Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., verzija 2.0 s dodatcima i provedbenim dokumentima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAD ZAGREB SMJERNICE ZA USPOSTAVU URBANIH PODRUČJA Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Predloženim Nacrtom Smjernica predviđa se bitno složeniji postupak uspostave urbanih područja te izrade i donošenja strategija urbanih područja u financijskom razdoblju 2021.-2027. Velik broj procedura i povećan raspon uključenih tijela čije se nadležnosti, a dijelom i članstvo, međusobno preklapaju, kao i obveza višekratnog donošenja odluka u svim predstavničkim tijelima uključenih JLS, te dodatno i JP(R)S, kojih je izuzetno velik broj u slučaju pojedinih urbanih područja, uzrokovat će izuzetno dugo trajanje procesa s prekratkim razdobljem implementacije strategije. Pri tome će održavanje lokalnih izbora u svibnju dodatno odgoditi čak i sam početak procesa s obveznom (ponovljenom) uspostavom urbanih područja, očekivano i do posljednjeg tromjesečja 2021. godine, što će ujedno i dodatno produljiti čitav proces. Uzimajući sve u obzir, predlažemo još jednom razmotriti sve segmente predloženog procesa u odnosu na njihovu nužnost i svrhovitost, utvrditi moguća preklapanja i ponavljanja, te procijeniti trajanje svake faze procesa uvažavajući veličinu i broj uključenih jedinica lokalne samouprave u slučaju najvećih urbanih područja. U konačnici, proces uspostave urbanih područja i izrade njihovih strategija razvoja trebao bi s minimalnim brojem procedura ostvariti maksimalni učinak, a uloga svakog sudionika u procesu trebala bi biti u potpunosti jasna i nedvosmislena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 Grad Split SMJERNICE ZA USPOSTAVU URBANIH PODRUČJA, 1. UVODNE ODREDBE Grad Split ostaje pri svim svojim komentarima navedenima dana 24. veljače 2021. godine na Nacrt Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. - 2027., verzija 2.0., u okviru prvog objavljenog javnog savjetovanja, te ih ovoga puta ovdje nećemo ponovno navoditi, već samo navodimo nove komentare. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 Mirta Strk 1. UVODNE ODREDBE, 1.1.Svrha Smjernica Prijedlog kojim su gradovi središta urbanih aglomeracija/područja obavezni pribaviti pozitivno mišljenje županijskih skupština na ulazak u obuhvat JLS-ova koji se nalaze na području te županije smatramo neprihvatljivim i nezakonitim te predlažemo brisati sve povezane odredbe. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske u članku 2. definira partnersko vijeće kao savjetodavno tijelo koje se osniva za potrebe pripreme i praćenja provedbe dugoročnih i srednjoročnih akata planiranja od značaja za statističke regije i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske u članku 3. definira partnersko vijeće kao savjetodavno tijelo koje raspravlja i daje mišljenja i prijedloge na razvojne dokumente tijekom njihove pripreme, izrade i provedbe. Temeljem navedenog u ovim zakonima, smatramo da je poštivanje dva predložena načela strateškog planiranja (načelo učinkovitosti i djelotvornosti te načelo odgovornosti i usmjerenosti na rezultat) osigurano imenovanjem predstavnika JP(R)S u Partnersko vijeće za izradu strategije razvoja urbanog područja i predlažemo da se odredba o uključivanju predstavničkih tijela JP(R)S u procese definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja te izrade i donošenja strategija razvoja urbanih područja i provedbenih akata strategije putem davanja mišljenja ukloni iz nacrta Smjernica verzija 2.0. Prihvaćen Prihvaća se Prijedlog se prihvaća u dijelu kojim se predlaže brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje.
4 Grad Zadar 1. UVODNE ODREDBE, 1.1.Svrha Smjernica Grad Zadar i dalje ostaje pri svim svojim komentarima danim na Nacrt Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. - 2027., verzija 2.0., u okviru prvog objavljenog javnog savjetovanja, te ih neće ponavljati tijekom ovog savjetovanja. Slijedom navedenog, ovim putem dodaju se novi komentari te se komentarima u ovom savjetovanju nadopunjuju komentari i prijedlozi dani tijekom prvog savjetovanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
5 GRAD ZAGREB 1. UVODNE ODREDBE, 1.1.Svrha Smjernica Sva načela koja se uvodno navode u ovim Smjernicama, a čijim postizanjem se uvodno pravda dodatno uvođenje uloge jedinica područne (regionalne) samouprave (JP(R)S) i njihovih predstavničkih tijela u procese donošenja odluka oko obuhvata urbanog područja i usvajanja strateškog akta, i do sada su bila na zadovoljavajući način osigurana imenovanjem predstavnika jedinica područne (regionalne) samouprave, kao i regionalnih koordinatora s područja UA/UP u Partnersko vijeće za izradu Strategije razvoja UA/UP za višegodišnje financijsko razdoblje. Partnersko vijeće za urbano područje ustrojava se za potrebe izrade Strategije razvoja urbanog područja sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju (ZRR), a čiji je nositelj izrade grad središte urbanog područja. Osim prethodno navedenog uključivanja kao interesnog dionika u izradu strateškog akta, ne postoje zakonske odredbe i utemeljenja koje nalažu veću uključenost JP(R)S u predmetne procese povezane s ITU mehanizmom. Nadalje, postupanje u kojem se u postupak odlučivanja o uključivanju JLS-ova u obuhvat pojedinog UA/UP te donošenja konačne odluke o obuhvatu, kao i odlučivanja o prihvaćanju strateškog dokumenta, kao hijerarhijski nadređeni postavljaju JP(R)S-ovi nije u skladu s odredbama propisa koji u Republici Hrvatskoj reguliraju pitanja prava građana na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu - Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, Ustavom Republike Hrvatske te Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji iz njih proizlazi, a čije predstavnike građani sami izravno biraju. Prema navedenim propisima različite vrste jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave nisu hijerarhijski postavljene jedne u odnosu na druge već imaju različite vrste nadležnosti, a njihove predstavnike (i izvršna i predstavnička tijela) građani biraju na jednak način, izravno na izborima. Stoga, nema uporišta u odredbama ovih Smjernica da predstavničko tijelo JP(R)S odlučuje je li opravdano nešto o čemu je sukladno svojim ovlastima odlučilo predstavničko tijelo JLS (mogućnost negativne odluke o ulasku određene JLS u sastav UA/UP). Tim više što nisu ni jasni kriteriji kao ni drugi bitni elementi po kojima bi se navedena mišljenja (sa snagom odluke) donosila, osobito u dijelu opravdanosti davanja eventualnog negativnog mišljenja. Dodatno, smatramo da je i za obvezu usklađenosti akata strateškog planiranja JLS s aktima strateškog planiranja višeg reda dosadašnja procedura po važećim propisima ovo pitanje rješavala na zadovoljavajući način, stavljajući obvezu izrađivaču strateškog dokumenta provedbe postupka vrednovanja tijekom izrade, provedbe i nakon provedbe. Jedan od obveznih kriterija za sve vrste vrednovanja je i kriterij usklađenosti (koherentnosti) kojim se utvrđuje je li planski dokument u skladu s relevantnim nacionalnim odnosno regionalnim strategijama/dokumentima. Isto tako, budući da je Zakonom o regionalnom razvoju propisano da regionalni koordinatori provjeravaju usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije sa hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donose odluke kojima se potvrđuje usklađenost, nejasno je zašto i u ovom slučaju ne postupa na isti način već se nameće stroža i složenija procedura s nejasnim kriterijima, tim više što u postupku izrade strateškog dokumenta UA/UP sudjeluju putem Partnerskog vijeća predstavnici i JP(R)S-ova i regionalnih koordinatora s područja UA/UP. Zbog svih navedenih činjenica i obrazloženja, predlažemo ukloniti predmetnu odredbu o uključenosti predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave u procese definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja, kao i sudjelovanja u odlučivanju o donošenju strateškog dokumenta te s njim povezanih provedbenih dokumenata, kao i sve vezane dijelove i odredbe Smjernica u tom smislu. Prihvaćen Prihvaća se Prijedlog se prihvaća u dijelu kojim se predlaže brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje
6 Grad Osijek 1. UVODNE ODREDBE, 1.1.Svrha Smjernica Navod o uključenosti predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave kroz davanje mišljenja u procesu definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja te izrade i donošenja strategija razvoja urbanih područja i provedbe akata strategije proturječan odredbi samih smjernica u točki 2.1.5. kojom se Grad središte UA obvezuje dostaviti konačan prijedlog obuhvata na mišljenje MRRFEU uz koji mora priložiti pozitivno mišljenje predstavničkog tijela JP(R)S. Predmetna odredba de facto označava da JP(R)S ne daje mišljenje koje može biti pozitivno ili negativno ukoliko isto može biti samo pozitivno već je isto odobrenje i ima odlučujući utjecaj na konačan prijedlog obuhvata UA. Grad sjedište UA ne može dostaviti konačan prijedlog obuhvata sve dok ne ishodi pozitivno mišljenje JP(R)S. Poštivanje navedenih načela kroz uključenost jedinica područne (regionalne) samouprave u ranije navedenim procesima i to načela strateškog planiranja i načela odgovornosti i usmjerenosti na rezultat koja su podredna odredbama čl. 4. st. 4. Europske povelje o lokalnoj samoupravi, čl. 18. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te čl. 10. Zakona o regionalnom razvoju RH kojima je propisano da nadležnosti koje su povjerene lokalnim jedinicima moraju biti, u pravilu, potpune i cjelovite. Njihovo obavljanje ne smije biti onemogućeno ili ograničeno od neke druge središnje ili regionalne vlasti, osim kada to dopušta zakon (čl. 4. st. 4. Europske povelje), Općina, grad i županija samostalne su u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i ovim Zakonom (čl. 18. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i da se politika regionalnog razvoja provodi se u skladu s autonomijom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zajamčenom Ustavom Republike Hrvatske (čl. 10. Zakona o regionalnom razvoju. Slijedom navedenih odredbi jasno je da se ranije citirana načela stavljaju ispred odredbama navedenih zakonskih akata kojima je proklamirana i zajamčena autonomija i samostalnost grada sjedišta UA da odlučuje o poslovima iz svoga djelokruga a u konkretnom slučaju bez privole ili odobrenja središnje i/ili regionalne vlasti odlučuje o donošenju strategije i uspostavi UA. Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske čl.25 (2) Plan razvoja izrađuju jedinice lokalne samouprave čije su prirodne ili društveno-gospodarske karakteristike dovoljno specifične te ne mogu usmjeravati razvoj temeljem srednjoročnih akata planiranja izrađenih na razini jedinice područne (regionalne) samouprave ili druge veće teritorijalne cjeline - planovi razvoja JLS nisu podređeni odobrenju JP(R)S. Prihvaćen Prihvaća se Prijedlog se prihvaća u dijelu koji se odnosi na brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje
7 Grad Karlovac 1. UVODNE ODREDBE, 1.1.Svrha Smjernica Smatramo da uključivanje predstavničkih tijela JP(R)S u procese definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja te izrade i donošenja strategija razvoja urbanih područja i provedbenih akata strategije putem davanja mišljenja nije u skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske niti sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske u članku 2. definira partnersko vijeće kao savjetodavno tijelo koje se osniva za potrebe pripreme i praćenja provedbe dugoročnih i srednjoročnih akata planiranja od značaja za statističke regije i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nadalje, članak 8. istoga Zakona propisuje da načelo partnerstva obvezuje tijelo zaduženo za izradu i provedbu akta strateškog planiranja da u procesima strateškog planiranja osigura partnerstvo s glavnim dionicima i nadležnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz uključivanje gospodarskih udruženja i socijalnih partnera, akademske i znanstvene zajednice, organizacija civilnoga društva te zainteresirane javnosti. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske u članku 3. definira partnersko vijeće kao savjetodavno tijelo koje raspravlja i daje mišljenja i prijedloge na razvojne dokumente tijekom njihove pripreme, izrade i provedbe. Temeljem navedenog u ovim zakonima, smatramo da je poštivanje dva predložena načela strateškog planiranja (načelo učinkovitosti i djelotvornosti te načelo odgovornosti i usmjerenosti na rezultat) osigurano imenovanjem predstavnika JP(R)S u Partnersko vijeće za izradu strategije razvoja urbanog područja i predlažemo da se odredba o uključivanju predstavničkih tijela JP(R)S u procese definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja te izrade i donošenja strategija razvoja urbanih područja i provedbenih akata strategije putem davanja mišljenja ukloni iz nacrta Smjernica verzija 2.0. Prihvaćen Prihvaća se Prijedlog se prihvaća u dijelu koji se odnosi na brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje
8 GRAD ZAGREB 1. UVODNE ODREDBE, 1.1.Svrha Smjernica Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Kao novina u Smjernicama verzija 2.0 uvedena je „uključenost predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave u procese definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja te izrade i donošenja strategija razvoja urbanih područja i provedbenih akata strategije, putem davanja mišljenja“. S ciljem ubrzavanja i pojednostavnjenja procedure prioritetno se predlaže izostavljanje uključenosti predstavničkih tijela JP(R)S. Podredno, predlaže se detaljnije određenje okvira i ovlasti predstavničkih tijela JP(R)S za davanje mišljenja, primjerice kod donošenja Strategije, na što se točno odnosi mišljenje predstavničkog tijela JP(R)S (sadržaj strategije, usklađenost, financijske učinke i sl.), kao i određenje slučajeva i razloga negativnog mišljenja. Također, s ciljem sprečavanja problematike u provedbi, korisno bi bilo za slučajeve negativnih mišljenja definirati način postupanja u proceduri uspostave obuhvata, osobito za situacije narušavanja obveznog kriterija prostornog kontinuiteta. Sukladno dosadašnjim tumačenjima i verziji 1.0. Smjernica, mogućnost uključivanja u obuhvat urbanog područja i JLS-a koje su dale negativno mišljenje dopuštena je upravo iz razloga osiguravanja prostornog kontinuiteta. Prihvaćen Prihvaća se Prijedlog se prihvaća u dijelu koji se odnosi na brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje
9 Grad Varaždin 1. UVODNE ODREDBE, 1.1.Svrha Smjernica ITU mehanizam ima izuzetan značaj na urbani razvoj i njegov doprinos je veliki u postizanju ciljeva kohezijske politike. Grad Varaždin podržava proširenje ovoga mehanizma na dodatna urbana područja. No, uzimajući u obzir hijerarhiju pravnih propisa u Republici Hrvatskoj (Ustav, međunarodni ugovor, zakon, uredba, pravilnik, naredba, naputak itd), postavlja se pitanje pravne jačine smjernica kao pravnog akta. Smjernice ne određuju i ne propisuju odredbe, već daju obrazloženja i upute za iste. Nadalje, smjernice sadrže metodološke i tehničke upute za provedbu nekog hijerarhijski višeg akta. Smjernice su tehničko pomagalo za provedbu namijenjene službenicima i donositeljima odluka u središnjim tijelima državne uprave i tijelima JLS-a. Smjernice pružaju informacije zainteresiranim dionicima i općoj javnosti, kako bi se aktivno mogla uključiti u savjetovanja s javnošću. Smjernice se donose u svrhu sveobuhvatnog pregleda postupanja u vezi s provedbom propisa, a s ciljem izrade kvalitetnih akata. Sukladno tome, u Smjernicama verzija 2.0. navode se odredbe koje pripadaju aktima višeg reda, dakle zakonu, a ne smjernicama, poput onih da „uključenost predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave u procese definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja te izrade i donošenja strategija razvoja urbanih područja i provedbenih akata strategije, putem davanja mišljenja." Ipak, uključenost jedinica područne (regionalne) samouprave u donošenje odluka u navedenim procesima nužna je zbog poštivanja dva dodatna načela strateškog planiranja, i to načela učinkovitosti i djelotvornosti i načela odgovornosti i usmjerenosti na rezultat, koja obvezuju tijela zadužena za izradu i provedbu akata strateškog planiranja na osiguravanju odgovarajućih uvjeta, resursa i političke podrške za postizanje željenih rezultata, ishoda i učinaka. Navedeno je također bitno radi poštivanja odredbi Zakona o sustavu strateškog planiranja u dijelu koji definira obvezu usklađenosti akata strateškog planiranja jedinica lokalne samouprave kao akata strateškog planiranja hijerarhijski nižeg reda s aktima strateškog planiranja jedinica područne (regionalne) samouprave kao aktima strateškog planiranja višeg reda. Navedeno treba biti propisano zakonom, a ne smjernicama, ukoliko je to namjera zakonodavca. Smjernice bi trebale biti provedbenog karaktera, no u njima se nalaze odredbe koje nisu provedbenog karaktera, nego su to odredbe koje stvaraju određena pravila, obveze i prava, što je u hijerarhijskom smislu pravnih propisa samo pridruženo određenom hijerarhijski višem pravnom propisu, uglavnom zakonu. Grad Varaždin predlaže da se uključenost jedinica regionalne samouprave izbaci iz procesa definiranje obuhvata i smjerova razvoja jedinica lokalne samouprave koje pripadaju ITU području. Prihvaćen Prihvaća se Prijedlog se prihvaća u dijelu koji se odnosi na brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje
10 Udruga gradova u RH 1. UVODNE ODREDBE, 1.1.Svrha Smjernica Udruga gradova u RH pozdravlja i podržava namjeru proširenja broja urbanih područja/aglomeracija u sljedećem višegodišnjem razdoblju. Ipak, sa žaljenjem konstatiramo da predložene Smjernice u velikoj mjeri predstavljaju korak unazad u dosadašnjim naporima za uspostavljanje učinkovitog sustava upravljanja sredstvima EU-a i ITU mehanizma. U predloženoj verziji Smjernica uvode se odredbe koje zbog ''poštivanja dva dodatna načela strateškog planiranja i to načela učinkovitosti i djelotvornosti i načela odgovornosti i usmjerenosti na rezultat'', uključuju županije u proces uspostave urbanih područja te izrade strategija i provedbenih akata. Tim se odredbama na neutemeljen način pokušavaju proširiti ovlasti županija koje će omogućiti zadiranje u samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave, i kao takve nemaju uporište u Zakonu o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samoupravi (ZJLP(R)S) ni u Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (ZRRRH), a izravno derogiraju i odredbe Europske povelje o lokalnoj samoupravi te Ustava RH. Smatramo neprihvatljivim pristup koji se argumentira nužnošću poštivanja načela postavljenih u višim zakonskim aktima, a čije se odredbe istodobno derogiraju predloženim podzakonskim aktom. Usklađenost strategija s dokumentima višeg reda osigurava se putem postupka vrednovanja tijekom čitavog ciklusa strateškog planiranja i provedbe. Uključivanje županija na način da one imaju mogućnost stavljanja veta (de facto) na uspostavu urbanih područja i donošenje strategija te provedbenih akata neće doprinijeti načelu partnerstva i neće osigurati odgovarajuće uvjete za postizanje željenih rezultata i ciljeva politike regionalnog razvoja. Prihvaćen Prihvaća se Prijedlog se prihvaća u dijelu koji se odnosi na brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje.
11 Grad Slavonski Brod 1. UVODNE ODREDBE, 1.1.Svrha Smjernica Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17), Članak 8., propisano je da načelo partnerstva obvezuje tijelo zaduženo za izradu i provedbu akta strateškog planiranja da u procesima strateškog planiranja osigura partnerstvo s glavnim dionicima i nadležnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz uključivanje gospodarskih udruženja i socijalnih partnera, akademske i znanstvene zajednice, organizacija civilnoga društva te zainteresirane javnosti. Uredbom o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/2015), Članak 6., propisuje se da jedinica lokalne samouprave koja je nositelj izrade strategije razvoja urbanog područja osniva partnersko vijeće za urbano područje. Nadalje, istom uredbom, Članak 14., partnersko vijeće definira se kao savjetodavno tijelo putem kojeg se osigurava ostvarenje načela partnerstva u pripremi i praćenju provedbe planskih dokumenta politike regionalnoga razvoja, u pripremi izvješća o napretku u provedbi tih dokumenata te u njihovom vrednovanju. Iz prethodno navedenog proizlazi da će se načelo partnerstva osigurati radom i djelovanjem partnerskog vijeća u koje se, između ostalih, uključuje i predstavnika jedinica područne (regionalne) samouprave. Stoga smo mišljenja kako je neopravdana obveza ishođenja mišljenja predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave u procese izrade i donošenja strategija razvoja urbanih područja i provedbenih akata strategije, a kako bi se osiguralo načelo partnerstva. Prihvaćen Prihvaća se Prijedlog se prihvaća u dijelu koji se odnosi na brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje.
