Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK PRAVILNIK Zahvaljujemo na uvaženim prijedlozima Hrvatske obrtničke komore kojima se odredbe Zakona o šumama propisuju kao obveza za pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost te ostvaruju primitke odnosno prihode veće od 7,5 milijuna kuna godišnje. Ovom prilikom skrećemo pažnju na predloženi novi oblik obrasca OKFŠ, koji u odnosu na važeći sadrži jedan podatak (redak) manje, ali se upravo zbog toga čini manje logičnim. Iz naslova podataka koje se u obrazac traži upisati, slijedi zaključak da se: - prvo upisuju ukupni primici – što je zapravo trebala biti osnovica tj. primici umanjeni za točke 02, 03 i 04 iz obrasca koji se izuzimaju iz osnovice - zatim se obračunava doprinos tako da se ta osnovica (tj. već umanjeni primici) dalje množi kako bi se izračunao iznos obveze kao podatak 06 uz koji je navedena i formula prema kojoj se množi podatak 01. Međutim, uz podatak 06 vjerujemo da je kod upisivanja formule došlo do pogreške u pisanju jer je navedeno da se množi podatak 01 (ukupni prihodi i primici) s podatkom 02 (a to su prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja), a zapravo bi se trebalo množiti sa stopom koja je zadani podatak 05. U predloženom obrascu nejasne su i upute kod podatka 08 (razlika za uplatu) uz koji je podatak navedena formula umanjenja podatka 03 (prihodi o naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja) za iznos podatka 04 (prihodi od dividendi i udjela u dobiti), kao i za podatak 09 razlika za uplatu za koji je upisana formula umanjenja podatka 04 (prihodi od dividendi i udjela u dobiti) za vrijednost podatka 03 (prihodi o naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja). Na dnu je nejasno kako se obračunava tromjesečna akontacija s obzirom na upisanu formulu po kojoj se podatak 03 (prihodi o naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja) dijeli s brojem mjeseci i zatim množi s brojem 3. Iz samog obrasca nejasno je i koliko je mjeseci poslovanja jer obrazac ne sadrži taj podatak. Predlažemo da se zadrži redoslijed podataka iz važećeg obrasca: - pod 01 upišu se ukupni prihodi/primici - pod 02, 03 i 04 se upisuju iznosi prihoda za koje je propisano da umanjuju ukupne primitke/prihode kako bi se izračunala osnovica. Ovdje posebno napominjemo da je izostala mogućnost upisivanja podatka o prihodima/primicima s osnove primljene potpore za očuvanje radnih mjesta (ili slične potpore) koja također treba umanjiti osnovicu za obračun doprinosa - zatim se pod 05 izračunava osnovica (koji je podatak u prijedlogu izostavljen) - 06 je zadani podatak propisane stope - pod 07 se izračunava iznos obveze (po formuli: 05x06) - uplaćeni iznos tada bi trebalo upisati kao podatak 08 - podaci 09, 10 i 11 služili bi za obračun iznosa za uplatu odnosno povrati i za akontaciju za naredno razdoblje. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. U cijelosti prihvaćamo komentare koje se odnose na redoslijed podataka u OKFŠ obrascu. Što se tiče komentara koji se odnosi na nedostatak upisa mjeseca poslovanja, skrećemo pažnju da se u naslovu obrasca upisuje razdoblje na koje se odnosi obračun. Obzirom da potpore za očuvanje radnih mjesta nisu konstantna stavka, nije predviđen redak za upis, pa se ukupni prihod umanjuje za iznos dobivene potpore kako je i navedeno pod napomenom 2 na obrascu obračuna.
2 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK Fali Definicija termina Općekorisne funkcije šuma Nije prihvaćen Pojam općekorisnih funkcija šuma je definiran u Zakonu o šumama.
3 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK Hrvatske šume svojim lošim gospodarenjem svakako narušavaju općekorisne funkcije šuma. I tu smatram da bi itekako veći dio novca koje privrede trebali uplaćivati gore navedeni novosnovani fond. Svakako su tu i određene djelatnosti tzv. veliki zagađivači zraka industrija ili sl. Te bi oni trebali uplaćivati u taj fond. Primljeno na znanje Zahvaljujem na komentaru. U ovom trenutku je zakonodavac odredio obveznika kako je propisano Zakonom o šumama, a u budućnosti će se situacija prilagođavati novonastalim okolnostima.
4 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK Naknada za općekorisne funkcije šuma su još jedan potpuno nepotrebni parafiskalni namet, te kada ga se ukine neće biti potrebe ni za PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA I UPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
5 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK, Opće odredbe Osnovati uz registar i Kontraregistar obveznika plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma, da li bi u slučaju da mi pojedinci koji smo vlasnici određenih šumskih parcela tj šumskih zemljišta i drugih poljoprivrednih zemljišta, koji su također općekorisne funkcije šuma isto po toj logici bi trebali ubirati naknadu od fonda, jer naše šume obavljaju te važne zadetke nazvane općće korisne funkcije šuma. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Zakonodavnim okvirom je određeno centralno prikupljanje sredstva. Svaki privatni šumopsjednik sukladno šumsko gospodarskom planu može za radove u svojoj šumi koristiti predmetna sredstva putem Ministarstva poljoprivrede.
