Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PP Orahovica d.o.o. PRAVILNIK, Članak 18. Poštovani, predlažemo nadopuniti članak 18 na slijedeći način i uzimajući u obzir prijedlog za Prilog II: (1) Postupci započeti po odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“ („Narodne novine“, broj 46/20), dovršit će se po odredbama toga Pravilnika, s time da će se na sve započete postupke izračun potpore za dodatne troškove i/ili izgubljene prihode izračunati sukladno PRILOGU II. iz ovih izmjena i dopuna Pravilnika. (2) Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, u postupcima započetim po odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“ („Narodne novine“, broj 46/20), protiv odluka Ministarstva po prigovorima može se pokrenuti upravni spor. (3) Postupci se smatraju započetim donošenjem akta iz članka 11. stavka 2. odnosno članka 12. stavka 5. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“ („Narodne novine“, broj 46/20). Nije prihvaćen Članak 18. propisuje prijelazne odredbe, a koje su kao takve propisane Zakonom o akvakulturi te ih nije moguće mijenjati i/ili dopunjavati Pravilnikom kao podzakonskim propisom
2 PP Orahovica d.o.o. PRAVILNIK Poštovani, Primjena akvakulturnih metoda koje su u skladu sa specifičnim potrebama okoliša (članak 3.) provodi se na uzgajalištima koja su prvi puta u proizvodnji i na onima na kojima se proizvodnja provodila i prethodnih godina. S obzirom da se potpora dodjeljuje tek nakon proteka perioda 12 mjeseci provedbe i pridržavanja mjera, u izračun potpore trebaju se uračunati sve površina na kojima se mjere u toj godini provode. Iz tog razloga, a i radi jasnijeg izračuna, predlažemo nadopuniti Prilog II pojam C na način: C = uzgojna površina (ha) iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva na temelju podataka dostavljenih od strane korisnika na način i u roku propisanom Zakonom o akvakulturi i podzakonskim propisima koji uređuju obveze dostave predmetnih podataka za kalendarsku godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu. Za uzgojne površine koje su prvi puta u proizvodnji, korisnik je dužan dostaviti Izjavu o proizvodnim površinama u toj godini. Nije prihvaćen Izračun kompenzacije temelji se na izračunima provedenim u okviru projekta „Priprema poljoprivredno-okolišnih mjera za zaštitu prirode“ (ugovor br. MENP/QBS/12/01) u sklopu projekta financiranog zajmom Međunarodne banke za obnovu i razvoj „Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP) IBRD Zajam br. 8021-HR“ te se iznos kompenzacije od 365 eura po hektaru proizvodne površine temelji na površinama na kojima se odvija proizvodnja. Slijedom toga, za izračun se uzimaju u obzir površine (u hektarima) na kojima se je u prethodnoj godini odvijao uzgoj, a prema podacima iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva na temelju podataka dostavljenih od strane korisnika na način i u roku propisanom Zakonom o akvakulturi i podzakonskim propisima koji uređuju obveze dostave predmetnih podataka. Napominjemo kako se zahtjev za potporu podnosi na godišnjoj razini te se u isti mogu uključiti i površine koje nisu bile obuhvaćene prethodnim, ako se je u međuvremenu na istima počeo odvijati uzgoj te su iste obuhvaćene ranije navedenim evidencijama Uprave ribarstva.