uvjete. Sukladno članku 8. stavku 1. svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici (u daljnjem tekstu: polaznici izobrazbe) moraju imati zadovoljavajuće znanje o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida iz područja izobrazbe. Člankom 9. stavkom 8. stručna usavršavanja također će se priznavati kao dopunska izobrazba. Napominjemo također da se Direktivom 128/2009/EZ ne propisuju obveze za akademsku zajednicu u sklopu njihovih akademskih aktivnosti, već za profesionalne korisnike, savjetnike i distributere u sustavu profesionalnih aktivnosti na poljoprirednim i nepoljoprivrednim površinama. Ovaj Zakon se ne bavi formulanom izobrazbom i ne poništava ničiju diplomu, nego uspostavlja sustav izobrazbe kakav zahtijeva Direktiva 128/2009/EZ.
46 Renata Bažok Iznimke od obveze pohađanja izobrazbe, Članak 9. Komentar i upit na stavak 8- znači li to da Ministarstvo poljoprivrede mora odobriti sve programe stručnog usavršavanja čije će se pohađanje priznati umjesto pohađanja dopunske izobrazbe? Što je s osobama kjoje sudjeluju na stručnim skupovima, predavanjima organiziranim u sklopu različitih projekata i programa koje organiziraju brojne druge institucije u zemlji, ali i u inozemstvu? Znači li to da bi te skupove trebalo verificirati Ministarstvo? Ako da onda to treba biti naglašeno u Zakonu i propisano posebnim pravilnikom. Primljeno na znanje O stručnim skupovima i stručnim predavanjima koja će se priznati kao stručno usavršavanje iz članka 10. ovoga prijedloga Zakona, odlučivat će Povjerenstvo za pesticide iz članka 63. stavka 1. Člankom 10. stavkom 5. ovoga prijedloga Zakona, već je propisano da Ministar, na prijedlog Povjerenstva za pesticide iz članka 63. stavka 1. Zakona, donosi odluku o usvajanju vrsta stručnih usavršavanja koje se smatraju dopunskom izobrazbom za tekuću godinu. Popis stručnih usavršavanja koja se smatraju dopunskom izobrazbom će voditi Ministarstvo i redovito objavljivati na svojim internet stranicama, što je propisano stavkom 6. istog članka. S obzirom na navedene odredbe, te uzimajući u obzir da će se rad navedenog Povjerenstva urediti poslovnikom, ne postoji potreba propisivati dodatno i pravilnikom koje će vrste stručnih usavršavanja priznati kao dopunska izobrazba.
47 Renata Bažok Iznimke od obveze pohađanja izobrazbe, Članak 9. Smatram da bi u ovaj članak trebalo uvrstiti i dodiplomski studij kojeg je završio veći dio još aktivnih stručnjaka u području zaštite bilja. Nejasno je hoće li se dodjela statusa savjetnika odnositi samo na one koji su diplomirali nakon što se proglasi novi Zakon i što je s onima koji su određenu razinu obrazovanja, a time i pravo na ulogu savjetnika stekli prije proglašenja ovog Zakona? Djelomično prihvaćen Dodiplomski studij je već predviđen člankom 9. stavkom 1. podstavkom 2. ovoga prijedloga Zakona. Dodjela statusa savjetnika po završenom obrazovanju prema članku 9. stavku 1. se odnosi na sve osobe, neovisno o tome jesu li studij završile prije ili nakon stupanja ovoga Zakona na snagu. Postupak upisa u Fitosanitrani informacijski sustav te izdavanje potvrde će se za sve detaljnije urediti pravilnikom.
48 Ivana Majić Iznimke od obveze pohađanja izobrazbe, Članak 9. Članak 9., stavak 1. Brisati specijalistički, jer poslijediplomski doktorski studij je na ovaj način izostavljen. Dovoljno je napisati poslijediplomski studij. Prijedlog izmjenjenog teksta: Iznimno od odredbi članka 8. stavaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, osobe koje su znanja iz područja izobrazbe za osnovni modul stekle: - završetkom stručnog ili sveučilišnog studija agronomske ili šumarske struke, a u okviru kojih su položili predmete iz zaštite bilja radnog opterećenja 90 sati, kojima se stječe minimalno 70 % znanja obveznih za područja izobrazbe, nisu obvezne pohađati osnovni modul izobrazbe za distributere i profesionalne korisnike ili - završetkom sveučilišnog studija fitomedicine ili zaštite bilja (dodiplomski, predidplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija), nisu obvezne pohađati osnovne module izobrazbe za savjetnike. Nije prihvaćen Studiji su usklađeni s članovima Povjerenstva koji su djelatnici fakulteta – visokoobrazovne ustanove.
49 Zvonimir Ostojić Stručno usavršavanje, Članak 10. Članak 10 (1) Što to znači? Ministarstvo organizira strukovne tečajeve i izdaje potvrde o stručnom usavršavanju. Kao Kadija te tuži, Kadija Ti sudi. Kakvu ulogu u tom ima Stručno tijelo i Povjerenstvo? Primljeno na znanje Strukovni tečajvi koje provodi Ministarstvo će se priznati kao dopunska izobrazba, ali će se priznati kao dopunska izobrazba i stručni skupovi, seminari, konferencije i dr., o čemu će odlučivati Povjerenstvo za pesticide iz članka 63. stavka 1.
50 KLARA BARIĆ Stručno usavršavanje, Članak 10. Čl. 10. Čitav članak upućuje na pogodovanje organizatoru stručnog osposobljavanja (Ministarstvu). Ima li Ministarstvo dovoljno kompetetnih djelatnika da zadovolje potrebe 160 000 poljoprivrednih gospodarstava u području zaštite bilja? Je li cilj stvarati "svete krave" ili angažirati sve raspoložive resurse s obzirom na specifičnosti hrvatske poljoprivrede? Primljeno na znanje Za znanja stečena osnovnom i dopunskom izobrazbom je ovim prijedlogom Zakona predviđeno da se obnavljaju pohađanjem: 1. dopunske izobrazbe, 2. stručnim usavršavanjem ili 3. pohađanjem tečajeva strukovnog osposobljavanja organiziranih od strane Ministarstva. Iz navedenog je razvidno da su angažirani svi raspoloživi resursi s obzirom na specifičnosti poljoprivrede u RH. Osim toga, proizvođači već pohađaju specijalizirana predavanja u organizaciji Ministarstva (sadašnje Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva), te koriste njihove preporuke, stoga ne postoji opravdani razlog zašto im se navedeno ne bi priznalo kao dopunska izobrazba ako je zadovoljen uvjet iz članka 9. stavka 6. Zakona.
51 DRAŽEN BLAŽEKOVIĆ Stručno usavršavanje, Članak 10. Ovdje se javlja mogućnost zloupotrebe i stavljanjem ostalih ovlaštenih institucija u nepovoljniji položaj na način da će Ministarsvo donijeti niz stručnih usavršavanja, upitne kvalitete, koja će se smatrati dopunskom izobrazbom te polaznici istoga neće trebati pohađati dopunsku izobrazbu, nego će im se samo upisivati produžetak u FIS. Primljeno na znanje Ostale institucije nisu u nepovoljnijem položaju jer će i dalje provoditi dopunske izobrazbe, jedino smo člankom 9. i 10. omogućili priznavanje stručnih usavršavanja, koja ne provodi Ministarstvo, i strukovnog obrazovanja, koje provodi Ministarstvo, kao dopunske izobrazbe. Obzirom da temeljem odredbe članka 10. stavka 5. Ministar donosi odluku o usvajanju vrsta stručnih usavršavanja koje se smatraju dopunskom izobrazbom, jasno je da stručna usavršavanja ne mogu biti upitne kvalitete.
52 DRAŽEN BLAŽEKOVIĆ Potvrda o završenoj izobrazbi , Članak 11. U čl. 11. st. 3. broj "15" zamijenjuje se brojem "30". Povećanjem roka na 30 dana u kojem su ovlaštene institucije dužne polaznicima izdati potvrdu o završenoj izobrazbi je primjereniji rok od 15 dana, budući da FIS kod unosa polaznika bilo osnovne ili dopunske izobrazbe javlja grešku, te je potrebno ponovno unašati polaznike (neke polaznike i po 3-4 puta dok sustav iste ne spremi). Na taj način ovlaštene institucije "gube" jako puno vremena. Zadnjoj nadogradnom sustava isti nije ubrzan, nego je još dodatno usporen. O tehničkim problemima koje ovlaštene institucije imaju prilikom unosa, predstavnici Ministarstva su obaviješteni, te problem do današnjeg dana nije otklonjen. Nije prihvaćen Maksimalan broj polaznika po grupi izobrazbe treba biti 40-50 (u uvjetima kada nisu na snazi posebne epidemiološke mjere, kada je taj broj znatno manji), zbog kvalitetnog provođenja izobrazbe. Rok od 15 dana nakon polaganja ispita je više nego dovoljan da se taj broj polaznika upiše u aplikaciju i da im se na vrijeme izdaju potvrde. Upravo su rokom od 15 dana za izdavanje potvrda predviđeni mogući tehnički problem kod unosa polaznika u aplikaciju. Jer, polaznici bi se trebali u FIS unijeti odmah po završretku izobrazbe i ispita, jer se i potvrda treba polazniku izdati odmah nakon što položi ispit, s obzirom da temeljem nje ostvaruje svoja prava.
53 Zvonimir Ostojić Priručnik za izobrazbu i ispitna pitanja, Članak 12. Čl. 12. Priručnik za izobrazbu i pitanja za izradu testova za polaganje ispita priprema Povjerenstvo iz čl. 63 točka 1. Članak 63 točka 1 navodi da za obavljanje poslova iz područja pesticida, ostataka pesticida i održive uporabe pesticida osniva Povjerenstvo za pesticide kao savjetodavno tijelo Ministarstva. Znači li to da će zaista Povjerenstvo izraditi Priručnik i testove za polaganje ispita kao što to stoji u čl. 12 iako je samo savjetodavno tijelo Ministarstva? Doduše, već postoji Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja, kojemu je izdavač Minist. poljop. i HCPHC – Zavod za zaštitu bilja, 2015. U izradi je sudjelovalo 19 autora iz 4 institucije. Hoće li postojeći Priručnik biti usvojen, revidiran, nadopunjen ili će se pisati novi? Sve navedeno treba definirati i uskladiti. Primljeno na znanje Već postojeći Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja će se, temeljem odredbe članka 12. stavka 1., revidirati i dopuniti prema potrebi, u čemu će sudjelovati članovi Povjerenstva iz članka 63.
54 KLARA BARIĆ Priručnik za izobrazbu i ispitna pitanja, Članak 12. Čl. 12. Nejasno je tko određuje sadržaj priručnika i pitanja, povjerenstvo ili ministar? Stavak (1) i (2) se međusobno isključuju. Prijedlog: U stavku (2) dodati ...ministar pravilnikom na prijedlog povjerenstva. Nije prihvaćen Odredbom članka 12. jasno je propisano da sadržaj priručnika propisuje ministar pravilnikom (stavak 2.), a da ispitna pitanja priprema Povjerenstvo (stavak 1.). Obzirom da Povjerenstvo priprema ispitna pitanja, jasno je da Povjerenstvo određuje i sadržaj pitanja. Prijedlog dodavanja formulacije u stavak 2. se ne može prihvatiti jer će Povjerenstvo postupati u skladu s onime što ministar propiše pravilnikom.
55 KLARA BARIĆ Uvjeti za prijavu na izobrazbu za profesionalnog korisnika, distributera i savjetnika, Članak 13. Čl. 13. stavak (2), prva alineja. Treba biti dosljedan u terminologiji ...za prodavača pesticida (ispraviti u SZB)... ispraviti u distributer - prodavač - druga alineja ...za djelatnike u distribuciji za skladištenje i prijevoz... za navedene poslove to su fizički radnici i vozači teretnih vozila...nepotreban dio u Zakonu i zašto bi morao imati SSS ako ima potrebnu vozačku dozvolu i dozvolu za rukovanje viljuškarom stavak (4). Osbno smatram da je za status savjetnika nedovoljno 90 sati odslušanih i položenih predmeta iz područja zaštite bilja. Ovim brojem sati sigurno nisu pokrivena sva područja izobrazbe. Također mislim da ne treba uključiti studij šumarske struke u status savjetnika jer ne koriste pesticide osim za pepelnicu hrasta i primjenu glifosata. Prijedlog teksta za stavak (4): Za stjecanje potvrde iz modula za savjetnike, osoba mora imati odslušane i položene predmete u sklopu kojeg je odslušala i položila predmete iz zaštite bilja u radnom opterećenju u trajanju od minimalno 150 sati (predavanja, vježbe, seminari) u okviru redovitog studija iz podstavka 1. do 5. ovoga stavka ili naknadno položenih na studiju u okviru cjeloživotnog obrazovanja ili drugog oblika nastave na visokom učilištu. Suplementom diplome dokazuje se pokrivanje svih obveznih područja izobrazbe. stavak (5). - za obavljanje poslovne odgovorne osobe za primjenu sredstava za profesionalnu primjenu - dopuniti: za obavljanje poslova primjene SZB iz ovog stavka... Komentar: odgovorna osoba je uglavnom vlasnik tvrtke, prema tome, treba definirati za koje poslove je osoba odgovorna Djelomično prihvaćen Termin prodavač pesticida će se izmijeniti u distributer prodavač. - Primljeno na znanje. Uvjete za savjetnika iz članka 13. stavka 4. prihvatilo je Povjerenstvo za izradu Zakona, u kojem su među članovima bili pripadnici akademske zajednice. - Prihvaća se. Odredba stavka 5. će se dopuniti tako da bude jasnije da se odnosi na osobu koja je odgovorna za primjenu pesticida.
56 Zvonimir Ostojić Provoditelji izobrazbe, Članak 14. Članak 14. stavak 1. Zbog čega se Ministarstvo i Agencija stavljaju u povlašteni položaj pred svim onim koji su do sada provodili izobrazbu? Tko god može udovoljiti propisanim uvjetima ne smije biti diskriminiran (isključen). Primljeno na znanje Prema članku 14. stavku 1. podstavku 3. ovoga prijedloga Zakona, za provedbu izobrazbe se mogu ovlastiti sve ustanove koje ispunjavaju uvjete iz članka 15. stavka 2. S obzirom na navedeno, nitko nije isključen.
