Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. - „POLJOPRIVREDNICI“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska poljoprivredna komora NATJEČAJ HPK: Ukoliko je proizvođač povećao obim proizvodnje u godini 2020. u odnosu na 2019. i ostvario veću dobit, zapravo sa istom proizvodnjom u 2019., ostvario je gubitak. Kako to iznivelirati? Predlažemo paušalno svim poljoprivrednicima u postotku nadoknaditi izgubljenu dobit po hektaru ili grlu za određene sektore. Nije prihvaćen Potpora za mjeru 21 ne dodjeljuje se po ha ili po grlu. Ministarstvo poljoprivrede je od početka pandemije donijelo niz programa za poljoprivredne proizvođače koji su imali za cilj i održavanje zaposlenosti te osiguranje prehrambene sigurnosti stanovništva, te isplatilo preko tri milijarde kuna izravnih potpora i potpora za IAKS mjere ruralnog razvoja značajno ranije nego u prethodnim godinama. Sva ova sredstva doprinijela su ublažavanju posljedica pandemije COVID-19. Potpora iz ove mjere ostvaruje se isključivo na temelju pada likvidnosti koja se iskazuje temeljem pada prihoda i primitaka u 2020. godini u odnosu na 2019. godini. Držimo da je predloženi način provjere primitaka i prihoda na temelju podataka iz GFI i podataka iz prijave poreza na dohodak pravedan, da su podaci pouzdani i provjerljivi te da najbolje prikazuje stvarne poteškoće u poslovanju koje su poljoprivrednici imali u prethodnoj godini. Osim toga, smatramo da su uvjeti o smanjenju prihoda i primitaka u skladu s propisima iz područja poreznog zakonodavstva, Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/2016, 106/2018, 121/2019, 32/2020 i 138/2020) i Zakona o porezu na dobit („Narodne novine“, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20).
2 DAJA NATJEČAJ Smatram da bi uvijet za dodjelu ove potpore trebalo uzeti u obzir financijski rezultat na kraju 2020, a ne odnos prihoda 2020 prema 2019.Osobno sam u 2020 godini povećao proizvodnju, pa mi je i veći ukupni prihod ,ali zbog velikog pada cijena svinja u 2020 godini financijski rezultat na kraju godine mi je u minusu. Nije prihvaćen Cilj provedbe mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ je što većem broju korisnika omogućiti da ostvare potporu radi ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 i osiguranje likvidnosti. Držimo da je predloženi način provjere primitaka i prihoda na temelju podataka iz GFI i podataka iz prijave poreza na dohodak pravedan, da su podaci pouzdani i provjerljivi te da najbolje prikazuje stvarne poteškoće u poslovanju koje su poljoprivrednici imali u prethodnoj godini. Osim toga, smatramo da su uvjeti o smanjenju prihoda i primitaka u skladu s propisima iz područja poreznog zakonodavstva, Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/2016, 106/2018, 121/2019, 32/2020 i 138/2020) i Zakona o porezu na dobit („Narodne novine“, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20).
3 EUROKONZALTING NATJEČAJ Poštovani, Kao uvjet prihvatljivosti naveden je sljedeći: „Prihodi i primici će se umanjiti za sve vrste potpora koje je Ministarstvo poljoprivrede isplatilo u 2019. i 2020. godini, kao i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (de minimis potpore).“ Ovim uvjetom nisu obuhvaćene i ne spominju se izvanredne potpore COVID-19 pandemije niti potpore COVID-19 Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje su direktno knjižene u prihodima i primicima korisnika. Iste su proizašle iz pada poslovanja u pojedinom razdoblju tijekom godine ili slijedom zatvaranja/obustave poslovanja odlukom Stožera obzirom da se neki poljoprivredni proizvođači bave i drugim djelatnostima osim poljoprivredom. Oni korisnici koji su ih knjižili kao prihode ili primitke stavljeni su u nepovoljan položaj naspram onih koji nisu koristili tu mogućnost te ih nisu prikazali u svojim poslovnim knjigama za proteklu 2020. godinu. Shodno navedenom, iste izvanredne potpore za COVID-19 ne bi trebalo obračunavati u prihode/primitke, te bi korisnici koji su ih priznali trebali dostaviti dokaze o njihovom knjiženju. Primljeno na znanje Umanjivanjem potpora koje je Agencija za plaćanja isplatila u 2019. i 2020. godini na osnovu Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja želi se umanjiti utjecaj potpora na uvjete prihvatljivosti koji korisnici moraju ispuniti. Ove potpore su potpore dohotku koje imaju izravan utjecaj na nastavak poljoprivredne proizvodnje i osiguranje prehrambene sigurnosti stanovništva. Osim toga, pravo na neke od potpora koje navodite poljoprivrednici nisu mogli niti ostvariti. Potpora za očuvanje radnih mjesta je potpora čiji su krajnji korisnici posloprimci i ne utječe na poslovni rezultat poslodavca.
