Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR KLEMENT PRIJEDLOG VIŠEGODIŠNJEG PROGRAMA Obzirom da se pokušava počistiti stanje na terenu i uskladiti sa knjigama, ne bi li bilo dobro da se ukoliko npr ja kao vlasnik s nesređenim stanjem parcele u gruntovnici ili katastru ,a s namjerom i željom da se to riješi i raščisti nebi li na lokalnoj razini geodetske uprave to mogao olakšano rješiti, a ne da ispadne "pita skuplja nego tepsija" To jest. Angažiraj geodeta, odvjetnika i 3 babice i možda če se uspjeti rješiti, a možda i neće. A o samom trošku da i negovorim pogotovo kada se radi o neatraktivnim zemljištima. Zapravo smatram između ostaloga treba uvesti neku opciju pojednostavljenih postupaka. Primljeno na znanje U skladu s člankom 64. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) u postupku održavanja katastarskog operata katastra nekretnina osnivanje novih katastarskih čestica provodi se u katastarskom operatu na temelju potvrđenog geodetskog elaborata u kojem su iskazane koordinate lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica koje se mogu jednoznačno obnoviti na terenu i pravomoćnog rješenja donesenog u upravnom postupku koje sadrži izvod iz katastarskog plana s popisom koordinata osnovanih katastarskih čestica.
2 Ivan Matković PRIJEDLOG VIŠEGODIŠNJEG PROGRAMA, 3. ANALIZA STANJA Ako je odgovornost na strani države zašto se niti jednom riječju u programu ne spominje rješavanje pitanja zemljišnih knjiga za one katastarske općine u kojima zemljišne knjige ne postoje. Da li je kontaktirano Ministarstvo pravosuđa i uprave prilikom izrade ovog programa? Također ako je odgovornost na strani države kako se navodi u programu zašto se programom ne obuhvati sređenje stanja u katastarskim općinama za koje postoje dvojne numeracije, odnosno različiti podaci katastra i zemljišnih knjiga? Takvih je katastarskih općina u RH nekoliko stotina i koncentrirane su u najvećim gradovima RH (Zagreb, Rijeka, Split i Dubrovnik) te radiklano negativno utječu na sve podatke koje navodite u poglavlju "analiza stanja" ovog programa. Da li je i po tom pitanju kontaktirano Ministarstvo pravosuđa i uprave prilikom izrade ovog programa? Primljeno na znanje Na ovaj višegodišnji program koji Državna geodetska uprava predlaže Vladi Republike Hrvatske ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa dalo je prethodnu suglasnost. Ovim programom obuhvaćena su građevinska područja u katastarskim općinama za područje cijele Republike Hrvatske osim za one u kojima su provedene katastarske izmjere u okviru ranijih programa. Državna geodetska uprava i Ministarstvo pravosuđa i uprave pitanje osnivanja zemljišnjih knjiga za katastarske općine za koje nisu osnovane zemljišne knjige te rješavanje pitanja katastarskih općina u kojima postoje dvojna numeracija rješavaju se u okviru redovnih aktivnosti nadležnih institucija.
3 Ivan Matković PRIJEDLOG VIŠEGODIŠNJEG PROGRAMA, 3. ANALIZA STANJA U analizi stanja predlažemo maknuti suvišne riječi "unatoč svemu" s obzirom na to da je riječ o osnovnim poslovima Državne geodetske uprave. Prihvaćen Izbrisane riječi “unatoč svemu”.
4 Ivan Matković PRIJEDLOG VIŠEGODIŠNJEG PROGRAMA, 3. ANALIZA STANJA Kriteriji za predlaganje građevinskih područja koja će biti obuhvaćena ovim programom nisu dovoljno jasni. Ne navodi se da li će se obuhvaćati područja s manjim financijskim vrijednostima, manjim intenzitetom prometa, manjom gustoćom naseljenosti? Ako će se uzimati manja navedena prva tri razloga tada se pomažu gospodarski slabi krajevi što je ispravno, ali ako će se uzimati veća navedena prva tri razloga tada treba računati na to da će siromašna područja biti još više siromašna, a bogata područja će se još više i bolje razvijati. Valja poraditi na jasnom definiranju navedenih kriterija s time da je iz četvrtog razloga, jasno da se radi o još jednoj mjeri koja ne pomaže razvoju siromašnijih dijelova Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Glavna aktivnost iz Programa je obnova katastra i zemljišne knjige za 600.000 ha zemljišta i nekretnina u svim građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj kao i u područjima oko građevinskih područja koja su značajna za razvoj gradova i općina. Iz ovog programa bit će izuzeta područja koja su u proteklih 20-tak godina bili obuhvaćeni postupkom katastarskih izmjera. Odabir i redoslijed katastarskih općina na kojima će se provoditi poslovi i zadaci iz programa odredit će se godišnjim programima.