12 Grad Slavonski Brod 1. UVODNE ODREDBE, 1.1.Svrha Smjernica Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17), Članak 4., određuje se kako se načelom učinkovitosti i djelotvornosti osigurava da se za sve razine postavljenih ciljeva moraju definirati određeni pokazatelji te da očekivani rezultati, ishodi i učinci moraju biti razumljivi, procjenjivi i mjerljivi. Člankom 6. istog zakona određuje se kako načelo odgovornosti i usmjerenosti na rezultat obvezuje tijela zadužena za izradu i provedbu akata strateškog planiranja na osiguravanje odgovarajućih uvjeta, resursa i političke podrške za postizanje željenih rezultata, ishoda i učinaka. Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18), Članak 3., partnersko vijeće definira se kao savjetodavno tijelo koje raspravlja i daje mišljenja i prijedloge na razvojne dokumente tijekom njihove pripreme, izrade i provedbe. Uredbom o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/2015) propisano je da tijelo odgovorno za pripremu planskog dokumenta uključuje u svoj rad partnersko vijeće i to prilikom analize i identifikacije potreba razvoja, određivanja i odabira prioriteta i s njima povezanih ciljeva, dodjeljivanja sredstava, utvrđivanja pokazatelja ostvarenja planskog dokumenta, provedbe horizontalnih načela. Nadalje, partnersko vijeće posebno pridonosi prepoznavanju zajedničkih razvojnih prioriteta različitih dionika; prepoznavanju i predlaganju strateških projekata te praćenju njihovih učinaka na razvoj; stvaranju kapaciteta i mogućnosti za poticanje i ubrzavanje društveno-gospodarskog razvoja; uspostavi integriranog razvoja uvažavanjem problema i potreba različitih kategorija dionika regionalnog razvoja. Temeljem naprijed navedenog, zaključuje se kako će se poštivanje načela učinkovitosti i djelotvornosti te odgovornosti i usmjerenosti na rezultat osigurati uključivanjem partnerskog vijeća u pripremu, izradu i provedbu strategije razvoja te smo mišljenja kako u tu svrhu nije potrebno uključiti predstavnička tijela jedinice područne (regionalne) samouprave u procese izrade i donošenja strategije razvoja putem davanja mišljenja. Prihvaćen Prihvaća se Prijedlog se prihvaća u dijelu koji se odnosi na brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje.
13 Grad Slavonski Brod 1. UVODNE ODREDBE, 1.1.Svrha Smjernica U Smjernicama se navodi kako je uključenost predstavničkog tijela JP(R)S u donošenje odluka u procesima donošenja strategije bitno i radi poštivanja odredbi ZSSP u dijelu koji definira obvezu usklađenosti akata strateškog planiranja JLS kao akata strateškog planiranja hijerarhijski nižeg reda sa aktima strateškog planiranja JP(R)S kao aktima strateškog planiranja višeg reda. Međutim, planski dokumenti podliježu postupku vrednovanja tijekom izrade, tijekom provedbe i nakon provedbe, što se uređuje Pravilnikom o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja (NN 121/2015). Jedan od obveznih kriterija za sve vrste vrednovanja je i kriterij usklađenosti (koherentnosti) kojim se utvrđuje je li planski dokument u skladu s relevantnim nacionalnim odnosno regionalnim strategijama/dokumentima (ovisno o planskom dokumentu). Vrednovanje tijekom izrade (prethodno vrednovanje) – provodi se tijekom izrade planskog dokumenta, prije nego što je isti usvojen. Zaključci ove vrste vrednovanja integriraju se u planski dokument prije njegovog donošenja. Postupak vrednovanja temelji se na jasno definiranim standardima što uključuje i omogućavanje pouzdanih i jasnih rezultata vrednovanja odnosno, rezultati se trebaju potkrijepiti čvrstim dokazima i detaljnom analizom, osobe koje sudjeluju u aktivnostima vrednovanja moraju se pridržavati pravila i načela vezanih uz sukob interesa, izvršitelji vrednovanja moraju imati slobodu da dobivene rezultate prezentiraju samostalno bez ikakvih nagodbi ili ometanja. Prihvaćen Prihvaća se Prijedlog se prihvaća u dijelu koji se odnosi na brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje.
14 Grad Pula - Pola 1. UVODNE ODREDBE, 1.1.Svrha Smjernica Revidiranim Smjernicama, verzija 2.0 se protivno pozitivnim zakonskim propisima u RH kojima su definirana prava građana i ovlasti jedinica lokalne samouprave, u proces definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja te izrade i donošenja strategija razvoja urbanih područja i provedbenih akata strategije, uključuju jedinice područne (regionalne) samouprave, čime se ujedno derogiraju i odredbe Europske povelje o lokalnoj samoupravi te Ustava RH. Smjernicama, verzija 2.0, za uspostavu urbanih područja te izradu i donošenje strategija urbanih područja je predviđen značajno složeniji proces što će rezultirati smanjenjem raspoloživog vremena za pripremu i objavu Poziva na dostavu projektnih prijedloga te provedbu projekata. Prihvaćen Prihvaća se Prijedlog se prihvaća u dijelu koji se odnosi na brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje
15 GRAD ZAGREB 1. UVODNE ODREDBE, 1.2.Pravni okvir Prilikom definiranja nacionalnog pravnog okvira temeljem kojeg su donesene Smjernice, propušteno je navesti korištene odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 66/19) u dijelu u kojem se definiraju i propisuju ovlasti jedinica lokalne i područne samouprave i načela njihove suradnje, te odredbe Zakona o Gradu Zagrebu („Narodne novine“ broj 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20), u kojima se propisuju specifičnosti lokalnog i regionalnog samoupravnog uređenja koje se na Grad Zagreb odnose. Nadalje, prilikom izrade smjernica nije se vodilo računa o odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) u dijelu u kojem se propisuje Akcijski plan, kao mehanizam spajanja proračunskog i strategijskog planiranja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
16 Mirta Strk 1. UVODNE ODREDBE, 1.3.Održivi urbani razvoj i ITU mehanizam Predlaže se da RH poveća izdvajanje za održivi urbani razvoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. na najmanje 10% od ukupne EFRR alokacije obzirom na dvostruko povećanje broja gradova koji će koristiti ITU mehanizam u navedenom razdoblju u odnosu na prethodno razdoblje 2014. – 2020. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Postotak izdvajanja sredstava iz EFRR-a za održivi urbani razvoj od ukupne EFRR alokacije ne definira ovim Smjernicama već se definira odredbama EU regulative
17 Grad Zadar 1. UVODNE ODREDBE, 1.3.Održivi urbani razvoj i ITU mehanizam S obzirom na planirano veliko povećanje broja gradova korisnika ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021-2027 ovim putem ponovno ističemo da je nužno značajno povećanje predložene stope alokacije i to na minimalno 10% od ukupne EFRR alokacije. Naime, nedostatna alocirana sredstva neće omogućiti učinkovito postizanje svrhe provedbe ITU mehanizma, dodatno će otežati provedbu zajedničkih projekata sastavnica UP-a, a time i učiniti upitnim postizanje očekivanih rezultata implementacije ITU mehanizma u RH kao učinkovitog alata urbanog razvoja RH. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Postotak izdvajanja sredstava iz EFRR-a za održivi urbani razvoj od ukupne EFRR alokacije ne definira ovim Smjernicama već se definira odredbama EU regulative
18 GRAD ZAGREB 1. UVODNE ODREDBE, 1.3.Održivi urbani razvoj i ITU mehanizam Kako je navedeno u samim Smjernicama, provođenjem ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2014.-2020. napravljen je iskorak u smjeru decentralizacije s obzirom da su gradovi kroz novi mehanizam postali tijelo u sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima (za Operativni program Konkurentnost i kohezija) koje je odgovorno za odabir integriranih projekata koji će se provoditi na njihovom teritoriju. Ovo upravo zato što su prepoznati kao generatori razvoja na svome području. Ovakav vid decentralizacije prema dosadašnjem iskustvu pokazao se opravdanim, važnim, korisnim, potrebnim, dobro prihvaćenim i učinkovitim. U tom smislu s pozicije gradova središta urbanih područja bila su očekivanja daljnje decentralizacije odnosno daljnjeg unapređenja toga procesa, koristeći dosadašnja iskustva, stečena znanja te uspostavljene resurse, kako bi se cijeli proces dodatno ubrzao i olakšao kako bi se unaprijedili oni dijelovi sustava za koje je prepoznato da ima prostora za unaprjeđenje te time i povećala učinkovitost korištenja sredstava namijenjenih ITU mehanizmu, uz daljnje osnaživanje partnerskog odnosa s nadležnim ministarstvom. Smatramo kako se ovako koncipiranim nacrtom Smjernica ne ide u navedenom smjeru već upravo suprotno. Dodatno želimo naglasiti kako zbog velikog značaja ITU mehanizma na urbani razvoj i njegova doprinosa postizanju ciljeva Kohezijske politike, podržavamo širenje ovoga mehanizma na dodatna urbana područja te veće izdvajanje sredstava za njegovu provedbu u financijskoj perspektivi 2021.-2027. Također iz istih razloga predlažemo povećanje izdvajanja sredstava iz EFRR-a za održivi urbani razvoj na minimalno 10% (umjesto 8%) od ukupne EFRR alokacije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Postotak izdvajanja sredstava iz EFRR-a za održivi urbani razvoj od ukupne EFRR alokacije ne definira ovim Smjernicama već se definira odredbama EU regulative
19 Grad Split 1. UVODNE ODREDBE, 1.3.Održivi urbani razvoj i ITU mehanizam Predlaže se da RH poveća izdvajanje za održivi urbani razvoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. na najmanje 10% od ukupne EFRR alokacije obzirom na dvostruko povećanje broja gradova koji će koristiti ITU mehanizam u navedenom razdoblju u odnosu na prethodno razdoblje 2014. – 2020. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Postotak izdvajanja sredstava iz EFRR-a za održivi urbani razvoj od ukupne EFRR alokacije ne definira ovim Smjernicama već se definira odredbama EU regulative
20 GRAD RIJEKA 1. UVODNE ODREDBE, 1.3.Održivi urbani razvoj i ITU mehanizam S obzirom na povećani broj ITU gradova, predlažemo povećanje minimalnog iznosa alokacije na 10% ERDF, kako bi se omogućila adekvatna provedba planiranih projekata održivog urbanog razvoja kroz ITU mehanizam. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Postotak izdvajanja sredstava iz EFRR-a za održivi urbani razvoj od ukupne EFRR alokacije ne definira ovim Smjernicama već se definira odredbama EU regulative
21 Grad Karlovac 1. UVODNE ODREDBE, 1.3.Održivi urbani razvoj i ITU mehanizam Smatramo da bi se za urbani razvoj trebala izdvojiti veća alokacija sredstava od predloženih 8% od ukupne alokacije EFRR-a i predlažemo da se ista poveća na minimalno 10% od ukupne alokacije EFRR-a, budući da se broj gradova koji će dobiti mogućnost korištenja ITU mehanizma u financijskoj perspektivi 2021.-2027. povećava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Postotak izdvajanja sredstava iz EFRR-a za održivi urbani razvoj od ukupne EFRR alokacije ne definira ovim Smjernicama već se definira odredbama EU regulative
22 Grad Slavonski Brod 1. UVODNE ODREDBE, 1.3.Održivi urbani razvoj i ITU mehanizam Predlaže se povećanje sredstava iz EFRR za održivi urbani razvoj na minimalno 10% kako bi količina sredstava bila u skladu s povećanim brojem ITU gradova za razdoblje 2021.-2027. te kako bi se ostvario ovaj cilj kohezijske politike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Postotak izdvajanja sredstava iz EFRR-a za održivi urbani razvoj od ukupne EFRR alokacije ne definira ovim Smjernicama već se definira odredbama EU regulative
23 Grad Varaždin 1. UVODNE ODREDBE, 1.3.Održivi urbani razvoj i ITU mehanizam U predloženim Smjernicama Prijedlog EU regulative za financijsko razdoblje od 2021.- 2027. predviđa povećanje izdvajanja sredstava iz EFRR-a za održivi urbani razvoj na 8% od ukupne EFRR alokacije kao preduvjet za korištenje ITU mehanizma i nadalje definira obvezu izrade teritorijalnih strategija . Predlažemo da se razmotri povećanje izdvajanja sredstava za održivi urbani razvoj na minimalno 10% od ukupne EFRR alokacije, vodeći se računicom o dvostruko većem broju urbanih aglomeracija/središta te o dvostruko većem iznosu potrebnom da se poštuje načelo ravnopravnosti projekata ključnih za razvoj ITU područja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Postotak izdvajanja sredstava iz EFRR-a za održivi urbani razvoj od ukupne EFRR alokacije ne definira ovim Smjernicama već se definira odredbama EU regulative
24 Udruga gradova u RH 1. UVODNE ODREDBE, 1.3.Održivi urbani razvoj i ITU mehanizam Zbog rastućih potreba za ulaganje u održivi urbani razvoj predlažemo povećanje minimalnog iznosa alokacije (8% ERDF) na veći iznos (barem 10% ERDF). Povećani broj ITU gradova uz manju ukupnu alokacija ERDF-a za 2021-2027 nužno znači manje sredstava na raspolaganju za ITU korisnike, čime se dovodi u pitanje svrsihodnost planiranog Integriranog teritorijalnog programa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Postotak izdvajanja sredstava iz EFRR-a za održivi urbani razvoj od ukupne EFRR alokacije ne definira ovim Smjernicama već se definira odredbama EU regulative
25 Grad Pazin 1. UVODNE ODREDBE, 1.3.Održivi urbani razvoj i ITU mehanizam Zakon o regionalnom razvoju RH (Čl. 14) među urbanim područjima definira i manja urbana područja. Predlažemo da se manja urbana područja ne isključuju iz ovih smjernica i ITU mehanizma. U tom smislu podržavamo i povećanje realokacije koja je sada definirana na minimalnih 8%. Naime, manja urbana područja definirana su i predviđena zakonom međutim niti jedan mehanizam financiranja ih (za sada) ne prepoznaje kao (prioritetnu) kategoriju. Pojedina manja urbana područja nisu na niti jedan način obuhvaćena niti Programom integriranog teritorijalnog razvoja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Postotak izdvajanja sredstava iz EFRR-a za održivi urbani razvoj od ukupne EFRR alokacije ne definira ovim Smjernicama već se definira odredbama EU regulative dok će se prijedlog vezano za manja urbana područja razmotriti kod izrade finalne verzije Smjernica
26 Grad Dubrovnik 1. UVODNE ODREDBE, 1.3.Održivi urbani razvoj i ITU mehanizam Smatramo kako postoji realna potreba za izdvajanjem veće alokacije za urbani razvoj u okviru EU perspektive 2021-2027 od minimalnih 8% ERDF-a. Smatramo kako bi se alokacija trebala povećati na minimalno 10% s obzirom na nesrazmjer u povećanju gradova uključenih u ITU mehanizam iz prethodne(2014.-2020.) i sadašnje/buduće (2021.-2027.) perspektive. Naime, broj gradova se udvostručio dok se financijska omotnica neznatno povećava, sa 5% na 8%. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Postotak izdvajanja sredstava iz EFRR-a za održivi urbani razvoj od ukupne EFRR alokacije ne definira ovim Smjernicama već se definira odredbama EU regulative
27 Grad Varaždin 1. UVODNE ODREDBE, 1.4.Uloga i cilj izrade strategije razvoja urbanog područja Osnovni i glavni cilj te bit integriranih teritorijalna ulaganja ( ITU mehanizam) je ojačati ulogu gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Kroz ITU mehanizam provode se aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju i kombiniraju sredstva iz više tematskih ciljeva kroz teritorijalno povezane JLS-e, za čije povezivanje nije nikako potrebna nadređenost i uloga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uvođenje novih velikih ovlasti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u odnosu na Smjernice 1.0.) potpuno se nepotrebne, jer sam ITU mehanizam, kako je navedeno, nije tako zamišljen. Upravo gradovi postaju nositelji gospodarskog i socijalnog rasta i razvoja te je ispunjenje gospodarskih i socijalnih ciljeva jedino moguće ostvariti s ciljanim pristupom prema drugim gradovima i ostalim JLS-ima, poštujući načelo teritorijalnosti. ITU mehanizam svojim integriranim, na teritoriju temeljenim pristupom rješava brojne izazove nekog urbanog područja. Odredbama članka 4. st. 4. Europske povelje o lokalnoj samoupravi, članka. 18. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te članka. 10. Zakona o regionalnom razvoju RH propisano je da nadležnosti koje su povjerene JLS-ima moraju biti, u pravilu, potpune i cjelovite. Njihovo obavljanje ne smije biti onemogućeno ili ograničeno od neke druge središnje ili regionalne vlasti, osim kada to dopušta zakon pa su tako općina, grad i županija samostalne u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i navedenim Zakonom (članak 18. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi) i da se politika regionalnog razvoja provodi u skladu s autonomijom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zajamčenom Ustavom Republike Hrvatske (članak 10. Zakona o regionalnom razvoju). Odredbom članka 4. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske određuje se kako se načelom učinkovitosti i djelotvornosti osigurava da se za sve razine postavljenih ciljeva moraju definirati određeni pokazatelji te da očekivani rezultati, ishodi i učinci moraju biti razumljivi, procjenjivi i mjerljivi. Odredbom članka 6. Zakona određuje se kako načelo odgovornosti i usmjerenosti na rezultat obvezuje tijela zadužena za izradu i provedbu akata strateškog planiranja. Također, cilj Europske unije je decentralizacija, a ovime - djelovanjem direktno putem županija zadržava se centralizacija koja je samo prividno decentralizirana. Zasigurno postoje modeli da se županije uključe u razvoj i JLS-ova i RH, ali niti pokrivaju jednaka područja prema zakonu, niti ima potrebe za “nadgledanjem” što rade gradovi i općine jer prilika za gradove i općine da imaju svoj “glas” time bi se u potpunosti zagušila. Povjerenje RH mora biti jednako i prema županijama i prema gradovima i prema općinama, a samo partnerskim odnosom možemo razvijati sve dijelove Hrvatske, dok odnosom nepovjerenja kočimo i kontroliramo iz jedne centralne točke sve dijelove. Zbog svih navedenih činjenica i obrazloženja, predlažemo ukloniti predmetnu odredbu o uključenosti predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave u procese definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja, kao i sudjelovanja u odlučivanju o donošenju strateškog dokumenta te s njim povezanih provedbenih dokumenata, kao i sve vezane dijelove i odredbe Smjernica u tom smislu. Prihvaćen Prihvaća se Prijedlog se prihvaća u dijelu kojim se predlaže brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje.
