Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Zakona o naseljima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Aleksandra Šujica ZAKON O NASELJIMA U članku 7. treba dodati novi stavak 2. "Mišljenje iz stavka 1. ovog članka daje su u roku 30 dana od dana dostave prijedloga. Ako se vijeće mjesnog odbora odnosno drugi oblik mjesne samouprave ne očituje smatra se da je mišljenje pozitivno. Obrazloženje: nedavanjem mišljenja tijelo mjesne samouprave može kočiti imenovanje javne površine Nije prihvaćen Sukladno članku 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug općine, grada, odnosno županije, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova.
2 Aleksandra Šujica ZAKON O NASELJIMA Članak 6. stavak 8. I ovaj bi stavak mogao dovesti do poteškoća u primjeni. U kojem trenutku se pribavlja mišljenje Povjerenstva mišljenje i da li će ono biti obavezno pri svakom imenovanju, kao primjerice mišljenje mjesnog odbora odnosno dr. oblika mjesne samouprave. Ukoliko se mišljenje traži prilikom svakog imenovanja treba se obvezati Povjerenstvo Vlade da ga dostavi u roku 30 dana od dostave prijedloga imenovanja. Prihvaćen Svi prijedlozi imena naselja, ulica i trgova nakon stupanja na snagu ovoga nacrta prijedloga Zakona moraju biti usklađeni s mišljenjem Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena. U nacrtu prijedloga zakona propisati će se da će povjerenstvo dati mišljenje u roku od 30 dana, a iznimno u roku od 60 dana od dana primitka prijedloga imena naselja, ulice ili trga.
3 Aleksandra Šujica ZAKON O NASELJIMA Članak 6. stavak 3. Ovaj je stavak nejasan. Ne odgovara nedvojbeno na pitanje da li u istom naselju mogu biti ulica i trg istog imena, pa i još pokoja javna površina primjerice, Zagrebačka ulica, Zagrebačka cesta i Avenija grada Zagreba. U uvjetima upotrebe suvremenih sistema navigacije dovodi do poteškoća u prometnu. Mišljenja sam da bi taj stavak trebao glasiti: „Na području naselja ne mogu biti dvije ili više javnih površina u općoj uporabi istog imena.“ Nije prihvaćen Člankom 6. propisano je kako naselje, ulica i trg moraju imati ime te kako na području jednog naselja ne mogu biti dvije ili više ulica odnosno trgova s istim imenom. U primjeru kojeg navodite „Zagrebačka ulica, Zagrebačka cesta i Avenija grada Zagreba“ predstavlja tri različita imena javnih površina u općoj uporabi kojima se sukladno zakonu mogu odrediti imena u okviru jednog naselja.
4 GRAD OPATIJA UVODNE ODREDBE, Članak 2. Dodati stavak 2. (2) Odluke o određivanju ili promjenama granica naselja, imena naselja, ulica i trgova opći su akti. Nije prihvaćen Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) propisano je da predstavnička tijela općine, grada i županije u svom samoupravnom djelokrugu donose odluke i druge opće akte u skladu sa svojim statutom te s toga istu odredbu nije potrebno ponavljati u nacrtu prijedloga Zakona o naseljima.
5 Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije NAČIN I POSTUPAK ODREĐIVANJA PODRUČJA I GRANICA NASELJA, Članak 4. Predlažemo dopunu stavka 3. tako da glasi: „(3) Granice naselja određuju se tako da idu granicama katastarskih čestica uvažavajući, gdje god je to moguće, prostorno funkcionalnu cjelovitost prostornim planom određenih građevinskih područja.“ Obrazloženje: Pri izradi i pregledu prostornih planova svjedočimo da se izmjenom granice naselja često događa da jedan dio građevinskog područja ostane u jednom naselju dok drugi dio pripadne drugom. Ovo se događa i kod izmjene geometrije granica od strane DGU, kod iscrtavanja u preciznijem mjerilu. Zbog toga predlažemo vezati izmjenu granica uz prostorno funkcionalnu cjelovitost građevinskih područja, kad god je to moguće. Nije prihvaćen Navedeno je propisano člankom 5. Nacrta prijedloga Zakona o naseljima koji propisuje da granicu područja naselja određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju vijeća mjesnog odbora odnosno drugog oblika mjesne samouprave koji se nalazi na području naselja na kojem se mijenja granica odnosno na području naselja koje se spaja ili razdvaja i nadležnog zavoda za prostorno uređenje županije odnosno Grada Zagreba, a odluka iz stavka 1. članka 5. mora biti u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje područje prostornog uređenja.