5 Ivan Matković PRIJEDLOG VIŠEGODIŠNJEG PROGRAMA, 3. ANALIZA STANJA Prema čijoj procjeni se u građevinskim područjima odvija 80% svih gospodarskih djelatnosti? Ima li to gdje službeno i javno objavljeno? Da li je navedena procjena javno dostupna? Time što se zanemaruje izmjera poljoprivrednih područja, ovim programom se ne pomaže razvoju ionako slabo razvijene hrvatske poljoprivrede. Zašto se isključivo koncentrira na građevinska područja kada postoji potreba uređenja i poljoprivrednih zemljišta u katastarskom i zemljišnoknjižnom pogledu? Primljeno na znanje Glavna aktivnost iz Programa je obnova katastra i zemljišne knjige za 600.000 ha zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj kao i u područjima oko građevinskih područja koja su značajna za razvoj gradova i općina i na kojima se prema našoj procjeni odvija više od 80% svih gospodarskih aktivnosti.
6 Ivan Matković PRIJEDLOG VIŠEGODIŠNJEG PROGRAMA, 5. PROVEDBA PROGRAMA Znači li to dvostruko financiranje istog posla? Za isti posao Vlada RH je već namijenila sredstva Detaljnim planom izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, obnove odnosno osnivanja zemljišnih knjiga kojeg je Vlada RH prihvatila zaključkom KLASA: 022-03/18-07/402; URBROJ: 50301-25/27-18-3 od dana 04. listopada 2018. godine. Zašto Potprogram D ulazi u program kada je riječ o redovnim poslovima Državne geodetske uprave (Osiguravanje funkcioniranja integriranih informacijskih sustava u funkciji politike upravljanja prostorom Republike Hrvatske.)? Na koji način je ispitan kapacitet gospodarskih subjekata za usluge održavanja integriranih informacijskih sustava, ako se radi o poslovima održavanja računalnih aplikacija, a koji se poslovi provode putem javnih natječaja na koji se mogu javiti gospodarski subjekti s bilo kojeg kontinenta planete Zemlje? Molimo navesti s kojim gospodarskim subjektima je komunicirano i na koji način je ispitano tržište? Primljeno na znanje U Programu su iskazani i poslovi koji su obuhvaćeni Detaljnim planom izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, obnove odnosno osnivanja zemljišnih knjiga kojeg je Vlada RH prihvatila zaključkom KLASA: 022-03/18-07/402; URBROJ: 50301-25/27-18-3 od dana 04. listopada 2018. godine. Sredstva potrebna za provedbu Detaljnog plana (zapošljavanje državnih službenika) osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. na pozicijama Ministarstva pravosuđa - općinskih sudova i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja - Državne geodetske. Aktivnosti iz Programa započinju 2021. godine. Potprogram D) obuhvaća održavanje i nadogradnju integriranih informacijskih sustava za podršku prikupljanju, vođenju, održavanju i dijeljenju prostornih podataka i informacija i podršku procesima koji se obavljaju u okviru Programa. Kapaciteti gospodarskih i pravnih subjekata za usluge održavanja integriranih informacijskih sustava izračunat je na temelju već obavljenih poslove i zadataka istog i sličnog sadržaja odnosno na temelju već postignutih cijena iz ugovora koje ova Uprava ima sa različitim pravnim i gospodarskim subjektima.
7 Ivan Matković 5. PROVEDBA PROGRAMA, 5.3. ROKOVI IZVRŠENJA PROGRAMA Provođenje tehničkog nadzora čega?? Primljeno na znanje U skladu s člankom 52. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) tehnički nadzor nad provedbom katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija mogu obavljati osobe koje imaju suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe osnivanja katastra nekretnina sukladno posebnom zakonu.
8 Ivan Matković 5. PROVEDBA PROGRAMA, 5.3. ROKOVI IZVRŠENJA PROGRAMA Ehničkog nadzora? Prihvaćen Ispravljeno u tehničkog nadzora.
9 Ivan Matković 5. PROVEDBA PROGRAMA, 5.3. ROKOVI IZVRŠENJA PROGRAMA Kakav je to ehnički nadzor? Nadzor čega? I što će se raditi tim nadzorom i tko će ga provoditi? Primljeno na znanje U skladu s člankom 52. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) tehnički nadzor nad provedbom katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija mogu obavljati osobe koje imaju suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe osnivanja katastra nekretnina sukladno posebnom zakonu
10 Ivan Matković PRIJEDLOG VIŠEGODIŠNJEG PROGRAMA, 6. ZAKLJUČAK PROGRAMOM DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA ZA RAZDOBLJE 2001. – 2005. JASNO SU BILA NAVEDENA I FINANCIJSKA SREDSTVA ZA IZVRŠENJE TOG PROGRAMA. ZAŠTO SE FINANCIJSKA SREDSTVA NE NAVODE I OVIM PROGRAMOM TE ŠTO VRIJEDI OBJAVA U NARODNIM NOVINAMA BEZ JASNO I TRANSPARENTNO NAVEDENIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA? Primljeno na znanje Program se izvršava kroz godišnje programe koji se odnose na poslove katastra nekretnina i koje na prijedlog Državne geodetske uprave, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, donosi Vlada Republike Hrvatske. Odabir i redoslijed katastarskih općina na kojima će se provoditi poslovi i zadaci iz programa te iznos planiranih financijskih sredstava odredit će se godišnjim programima.