28 Grad Pula - Pola SMJERNICE ZA USPOSTAVU URBANIH PODRUČJA, 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA Sukladno ranijem komentaru Grada Pule u točci 1.1., u kojem se, zbog uključivanja jedinica područne (regionalne) samouprave u proces definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja te izrade i donošenja strategija razvoja urbanih područja i provedbenih akata strategije, ističe i obrazlaže kršenje ustavnih i zakonskih odredbi o lokalnoj samoupravi, predlaže se ukidanje točke 2.1.4. Prihvaćen Prihvaća se
29 Mirta Strk 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja Prijedlog kojim su gradovi središta urbanih aglomeracija/područja obavezni pribaviti pozitivno mišljenje županijskih skupština na ulazak u obuhvat JLS-ova koji se nalaze na području te županije smatramo neprihvatljivim i nezakonitim te predlažemo brisati sve povezane odredbe (2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7.). Članak 14. stavak 4. ZRRRH jasno definira čija mišljenja gradovi središta moraju pribaviti prije upućivanja prijedloga sastava urbanih područja na odluku resornom Ministarstva. Prihvaćen Prihvaća se
30 GRAD ZAGREB 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja Odredbe ovih smjernica po kojima Postupak definiranja i uspostave urbanih područja temeljem ovih Smjernica moraju provesti gradovi središta urbanih aglomeracija/područja koja su već uspostavljena tijekom financijskog razdoblja 2014. – 2020. te gradovi središta urbanih područja koji su novi korisnici ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027., a koji nisu uspostavili svoja urbana područja, dok to nisu dužni učiniti gradovi središta urbanih područja koji su novi korisnici ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027., a koji su do dana donošenja ovih Smjernica uspostavili svoja urbana područja temeljem kriterija iz verzije 1.0 Smjernica, smatramo nelogičnim i diskriminatornim u odnosu na već uspostavljena i funkcionalna urbana područja. Za ovakvo postupanje ne nalazimo nikakvo uporište osobito ako se uzme u obzir da Smjernice iz rujna 2015. verzija 1.0 po kojoj su postojeća urbana područja ustrojena, ne sadrže odredbe o vremenskoj ograničenosti samih Odluka o sastavu urbanih područja. Navedenim odlukama koje su, postupajući upravo u skladu s predmetnim Smjernicama 1.0., donijela predstavnička tijela gradova središta urbanih područja, kao i predstavnička tijela njihovih sastavnica, ustrojena su urbana područja bez vremenskog ograničenja imajući u vidu dugoročnu provedbu ITU mehanizma u RH, odnosno kroz razdoblje dulje od jedne financijske perspektive EU-a. Iste Odluke koje se odnose na konačni obuhvat pojedinog urbanog područja potvrdilo je izdavanjem očitovanja (suglasnosti) Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nadležno za ITU mehanizam, također ne vezujući se za financijsko razdoblje. Slijedom navedenog, predmetne Odluke o sastavu Urbanih područja donesene po Smjernicama iz 2015. godine su i dalje važeći akti sa svim pravima i obvezama koje iz istih proizlaze. Obveza postojećih urbanih područja da ponavljaju cijelu proceduru, iako tome ne nalazimo utemeljenje, dovela bi ih u izrazito nepovoljni položaj te značila značajna kašnjenja i upitnu učinkovitost cijeloga procesa korištenja dostupnih sredstava u odnosu na one koji nisu u takvoj obvezi. Ovo osobito kod velikih UP-a s većim brojem sastavnica, koje bi u tom slučaju bile u izrazito nepovoljnom položaju. Stoga, predlažemo da se izjednači status svih urbanih područja ustrojenih prema Smjernicama, verzija 1.0, te da isti ne trebaju provesti ponovni postupak definiranja i uspostave urbanih područja, već samo oni koji mijenjaju svoj obuhvat i to na način da se provede postupak kod predstavničkih tijela onih JLS-ova koji ulaze ili izlaze iz obuhvata urbanih područja. Navedeno treba na isti način primijeniti svugdje u tekstu Smjernica gdje se isto navodi. Prihvaćen Prihvaća se U finalnoj verziji smjernica biti će propisano da gradovi središta koji su već uspostavili svoja urbana područja, postupak provode samo ukoliko mijenjaju svoj obuhvat. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje
31 Grad Šibenik 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja Prijedlog kojim su gradovi središta urbanih aglomeracija/područja obavezni pribaviti pozitivno mišljenje županijskih skupština na ulazak u obuhvat JLS-ova koji se nalaze na području te županije smatramo neprihvatljivim i nezakonitim te predlažemo brisati sve povezane odredbe (2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7.). Članak 14. stavak 4. ZRRRH jasno definira čija mišljenja gradovi središta moraju pribaviti prije upućivanja prijedloga sastava urbanih područja na odluku resornom Ministarstvu Uskraćivanjem pozitivnog mišljenja regionalna razina može uvjetovati pojedinim JLS-ima ulazak u urbano područje čime se narušava načelo partnerstva i suradnje te se ide suprotno načelima ZJLP(R)S-a koji ne prepoznaje hijerarhijsku nadređenost jedinica regionalne samouprave nad gradovima i općinama Prihvaćen Prihvaća se Prijedlog se prihvaća u dijelu koji se odnosi na brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje
32 Grad Osijek 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja Povodom ove odredbe uspostavljene UA bi trebale ostati u neizmijenjenom obuhvatu i priložiti samo mišljenje JPRS o istom obuhvatu no trebalo bi propisati i odredbu za iste UA koje mijenjaju svoj obuhvat u novom programskom razdoblju. Apsolutno treba izbaciti mišljenje JPRS jer je isto prema ranijim navodima neustavno i nezakonito. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Prihvaća se prijedlog u dijelu kojim se predlaže brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. Slijedom navedenoga ne prihvaća se prijedlog o prilaganju mišljenja JPRS-a o obuhvatu kod već uspostavljenih UA. Također u finalnoj verziji Smjernica propisati će se da gradovi koji su već uspostavili svoja urbana područja postupak provode samo ako mijenjaju obuhvat. U navedenom slučaju gradovi postupak provode temeljem novih Smjernica
33 GRAD RIJEKA 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja Nismo suglasni s predloženim postupkom, s obzirom na činjenicu da su sva uspostavljena UA/UP provela postupak temljem smjernica 1.0. UP, te su tako ona uspostavljena 2015./2016. godine dovedena u nepovoljniji položaj u odnosu na novoosnovana urbana područja. Predlažemo da postupak definiranja i uspostave UA/UP bude proveden samo za ona UA/UP koja mijenjaju svoj obuhvat i to na način da se provede postupak kod predstavničkih tijela JLS-a/velikog grada isključivo za JLS-eve koji ulaze ili izlaze iz obuhvata UA/UP. Također predlažemo da se iz postupka izostavi mišljenje predstavničkog tijela područne (regionalne) samouprave jer su predstavnici regionalne samouprave i regionalnoga koordinatora temeljem ovih Smjernica članovi Partnerskog vijeća, a prema Zakonu o regionalnom razvoju RH Partnersko vijeće je zaduženo za davanje mišljenja na razvojne dokumente, odnosno strategiju. Time se duplicira uloga predstavnika županije. Također smatramo da je suglasnost jedinice regionalne samouprave na prijedlog obuhvata UA/UP u suprotnosti s pravom JLS-a da se temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi udružuje s drugim JLS-evima prema svojoj volji, bez prethodne suglasnosti bilo koje jedinice. Urbane aglomeracije formirane su odlukama ministra 2015./2016. godine te nije izrijekom navedeno da se odluke donose za određeno programsko razdoblje. Prihvaćen Prihvaća se Prijedlog se prihvaća u dijelu kojim se predlaže da gradovi koji su već uspostavili svoja urbana područja postupak provode samo ako mijenjaju obuhvat. Također se prihvaća prijedlog u dijelu kojim se predlaže brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje
34 GRAD RIJEKA 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja Odluke o ustrojavanju urbanih aglomeracija/područja koja su ustrojena temeljem Zakona o regionalnom razvoju RH te koja je donio čelnik – ministar Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 2015. godine nisu vezane za određeno programsko razdoblje te nije jasno zašto se predlaže ponovno uspostavljanje urbanih aglomeracija/područja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
35 Grad Karlovac 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja Predlažemo da se u novim Smjernicama verzija 2.0 propiše da ponovni postupak uspostave urbanog područja moraju provesti UA/UP kod kojih postoji potreba mijenjanja obuhvata urbanog područja i to na način da se provede postupak kod predstavničkih tijela JLS-a/velikog grada isključivo za JLS-eve koji ulaze ili izlaze iz obuhvata UA/UP. S obzirom da je urbano područje Karlovac uspostavljeno u veljači 2019. godine na način da nije definirano vremensko razdoblje na koje je urbano područje uspostavljeno (što također nije definirano u Smjernicama verzija 1.0) te s obzirom da je Strategija razvoja urbanog područja Karlovac izrađena za razdoblje 2019.-2027., ne vidimo razloga da ponovno prolazimo cjelokupni proces uspostave urbanog područja. Također predlažemo brisati točku 2.1.4 (dostava mišljenja JLP(R)S-ova o ulasku u obuhvat) iz Smjernica. Temeljem čl. 15. Zakona o regionalnom razvoju, nositelj izrade SRUP-a je grad središte urbanog područja dok Strategiju urbanog područja donosi predstavničko tijelo koje je bilo nositelj njezine izrade, uz prethodno pribavljeno mišljenje svih JLS-ova iz urbanog područja. Odredbama ovoga Zakona nije propisana obveza dostave mišljenja JP(R)S-a na obuhvat UA/UP ili na donošenje SRUP-a, pa smatramo da takva odredba nije zakonski utemeljena. Takva odredba nije utemeljena niti u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi budući da čl. 18. ovoga Zakona jasno definira da su općina, grad i županija samostalne u odlučivanju u poslovima iz svoga upravnog djelokruga u skladu s Ustavom RH i ovim Zakonom. Prihvaćen Prihvaća se Prijedlog se prihvaća u dijelu kojim se predlaže da gradovi koji su već uspostavili svoja urbana područja postupak provode samo ako mijenjaju obuhvat. Također se prihvaća prijedlog u dijelu kojim se predlaže brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje
36 Grad Varaždin 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja U 2. poglavlju Nacrta smjernica propisan je izuzetno kompliciran i dugotrajan postupak provedbe, što svakako nije cilj provedbe ITU mehanizma. Upravo obrnuto, potrebno je administriranje maksimalno pojednostaviti, kako bi se što lakše i jednostavnije došlo do sredstava za određeni projekt. Prijedlog kojim su gradovi središta urbanih aglomeracija/područja obavezni pribaviti pozitivno mišljenje županijskih skupština za ulazak u obuhvat JLS-ova koji se nalaze na području te županije, smatramo neprihvatljivim i nezakonitim te predlažemo brisati sve povezane odredbe (2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7.). Odredba članka 14. stavak 4. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske jasno definira čija mišljenja gradovi središta moraju pribaviti prije upućivanja prijedloga sastava urbanih područja na odluku resornom Ministarstvu. Uskraćivanjem pozitivnog mišljenja regionalna razina može uvjetovati pojedinim JLS-ima ulazak u urbano područje, čime se narušava načelo partnerstva i suradnje te se ide suprotno načelima Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji ne prepoznaje hijerarhijsku nadređenost jedinica regionalne samouprave nad gradovima i općinama. Prihvaćen Prihvaća se Prijedlog se prihvaća u dijelu kojim se predlaže brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje
37 Udruga gradova u RH 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja Nejasna je odredba koja spominje da se mala urbana područja ne osnivaju prema predloženom dokumentu. U slučaju takvih inicijativa manjih urbanih područja, kojim se postupkom i smjernicama ona osnivaju? Koja je uloga i svrha manjih urbanih područja omogućena ZRRRH ako se ne mogu operativno provoditi? Predlažemo proširiti krug ITP korisnika tako da uključuju i sva manja urbana područja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prijedlog će se razmotriti kod izrade finalne verzije Smjernica
38 Grad Pazin 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja Prilikom definiranja gradova središta urbanih područja koji su novi korisnici ITU mehanizama potrebno je uzeti u obzir status Velikog grada sjedišta županije bez obzira na broj stanovnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Prijedlog će se razmotriti kod izrade finalne verzije Smjernica
39 Grad Pazin 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja Predlažemo brisati odredbu "U manjim urbanim područjima ne provodi se ITU mehanizam". Sukladno Zakonu o regionalnm razvoju (čl. 14) postoje 3 kategorije urbanih područja stoga smatramo da nema potrebe diskriminirati manja urbana područja u odnosu na veća i aglomeracije. Pojedina manja urbana područja imaju snažne funkcionalne i gospodarske veze te zadovoljavaju osnovne, pa čak i dodatne kriterije definirane ovim smjernicama. Iskustvo gradova koji su koristili ITU mehanizam u razdoblju 2014-2020 pokazalo je važnost integriranog pristupa urbanim područjima, prvenstveno kroz financiranje integriranih projekata i stvaranje funkcionalnih teritoraija. Kao temelj Nacionalne strategije RH do 2030.g. jedan od smjerova razvoja ističe se uravnotežen regionalni razvoj. Predloženim brisanjem navedene odredbe iz Smjernica potaknuo bi se razvoj u manjim urbanim područjima i na taj način dodatno doprinijelo ostvarenju ciljeva NRS 2030. Činjenica je da se trenutno Hrvatska suočava s teritorijalnim neravnotežama koje otežavaju konkurentnost i potencijal države u cjelini, a ovako predloženim Smjernicama onemogućava manjim urbanim područjima da u potpunosti iskoriste svoje potencijale razvoja. Dodatno skrećemo pažnju: u novom financijskom razdoblju ukinuto je i financiranje sredstvima Fonda za poljoprivredni razvoj kojim su se financiral projekti brojnih manjih sredina koje svoju priliku sada mogu imati u sastavu manjih urbanih područja. Također, program integriranog teritorijalnog razvoja za naredno razdoblje na žalost za sada također ne prepoznaje manja urbana područja kao kategoriju zbog čega dio krajeva Hrvatske ostaje izostavljen iz mehanizama financiranja. Podsjećamo, ovakvo povezivanje manjih urbanih područja, zajedničko planiranje i financiranje razvojnih projekata osobito se je osjetilo kao potreba i nužnost u COVID krizi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Prijedlog će se razmotriti kod izrade finalne verzije Smjernica
40 Grad Slavonski Brod 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja Predlaže se da se kod UA/UP uspostavljenih temeljem kriterija iz Smjernica 1.0 postupak provodi isključivo za one JLS koje ulaze/izlaze iz obuhvata. Odredba da se cijeli postupak definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja provodi za sve osim za nove korisnike ITU mehanizma, koji su to učinili temeljem Smjernica 1.0, diskriminatorna je za UA/UP koji su se tijekom 2015. godine također ustrojili po Smjernicama 1.0. Osim toga, cjelokupan je proces dugotrajan i ne vidimo razlog da se isti ponavlja kada su i odluke donijete bez vremenskog roka. Prihvaćen Prihvaća se U finalnoj verziji Smjernica propisati će se da gradovi koji su već uspostavili svoja urbana područja, postupak provode samo ukoliko mijenjaju obuhvat. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje.
41 Grad Dubrovnik 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja Prijedlog kojim su gradovi središta urbanih aglomeracija/područja obavezni pribaviti pozitivno mišljenje županijskih skupština na ulazak u obuhvat JLS-ova koji se nalaze na području te županije smatramo neprihvatljivim i nezakonitim te predlažemo brisati sve povezane odredbe (2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7.). Članak 14. stavak 4. ZRRRH jasno definira čija mišljenja gradovi središta moraju pribaviti prije upućivanja prijedloga sastava urbanih područja na odluku resornom Ministarstvu. S obzirom na to da jedinice područne (regionalne) samouprave nisu navedene u predmetnom članku ZRRRH, odredbe Smjernice nemaju zakonsko uporište i predstavljaju povredu nomotehničkih pravila. One ujedno derogiraju odredbe Europske povelje o lokalnoj samoupravi, i to članak 10. stavka 1. kojim se jedinicama lokalne samouprave jamči pravo na udruživanje ”radi obavljanja poslova u zajedničkom interesu” te članak 4. stavak 3. po kojem se javne ovlasti imaju obavljati ”tako da se preferira da pripadaju vlastima koje su najbliže građanima” (načelo supsidijarnosti). Konačno, predloženim odredbama derogira se i članak 10. ZRRRH koji definira da se politika regionalnog razvoja provodi ”u skladu s autonomijom jedinica lokalne i područje (regionalne) samouprave, zajamčene Ustavom Republike Hrvatske”. Uskraćivanjem pozitivnog mišljenja regionalna razina može uvjetovati pojedinim JLS-ima ulazak u urbano područje čime se narušava načelo partnerstva i suradnje te se ide suprotno načelima ZJLP(R)S-a koji ne prepoznaje hijerarhijsku nadređenost jedinica regionalne samouprave nad gradovima i općinama. Prihvaćen Prihvaća se Prijedlog se prihvaća u dijelu koji se odnosi na brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje
42 Grad Pula - Pola 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja Urbane aglomeracije/područja koja su uspostavljena u financijskom razdoblju 2014.2020. ne bi trebali provoditi ponovni postupak definiranja i uspostave urbanih aglomeracija / urbanih područja, te smatramo da bi ovim Smjernicama trebalo definirati mogućnost izmjene sastava urbanih aglomeracija/područja u odnosu na financijsko razdoblje 2014.2020. Prihvaćen Prihvaća se U finalnoj verziji Smjernica propisati će se da gradovi koji su već uspostavili svoja urbana područja, postupak provode samo ukoliko mijenjaju obuhvat
43 Grad Pula - Pola 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja Sukladno ranijem komentaru Grada Pule u točci 1.1., u kojem se, zbog uključivanja jedinica područne (regionalne) samouprave u proces definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja te izrade i donošenja strategija razvoja urbanih područja i provedbenih akata strategije, ističe i obrazlaže kršenje ustavnih i zakonskih odredbi o lokalnoj samoupravi, predlaže se ukidanje točke 2.1.4. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Prijedlog se prihvaća u dijelu koji se odnosi na brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština, a ne prihvaća se u dijelu kojim se predlaže ukidanje točke 2.1.4. u cijelosti
44 Grad Koprivnica 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja Predlažemo da se stavak 3. članka 2.1. koji glasi: „U manjim urbanim područjima ne provodi se ITU mehanizam stoga se Smjernicama opisuju glavne aktivnosti u okviru procesa definiranja i uspostave urbanih aglomeracija i većih urbanih područja (dalje u tekstu: urbane aglomeracije/područja) koji su korisnici ITU mehanizma i to kako slijedi“ zamijeni tekstom koji glasi: „ITU mehanizam se provodi u urbanim aglomeracijama, većim urbanim područjima i manjim urbanim područjima – gradovima središtima županija te se Smjernicama opisuju glavne aktivnosti u okviru procesa definiranja uspostave ITU područja (urbane aglomeracije i urbana područja gradova):“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prijedlog će se razmotriti kod izrade finalne verzije Smjernica
45 GRAD ZAGREB 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.2.Definiranje JLS-ova koji se predlažu za ulazak u obuhvat ITU područja Predlažemo razmotriti opciju da prostorni kontinuitet ne mora biti nužni/osnovni kriterij za uspostavu urbanog područja. Predlaže se prostorni kontinuitet predvidjeti kao jedan od dodatnih kriterija za uspostavu urbanog područja, budući da je funkcionalna urbana suradnja sve više i više nevezana za prostorne faktore poput dnevnih migracija i slično. Također, s obzirom na objektivnu prostornu veličinu urbanih područja u Republici Hrvatskoj, društveno-funkcionalna orijentacija stanovništva na urbano područje ne podrazumijeva fokus na prostorne komponente za svoju konkretizaciju. Drugim riječima, prostorni kontinuitet ne mora postojati da bi se ispunili svi ostali i glavni i dodatni kriteriji. Također, nepostojanje prostornog kontinuiteta neće imati nikakve implikacije na poveznice između sustava strateškog i prostornog planiranja, budući da će akti kojima se ta dva sustava uređuju bez obzira na postojanje prostornog kontinuiteta morati biti u skladu. Stoga, predlaže se kao glavni kriterij umjesto „prostornog kontinuiteta“ predvidjeti „funkcionalnu povezanost“ i „kriterij odgovora na zajedničke društvene probleme“. Time bi se i sami kriteriji za uspostavu urbanih područja približili svojim ciljevima predviđenima u člancima 22. i 23., te u preambuli Nacrta prijedloga Uredbe 2018/0196. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Kriterij prostornog kontinuiteta bio je osnovni kriterij i u financijskoj perspektivi 2014.-2020. te provoditelj savjetovanja smatra opravdanim zadržati kontinuitet u definiranju osnovnih kriterija
46 Grad Osijek 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.2.Definiranje JLS-ova koji se predlažu za ulazak u obuhvat ITU područja U odnosu na Smjernice 1.0. gdje je broj jedinica lokalne samouprave uključenih u konačan prijedlog obuhvata bio u rasponu od ±40%, ovim Nacrtom umanjeno je na ±30%. što dalje nije obrazloženo kroz dokument. U prethodnim Smjernicama navedeno je "Kao opće pravilo, broj jedinica lokalne samouprave uključenih u konačan prijedlog obuhvata urbane aglomeracije može odstupati u rasponu od ±40% u odnosu na broj jedinica lokalne samouprave koje ulaze u urbano područja sukladno kriteriju vezanom uz dnevne migracije…", te dalje u tekstu navodi mogućnost odstupanja u obuhvatu za manja urbana područja i više od navedenih ±40%. Ukoliko se pravilo odstupanja vezalo za dnevne migracije temeljem popisa stanovništva iz 2011., što je temelj i novim gradovima za definiranje obuhvata, koji se parametar promijenio da se odstupanje smanjilo na ±30%.? Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U konačnoj verziji smjernica biti će moguća odstupanja do +40%, dok će minimum JLS-ova koji mogu činiti urbanu aglomeraciju/područje biti 3.