57 Maja Milevoj Provoditelji izobrazbe, Članak 14. Članak 14. stavak 2 predviđa da izobrazbu mogu provoditi ustanove u djelatnosti agronomije i šumarstva. Pučka otvorena učilišta registrirana su za poslove obrazovanja odraslih te ne registriraju svoje djelatnosti za svaki obrazovni sektor. Ovim člankom direktno se pogoduje srednjim poljoprivrednim školama, institutima i fakultetima. Pučkim otvorenim učilištima osnovna je djelatnost obrazovanje odraslih te zasigurno kvalitetno, stručno i profesionalno mogu organizirati izobrazbu. Primljeno na znanje Namjera je da provoditelji izobrazbe budu usmjereni na područje poljoprivrede i znanja iz poljoprivrede i da se djelatnici ustanove usavršavaju u području poljoprivrede U Strategiji Od polja do stola se kao hitna potreba prepoznaje smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja odnosno smanjenje ukupne potrošnje za 50 % do 2030.g. što znači da proizvođači trebaju smanjiti i optimalno koristiti sredstva za zaštitu bilja, radi zaštite zdravlja i dobrobiti potrošača, ali i životinja i okoliša. Za postizanje ovog cilja ključna je izobrazba jer da bi proizvođači znali kako primjenjivati nekemijske metode zaštite bilja i temeljna načela integrirane zaštite bilja, a u kojim slučajevima koristiti pesticide, potrebno je da ovu temeljnu izobrazbu u održivoj uporabi pesticida provode predavači i institucije s višegodišnjim iskustvom i znanjem u poljoprivredi i zaštiti bilja, te integriranoj zaštiti bilja.
58 KLARA BARIĆ Provoditelji izobrazbe, Članak 14. Čl. 14. stavak (2). Osnovana su brojne institucije za cjeloživotno obrazovanje. Zbog čega su sada isključene iz provedbe izobrazbe o OUP. Kao što je u brojnim komentarima navedeno, nisu obvezni registrirati područja (agronomija i šumarstvo) cjeloživotnog obrazovanja. Mogu angažirati za predavače najbolje stručnjake iz područja zaštite bilja. Prema tome, zašto bi kao takvi bili isključeni kao ustanove za provedbu izobrazbe. Primljeno na znanje Namjera je da provoditelji izobrazbe budu usmjereni na područje poljoprivrede i znanja iz poljoprivrede i da se djelatnici ustanove usavršavaju u području poljoprivrede. U Strategiji Od polja do stola se kao hitna potreba prepoznaje smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja odnosno smanjenje ukupne potrošnje za 50 % do 2030.g. što znači da proizvođači trebaju smanjiti i optimalno koristiti sredstva za zaštitu bilja, radi zaštite zdravlja i dobrobiti potrošača, ali i životinja i okoliša. Za postizanje ovog cilja ključna je izobrazba jer da bi proizvođači znali kako primjenjivati nekemijske metode zaštite bilja i temeljna načela integrirane zaštite bilja, a u kojim slučajevima koristiti pesticide, potrebno je da ovu temeljnu izobrazbu u održivoj uporabi pesticida provode predavači i institucije s višegodišnjim iskustvom i znanjem u poljoprivredi i zaštiti bilja, te integriranoj zaštiti bilja.
59 DRAŽEN BLAŽEKOVIĆ Provoditelji izobrazbe, Članak 14. U čl. 14. st. 7. riječ "5" zamijenju se riječu "6". Ovdje se radi o očitom propustu jer definira informacije iz stavka 5, a ne stavka 6. ovog članka koje su ministarstvu, ovlaštenim predavačima, obveznicima izobrazbe potrebnije za razliku od svake promjene podatka koje definira stavak 5. Prihvaćen Odredba će se izmijeniti.
60 DRAŽEN BLAŽEKOVIĆ Provoditelji izobrazbe, Članak 14. U čl. 14. st. 2. Predlagatelj nije vodio brigu da se u sudskom registru ne vidi da li je javna ustanova registrirana za djelatnost obrazovanja odraslih u poljoprivredi i šumarstvu, nego samo kao javna ustanova za obrazovanje odraslih. Na koji način će javna ustanova to dokazivati? Predlagajući ovu odredbu predlagatelj stavlja u nepovoljniji položaj javne ustanove na druge provoditelje izobrazbe. U čl. 14. st. 6. Predlagatelj je ovom odrebom stavio ostale provoditelj izobrazbe u nepovoljniji položaj u odnosu na visokoškolske ustanove. Primljeno na znanje U svakom registru, iz izvatka se jasno vidi za što je ustanova registrirana, odnosno, ako je ustanova registrirana za djelatnost obrazovanja u poljoprivredi i šumarstvu , isto će biti navedeno. Namjera je da provoditelji izobrazbe budu usmjereni na područje poljoprivrede i znanja iz poljoprivrede i da se djelatnici ustanove usavršavaju u području poljoprivrede. Odredba će se preformulirati . Izobrazba koju provode visokoškolske ustanove spada u iznimke od obveze pohađanja izobrazbe, kako je navedeno u članku 9. stavku 1. i 2. ovoga Zakona, te je u tom slučaju jasno da se ne može izobrazba najavljivati 8 dana unaprijed.
61 DRAŽEN BLAŽEKOVIĆ Provoditelji izobrazbe, Članak 14. Čl. 14. st. 1. "briše se". Predlagatelj ovdje nije vodio računa da Ministarstvo čl. 5. je nadležno tijelo za provedbu ovog Zakona, čl. 6. stručno tijelo za provedbu ovog Zakona te ovim člankom provoditelj izobrazbe. Kako je moguće da isto tijelo bude i tijelo za provedbu izobrazbe i provoditelj izobrazbe. Ovdje se radi o očitom sukobu interesa te mogućnosti zloupotrebe ovlasti tijela. Čl. 14. st. 2. "briše se". I kod predlaganja provoditelja izobrazbe Agencije predlagatelj nije vodio brigu da je i Agencija kao i Ministarsvo nadležno tijelo za provedbu zakona te stručno tijelo za provedbu zakona, a i sam provoditelj zakona. I ovdje kao i u slučaju Ministarstva, radi se o očitom sukobu interesa. Nije prihvaćen Navedene odredbe su usuglašene sa svim tijelima državne uprave.
62 Učilište Finis Provoditelji izobrazbe, Članak 14. U članku 14. stavak 2. navodi se da izobrazbu provode javne ustanove registrirane za djelatnost obrazovanja odraslih u poljoprivredi i šumarstvu. Kako ustanove za obrazovanje odraslih ne registriraju djelatnost zasebno za svaki pojedini sektor obrazovanja, predlažemo zamjenu s "ustanove registrirane za djelatnost obrazovanja odraslih''. U članku 14. stavak 6. predlažemo da se "osam dana unaprijed" zamijeni s "tri dana unaprijed". Nije prihvaćen Namjera je da provoditelji izobrazbe budu usmjereni na područje poljoprivrede i znanja iz poljoprivrede i da se djelatnici ustanove usavršavaju u području poljoprivrede U Strategiji Od polja do stola se kao hitna potreba prepoznaje smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja odnosno smanjenje ukupne potrošnje za 50 % do 2030.g. što znači da proizvođači trebaju smanjiti i optimalno koristiti sredstva za zaštitu bilja, radi zaštite zdravlja i dobrobiti potrošača, ali i životinja i okoliša. Za postizanje ovog cilja ključna je izobrazba jer da bi proizvođači znali kako primjenjivati nekemijske metode zaštite vilja i temeljna načela integrirane zaštite bilja, a u kojim slučajevima koristiti pesticide, potrebno je da ovu temeljnu izobrazbu u održivoj uporabi pesticida provode predavači i institucije s višegodišnjim iskustvom i znanjem u poljoprivredi i zaštiti bilja, te integriranoj zaštiti bilja. Izobrazba će se i dalje trebati najaviti najkasnije 8 dana prije početka. Ministarstvo smatra da navedeno kandidatima omogućava pravovremeno planiranje i organizaciju vremena koje će provesti pohađajući izobrazbu, a također i provođenje izobrazbe u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa koji će na temelju njega biti doneseni, u odnosu na drugačiji postupak prijave na izobrazbu, ograničenje maksimalnog broja kandidata na izobrazbi, pripreme materijala za održavanje izobrazbe itd.
63 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRAPINA Provoditelji izobrazbe, Članak 14. Člankom 14. stavak 2. se predviđa da izobrazbu provode javne ustanove registrirane za djelatnost obrazovanja odraslih u poljoprivredi i šumarstvu. Pučka otvorena učilišta registrirana su za djelatnost obrazovanja odraslih i ne registriraju svoje djelatnosti zasebno za svaki pojedini sektor obrazovanja te se ovim stavkom ograničava ustanove za obrazovanje odraslih u provedbi izobrazbi. Predlažem izmjenu ovog ograničenja na način da se "u poljoprivredi i šumarstvu" izbaci iz stavka. Nije prihvaćen Namjera je da provoditelji izobrazbe budu usmjereni na područje poljoprivrede i znanja iz poljoprivrede i da se djelatnici ustanove usavršavaju u području poljoprivrede U Strategiji Od polja do stola se kao hitna potreba prepoznaje smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja odnosno smanjenje ukupne potrošnje za 50 % do 2030.g. što znači da proizvođači trebaju smanjiti i optimalno koristiti sredstva za zaštitu bilja, radi zaštite zdravlja i dobrobiti potrošača, ali i životinja i okoliša. Za postizanje ovog cilja ključna je izobrazba jer da bi proizvođači znali kako primjenjivati nekemijske metode zaštite bilja i temeljna načela integrirane zaštite bilja, a u kojim slučajevima koristiti pesticide, potrebno je da ovu temeljnu izobrazbu u održivoj uporabi pesticida provode predavači i institucije s višegodišnjim iskustvom i znanjem u poljoprivredi i zaštiti bilja, te integriranoj zaštiti bilja.
64 Pučko otvoreno učilište Slatina Provoditelji izobrazbe, Članak 14. Kako smo svi već registrirani za djelatnost obrazovanja odraslih i provodimo razne programe u niz sektora, ne vidim smisao dodatno se registrirati u poljoprivredi i šumarstvu jer takve programe provodimo već dugi niz godina. Ovim biste člankom pogodovali srednjim poljoprivrednim školama i fakultetima. Stoga smatram da čl. 14. stavak 2 treba glasiti: Ustanove iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka mogu biti srednjoškolske ustanove iz područja agronomije i šumarstva te javne ustanove koje obavljaju znanstveno-istraživačku ili obrazovnu djelatnost iz područja agronomije i šumarstva ili su registrirane za djelatnost obrazovanja odraslih. Dalje u članku 14. stavak 6. predlažem da se 'osam dana unaprijed' zamijeni s 'tri dana unaprijed''. Nije prihvaćen Namjera je da provoditelji izobrazbe budu usmjereni na područje poljoprivrede i znanja iz poljoprivrede i da se djelatnici ustanove usavršavaju u području poljoprivrede U Strategiji Od polja do stola se kao hitna potreba prepoznaje smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja odnosno smanjenje ukupne potrošnje za 50 % do 2030.g. što znači da proizvođači trebaju smanjiti i optimalno koristiti sredstva za zaštitu bilja, radi zaštite zdravlja i dobrobiti potrošača, ali i životinja i okoliša. Za postizanje ovog cilja ključna je izobrazba jer da bi proizvođači znali kako primjenjivati nekemijske metode zaštite vilja i temeljna načela integrirane zaštite bilja, a u kojim slučajevima koristiti pesticide, potrebno je da ovu temeljnu izobrazbu u održivoj uporabi pesticida provode predavači i institucije s višegodišnjim iskustvom i znanjem u poljoprivredi i zaštiti bilja, te integriranoj zaštiti bilja. Izobrazba će se i dalje trebati najaviti najkasnije 8 dana prije početka. Ministarstvo smatra da navedeno kandidatima omogućava pravovremeno planiranje i organizaciju vremena koje će provesti pohađajući izobrazbu, a također i provođenje izobrazbe u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa koji će na temelju njega biti doneseni, u odnosu na drugačiji postupak prijave na izobrazbu, ograničenje maksimalnog broja kandidata na izobrazbi, pripreme materijala za održavanje izobrazbe itd.
65 Jasminka Igrc Barčić Provoditelji izobrazbe, Članak 14. Članak 14, stavak 2 i 3! Zbog čega je Ministarstvo imenovalo povjerenstvo za prijedlog ovog Zakona ako su u prijedlogu koji je pred nama stavci o kojima mi nikada nismo raspravljali. Gubili smo sate, dane pa i godine da bi netko predložio nešto o čemu mi nikada nismo raspravljali niti smo se s tim složili. Inzistiranjem da Ministarstvo za izobrazbu može ovlastiti samo ustanove iz područja agronomije i šumarstva je čisti nonsens. Time su eliminirane brojne Ustanove za cjeloživotno obrazovanje koje su do sada kvalitetno odradile posao. Umjesto da se kazne oni koji su varali i držali izobrazbu za stotine ljudi u vatrogasnim domovima i gostionama s tko zna kakvim predavačima sada se jednostavno kažnjavaju i eliminiraju svi osim poljoprivrednih škola, Fakulteta i slično. Koliko u Hrvatskoj ima obrazovnih ustanova koje su registrirane samo za provođenje izobrazbe iz područja poljoprivrede i šumarstva, a koliko ima ostalih? Djelomično prihvaćen Uz naglasak da su sjednice zatvorene za javnost, u odgovoru na prvi dio pitanja, prijedlog Zakona je nakon održanih sjednica Povjerenstva za njegovu izradu, sukladno propisanoj proceduri donošenja zakona, prošao usuglašavanje unutar Ministarstva, sa svim drugim tijelima državne uprave te s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, koje je nadležno za praćenje usklađenosti odredaba prijedloga Zakona s propisom EU koji se prenosi u nacionalno zakonodavstvo. U skladu s navedenim, razumljivo je da se prijedlog Zakona mijenja sukladno komentarima dobivenim od tijela državne uprave i stručnih institucija. Vezano uz ovlašćivanje ustanova za provođenje izobrazbe, člankom 14. ovoga prijedloga Zakona je propisano koje se sve institucije mogu ovlastiti kao provoditelji izobrazbe. Namjera je da provoditelji izobrazbe budu usmjereni na područje poljoprivrede i znanja iz poljoprivrede i da se djelatnici ustanove usavršavaju u području poljoprivrede. U Strategiji Od polja do stola se kao hitna potreba prepoznaje smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja odnosno smanjenje ukupne potrošnje za 50 % do 2030.g. što znači da proizvođači trebaju smanjiti i optimalno koristiti sredstva za zaštitu bilja, radi zaštite zdravlja i dobrobiti potrošača, ali i životinja i okoliša. Za postizanje ovog cilja ključna je izobrazba jer da bi proizvođači znali kako primjenjivati nekemijske metode zaštite bilja i temeljna načela integrirane zaštite bilja, a u kojim slučajevima koristiti pesticide, potrebno je da ovu temeljnu izobrazbu u održivoj uporabi pesticida provode predavači i institucije s višegodišnjim iskustvom i znanjem u poljoprivredi i zaštiti bilja, te integriranoj zaštiti bilja.