6 Mladen Kolarek NAČIN I POSTUPAK ODREĐIVANJA PODRUČJA I GRANICA NASELJA, Članak 4. (3) Načelno je ispravno da granice naselja budu usklađene s katastarskim česticama, uz jednu iznimku. Česti problemi u korištenju adresnog modela (RPJ) i njegovom općem prihvaćanju u društvu nastaju ako su granice naselja (katastarskih čestica) u naravi čestice ceste (ulice). Naime, ulica je jedinstvena u jednom naselju i s njom su povezani kućni brojevi. Ako granica naselja prolazi duž ulice (čestice ceste koja je ujedno i ulica) onda su kućni brojevi s jedne strane u jednom naselju, a s druge u drugom naselju. Tada u adresnom modelu nastaju dvije ulice istog naziva, svaka u svojem naselju, što ne odgovara stvarnom stanju u naravi i otežava primjenu takvog modela u praksi. Predlažem da se definira određivanje granica naselja sukladno granicama katastarskim česticama, ali uz izbjegavanje navedenog slučaja. Nije prihvaćen Navedeno je propisano člankom 5. Nacrta prijedloga Zakona o naseljima koji propisuje da granicu područja naselja određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju vijeća mjesnog odbora odnosno drugog oblika mjesne samouprave koji se nalazi na području naselja na kojem se mijenja granica odnosno na području naselja koje se spaja ili razdvaja i nadležnog zavoda za prostorno uređenje županije odnosno Grada Zagreba, a odluka iz stavka 1. članka 5. mora biti u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje područje prostornog uređenja.
7 Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije NAČIN I POSTUPAK ODREĐIVANJA PODRUČJA I GRANICA NASELJA, Članak 5. Predlažemo dopunu stavka 1. pojašnjenjem mišljenja koje daje županijski Zavod za prostorno uređenje u postupku donošenja odluke o području naselja. U odnosu na koji propis se daje mišljenje? Je li riječ o mišljenju da je granica usklađena s prostornim planom, odnosno s obuhvatom građevinskih područja? Ili da je u skladu s granicama katastarskih čestica, kako je navedeno u članku 4. stavku 3? Također, treba li prethodno uskladiti propise jer je djelatnost županijskih zavoda utvrđena Zakonom o prostornom uređenju? Isto tako, predlažemo dopunu stavka 2. kojom bi se pojasnilo na koji način odluka o granici područja naselja treba biti usklađena s odredbama Zakona o prostornom uređenju. Nije prihvaćen Mišljenje nadležnog zavoda za prostorno uređenje županije odnosno Grada Zagreba u postupku donošenja odluke o granici područja naselja smatra se stručnim poslovima prostornoga uređenja koja sukladno člancima 26. do 27. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) može davati Zavod u okviru svoje nadležnosti. Članak 5. stavak 2. nije potrebno dopunjavati obzirom da je predmetno pitanje određeno odredbama Zakona o prostornom uređenju (članak 47. stavak 2. i člancima 6. do 14. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)).
8 GRAD OPATIJA NAČIN I POSTUPAK ODREĐIVANJA PODRUČJA I GRANICA NASELJA, Članak 5. Stavak 5. i 6. predlažemo izmijeniti: (5)Jedinica lokalne samouprave snosi troškove pripreme i provedbe odluke iz stavka 1. ovog članka, uključiv i troškove postave tabela s nazivima naselja. (6) Troškove izmjene osobnih dokumenata, te promjena sjedišta trgovačkih društava, obrta i pogona vezane uz usklađenje koje promjena imena naselja iziskuje snose fizičke i pravne osobe svaka za sebe. --- Navedeno je neophodno kako bi se jasno razgraničilo tko snosi koje troškove i izbjeglo prebacivanje svih troškova na jedinice lokalne samouprave. Nije prihvaćen Nacrtom prijedloga zakona ostavlja se mogućnost da svaka jedinica lokalne samouprave samostalno odluči o troškovima provede odluke iz članka 5. stavak 1. nacrta prijedloga zakona.