47 Općina Majur 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.2.Definiranje JLS-ova koji se predlažu za ulazak u obuhvat ITU područja Omogućiti većem broju manjih jedinica lokalne samouprave uključenje u obuhvat urbanog područja. Na predloženi način se diskriminiraju stanovnici pojedinih JLS i ne daje se svima jednaka mogućnost razvoja! Zašto nam se oduzima mogućnost još jednog izvora financiranja? Primjer u ITU Sisak ulaze područje Martinske Vesi i Sunje, a što je sa ostalim JLS? Zašto su diskriminirati stanovnici općina Majur, Jasenovac, Hrvatska Dubica, Dvor, Donji Kukuruzari itd. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prijedlog će se razmotriti kod izrade finalne verzije Smjernica
48 Grad Karlovac 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.2.Definiranje JLS-ova koji se predlažu za ulazak u obuhvat ITU područja Predlažemo da odstupanje konačnog prijedloga obuhvata urbanog područja ostane +/- 40% u odnosu na broj JLS-a koje ulaze u UA/UP sukladno kriteriju vezanom uz dnevne migracije, odnosno da se ne mijenja tekst iz Smjernica verzija 1.0 (tekst iz Dodatka 2 Smjernica, točka 4) koji glasi: „Kao opće pravilo, broj jedinica lokalne samouprave uključenih u konačan prijedlog obuhvata urbane aglomeracije može odstupati u rasponu ±40% u odnosu na broj jedinica lokalne samouprave koje ulaze u urbano područje sukladno kriteriju vezanom uz dnevne migracije, a odstupanje treba biti obrazloženo (kao npr., uvođenje dodatnih kriterija, razlozi isključivanja određenih jedinica lokalne samouprave, zadovoljenje kriterija prostornog kontinuiteta sl.). Pri definiranju konačnog prijedloga obuhvata većih i manjih urbanih područja, zbog isključivanja jedinica lokalne samouprave koje daju negativno mišljenje o ulasku, moguće je i dodatno odstupanje u broju jedinica lokalne samouprave koje ulaze u sastav urbanog područja (više od gore navedenog odstupanja od 40%).“ Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U konačnoj verziji smjernica biti će moguća odstupanja do +40%, dok će minimum JLS-ova koji mogu činiti urbanu aglomeraciju/područje biti 3
49 GRAD ZAGREB 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.2.Definiranje JLS-ova koji se predlažu za ulazak u obuhvat ITU područja Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Uzimajući u obzir velik broj JLS-a, koje u velikim urbanim područjima ulaze u obuhvat temeljem kriterija udjela dnevnih migracija (u slučaju UA Zagreb to je 27 JLS), te ujedno vodeći računa i o dodatnim kriterijima, korisnim držimo povećanje (postotka) mogućeg odstupanja, barem na razinu kako je to bilo verziji 1.0. Smjernica (40%), kao i moguće dodatno odstupanje u broju jedinica za slučajeve isključivanja jedinica uslijed negativnog mišljenja. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U konačnoj verziji smjernica biti će moguća odstupanja do +40%, dok će minimum JLS-ova koji mogu činiti urbanu aglomeraciju/područje biti 3
50 Grad Slavonski Brod 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.2.Definiranje JLS-ova koji se predlažu za ulazak u obuhvat ITU područja U Smjernicama, verzija 1.0, propisano je da broj JLS uključenih u konačan prijedlog obuhvata može odstupati u rasponu od ±40% u odnosu na broj JLS koje ulaze u UA/UP sukladno kriteriju vezanom uz dnevne migracije. Nejasno je zašto se taj raspon u Smjernicama 2.0 smanjuje na ±30% te predlažemo da se isti odredi na ±40%. Na ovaj bi se način omogućilo da putem dodatnih kriterija u obuhvat UA/UP uđu i JLS koje su iskazale svoj interes, a ne ispunjavanju kriterij dnevnih migracija. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U konačnoj verziji smjernica biti će moguća odstupanja do +40%, dok će minimum JLS-ova koji mogu činiti urbanu aglomeraciju/područje biti 3
51 Grad Koprivnica 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.2.Definiranje JLS-ova koji se predlažu za ulazak u obuhvat ITU područja Predlažemo da se u točci II. Dodatni kriteriji – kriterij odstupanja od +/- 30% izmjeni u kriterij +/- 40% dodatnih JLS-ova. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U konačnoj verziji smjernica biti će moguća odstupanja do +40%, dok će minimum JLS-ova koji mogu činiti urbanu aglomeraciju/područje biti 3
52 GRAD ZAGREB 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.3.Traženje pisanog mišljenja o ulasku JLS-ova u obuhvat Uzimajući u obzir sve navedene argumente u komentaru Grada Zagreba pod poglavljem Svrha Smjernica, predlažemo brisanje stavka 2. i stavka 3. ovog Poglavlja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
53 Grad Osijek 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.3.Traženje pisanog mišljenja o ulasku JLS-ova u obuhvat Nesuglasno i proturječno samo sebi budući da odredba stavka 1 ne navodi pozitivno mišljenje dok odredba stavka 2. koja slijedi explicite navodi da se radi o pozitivnom mišljenju predstavničkog tijela JPRS. Odredbe nedorečene u smislu što ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave daju pozitivno mišljenje na ulazak u obuhvat UA dok predstavničko tijelo JPRS istu odluku predstavničkog tijela zanemari i ne izda pozitivno mišljenje. Dakle konačna odluka i prav veta je na predstavničkom tijelu JPRS koje ima ovlasti konačne odluke o obuhvatu i može zanemariti odluke predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave čak i postupati suprotno istima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
54 GRAD RIJEKA 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.3.Traženje pisanog mišljenja o ulasku JLS-ova u obuhvat Kako smo naveli u komentaru na točku 2.1., smatramo da je traženje suglasnosti jedinice regionalne samouprave na prijedlog obuhvata UA/UP u suprotnosti s pravom JLS-a da se temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi udružuje s drugim JLS-evima prema svojoj volji bez prethodne suglasnosti bilo koje jedinice. Postupak definiranja i uspostave UA/UP trebao bi biti proveden samo za ona UA/UP koja mijenjaju svoj obuhvat i to na način da se provede postupak kod predstavničkih tijela JLS-a/velikog grada isključivo za JLS-eve koji ulaze ili izlaze iz obuhvata UA/UP. Prihvaćen Prihvaća se Prijedlog se prihvaća u dijelu kojim se predlaže brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. Također se prihvaća prijedlog u dijelu kojim se predlaže da gradovi koji su već uspostavili svoja urbana područja postupak provode samo ako mijenjaju obuhvat. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje
55 Grad Karlovac 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.3.Traženje pisanog mišljenja o ulasku JLS-ova u obuhvat Temeljem obrazloženja koje smo dali u točki 2.1, smatramo da bi trebalo propisati da se pisana mišljenja o ulasku JLS-ova u obuhvat UA/UP traže samo od onih JLS-ova koji ulaze ili izlaze iz obuhvata UA/UP i predstavničkog tijela grada središta UA/UP. Također predlažemo brisati predmetnu odredbu o traženju (pozitivnog) mišljenja predstavničkog tijela JP(R)S na obuhvat urbanog područja zbog razloženog u točki 2.1. Prihvaćen Prihvaća se U finalnoj verziji smjernica brisat će se odredbe prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština te će se propisati da gradovi koji su već uspostavili svoja urbana područja postupak provode samo ako mijenjaju obuhvat
56 GRAD ZAGREB 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.3.Traženje pisanog mišljenja o ulasku JLS-ova u obuhvat Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada U Smjernicama se navodi: „grad središte urbane aglomeracije/područja će zatražiti od jedinica područne (regionalne) samouprave da dostave mišljenje predstavničkog tijela na ulazak u obuhvat JLS-ova koji se nalaze na području tih jedinica područne (regionalne) samouprave.“ S obzirom na to da Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, u članku 14. stavku 4., propisuje: „Jedinice lokalne samouprave, odnosno gradove i općine koje ulaze u sastav urbane aglomeracije utvrđuje ministar odlukom na prijedlog grada, sjedišta urbane aglomeracije uz prethodno mišljenje svih lokalnih jedinica uključenih u pojedinu aglomeraciju i ministarstva nadležnog za prostorno uređenje.“, predlažemo izostavljanje ovog elementa procedure koji zahtijeva značajnu koordinaciju i vrijeme, a radi se o formalnom dijelu procesa, s obzirom na činjenicu da ulasku JLS u urbano područje prethodi analiza na lokalnoj razini upravljanja i procjena da će tako bolje iskoristiti svoje razvojne potencijale, što je istovremeno i interes JP(R)S. Prihvaćen Prihvaća se
57 Udruga gradova u RH 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.3.Traženje pisanog mišljenja o ulasku JLS-ova u obuhvat Prijedlog kojim su gradovi središta urbanih aglomeracija/područja obavezni pribaviti pozitivno mišljenje županijskih skupština na ulazak u obuhvat JLS-ova koji se nalaze na području te županije smatramo nezakonitim te predlažemo brisati sve povezane odredbe. Članak 14. stavak 4. ZRRRH jasno definira čija mišljenja gradovi središta moraju pribaviti prije upućivanja prijedloga sastava urbanih područja na odluku resornom Ministarstvu. S obzirom na to da jedinice područne (regionalne) samouprave nisu navedene u predmetnom članku ZRRRH, odredbe Smjernice nemaju zakonsko uporište i predstavljaju povredu nomotehničkih pravila. One ujedno derogiraju odredbe Europske povelje o lokalnoj samoupravi, i to članak 10. stavka 1. kojim se jedinicama lokalne samouprave jamči pravo na udruživanje ''radi obavljanja poslova u zajedničkom interesu'' te članak 4. stavak 3. po kojem se javne ovlasti imaju obavljati ''tako da se preferira da pripadaju vlastima koje su najbliže građanima'' (načelo supsidijarnosti). Konačno, predloženim odredbama derogira se i članak 10. ZRRRH koji definira da se politika regionalnog razvoja provodi ''u skladu s autonomijom jedinica lokalne i područje (regionalne) samouprave, zajamčene Ustavom Republike Hrvatske''. Uskraćivanjem pozitivnog mišljenja regionalna razina može uvjetovati pojedinim JLS-ima ulazak u sastav urbanog područja čime se narušava načelo partnerstva i suradnje te se ide suprotno načelima ZJLP(R)S-a koji ne prepoznaje hijerarhijsku nadređenost jedinica regionalne samouprave nad gradovima i općinama. Prihvaćen Prihvaća se Kod izrade finalne verzije Smjernica brisati će se odredbe prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje
58 Grad Pula - Pola 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.3.Traženje pisanog mišljenja o ulasku JLS-ova u obuhvat Sukladno ranijem komentaru Grada Pule u točci 1.1., u kojem se, zbog uključivanja jedinica područne (regionalne) samouprave u proces definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja te izrade i donošenja strategija razvoja urbanih područja i provedbenih akata strategije, ističe i obrazlaže kršenje ustavnih i zakonskih odredbi o lokalnoj samoupravi, predlaže se brisanje stavaka 2. i 3. točke 2.1.3. Prihvaćen Prihvaća se
59 GRAD ZAGREB 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.4.Dostava mišljenja JLP(R)S-ova o ulasku u obuhvat Uzimajući u obzir sve navedene argumente u komentaru Grada Zagreba pod poglavljem Svrha Smjernica, predlažemo brisanje svih odredbi ovog Poglavlja koje se odnose na jedinice područne (regionalne) samouprave, te predlažemo da se tekst Poglavlja 2.1.4. mijenja i glasi: „Jedinice lokalnih samouprava dostavljaju gradu središtu urbane aglomeracije/područja mišljenja svojih predstavničkih tijela o ulasku JLS-ova u obuhvat koja mogu biti pozitivna ili negativna. Pri tome treba voditi računa o sljedećem: - mišljenje o ulasku u obuhvat jedinice lokalne samouprave daje predstavničko tijelo tog JLS-a; - mišljenje može biti pozitivno ili negativno; - ako neki od JLS-ova kojem je poslan zahtjev za očitovanjem o ulasku JLS-ova u obuhvat, ne dostavi mišljenje o ulasku u sastav urbanog područja u za to definiranom roku, smatra se da je mišljenje JLS-a pozitivno.“ Pretpostavku o pozitivnom mišljenju u slučaju šutnje nadležnog tijela smatramo opravdanijom osobito uzimajući u obzir uvriježeno pravno načelo koje se primjenjuje i u drugim propisima. U tom smislu, predlaže se i ovdje predvidjeti istovjetnu iznimku, da se mišljenje smatra pozitivnim, ako nije dostavljeno u definiranom roku. Pogotovo što u obzir treba uzeti i nisku dinamiku zasjedanja predstavničkih tijela manjih jedinica lokalne samouprave, uslijed čega bi moglo doći do njihova isključenja. Isto tako potrebno je jasno i precizno definirati rok u kojem se očekuje dobiti odgovor nadležnog tijela, pri čemu treba uzeti u obzir dinamiku rada predstavničkih tijela JLS-ova koji donose odluke. Odnosno precizirati da li se propisani rok odnosi na dostavu mišljenja ili na samo donošenje odluke (što bi bilo logičnije) Npr. ukoliko predstavničko tijelo ne donese mišljenje na prvoj sljedećoj sjednici na koju, sukladno općim aktima toga tijela može biti uvršteno u dnevni red sjednice (Zakonom, Statutom i Poslovnikom su propisane procedure rada predstavničkih tijela, uključujući i rokove za dostavu materijala za njihove sjednice). Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Prihvaća se u dijelu koji se odnosi na brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade strategija uključene županije kroz obavezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. Ne prihvaća se pretpostavka o pozitivnom mišljenju u slučaju šutnje nadležnog tijela. Urbano područje može se formirati samo uz preduvjet dostavljenog pozitivnog mišljenja predstavničkog tijela JLS-a stoga se smatra da JLS koji se nije očitovao i nije dostavio pozitivno mišljenje svog predstavničkog tijela nema interes za ulazak u obuhvat te se njegovo mišljenje tretira kao negativno. U ostalom dijelu, komentar je primljen na znanje
60 Grad Osijek 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.4.Dostava mišljenja JLP(R)S-ova o ulasku u obuhvat Navedeno da mišljenje može biti pozitivno ili negativno dok je za konačan prijedlog obuhvata potrebno imati pozitivno mišljenje što u konačnici znači da mišljenje JPRS-a ne može biti negativno odnosno dok god je isto negativno Grad sjedište UA ne može kreirati konačan prijedlog obuhvata. Dakle kako je već ranije i od ostalih gradova zaključeno županija ima odlučujući utjecaj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
61 GRAD RIJEKA 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.4.Dostava mišljenja JLP(R)S-ova o ulasku u obuhvat Nisu utvrđeni rokovi za davanje suglasnosti i mišljenja tijela, što je prepušteno dispozitivnoj ocjeni velikog grada koji predlaže obuhvat ili ako su rokovi utvrđeni nekim drugim aktom, treba ih prilagoditi uobičajenom sastajanju predstavničkih tijela JLP(R)S-ova koja se sastaju jednom mjesečno ili rjeđe, uz ponovljeni prijedlog za brisanje odredbe o traženju (pozitivnog) mišljenja predstavničkog tijela JP(R)S na obuhvat urbanog područja zbog razloženog u točki 2.1. Nadalje, stoji presumpcija negativnog mišljenja u slučaju šutnje nadležnog tijela, što nije u skladu s našim pravnim sustavom općenito kao niti presumpcijom postupanja tijela nadležnih za provođenje politike EU (primjer postupanja: ako članovi OZP-a OPKK ne izraze mišljenje u roku, smatra se da su suglasni s prijedlogom). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ne prihvaća se pretpostavka o pozitivnom mišljenju u slučaju šutnje nadležnog tijela. Urbano područje može se formirati samo uz preduvjet dostavljenog pozitivnog mišljenja predstavničkog tijela JLS-a stoga se smatra da JLS koji se nije očitovao i nije dostavio pozitivno mišljenje svog predstavničkog tijela nema interes za ulazak u obuhvat te se njegovo mišljenje tretira kao negativno. U ostalom dijelu, komentar je primljen na znanje
62 Grad Karlovac 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.4.Dostava mišljenja JLP(R)S-ova o ulasku u obuhvat Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ne prepoznaje hijerarhijsku nadređenost JP(R)S nad JLS-ima te predlažemo brisanje odredbe o potrebi dostave mišljenja predstavničkog tijela JP(R)S na obuhvat UA/UP. Prihvaćen Prihvaća se
63 GRAD ZAGREB 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.4.Dostava mišljenja JLP(R)S-ova o ulasku u obuhvat Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada U Smjernicama se navodi: „predstavničko tijelo JP(R)S-a daje mišljenje isključivo na ulazak u obuhvat JLS-ova koji se nalaze na području te jedinice područne (regionalne) samouprave;“. S obzirom na određenje odredbe članka 14. stavka. 4. zakona koji uređuje područje regionalnog razvoja („Jedinice lokalne samouprave, odnosno gradove i općine koje ulaze u sastav urbane aglomeracije utvrđuje ministar odlukom na prijedlog grada, sjedišta urbane aglomeracije uz prethodno mišljenje svih lokalnih jedinica uključenih u pojedinu aglomeraciju i ministarstva nadležnog za prostorno uređenje.“), predlažemo izostavljanje ovog segmenta procedure koji zahtijeva značajnu koordinaciju i vrijeme, a radi se o formalnom dijelu procesa, s obzirom na činjenicu da ulasku JLS u urbano područje prethodi analiza na lokalnoj razini upravljanja i procjena da će tako bolje iskoristiti svoje razvojne potencijale, što je istovremeno i interes JP(R)S. U slučaju nužnosti zadržavanja predloženog rješenja, predlažemo da se u slučaju negativnog mišljenja predstavničkog tijela JP(R)S na ulazak u obuhvat JLS-ova sa svog područja odredi obveza obrazloženja takvog mišljenja, kako bi se znalo zbog kojih okolnosti se daje i što je moguće procesno ispraviti te kako ne bi dolazilo do blokade postupka. Također, predlaže se utvrđivanje prihvatljivih rokova za dostavu očitovanja umjesto formulacije „u za to definiranom roku“, uvažavajući godišnje rasporede i rokove za dostavu materijala sjednica predstavničkih tijela JP(R)S. Jednako tako potrebno je predvidjeti situacije u kojima negativno mišljenje utječe na prostorni kontinuitet kao obvezni kriterij uspostave urbanog područja te načine njihova rješavanja. Prihvaćen Prihvaća se Prijedlog se prihvaća u dijelu koji se odnosi na brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje.
64 Udruga gradova u RH 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.4.Dostava mišljenja JLP(R)S-ova o ulasku u obuhvat Prijedlog kojim su gradovi središta urbanih aglomeracija/područja obavezni pribaviti pozitivno mišljenje županijskih skupština na ulazak u obuhvat JLS-ova koji se nalaze na području te županije smatramo nezakonitim te predlažemo brisati sve povezane odredbe. Članak 14. stavak 4. ZRRRH jasno definira čija mišljenja gradovi središta moraju pribaviti prije upućivanja prijedloga sastava urbanih područja na odluku resornom Ministarstvu. S obzirom na to da jedinice područne (regionalne) samouprave nisu navedene u predmetnom članku ZRRRH, odredbe Smjernice nemaju zakonsko uporište i predstavljaju povredu nomotehničkih pravila. One ujedno derogiraju odredbe Europske povelje o lokalnoj samoupravi, i to članak 10. stavka 1. kojim se jedinicama lokalne samouprave jamči pravo na udruživanje ''radi obavljanja poslova u zajedničkom interesu'' te članak 4. stavak 3. po kojem se javne ovlasti imaju obavljati ''tako da se preferira da pripadaju vlastima koje su najbliže građanima'' (načelo supsidijarnosti). Konačno, predloženim odredbama derogira se i članak 10. ZRRRH koji definira da se politika regionalnog razvoja provodi ''u skladu s autonomijom jedinica lokalne i područje (regionalne) samouprave, zajamčene Ustavom Republike Hrvatske''. Uskraćivanjem pozitivnog mišljenja regionalna razina može uvjetovati pojedinim JLS-ima ulazak u sastav urbanog područja čime se narušava načelo partnerstva i suradnje te se ide suprotno načelima ZJLP(R)S-a koji ne prepoznaje hijerarhijsku nadređenost jedinica regionalne samouprave nad gradovima i općinama. Prihvaćen Prihvaća se Kod izrade finalne verzije Smjernica brisati će se odredbe prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje
65 Grad Slavonski Brod 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.4.Dostava mišljenja JLP(R)S-ova o ulasku u obuhvat Odredba Smjernica da predstavničko tijelo JP(R)S daje mišljenje na ulazak u obuhvat JLS-ova u suprotnosti je s Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, Članak 4. i Članak 10. te ne poštuje Ustavom zajamčeno pravo na lokalnu samoupravu (Ustav Republike Hrvatske, NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14), Članak 4. Stoga se predlaže brisanje odredbe da predstavničko tijelo JP(R)S daje mišljenje na ulazak u obuhvat JLS-ova koji se nalaze na području te JP(R)S, ovdje i dalje u tekstu. Dodatno, predlaže se izmjena članka na način da se odredi kako se za slučaj nedostavljanja mišljenja JLS smatra da je mišljenje pozitivno. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Prijedlog se prihvaća u dijelu kojim se odnosi na brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. U ostalom dijelu prijedlog se ne prihvaća s obzirom da se urbano područje može formirati samo uz preduvjet dostavljenog pozitivnog mišljenja predstavničkog tijela JLS-a stoga se smatra da JLS koji se nije očitovao i nije dostavio pozitivno mišljenje svog predstavničkog tijela nema interes za ulazak u obuhvat te se njegovo mišljenje tretira kao negativno
66 Grad Pula - Pola 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.4.Dostava mišljenja JLP(R)S-ova o ulasku u obuhvat Sukladno ranijem komentaru Grada Pule u točci 1.1., u kojem se, zbog uključivanja jedinica područne (regionalne) samouprave u proces definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja te izrade i donošenja strategija razvoja urbanih područja i provedbenih akata strategije, ističe i obrazlaže kršenje ustavnih i zakonskih odredbi o lokalnoj samoupravi, predlaže se ukidanje točke 2.1.4. u potpunosti Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Prijedlog se prihvaća u dijelu koji se odnosi na brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština, a ne prihvaća se u dijelu kojim se predlaže ukidanje točke 2.1.4. u cijelosti
67 GRAD ZAGREB 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.5.Dostava konačnog prijedloga obuhvata na mišljenje Ministarstvu Sukladno prethodnom komentaru Grada Zagreba te komentaru Grada Zagreba u poglavlju 2.1. Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, predlažemo odredbu ovoga poglavlja u kojoj se navodi sljedeće:“ Za gradove središta urbanih područja koji su novi korisnici ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027., a koji su do dana donošenja ovih Smjernica uspostavili svoja urbana područja temeljem kriterija iz verzije 1.0 Smjernica, Ministarstvo će izvršiti kontrolu i provjeru usklađenosti donesenih Odluka o sastavu urbanog područja sa ovim Smjernicama. Ministarstvo će od gradova zatražiti dopune koje će minimalno uključivati mišljenje predstavničkog tijela jedinica područne (regionalne) samouprave na ulazak u obuhvat JLS-ova koji se nalaze na području te jedinice područne (regionalne) samouprave (s obzirom da isto mišljenje nije bilo obveza po verziji 1.0 Smjernica). Temeljem provedene kontrole, Ministarstvo će dati konačno mišljenje na obuhvat urbanog područja/aglomeracije.“ predlažemo mijenjati na način da glasi: “Za gradove središta urbanih područja / aglomeracija koji su do dana donošenja ovih Smjernica uspostavili svoja urbana područja / aglomeracije temeljem kriterija iz verzije 1.0 Smjernica, Ministarstvo će izvršiti kontrolu i provjeru usklađenosti donesenih Odluka o sastavu urbanog područja / aglomeracije s ovim Smjernicama. Ministarstvo će od gradova zatražiti dopune koje će se prije svega odnositi na izmjene u sastavu urbanog područja / aglomeracije, odnosno koje će minimalno uključivati mišljenje predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koja dodatno ulazi ili koja izlazi iz sastava urbanog područja / aglomeracije“. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U finalnoj verziji smjernica biti će propisano da gradovi središta koji su već uspostavili svoja urbana područja, postupak provode samo ukoliko mijenjaju svoj obuhvat
68 GRAD ZAGREB 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.5.Dostava konačnog prijedloga obuhvata na mišljenje Ministarstvu Uzimajući u obzir sve navedene argumente u komentaru Grada Zagreba pod poglavljem Svrha Smjernica, predlažemo brisanje sljedeće točke u okviru prvog stavka: "- pozitivno mišljenje predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave". Prihvaćen Prihvaća se
69 Grad Osijek 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.5.Dostava konačnog prijedloga obuhvata na mišljenje Ministarstvu Komentar točki 2.1.6. - Gradovi sjedišta UA u potpunosti ovise o predstavničkim tijelima JPRS-a posebno imajući na umu i odredbu prema kojoj ukoliko ista ne donesu mišljenje smatra se da su dala negativno mišljenje. To u konačnici znači da određena UA koja ima jednu JLS na području druge županije ako ne pribavi pozitivno mišljenje predstavničkog tijela te županije tada nema konačno prijedloga obuhvata. Također i za već uspostavljene UA ukoliko iste ne ishode pozitivna mišljenja da li onda trebaju ići u ponovljeni postupak uspostave UA koji je propisan za UA koje nisu uspostavljene u prethodnom razdoblju. Nedorečeno i nenormirano, ostavlja previše prostora slobodnom tumačenju i nije funkcionalno u provedbi propisanih postupaka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U finalnoj verziji smjernica brisat će se odredba prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština
70 Grad Osijek 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.5.Dostava konačnog prijedloga obuhvata na mišljenje Ministarstvu Komentar točki 2.1.5. - Trebalo bi propisati da mišljenje predstavničkog tijela JPDR može biti i pozitivno i negativno te da se isto prilaže konačno prijedlogu obuhvata pa neka o istome odluči nadležno ministarstvo jer sama činjenica da grad sjedište UA nema pozitivno mišljenje predstavničkog tijela JPRS-a znači da ne može dostaviti konačan prijedlog obuhvata nadležnom ministarstvu dok god nema pozitivno mišljenje te je isto dakle condicio sine qua non. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U finalnoj verziji smjernica brisat će se odredba prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština
71 Grad Karlovac 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.5.Dostava konačnog prijedloga obuhvata na mišljenje Ministarstvu Predlažemo da se sljedeći navod iz Smjernica primijeni i na već uspostavljene UA/UP temeljem Smjernica verzija 1.0 i da glasi: „Za gradove središta urbanih područja koji su novi korisnici ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027., a koji su do dana donošenja ovih Smjernica uspostavili svoja urbana područja temeljem kriterija iz verzije 1.0 Smjernica, te za gradove središta UA/UP koja su već uspostavljena tijekom financijskog razdoblja 2014.-2020., Ministarstvo će izvršiti kontrolu i provjeru usklađenosti donesenih Odluka o sastavu urbanog područja sa ovim Smjernicama te po potrebi zatražiti dopune. Temeljem provedene kontrole, Ministarstvo će dati konačno mišljenje na obuhvat urbanog područja/aglomeracije.“ Također predlažemo brisanje ove odredbe zbog već ranije obrazloženih razloga: „Ministarstvo će od gradova zatražiti dopune koje će minimalno uključivati mišljenje predstavničkog tijela jedinica područne (regionalne) samouprave na ulazak u obuhvat JLS-ova koji se nalaze na području te jedinice područne (regionalne) samouprave (s obzirom da isto mišljenje nije bilo obveza po verziji 1.0 Smjernica).“ Urbano područje Karlovac uspostavljeno je u veljači 2019. godine na način da nije definirano vremensko razdoblje na koje je urbano područje uspostavljeno (što također nije bilo definirano u Smjernicama verzija 1.0) te s obzirom da je Strategija razvoja urbanog područja Karlovac izrađena za razdoblje 2019.-2027., ne vidimo razloga da ponovno prolazimo cjelokupni proces uspostave urbanog područja. Također treba imati u vidu činjenicu nadolaska lokalnih izbora sredinom svibnja 2021. te raspuštanja sastava predstavničkih tijela prije lokalnih izbora i zakonske rokove za konstituiranje novih, što u slučaju ovako definiranih Smjernica može znatno usporiti novi postupak definiranja obuhvata i izrade/izmjene strateškog akta. Prihvaćen Prihvaća se U finalnoj verziji smjernica brisat će se odredbe prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština te će se propisati da gradovi koji su već uspostavili svoja urbana područja postupak provode samo ako mijenjaju obuhvat. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje
72 Udruga gradova u RH 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.5.Dostava konačnog prijedloga obuhvata na mišljenje Ministarstvu Brisati podstavak ''pozitivno miščjenje predstavničkog tijela jedinice podrčne (regionalne) samouprave.'' Prijedlog kojim su gradovi središta urbanih aglomeracija/područja obavezni pribaviti pozitivno mišljenje županijskih skupština na ulazak u obuhvat JLS-ova koji se nalaze na području te županije smatramo nezakonitim te predlažemo brisati sve povezane odredbe. Članak 14. stavak 4. ZRRRH jasno definira čija mišljenja gradovi središta moraju pribaviti prije upućivanja prijedloga sastava urbanih područja na odluku resornom Ministarstvu. S obzirom na to da jedinice područne (regionalne) samouprave nisu navedene u predmetnom članku ZRRRH, odredbe Smjernice nemaju zakonsko uporište i predstavljaju povredu nomotehničkih pravila. One ujedno derogiraju odredbe Europske povelje o lokalnoj samoupravi, i to članak 10. stavka 1. kojim se jedinicama lokalne samouprave jamči pravo na udruživanje ''radi obavljanja poslova u zajedničkom interesu'' te članak 4. stavak 3. po kojem se javne ovlasti imaju obavljati ''tako da se preferira da pripadaju vlastima koje su najbliže građanima'' (načelo supsidijarnosti). Konačno, predloženim odredbama derogira se i članak 10. ZRRRH koji definira da se politika regionalnog razvoja provodi ''u skladu s autonomijom jedinica lokalne i područje (regionalne) samouprave, zajamčene Ustavom Republike Hrvatske''. Uskraćivanjem pozitivnog mišljenja regionalna razina može uvjetovati pojedinim JLS-ima ulazak u sastav urbanog područja čime se narušava načelo partnerstva i suradnje te se ide suprotno načelima ZJLP(R)S-a koji ne prepoznaje hijerarhijsku nadređenost jedinica regionalne samouprave nad gradovima i općinama. Prihvaćen Prihvaća se Kod izrade finalne verzije Smjernica brisati će se odredbe prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje.