4 Aleksandra Dvornić NATJEČAJ Poštovani, Smatram da bi uvjet prihvatljivosti pod točkom 2.1. c koji glasi c. Korisnici u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine imaju evidentirano smanjenje primitaka ili smanjenje prihoda od minimalno 15%, odnosno od najmanje 18.897,75 kuna , u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini trebao biti izmijenjen jer konkretno imam OPG koji ima smanjenje prihoda u iznosu 273 571 kunu i zadovoljavam kriterij iznosa pada prihoda od 18.897,75 kuna ali izračunom u postotku pada prihoda to iznosi 13,31 % i taj kriterij ne zadovoljavam. Kako je već navela kolegica u prethodnim komentarima trebalo bi uvažiti ispunjenje kriterija u iznosu pada koji je novčano izražen u iznosu 18.897,75 kuna, a postotak ili korigirati smanjenjem sa iznosa 15% na niži ili izostaviti jer mnogim OPG-ovima ovakvi kriteriji nisu realni odnosno isključuju prihvatljivost ako ih ovako objavite u Natječaju. Nadam se da ćete uvažiti ovaj moj prijedlog. Srdačan pozdrav. Nije prihvaćen Cilj nam je bio obuhvatiti većinu potencijalnih korisnika što smo, vjerujemo, uspjeli s obzirom na broj korisnika koji je ostvario pravo na isplatu potpore. U provedbi mjere 21 pokušali smo pronaći najbolji mogući put za što bržu provedbu ove mjere, osobito imajući u vidu da je prema Uredbi (EU) 2020/872 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204, 26.6.2020.) potrebno izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu do 31. prosinca ove godine. Također smo uzeli u obzir iskustva drugih država članica u načinu provedbe ove mjere. U većini država članica uvjet za ostvarenje potpore je obveza da su potencijalni korisnici u sustavu PDV-a, dok je u nekim državama prag prihvatljivosti 30 % pada prometa. U Hrvatskoj smo se odlučili za definiranje prihvatljivosti korisnika prema padu primitaka ili padu prihoda koji je svega 15 %, što je najniži postotak pada u usporedbi s ostalim državama članicama. Držimo da je predloženi način provjere primitaka i prihoda na temelju podataka iz GFI i podataka iz prijave poreza na dohodak pravedan, da su podaci pouzdani i provjerljivi te da najbolje prikazuje stvarne poteškoće u poslovanju koje su poljoprivrednici imali u prethodnoj godini. Ministarstvo poljoprivrede je od početka pandemije donijelo niz programa za poljoprivredne proizvođače koji su imali za cilj i održavanje zaposlenosti te osiguranje prehrambene sigurnosti stanovništva, te isplatilo preko tri milijarde kuna izravnih potpora i potpora za IAKS mjere ruralnog razvoja značajno ranije nego u prethodnim godinama. Sva ova sredstva doprinijela su ublažavanju posljedica pandemije COVID-19.