9 GRAD OPATIJA NAČIN I POSTUPAK ODREĐIVANJA PODRUČJA I GRANICA NASELJA, Članak 5. Stavak 2. potrebno je brisati, jer je besmislen. Zakon o prostornom uređenju ne sadrži niti jednu odredbu po kojoj bi bilo moguće definirati područje naselja ili njegovu granicu. Zakon o prostornom uređenju koristi pojam naselja u brojnim svojim odredbama, ali samo u kontekstu cjelina za prostorno planiranje (izgrađeni i neizgrađenim dijelovima naselja i površine, planiranje izvan građevinskih područja naselja i sl.) koji se trebaju razraditi prostornim planovima JLS. Prostorni planovi JLS po st.2. ovog članka prijedloga nisu izvor za određivanje područja i granica naselja. Nije prihvaćen Odredba članka 5. stavka 2. Nacrta prijedloga zakona treba ostati iz razloga što su uvjeti uređenja određenog prostora naselja određeni Zakonom o prostornom uređenju, osobito u zoni ograničenja gdje se ne mogu osnivati nova naselja niti odrediti novi izdvojeni dijelovi građevinskog područja naselja (članak 47. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)).
10 Valerija Stipetić NAČIN I POSTUPAK ODREĐIVANJA IMENA NASELJA, ULICA I TRGOVA , Članak 6. (8) Što se tiče imena naselja, predlažem da se naselje ima ono ime kojim ga koriste njegovi stanovnici desetljećima, ako ne i stoljećima, jer se ''standardizacijom geografskih imena'' na području općine Križ tako mogu pronaći tabele kojima se označava ime naselja gdje na glavnoj ulici na tabeli za oznaku mjesta stoji ''Gornji Prnjarovac'', a samo nekoliko metara dalje, na ulasku u samo naselje stoji oznaka ''Gornji Prnjarovec''. Ne znam tko je potrebom da se naziv mjesta koje od davnina završava nastavkom ''-ec'' u kajkavskom govornom području, promijeni u tzv. književni ''-ac''. Na istom području nalaze se i naselja: Širinec, Okešinec, Johovec, ... Postavlja se pitanje hoće li netko i ta naselja, standardizacijom geografskih imena, preimenovati u ''književne'' Širinac, Okešinac, Johovac, ... Primljeno na znanje Člankom 148. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN br. 112/2018) propisano je osnivanje Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena koje, između ostalog, prati provedu propisa o naseljima i njihovu primjenu u geografskim imenima te daje prijedloge i preporuke standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj i stranih geografskih imena. U ožujku 2019. godine Vlada Republike Hrvatske imenovala je navedeno Povjerenstvo koje je donijelo Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj - imenovanje naselja, ulica i trgova, a sve kako bi imena naselja, ulica i trgova bila usklađena s pravopisnim normama hrvatskoga standardnog jezika. Kada postoji nesuglasje između geografskih imena koje se koriste na određenom području te imena koja su prisutna u Registru geografskih imena potrebno je uputiti upit Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena. Isto će temeljem analize donijeti preporuku da li da se prijedlog usvoji ili ne.
11 GRAD OPATIJA NAČIN I POSTUPAK ODREĐIVANJA IMENA NASELJA, ULICA I TRGOVA , Članak 6. U vezi stavka 5. koji su to međunarodni standardi. Da li je poznatno koja je maksimalna dužina slovne oznake naselja, koja je maksimalna dužina slovne oznake ulice. Da li se slova DŽ, LJ i NJ vode kao jedno slovo ili dva. Odredbu treba preformulirati na način da se izričito propiše maksimalni broj slova koje ulica ili trg mogu sadržavati, ili propisati da će to biti određeno pravilnikom iz članka 11. Nije prihvaćen Zakonom o naseljima propisano je da se imena ulica i trgova određuju na način da se mogu upisati na osobne dokumente koji se izrađuju u skladu s međunarodnim standardima. Duljina znakova koja se upisuje u osobne identifikacijske isprave ne uređuje se ovim nacrtom prijedloga zakona te uvjetovana je pravilima koja se odnose na osobne isprave na kojima se pojavljuje adresa i slično. Navedeno je definirano Uredbama Europske unije.