73 Grad Pula - Pola 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.5.Dostava konačnog prijedloga obuhvata na mišljenje Ministarstvu Sukladno ranijem komentaru Grada Pule u točci 1.1., u kojem se, zbog uključivanja jedinica područne (regionalne) samouprave u proces definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja te izrade i donošenja strategija razvoja urbanih područja i provedbenih akata strategije, ističe i obrazlaže kršenje ustavnih i zakonskih odredbi o lokalnoj samoupravi, predlaže se brisanje teksta u točci 2.1.6., stavak 4: Ministarstvo će od gradova zatražiti dopune koje će minimalno uključivati mišljenje predstavničkog tijela jedinica područne (regionalne) samouprave na ulazak u obuhvat JLS-ova koji se nalaze na području te jedinice područne (regionalne) samouprave (s obzirom da isto mišljenje nije bilo obveza po verziji 1.0 Smjernica). Prihvaćen Prohvaća se
74 Grad Pula - Pola 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.5.Dostava konačnog prijedloga obuhvata na mišljenje Ministarstvu Sukladno ranijem komentaru Grada Pule u točci 1.1., u kojem se, zbog uključivanja jedinica područne (regionalne) samouprave u proces definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja te izrade i donošenja strategija razvoja urbanih područja i provedbenih akata strategije, ističe i obrazlaže kršenje ustavnih i zakonskih odredbi o lokalnoj samoupravi, predlaže se brisanje alineje u točci 2.1.5., stavak 1.;  pozitivno mišljenje predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave Prihvaćen Prihvaća se
75 Grad Slavonski Brod 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.7.Uspostava urbane aglomeracije/urbanog područja Nejasno je iz koje zakonske odredbe proizlazi nadležnost ministarstva nadležnog za prostorno uređenje da daje mišljenje na obuhvat UA/UP. Na ovaj se način dodatno produljuje sam postupak uspostave UA/UP. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Obveza prethodnog pribavljanja pozitivnog mišljenja ministarstva za prostorno uređenje propisana je u Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18) u članku 14, stavak 4
76 GRAD ZAGREB 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.7.Uspostava urbane aglomeracije/urbanog područja Uzimajući u obzir sve navedene argumente u komentaru Grada Zagreba pod poglavljem Svrha Smjernica, predlažemo brisanje sljedeće uvodne odredbe u ovom poglavlju: “Urbane aglomeracije/područja u obuhvat predlažu samo JLS-ove za koja su predstavnička tijela JLP(R)S-a dala pozitivno mišljenje odnosno suglasnost na ulazak u obuhvat.“ te svih povezanih odredbi iz Poglavlja. Dodatno, nejasna je utemeljenost obveze prethodnog pribavljanja pozitivnog mišljenja ministarstva nadležnog za prostorno uređenje kao preduvjetu za uspostavu UA/UP, čime se dodatno produljuje i komplicira procedura uspostave. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Kod izrade finalne verzije Smjernica brisati će se odredbe prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. Obveza prethodnog pribavljanja pozitivnog mišljenja ministarstva za prostorno uređenje propisana je u Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18) u članku 14, stavak 4.)
77 Grad Osijek 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.7.Uspostava urbane aglomeracije/urbanog područja Gradovi sjedišta UA u potpunosti ovise o predstavničkim tijelima JPRS-a posebno imajući na umu i odredbu prema kojoj ukoliko ista ne donesu mišljenje smatra se da su dala negativno mišljenje. To u konačnici znači da će UA koja ima jednu JLS na području druge županije u slučaju ako ne pribavi pozitivno mišljenje predstavničkog tijela te županije biti bez konačnog prijedloga obuhvata. Također i za već uspostavljene UA ukoliko iste ne ishode pozitivna mišljenja, hoće li ići u ponovljeni postupak uspostave UA koji je propisan za UA koje nisu uspostavljene u prethodnom razdoblju. Nedorečeno i nenormirano, ostavlja previše prostora slobodnom tumačenju i nije funkcionalno u provedbi propisanih postupaka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U finalnoj verziji smjernica brisat će se odredbe prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština
78 GRAD RIJEKA 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.7.Uspostava urbane aglomeracije/urbanog područja Odluke o ustrojavanju urbanih aglomeracija/područja koja su ustrojena temeljem Zakona o regionalnom razvoju RH te koja je donio čelnik – ministar Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 2015. godine nisu vezane za određeno programsko razdoblje te nije jasno zašto se predlaže ponovno uspostavljanje urbanih aglomeracija/područja. Zašto je preduvjet za uspostavu UA prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje ministarstva nadležnog za prostorno uređenje, kad već isto tijelo daje svoje mišljenje treba li provesti SPUO? Mislimo da se radi o dupliranju suglasnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Obveza pribavljanja pozitivnog mišljenja ministarstva nadležnog za prostorno uređenje kao preduvjet za uspostavu UA definirana je Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18 članak 14. stavak 4.), a obveza provođenja Strateške procjene utjecaja na okoliš propisana je Zakonom o zaštiti okoliša, tako da se ne radi o dupliciranju suglasnosti već o suglasnostima koji imaju različitu pravnu osnovu
79 GRAD ZAGREB 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.7.Uspostava urbane aglomeracije/urbanog područja Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Napomena: U izborniku nedostaje poglavlje 2.1.6. Mišljenje Ministarstva na konačni prijedlog obuhvata na koje se očitujemo kako slijedi: U Smjernicama se navodi: „Za gradove središta urbanih područja koji su novi korisnici ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027., a koji su do dana donošenja ovih Smjernica uspostavili svoja urbana područja temeljem kriterija iz verzije 1.0 Smjernica, Ministarstvo će izvršiti kontrolu i provjeru usklađenosti donesenih Odluka o sastavu urbanog područja sa ovim Smjernicama. Ministarstvo će od gradova zatražiti dopune koje će minimalno uključivati mišljenje predstavničkog tijela jedinica područne (regionalne) samouprave na ulazak u obuhvat JLS-ova koji se nalaze na području te jedinice područne (regionalne) samouprave (s obzirom da isto mišljenje nije bilo obveza po verziji 1.0 Smjernica). Temeljem provedene kontrole, Ministarstvo će dati konačno mišljenje na obuhvat urbanog područja/aglomeracije.“ Predlažemo da se taj postupak primjeni i na već uspostavljene obuhvate urbanih aglomeracija kako bi se ubrzao postupak donošenja strateških akata za novo financijsko razdoblje. Primjerice Urbana aglomeracija Zagreb obuhvaća 30 JLS-a, odnosno 3 JP(R)S, a postupak pribavljanja mišljenja pri prvom definiranju obuhvata trajao je gotovo četiri mjeseca, slijedom čega da će novi postupak definiranja obuhvata nedvojbeno znatno produžiti vrijeme izrade strateškog akta, posebno imajući u vidu činjenicu raspuštanja sastava predstavničkih tijela prije lokalnih izbora, te zakonske rokove za konstituiranje novih. Također, korisnim držimo definiranje mogućnosti pokretanja donošenja odluke o izradi predstavničkom tijelu grada središta iz podtočke 2.3.1. odmah nakon utvrđivanja obuhvata, a prije uspostave institucionalnog okvira za izradu i provedbu Strategije, s ciljem ubrzavanja čitavog procesa (alternativno, u smislu pojednostavnjenja, objedinjavanje procedure vezano za sklapanje Sporazuma o suradnji – komentar uz podtočku 2.2.1.). Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U finalnoj verziji smjernica biti će propisano da gradovi središta koji su već uspostavili svoja urbana područja, postupak provode samo ukoliko mijenjaju svoj obuhvat. U ostalom dijelu komentar primljen na znanje
80 Udruga gradova u RH 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.7.Uspostava urbane aglomeracije/urbanog područja U skladu s ranijim komentarima, brisati odredbu o ''prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprava'' kao preduvjetu za uspostavu urbanih aglomeracija/područja. Prihvaćen Prihvaća se
81 Grad Pula - Pola 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.7.Uspostava urbane aglomeracije/urbanog područja Sukladno ranijem komentaru Grada Pule u točci 1.1., u kojem se, zbog uključivanja jedinica područne (regionalne) samouprave u proces definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja te izrade i donošenja strategija razvoja urbanih područja i provedbenih akata strategije, ističe i obrazlaže kršenje ustavnih i zakonskih odredbi o lokalnoj samoupravi, predlaže se brisanje teksta u točci 2.1.7., koji se odnosi na preduvjete za uspostavu Urbanog područja:  prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave. Prihvaćen Prihvaća se
82 Grad Pula - Pola 2.1.Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja, 2.1.7.Uspostava urbane aglomeracije/urbanog područja Sukladno ranijem komentaru Grada Pule u točci 1.1., u kojem se, zbog uključivanja jedinica područne (regionalne) samouprave u proces definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja te izrade i donošenja strategija razvoja urbanih područja i provedbenih akata strategije, ističe i obrazlaže kršenje ustavnih i zakonskih odredbi o lokalnoj samoupravi, predlaže se brisanje teksta u točci 2.1.7. koji se odnosi na uspostavu Urbane aglomeracije: • prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave. Prihvaćen Prihvaća se
83 Grad Šibenik 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.2.Uspostava institucionalnog okvira za izradu i provedbu Strategije Podržavamo uključenost predstavnika Županije i regionalnih koordinatora u radu Partnerskog vijeća te predlažemo da se za rad vijeća predvide mogućnosti održavanja sjednica i donošenja odluka elektronskim putem, a sve uzimajući u obzir epidemiološku situaciju Primljeno na znanje Primljeno na znanje
84 GRAD ZAGREB 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.2.Uspostava institucionalnog okvira za izradu i provedbu Strategije Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Predlaže se razmotriti pojednostavnjenje i smanjenje broja uključenih tijela i njihove uključenosti u pojedinim fazama procesa. Pored toga, u poznatoj epidemiološkoj situaciji, potrebno je za rad svih uključenih tijela predvidjeti mogućnost elektroničke komunikacije i donošenja odluka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
85 Grad Varaždin 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.2.Uspostava institucionalnog okvira za izradu i provedbu Strategije Ako u radu Partnerskog vijeća sudjeluje predstavnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te regionalni koordinator, na odgovarajući se način primjenjuje načelo partnerstva u okviru izrade i provedbe regionalnog razvoja RH. Putem sudjelovanja u Partnerskim vijećima omogućava se pravodobno informiranje svih uključenih dionika, pri čemu se uključivanjem predstavnika regionalne razine osigurava preduvjet za provedbu već navedenih načela. Sudjelovanjem relevantnih dionika u Partnerskom vijeću osiguravaju se partnerski odnos i suradnja (članak 5. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske) bez ugrožavanja i zadiranja u samoupravni djelokrug gradova i općina u urbanom području/aglomeraciji pa je to način na koji se uloga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvaruje u ovom procesu bez zadiranja u ovlasti JLS-e. Prihvaćen Prihvaća se. U finalnoj verziji smjernica brisat će se odredba prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje
86 Grad Osijek 2.2.Uspostava institucionalnog okvira za izradu i provedbu Strategije, 2.2.1.Sklapanje Sporazuma o suradnji na izradi i provedbi Strategije Nije navedena situacija ukoliko jedna od JLS iz odobrenog obuhvata ne potpiše predmetni sporazum (temeljem iskustva iz prethodnog razdoblja) ili odbija sudjelovati u izradi i provedbi strategije razvoja urbanog područja - smratra li se takav Sporazum važećim te smaraju li se isti članovima Koordinacijskog odbora? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prema prijedlogu Smjernica u obuhvat ulaze samo JLS-ovi čija su predstavnička tijela dala pozitivno mišljenje za ulazak u obuhvat
87 GRAD ZAGREB 2.2.Uspostava institucionalnog okvira za izradu i provedbu Strategije, 2.2.1.Sklapanje Sporazuma o suradnji na izradi i provedbi Strategije Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Stajališta smo da je predviđeno sklapanje Sporazuma još jedan korak koji produljuje čitavu proceduru na putu izrade strategije, posebice kod velikog broja uključenih JLS-a. Korisnim držimo objediniti sklapanje sporazuma i donošenje odluke o izradi te način suradnje JLS-a u izradi i provedbi definirati kroz odluku o izradi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
88 Grad Osijek 2.2.Uspostava institucionalnog okvira za izradu i provedbu Strategije, 2.2.2.Uspostava Partnerskog vijeća za urbano područje Nepotrebno navoditi jer se uspostava Partnerskog vijeća za urbana područja detaljno uređuje čl. 13. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
89 Udruga gradova u RH 2.2.Uspostava institucionalnog okvira za izradu i provedbu Strategije, 2.2.2.Uspostava Partnerskog vijeća za urbano područje Članak 28. ZRRRH definira sastav Partnerskog vijeća urbanog područja, pa iako izričito ne navodi sudjelovanje regionalne razine u radu Partnerskog vijeća, podržavamo prijedlog koji upućuje na sudjelovanje predstavnika županije i regionalnog koordinatora u radu Partnerskog vijeća. Predložena odredba nastavlja se na pozitivna iskustva iz razdoblja 2014-2020 u kojima su gradovi središta urbanih područja uključivali predstavnike regionalne razine u Partnerska vijeća. Smatramo da su upravo Partnerska vijeća instrument kojim se na odgovarajući način primjenjuje načelo partnerstva u okviru izrade i provedbe regionalnog razvoja RH. Putem sudjelovanja u Partnerskim vijećima omogućava se pravodobno informiranje svih uključenih dionika, pri čemu se uključivanjem predstavnika regionalne razine osigurava preduvjet za provedbu načela istaknutih u uvodu Smjernica: načela učinkovitosti i djelotvornosti, načela odgovornosti i usmjerenosti na rezultat te načelo usklađenosti s aktima strateškog planiranja višeg reda. Sudjelovanjem relevantnih dionika u Partnerskom vijeću osiguravaju se partnerski odnos i suradnja (Čl.5. ZRRRH) bez ugrožavanja i zadiranja u samoupravni djelokrug gradova i općina u urbanom području/aglomeraciji. Prihvaćen Prihvaća se
90 GRAD ZAGREB 2.2.Uspostava institucionalnog okvira za izradu i provedbu Strategije, 2.2.3.Uspostava Koordinacijskog vijeća Vezano uz odredbu ovog poglavlja u kojoj je definirano da se odluke Koordinacijskog vijeća donose 2/3 većinom glasova svih članova Koordinacijskog vijeća, mišljenja smo kako navedeno ne nalazi opravdanja u postojećim propisima te smatramo da je dovoljna obična većina. Isto tako, budući da dodatne odredbe vezane uz broj glasova nisu predviđene, zaključuje se kako su svi gradovi i općine koji ulaze u obuhvat urbanog područja jednakog statusa, pri čemu je zanemaren broj stanovnika koji živi na obuhvatu pojedine jedinice lokalne samouprave, te je izjednačena važnost u smislu glasovanja svih JLS-ova UP / UA. Smatramo da bi zbog važnosti uloge koja se daje Koordinacijskom vijeću, glasovi članova Koordinacijskog vijeća trebali biti ponderirani u odnosu na broj stanovnika pojedine JLS u obuhvatu urbanog područja odnosno da bi odluka bila pravovaljana ukoliko obuhvaća određeni postotak stanovništva UA/UP (npr. više od 50%). U protivnom velika gradska središta s velikim brojem sastavnica UA/UP bi bila dovedena u višestruko nepovoljniji položaj. Također, smatramo da grad nositelj urbane aglomeracije / urbanog područja treba imati drugačiju poziciju u kontekstu donošenja odluka. Dodatno, budući da Koordinacijsko vijeće čine gradonačelnici i načelnici svih gradova i općina koje su u sastavu urbane aglomeracije/područja, odnosno njihovi zamjenici predlažemo da odluke o donošenju i izmjenama/dopunama provedbenih akata (prije svega Akcijskog plana) donosi predstavničko tijelo grada središta UA/UP uz prethodno mišljenje Koordinacijskog vijeća, a ne da navedeni dokumenti prolaze istu proceduru kao donošenje i izmjena strategije koja je iznimno komplicirana, zahtjevna i dugotrajna te ne omogućava nužnu fleksibilnost potrebnu u okolnostima u kojima se nalazimo, te koja u slučaju provedbenih akata ne bi bila svrsishodna ni učinkovita, a veliko je pitanje kod velikih UA/UP bi li mogla biti i provedena u predviđenim rokovima. Isto tako, trebalo bi izbjeći davanje izvršnih ovlasti Koordinacijskom vijeću, a koje spadaju u djelokrug nadležnosti jedinica lokalne samouprave jer bi to podrazumijevalo postojanje pravne i poslovne sposobnosti i institucionalne strukture za obavljanje poslova koji su drugim zakonima povjereni drugim tijelima. Radi svega navedenog predlažemo i redefiniranje zadaća Koordinacijskog vijeća kao i načina donošenja odluka istoga. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Prihvaća se prijedlog da se Odluke Koordinacijskog vijeća donose natpolovičnom većinom svih članova Koordinacijskog vijeća. Ne prihvaća se prijedlog u odnosu na ponderiranje glasova ili stavljanje veta od strane grada središta jer bi navedeno bilo u suprotnosti sa načelom jednakosti i partnerstva svih članica UA/UP-a. Ne prihvaća se prijedlog u odnosu na način donošenja/izmjene provedbenih akata s obzirom da je uvriježena pravna praksa da se akti donose i mijenjaju po istoj proceduri. U ostalom dijelu komentari su primljeni na znanje