66 TIHANA TIMARAC Provoditelji izobrazbe, Članak 14. Smatram kako nije potrebno zahtjevati od ustanova za obrazovanje odraslih da budu registrirane za djelatnost obrazovanja odraslih u poljoprivredi i šumarstvu. To bi ih uvelike ograničilo jer ustanove već provode programe iz niza sektora te ne registriraju svoje djelatnosti zasebno za svaki pojedini sektor obrazovanja. Nije prihvaćen Namjera je da provoditelji izobrazbe budu usmjereni na područje poljoprivrede i znanja iz poljoprivrede i da se djelatnici ustanove usavršavaju u području poljoprivrede U Strategiji Od polja do stola se kao hitna potreba prepoznaje smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja odnosno smanjenje ukupne potrošnje za 50 % do 2030.g. što znači da proizvođači trebaju smanjiti i optimalno koristiti sredstva za zaštitu bilja, radi zaštite zdravlja i dobrobiti potrošača, ali i životinja i okoliša. Za postizanje ovog cilja ključna je izobrazba jer da bi proizvođači znali kako primjenjivati nekemijske metode zaštite bilja i temeljna načela integrirane zaštite bilja, a u kojim slučajevima koristiti pesticide, potrebno je da ovu temeljnu izobrazbu u održivoj uporabi pesticida provode predavači i institucije s višegodišnjim iskustvom i znanjem u poljoprivredi i zaštiti bilja, te integriranoj zaštiti bilja.
67 Andrea Maksimović Provoditelji izobrazbe, Članak 14. Budući da ustanove za obrazovanje odraslih osoba provode programe iz niza sektora te ne registriraju zasebno djelatnosti obrazovanja, smatram da nije potrebno ograničiti ovlaštene ustanove na ustanove koje su registrirane za djelatnost obrazovanja odraslih u poljoprivredi i šumarstvu jer se time ne garantira viša kvaliteta provedbe izobrazbe. Nije prihvaćen Namjera je da provoditelji izobrazbe budu usmjereni na područje poljoprivrede i znanja iz poljoprivrede i da se djelatnici ustanove usavršavaju u području poljoprivrede U Strategiji Od polja do stola se kao hitna potreba prepoznaje smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja odnosno smanjenje ukupne potrošnje za 50 % do 2030.g. što znači da proizvođači trebaju smanjiti i optimalno koristiti sredstva za zaštitu bilja, radi zaštite zdravlja i dobrobiti potrošača, ali i životinja i okoliša. Za postizanje ovog cilja ključna je izobrazba jer da bi proizvođači znali kako primjenjivati nekemijske metode zaštite bilja i temeljna načela integrirane zaštite bilja, a u kojim slučajevima koristiti pesticide, potrebno je da ovu temeljnu izobrazbu u održivoj uporabi pesticida provode predavači i institucije s višegodišnjim iskustvom i znanjem u poljoprivredi i zaštiti bilja, te integriranoj zaštiti bilja.
68 Manuela Radmanić Provoditelji izobrazbe, Članak 14. Ustanove za obrazovanje odraslih registrirane su za djelatnost obrazovanja odraslih što uključuje sve sektore obrazovanja pa tako i sektor poljoprivrede, prehrane i veterine. Nepotrebno je ograničavati ustanove za obrazovanje odraslih na sektor "u poljoprivredi i šumarstvu'' . Nije prihvaćen Namjera je da provoditelji izobrazbe budu usmjereni na područje poljoprivrede i znanja iz poljoprivrede i da se djelatnici ustanove usavršavaju u području poljoprivrede U Strategiji Od polja do stola se kao hitna potreba prepoznaje smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja odnosno smanjenje ukupne potrošnje za 50 % do 2030.g. što znači da proizvođači trebaju smanjiti i optimalno koristiti sredstva za zaštitu bilja, radi zaštite zdravlja i dobrobiti potrošača, ali i životinja i okoliša. Za postizanje ovog cilja ključna je izobrazba jer da bi proizvođači znali kako primjenjivati nekemijske metode zaštite bilja i temeljna načela integrirane zaštite bilja, a u kojim slučajevima koristiti pesticide, potrebno je da ovu temeljnu izobrazbu u održivoj uporabi pesticida provode predavači i institucije s višegodišnjim iskustvom i znanjem u poljoprivredi i zaštiti bilja, te integriranoj zaštiti bilja.
69 Jelena Tanacković Provoditelji izobrazbe, Članak 14. Ustanove za obrazovanje odraslih provode programe iz raznih sektora i to bez obveze registriranja pa zbog toga smatram kako je nepotrebno zahtjevati da su iste registrirane za djelatnost obrazovanja odraslih u poljoprivredi i šumarstvu. Nije prihvaćen Namjera je da provoditelji izobrazbe budu usmjereni na područje poljoprivrede i znanja iz poljoprivrede i da se djelatnici ustanove usavršavaju u području poljoprivrede U Strategiji Od polja do stola se kao hitna potreba prepoznaje smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja odnosno smanjenje ukupne potrošnje za 50 % do 2030.g. što znači da proizvođači trebaju smanjiti i optimalno koristiti sredstva za zaštitu bilja, radi zaštite zdravlja i dobrobiti potrošača, ali i životinja i okoliša. Za postizanje ovog cilja ključna je izobrazba jer da bi proizvođači znali kako primjenjivati nekemijske metode zaštite bilja i temeljna načela integrirane zaštite bilja, a u kojim slučajevima koristiti pesticide, potrebno je da ovu temeljnu izobrazbu u održivoj uporabi pesticida provode predavači i institucije s višegodišnjim iskustvom i znanjem u poljoprivredi i zaštiti bilja, te integriranoj zaštiti bilja.
70 Ana-Marija Stošić Provoditelji izobrazbe, Članak 14. Članak 14. stavak 2. Ustanove za obrazovanje odraslih ne registriraju svoje djelatnosti zasebno za svaki pojedini sektor obrazovanja i ovim se stavkom ograničava ustanove za obrazovanje odraslih u provedbi izobrazbi. Predlažem izmjenu ovog ograničenja na način da se "u poljoprivredi i šumarstvu" izbaci iz stavka. Članak 14. stavak 6. Predlažem da provoditelji moraju obavijestiti polaznike o organiziranju izobrazbe najkasnije tri dana unaprijed putem FIS portala. Osam dana uvelike ograničava i ustanove i predavače u planiranju izobrazbi. Nije prihvaćen Namjera je da provoditelji izobrazbe budu usmjereni na područje poljoprivrede i znanja iz poljoprivrede i da se djelatnici ustanove usavršavaju u području poljoprivrede U Strategiji Od polja do stola se kao hitna potreba prepoznaje smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja odnosno smanjenje ukupne potrošnje za 50 % do 2030.g. što znači da proizvođači trebaju smanjiti i optimalno koristiti sredstva za zaštitu bilja, radi zaštite zdravlja i dobrobiti potrošača, ali i životinja i okoliša. Za postizanje ovog cilja ključna je izobrazba jer da bi proizvođači znali kako primjenjivati nekemijske metode zaštite bilja i temeljna načela integrirane zaštite bilja, a u kojim slučajevima koristiti pesticide, potrebno je da ovu temeljnu izobrazbu u održivoj uporabi pesticida provode predavači i institucije s višegodišnjim iskustvom i znanjem u poljoprivredi i zaštiti bilja, te integriranoj zaštiti bilja. Izobrazba će se i dalje trebati najaviti najkasnije 8 dana prije početka. Ministarstvo smatra da navedeno kandidatima omogućava pravovremeno planiranje i organizaciju vremena koje će provesti pohađajući izobrazbu, a također i provođenje izobrazbe u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa koji će na temljeu njega biti doneseni, u odnosu na drugačiji postupak prijave na izobrazbu, ograničenje maksimalnog broja kandidata na izobrazbi, pripreme materijala za održavanje izobrazbe itd.
71 Ana Šumiga Provoditelji izobrazbe, Članak 14. KOMENTAR NA stavak 2, članak 14. Naime, Ustanove za obrazovanje odraslih registrirane su za djelatnost obrazovanja odraslih što uključuje sve sektore obrazovanja pa tako i sektor poljoprivrede, prehrane i veterine. Ne vidim razlog ovog ograničavjućeg faktora odnosno terminološki i pravno neispravnog izričaja. Stoga predlažem da se sektor "u poljoprivredi i šumarstvu'' zamijeniti sa ''Ustanove registrirane za djelatnost obrazovanja odraslih''. Nije prihvaćen Namjera je da provoditelji izobrazbe budu usmjereni na područje poljoprivrede i znanja iz poljoprivrede i da se djelatnici ustanove usavršavaju u području poljoprivrede U Strategiji Od polja do stola se kao hitna potreba prepoznaje smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja odnosno smanjenje ukupne potrošnje za 50 % do 2030.g. što znači da proizvođači trebaju smanjiti i optimalno koristiti sredstva za zaštitu bilja, radi zaštite zdravlja i dobrobiti potrošača, ali i životinja i okoliša. Za postizanje ovog cilja ključna je izobrazba jer da bi proizvođači znali kako primjenjivati nekemijske metode zaštite bilja i temeljna načela integrirane zaštite bilja, a u kojim slučajevima koristiti pesticide, potrebno je da ovu temeljnu izobrazbu u održivoj uporabi pesticida provode predavači i institucije s višegodišnjim iskustvom i znanjem u poljoprivredi i zaštiti bilja, te integriranoj zaštiti bilja.
72 Ana Teklić Provoditelji izobrazbe, Članak 14. Ustanove koje se bave obrazovanjem odraslih provode niz programa te prilikom registracije djelatnosti ne moraju deklarirati za koje sektore će se obrazovanje provoditi. Smatram da se na ovaj način ograničavaju ustanove da sudjeluju u provedbi izobrazbe za uporabu pesticida. Nije prihvaćen Namjera je da provoditelji izobrazbe budu usmjereni na područje poljoprivrede i znanja iz poljoprivrede i da se djelatnici ustanove usavršavaju u području poljoprivrede U Strategiji Od polja do stola se kao hitna potreba prepoznaje smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja odnosno smanjenje ukupne potrošnje za 50 % do 2030.g. što znači da proizvođači trebaju smanjiti i optimalno koristiti sredstva za zaštitu bilja, radi zaštite zdravlja i dobrobiti potrošača, ali i životinja i okoliša. Za postizanje ovog cilja ključna je izobrazba jer da bi proizvođači znali kako primjenjivati nekemijske metode zaštite bilja i temeljna načela integrirane zaštite bilja, a u kojim slučajevima koristiti pesticide, potrebno je da ovu temeljnu izobrazbu u održivoj uporabi pesticida provode predavači i institucije s višegodišnjim iskustvom i znanjem u poljoprivredi i zaštiti bilja, te integriranoj zaštiti bilja.
73 Marija Radoš Provoditelji izobrazbe, Članak 14. Učilišta ne registriraju obrazovanje odraslih po sektorima jer nude programe iz različitih sektora sukladno potrebama tržišta. Nema smisla na ovaj način ograničavati ustanove da sudjeluju u provedbi izobrazbe za uporabu pesticida. Nije prihvaćen Namjera je da provoditelji izobrazbe budu usmjereni na područje poljoprivrede i znanja iz poljoprivrede i da se djelatnici ustanove usavršavaju u području poljoprivrede U Strategiji Od polja do stola se kao hitna potreba prepoznaje smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja odnosno smanjenje ukupne potrošnje za 50 % do 2030.g. što znači da proizvođači trebaju smanjiti i optimalno koristiti sredstva za zaštitu bilja, radi zaštite zdravlja i dobrobiti potrošača, ali i životinja i okoliša. Za postizanje ovog cilja ključna je izobrazba jer da bi proizvođači znali kako primjenjivati nekemijske metode zaštite bilja i temeljna načela integrirane zaštite bilja, a u kojim slučajevima koristiti pesticide, potrebno je da ovu temeljnu izobrazbu u održivoj uporabi pesticida provode predavači i institucije s višegodišnjim iskustvom i znanjem u poljoprivredi i zaštiti bilja, te integriranoj zaštiti bilja.
74 SNJEŽANA THES Provoditelji izobrazbe, Članak 14. Člankom 14. stavak 2. se predviđa da izobrazbu provode javne ustanove registrirane za djelatnost obrazovanja odraslih u poljoprivredi i šumarstvu. S obzirom da većina ustanova provodi programe obrazovanje odraslih iz svih sektora ne registriraju posebno obrazovanja po sektorima kao djelatnost već općenito obrazovanje odraslih. Nije prihvaćen Namjera je da provoditelji izobrazbe budu usmjereni na područje poljoprivrede i znanja iz poljoprivrede i da se djelatnici ustanove usavršavaju u području poljoprivrede U Strategiji Od polja do stola se kao hitna potreba prepoznaje smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja odnosno smanjenje ukupne potrošnje za 50 % do 2030.g. što znači da proizvođači trebaju smanjiti i optimalno koristiti sredstva za zaštitu bilja, radi zaštite zdravlja i dobrobiti potrošača, ali i životinja i okoliša. Za postizanje ovog cilja ključna je izobrazba jer da bi proizvođači znali kako primjenjivati nekemijske metode zaštite bilja i temeljna načela integrirane zaštite bilja, a u kojim slučajevima koristiti pesticide, potrebno je da ovu temeljnu izobrazbu u održivoj uporabi pesticida provode predavači i institucije s višegodišnjim iskustvom i znanjem u poljoprivredi i zaštiti bilja, te integriranoj zaštiti bilja.
75 Dubravka Vincetić Provoditelji izobrazbe, Članak 14. Članak 14. stavak 2. Ovlaštene ustanove za provedbu izobrazbe, odnosno ustanove za obrazovanje odraslih registrirane su za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih, što uključuje sve sektore obrazovanja, stoga i sektor poljoprivrede, prehrane i veterine. Dakle, ustanove za obrazovanje odraslih ne registriraju djelatnost zasebno za svaki pojedini sektor obrazovanja! Stoga, ''ustanove registrirane za djelatnost obrazovanja odraslih u poljoprivredi i šumarstvu'' potrebno je zamijeniti s ''ustanove registrirane za djelatnost obrazovanja odraslih''. Članak 14. stavak 6. predlažem da svi provoditelji izobrazbe, moraju obavijestiti polaznike o organiziranju izobrazbe najkasnije tri dana unaprijed putem FIS portala! Nije prihvaćen Namjera je da provoditelji izobrazbe budu usmjereni na područje poljoprivrede i znanja iz poljoprivrede i da se djelatnici ustanove usavršavaju u području poljoprivrede U Strategiji Od polja do stola se kao hitna potreba prepoznaje smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja odnosno smanjenje ukupne potrošnje za 50 % do 2030.g. što znači da proizvođači trebaju smanjiti i optimalno koristiti sredstva za zaštitu bilja, radi zaštite zdravlja i dobrobiti potrošača, ali i životinja i okoliša. Za postizanje ovog cilja ključna je izobrazba jer da bi proizvođači znali kako primjenjivati nekemijske metode zaštite bilja i temeljna načela integrirane zaštite bilja, a u kojim slučajevima koristiti pesticide, potrebno je da ovu temeljnu izobrazbu u održivoj uporabi pesticida provode predavači i institucije s višegodišnjim iskustvom i znanjem u poljoprivredi i zaštiti bilja, te integriranoj zaštiti bilja. Izobrazba će se i dalje trebati najaviti najkasnije 8 dana prije početka. Ministarstvo smatra da navedeno kandidatima omogućava pravovremeno planiranje i organizaciju vremena koje će provesti pohađajući izobrazbu, a također i provođenje izobrazbe u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa koji će na temelju njega biti doneseni, u odnosu na drugačiji postupak prijave na izobrazbu, ograničenje maksimalnog broja kandidata na izobrazbi, pripreme materijala za održavanje izobrazbe itd.