5 Ivanka Renac NATJEČAJ Ovo su prijedlozi 9 OPG-ova: Uvjet prihvatljivosti točka 2. pod (1) c, smanjenje primitaka ili prihoda od najmanje 15%, odnosno od najmanje 18.897,75 kn je problematičan jer zahtjeva istovremeno ispunjenje dva kriterija. Primjer prvi: primici u 2019. g. 118.000 kn, a u 2020. g. 100.000 kn, štoje pad od 15,3%, odnosno za 18.000 kn. Dakle, uvjet u %-totku je zadovoljen ali nije onaj koji se odnosi na apsolutni iznos smanjenja od najmanje 18.897,75 kn. Primjer drugi: 2019. g. 300.000 kn primitaka, a u 2020. g. 270.000 kn. Pad je 10%, odnosno 30.000 kn. Znači, zadovoljen je samo uvjet u pogledu apsolutnog smanjenja ali ne i relativnog. Radi navedenog, trebalo bi uvažiti ispunjenje ili jednog ili drugog uvjeta, a ne istovremeno obadva. U točki 2. pod (1) dodati: d. „poljoprivrednici koji ne ispunjavaju uvjet pod c., ako su im prihodi ili primici bili približno isti kao u 2019. godini, prihvatljivi su korisnici ako u 2020. godini nisu ostvarili niti jednu od potpora vezanih za ublažavanje poteškoća uzrokovanih korona krizom. U tom slučaju najviši iznos potpore koji mogu ostvariti po ovom natječaju je 18.897,75 kn. e. prihvatljivi korisnici su i poljoprivrednici koji nisu ostvarili pad prihoda ako su u 2020. godini povećali fizički obim proizvodnje od najmanje 15% u odnosu na 2019. godinu, a što dokazuju izdanim računima, otpremnicama ili evidencijom proizvodnje. f. poljoprivrednici koji nisu u 2019. godini naplatili prodano, nego je naplata realizirana u 2020. godini, a što dokazuju izdanim računima i bankovnim transakcijama, ako je vrijednost toga bila najmanje 18.897,75 kn, također su prihvatljivi korisnici ako na taj način zadovoljavaju uvjet pod c. Dodatno, trebalo bi razmotriti mogućnost ublažavanja kriterija razmjerno povećanju vremenskog perioda i to s 15% na 12,5% i sa 18.897,75 kn na 15.748,12 kn. U tom slučaju kao prihvatljive korisnike uzeti i one koji su već ostvarili potporu po istoj Mjeri prošle godine ako je iznos potpore bio manji od maksimalno mogućeg, te odobriti razliku za isplatu Vezano za uvjet koji se odnosi na to da korisnik na dan 01. 04. 2021. godine mora imati podmirene dospjele obveze u evidencijama Porezne uprave, ovaj uvjet zamijeniti na način da, korisniku koji ostvari pravo na potporu, ako bude na dan isplate imao nepodmirenih obveza, potpora će se umanjiti za iznos nepodmirenih obveza (izvršiti će se poravnanje kakvo se radi i prilikom konačne isplate izravnih plaćanja (svibanj/lipanj). Nije prihvaćen Cilj provedbe ove mjere je dodjela potpore što većem broju korisnika radi ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 i osiguranje likvidnosti. Stavkom 2. točke 4 Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – „MSP-ovi“ od 26.10.2020. godine (KLASA: 440-12/20-21/0001; URBROJ: 343-0100/03-20-003) i Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – „POLJOPRIVREDNICI“ od 26.10.2020. godine (KLASA: 440-12/20-21/0001; URBROJ: 343-0100/03-20-002) propisano je da korisnik može dobiti samo jednom potporu u okviru mjere 21. Korisnici koji su ostvarili pravo na potporu na natječajima u 2020. godini su tim sredstvima ublažili posljedice pandemije COVID-19 te poboljšali svoju likvidnost. U provedbi mjere 21 pokušali smo pronaći najbolji mogući put za što bržu provedbu ove mjere, osobito imajući u vidu da je prema Uredbi (EU) 2020/872 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204, 26.6.2020.) potrebno izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu do 31. prosinca ove godine. Također smo uzeli u obzir iskustva drugih država članica u načinu provedbe ove mjere. Cilj nam je bio obuhvatiti većinu potencijalnih korisnika što smo, vjerujemo, uspjeli s obzirom na broj korisnika koji je ostvario pravo na isplatu potpore. U većini država članica