91 Grad Šibenik 2.2.Uspostava institucionalnog okvira za izradu i provedbu Strategije, 2.2.3.Uspostava Koordinacijskog vijeća Vezano za zadnji stavak u kojem je definirano da se odluke Koordinacijskog vijeća donose 2/3 većinom glasova svih članova Koordinacijskog vijeća, mišljenja smo da navedeno implicira da su svi gradovi i općine koji ulaze u obuhvat urbanog područja jednakog statusa, pri čemu je zanemaren broj stanovnika koji živi na obuhvatu pojedine jedinice lokalne samouprave, te je de facto izjednačena važnost u smislu glasovanja (demografska, prostorna, institucionalna te gospodarska) svih JLS-ova urbanog područja. Smatramo da bi glasovi članova Koordinacijskog vijeća trebali biti ponderirani u odnosu na broj stanovnika pojedine JLS u obuhvatu urbanog područja. Također, smatramo da grad nositelj urbane aglomeracije / urbanog područja, kao i nositelj izrade strategije razvoja urbanog područja treba imati drugačiju poziciju u kontekstu donošenja odluka. Predlažemo da se iz Smjernica izbaci dio koji definira donošenje odluka 2/3 glasova ili da se zadrži uz uvjet da grad sjedište urbanog područja ima pravo veta na odluke. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Prijedlog se prihvaća u dijelu koji se odnosi na dio da se Odluke Koordinacijskog vijeća donose natpolovičnom većinom svih članova Koordinacijskog vijeća. Ne prihvaća se prijedlog u odnosu na ponderiranje glasova ili stavljanje veta od strane grada središta jer bi navedeno bilo u suprotnosti sa načelom jednakosti i partnerstva svih članica UA/UP-a
92 Grad Osijek 2.2.Uspostava institucionalnog okvira za izradu i provedbu Strategije, 2.2.3.Uspostava Koordinacijskog vijeća Propisivanjem kvalificirane većine grad sjedište UA je u potpunosti podređen JLS-ovima za donošenje odluka gdje iste iako imaju neznatan broj stanovnika imaju jednak broj glasova i utjecaj na donošenja odluka odnosno propisanim načinom donošenja odluka glas grada sjedišta UA nosi jednak utjecaj na donošenje odluka kao i glas JLS-a koja može mati i do 100 puta manji broj stanovnika. Prijedlog je da se navedeni kriterij 2/3 većine doradi, odnosno da se upravljačka prava povežu sa brojem stanovnika pojedine JLS u odnosu na ukupan broj stanovnika na urbanom području što i čini jedan od osnovnih temelja uspostave urbanih područja. U praksi ovakav način donošenja odluka može dovesti do neprovedivosti, pa čak i blokade Strategija ili pojedinih operacija. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Prijedlog se prihvaća u dijelu koji se odnosi na dio da se Odluke Koordinacijskog vijeća donose natpolovičnom većinom svih članova Koordinacijskog vijeća. Ne prihvaća se prijedlog u odnosu na ponderiranje glasova ili stavljanje veta od strane grada središta jer bi navedeno bilo u suprotnosti sa načelom jednakosti i partnerstva svih članica UA/UP-a
93 Grad Karlovac 2.2.Uspostava institucionalnog okvira za izradu i provedbu Strategije, 2.2.3.Uspostava Koordinacijskog vijeća S obzirom da su članovi Partnerskog vijeća predstavnici svih JLS iz urbanog područja (u urbanom području Karlovac to su gradonačelnici sva tri grada iz UP-a), a također su članovi Koordinacijskog vijeća gradonačelnici i načelnici svih gradova i općina iz UP-a (u UP Karlovac to su također gradonačelnici sva tri grada iz UP-a), smatramo da se duplicira propisana uloga Koordinacijskog vijeća koja se odnosi na „davanje mišljenja na konačni nacrt Strategije i provedbenih akata Strategije Akcijskog plana i Komunikacijske strategije te ih upućuje svim JLS-ovima iz obuhvata i JP(R)S-ovima u čiji obuhvat ulaze navedeni JLS-ovi radi davanja mišljenja njihovih predstavničkih tijela kao i na mišljenje partnerskom vijeću za urbano područje“. Naime, sva tri gradonačelnika već putem Partnerskog vijeća daju mišljenje na konačni nacrt Strategije i provedbenih akata pa smatramo da se donošenjem istog mišljenja i na Koordinacijskom vijeću produžuje i duplicira cijeli proces. Nadalje, provedba postupka vrednovanja, postupka procjene utjecaja na okoliš i postupka javnog savjetovanja propisani su i definirani posebnim propisima pa smatramo da je davanje mišljenja od strane Koordinacijskog vijeća na ove postupke nepotrebno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
94 Grad Sisak 2.2.Uspostava institucionalnog okvira za izradu i provedbu Strategije, 2.2.3.Uspostava Koordinacijskog vijeća Predlažemo da se iz Smjernica, dio 2.2.3. Uspostava koordinacijskog vijeća, izbaci dio koji definira donošenje odluka 2/3 većinom glasova svih članova Koordinacijskog vijeća te da se umjesto istog primjeni donošenje odluka natpolovičnom većinom prisutnih članova uz uvjet da grad sjedište urbanog područja ima pravo veta na odluke. Smatramo da grad nositelj urbanog područja, kao i nositelj izrade strategije razvoja urbanog područja treba imati drugačiju poziciju u kontekstu donošenja odluka. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Prijedlog se prihvaća u dijelu koji se odnosi na dio da se Odluke Koordinacijskog vijeća donose natpolovičnom većinom svih članova Koordinacijskog vijeća. Ne prihvaća se prijedlog u odnosu na ponderiranje glasova ili stavljanje veta od strane grada središta jer bi navedeno bilo u suprotnosti sa načelom jednakosti i partnerstva svih članica UA/UP-a
95 GRAD ZAGREB 2.2.Uspostava institucionalnog okvira za izradu i provedbu Strategije, 2.2.3.Uspostava Koordinacijskog vijeća Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada U Smjernicama se navodi: „Koordinacijsko vijeće čine gradonačelnici i načelnici svih gradova i općina koje su u sastavu urbane aglomeracije/područja, odnosno njihovi zamjenici.“ Uključenost i potreba sudjelovanja članova Koordinacijskog vijeća u svim navedenim koracima definitivno usložnjava, a time i produljuje čitav proces, a sama koordinacija na ovoj razini će očekivano biti iznimno složena. Pri tome, pojedini oblici sudjelovanja, poput onih kod provedbe postupka vrednovanja, procjene utjecaja na okoliš, javnog savjetovanja i sl. imaju posebnim propisima jasno predviđen način postupanja. U takvim okolnostima, uzimajući i obzir opisane postupke pod podtočkom 2.3.1. nije jasna uloga mišljenja Koordinacijskog vijeća o ovim aktivnostima. Također u Smjernicama (str. 24) se navodi: „Odluke Koordinacijskog vijeća donose se 2/3 većinom glasova svih članova Koordinacijskog vijeća. Iznimno od navedenog, mišljenje na konačni nacrt Strategije donosi se isključivo konsenzusom.“ U cilju osiguravanja nediskriminatornog pristupa i srazmjerne zastupljenosti građana aglomeracije, predlaže se uvođenje kontrolnog kriterija: donošenje odluka 2/3 većinom glasova članova koji predstavljaju najmanje ½ stanovništva urbanog područja. S obzirom da se urbana područja sastoje od velikog broja JLS različitog broja stanovnika i površine, ovakva odredba omogućuje da se, primjerice, legitimna odluka donosi 2/3 većinom glasova članova koji predstavljaju manje od 10% stanovništva urbanog područja, što je diskriminatorno i u suprotnosti s odlukama tijela EU o podržavanju urbanog razvoja. Također napominjemo kako bi za Urbanu aglomeraciju Zagreb (u njenom sadašnjem sastavu) Koordinacijsko vijeće imalo 30 članova i njihovih zamjena koji dolaze na sastanke iz 3 županije.. Za pravovaljano donošenje u slučaju Urbane aglomeracije Zagreb bi, ako se zadrži postojeći obuhvat, trebao biti prisutan najmanje 21 član. U tom smislu problem će biti fizički okupiti toliki broj članova razine gradonačelnika/načelnika iz tri županije zbog njihovih drugih obaveza. Slično iskustvo imamo vezano uz sjednice Partnerskog vijeća. Isto tako, s obzirom na neizvjesnu epidemiološku situaciju, nameće se pitanje hoće li biti dopušteno sastanke i izjašnjavanje organizirati i elektroničkim putem. Nadalje, s obzirom na to da predstavnici jedinica lokalne samouprave također predstavljaju značajan udjel u sastavu Partnerskog vijeća aglomeracije, predlaže se razmotriti usklađenje/izmjenu ukupne regulative, kako se ne bi multiplicirale obveze istih ljudi u dva vijeća, osobito uzimajući u obzir nedostatak administrativnih kapaciteta u istima. U velikim i složenim urbanim područjima poput UA Zagreb, radi se o izuzetno brojnim tijelima s čim u vezi bi bilo oportuno i praktično da u Partnerskom vijeću, kao savjetodavnom tijelu, zaista budu zastupljeni razvojni partneri (razina državne uprave i regionalne samouprave, regionalni koordinatori, akademski, poslovni, nevladin, itd. sektor), ukoliko su predstavnici JLS-ova zastupljeni u Koordinacijskom vijeću. Dodatno, nameće se i pitanje potrebe uspostave tijela, radnih skupina i slično na operativnoj razini, što doista čitav proces i uključene dionike čini maksimalno kompleksnim. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
96 Grad Slavonski Brod 2.2.Uspostava institucionalnog okvira za izradu i provedbu Strategije, 2.2.3.Uspostava Koordinacijskog vijeća Svaki od JLS ima isti utjecaj na donošenje odluka kao i grad središte UA/UP, a razlika u broju stanovnika je znatna. Predlaže se ponderiranje glasova u odnosu na broj stanovnika pojedine JLS u obuhvatu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog u odnosu na ponderiranje glasova od strane grada središta jer bi navedeno bilo u suprotnosti sa načelom jednakosti i partnerstva svih članica UA/UP-a.
97 Grad Pula - Pola 2.2.Uspostava institucionalnog okvira za izradu i provedbu Strategije, 2.2.3.Uspostava Koordinacijskog vijeća Sukladno ranijem komentaru Grada Pule u točci 1.1., u kojem se, zbog uključivanja jedinica područne (regionalne) samouprave u proces definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja te izrade i donošenja strategija razvoja urbanih područja i provedbenih akata strategije, ističe i obrazlaže kršenje ustavnih i zakonskih odredbi o lokalnoj samoupravi, predlaže se izmjena dijela teksta u stavku 1. na način: Koordinacijsko vijeće odobrava sve ključne korake u postupku izrade i provedbe Strategije prije upućivanja dokumenata na predstavnička tijela JLS-ova. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U finalnoj verziji smjernica brisat će se odredbe prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština.
98 Grad Šibenik 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.3.Izrada i donošenje  strategije razvoja urbanog područja Prijedlog kojim su pozitivna mišljenja županijskih skupština preduvjet za usvajanje strategija razvoja urbanih područja (i njihovih provedbenih akata), smatramo neprihvatljivim i nezakonitim te predlažemo brisanje povezanih odredbi (2.3.3. i 2.3.4.). Članak 15. stavak 5. ZRRRH jasno definira samo JLS-e u obuhvatu urbanog područja kao dionike koji moraju dostaviti pozitivna mišljenja, što je razumljivo jer su isti dio urbanog područja u koji su ušli s namjerom lokalnog, urbanog razvoja. Županije nisu navedene među tim subjektima jer nisu dio urbanog područja/aglomeracije. Nadalje, grad središte urbanog područja donosi strategiju u okviru svog samoupravnog djelokruga, sukladno članku 18. ZJLP(R)S koji kaže da su ''općina, grad i županija samostalne ... u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i ovim Zakonom.'' Dodatno smatramo kako navedeni postupak otežava i usporava donošenje strateških odluka. Prihvaćen Prihvaća se
99 Grad Dubrovnik 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.3.Izrada i donošenje  strategije razvoja urbanog područja Prijedlog kojim su pozitivna mišljenja županijskih skupština preduvjet za usvajanje strategija razvoja urbanih područja (i njihovih provedbenih akata), smatramo neprihvatljivim i nezakonitim te predlažemo brisanje povezanih odredbi (2.3.3. i 2.3.4.). Članak 15. stavak 5. ZRRRH jasno definira samo JLS-e u obuhvatu urbanog područja kao dionike koji moraju dostaviti pozitivna mišljenja, što je razumljivo jer su isti dio urbanog područja u koji su ušli s namjerom lokalnog, urbanog razvoja. Županije nisu navedene među tim subjektima jer nisu dio urbanog područja/aglomeracije. S obzirom da grad središte urbanog područja donosi strategiju u okviru svog samoupravnog djelokruga, sukladno članku 18. ZJLP(R)S koji kaže da su ”općina, grad i županija samostalne … u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i ovim Zakonom”, a time je uvjetovanje sadržaja strategije pozitivinim mišljenjem županije koja nema nadloženost za provedbu lokalnog strateškog dokumenta neosnovano i nezakonito. Prihvaćen Prihvaća se
100 GRAD ZAGREB 2.3.Izrada i donošenje  strategije razvoja urbanog područja, 2.3.1.Izrada strategije razvoja urbanog područja Temeljem prethodno elaboriranih argumenata, prije svega u komentaru Grada Zagreba na poglavlje Svrha smjernica, kao i povezanim komentarima u drugim poglavljima Smjernica predlaže se brisati sve odredbe vezane za uključivanje JP(R)S u procese i procedure ITU mehanizma, izuzev uključivanja u Partnerska vijeća, budući da iste za razliku od sastavnica UA/UP ne snose nikakvu odgovornost u pogledu provedbe strateškog akta za koji nisu nositelji izrade. Isto je potrebno primijeniti u svim daljnjim poglavljima, odnosno 2.3.1., 2.3.3. i 2.3.4. U odredbama koje se odnose na obveze tijekom izrade strategije, a u kojima se navodi da je ako postoji potreba provedbe postupka ocjene odnosno strateške procjene prema zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša isti važno vremenski uskladiti s procesom izrade Strategije te se navedena dva procesa moraju odvijati paralelno kako bi se izbjegla kašnjenja napominjemo kako to nije moguće. Naime, Odredbom članka 67. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) propisano je da se strateška procjena provodi tijekom izrade nacrta prijedloga strategije, plana ili programa prije utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja u postupak donošenja. Člankom 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš detaljnije je propisana uloga strateške procjene. Sukladno toj odredbi, „Strateška procjena je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, plana i programa. Ovaj postupak uključuje određivanje sadržaja strateške studije, izradu strateške studije i ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije osobito u vezi s razumnim alternativama strategije, plana i programa, postupak davanja mišljenja povjerenstva za stratešku procjenu, postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te mišljenja jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno jedinica lokalne samouprave i drugih tijela, rezultate prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne sukladno Zakonu, informiranje i sudjelovanje javnosti, postupak davanja mišljenja Ministarstva odnosno nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji o provedenoj strateškoj procjeni te postupak izvješćivanja nakon donošenja strategije, plana ili programa.“ Prema navedenoj odredbi Zakona, u postupak strateške procjene upućuje se konačni prijedlog strategije, netom prije njezina donošenja. Nadalje, s obzirom na utvrđeno u članku 4. Uredbe, jasno je da je cilj postupka strateške procjene razmatranje mogućih nepovoljnih utjecaja strategije na okoliš, iz čega je razvidno da se radi o postupku koji je nemoguće na zadovoljavajući način provesti s dokumentom koji je u tijeku izrade. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Prihvaća se u dijelu kojim se predlaže brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. Ne prihvaća se u dijelu koji definira stratešku procjenu utjecaja na okoliš s obzirom da Smjernice u tom dijelu nisu u suprotnosti s odredbama propisa kojima se uređuje zaštita okoliša već samo naglašavaju važnost vremenskog usklađivanja cjelokupnog procesa. U ostalom dijelu komentari su primljeni na znanje.