76 Dario Frangen Provoditelji izobrazbe, Članak 14. Koliko sam upoznat sa materijom (a smatram da jesam), nisam se do sada nikada nigdje susreo sa terminom "registriran za djelatnost obrazovanja u poljoprivredi i šumarstvu"! Da li je to uvođenje nekog novog upisnika? Zašto se pri donošenjima ovakvih akata ne konzultira Ministarstvo znanosti i obrazovanja i važeća legislativa za obrazovaje odraslih? Predlažem brisanje navedene "registrirane djelatnosti"! Nije prihvaćen Namjera je da provoditelji izobrazbe budu usmjereni na područje poljoprivrede i znanja iz poljoprivrede i da se djelatnici ustanove usavršavaju u području poljoprivrede U Strategiji Od polja do stola se kao hitna potreba prepoznaje smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja odnosno smanjenje ukupne potrošnje za 50 % do 2030.g. što znači da proizvođači trebaju smanjiti i optimalno koristiti sredstva za zaštitu bilja, radi zaštite zdravlja i dobrobiti potrošača, ali i životinja i okoliša. Za postizanje ovog cilja ključna je izobrazba jer da bi proizvođači znali kako primjenjivati nekemijske metode zaštite bilja i temeljna načela integrirane zaštite bilja, a u kojim slučajevima koristiti pesticide, potrebno je da ovu temeljnu izobrazbu u održivoj uporabi pesticida provode predavači i institucije s višegodišnjim iskustvom i znanjem u poljoprivredi i zaštiti bilja, te integriranoj zaštiti bilja.
77 Pučko otvoreno učilište Čakovec Provoditelji izobrazbe, Članak 14. Člankom 14. stavak 2. se predviđa da izobrazbu provode javne ustanove registrirane za djelatnost obrazovanja odraslih u poljoprivredi i šumarstvu. Pošto ustanove za obrazovanje odraslih ima registriranu djelatnost za većinu od 12 obrazovanih sektora, ne registriraju se za svako područje posebno. Predlažemo uvjet da se 'registrirane za djelatnost obrazovanja odraslih u poljoprivredi i šumarstvu', zamijeni s ''imaju registriranu djelatnost u obrazovanju odrasli'' U Članku 14. stavak 6. Predlažemo da se 'osam dana unaprijed' zamijeni s 'tri dana unaprijed'' Nije prihvaćen Namjera je da provoditelji izobrazbe budu usmjereni na područje poljoprivrede i znanja iz poljoprivrede i da se djelatnici ustanove usavršavaju u području poljoprivrede. U Strategiji Od polja do stola se kao hitna potreba prepoznaje smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja odnosno smanjenje ukupne potrošnje za 50 % do 2030.g. što znači da proizvođači trebaju smanjiti i optimalno koristiti sredstva za zaštitu bilja, radi zaštite zdravlja i dobrobiti potrošača, ali i životinja i okoliša. Za postizanje ovog cilja ključna je izobrazba jer da bi proizvođači znali kako primjenjivati nekemijske metode zaštite bilja i temeljna načela integrirane zaštite bilja, a u kojim slučajevima koristiti pesticide, potrebno je da ovu temeljnu izobrazbu u održivoj uporabi pesticida provode predavači i institucije s višegodišnjim iskustvom i znanjem u poljoprivredi i zaštiti bilja, te integriranoj zaštiti bilja. Izobrazba će se i dalje trebati najaviti najkasnije 8 dana prije početka. Ministarstvo smatra da navedeno kandidatima omogućava pravovremeno planiranje i organizaciju vremena koje će provesti pohađajući izobrazbu, a također i provođenje izobrazbe u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa koji će na temelju njega biti doneseni, u odnosu na drugačiji postupak prijave na izobrazbu, ograničenje maksimalnog broja kandidata na izobrazbi, pripreme materijala za održavanje izobrazbe itd.
78 Željko Bjeliš Provoditelji izobrazbe, Članak 14. U čl. 14. st (6), predlažem, 'osam dana unaprijed' zamijeniti sa 'tri dana unaprijed'. Nije prihvaćen Izobrazba će se i dalje trebati najaviti najkasnije 8 dana prije početka. Ministarstvo smatra da navedeno kandidatima omogućava pravovremeno planiranje i organizaciju vremena koje će provesti pohađajući izobrazbu, a također i provođenje izobrazbe u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa koji će na temelju njega biti doneseni, u odnosu na drugačiji postupak prijave na izobrazbu, ograničenje maksimalnog broja kandidata na izobrazbi, pripreme materijala za održavanje izobrazbe itd.
79 Zvonimir Ostojić Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe, Članak 15. Članak 15. stavak 2. alineja 3 Zbog čega je uvjet da mora imati u stalnom radnom odnosu dva ovlaštena predavača? A ukupno ih mora imati šest. Što to znači? Ona prva dva više vrijede od preostalih? Zbog čega se ne bi mogao potpisati ugovor sa svih šest ili više? Prihvaćen Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona.
80 Maja Milevoj Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe, Članak 15. Člankom 15. koji uvjetuje da provoditelj izobrazbe mora u stalnom radnom odnosu imati najmanje dva ovlaštena predavača direktno se diskriminiraju ustanove za obrazovanje odraslih koje sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih svoje djelatnike može zapošljavati temeljem Ugovora o djelu. Isto tako diskriminiraju se i ovlašteni predavači koji nisu u stalnom radnom odnosu u nekoj instituciji. Nije jasno iz kojih razloga predlagatelj smatra da će ovaj uvjet doprinijeti boljoj kvaliteti predavanja, pogotovo u manjim sredinama. Prihvaćen Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona.
81 KLARA BARIĆ Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe, Članak 15. Čl. 15. Čitav članak je upitan! - zašto ugovor s najmanje šest ovlaštenih predavača? Broj potrebnih predavača (može biti iveći od šest) ovisi o potencijalnom broju polaznika izobrazbe i o tome, logično, odlučuje organizator izobrazbe. - zašto bi trebao imati u stalnom radnom odnosu najmanje dva ovlaštena predavača (ako nije riječ o pogodovanju) ako sklopi ugovor s potrebnim brojem ovlaštenih predavača? - zašto bi trebao raspolagati (imati) odgovarajući prostor kad se prostor uglavnom iznajmljuje (stavak 1 čl. 16) i prilagođen je lokaciji održavanja izobrazbe. Više bi odgovaralo propisati uvjete za prostor (sanitarni čvor, dostupnost interneta i sl.). Ni Stručna podrška...(Savjetodavna služba) nema u puno slučajeva vlastiti prostor nego obavlja djelatnost u iznajmljenom prostoru. - program za provedbu izobrazbe definira ministarstvo a ne provoditelj izobrazbe. Predlažem obvezivanje na izradu edukativnih materijala iz područja izobrazbe koji će biti u tiskanom ili elektronskom obliku biti dostupan polaznicima izobrazbe. Djelomično prihvaćen Navedenom je odredbom propisano da ovlaštena institucija mora imati potpisan ugovor o provedbi izobrazbe s najmanje šest ovlaštenih predavača. To znači da može imati potpisan ugovor o provedbi izobrazbe i s više od šest ovlaštena predavača, o čemu odlučuje sama institucija. - Prihvaća se. Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona. - Minimalno tehnički uvjeti prostora moraju biti ispunjeni, a prostori ne moraju biti u vlasništvu, već mogu biti unajmljeni. - Navedeno je već predviđeno. Člankom 18. stavkom 3. ovoga prijedloga Zakona propisano je da provoditelj izobrazbe, služeći se priručnikom samostalno priprema nastavne materijale i prilagođava ih ciljanoj skupini polaznika izobrazbe. Program izobrazbe izrađuje sama institucija. Ministarstvo definira samo tematske cjeline, radi usklađenosti obrade gradiva iz svih zadanih 13 područja izobrazbe kod svih institucija. Da bi se ustanovama olakšala izrada programa, Ministarstvo je napravilo tematske cjeline za provedbu osnovne i dopunske izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.
82 DRAŽEN BLAŽEKOVIĆ Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe, Članak 15. U čl. 15. st. 2. podstavku 4. Predlagatelj nije objasnio što je to čitač vjerodajnica te na koji način će ovlaštene institucije istoga upotrebljavati? Da li će se to urediti podzakonskim aktom? U čl. 15. st. 2. podstavku 5. Predlagatelj popisuje da je potrebno imati odgovarajući otvoreni prostor na kojem se mogu nesmetano izvoditi vježbeni dio izobrazbe. Da li je dovoljno da ovlaštena institucija ima uvedene u zemljišnim knjigama u vlasništvu oranicu, vinograd, voćnjak i sl.? U čl. 15. st. 2. podstavku 9. Predlagatelj propisuje da ima u stalnom radnom odnosu imovanu odgovornu osobu za izobrazbu. Nije mi jasno što je predlagatelj ovom odredbom želio postići? Prihvaćen Razmotrit će se potreba definiranja čitača vjerodajnica, obzirom da se radi o općepoznatom uređaju za registraciju vjerodajnica. Čitač će se koristiti za online registraciju polaznika na izobrazbi i ispitu. Isto će se detaljnije urediti pravilnikom temeljem stavka 7. istog članka. Za provedbu praktičnog dijela nastave je propisano da institucija treba raspolagati odgovarajućim prostorom i opremom za izvođenje vježbovnog dijela izobrazbe. Prostor može biti zatvoreni ili otvoreni, ali potrebno je imati opremu (strojeve). Oprema koja se koristi za praktični dio nastave mora biti pregledana od strane ovlaštene ispitne stanice i imati znak o obavljenom pregledu. Prostori i oprema mogu biti u vlasništvu, a mogu se i posuditi temeljem ugovora / sporazuma o suradnji sa subjektom koji istu posjeduje. Odgovorna osoba je osoba koja odgovorna da se izobrazba u potpunosti odradi kvalitetno i sukladno odredbama ovoga Zakona. Također, obzirom da odgovorna osoba za izobrazbu potpisuje potvrdu o završenoj izobrazbi, koja je službeni dokument propisan zakonom i podzakonskim propisom, isti ne može potpisati osoba angažirana preko ugovora o djelu, koja nije u stalnom radnom odnosu.
83 Učilište Finis Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe, Članak 15. Člankom 15. stavkom 2. podstavkom 3. propisuje se da provoditelji izobrazbe moraju imati u stalnom radnom odnosu najmanje dva ovlaštena predavača što nema smisla zahtijevati jer prema Zakonu o obrazovanju odraslih, članak 9. stavak 2. ustanove za obrazovanje odraslih mogu svoje djelatnike zapošljavati temeljem ugovora o djelu. Budući da se izobrazbe provode periodički, svakih pet godina, ustanove za obrazovanje odraslih nemaju potrebu za zapošljavanjem traženih stručnjaka u stalni radni odnos. Predlažemo da se navedeno briše iz Zakona. Prihvaćen Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona.
84 Marina VUKMIROVIĆ Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe, Članak 15. čl.15.- Uvjet dva zaposlena predavača i još 4 sa kojima se potpisuje ugovor stavlja u neravnopravni položaj predavače a i ovlaštene institucije. Razlog- potreba za tečajevima/izobrazbom je nejednolika. U sadadašnjim uvjetima to je jako puno bilo prije 5 godina i sada kad se vrši dopunska izobrazba, a u razdoblju između je bilo malo tečajava, odnosno malo polaznika (generacije koje dolaze, zbog umrlog člana obitelji koji je imao iskaznicu i oni koji se naknadno odluče na poljoprivrednu proizvodnju i žele kupovati SZB namijenjena profesionalnim korisnicima, odnosno na neki drugi rad sa SZB). Ovlašteni predavači nisu nužno i nastavnici, profesori u obrazovnim ustanovama. Tako da nema potrebe za njihovim obaveznim stalnim zapošljavanjem kao predavačima, jer je izobrazba moglo bi se reći sezonskog karaktera. Prihvaćen Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona.
85 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRAPINA Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe, Članak 15. Člankom 15. kao uvjet za ovlaštenog provoditelja izobrazbe stavkom 2. podstavkom 3. određuje se da pravna osoba mora imati u stalnom radnom odnosu najmanje dva ovlaštena predavača. Pučka otvorena učilišta za sve formalne i neformalne programe mogu angažirati predavače temeljem Ugovora o djelu (Članak 9. Zakona o obrazovanju odraslih). Većina ovlaštenih predavača u stalnom su radnom odnosu u drugim poduzećima te ih se ni ne može angažirati drugačije nego ugovorom o djelu. Također, izobrazbe su periodične te ustanove za obrazovanje odraslih nemaju stalnu potrebu za stručnjacima traženih kvalifikacija. Stoga, predlažem brisanje dijela "ima u stalnom radnom odnosu najmanje dva ovlaštena predavača". Prihvaćen Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona.
86 Pučko otvoreno učilište Slatina Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe, Članak 15. Članak 15. stavak 2. - Pučka otvorena učilišta nemaju zaposlene nastavnike za održavanje nastave jer svi imamo veliku količinu programa, a sama izobrazba o pesticidima s obzirom da je periodična nije dovoljna za punu satnicu nastavnika. Ustanove za obrazovanje odraslih po Zakonu o obrazovanju odraslih s predavačima mogu sklapati ugovore o djelu i smatramo da bismo edukaciju, kao i do sada, nastavili kvalitetno provoditi. Stoga predlažem da se ovaj dio briše iz zakona jer nas se u protivnom stavlja u nepovoljan položaj, a pogoduje srednjim školama i fakultetima koji provode ovu izobrazbu. Prihvaćen Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona.