12 Mladen Kolarek NAČIN I POSTUPAK ODREĐIVANJA IMENA NASELJA, ULICA I TRGOVA , Članak 6. (5) Predlažem definiranje standarda imena ulica i trgova u Pravilniku koji slijedi. Ili barem poziv na određeni standard koji definira isto. Primljeno na znanje Zakonom o naseljima propisano je da se imena ulica i trgova određuju na način da se mogu upisati na osobne dokumente koji se izrađuju u skladu s međunarodnim standardima te su istima definirani stoga isti nisu predmet budećeg pravilnika.
13 GRAD OPATIJA NAČIN I POSTUPAK ODREĐIVANJA IMENA NASELJA, ULICA I TRGOVA , Članak 7. Stavak 4. i 5. predlažemo izmijeniti: (4 Jedinica lokalne samouprave snosi troškove pripreme i provedbe odluke iz stavka 1. ovog članka, uključiv i troškove postave tabela s nazivima ulica i trgova. (4) Troškove izmjene osobnih dokumenata, te promjena sjedišta trgovačkih društava, obrta i pogona vezane uz usklađenje koje promjena imena naselja iziskuje snose fizičke i pravne osobe svaka za sebe. -- Potrebno je definirati što su u smislu ovog Zakona troškovi osoba koje imaju prebivalište ili boravište odnosno sjedište: da li su to samo osobni dokumenti i koji (osobna, putovnica, vozačka, prometna) ili su to i brojni drugi troškovi (npr. izmjena podataka u zemljišnoj knjizi i katastru ako su u njima uz čestice bili označeni i kućni brojevi, izmjena npr. akta o kategorizaciji objekta i iznajmljivanju gdje je adresa biti dio tih akata, memorandumi na poslovnim dopisima, posjetnice, web stranice i sl.) Nije prihvaćen Nacrtom prijedloga zakona ostavlja se mogućnost da svaka jedinica lokalne samouprave samostalno odluči o troškovima provedbe odluke iz članka 7. stavak 4. nacrta prijedloga zakona.
14 GRAD OPATIJA OZNAČAVANJE IMENA NASELJA, ULICA I TRGOVA , Članak 8. Predlažemo da se stavak 5. preformulira: Troškove postave ploča s imenom naselja na javnim i nerazvrstanim cestama snosi upravljač ceste, a troškove postave ploče s imenima ulica i trgova snosi jedinice lokalne samouprave. ---- Trenutna formulacija je smješna jer propisuje da predstavničko tijelo treba: - donijeti odluku o načinu pribavljanja polče (da li to znači propisati da se postupak dobave provodi po Zakonu o javnoj nabavi ili na neki treći način kojeg može svaka jedinica lokalne samouprave smisliti sama za sebe i onda važno to potvrditi odlukom predstavničkog tijela). - načinu podmirivanja troškova dobave i postave tih ploča - po propisima i standardima vođenja materijalno-financijskog poslovanja je razumljivo da naručitelj podmiruje troškove na osnovu ispostavljenog računa dobavljača pa to ne treba posebno propisivati odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Prihvaćen Izmijenjeno na način da je propisano da troškove pribavljanja i postavljanja ploča s imenima naselja snosi upravitelj ceste, a troškove pribavljanja i postavljanja ploča s imenima ulica i trgova snosi jedinica lokalne samouprave.
15 TIHOMIR KLEMENT OZNAČAVANJE IMENA NASELJA, ULICA I TRGOVA , Članak 8. Gospodin Dragutin je sve lijepo obrazložio Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba na dokument objavljen na e savjetovanju, već općeniti komentar.