uvjet za ostvarenje potpore je obveza da su potencijalni korisnici u sustavu PDV-a, dok je u nekim državama prag prihvatljivosti 30 % pada prometa. U Hrvatskoj smo se odlučili za definiranje prihvatljivosti korisnika prema padu primitaka ili padu prihoda koji je svega 15 %, što je najniži postotak pada u usporedbi s ostalim državama članicama. Prema Uredbi (EU) 2020/872 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204, 26.6.2020.) bilo je potrebno izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu potpore od do 31. prosinca 2020. godine. Sukladno tome, nije bilo niti moguće da se razdoblje od 12 mjeseci uzme u razmatranje. Izmjenama Uredbe o prijelaznim pravilima koja je donesena koncem 2020. godine stvorili su se uvjeti da se u ovoj godini objave novi natječaji te dodjeli potpora za cjelokupno razdoblje. Držimo da je predloženi način provjere primitaka i prihoda na temelju podataka iz GFI i podataka iz prijave poreza na dohodak pravedan, da su podaci pouzdani i provjerljivi te da najbolje prikazuje stvarne poteškoće u poslovanju koje su poljoprivrednici imali u prethodnoj godini. Ministarstvo poljoprivrede je od početka pandemije donijelo niz programa za poljoprivredne proizvođače koji su imali za cilj i održavanje zaposlenosti te osiguranje prehrambene sigurnosti stanovništva, te isplatilo preko tri milijarde kuna izravnih potpora i potpora za IAKS mjere ruralnog razvoja značajno ranije nego u prethodnim godinama. Sva ova sredstva doprinijela su ublažavanju posljedica pandemije COVID-19.
6 Jelena Bočkinac NATJEČAJ Poštovani, budući da natječajem za mjeru 21 iz 2020 godine nisu ni približno utrošena sredstava iz EU za pomoć poljoprivrednicima zbog bolesti COVID-19 I budući da se na planiranom natječaju neznatno mijenja razdoblje odnosno samo produžuje za 3 mjeseca smatram da je cilj ministarstva poljoprivrede obuhvatiti što više OPG-ova za dodjelu izvanredne pomoći uslijed krize zbog COVID-19. U natječaju iz listopada 2020 promatrali su se priljevi po poslovnim računima (od pozajmica,kredita itd čak koji nisu ni morali biti vezani za djetanost koja se obavlja ) a sada se izbacuju poptuno sve potpore koje je isplatilo ministarstvo poljoprivrede, zašto je to tako ako se sve vrste potpora moraju navesti u PO-SD obrascu za OPG-ove I sve vrste potpora koje se dodjeljuju poljoprivrednicima u okviru njihove djelatnosti smatraju se primicima od iste te samostalne djelatnosti u ukupnom iznosu u poreznom razdoblju u kojem su isplaćene .Izuzetak su potpore za nabavu dugotrajne imovine . Ako se potpore smatraju primitkom od obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede te OPG-ovi imaju obavezu unosa istih u PO-SD obrasce smatram da isti trebaju biti uključeni u izračun primitaka sukladno popunjenim PO-SD obrascima za 2019. I 2020. godinu. Jedine potpore koje ne bi trebale ući u izračun su potpore koje je ministarstvo poljoprivrede isplatilo u 2020.. godini, kao i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (de minimis potpore) zbog pandemije COVID-19-potpora primarnim proizvođačima te potpore od HZZ-a za očuvanje radnih mjesta. Prijedlog : Preoblikovati rečenicu Prihodi i primici će se umanjiti za sve vrste izvanrednih potpora potpora uslijed pandemija COVID-19 koje je Ministarstvo poljoprivrede / HZZ isplatilo u 2020.. godini, kao i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (de minimis potpore) Također mišljenja sam da je ovaj natječaj nepotreban za 2020. godinu te da bi se trebao natječaj provoditi ponovno krajem 2021. godine , odnosno da je prošli natječaj trebao obuhvatiti ili pola ili cijelu proizvodnu godinu. Dakle molim nadležne da u ovom natječaju uzmu u obzir važeći zakon Republike Hrvatke o porezu na dododak, s naglaskom na članak 31-Primici po osnovi samostalnih djetanosti (stavke 1-9, pri čemu bi potpore poljoprivrednicima isplaćene u 2020. zbog krize s COVID-19 trebale spadati u stavku 9 I samim time jedine one ne bi trebale ući u izračun primitaka OPG) I članaka 32 (Stavka 4-budući su se u prethodnom natječaju krediti/pozajmice smatrali priljevom na poslovni račun I ulazili u izračun a zakonski primitak od poljoprivredne djelatnosti-odnosno potpore u poljoprivredi nisu ulazile u izračun ). Nije prihvaćen Prema Uredbi (EU) 2020/872 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204, 26.6.2020.) bilo je potrebno izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu potpore od do 31. prosinca 2020. godine. Sukladno tome, nije bilo niti moguće da se razdoblje od 12 mjeseci uzme u razmatranje. Uredbom (EU) 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i 2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve potpore u godinama 2021. i 2022. (SL L 437, 28.12.2020.) koja je donesena koncem 2020. godine stvorili su se uvjeti da se u ovoj godini objave novi natječaji te dodjeli potpora za cjelokupno razdoblje. Ministarstvo poljoprivrede je uzelo u obzir da su se poteškoće u poslovanju dijela poljoprivrednika i MSP-ova nastavila i tijekom 3. kvartala radi smanjenog obima turističkih dolazaka te su stoga obuhvaćeni priljevi za prvih 9 mjeseci 2020. godine. Umanjivanjem potpora koje je Agencija za plaćanja isplatila u 2019. i 2020. godini na osnovu Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja želi se umanjiti utjecaj potpora na uvjete prihvatljivosti koji korisnici moraju ispuniti. Ove potpore su potpore dohotku koje imaju izravan utjecaj na nastavak poljoprivredne proizvodnje i osiguranje prehrambene sigurnosti stanovništva. Osim toga, pravo na neke od izvanrednih potpora koje navodite poljoprivrednici nisu mogli niti ostvariti. Potpora za očuvanje radnih mjesta je potpora čiji su krajnji korisnici posloprimci i ne utječe na poslovni rezultat poslodavca. Smatramo da su uvjeti o smanjenju prihoda i primitaka u skladu s propisima iz područja poreznog zakonodavstva, Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/2016, 106/2018, 121/2019, 32/2020 i 138/2020) i Zakona o porezu na dobit („Narodne novine“, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20). Uredbom 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i 2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve potpore u godinama 2021. i 2022. (SL L 437, 28.12.2020.) potrebno je izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu potpore do 30. lipnja 2021. godine, stoga ne možemo prihvatiti prijedlog da se natječaj objavi krajem 2021. godine. Ministarstvo poljoprivrede je od početka pandemije donijelo niz programa za poljoprivredne proizvođače koji su imali za cilj i održavanje zaposlenosti te osiguranje prehrambene sigurnosti stanovništva, te isplatilo preko tri milijarde kuna izravnih potpora i potpora za IAKS mjere ruralnog razvoja značajno ranije nego u prethodnim godinama.
7 Arbusta sol NATJEČAJ, 1.PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Smatram da bi prilikom izračuna primitaka/prihoda trebalo uzeti u obzir samo prihode od poslovne djelatnosti iz razloga što je poduzetnik možda prodavao imovinu(pokretnu i nepokretnu) da bi nadomjestio manjak prihoda koji mu je proizašao. Kako i prodaja imovine ulazi u ukupne prihode poduzetnika to može dovest do pogrešnog zaključka da poduzetnik nije imao pad prihoda u smislu definicije prijedloga natječaja. Pozdrav Prihvaćen Kod obveznika poreza na dobit promatrat će se poslovni prihodi od prodaje (zbroj AOP 126 i 127), a kod obveznika poreza na dohodak podatak ii obrasca P-PPI, II.7. Ukupni primici umanjeni za II.4. primici u svezi otuđenja materijalne i nematerijalne imovine čime je iz prihoda/primitaka isključena prodaja imovine.