87 Jasminka Igrc Barčić Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe, Članak 15. Članak 15. stavak(2) 1. podstavka 3 i stavka 2. alineja 3 - ima u stalnom radnom odnosu najmanje dva ovlaštena predavača. Čemu ova glupost kada ovlaštena pravna osoba koja provodi izobrazbu mora imati potpisani ugovor s najmanje 6 ovlaštenih predavača koji pokrivaju sva područja izobrazbe. Ovaj dodatak o dva predavača u stalnom radnom odnosu je totalni promašaj i ne podržava niti kakvoću provedbe izobrazbe niti ima ikakvog smisla osim ponovne, namjerne eliminacije određenih pravnih osoba koje bi provodile izobrazbu. Ako imaju ugovor sa 6 predavača niti jedan od njih ne mora biti zaposlen kod njih, zato ima ugovor o provedbi izobrazbe. Alineja 9 -Tko je to odgovorna osoba za izobrazbu u stalnom radnom odnosu????? Načelno - kako će inspekcija bilo što utvrditi kada provodi kontrolu samo u uredovno vrijeme, a nastava se odvija uglavnom navečer i subotom i nedjeljom kada su polaznici slobodni i nisu u polju. Ponovno će se pregledavati samo papiri i kontrolirati administracija. Je li to svrha inspekcijskog nadzora provedbe kakvoće ovlaštenog predavača i predavanja?????? Djelomično prihvaćen Odredba o dva ovlaštena predavača u stalnom radnom odnosu će se brisati iz prijedloga Zakona. Svaka ovlaštena institucija treba imati osobu koja je zadužena za provedbu i organizaciju izobrazbe u skladu s propisima - odgovornu osobu za izobrazbu. Navedena osoba može biti bilo koja osoba u stalnom radnom odnosu. Obzirom da odgovorna osoba za izobrazbu potpisuje potvrdu o završenoj izobrazbi, koja je službeni dokument propisan zakonom i podzakonskim propisom, isti ne može potpisati osoba angažirana preko ugovora o djelu, koja nije u stalnom radnom odnosu. Vezano uz organizaciju inspekcijskog nadzora, isto nije u nadležnosti Ministartsva poljoprivrede, već Državnog inspektorata RH.
88 TIHANA TIMARAC Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe, Članak 15. Ustanove za obrazovanje odraslih nemaju stalnu potrebu za stručnjacima traženih kvalifikacija jer se radi o povremenoj izobrazbi te samim time nema potrebe da se traženi stručnjaci zapošljavaju na ugovor o radu. Ustanovama bi se time uvelike ograničio njihov rad i dovelo ih u nepovoljan položaj. Prihvaćen Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona.
89 Andrea Maksimović Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe, Članak 15. Imati u stalnom radnom odnosu dva ovlaštena predavača pravnu osobnu ne čini kvalitetnijom u provedbi programa izobrazbe. Stručnjaci u području poljoprivrede i šumarstva obično se ne zapošljavanju kod pravnih osoba koje se primarno bave obrazovanjem odraslih (Učilišta) te time ustanove dovodite u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale prave osobe koje mogu zatražiti ovlaštenje za izvođenje programa izobrazbe za održivu uporabu pesticida. Prihvaćen Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona.
90 Manuela Radmanić Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe, Članak 15. S obzirom da ustanove za obrazovanje odraslih prema zakonu svoje djelatnike mogu zapošljavati temeljem ugovora o djelu, ovom uredbom se oni isključuju i diskriminiraju. Navedeni dio bi se trebao obrisati iz zakona. Prihvaćen Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona.
91 Ana-Marija Stošić Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe, Članak 15. Članak 15. stavak 2. Uvjetom da provoditelj izobrazbe ima u stalnom radnom odnosu najmanje dva ovlaštena predavača uvelike se ograničava ustanove za obrazovanje odraslih i kosi se sa Zakonom o obrazovanju odraslih prema kojemu ustanove za obrazovanje odraslih s predavačima mogu sklapati ugovore o djelu. Velika većina ovlaštenih predavača u stalnom su radnom odnosu u drugim poduzećima te ih se ni ne može angažirati drugačije nego ugovorom o djelu. Također, izobrazbe su periodične te ustanove za obrazovanje odraslih nemaju stalnu potrebu za stručnjacima traženih kvalifikacija. Stoga, predlažem brisanje dijela "ima u stalnom radnom odnosu najmanje dva ovlaštena predavača". Prihvaćen Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona.
92 Jelena Tanacković Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe, Članak 15. Uvjet o dva stalno zaposlena ovlaštena predača automatski oduzima mogućnost provođenja izobrazbe velikom broju ustanova za obrazovanje odraslih. Ustanove nemaju stalnu potrebu za navedenim kadrom i ovo ih dovodi u nepovoljan položaj. Prihvaćen Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona.
93 Ana Šumiga Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe, Članak 15. Članak 15. st. 2 . Ovim uvjetom se direktno isključuju i diskriminiraju ustanove za obrazovanje odraslih koje sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih članak 9. stavak 2. svoje djelatnike mogu zapošljavati temeljem ugovora o djelu, te ne vidim razlog da program izobrazbe, koji je u svojem temelju upravo program obrazovanja odraslih, ima drugačije uvjete za provedbu. Predlažem da se 'ima u stalnom radnom odnosu najmanje dva ovlaštena predavača' briše iz Zakona. Prihvaćen Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona.
94 Ana Teklić Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe, Članak 15. Ustanove za obrazovanje odraslih nemaju stalnu potrebu za stručnjacima te ne vidim razlog da iste moraju zapošljavati ugovorom o radu. Prihvaćen Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona.
95 Marija Radoš Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe, Članak 15. S obzirom da je riječ o periodičnoj izobrazbi ustanova nema stalnu potrebu za stručnjacima traženih kvalifikacija i nema smisla zahtijevati da iste mora zapošljavati ugovorom o radu. Također zakonom o obrazovanju odraslih ustanova je omogućeno zapošljavan je temeljem ugovora o djelu Prihvaćen Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona.
96 SNJEŽANA THES Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe, Članak 15. Člankom 15. kao uvjet za ovlaštenje provoditelj izobrazbe stavkom 2. podstavkom 3. određuje se da pravna osoba mora imati u stalnom radnom odnosu najmanje dva ovlaštena predavača. Ovim uvjetom se direktno isključuju i diskriminiraju ustanove za obrazovanje odraslih koji sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih članak 9. stavak 2. svoje djelatnike mogu zapošljavati temeljem ugovora o djelu, te ne vidim razlog da program izobrazbe koji je u svojem temelju upravo program obrazovanja odraslih ima drugačije uvjete za provedbu. Prihvaćen Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona.
97 Dubravka Vincetić Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe, Članak 15. Člankom 15. stavak 2. određeno je da provoditelji izobrazbe ovlaštene ustanove od strane Ministarstva, odnosno ustanove za obrazovanje odraslih, moraju imati najmanje dva ovlaštena predavača u stalnom radnom odnosu što je neprihvatljivo, budući da prema Zakonu o obrazovanju odraslih, članak 9. stavak 2. ustanove za obrazovanje odraslih mogu s andragoškim djelatnicima sklopiti ugovor o djelu. Prema dosadašnjem iskustvu, ovlašteni predavači za provedbu izobrazbe angažirani su na ovaj način, odnosno kao vanjski suradnici, budući da je većina ovlaštenih predavača zaposlena u stalnom radnom odnosu u drugim poduzećima, te ih je moguće angažirati samo kao vanjske suradnike, a naročito iz razloga što se izobrazba provodi svakih pet godina! Samim time, diskriminira se i ograničava ustanove za obrazovanje odraslih za provedbu izobrazbe, te sukladno navedenom, predlažem brisanje navedenog iz Zakona! Prihvaćen Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona.
98 Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe, Članak 15. Članak 15. u dijelu koji propisuje da pravna osoba mora imati u stalnom radnom odnosu najmanje dva ovlaštena predavača, u potpunosti eliminira iz izobrazbe Pučka otvorena učilišta, kao ustanove za obrazovanje odraslih i ustanove za cjeloživotno učenje, koje su u mnogim sredinama jedini centri koji imaju, osim prostornih, i ostale uvjete za provođenje svih vrsta učenja odraslih osoba. Prema Zakonu o obrazovanju odraslih (NN17/07) koji je još uvijek na snazi, jasno je definirano da pučka otvorena učilišta mogu provoditi sve oblike cjeloživotnog učenja, dok se Pravilnikom o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, definiraju ostali relevantni uvjeti za kvalitetno provođenje obrazovnog procesa. Pučka otvorena učilišta za sve formalne i neformane programe mogu angažirati predavače - eksperte, temeljem Ugovora o djelu (čl.9 Zakona o obrazovanju odraslih). Odgovorno tvrdim da niti jedno Pučko učilište u Hrvatskoj neće moći imati u stalnom radnom odnosu ovlaštene predavače isključivo za provođenje ovakve vrste izobrazbe, čime će ista biti nepravedno eliminirana, unatoč tome što veoma kvalitetno i profesionalno odrađuju kako osnovnu, tako i dopunsku izobrazbu. S toga predlažemo da se ovaj stavak briše iz Zakona. Prihvaćen Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona.
99 Dario Frangen Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe, Članak 15. Apsolutno podržavam prijedlog i mišljenje POU Čakovec! Na ovaj način, "malim" se ustanovama koje, koliko-toliko pune proračun, uzima posao i daje ga se "velikima" koji su već ionako na proračunu. Ovo je diskriminirajuće! Izbaciti ovo iz Zakona! Prihvaćen Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona.
100 Pučko otvoreno učilište Čakovec Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe, Članak 15. Člankom 15. kao uvjet za ovlaštenje provoditelj izobrazbe stavkom 2. podstavkom 3. određuje se da pravna osoba mora imati u stalnom radnom odnosu najmanje dva ovlaštena predavača. Ovim uvjetom se direktno isključuju i diskriminiraju ustanove za obrazovanje odraslih koje sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih članak 9. stavak 2. jer svoje djelatnike mogu zapošljavati temeljem ugovora o djelu, te ne vidimo razlog da program izobrazbe, koji je u svojem temelju upravo program obrazovanja odraslih, ima drugačije uvjete za provedbu. Ustanovama koje imaju većinu vanjskih suradnika iz ostalih obrazovanih sektora, ne mogu osigurati financiranje u stalnom radnom odnosu, samo za obrazovanje koje se provodi svakih pet godina. Predlažemo da se 'ima u stalnom radnom odnosu najmanje dva ovlaštena predavača' briše iz Zakona. Prihvaćen Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona.
101 Željko Bjeliš Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe, Članak 15. U čl. 15. st.(2) nije definiran stalni radni odnos. Je li se odnosi na puno radno vrijeme ili nepuno. Predlažem na puno radno vrijeme. Nije prihvaćen Odredba će se brisati iz prijedloga Zakona.
102 DRAŽEN BLAŽEKOVIĆ Prostor za izvođenje izobrazbe, Članak 16. PREDLAGATELJ NIJE UPOZNAT DA SU SE OSNOVNE IZOBRAZBE U RAZDOBOLJU 2014. - 2019. VRŠILE UGLAVNOM U DRUŠTVENIM DOMOVIMA PREMA MJESTU STANOVANJA POLAZNIKA JER ISTI IM JE BIO NAJBLIŽI I NAJPRIHVATLJIVIJI KAKO NE BI MORALI DALEKO PUTOVATI NA IZOBRAZBU ( ČESTO POLAZNICI NEMAJU ADEKVATNO PRIJEVOZNO SREDSTVO NPR. NEREGISTRANI OSOBNI AUTOMOBIL, NEREGISTRIRATNI TRAKTOR, BEZ VOZAČKE DOZVOLE ITD.). PROPISUJUĆI OVU ODREDBU DISKRIMINIRAMO GORE NAVEDENE POLAZNIKE JER NE MOGU DOĆI U PROSTOR KOJI ZADOVOLJAVA MINIMALNE TEHNIČKE UVJETE TE OSTAVLJAMO MOGUĆNOST ZLOUPORABE DA ĆE SE ISTI ''SNAĆI'' NA ILEGALAN NAČIN ( KUPOVATI PESTICIDE NA TUĐU ISKAZNICU, KUPOVATI PESTICIDE U BIH). SVE NAVEDENO NIJE SVRHA ODREDBI OVOGA ZAKONA. Nije prihvaćen Prostor koji mora osigurati institucija za provedbu izobrazbe ne utječe na to da bilo koji profesionalni korisnik, obveznik izobrazbe ne može pohađati predavanja, jer se ista provode i u najmanjim jedinicama lokalne samouprave. S obzirom na dosadašnja iskustva potrebno je regulirati ovo pitanje Zakonom da se izbjegne da se izobrazbe održavaju u neadekvatnim prostorima, kako je to bio sluačaj do sada, a sve kako bi se izobrazba digla na višu razinu.
103 Dario Frangen Prostor za izvođenje izobrazbe, Članak 16. Iako se obrazovanje odraslih provodi u prostorima koji za to imaju minimalne tehničke i higijenske uvjete, mišljenja sam da to nije uvijek moguće realizirati kada se radi "na terenu", a upravo to je način ovog obrazovanja. Jer u suprotnome, seljak, poljoprivrednik neće moći doći u Ustanovu koja zadovoljava uvjete., jer to iziskuje puno više vremena i angažmana, a svaki poljoprivrednik nema to vrijeme na raspolaganju...pogotovo starija populacija. Da li i Agencija i Ministarstvo posjeduju takve prostorije za edukaciju? Stoga predlažem da se taj dio briše. Nije prihvaćen Minimalno tehnički uvjeti moraju biti ispunjeni, a prostori ne moraju biti u vlasništvu već mogu biti unajmljeni. Prostor koji mora osigurati institucija za provedbu izobrazbe ne utječe na to da bilo koji profesionalni korisnik, obveznik izobrazbe ne može pohađati predavanja, jer se ista provode i u najmanjim jedinicama lokalne samouprave. S obzirom na dosadašnja iskustva potrebno je regulirati ovo pitanje Zakonom kako bi se izbjeglo da se izobrazbe održavaju u neadekvatnim prostorima odnosno kako bi se izobrazba digla na višu razinu. Svaka izobrazba se mora najaviti kroz sustav minimalno 8 dana unaprijed kako bi se polaznici izobrazbe na vrijeme mogli informirati o mjestima, cijeni i vremenu provođenja izobrazbe te odabrati ono što njima najviše odgovara.
104 Željko Bjeliš Prostor za izvođenje izobrazbe, Članak 16. Zbog specifičnosti uvjeta i prostora (posebno ruralnih dijelova, sela i zaseoka), gdje ne postoje škole ni druge slične institucije i prostori, uvjet iz iz stavaka (2) i (3) nije prihvatljiv. Veliki broj, posebno starijeg stanovništva će biti uskraćen za mogućnost sudjelovanja u programima izobrazbe, a time i daljnjega bavljenja poljoprivrednom djelatnosti. Smatram da bi im na ovaj način uskratili temeljna ustavna prava. Nije prihvaćen Minimalno tehnički uvjeti moraju biti ispunjeni, a prostori ne moraju biti u vlasništvu već mogu biti unajmljeni. Prostor koji mora osigurati institucija za provedbu izobrazbe ne utječe na to da bilo koji profesionalni korisnik, obveznik izobrazbe ne može pohađati predavanja, jer se ista provode i u najmanjim jedinicama lokalne samouprave. S obzirom na dosadašnja iskustva potrebno je regulirati ovo pitanje Zakonom kako bi se izbjeglo da se izobrazbe održavaju u neadekvatnim prostorima odnosno kako bi se izobrazba digla na višu razinu.