6 HOK PRAVILNIK, Način obračuna, račun i rokovi za uplatu naknade U članku 2. stavak 4. propisano je umanjenje osnovice za obračun za iznos potpore primljene za očuvanje radnih mjesta, ali u obrascu nije predviđen redak za upisati tak podatak, što svakako predlažemo dodati. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Radi se o stavci koja je varijabilna te kako takva nema predviđeno polje za umanjene. Na obrascu obračuna OKFŠ naknade je pod napomenom navedeno da se redak AOP1 između ostalog umanjuje za stavku 4. članka 2. Pravilnika.
7 HOK PRAVILNIK, Način popunjavanja, dostava obrasca i rokovi za dostavu uz članak 4. stavak 2. Propisuje se da obrazac OKFŠ treba biti dostavljam s potpisom „i/ili pečatom“ iz čega se razabire nastojanje da se pečat ne mora uvijek koristiti, ali odredba nije dovoljno precizna jer ovakva upućuje na to da obrazac treba biti ovjeren: - potpisom i pečatom (za slučaj „i“) - odnosno samo pečatom (za slučaj „ili“) za što vjerujemo da nije bila namjera. Smatramo da bi u cilju potpunog razumijevanja bilo svrsishodnije detaljnije urediti ovo pitanje sukladno prestanku inzistiranja na obveznom korištenju pečata u poslovanju. Primjerenije bi bilo propisati ovjeravanje obrasca na način da obrazac mora biti potpisan, a da je korištenje pečata izbor obrtnika pa ako se za to odluči onda obrazac mora ovjeriti i potpisom i pečatom. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Zakonom još uvijek nije ukinuta obveza pečata. Obveznici koji nisu u obvezi izrade pečata obrasce ovjeravaju potpisom, a ostali pečatom i potpisom. Ministarstvo poljoprivrede će u daljnjem postupku doraditi Pravilnik u smislu predviđanja elektroničkog potpisa.
8 HOK PRAVILNIK, Način popunjavanja, dostava obrasca i rokovi za dostavu uz članak 3. stavak 1. (nema oznake za komentare uz članak 3.) Iz ovako predloženog stavka, proizlazi da se obveza zadužuje kumulativno tj: - na temelju obračuna naknade - i na temelju godišnjeg financijskog izvještaja Financijske agencije. Stoga predlažemo preciznije urediti na koji se način obveza zadužuje, primjerice: - da se zadužuje na temelju obračuna naknade, a kontrolira se usporedbom s godišnjim financijskim izvještajem - odnosno, u slučaju da obveznik nije sam predao obračun naknade, zadužit će se temeljem godišnjeg financijskog izvještaja. Radi preciznosti odredbe, valjalo bi riješiti i pitanje na temelju čega se obveza zadužuje u slučaju ako se podaci iz obračuna naknade i godišnjeg financijskog izvještaja razlikuju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na komentaru. U slučaju da obveznik u zakonski definiranom roku ne preda OKFŠ obrazac, zadužuje ga se temeljem podataka iz GFI-a. Zakonom o šumama je propisana obveza predaje obrasca i novčane kazne u slučaju ne ispunjenja istoga. Ukoliko postoji razlika između OKFŠ obrasca i podataka iz GFI-a, ispravnu obvezu utvrđujemo kroz uskladu sa obveznikom.
9 Darko Balog PRAVILNIK, Način popunjavanja, dostava obrasca i rokovi za dostavu Obrazac u privitku nije usklađen sa čl.2.st.4. ovog Pravilnike te nije predviđeno polje za umanjenjenje za iznose potpore. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Radi se o stavci koja je varijabilna te kako takva nema predviđeno polje za umanjene. Na obrascu obračuna OKFŠ naknade je pod napomenom navedeno da se redak AOP1 između ostalog umanjuje za stavku 4. članka 2. Pravilnika.
10 Darko Balog PRAVILNIK, Način popunjavanja, dostava obrasca i rokovi za dostavu Pečat kao takav nije obvezan po niti jednom propiu i više manje sve institucije su izacile pečat kao obvezan sastoaj ovjere dokumenta. Molim da iz st.2. maknete pečat. Ovakva definicija i/ili u svakom je zbunjujuča jer bi ispalo da je dovoljan ili samo potpis ili samo pečat. Ako je tako onda sve ok. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Zakonom još uvijek nije ukinuta obveza pečata. Obveznici koji nisu u obvezi izrade pečata obrasce ovjeravaju potpisom, a ostali pečatom i potpisom. Ministarstvo poljoprivrede će u daljnjem postupku doraditi Pravilnik u smislu predviđanja elektroničkog potpisa.
11 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK, Registar obveznika Svakako je još bitnije izraditi KONTRAREGISTAR KORISNIKA REGISTRA TJ. uplaćenih sredstava. Tj. gdje se taj novac raspodjeli, jer ako ga država ubere kao parafiskalni namet i ubaci u vreću državnog proračuna , a bez jasne želje i cilja da se ta namjenska sredstva namjenski utroše onda ga nemojte ne ubirati, jer zatirete istinu. Tj omogučujete krađu. I da bitno je ako se kaže to je za to onda da se za to i iskoristi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Odredbama Zakona o šumama određeno tko su korisnici sredstava OKFŠ naknade. Korisnici su u obvezi dostaviti operativni godišnji plan. Za šume privatnih šumoposjednika operativni godišnji plan donosi Ministarstvo poljoprivrede, te se svi privatni šumoposjednici mogu javiti službenim osobama u ispostavama Ministarstva poljoprivrede.