8 Veselko Špoljar 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Poštovani, mijenjanjem kriterija prihvatljivosti korisnika u točki c: "c. Korisnici u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine imaju evidentirano smanjenje primitaka ili smanjenje prihoda od minimalno 15%, odnosno od najmanje 18.897,75 kuna, u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini . Smanjenje primitaka od pojedinačne djelatnosti, primitaka od samostalne djelatnosti, poslovnih prihoda će se utvrditi iz: - godišnjih financijskih izvješća za poduzetnike, pravne i fizičke osobe koji su na temelju Zakona o računovodstvu („Narodne novine“, br. 78/2015, 134/2015, 120/2013, 116/2018, 42/2020 i 47/2020) obveznici podnošenje godišnjih financijskih izvješća(poslovni prihodi) - DOH (Obrazac P-PPI, ukupni primici) ili PO-SD obrazaca (ukupno naplaćeni primici) za obveznike poreza na dohodak" u odnosu na natječaj iz listopada 2020. godine za razdoblje 01.01.-30.09.2020., onemogućit ćete pojedine korisnike da i u ovom natječaju dobiju potporu, premda ju nisu dobili niti tada. Naime unatoč brojnim sugestijama da se i u natječaju iz listopada 2020. godine primjeni kriterij smanjenja primitaka/prihoda, a ne priljev na žiro račune, tada to niste htjeli uvažiti pravdajući to obrazloženjem: "Prema Uredbi broj 2020/872 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204, 26.6.2020.) potpora je namijenjena rješavanju problema s likvidnošću koji ugrožavaju kontinuitet poljoprivrednih aktivnosti i postojanja malih poduzeća koja se bave preradom. S obzirom da su za likvidnost i novčani tijek ključni priljevi, promatra se smanjenje priljeva po poslovnim računima." Postavlja se pitanje da li je ovo drugačija mjera, jer čitajući tekst nacrta ove mjere jedino sam ovdje uočio značajnu razliku u odnosu na tekst mjere iz listopada 2020. godine, ukoliko nije drugačija, kriteriji bi trebali ostati isti, a eventualno za buduća razdoblja primijeniti ovaj kriterij (smanjenje primitaka od pojedinačne djelatnosti, primitaka od samostalne djelatnosti, poslovnih prihoda) koji je daleko suvisliji od kriterija “smanjenje priljeva na žiro-račune”? S poštovanjem, Nije prihvaćen U provedbi ove mjere Ministarstvo poljoprivrede razmjenjuje podatke s Poreznom upravom i Fina-om o smanjenju primitaka i prihoda u promatranom razdoblju. Prema Uredbi (EU) 2020/872 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204, 26.6.2020.) bilo je potrebno izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu potpore od do 31. prosinca 2020. godine. Sukladno tome, nije bilo niti moguće da se razdoblje od 12 mjeseci uzme u razmatranje. Izmjenama Uredbe o prijelaznim pravilima koja je donesena koncem 2020. godine stvorili su se uvjeti da se u ovoj godini objave novi natječaji te dodjeli potpora za cjelokupno razdoblje. Držimo da je predloženi način provjere primitaka i prihoda na temelju podataka iz GFI i podataka iz prijave poreza na dohodak pravedan, da su podaci pouzdani i provjerljivi te da najbolje prikazuje stvarne poteškoće u poslovanju koje su poljoprivrednici imali u prethodnoj godini. Osim toga, smatramo da su uvjeti o smanjenju prihoda i primitaka u skladu s propisima iz područja poreznog zakonodavstva, Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/2016, 106/2018, 121/2019, 32/2020 i 138/2020) i Zakona o porezu na dobit („Narodne novine“, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20). Želimo naglasiti da se radi o istoj mjeri, ali dva različita natječaja u kojima su propisani različiti uvjeti prihvatljivosti.