105 Maja Milevoj Obveze provoditelja izobrazbe, Članak 18. članak 18, stavak 7 dodatni zapisnik stvara dodatne administrativne poslove za ovlaštene provoditelje i predavače te ne vidimo svrhu tolike provjere i nepovjerenja. Nije prihvaćen Odredbom se ne propisuje dodatni zapisnik, samo se dodatno propisuje rok do kojega treba biti sastavljen. I u važećem Zakonu postoji obveza sastavljanja zapisnika.
106 DRAŽEN BLAŽEKOVIĆ Obveze provoditelja izobrazbe, Članak 18. PREDLAGATELJ OVIM ODREDBAMA PROPISUJE DODATNE ADMINISTRATIVNE POSLOVE ZA OVLAŠTENE INSTITUCIJE I OVLAŠTENE PREDAVAČE ŠTO JE NIJE U SKLADU SA CILJEM DIREKTIVE EU ODNOSNO CILJ JE OSPOSOBITI I OSVIJESTITI POLAZNIKE O ODRŽIVOJ UPOTREBI PESTICIDA KAO I CIJELOŽIVOTNO OSPOSOBLJAVANJE I UČENJE POLAZNIKA, A NE STVARANJE DODATNIH ADMINISTRATIVNIH POSLOVA. PREDLAGATELJ NIJE UPOZNAT SA DOSADIŠNJIM ADMINISTRATIVNIM POSLOVIM S KOJIMA SE OVLAŠTENE INSTITUCIJE SUSREĆU U SVOM SVAKODNEVNOM RADU, A OVIM ODREDBAMA SAMO ISTE POVEĆAVAJU . Nije prihvaćen Odredbe članka 18. ni na koji način ne predstavljaju novo administrativno opterećenje. Ovlaštene institucije koje su do sada radile izobrazbu zakonito, već su navedene odredbe usvojile i primjenjuju ih.
107 KLARA BARIĆ Uvjeti za predavače, Članak 19. Čl. 19. stavak (3). Nejasno! Zašto bi provoditelji izobrazbe provodili obuku svojih djelatnika: Ovlašteni predavači ne moraju biti djelatnici provoditelja izobrazbe, osim ako provoditelji izobrazbe nisu već definirani. Predlažem da obuku (trenin trenera) organizira ministarstvo u čijoj je nadležnosti izobrazba. Ne vidim potrebu odgraničavanja ovlaštenog predavača na pet provoditelja izobrazbe. Intenzitet angažiranosti je u ingerenciji ovlaštenog predavača. stavak (9) Treba definirati tko će biti provoditelj stručnog usavršavanja i tko je obveznik stručnog usavršavanja. Da li i sveučilišni nastavnici iz područja zaštite bilja i drugi koji se svojom djelatnosti bave edukacijom iz područja zaštite bilja. Nije prihvaćen Trening trenera odnosi se samo na institucije navedene u članku 14. stavku 1. podstavcima 1. i 2., u čijem slučaju su ovlašteni predavači djelatnici istih. Ne prihvaća se. Smatramo da se ovlašteni predavač ne može kvalitetno pripremiti za izvođenje izobrazbe u slučaju da radi za više od pet institucija. Primljeno na znanje. Provoditelji stručnog usavršavanja su organizatori seminara, kongresa i dr. koji će se priznati kao stručno usavršavanje iz članka 10. ovoga prijedloga Zakona, umjesto pohađanja dopunske izobrazbe i polaganja ispita iz dopunske izobrazbe. Stručno usavršavanje mogu pohađati svi koji to žele i temeljem članka 9. su izuzeti od obveze pohađanja dopunske izbrazbe i polaganja ispita, te umjesto toga mogu svoje znanje obnoviti stručnim usavršavanjem.
108 DRAŽEN BLAŽEKOVIĆ Uvjeti za predavače, Članak 19. U čl. 19. st. 6. podstavak 4. riječ "pet" zamjenjuje se riječu "tri". Potrebno je izmjeniti ovu odredbu na predloženi način zbog toga što se kvalitetno ovlašteni predavač ne može pripremiti za izvođenje izobrazbe u slučaju da radi za pet institucija (fizički je to neizvedivo) te ostavlja prostor za zloupotrebu svojeg ovlaštenja za predavača (postoji indicija da je predavač samo fiktivno uveden u FIS). Iza čl. 19. st. 6. podstavak 4. nadodaje se podstavak 5. koji glasi: - ima pedagoško-psihološke i metodičko-didaktičke kompetencije. Propisujući ovu odrebu povećava se kvaliteta samih ovlaštenih predavača, jer jako je bitan način na koji će predvač svoja znanja prenijeti na same polaznike (ovdje trebamo uzeti u obzir da se radi o polaznicima niže ili srednje stručne spreme, uglavnom trogodišnje (cca 86%) te je iznimno bitno da imaju pedagoško-psihološke i metodičko-didaktičke kompetencije, a i sama kvaliteta izobrazbe se time povećava. Mišljenja sam da je i predlagatelju u cilju povećanje kvalitete same izobrazbe. Primljeno na znanje Pet provoditelja izobrazbe je maksimalan broj institucija s kojem ovlašteni predavač smije imati potpisan ugovor, upravo zato da bi se izbjegle zloupotrebe, ali ujedno da bi se omogućilo predavačima koji žive isključivo od prihoda od predavanja. Podrazumijeva se da predavač može potpisati ugovor i s manjim brojem institucija. Ne prihvaća se. Navedeno se ne može ugraditi u Zakon jer smatramo da bi ograničili rad brojih ovlaštenih predavača. Svaki predvač ima mogućnosti sam se usavršavati.
109 Marina VUKMIROVIĆ Uvjeti za predavače, Članak 19. Neravnopravno i nejasno- čl.19. točka (3)- provoditelji izobrazbe trebaju provoditi izobrazbu SVOJIH predavača. Ako imaju 2 stalno zaposlena a 4 vanjska a ta 4 vanjska mogu i ne moraju biti nečiji stalno zaposleni, tko ide na trening trenera – svi ili samo stalno zaposleni i na čiji trošak? Čak i da se ispoštuje naše mišljenje o nepotrebnosti stalno zaposlenih ovlaštenih predavača, ostaje nejasno kako se upučuju i na čiji trošak "zajednički" predavači. Nije prihvaćen Ta se odredba odnosi na predavače institucija imenovanih člankom 14. stavkom 1. podstavcima 1. i 2. koje moraju educirati svoje predavače “treniranjem trenera”.
110 Željko Bjeliš Uvjeti za predavače, Članak 19. U čl. 19. dodati stavak: svaki predavač dostavlja Ministarstvu ugovore potpisane sa Institucijama svake godine za tekuću godinu do 31.siječnja. Nije prihvaćen Pravilnikom će biti regulirano da institucije dostavljaju kopije ugovora Ministarstvu odmah nakon potpisivanja istog s predavačem, nakon čega se predavač upisuje u FIS sustav kao predavač navedene institucije. Također su institucije obvezne Ministarsvo izvijestiti o svim promjenama.
111 KLARA BARIĆ Iskaznice, Članak 22. čl. 22. stavak (6) Je li ista iskaznica za distributere i distributere - prodavače? Primljeno na znanje Nije. Iskaznica za distributera i distributera-prodavača će biti različite.
112 KLARA BARIĆ Priznavanje izobrazbe, Članak 23. čl. 23 stavak (3) Već je ranije naglašeno da poslovi i znanja pojedinih kategorija ovise o vrsti poslova. Program modula za distributere treba pokrivati područja sigurnog skladištenja i drugih dijelova distribucije SZB. Prema tome, distributer ne mora ništa znati o poslovima i obvezama profesionalnog korisnika pa u skladu s tim ne može ista iskaznica vrijediti za obje kategorije polaznika izobrazbe. Primljeno na znanje Modul izobrazbe za distirbutere obuhvaća šira znanja i uključuje znanja koja su potrebna distributerima i uključuju znanja koja stječu profesionlani korisnici. Smatramo da osobe koje su stekle iskaznicu za distributere mogu obavljati i poslove profesionlanog korisnika, odnosno želimo smanjiti potrebu da se pohađaju dva modula – i za distributere i za profesionalne korisnike.
113 Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske - CROCPA Opći uvjeti, Članak 24. Članak 24. stavak 1.alineja 7.Ovim stavkom se uvodi nova obveza i troškovi tvrtkama. Ljubazno molimo pojašnjenje da li je ovaj stavak u vezi s e-mailom kojeg je Ministarstvo uputilo tvrtkama krajem siječnja ove godine kojim su se tražile informacije o izvođaču rješenja za poslovne programe? Ukoliko je namjera ovog stavka kontrola krajnjih korisnika o uporabi sredstava za zaštitu bilja, smatramo da se ova obaveza može propisati samo za odnos između maloprodaje i krajnjih korisnika. Molimo da se veleprodajama ostavi i dalje mogućnost elektronske prijave podataka za eventualne količine prodane krajnjim korisnicima. S obzirom da navedeni podaci obuhvaćaju poslovne podatke privatnih tvrtki, molimo pojašnjenje svrhe prikupljanja takvih poslovnih podataka. Primljeno na znanje Ovom odredbom želi se pojednostaviti dostava podataka o prodaji pesticida krajnjim korisnicima, vezana je uz nadogradnju FIS-a, uvođenjem sustava vjerodajnica te nije predviđeno da bi subjekti u prodaji imali značajne dodatne troškove. Ukoliko ih i bude ti troškovi će biti zanemarivi. Do stupanja na snagu ovoga Zakona kroz period prilagodbe cijeli bi sustav trebao biti implementiran tako da djelatnici u specijaliziranim trgovinama nemaju dodatnog posla već se sustav dostave podataka odvija “u pozadini” direktnim učitavanjem podataka sa računala u FIS. Ovaj sustav nije namijenjen prodaji na veliko, već specijaliziranim prodavaonicama i uredima koji prodaju krajnjim korisnicima, dok veleprodaje i dalje neće biti obvezne dostavljati ove podatke. Definicije vele- i maloprodaje navedeni su u ovome Zakonu. Podaci koji će se prikupljati identični su onima koji se i sada prikupljaju putem eObrazaca Evidencija godišnje prodaje.
114 Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske - CROCPA Uvjeti i obveze u pogledu objekata, prostorija i opreme, Članak 25. Članak 25. stavak 11.Predlažemo riječ u zagradi „(ventilacija)“ dopuniti sa riječima „prirodna ili umjetna ventilacija“ ili „prirodno ili umjetno prozračivanje“. Kako kasnije ne bi došlo do mogućih zabuna u tumačenju, smatramo da je ovaj stavak potrebno detaljnije opisati. Prihvaćen Preformulirat će se odredba sukladno predloženom.
115 Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske - CROCPA Posebni uvjeti za objekte za distribuciju i/ili prodaju pesticida posrednicima u prodaji, Članak 28. Članak 28. stavak 1. druga alineja. Obzirom da je na etiketama različitih proizvoda navedena različita temperatura skladištenja, smatramo da nije potrebno navoditi točan raspon temperature skladišta već da temperatura skladišta mora odgovarati temperaturi navedenoj na etiketi, Sigurnosno-tehničkom listu (STL-u) i popratnoj dokumentaciji svakog pojedinog proizvoda koji se skladišti kako je navedeno u članku 25. stavku 12. Primljeno na znanje Sredstva je potrebno čuvati sukladno uputama navedenim na etiketi na proizvodu kako je navedeno u članku 25. stavku 12., no svaki distributer mora prethodno osigurati opće uvjete čuvanja pesticida.
116 Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske - CROCPA Oblici, mjesta i opći uvjeti prodaje pesticida, Članak 31. Članak 31. stavak 11.predlažemo da se umjesto riječi „kupac“ koristi riječ „krajnji korisnik“. To predlažemo iz razloga što je naše razumijevanje da je namjera Ministarstva uspostaviti mjere za praćenje samih krajnjih korisnika. Nije prihvaćen Ova odredba odnosi se na registraciju kupca u smislu pregleda njegovih prava koja ima temljem svoje iskaznice.
117 Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske - CROCPA Uvjeti za distributere pesticida u pogledu zaposlenika, Članak 32. Članak 32.stavak 8. Predlažemo da se i ova obveza propiše Pravilnikom s obzirom na kompleksnost primjene ovih odredbi u praksi. Također predlažemo da se jasnije definira odnosi li se ova obveza na maloprodaje koje imaju jednog savjetnika za tri maloprodaje. Prihvaćen Pravilnikom će se ova odredba propisati detaljnije.
118 Željko Bjeliš Uvjeti za distributere pesticida u pogledu zaposlenika, Članak 32. Čl. 32. Zbog savjetovanja profesionalnih korisnika u smislu pravilnog odabira SZB, u svakoj specijaliziranoj trgovini, potrebno je imati zaposlenika u svojstvu savjetnika za cijelo vrijeme radnoga vremena. U suprotnom bi moglo doći do pogrešne primjene i odabira SZB, što može imate nesagledive posljedice za zdravlje ljudi, primjenitelja i okoliša. Nije prihvaćen Specijalizirane prodavaonice ne prodaju samo pesticide te se ovim Zakonom želi rasteretiti subjekte od obaveze da u svakoj specijaliziranoj prodavaonici mora biti zaposlena osoba u svojstvu savjetnika u punom radnom vremenu. Također je Zakonom predviđeno da prodaju pesticida mogu vršiti i distributeri-prodavači koji ispunjavaju uvjete iz članka 32. stavka 4. te članka 35. stavka 1. alineja 1. i 2. i ovlašteni su davati savjete o primjeni pesticida, dok će savjetnik biti prisutan određene dane u tjednu sukladno unaprijed definiranom rasporedu, kako bi krajnji korisnici bili u mogućnosti dobiti sve detaljne savjete.
119 KLARA BARIĆ Stručni uvjeti i obveze za savjetnika, Članak 34. čl. 34, stavak 1. Već sam ranije navela da za status savjetnika nije dovoljno 90 sati iz područja zaštite bilja. stavak (2) Također sam u prethodnim člancima obrazložila da nema osnove da savjetnik mora imati završenu izobrazbu u modulu za svjetnike. Potrebna znanja je stekao formalnom izobrazbom. U stavku čak nije navedeno da je oslobođen osnovne izobrazbe. Za poslove iz stavka 3. ne može steći ni osnovnom niti dopunskom izobrazbom. Primljeno na znanje Za status savjetnika jasno je propisnao da nije dovoljno imati 90 sati iz zaštite bilja, već kompletan studij kako je definirano stavkom1. navedenog članka. Direktivom 128/2009/EZ se traži izobrazba koja obuhvaća 13 područja definiranih u Prilogu I. Direktive. Izuzeća od obveze pohađanja te izobrazbe, ovim su prijedlogom Zakona propisana člankom 9. U stavku 3. istoga članka propisani su poslovi savjetnika za koje se podrazumijeva da ih zna osoba koja je završila odgovarajući studij koji je propisan u uvjetima za savjetnika.