16 DRAGUTIN GUZALIĆ OZNAČAVANJE IMENA NASELJA, ULICA I TRGOVA , Članak 8. ad stavak (2) Potrebno je uskladiti pojam (značenje) naselja u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama , u Zakonu o cestama i pripadajućim podzakonskim aktima u kojima se koristi pojam "naselje". Oslanjajući se samo na Zakon o sigurnosti prometa na cestama nije dobro niti točno jer se tu vrlo nejasno tumači pojam naselja. ("»naselje« je prostor na kojem se redovi ili skupine zgrada nalaze s jedne ili s obiju strana ceste, dajući mu izgled ulice i čije su granice označene prometnim znakovima za obilježavanje naseljenih mjesta") Istovremeno upravljači cestama pokušavaju saznati gdje postaviti tablu "naziv naseljenog mjesta" jer to nije u ingerenciji policije i krovnog Zakona o sigurnosti prometa nego u ingerenciji Zakona o cestama koji je krovni zakon upravljača cestama i Pravilnika o prometnim znakovima. Pojam naselja i mjesto postavljanja table "naziv naseljenog mjesta" nije ni približno isto i ne smije se miješati jer policija prekršajno postupa upravo na osnovu tog prometnog znaka kojeg ne postavlja, a upravljači cestama se moraju osloniti na propis po kojem će se odrediti mjesto postavljanja. Hoće li to biti granica građevinskog područja (po GUP ili PPUG, odnosno PPUO), što je najlogičnije ili neka druga linija, to je najvažnije pitanje. Upravo to je prijepor i u sudskim postupcima, a i upravljači cestama prema Zakonu o cestama imaju određene obveze vezano uz koridore unutar i izvan naseljenog mjesta. (unutar tabli naseljenog mjesta) i upravo se očekuje da se konačno to definira u ovom Zakonu te da se mjesto postavljanja table naseljenog mjesta određuje preko službenika iz katastra, predstavnika JLS koji predstavlja nerazvrstanu cestu i upravitelja javnom cestom. MUP u tom dijelu nije potreban jer postupa u odnosu prema mjestu postavljanja table kao i prema svakom drugom prometnom znaku. Mjesto postavljanje table mora biti navedeno i u Odluci o uređenju prometa koju donosi JLS. Dragutin Guzalić , ravnatelj ŽUC Koprivničko-križevačke županije Nije prihvaćen Sukladno Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor ( NN br. 74/15) članak 4. stavak 2. uvodni dio svakog propisa može sadržavati i pojedine pojmove kojima se daje određena definicija koji oni imaju samo u smislu toga propisa.
17 DRAGUTIN GUZALIĆ OZNAČAVANJE IMENA NASELJA, ULICA I TRGOVA , Članak 11. Ime naseljenog mjesta je tabla koja je i prometni znak i u tom smislu mora se isto uskladiti sa Pravilnikom o prometnim znakovima. To se ne odnosi na trgove i ulice. Dragutin Guzalić , ravnatelj ŽUC Koprivničko-križevačke županije Primljeno na znanje Sukladno članku 8. nacrta prijedloga Zakona o naseljima ploča s imenom naselja smatra se prometni znak »naziv naseljenog mjesta« koji se izrađuje i postavlja u skladu s propisima o sigurnosti prometa na cestama.
18 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE OBILJEŽAVANJE ZGRADA KUĆNIM BROJEVIMA, Članak 12. Čest je slučaj da u dvorištu postoje apartmani (znači, stambene jedinice), koji se koriste sezonski, a za koje je sukladno stavku 2. ovog članka obavezno ishodovati kućni broj, iako u biti predstavljaju jednu cjelinu s kućom. Mišljenja smo da u takvim situacijama nema potrebe za njihovim obilježavanjima novim kućnim brojevima. Stoga predlažemo da se u ovaj članak doda novi stavak koji bi glasio: "Ukoliko na jednoj građevnoj čestici postoji više zgrada stambene ili mješovite namjene a koje predstavljaju jednu funkcionalnu cjelinu, onda se kućni broj može dodijeliti svakoj od tih zgrada ili samo zgradi koja predstavlja primarnu zgradu." Nije prihvaćen Svaka zgrada mora biti obilježena kućnim brojem u skladu s ovim Zakonom. Kućnim brojevima moraju biti obilježene sve zgrade koje su stambene, poslovne, javne ili mješovite namjene, podzemne zgrade koje imaju zaseban ulaz, zgrade koje služe za povremeni boravak.