9 Maksima savjetovanje d.o.o. 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika U točki 2.1. Uvjeti prihvatljivosti korisnika, stavak (1) je navedeno da će se smanjenje prihoda odnosno primitaka za obveznike predaje godišnjih financijskih izvješća (GFI) utvrđivati na temelju GFI, pozicije poslovnih prihoda, a za obveznike poreza na dohodak na temelju ukupnih primitaka. S obzirom da primitci po osnovi dobivenih kredita i zajmova ulaze u ukupne primitke kod obveznika poreza na dohodak, a ne ulaze u poslovne prihode kod obveznika predaje GFI, smatramo da su na ovaj način krši se načelo jednakog postupanja jer su obveznici poreza na dohodak u neravnopravnom položaju u odnosu na obveznike predaje GFI, s obzirom da se za obveznike poreza na dohodak krediti i zajmovi koji će se morati vratiti na ovaj način tretiraju kao ostvareni prihod. Stoga je prijedlog da se iz ukupnih primitaka isključuju primitci po osnovi primljenih kredita i zajmova, a iste je jednostavno isključiti jer se prikazuju kao zasebne stavke u obrascu P-PPI. Primljeno na znanje Ministarstvo poljoprivrede je prilikom izrade natječaja uzelo u obzir utjecaj kredita i zajmova te način na koji se prikazuju u GFI obrascima i obrascima koje podnose obveznici poreza na dohodak. Prema stavku 4. članku 32. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/2016, 106/2018, 121/2019, 32/2020 i 138/2020) primljeni krediti i zajmovi nisu poslovni primitak, a otplate kredita i zajmova nisu poslovni izdatak i ne prikazuju se pod točkom II.7. Ukupni primici u P-PPI obrascu.
10 Siniša Novosel 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Poštovani, podsjećam da proizvođači povrća nisu ušli u mjere u okviru Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19., iako smatram da je uzgoj povrća zbog velikih ulaganja i smanjene prodaje zbog epidemioloških mjera,itekako djelatnost sa otežanim uvjetima poslovanja. Predlažem stoga da se omogući prijava povrćara , makar su ostvarili potporu po natječaju od 26.10.2020, sve kako bi održali solventnost i mogućnost ulaganja u dalju proizvodnju. Nije prihvaćen Stavkom 2. točke 4 Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – „MSP-ovi“ od 26.10.2020. godine (KLASA: 440-12/20-21/0001; URBROJ: 343-0100/03-20-003) i Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – „POLJOPRIVREDNICI“ od 26.10.2020. godine (KLASA: 440-12/20-21/0001; URBROJ: 343-0100/03-20-002) propisano je da korisnik može dobiti samo jednom potporu u okviru mjere 21. Prihvaćanje prijedloga bi dovelo do kršenja odredbi navedenih natječaja. Korisnici koji su ostvarili pravo na potporu na natječajima u 2020. godini su tim sredstvima ublažili posljedice pandemije COVID-19 te poboljšali svoju likvidnost. Ministarstvo poljoprivrede je od početka pandemije donijelo niz programa za poljoprivredne proizvođače koji su imali za cilj i održavanje zaposlenosti te osiguranje prehrambene sigurnosti stanovništva, te isplatilo preko tri milijarde kuna izravnih potpora i potpora za IAKS mjere ruralnog razvoja značajno ranije nego u prethodnim godinama. Sva ova sredstva doprinijela su ublažavanju posljedica pandemije COVID-19.