120 KLARA BARIĆ Stručni uvjeti i obveze za distributera, Članak 35. čl. 35. Za djelatnike u distribuciji za poslove skladištenja i prijevoza nije nužna SSS. - distributer ne treba davati kupcu upute o pripremi i primjeni SZB jer su to poslovi savjetnika. Može davati upute o skladištenju i rukovanju. Primljeno na znanje Člankom 35. jasno su propisane stručne spreme za distribuere, jer je namjera da distributer-prodavač daje i savjete. Stoga distributer – prodavač mora imati odgovarajuću stručnu spremu fitofarmaceuta ili dugogodišnje iskustvo u prodaji pesticida. Navedeno je propisano kako bi se omogućilo savjetniku da daje savjete na tri prodajna mjesta. Direktiva 128/2009/EZ je propisala obavezu davanja savjeta za cijelo vrijeme prodaje pesticida. Stoga savjete može davati i distributer – prodavač i savjetnik, inače bi opet morali savjetnika odrediti da daje savjete na 1 prodajnom mjestu u punom random vremenu, kako bi se ispunio navedni uvjet iz Direktive. Distributer koji obavlja skladištenje i dr., mora imati završenu SSS (nije navedeno koliko godina SSS) i steći osnovna znanja o pesticida, te se za njega ne predviđa davanje savjeta o pesticidima.
121 Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske - CROCPA Stručni uvjeti i obveze za distributera, Članak 35. nakon stavka 5. numeracija se gubi, te bi trebalo preurediti. Primljeno na znanje Članak 35. ima dva stavka.
122 Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske - CROCPA Evidencije, Članak 36. Članak 36.stavak 4. Predlažemo riječ „kupac“ zamijeniti riječju „krajnji korisnik“, uz pojašnjenje koje smo dali u vezi članka 31. Veleprodajama bi trebalo i dalje ostaviti mogućnost dostave podataka elektronskim putem. Nije prihvaćen Ova odredba odnosi se na registraciju kupca u smislu pregleda njegovih prava koja ima temeljem svoje iskaznice.
123 TIHOMIR KLEMENT Evidencije, Članak 36. Kolike trošarine plačaju članovi FISa odnosno da li je to negdje propisano po kilogramu litri ili sl. Aktivnog otrova? Primljeno na znanje Trošarine koje plaćaju distributeri pesticida nisu predmet ovoga Zakona i propisa koji će se donijeti na temelju njega. Ovaj Zakon uređuje samo područje održive uporabe pesticda. Subjekti koji su upisani u FIS – Upisnik distributera pesticida, upisani su radi prikupljanja podataka sukladno Zakonu i za to ne plaćaju nikakve naknade.
124 Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske - CROCPA Uvjeti deaktiviranja iz FIS-a, Članak 37. Članak 37.stavak 4.alineja 3.Materija prikupljanja i obrade podataka je predmet posebnih propisa i nadziru je druga tijela te smatramo da Ministarstvo poljoprivrede nije nadležno tijelo koje odlučuje o povredi tih propisa. Također ističemo da povreda propisa o zaštiti osobnih podataka nije u nadležnosti poljoprivrednih inspektora, da nemaju ovlasti utvrđivati navedene povrede te je stoga nejasno i kako bi uopće utvrdili povredu. Prihvaćen Odredba će se preformulirati na način da se ne zadire u odredbe drugih propisa.
125 Ivana Majić POSEBNI POSTUPCI, UPORABE I PRIMJENE PESTICIDA, Primjena pesticida iz zraka Članak 47 - 50 Treba omogućiti primjenu bioloških i biotehnoloških sredstava za zaštitu bilja iz zraka. Nove tehnologije u zaštiti bilja, kao i novi proizvodi na tržištu se temelje na primjeni takvih sredstava pomoću dronova. Primjer: Primjena sredstva na bazi parazitskih osica u kukuruzu pomoću dronova; primjena kapsula s bioagensima (entomopatogene nematode i gljive) pomoću dronova u voćnjacima i povrtlarskim kulturama. Miješaju se pojmovi sredstva za zaštitu bilja i pesticidi. Sredstva za zaštitu bilja uključuju sva sredstva, tako i biološka sredstva odnosno pesticide kako navodite u zakonu za kemijska sredstva za zaštitu bilja. Primljeno na znanje Ovim se Zakonom ne regulira registracija sredstava. Nigdje se u Zakonu ne kaže da se biološka sredstva za zaštitu bilja ne mogu primijeniti iz zraka, ali do odobrenja dolazi kroz proceduru registracije sredstava za zaštitu bilja. Ovim Zakonom ne može se propisati za koja će se sredstva odobriti primjena iz zraka: To se odobrenje izdaje kroz dozvolu o primjeni iz zraka, dok institucije ocjenjuju navedenu primjenu. Ovim se prijedlogom Zakona u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva 128/2009/EZ, u kojoj je područje primjene određeno u članku 2., stavku 1. i glasi da se navedena Direktiva primjenjuje na pesticide koji su sredstva za zaštitu bilja kako je definirano u članku 3. točki 10. podtočki (a). S obzirom na navedeno, isto je preneseno u ovaj prijedlog Zakona. Također, člankom 3. stavkom 1. ovoga prijedloga Zakona predmetno je jasno definirano i ne izaziva nedoumice.
126 Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske - CROCPA Primjena pesticida iz zraka, Članak 47. Predlažemo da se Zakonom omogući (posebno regulira) primjena bespilotnih zrakoplova (dronova). Naime, uporaba dronova je do 22.01.2021. bila regulirana Pravilnikom o sustavima bespilotnih zrakoplova (NN, br. 104/2018), i taj pravilnik je navodio uvjete koji su potrebni da bi se dron koristio, bilo u rekreacijske ili komercijalne svrhe. Pravilnik je u članku 7. navodio izuzetke kod izvođenja letačkih operacija, pa st. 8 navodi: „Iznimno od članka 4. stavka 3. točke a) ovoga Pravilnika dopušteno je prevoziti opasnu robu samo kada se bespilotni zrakoplov koristi za potrebe poljoprivrede ili šumarstva.“ Pravilnik je prestao važiti, jer je na snagu stupila provedbena Uredba EK 2019/947 od 24. svibnja 2019. o pravilima i postupcima za rad bespilotnih zrakoplova (SL L 152, 11.06.2019.), koja u potpunosti zamjenjuje Pravilnik. To znači da je uporaba drona u poljoprivredi bila predviđena nacionalnim propisom, kao i da je dozvoljeno nošenje opasnog tereta. Isto tako, provedbena Uredba EK 2019/947 prepoznaje prijevoz opasnih tvari, ne priječi ih, niti na bilo koji način ograničava područje primjene, ali daje jasne uvjete primjene za letjelicu, pilota, te propisuje ostale tehničke parametre koji omogućavaju primjene dronova u poljoprivredi. Primjena dronova predstavlja novu, naprednu tehnologiju koja omogućuje lokaliziranu primjenu (spot aplikacija) s korištenjem značajno manjih količina pesticida. Dronovi se ionako ne mogu koristiti za primjenu širom (kao zrakoplovi), sve češće se koriste i u dijagnostici za snimanje zdravstvenog stanja usjeva (što avion ne može), te je i zbog toga potrebno odvojiti uporabu aviona i drona. Podsjećamo da je značajno smanjenje korištenja pesticida jedan od ključnih ciljeva postavljen u F2F strategiji EU, a korištenje novih tehnologija poput „spot aplikacija“ pomoću dronova je jedan od načina za postizanje tog cilja. Smatramo da otvaranje mogućnosti primjene novih tehnologija u zaštiti bilja treba biti jedan od ključnih ciljeva koji se želi postići ovim zakonom. Primljeno na znanje Ovim se Zakonom u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva 2009/128/EZ, kojom se za sada pod primjenom iz zraka podrazumijeva primjena pesticida iz zrakoplova (aviona ili helikoptera). U tijeku je izrada nove legislative iz održive uporabe pesticida koja će detaljnije regulirati primjenu iz zraka, uključujući i dronove, obzirom da se dronovi ne mogu uspoređivati s ostalim letjelicama.
127 TIHOMIR KLEMENT POSEBNI POSTUPCI, UPORABE I PRIMJENE PESTICIDA, Posebne mjere zaštite vodnog okoliša i pitke vode Dali proizvođači i distributeri pesticida u Hrvatskoj podliježu nekim posebnim mjerama oporezivanja trošarani ili sl. Ako npr znamo daje npr po novom trošarina na kilu duhana cca 1000 kna otprilike i to jedan čovjek popuši u npr mjesec dana, a da se ne otruje prejako. Zanima me kolio su naknade za npr Bayer, BASF , ili neku sl firmu koja dovozi tone čistog otrova od čega ostaju trajne štete na zemljištu i rijekama. PO kg molim? Primljeno na znanje Trošarine koje plaćaju distributeri pesticida nisu predmet ovoga Zakona i propisa koji će se donijeti na temelju njega. Ovaj Zakon uređuje područje održive uporabe pesticida. Subjekti koji su upisani u FIS – Upisnik distributera pesticida, upisani su radi prikupljanja podataka sukladno Zakonu i za to ne plaćaju nikakve naknade.
128 KLARA BARIĆ Uvjeti i obveze profesionalnih korisnika po pitanju zaštite vodnog okoliša, Članak 52. čl. 52 stavak (6) Zamislite da korisnik koristi vodu iz bunara za pripremu škropiva i mora biti udaljen 60 m!? Primljeno na znanje Korisnik treba potrebnu količinu vode donijeti na mjesto pripreme i miješanja škropiva prije samog postupka te onemogućiti da škropivo iz spremnika dođe do vodotokova, izvora i bunara. Razmotrit će se konktrena udaljnost koja će se propisati.
129 Marina VUKMIROVIĆ Uvjeti i obveze profesionalnih korisnika po pitanju zaštite vodnog okoliša, Članak 52. čl. 52. S obzirom da je ETIKETA obvezujući dokument svakog SZB, u njoj je izmeđ ostalog navedana i odredba o zaštiti voda. Dakle, svaki proizvođač nekog SZB je prije stavljanja na tržište svog proizvoda bio dužan temeljito ispitati i nakon tog dostaviti ovlaštenim ustanovama dokumentaciju o utjecaju na okoliš, kao i mjere sprečavanja rizika. Prilikom izobrazbe naglasak se i stavlja na ETIKETU , da se treba pročitati prije uporabe i pridržavati se iste. Primljeno na znanje Nema konkretnog komentara na odredbu prijedloga Zakona.
130 Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske - CROCPA Uvjeti i obveze profesionalnih korisnika po pitanju zaštite vodnog okoliša, Članak 52. Članak 52 stavak 3.Korisnici sredstava za zaštitu bilja su se dužni pridržavati SVIH mjera koje su navedene na etiketi proizvoda. Ljubazno molimo pojašnjenje ovog stavka. Da li je namjera nadležnih tijela provoditi procjenu rizika svih SZB za primjenu u vodozaštitnim zonama? Prihvaćen Stavak će se brisati.
131 Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske - CROCPA Uvjeti i obveze profesionalnih korisnika po pitanju zaštite vodnog okoliša, Članak 52. Članak 52. stavak 1. Predlažemo brisanje ovog stavka. Naime, svako sredstvo za zaštitu bilja prolazi znanstvenu procjenu rizika za ljude, okoliš i vode. Stoga se u rješenju o registraciji svakog sredstva i na etiketi navodi podatak o zaštitnoj zoni koja može biti drugačija od ovog podatka koji se navodi u prijedlogu Zakona. Ova obveza može imati za posljedicu mijenjanje postojećih rješenja o registraciji i etiketa proizvoda koji se nalaze na tržištu, što predstavlja veliko administrativno opterećenje Ministarstvu i industriji. Stoga predlažemo da se ukine ovaj stavak ili da se rečenica promijeni tako da glasi: „Prilikom primjene pesticida profesionalni korisnici trebaju spriječiti onečišćenje vodotoka, zdenaca, jezera, mora i izvora voda poštujući navod na etiketi o ostavljanju netretirane površine u širini koja je naznačena.“ Pored toga skrećemo pozornost da je primjena SZB iz zrakoplova zabranjena, a dopuštena isključivo uz posebnu dozvolu Ministarstva. Djelomično prihvaćen Odredba će se doraditi na način da se ne dovedu u pitanje rješenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja.
132 TOMISLAV KOS Zaštita pčela i divljih oprašivača, Članak 54. Iako su pčele i solitarni oprašivači značajan čimbenik biološke raznolikosti i samim tim bi ih svakako trebalo predvidjeti u zakonu, smatram da do sad nije napravljeno mnogo kako bi se povezale ove dvije suprotne zajednice ljudi: pčelari i poljoprivredni proizvođači koji koriste sredstva za zaštitu bilja iz skupine kemijskih pesticida. Zakon bi sad kad se donosi trebao predvidjeti načine boljeg informiranja obje zajednice o međuovisnosti. Prvo trebao bi postojati neki portal na koji bi se mogli na najbrži mogući način profesionalni korisnici najaviti s tretiranjem, te kako bi si pčelari mogli samo djelomično smanjiti rizik za svoja legla, jer u prirodi nije lako predvidjeti kretanje pčela kao što nije niti lako zaštiti solitarne oprašivače jer oni ne gledaju objave. Dakle osim ograničenja koja postoje na etiketi u smislu tretiranja u vrijeme cvatnje posebno bi trebalo informirati profesionalne korisnike o tome koja su to sredstva opasna za pčele, a koriste se u drugo vrijeme u vegetaciji izvan fenofaze cvatnje kulture. Pitanje za ministarstvo bi bilo jako praktično: koliko se dosadašnjim zakonom dogodilo objava prema Hrvatskom pčelarskom savezu u smislu pravo vremenog informiranja o primjeni opasnih kemijskih sredstava za pčele od strane profesionalnih korisnika i je li to realno za stvarno stanje na terenu te je li će ovakve konstrukcije članka 54. to popraviti. Primljeno na znanje Člankom 54. stavkom 2. propisano je da profesionalni korisnici pesticida moraju prije obavljanja svakog tretiranja obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka, te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku, ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele.
133 Marina VUKMIROVIĆ Zaštita pčela i divljih oprašivača, Članak 54. Svakako da treba jako obratiti pažnju na sigurnost i zaštitu pčela i drugih oprašivača, ali isto tako upravo u duhu integrirane zaštite bilja , nejasno je kako možemo unaprijed znati kada će se tretiranje izvršiti. Možda će najavljeno tretiranje omesti kiša ili bolest samog izvođača, i vrijeme tretiranja se promijeni a nije se najavilo. Na predavanjima sam uvijek govorila da je dobrosusjedska suradnja u ovom slučaju jako važna i najbrža. Primljeno na znanje Iz dosadašnje prakse, Ministarstvo poljoprivrede smatra da se ne treba osloniti samo na usmeno obavještavanje, već da treba biti uspostavljen postupak obavješćivanja. U slučaju nenadanih odgoda tretiranja, o istome se bez problema mogu obavijestiti svi dionici.