19 Grad Pula - Pola OBILJEŽAVANJE ZGRADA KUĆNIM BROJEVIMA, Članak 12. Vezano uz prijedlog iz stavka 6. članka 12., kojim je utvrđeno da pločica kojom se zgrada obilježava kućnim brojem (u naseljima u kojima je uspostavljen sustav ulica i trgova), pored kućnog broja sadrži i ime ulice odnosno trga, smatramo da je u najmanju ruku potrebno definirati vrijeme (rok) prilagodbe, obzirom da se radi o određenim financijskim izdacima što je u odnosu na sadašnje okolnosti vrlo zahtjevno. Također smatramo primjerenim da se mogućnost reguliranja predmetnog pitanja prepusti jedinicama lokalne samouprave, posebno onih situacija u kojima se pločica neće moći adekvatno oblikovati (dužina teksta, dvojezični naziv i sl.), kako bi se kroz odgovarajući akt jedinice lokalne samouprave, definirale i uredile takve specifične situacije, ali općenito i oblikovanje ploča s nazivom ulice ili trga. Naime, bilo bi potrebno da se takva mogućnosti utvrdi i pravilnikom čija je izrada predviđena člankom 11. prijedloga Zakona. Izmjena postojećeg načina označavanja ulica i trgova (preoblikovanje postojećih ploča) predstavljala bi znatno financijsko opterećenje za jedinicu lokalne samouprave. Nije prihvaćen Navedena odredba nacrta prijedloga zakona primjenjivat će se od dana njegovog stupanja na snagu. Važećim Pravilnikom o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te obilježavanju zagrada brojevima ( NN br. 4/90 i 91/11) u članku 11. stavak 3. propisano je kako se aktima jedinica lokalne samouprave kojima se propisuje komunalni red može odrediti da se ispod broja zgrade ispisuje i ime ulice odnosno trga. Ovim nacrtom prijedloga zakona propisuje se kako pločica kojom se zgrada obilježava kućnim brojem, u naseljima u kojima je uspostavljen sustav ulica i trgova, pored kućnog broja, sadrži i ime ulice odnosno trga. Dakle, isto više neće ovisiti o aktima jedinica lokalne samouprave. Detaljna pravila o označavanju zgrada brojevima propisat će se pravilnikom koji se donosi temeljem zakona. Člankom 14. stavak 2. nacrta prijedloga zakona propisano je :" Način pribavljanja pločica s kućnim brojevima zgrada, izgled te način podmirivanja troškova pribavljanja i postavljanja tih pločica može se urediti i odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.
20 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE OBILJEŽAVANJE ZGRADA KUĆNIM BROJEVIMA, Članak 13. Člankom 96. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/2009), navodi se kako, citiramo: „O upravnoj stvari odlučuje se rješenjem.“. Kako je stavkom 2. ovog članka jasno navedeno kako rješenje o određivanju kućnog broja zgradi nije upravni akt, predlažemo da se riječ „rješenje“ iz ovog stavka zamijeni nekim drugim prikladnim izrazom, npr. „odluka“, a sve kako bi se izrazi (značenja) iz ovog Zakona uskladili sa izrazima (značenjima) iz Zakona o općem upravnom postupku. Nije prihvaćen Temeljem članka 121. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) područni ured za katastar odnosno ured Grada Zagreba, na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti, određuje zgradi kućni broj rješenjem koje sadrži i broj katastarske čestice na kojoj je zgrada sagrađena u skladu s propisima o naseljima.
21 GRAD OPATIJA OBILJEŽAVANJE ZGRADA KUĆNIM BROJEVIMA, Članak 13. Potrebno je dodati stavak 3: (3) Rješenje o kućnom broju dostavlja se podnositelju zahtjeva, vlasniku zgrade na kojeg se rješenje odnosi, kao i jedinici lokalne samouprave na čijem se području nekretnina nalazi. ---- Posebno je važno propisati obvezu dostave rješenja jedinici lokalne samouprave, radi usklađivanja brojnih drugih evidencija jedinica lokalne samoprave s ispravnim adresnim modelom katastra (primjerice, komunalna naknada). Nije prihvaćen Registar prostornih jedinica se vodi i održava u nadležnosti Državne geodetske uprave, a osniva se u svrhu stvaranja službene osnove za prikupljanje, evidentiranje, iskazivanje, razmjenjivanje i povezivanje različitih vrsta prostornih podataka. Državna geodetska uprava na zahtjev jedinice lokalne samouprave besplatno daje na korištenje ažurne podatke Registra prostornih jedinica u kojem se nalaze i podaci zgrada s pripadajućim kućnim brojevima te s toga smatramo da nije potrebno stvarati dodatnu evidenciju o kućnim brojevima u jedinicama lokalne samouprave.