11 Virovitičko podravska županija 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika U ime nekoliko obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava predlažemo da se na navedeni natječaj i dalje mogu rijaviti obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su bili korisnici i u listopadu prethodne godine jer navedena Mjera je jedna od ključnih mjera za opstanak pojedinih roizvođača. Nije prihvaćen Stavkom 2. točke 4 Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – „MSP-ovi“ od 26.10.2020. godine (KLASA: 440-12/20-21/0001; URBROJ: 343-0100/03-20-003) i Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – „POLJOPRIVREDNICI“ od 26.10.2020. godine (KLASA: 440-12/20-21/0001; URBROJ: 343-0100/03-20-002) propisano je da korisnik može dobiti samo jednom potporu u okviru mjere 21. Korisnici koji su ostvarili pravo na potporu na natječajima u 2020. godini su tim sredstvima ublažili posljedice pandemije COVID-19 te poboljšali svoju likvidnost. Ministarstvo poljoprivrede je od početka pandemije donijelo niz programa za poljoprivredne proizvođače koji su imali za cilj i održavanje zaposlenosti te osiguranje prehrambene sigurnosti stanovništva, te isplatilo preko tri milijarde kuna izravnih potpora i potpora za IAKS mjere ruralnog razvoja značajno ranije nego u prethodnim godinama. Sva ova sredstva doprinijela su ublažavanju posljedica pandemije COVID-19.
12 Poduzetnički inkubator 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Poštovani, s obzirom da se velik broj poljoprivrednika javio u prošlom natječaju i ostvario pravo na potporu te zahvaljujući upravo toj potpori preživio proizvodnu godinu smatramo da je potrebno dati mogućnost ponovno svima da se jave na natječaj a ne ograničiti da se ne mogu javiti korisnici od prošlog natječaja. Dakle dozvolite da se mogu prijaviti svi na natječaj koji imaju pad poslovnih prihoda po uvjetima kako ste naveli. Lp Nije prihvaćen Stavkom 2. točke 4 Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – „MSP-ovi“ od 26.10.2020. godine (KLASA: 440-12/20-21/0001; URBROJ: 343-0100/03-20-003) i Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – „POLJOPRIVREDNICI“ od 26.10.2020. godine (KLASA: 440-12/20-21/0001; URBROJ: 343-0100/03-20-002) propisano je da korisnik može dobiti samo jednom potporu u okviru mjere 21. Korisnici koji su ostvarili pravo na potporu na natječajima u 2020. godini su tim sredstvima ublažili posljedice pandemije COVID-19 te poboljšali svoju likvidnost. Ministarstvo poljoprivrede je od početka pandemije donijelo niz programa za poljoprivredne proizvođače koji su imali za cilj i održavanje zaposlenosti te osiguranje prehrambene sigurnosti stanovništva, te isplatilo preko tri milijarde kuna izravnih potpora i potpora za IAKS mjere ruralnog razvoja značajno ranije nego u prethodnim godinama. Sva ova sredstva doprinijela su ublažavanju posljedica pandemije COVID-19.
13 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Predlažemo u st. (1) pod c. 'smanjenje primitaka za paušalce, smanjenje dohotka za obrtnike koji plaćaju porez na dohodak, razmjerno prihodima i rashodima te smanjenje dobiti za tvrtke koje plaćaju porez na dobit. Nije prihvaćen Držimo da je predloženi način provjere primitaka i prihoda na temelju podataka iz GFI i podataka iz prijave poreza na dohodak pravedan, da su podaci pouzdani i provjerljivi te da najbolje prikazuje stvarne poteškoće u poslovanju koje su poljoprivrednici imali u prethodnoj godini. Osim toga, smatramo da su uvjeti o smanjenju prihoda i primitaka u skladu s propisima iz područja poreznog zakonodavstva, Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/2016, 106/2018, 121/2019, 32/2020 i 138/2020) i Zakona o porezu na dobit („Narodne novine“, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20). Ovim prijedlogom bi se uveo različit pristup između korisnika koji se obveznici Poreza na dohodak (smanjenje primitaka i smanjenje dohotka), a onda i između korisnika koji su obveznici Poreza na dohodak i Poreza na dobit. Stoga ovaj prijedlog ne možemo prihvatiti kako bi proveli načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima i svim uključenim stranama pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obaveza.