101 GRAD ZAGREB 2.3.Izrada i donošenje  strategije razvoja urbanog područja, 2.3.1.Izrada strategije razvoja urbanog područja Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada U Smjernicama se navodi: „nakon donesene odluke o izradi, izmjeni i/ili dopuni Strategije, gradonačelnik o navedenom obavještava Koordinacijsko vijeće urbanog područja, Regionalnog koordinatora, Koordinacijsko tijelo u Ministarstvu, te predstavnička tijela svih JLP(R)S-ova u obuhvatu“ U vezi s navedenim ukazujemo da, s obzirom da je potrebno definirati obuhvat kako bi se formiralo Koordinacijsko vijeće, u okolnostima održavanja lokalnih izbora u RH u svibnju i sukladno tome raspuštanju predstavničkih tijela, do njihovog ponovnog konstituiranja neće biti moguće formirati niti obuhvat, procjenjujemo do jeseni. Također napominjemo kako su na području Urbane aglomeracije Zagreb 3 regionalna koordinatora iz tri različite županije. Iskustvo pri prvom formiranju obuhvata UAZ govori o višemjesečnom procesu, a uz ovako propisanu proceduru može se očekivati još duži. Kraj takvog stanja stvari mogući termin donošenja strategije vrlo lako se može približiti polovici razdoblja za koje se ista donosi, čime značajno skratiti vrijeme njezine provedbe, a time i učinkovitost cjelokupnog sustava planiranja i provedbe. U tom smislu korisno bi bilo da nadležno ministarstvo navede očekivane i ujedno realne termine donošenja strategija, uzimajući u obzir specifičnosti svih urbanih područja i u njima uključenih JLS-ova i svih, ovim Smjernicama, definiranih koraka u proceduri, a što držimo osobito teško odredivim u slučaju ovolikog broja JLS-a uključenih u sastav Urbane aglomeracije Zagreb. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
102 Grad Pula - Pola 2.3.Izrada i donošenje  strategije razvoja urbanog područja, 2.3.1.Izrada strategije razvoja urbanog područja Sukladno ranijem komentaru Grada Pule u točci 1.1., u kojem se, zbog uključivanja jedinica područne (regionalne) samouprave u proces definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja te izrade i donošenja strategija razvoja urbanih područja i provedbenih akata strategije, ističe i obrazlaže kršenje ustavnih i zakonskih odredbi o lokalnoj samoupravi, predlaže se izmjena dijela teksta u stavku 3. na način:  nakon donesene odluke o izradi, izmjeni i/ili dopuni Strategije, gradonačelnik o navedenom obavještava Koordinacijsko vijeće urbanog područja, Regionalnog koordinatora, Koordinacijsko tijelo u Ministarstvu, te predstavnička tijela svih JLS-ova u obuhvatu; Prihvaćen Prihvaća se
103 GRAD ZAGREB 2.3.Izrada i donošenje  strategije razvoja urbanog područja, 2.3.2.Savjetovanje s javnošću o nacrtu  strategije razvoja urbanog područja Odredbama važećeg Zakona o pravu na pristup informacijama predviđeno je da savjetovanje s javnošću tijela državne uprave provode preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanja s javnošću, a druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću, objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja. Budući da je predmetno područje jasno definirano Zakonom predlaže se ovim Smjernicama ne regulirati dodatno ovo područje već uputiti na odgovarajuće odredbe važećeg zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
104 Grad Osijek 2.3.Izrada i donošenje  strategije razvoja urbanog područja, 2.3.3.Donošenje, izmjena i/ili dopuna  strategije razvoja urbanog područja Kao i u ranijim komentarima, predvidjeti ocjenu usuglašenosti sa aktima strateškog planiranja višeg reda ali ne i pozitivno ili negativno mišljenje koje može biti negativno i ako isto ne uključuje neusuglašenost sa strateškim dokumentom regionalne ili državne razine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
105 Grad Karlovac 2.3.Izrada i donošenje  strategije razvoja urbanog područja, 2.3.3.Donošenje, izmjena i/ili dopuna  strategije razvoja urbanog područja Članak 15. Zakona o regionalnom razvoju RH definira da strategiju urbanog područja donosi predstavničko tijelo koje je bilo nositelj njezine izrade, uz prethodno pribavljeno mišljenje svih jedinica lokalne samouprave s tog urbanog područja. Stoga predlažemo iz preduvjeta za donošenje strategije brisati posljednji navedeni preduvjet: „prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave na konačni prijedlog strategije“, jer smatramo da nema utemeljenja u predmetnom Zakonu, ali i da se ovim postupkom nepotrebno produžuje cijeli proces. Također predlažemo da se ova odredba ne odnosi niti na postupak izmjena i/ili dopuna strategije razvoja urbanog područja. Prihvaćen Prihvaća se
106 Grad Sisak 2.3.Izrada i donošenje  strategije razvoja urbanog područja, 2.3.3.Donošenje, izmjena i/ili dopuna  strategije razvoja urbanog područja U dijelu 2.3.3. Donošenje, izmjena i/ili dopuna strategije urbanog područja predlažemo brisanje točke 4. iz Preduvjeta za donošenje strategije koja glasi: "Prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave na konačni prijedlog strategije". Mišljenja smo kako je isto potrebno učiniti radi ubrzanja procesa, administrativnog rasterećenja i očuvanja lokalne autonomije. Prihvaćen Prihvaća se
107 GRAD ZAGREB 2.3.Izrada i donošenje  strategije razvoja urbanog područja, 2.3.3.Donošenje, izmjena i/ili dopuna  strategije razvoja urbanog područja Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada U Smjernicama se navodi: „Koordinacijsko vijeće mišljenje o konačnom nacrtu Strategije donosi konsenzusom nakon čega nacrt upućuje svim JLS-ovima iz obuhvata i JP(R )S -ovima u čiji obuhvat ulaze navedeni JLS-ovi radi davanja mišljenja njihovih predstavničkih tijela“ S obzirom na to da je Zakonom o regionalnom razvoju RH, članak 15. stavak 5. određeno da strategiju urbanog područja donosi predstavničko tijelo koje je bilo nositelj njezine izrade, uz prethodno pribavljeno mišljenje svih jedinica lokalne samouprave s tog urbanog područja, mišljenja smo da ishođenje mišljenja JP(R)S-ova nepotrebno opterećuje i produžuje proces, tim više što prepoznati razvojni interes JLS-a ujedno predstavlja i razvojni interes JP(R)S. Pored navedenog, propisivanje obveze provedbe istog postupka i istih preduvjeta pri izmjeni i/ili dopuni, kakvi su predviđeni za samu izradu strategije, kraj ovako komplicirane i duge procedure, čini gotovo nemogućim provesti bilo kakvu izmjenu i/ili dopunu u razdoblju njezina trajanja. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Prijedlog se prihvaća u dijelu kojim se predlaže brisanje odredbi prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština. Ne prihvaća se prijedlog u odnosu na način izmjene akata s obzirom da je uvriježena pravna praksa da se akti donose i mijenjaju po istoj proceduri
108 Udruga gradova u RH 2.3.Izrada i donošenje  strategije razvoja urbanog područja, 2.3.3.Donošenje, izmjena i/ili dopuna  strategije razvoja urbanog područja Predlažemo brisanje podstavka ''prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave na konačni prijedlog strategije'' kao preduvjeta za donošenje strategije. Prijedlog kojim su pozitivna mišljenja županijskih skupština preduvjet za usvajanje strategija razvoja urbanih područja (i njihovih provedbenih akata), ne podržavamo i smatramo nezakonitim. Članak 15. stavak 5. ZRRRH jasno definira samo JLS-e u obuhvatu urbanog područja kao dionike koji moraju dostaviti pozitivna mišljenja, što je razumljivo jer su isti dio urbanog područja u koji su ušli s namjerom lokalnog, urbanog razvoja. Županije nisu navedene među tim subjektima jer nisu dio urbanog područja/aglomeracije. S obzirom da grad središte urbanog područja donosi strategiju u okviru svog samoupravnog djelokruga, sukladno članku 18. ZJLP(R)S koji kaže da su ''općina, grad i županija samostalne ... u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i ovim Zakonom'', a time je uvjetovanje sadržaja strategije pozitivinim mišljenjem županije koja nema nadloženost za provedbu lokalnog strateškog dokumenta neosnovano i nezakonito. Prihvaćen Prihvaća se
109 Grad Slavonski Brod 2.3.Izrada i donošenje  strategije razvoja urbanog područja, 2.3.3.Donošenje, izmjena i/ili dopuna  strategije razvoja urbanog područja Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18), Članak 15., definira se da strategiju razvoja urbanog područja donosi predstavničko tijelo koje je bilo nositelj njezine izrade uz prethodno pribavljeno mišljenje partnerskog vijeća za urbano područje te mišljenje svih JLS s tog urbanog područja. Nije definirano da ova mišljenja moraju biti pozitivna. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
110 Grad Pula - Pola 2.3.Izrada i donošenje  strategije razvoja urbanog područja, 2.3.3.Donošenje, izmjena i/ili dopuna  strategije razvoja urbanog područja Sukladno ranijem komentaru Grada Pule u točci 1.1., u kojem se, zbog uključivanja jedinica područne (regionalne) samouprave u proces definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja te izrade i donošenja strategija razvoja urbanih područja i provedbenih akata strategije, ističe i obrazlaže kršenje ustavnih i zakonskih odredbi o lokalnoj samoupravi, predlaže se brisanje teksta u dijelu Preduvjeti za donošenje strategije:  prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave na konačni prijedlog strategije. Prihvaćen Prihvaća se
111 Grad Pula - Pola 2.3.Izrada i donošenje  strategije razvoja urbanog područja, 2.3.3.Donošenje, izmjena i/ili dopuna  strategije razvoja urbanog područja Sukladno ranijem komentaru Grada Pule u točci 1.1., u kojem se, zbog uključivanja jedinica područne (regionalne) samouprave u proces definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja te izrade i donošenja strategija razvoja urbanih područja i provedbenih akata strategije, ističe i obrazlaže kršenje ustavnih i zakonskih odredbi o lokalnoj samoupravi, predlaže se brisanje dijela teksta u stavku 2.: …i JP(R )S-ovima u čiji obuhvat ulaze navedeni JLS-ovi radi davanja mišljenja njihovih predstavničkih tijela kao… Prihvaćen Prihvaća se
112 Grad Osijek 2.3.Izrada i donošenje  strategije razvoja urbanog područja, 2.3.4.Izrada, donošenje, izmjena i/ili dopuna provedbenih akata strategije razvoja urbanog područja Donošenje mišljenja na svim predstavničkim tijelima a posebice uzimajući u obzir kasnje izmjene i dopune Akcijskog plana dugotrajan postupak koji ovisi o predstavničkim tijelima JLS-ova i JPRS-a slijedom čega njegovo donošenje a posebice kasnije izmjene i dopune gotovo ne provediv postupak odnonso provediv uz znatno administrativno opterećenje i vremenski period potreba za provedbu svih radnji. Također 2/3 većina pozitivnih mišljenja svih predstavničkih tijela za Akcijski plan i Komunikacijsku strategiju će onemogućiti fleksibilnost i pretvoriti način donošenja provedbenih aktata u prepreku provedbi jer se uspostavlja mehanizam koji ovisi o terminima održavanja sjednica predstavničkih tijela JLS i njihovim kapacitetima. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Prijedlog se prihvaća u dijelu koji se odnosi na dio da se Odluke Koordinacijskog vijeća donose natpolovičnom većinom svih članova Koordinacijskog vijeća. Ne prihvaća se prijedlog u odnosu na način donošenja provedbenih akata s obzirom da je uvriježena pravna praksa da se akti donose i mijenjaju po istoj proceduri.
113 GRAD RIJEKA 2.3.Izrada i donošenje  strategije razvoja urbanog područja, 2.3.4.Izrada, donošenje, izmjena i/ili dopuna provedbenih akata strategije razvoja urbanog područja Ovaj postupak je prerigorozan i predugotrajan i što se tiče donošenja i što se tiče izmjena te je potrebno isto pojednostaviti. To mogu potvrditi Koordinacijsko i Partnersko vijeće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
114 Grad Karlovac 2.3.Izrada i donošenje  strategije razvoja urbanog područja, 2.3.4.Izrada, donošenje, izmjena i/ili dopuna provedbenih akata strategije razvoja urbanog područja Predlažemo da se donošenje mišljenja o provedbenim aktima strategije razvoja urbanog područja (Akcijski plan i Komunikacijska strategija te Komunikacijski akcijski plan) provede na razini Koordinacijskog vijeća kako bi se pojednostavnio postupak, budući da ovi akti nisu sastavni dijelovi strategije. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uvriježena je pravna praksa da se akti donose i mijenjaju po istoj proceduri.
115 GRAD ZAGREB 2.3.Izrada i donošenje  strategije razvoja urbanog područja, 2.3.4.Izrada, donošenje, izmjena i/ili dopuna provedbenih akata strategije razvoja urbanog područja Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada U Smjernicama se navodi: „Akcijski plan se usklađuje svake godine u istom postupku po kojem se i donosi.“ S obzirom da je Akcijski plan zamišljen kao operativni alat provedbe strategije, predlaže se jednostavnija procedura za usklađivanje Akcijskog plana od procedure identične njegovom donošenju (po uzoru na dosadašnju proceduru). U tom smislu, s ciljem operativnosti i pojednostavnjenja, predlažemo usklađivanje odnosno izmjene i/ili dopune Akcijskog plana, kao i Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana na razini Koordinacijskog vijeća i odluku čelnika grada središta (bez uključivanja predstavničkih tijela). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uvriježena je pravna praksa da se akti donose i mijenjaju po istoj proceduri.
116 Udruga gradova u RH 2.3.Izrada i donošenje  strategije razvoja urbanog područja, 2.3.4.Izrada, donošenje, izmjena i/ili dopuna provedbenih akata strategije razvoja urbanog područja Slijedom prethodnog komentara predlažem obrisanje odredbi koje traže pozivtivna miščljenja predstavničkih tijela županija na provedbene akte urbanih područja. Članak 15. stavak 5. ZRRRH jasno definira samo JLS-e u obuhvatu urbanog područja kao dionike koji moraju dostaviti pozitivna mišljenja, što je razumljivo jer su isti dio urbanog područja u koji su ušli s namjerom lokalnog, urbanog razvoja. Županije nisu navedene među tim subjektima jer nisu dio urbanog područja/aglomeracije. S obzirom da grad središte urbanog područja donosi strategiju u okviru svog samoupravnog djelokruga, sukladno članku 18. ZJLP(R)S koji kaže da su ''općina, grad i županija samostalne ... u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i ovim Zakonom'', a time je uvjetovanje sadržaja strategije pozitivinim mišljenjem županije koja nema nadloženost za provedbu lokalnog strateškog dokumenta neosnovano i nezakonito. Prihvaćen Prihvaća se
117 Grad Slavonski Brod 2.3.Izrada i donošenje  strategije razvoja urbanog područja, 2.3.4.Izrada, donošenje, izmjena i/ili dopuna provedbenih akata strategije razvoja urbanog područja S obzirom da su Akcijski plan i Komunikacijska strategija te komunikacijski akcijski plan provedbeni akti Strategije i kao takvi nisu sastavni dijelovi iste, predlaže se da se s ciljem pojednostavljenja i ubrzanja čitavog procesa provedbe ITU mehanizma i apsorpcije EU sredstava u UA/UP postupak donošenja te izmjena i dopuna pojednostavi na način da se isti provede na razini Koordinacijskog vijeća, i to odlukom koja se temelji na većini glasova. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uvriježena je pravna praksa da se akti donose i mijenjaju po istoj proceduri.
118 Grad Pula - Pola 2.3.Izrada i donošenje  strategije razvoja urbanog područja, 2.3.4.Izrada, donošenje, izmjena i/ili dopuna provedbenih akata strategije razvoja urbanog područja Sukladno ranijem komentaru Grada Pule u točci 1.1., u kojem se, zbog uključivanja jedinica područne (regionalne) samouprave u proces definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja te izrade i donošenja strategija razvoja urbanih područja i provedbenih akata strategije, ističe i obrazlaže kršenje ustavnih i zakonskih odredbi o lokalnoj samoupravi, predlaže se brisanje dijela teksta Izrada i donošenje Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana, u stavku 2.: …i JP(R )S-ovima u čiji obuhvat ulaze navedeni JLS-ovi radi davanja mišljenja njihovih predstavničkih tijela kao… Prihvaćen Prihvaća se
119 Grad Pula - Pola 2.3.Izrada i donošenje  strategije razvoja urbanog područja, 2.3.4.Izrada, donošenje, izmjena i/ili dopuna provedbenih akata strategije razvoja urbanog područja Sukladno ranijem komentaru Grada Pule u točci 1.1., u kojem se, zbog uključivanja jedinica područne (regionalne) samouprave u proces definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja te izrade i donošenja strategija razvoja urbanih područja i provedbenih akata strategije, ističe i obrazlaže kršenje ustavnih i zakonskih odredbi o lokalnoj samoupravi, predlaže se brisanje dijela teksta Izrada i donošenje Akcijskog plana, u stavku 2.: …i JP(R )S-ovima u čiji obuhvat ulaze navedeni JLS-ovi radi davanja mišljenja njihovih predstavničkih tijela kao… Prihvaćen Prihvaća se
120 GRAD ZAGREB 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.4.Izvještavanje o provedbi  strategije razvoja urbanog područja Godišnje izvještaje o izvršenju proračuna za prethodnu godinu tijelo nadležno za financije podnosi izvršnom tijelu, odnosno gradonačelniku, temeljem Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Gradonačelnik je isti dužan podnijeti predstavničkom tijelu do 1. lipnja tekuće godine. Budući da izvješće o provedbi Strategije ne sadrži samo financijski segment izvještavanja isti nije moguće podnijeti do 31.3. Dodatno, temeljem u ranijim komentarima Grada Zagreba navedenih argumenata (Poglavlje Svrha smjernica te ostali vezani komentari u drugim poglavljima), smatramo neutemeljenom obvezu izvješćivanja o provedbi strategije tijelima na regionalnoj razini te predlažemo micanje tih odredbi. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Prijedlog se prihvaća u dijelu kojim se rok za izvještavanje usklađuje sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Prijedlog se ne prihvaća u dijelu kojim se traži brisanje tijela kojima se Izvješće dostavlja s obzirom da su navedene odredbe usklađene sa trenutno važećim Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.
121 Grad Šibenik 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.4.Izvještavanje o provedbi  strategije razvoja urbanog područja Predlažemo brisati odredbu kojom gradovi središta urbanih područja dostavljaju godišnji izvještaj županijama, s obzirom na to da jedinice regionalne samouprave nisu navedene u članku 45. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske koji izričito navodi lokalne i regionalne koordinatore te koordinatora za strateško planiranje središnjeg tijela državne uprave kao subjekte postupka izvještavanja o provedbi strategije. Obveza javnog objavljivanja podataka i izvješća o provedbi strategije na mrežnim stranicama grada središta urbanog područja/aglomeracije osigurava mogućnost informiranja svih zainteresiranih dionika, uključujući i županije odnosno njihova predstavnička tijela. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Prijedlog se prihvaća u dijelu kojim se rok za izvještavanje usklađuje sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. U ostalom dijelu komentar primljen na znanje.
122 Grad Osijek 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.4.Izvještavanje o provedbi  strategije razvoja urbanog područja Kako je već prethodno komentirano, postupak izmjena ili dopuna administrativno ne bi trebalo donositi po istim procedurama jer to predstavlja dodatno administrativno opterećenje i sigurno produženje svih rokova, što nije u interesu učinkovite provedbe. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uvriježena je pravna praksa da se akti donose i mijenjaju po istoj proceduri.
123 GRAD ZAGREB 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.4.Izvještavanje o provedbi  strategije razvoja urbanog područja Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada U Smjernicama se navodi: „Izvješće podnosi nositelj izrade Strategije jednom godišnje, najkasnije do 31.3. tekuće godine za prethodnu godinu“ Na temelju dosadašnjeg iskustva izvještavanja, smatramo kako je prekratak rok za prikupljanje i obradu podataka o izvršenju aktivnosti, projekata i programa, uzimajući u obzir da treba prikupiti podatke svih JLS u obuhvatu aglomeracije. Prihvaćen Prihvaća se
124 Udruga gradova u RH 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.4.Izvještavanje o provedbi  strategije razvoja urbanog područja Predlažemo brisati odredbu kojom gradovi središta urbanih područja dostavljaju godišnji izvještaj županijama, s obzirom na to da jedinice regionalne samouprave nisu navedene u članku 45. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske koji izričito navodi lokalne i regionalne koordinatore te koordinatora za strateško planiranje središnjeg tijela državne uprave kao subjekte postupka izvještavanja o provedbi strategije. Obveza javnog objavljivanja podataka i izvješća o provedbi strategije na mrežnim stranicama grada središta urbanog područja/aglomeracije osigurava mogućnost informiranja svih zainteresiranih dionika, uključujući i županije odnosno njihova predstavnička tijela. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
125 Grad Slavonski Brod 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.4.Izvještavanje o provedbi  strategije razvoja urbanog područja Predlaže se izmjena odredbi na način da se sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17, 118/18), Članak 49., izvještavanje provodi podnošenjem izvješća o rezultatima provedbe Strategije ministarstvu nadležnom za regionalni razvoj s rokom do 31. srpnja tekuće godine za prethodnu godinu. Slijedom navedenog, predlaže se brisanje sljedećih odredbi: "...najkasnije do 31.3. tekuće godine za prethodnu godinu , a podnosi ga: -Koordinacijskom vijeću -Predstavničkim tijelima svih JLP(R)S-ova iz obuhvata -Regionalnom koordinatoru i -Koordinacijskom tijelu u Ministarstvu. Koordinacijsko vijeće daje mišljenje na Izvješće, prije njegovog podnošenja predstavničkim tijelima, regionalnom koordinatoru i koordinacijskom tijelu u Ministarstvu. " Nadalje, rok s 31. srpnja je razuman iz razloga što Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu izvršno tijelo JLS podnosi predstavničkom tijelu do 1. lipnja tekuće godine. Isto tako, s obzirom na to da se izvješće iz Članka 49. ZRR podnosi u formi kako odredi ministarstvo, izrada dodatnog izvješća kako ga pretpostavljaju ove Smjernice može imati za posljedicu duplanje prikupljanja podataka što predstavlja dodatno administrativno opterećenje i podnositelju izvješća i tijelima koja su izvor podataka. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Prijedlog se prihvaća u dijelu kojim se rok za izvještavanje usklađuje sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Prijedlog se ne prihvaća u dijelu kojim se traži brisanje tijela kojima se Izvješće dostavlja s obzirom da su navedene odredbe usklađene sa trenutno važećim Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.
126 Grad Dubrovnik 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.4.Izvještavanje o provedbi  strategije razvoja urbanog područja Ista argumentacija primjenjiva je na odredbe koje se tiču izvještavanja o provedbi strategije. Predlažemo brisati odredbu kojom gradovi središta urbanih područja dostavljaju godišnji izvještaj županijama, s obzirom na to da jedinice regionalne samouprave nisu navedene u članku 45. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske koji izričito navodi lokalne i regionalne koordinatore te koordinatora za strateško planiranje središnjeg tijela državne uprave kao subjekte postupka izvještavanja o provedbi strategije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
127 Grad Pula - Pola 2.POSTUPAK STRATEŠKOG PLANIRANJA ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, 2.4.Izvještavanje o provedbi  strategije razvoja urbanog područja Sukladno ranijem komentaru Grada Pule u točci 1.1., u kojem se, zbog uključivanja jedinica područne (regionalne) samouprave u proces definiranja obuhvata i uspostave urbanih područja te izrade i donošenja strategija razvoja urbanih područja i provedbenih akata strategije, ističe i obrazlaže kršenje ustavnih i zakonskih odredbi o lokalnoj samoupravi, predlaže se brisanje alineje u stavku 1:  Predstavničkim tijelima svih JLP(R)S-ova iz obuhvata Prihvaćen Prihvaća se
128 Grad Zadar 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.1. DODATAK 1: Obrazac konačnog prijedloga obuhvata urbane aglomeracije/ područja Zbog svih razloga navedenih u prethodnim komentarima vezanim za uključivanje JLP(R)S u procese povezane za ITU mehanizmom predlaže se u točci 2. stupac C fusnota 55 brisati navod: „- Predstavničko tijelo JLP(R)S -a nije suglasno s ulaskom u obuhvat urbane aglomeracije/područja.“ Dodatno, temeljem prethodno navedenog predlažemo u potpunosti brisati točku „3. Popis mišljenja predstavničkih tijela JLP(R)S“. Prihvaćen Prihvaća se
129 GRAD ZAGREB 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.1. DODATAK 1: Obrazac konačnog prijedloga obuhvata urbane aglomeracije/ područja U skladu s povezanim komentarima u prethodnim poglavljima Smjernica, predlažemo brisanje dijela 3. Popis mišljenja predstavničkih tijela JLP(R)S-ova. Prihvaćen Prihvaća se
130 Grad Split 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.1. DODATAK 1: Obrazac konačnog prijedloga obuhvata urbane aglomeracije/ područja Predlažemo u cijelosti brisanje dijela 3. Popis mišljenja predstavničkih tijela JLP(R)S-ova. Prihvaćen Prihvaća se
131 Grad Osijek 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.1. DODATAK 1: Obrazac konačnog prijedloga obuhvata urbane aglomeracije/ područja 3. Popis mišljenja predstavničkih tijela JLP(R)S-ova Predlažemo u tablici i svim procedurama razlikovati JLS i JP(R)S, a ne navoditi kraticu JLP(R)S. U tablici svugdje navesti JLS i sukladno ostalim komentarima na Smjernice brisati nadležnost predstavničkog tijela JP(R)S u odlučivanju koje JLS ulaze u obuhvat urbanog područja/aglomeracije. Prihvaćen Prihvaća se
132 Grad Osijek 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.1. DODATAK 1: Obrazac konačnog prijedloga obuhvata urbane aglomeracije/ područja Brisati mogućnost isključenja JLS u slučaju kad s ulaskom u obuhvat nije suglasno predstavničko tijelo JLP(R)S. Kratica označava i JLS i JP(R)S, odnosno potrebno je konkretizirati kako se navedeno odnosi na slučaj kad s ulaskom nije suglasno predstavničko tijelo JLS, a ne JP(R)S jer bi iz trenutne formulacije proizašlo da JP(R)S odlučuje o isključenju pojedinih JLS-ova koji ispunjavaju kriterije iz obuhvata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
133 Grad Osijek 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.1. DODATAK 1: Obrazac konačnog prijedloga obuhvata urbane aglomeracije/ područja fusnota 55 "Razlozi isključenja JLS-ova koji ispunjava kriterij vezan uz dnevne migracije mogu biti: - Predstavničko tijelo JLP(R)S-a nije suglasno s ulaskom u obuhvat urbane aglomeracije/područja" Nije prihvaćen Ne prihvaća se U finalnoj verziji smjernica brisat će se odredbe prema kojima su u proces uspostave urbanih područja i izrade Strategije uključene županije kroz obvezno pribavljanje pozitivnih mišljenja županijskih skupština.