22 GRAD OPATIJA OBILJEŽAVANJE ZGRADA KUĆNIM BROJEVIMA, Članak 14. Stavak 3. tredba brisati kao nepotreban. Odluke o određivanju granice naselja, promjene imena i imenovanju ulica jesu opći akti i kao takvi se objavljuju u službenom glasilu jedinica lokalne samouprave. To ne treba posebno ponovno isticati. Prihvaćen Članak 14. stavak 3. nacrta prijedloga Zakona o naseljima se briše s obzirom da je člankom 73. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) propisano kako predstavničko tijelo općine, grada i županije u svom samoupravnom djelokrugu donosi odluke i druge opće akte, u skladu sa svojim statutom te kako se, prije nego što stupi na snagu opći akt, obavezno objavljuje u službenom glasilu jedinice.
23 GRAD OPATIJA OBILJEŽAVANJE ZGRADA KUĆNIM BROJEVIMA, Članak 14. Predlažemo izmijeniti stavak 2: Jedinica lokalne samouprave može odlukom o komunalnom redu propisati jednoobrazni izgled i oblik pločica s kućnim brojem. Nije prihvaćen Člankom 14. stavak 2. nacrta prijedloga zakona već je propisano kako se Odlukom predstavničkog tijela može urediti izgled pločice s kućnim brojem.
24 Jug Puljizević OBILJEŽAVANJE ZGRADA KUĆNIM BROJEVIMA, Članak 14. Riječ "pločica" se treba zamijeniti odgovarajućim izrazom poput "oznaka" i sl. Sve je veći broj novih stambenih zgrada koje imaju kućni broj napisan na staklenoj površini na ulazu (npr. iznad ulaznih vrata). Takve oznake su pregledne, jasne, vidljive iz daljine i sl... pločica je arhaično rješenje i nema nikakvog razloga zadržati rješenje iz zakona starog preko 30 godina. Isto tako sporno je zašto bi upravitelj stambene zgrade o svom trošku morao postaviti "pločicu". Zakon iz '89. koristi izraz "vlasnik ili korisnik"... a sada samo mijenjamo "korisnik" u "upravitelj" iako je njihov pravni položaj potpuno različit. Predloženi novi stavak 1.: "(1) Vlasnik, odnosno suvlasnici zgrade, dužan je oznaku s kućnim brojem zgrade, o svom trošku istaknuti najkasnije u roku od 60 dana od dana primitka rješenja kojim se određuje kućni broj." Nije prihvaćen Današnji zahtjevi za označavanjem ulica i kuća su ostali isti, pri čemu se ulice označavaju pločama, a kućni brojevi pločicama, pri čemu broj zgrade treba biti što veći, brojke jasno istaknute u pismu (fontu) koji se lagano čita otkud i potječe naziv ploča/pločica koje je usko povezan za izgled i način izrade iste. Temeljem članka 36. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst NN 81/2015) propisano je da ako više osoba ima neku stvar u svome vlasništvu tako da svakoj pripada po dio toga prava vlasništva, računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari, sve su one suvlasnici te stvari, a dijelovi prava vlasništva koji im pripadaju njihovi su suvlasnički dijelovi. Vlasnici nekretnine mogu biti pojedinačni vlasnici ili suvlasnici nekretnine. Suvlasnici su dužni sudjelovati u upravljanju, dužni su odrediti osobu koja će obavljati poslove zajedničkog upravitelja i osnovati zajedničku pričuvu. Oni odlučuju o svim pitanjima koja se tiču zajedničkih dijelova i uređaja zgrade sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Međuvlasničkog ugovora i ostalih propisa. Sukladno navedenom zajednički upravitelj zastupa vlasnike odnosno suvlasnike u poslovima zajedničkog upravljanja.
25 GRAD OPATIJA PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 17. Potrebno je propisati istu kaznu za vlasnike i upravitelje zgrade koji pločice s kućnim brojem postavljene do dana stupanja na snagu Zakona ne uskladu u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona s oblikom i sadržajem koji proizlazi iz članka 12. Nije prihvaćen Odredba članka 12. stavak 6. nacrta prijedloga zakona primjenjivat će se od dana njegovog stupanja na snagu . Važećim Pravilnikom o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te obilježavanju zagrada brojevima ( NN br. 4/90 i 91/11) u članku 11. stavak 3. propisano je kako se aktima jedinica lokalne samouprave kojima se propisuje komunalni red može odrediti da se ispod broja zgrade ispisuje i ime ulice odnosno trga. Ovim nacrtom prijedloga zakona propisuje se kako pločica kojom se zgrada obilježava kućnim brojem, u naseljima u kojima je uspostavljen sustav ulica i trgova, pored kućnog broja, sadrži i ime ulice odnosno trga. Dakle, isto više neće ovisiti o aktima jedinica lokalne samouprave. Detaljna pravila o označavanju zgrada brojevima propisat će se pravilnikom koji se donosi temeljem zakona. S obzirom na navedeno neće biti potrebe usklađivanja postojećih pločica, pa samim time nema niti potrebe za propisivanjem kazne za neusklađenje.