134 Dario Frangen Zaštita pčela i divljih oprašivača, Članak 54. Definirati mail adresu (portal) na kojem će se takve obavijesti podizati i javno čitati. Primljeno na znanje Člankom 54. stavkom 2. propisano je da profesionalni korisnici pesticida moraju prije obavljanja svakog tretiranja obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka, te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku, ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele.
135 Željko Bjeliš Zaštita pčela i divljih oprašivača, Članak 54. U čl. 54. definirati mjesto prijave tretiranja, kako bi se izbjegle neželjene situacije. Npr. kroz Savjetodavnu službu ili na posebnu e-mail adresu. Često se događa da je vlasnik košnica nepoznat. Primljeno na znanje Člankom 54. stavkom 2. propisano je da profesionalni korisnici pesticida moraju prije obavljanja svakog tretiranja obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka, te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku, ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele.
136 TOMISLAV KOS Primjena pesticida na javnim zelenim površinama, Članak 55. Smatram da bi izgled ploče s informacijama o tretiranju na javnim površinama trebao ministar predvidjeti prilogom u pravilniku uz ovaj zakon, jer je sam izgled iz konstrukcije (obzirom na veličinu i fontove) nejasan. Nije prihvaćen U ovoj odredbi je bitno dati sve tražene informacije, kako je propisao člankom 55. stavkom 6. ovoga prijedloga Zakona.
137 TOMISLAV KOS Primjena, rukovanje i uvjeti skladištenja pesticida i gospodarenje njihovom ambalažom i ostacima kod korisnika pesticida, Članak 56. Stavak (19) koji je drugi prikladni način da se spriječi zanošenje pesticida na susjedne površine osim poštivanja pravila ispravne aplikacije i sigurnosnih zona što je već navedeno člankom? Primljeno na znanje Drugi prikladan način može biti na primjer korištenje štitnika na prskalici ili raspršivaču, a također i drugih prikladnih antidrift tehnika. Cilj ove odredbe je da ne dođe do zanošenja na susjedne površine.
138 TOMISLAV KOS Primjena, rukovanje i uvjeti skladištenja pesticida i gospodarenje njihovom ambalažom i ostacima kod korisnika pesticida, Članak 56. Stavka (16) je izuzetno nejasna. Zakon treba usmjeriti korisnike da pripremaju škropivo i peru uređaje na površinama na kojima obavljaju tretiranje. Promjena prakse treba ići i u smjeru da se sa škropivom pripremljenim na izvoru vode ne ulazi u promet ili da se minimalno koristi transport škropiva po javnim prometnicama. Ovako bi se potaklo korisnike da organiziraju uređaje na način da imaju odvojeno spremnik za čistu vodu i da sve obavljaju na površini na kojoj provode zaštitu, sa što manje boravka na izvoru vode. Nije prihvaćen Nužno je onemogućiti onečišćenje voda pri pripremi škropiva.
139 Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske - CROCPA Primjena, rukovanje i uvjeti skladištenja pesticida i gospodarenje njihovom ambalažom i ostacima kod korisnika pesticida, Članak 56. Članak 56. stavak 1.Predlažemo dopunu rečenice na način: „Korisnici pri rukovanju i tretiranju moraju koristiti odgovarajuća sredstva i postupke za osobnu zaštitu…“ kako bi se time obuhvatio čitavi „ciklus“ uporabe sredstva za zaštitu bilja, počevši od pripreme sredstava, primjene do pravilnog čišćenja uređaja i zbrinjavanja otpadne ambalaže i ostataka škropiva. Članak 56. stavak 3.poseban ormar“ – da li treba biti smješten u prostoriji koja udovoljava svim uvjetima istog članka, navedenima u stavcima od 5.-13. ili u slučaju skladištenja u posebnom ormaru nije potrebno imati odgovarajući prostoriju sukladno ovom članku? Članak 56. stavak 11.Člankom 52. stavkom 6. i člankom 56.stavkom 15. se za istu radnju propisuje različita udaljenost. Prijedlog je Udruge CROCPA da udaljenost iznosi 20 metara. Djelomično prihvaćen U članku 56. stavku 1. će se tekst izmijeniti tako da obuhvaća i postupak rukovanja. U članku 56. stavku 3., ako korisnik posjeduje poseban ormar u kojem drži pesticide, ne treba imati prostoriju koja zadovoljava propisane uvjete. Obzirom da odredba nije jasna, detaljnije će se propisati. Odredbe o udaljenostima od površinskih voda, izvora i bunara će se uskladiti.
140 Renata Bažok Primjena, rukovanje i uvjeti skladištenja pesticida i gospodarenje njihovom ambalažom i ostacima kod korisnika pesticida, Članak 56. Smatram da je članak nejasan i neprecizan. Njegova se provedba u ovom obliku teško može kontrolirati (nije jasno rečeno čije se savjetodavne usluge moraju koristiti (tko su savjetodavci koji daju usluge i kako će se dokazati njihovo korištenje). Stoga bi se članak 56 stavak 2) trebao preformulirati u oblik kako je bio predložen od strane Povjerenstva za izradu Nacrta ZOUP-a. Naime, radna skupina za pripremu Nacrta ZOUP-a predložila je da se novim zakonom propiše: Prijedlog novog teksta članka 56, stavak 2: OPG i/ili drugi oblici organizirane poljoprivredne proizvodnje, koji koriste pesticide na više od 100 hektara ratarskih kultura i/ili više 10 hektara višegodišnjih nasada (voćnjaka i vinograda) i/ili više od 5 hektara povrtlarskih kultura i/ili više od 2 hektara zaštićenih prostora (plastenik i staklenik) moraju imati savjetnika (savjetnik u polju) koji će ih savjetovati o svim aspektima zaštite bilja njihovih usjeva. Predloženo je da Ministarstvo vodi evidenciju o savjetnicima koja je dostupna javnosti. Također traženo je da se obavežu svi ostali proizvođači koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na posjedima manjim od navedenih u prethodnom članku da trebaju prisustvovati najmanje dvjema radionicama godišnje, iz područja zaštite bilja poljoprivrednih kultura koje proizvode. Obrazloženje predložene izmjene: Pprijedlog Povjerenstva je stručno opravdan i pridonosi ostvarenju ciljeva Zakona. Proizvodnja na površinama većim od predložene granice (100 hektara ratarskih kultura, 10 hektara višegodišnjih nasada (voćnjaka i vinograda), 5 hektara povrtlarskih kultura i 2 hektara zaštićenih prostora) predstavlja ozbiljnu i veliku poljoprivrednu proizvodnju. Za proizvodnju na tim površinama koriste se velike količine sredstava za zaštitu bilja te postoji realna opasnost da korisnici zbog nedovoljnih znanja o zaštiti bilja donesu pogrešne odluke vezane za potrebu suzbijanja štetnih organizama, za rok suzbijanja ili za izbor proizvoda koji će primijeniti i time ugroze ne samo svoju proizvodnju nego okoliš i potrošače poljoprivrednih proizvoda. U sklopu edukacije za profesionalne korisnike oni su educirani isključivo za sigurno rukovanje, a niisu educirani za ostale aspekte integrirane zaštite bilja. Angažman savjetnika iz područja zaštite bilja osigurao bi bolje provođenje osnovnih standarda i povećao uvođenje naprednih standarda zaštite bilja u poljoprivrednu proizvodnju, a to je upravo jedan od ciljeva zbog kojih se donosi novi Zakon. Nije prihvaćen Navedeni prijedlog je iznesen na sjednicama Povjerenstva za izradu ovoga prijedloga Zakona, međutim Ministarstvo poljoprivrede naglašava da navedeni prijedlog nikada nije na Povjerenstvu usvojen te su također zaprimljeni komentari na Seminaru zaštite bilja da će to biti veliki namet za poljoprivredne proizvođače u smislu da moraju imati zaposlenog savjetnika. Stoga je ovaj stavak preoblikovan na način da svi trebaju koristiti savjetodavne usluge. Savjetnici u polju nisu propisani Direktivom 128/2009/EZ te smatramo da je dovoljno da poljoprivredni proizvođači koriste usluge savjetnika. Osim toga, poljoprivredni proizvođači, uz pohađanje izobrazbe sukladno ovome Zakonu, također sudjeluju na raznim radionicama u organizaciji Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Isto tako, proizvođači mogu koristiti usluge od državne savjetodavne službe (sadašnje Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva), tj. njihove preporuke, koje sadrže sve navedene elemente.
141 Željko Bjeliš Primjena, rukovanje i uvjeti skladištenja pesticida i gospodarenje njihovom ambalažom i ostacima kod korisnika pesticida, Članak 56. U čl.56. st. (24) izostaviti dio: 'uključujući i račune za kupljena sredstva za zaštitu bilja'. U st. (25) odrediti udaljenost od objekata za stanovanje, nastambi životinja i bunara. Predlažem minimalno 30 metara. Često se u praksi događa da se tretiranje obavlja 'pod prozorom' susjeda. Smatram potrebnim taj dio konkretno definirati. Djelomično prihvaćen Ne mogu se izostaviti računi za kupljena sredstva, jer to, zajedno s evidencijom o primjeni koju vodi korisnik, služi za kontrolu pravilne primjene pesticida. Navedena udaljenost će se urediti pravilnikom.
142 TOMISLAV KOS Integrirana zaštita bilja, Članak 57. Integrirana zaštita bilja je standard, druge zaštite bilja niti nema regulirane zakonom. Osim toga postoji samo primjena dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja koja također moraju odgovoriti uredbi 1107/2009 u sustavu ekološke poljoprivrede. Primljeno na znanje Nema konkrentog prijedloga.
143 Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske - CROCPA Integrirana zaštita bilja, Članak 57. Članak 57.stavak 1. Ljubazno molimo pojašnjenje o kojem propisu koji vrijedi u Republici Hrvatskoj se radi? Primljeno na znanje Propis će se donijeti na temelju ovoga Zakona, kako je to propisano člankom 57. stavkom 15. i člankom 71. stavkom 1.
144 Željko Bjeliš Integrirana zaštita bilja, Članak 57. Predlažem sustav integrirane proizvodnje pa samim tim i integrirane zaštite bilja dodatno vrijednovati kroz mjere ruralnog razvoja. Primljeno na znanje Opća načela integrirane zaštite bilja su standardi koji su svi profesionalni korisnici obvezni primjenjivati, dok se konvencionalna zaštita bilja više ne primjenjuje. Ovim propisom se ne uređuje sustav poticaja kroz mjere ruralnog razvoja a integrirana zaštita bilja se potiče mjerama iz programa ruralnog razvoja. Ministarstvo poljoprivrede u svrhu promoviranja integrirane zaštite bilja planira provedbu projekta “Demo farmi”.
145 TOMISLAV KOS Pružanje usluga tretiranja, Članak 58. (1) umjesto riječi "uobičajeno" staviti riječ "isključivo". Djelomično prihvaćen Odredba će se preformulirati.
146 Željko Bjeliš Pružanje usluga tretiranja, Članak 58. Potrebno je od uvjeta posebne prostorije ili posebnog ormara izuzeti osobe koje vrše isključivo uslugu tretiranja, a SZB im dostavljaju korisnici usluge. Nije prihvaćen Usluge tretiranja se i vrše kod osoba koje nemaju ta prava, stoga te osobe ne mogu niti kupovati niti skladištiti pesticide.
147 Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske - CROCPA Vođenje zbirki podataka i evidencija, pribavljanje podataka i informacija, Članak 62. Članak 62. stavak 4. Predlažemo nadopuniti rečenicu ovim riječima, budući da podaci o prodanim količinama aktivnih tvari i pripravaka predstavljaju poslovnu tajnu tvrtke. „Podatke iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo razmjenjuje i dostavlja drugim tijelima državne i lokalne samouprave poštujući pri tome odredbe Zakona o zaštiti podataka pravnim i fizičkim osobama ako su im takvi podaci potrebni za provedbu poslova utvrđenih ovim Zakonom ili drugim propisom ili su im takvi podaci potrebni za obavljanje poslova iz djelokruga rada.“ Prihvaćen Odredba će se izmijeniti prema predloženom.
148 Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske - CROCPA Ovlasti inspektora, Članak 67. Članak 67.stavak 4.Predlažemo promjenu teksta u: „Žalba protiv rješenja donesenih na temelju odredbi ovoga članka odgađa izvršenje rješenja.“ Naime, smatramo da bi rješenje trebalo postati pravomoćno, odnosno izvršno nakon završetka drugostupanjskog postupka. Time pravna osoba nad kojim je izvršen inspekcijski nadzor ne bi bila ni na koji način ekskulpirana od sankcije u slučaju da drugi stupanj potvrdi rješenje, a inspekcija bi bila pošteđena naknadnih ispravaka rješenja, te administrativne procedure oko povrata novca u slučaju da drugostupanjsko tijelo uvaži žalbu. Pozdravljamo odredbu kojom se u inspekcijski postupak uvodi mogućnost žalbe drugom stupnju. Nije prihvaćen Radi se o standardnom postupanju u slučaju utvrđenih prekršaja. Postupanje u slučaju žalbe uređeno je Zakonom o općem upravnom postupku.
149 Marina VUKMIROVIĆ PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 69. Uvoditi zabranu primjene SZB na okučnicama kad su narušeni dobrosusjedski odnosi je zapravo davanje oružja u ruke. Pogotovo kad netko ima vrt, nasad voćaka ili slično a u susjedsvo se doseli osoba koja želi živjeti bez toga i ne priznaje pravo vlasnika da štiti svoj posjed i svoje bilje. Tko ima prednost? Primljeno na znanje Ovo pitanje će se detaljno urediti pravilnikom koji će se donijeti na temelju ovoga Zakona. Isto tako je navedeno propisano trenutno važećim Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), člankom 50., stavkom 6. i 7.
150 Željko Bjeliš PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 69. Prekršajne odredbe za pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi su drakonske, posebno uspoređujući ih sa kaznama za fizičke osobe. Potrebno je kao mjeru odvraćanja od počinjenja prekršaja, uvesti i mjeru upozorenja za prvi prekršaj po svakom stavku i rok otklanjanja nedostataka ili povrijeda Zakona. Primljeno na znanje Provedba inspekcijskog nadzora regulirana je posebnim propisom.
151 Marina VUKMIROVIĆ PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 70. Čl. 70. točka 31- Kako i tko će utvrditi da korisnik nije primjenjivao temeljna načela integrirane zaštite bilja? Primljeno na znanje Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih temeljem njega provodi poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata RH. Ovim se propisom ne propisuje način provođenja nadzora, jer je navedeno u nadležnosti Državnog inspektorata RH.
152 Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske - CROCPA Prijelazne odredbe, Članak 72. Članak 72. stavak 5.Predlažemo brisanje ovog stavka Nije prihvaćen Obvezno je urediti postupanje u prijelaznom razdoblju.