26 Udruga gradova u RH PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 17. Prekršajnu odredbu proširiti na način da obuhvati i slučajeve u kojima vlasnik na objektu istakne pločicu s kućnim brojem koji nije u skladu s brojem određenim u rješenju. U praksi postoje slučajevi u kojima vlasnik prenese kućni broj s jednog objekta na drugi. Prihvaćen Izmijenjen članak 17.
27 Jug Puljizević PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 17. Upravitelj upravlja nekretninom u ime i za račun suvlasnika u granicama utvrđenim ugovorom (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima). Samim time, nejasno je iz čega se izvlači prekršajna odgovornost upravitelja zgrade. Odgovorni mogu biti jedino suvlasnici. Jednako tako, ovakvim rješenjem stavlja se vlasnike u nepovoljniji položaj u odnosu na suvlasnike. Ovakav prijedlog zajedno s problematičnim čl. 14. može dovesti do bizarnih situacija koje bi zatrpale sudove. Predložena izmjena: "Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik odnosno suvlasnici zgrade ako ne istaknu oznaku s kućnim brojem zgrade najkasnije u roku od 60 dana od dana primitka rješenja kojim se određuje kućni broj (članak 14. stavak 1. ovoga Zakona)." Nije prihvaćen Temeljem članka 36. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst NN 81/2015) propisano je da ako više osoba ima neku stvar u svome vlasništvu tako da svakoj pripada po dio toga prava vlasništva, računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari, sve su one suvlasnici te stvari, a dijelovi prava vlasništva koji im pripadaju njihovi su suvlasnički dijelovi. Vlasnici nekretnine mogu biti pojedinačni vlasnici ili suvlasnici nekretnine. Suvlasnici su dužni sudjelovati u upravljanju, dužni su odrediti osobu koja će obavljati poslove zajedničkog upravitelja i osnovati zajedničku pričuvu. Oni odlučuju o svim pitanjima koja se tiču zajedničkih dijelova i uređaja zgrade sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Međuvlasničkog ugovora i ostalih propisa. Sukladno navedenom zajednički upravitelj zastupa vlasnike odnosno suvlasnike u poslovima zajedničkog upravljanja.
28 GRAD OPATIJA ZAKON O NASELJIMA, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Prijelazne i završne odredbe ne uređuju obvezu usklađivanja postojećih kućnih brojeva s ovim Zakonom. Brojni su primjeri da postojeći kućni brojevi ne sadrže i naziv ulice ili naselje u kojemu se nalaze, te bi bilo nužno odrediti rok (primjerice 12 mjeseci) kojemu su vlasici odnosno upravitelji zgrada dužni postaviti kućni broj koji sadržajno odgovara odredbama članka 12. ovog Zakona. Nije prihvaćen Odredba članka 12. stavak 6. nacrta prijedloga zakona primjenjivat će se od dana njegovog stupanja na snagu . Važećim Pravilnikom o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te obilježavanju zagrada brojevima ( NN br. 4/90 i 91/11) u članku 11. stavak 3. propisano je kako se aktima jedinica lokalne samouprave kojima se propisuje komunalni red može odrediti da se ispod broja zgrade ispisuje i ime ulice odnosno trga. Ovim nacrtom prijedloga zakona propisuje se kako pločica kojom se zgrada obilježava kućnim brojem, u naseljima u kojima je uspostavljen sustav ulica i trgova, pored kućnog broja, sadrži i ime ulice odnosno trga. Dakle, isto više neće ovisiti o aktima jedinica lokalne samouprave. Detaljna pravila o označavanju zgrada brojevima propisat će se pravilnikom koji se donosi temeljem zakona. S obzirom na navedeno neće biti potrebe usklađivanja postojećih pločica, pa samim time nema niti potrebe za propisivanjem kazne za neusklađenje.