134 Grad Slavonski Brod 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.1. DODATAK 1: Obrazac konačnog prijedloga obuhvata urbane aglomeracije/ područja Predlaže se u tablicu "Popis JLS-ova predloženih za ulazak u obuhvat i njihova temeljna obilježja" dodati stupce u kojima se navode osnovni kriteriji i dodatni kriteriji koje svaki pojedini JLS zadovoljava. Opisi kolona (C) i (E) nisu u skladu sa sadržajem kolona (A) i (D). Primljeno na znanje Primljeno na znanje
135 Grad Zadar 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.2. DODATAK 2.: Obrazac Sporazuma o suradnji tijekom izrade i provedbe strategije razvoja urbanog područja Budući da Partnersko vijeće i Koordinacijsko vijeće čine u velikoj mjeri isti članovi u pogledu sastavnica urbanog područja predlaže se jasnije odrediti uloge PV i KV, posebice u pogledu praćenja provedbe strategije te utvrđivanja donošenja izmjena strategije. Predlaže se navedeno definirati u poslovnicima pripadnih vijeća, no isto je potom potrebno uskladiti u ovom Dodatku čl. 5. st. 1. Dodatno, nužna je izmjena stavka 5. članka 5. u pogledu biranja predsjednika Koordinacijskog vijeća. Naime, grad središte UP/UA izrađuje predmetnu Strategiju, a ujedno za provedbu iste i odgovara. Također, svi administrativni poslovi vezani za izradu i provedbu strategije obavljaju u okviru ustrojstvenih jedinica grada središta. Uzimajući u obzir, prije svega odgovornost koju gradonačelnik grada središta UP/UA koji oko sebe okuplja brojne JLS ima, radi postizanja integriranog teritorijalnog razvoja, kao i procedure koje je potrebno provoditi za učinkovito izvršavanje poslova povezanih sa Strategijom nužno je da je gradonačelnik bude predsjednik Koordinacijskog vijeća. Predmetno je primjenjivo i na točku 6.1. Dodatka 3. Dodatno , izrazito je teško, pa i nerealno, u predmetnom Sporazumu definirati očekivani datum usvajanja Strategije s obzirom na predložene postupke davanja pozitivnog mišljenja svih JLS-ova. Predlaže se članak 7. brisati. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Prihvaća se prijedlog vezano uz brisanje članka 7. Ne prihvaća se prijedlog u pogledu biranja predsjednika Koordinacijskog vijeća jer navedeno nije u skladu sa načelom jednakosti i partnerstva svih članova Koordinacijskog vijeća. U ostalom dijelu prijedlog će se razmotriti kod izrade finalne verzije Smjernica.
136 Grad Split 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.2. DODATAK 2.: Obrazac Sporazuma o suradnji tijekom izrade i provedbe strategije razvoja urbanog područja Predlažemo u članku 4. ažuriranje važećeg Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. U članku 5. predlažemo ubaciti i Partnersko vijeće koje je važećim Zakonom o regionalnom razvoju definirano kao savjetodavno tijelo zaduženo za pripremu, izradu i praćenje provedbe Strategije. Predlažemo brisanje članka 7. jer je nemoguće unaprijed definirati datum usvajanja Strategije, te nema smisla sklapati dodatke Sporazumu u situaciju neusvajanja Strategije do planiranog datuma. Predlažemo uklanjanje Priloga Sporazumu: Karte obuhvata urbanog područja. Isti je nepotreban obzirom da su u članku 2. Sporazuma navedene sve JLS iz obuhvata. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Prijedlog se prihvaća na način da je u članku 4 ažuriran broj narodnih novina uz Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske te je uklonjen Prilog Sporazumu: Karte obuhvata urbanog područja. Također, prihvaća se brisanje članka 7. Prijedlog vezan uz dopunu članka 5. se ne prihvaća jer je osnivanje partnerskog vijeća regulirano posebnom Uredbom.
137 Grad Slavonski Brod 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.2. DODATAK 2.: Obrazac Sporazuma o suradnji tijekom izrade i provedbe strategije razvoja urbanog područja Ovim Sporazumom se ne utvrđuje ništa dodatno u odnosu na ono što je već sadržano u odredbama Smjernica, u dodatcima Smjernicama te Poslovniku Koordinacijskog vijeća, a u konačnici bi postupak sklapanja ovog sporazuma dodatno oduljio sam process donošenja Strategije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
138 Grad Osijek 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.2. DODATAK 2.: Obrazac Sporazuma o suradnji tijekom izrade i provedbe strategije razvoja urbanog područja U sporazumu promijeniti čl.5. st.5. "Članovi Koordinacijskog vijeća na prvoj sjednici usvajaju Poslovnik te u skladu s odredbama usvojenog Poslovnika među sobom biraju predsjednika." Izmjeniti na način da se umjesto izbora predsjednika odredi kako je predsjednik koordinacijskog vijeća gradonačelnik grada sjedišta urbane aglomeracije/područja. Ne postoji opravdan razlog da se provodi izbor za predsjednika koordinacijskog vijeća jer se urbano područje/aglomeracija uspostavlja prvenstveno zbog veličine grada koji je središte aglomeracije/područja te bi ipak gradonačelnik grada sjedišta trebao biti predsjednik vijeću. I na provedbenoj razini ovo može biti prepreka funkcioniranju koordinacijskog vijeća, blokadama, pa i dovesti u pitanje spremnost gradova na uspostavu urbanih aglomeracija/područja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Prijedlog se ne prihvaća jer navedeno nije u skladu sa načelom jednakosti i partnerstva svih članova Koordinacijskog vijeća.
139 GRAD ZAGREB 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.2. DODATAK 2.: Obrazac Sporazuma o suradnji tijekom izrade i provedbe strategije razvoja urbanog područja Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada S obzirom na to da su predstavnici JLP(R)S ujedno i članovi Partnerskoga vijeća, upitna je uloga Koordinacijskog vijeća, kao i njegov doprinos učinkovitosti planiranja i provedbe. Iskustvo rada Partnerskog vijeća UA Zagreb kao izuzetno brojnog tijela čiji su članovi upravo i naznačeni predstavnici, pokazuje kontinuirane poteškoće u okupljanju kvoruma za odlučivanje, uslijed nemogućnosti prisustvovanja najodgovornijih osoba. Ujedno napominjemo da, sukladno posljednjim izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, JLS s manje od 10.000 stanovnika neće imati zamjenike načelnika/ gradonačelnika, a takvih je u UA Zagreb 75% te da će donošenje značajnih odluka ovisiti o mogućnosti prisustva isključivo načelnika/gradonačelnika. Također, ponovo ukazujemo da se uvođenjem Koordinacijskog vijeća dupliraju uloge predstavnika JLP(R)S koji su već članovi Partnerskog vijeća, te iz istog razloga smatramo nepotrebnim osnivanje još jednog tijela. U slučaju ustrajanja na potrebi osnivanja koordinacijskih vijeća, u cilju učinkovitosti sustava nužno je izvršiti prikladne izmjene Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/2015) na način da u Partnerskom vijeću urbanog područja budu zastupljeni predstavnici razvojnih partnera (poslovnog, nevladinog, akademskog itd. sektora). Ista primjedba odnosi se i na 3.3. Dodatak 3.: Obrazac Osnovne odredbe Poslovnika Koordinacijskog vijeća, točku 3. Sastav Koordinacijskog vijeća, podtočku 3.1. i točku 11. Donošenje odluka i pisani postupak, podtočku 11.2. Nadalje, napominjemo da i sam tekst Smjernica, a osobito sadržaj obrasca Dodatka 2. -Sporazum o suradnji tijekom izrade i provedbe strategije razvoja urbanog područja, ukazuju na dupliranje uloge i zadataka Koordinacijskog kao upravljačkog tijela i Partnerskog vijeća kao savjetodavnog tijela. Stajališta smo da je samo sklapanje Sporazuma još jedan korak koji nepotrebno produljuje čitavu proceduru na putu izrade strategije, posebice kod velikog broja uključenih JLS-a. Odredba smjernica koja predviđa da Sporazum „definira način suradnje prilikom izrade i provedbe strategije“ u koliziji je s predloženim sadržajem u priloženom obrascu, jer to naime u svojim odredbama ne definira ni na koji način. Pretežiti dio odredaba Dodatka 2. u osnovi je: - ponavljanje napomena iz Smjernica, što čini sadržaj članka 1. stavak 1. i članka 5. Dodatka; - navođenje zakonskih određenja i podzakonskih obveza iz naznačenih propisa u članku 2. stavak 1. i članku 4. Dodatka 2., što je potpuno nepotrebno jer njihova obveza poštivanja proizlazi iz odnosnih propisa ; - nabrajanje administrativnih područja JLS-a u članku 2. stavku 2. te isticanje priloga – karta obuhvata, a što je već sadržano u Konačnom prijedlogu obuhvata i potvrđeno putem suglasnosti nadležnog ministarstva odnosno odluke o ustrojavanju u slučaju urbanih aglomeracija, stoga i to predstavlja ponavljanje, a isto će uostalom biti i dio odluke o izradi strategije; - isticanje osnova strateškog planiranja, određenja Smjernica verzije 1.0. i već provedenih postupaka pri donošenju prve generacije strategije u članku 1. stavak 2. i članku 3. Dodatka 2. Preostale odredbe Dodatka 2. ocjenjujemo nepotrebnim – članak 6. i 7., pri čemu se, u odnosu na odredbu članka 7. upitnim postavlja smisao same odredbe, i to u prvom koraku u kontekstu poteškoća pri određivanju samog roka, a potom i realne mogućnosti za njegovo poštivanje, a što je sve u osnovi određeno upravo krajnje kompleksno propisanom procedurom, velikim brojem predviđenih koraka, izrazito velikim brojem JLS-ova u slučaju Urbane aglomeracije Zagreb i slično. Ponavljamo iskustvo pri definiranju obuhvata i donošenju prve generacije strategija koje je pokazalo višemjesečno usvajanje na predstavničkim tijelima, nesigurnost pri održavanju svake sjednice Partnerskog vijeća po pitanju kvoruma, zahtjevno „administriranje“ u suradnji s 29 JLS i još brojne poteškoće i okolnosti koje produljuju odnosnu proceduru. Slijedom svega istaknutog, uzimajući u obzir predloženi tekst Sporazuma, držimo da su njegova određenja gotovo u cijelosti sadržana u odredbama propisa, pravila strateškog planiranja, odredbama predloženih Smjernica i/ili drugim aktima koji čine sastavni dio propisane procedure, sukladno čemu predlažemo njegovo izostavljanje iz iste. Ovo osobito imajući na umu da glavni cilj koji Smjernice ističu – definiranje načina suradnje, ovako predloženim Sporazumom zapravo nije definiran, jer ukoliko se pritom misli na suradnju putem Koordinacijskog vijeća kao upravljačkog tijela, identične odredbe koje se odnose na njegove zadaće već su sadržane u Smjernicama. A suradnja bi trebala biti značajno šira, podrazumijeva i druge oblike, pa i druge dionike nego su to istaknuti ovim prijedlogom. Alternativno, u slučaju zadržavanja obveze sklapanja Sporazuma, svakako ga je potrebno dopuniti te kvalitativno poboljšati sadržaj. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Izrada i provedba Strategije razvoja urbanog područja uključuje veći broj dionika s područja obuhvata urbane aglomeracije/područja te je potrebno jasno definirati uloge i odgovornosti svih dionika . Vezano uz napomenu kako je Sporazum potrebno dopuniti te kvalitativno poboljšati napominjemo kako će se isto razmotriti kod finalne verzije smjernica. Također dodatak 2 i dodatak 3 sadrže minimalan obavezan sadržaj te se mogu nadopuniti s detaljnijim odredbama.
140 Grad Zadar 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.3. DODATAK 3.: Obrazac Osnovne odredbe Poslovnika Koordinacijskog vijeća   Kako smo i prethodno naveli važno je jasno razgraničiti uloge PV i KV s obzirom na zakonski okvir te činjenicu da se „duplaju“ članovi. U točci 6.1. predlaže se dopuna na način da se na prvoj sjednici bira i zamjenik predsjednika radi moguće spriječenosti istog u pogledu mogućnosti prisustvovanja svim sjednicama. Kako smo navodili i u komentarima u prvom savjetovanju predlaže se da se izmijeni način donošenja odluka , odnosno da se odluke donose običnom većinom glasova članova koji imaju pravo glasa prisutnih na sjednici, a ne 2/3 većinom ili konsenzusom svih članova. UP Zadar broji 15 sastavnica te se u praksi pokazalo da je izrazito teško osigurati prisutnost 2/3 članova na svakoj sjednici. Isti princip važno je primijeniti za održavanje sjednica. Također, nužno je predvidjeti da se sjednice mogu održavati te odluke donositi elektroničkim putem, te definirati isto kao uobičajeni način komunikacije sa KV I PV. Osim navedenog podržava se prijedlog Grada Splita vezano za pravo veta gradonačelnika grada središta urbanog područja/aglomeracije. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Prijedlog se prihvaća u dijelu koji se odnosi na dio da se Odluke Koordinacijskog vijeća donose natpolovičnom većinom svih članova Koordinacijskog vijeća. Ne prihvaća se prijedlog u odnosu na stavljanje veta od strane grada središta jer bi navedeno bilo u suprotnosti sa načelom jednakosti i partnerstva svih članica UA/UP-a. U ostalom dijelu prijedlog će se razmotriti kod izrade finalne verzije Smjernica.
141 Grad Slavonski Brod 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.3. DODATAK 3.: Obrazac Osnovne odredbe Poslovnika Koordinacijskog vijeća   “3.1. Koordinacijsko vijeće sačinjavaju gradonačelnici odnosno načelnici svih jedinica lokalne samouprave koje čine urbano područje odnosno njihovi zamjenici.” - Uzeti u obzir odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Članak 41. “5.1.Koordinacijsko vijeće je upravljačko tijelo sa sljedećim zadaćama…” - Koje su to zadaće i odgovonosti svih potpisnica Sporazuma o suradnji? - Koordinacijsko vijeće daje mišljenje na konačni nacrt Strategije i provedbenih akata – ovdje se poduplava davanje mišljenja (članovi KV su ujedno i članovi PV, odnosno dolaze iz istih tijela) - Upućivanje konačnog nacrta Strategije i provedbenih akata Strategije gradu središtu radi donošenja tih akata od strane predstavničkog tijela može odraditi i “tehničko tajništvo” - Nejasno je zašto je potrebno da KV daje mišljenje o aktivnostima vezanim uz pokretanje postupka vrednovanja Strategije, pokretanje izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš kao i pokretanje postupka javnog savjetovanja s javnošću o nacrtu Strategije. - Gdje se pronalazi utemeljenje da KV “predlaže, razmatra i donosi odluke, mišljenja i zaključke o prijedlogu propisa, projekata ili nekog drugog dokumenta za to urbano područje”? U razdoblju 2014.-2020. je, npr., donijet jako velik broj dokumenata koji se odnosi na urbano područje. Ukoliko se zadržava ova odredba, molimo jasnije definirati. “6.1.Članovi Koordinacijskog vijeća na prvoj sjednici među sobom biraju predsjednika u skladu s odredbama ovoga Poslovnika.” - Predlaže se ukinuti ovu odredbu i odrediti da je predsjednik KV gradonačelnik grada središta UP/UA te predvidjeti da se imenuje njegova zamjena. “6.2.Predsjedavajuća osoba: -… -pisanim putem saziva sjednice Koordinacijskog vijeća” - Predlaže se predvidjeti i elektronički način, ovdje i u drugim odredbama gdje se navodi “pisanim putem”. „7.2. Dužnosti članova Koordinacijskog vijeća uključuju: -… -analizu napretka u postizanju specifičnih ciljeva utvrđenih Strategijom; -analizu rezultata u vezi praćenja provedbe Strategije“ - Navedeno će se izvršiti kroz postupak vrednovanja „8. TEHNIČKO TAJNIŠTVO“ - Tko su članovi Tehničkog tajništva? Ukoliko ostane odredba da se predsjedavajuća osoba KV bira, a Tehničko tajništvo se ustroji unutar grada središta UP/UA može doći do situacije da su, na neki način, članovi Tehničkog tajništva podređeni predsjedavajućoj osobi koja dolazi iz druge JLS. Predlaže se da se definira kako se poslovi tajništva odrađuju u gradu središtu UP/UA. „11.2. Za održavanje sjednice Koordinacijskog vijeća obvezna je prisutnost predsjedavajuće osobe te prisutnost 2/3 svih članova Koordinacijskog vijeća koji imaju pravo glasa ili njihovih zamjenika.“ - Predlaže se unijeti odredbu da umjesto predsjedavajuće osobe može biti prisutan i njen zamjenik. - Ukoliko se zadrži odredba da je obvezna prisutnost 2/3 svih članova KV koji imaju pravo glasa na sjednicama, sam rad KV će biti blokiran jer iz iskustva u razdoblju 2014.-2020. možemo zaključiti kako se ovoliki broj prisutnih jako rijetko ostvario. „11.3. Zamjenik člana sudjeluje na sjednicama u slučajevima opravdane spriječenosti člana. Ako na sjednici sudjeluju i član s pravom glasa i njegova zamjena pravo glasa ima samo član. Ukoliko su i član i zamjena člana opravdano spriječeni, mogu ovlastiti promatrača da sudjeluje na pojedinoj sjednici Koordinacijskog vijeća, ali bez prava glasa.“ - Smatramo potrebnim definirati tko može biti promatrač. Predlaže se da se odredi da dolazi iz iste JLS kao i spriječeni član/zamjena. „11.4. Odluke Koordinacijskog vijeća donose se 2/3 većinom glasova svih članova Koordinacijskog vijeća s pravom glasa...“ - Ovaj uvjet je prestrog i neprovediv. Smatramo dovoljnim da se odredi da to bude većina prisutnih članova. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prijedlozi će se razmotriti kod izrade finalne verzije Smjernica uz napomenu da odredbe Poslovnika sadržane u obrascu Dodatak 3. predstavljaju osnovne odredbe odnosno minimalan obvezni sadržaj koji se može dopuniti sa detaljnijim odredbama. Isto se odnosi i na Dodatak 2.
142 Grad Split 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.3. DODATAK 3.: Obrazac Osnovne odredbe Poslovnika Koordinacijskog vijeća   Predlažemo dopunu u točci 6.1 Poslovnika na način da se na prvoj sjednici bira i zamjenik predsjednika, obzirom da svi imenovani članovi Koordinacijskog vijeće imaju svoje zamjene, pa tako i predsjednik. Vezano za točku 11.2. predlažemo da je za održavanje sjednice Koordinacijskog vijeća obvezna prisutnost polovice članova Koordinacijskog vijeće, a ne 2/3 svih članova. Isto predlažemo i u točci 11.4. u kojoj se definira način donošenja odluka, i to s 2/3 većinom glasova, zbog istih razloga već navedenih u komentarima Nacrta Smjernica u poglavlju 2.2.3. Mišljenja smo da navedeno implicira da su svi gradovi i općine koji ulaze u obuhvat urbanog područja jednakog statusa, pri čemu je zanemaren broj stanovnika koji živi na obuhvatu pojedine jedinice lokalne samouprave, te je de facto izjednačena važnost u smislu glasovanja (demografska, prostorna, institucionalna te gospodarska) svih JLS-ova urbanog područja. Smatramo da bi glasovi članova Koordinacijskog vijeća trebali biti ponderirani u odnosu na broj stanovnika pojedine JLS u obuhvatu urbanog područja, ili bi gradonačelnik grada nositelja urbane aglomeracije / urbanog područja trebao imati pravo veta na predložene odluke od strane drugih JLS iz obuhvata. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Prijedlog se prihvaća u dijelu koji se odnosi na dio da se Odluke Koordinacijskog vijeća donose natpolovičnom većinom svih članova Koordinacijskog vijeća. Ne prihvaća se prijedlog u odnosu na ponderiranje glasova ili stavljanje veta od strane grada središta jer bi navedeno bilo u suprotnosti sa načelom jednakosti i partnerstva svih članica UA/UP-a.
143 Grad Osijek 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.3. DODATAK 3.: Obrazac Osnovne odredbe Poslovnika Koordinacijskog vijeća   POSLOVNIK O RADU KOORDINACIJSKOG VIJEĆA Izmjeniti čl. 6.1. kao i u komentaru na Sporazum o suradnji na način da se predsjednik koordinacijskog vijeća ne bira već da tu funkciju obnaša gradonačelnik grada sjedišta urbane aglomeracije/područja. Izmjeniti čl. 11.2. na način da je za održavanje sjedica dovoljna prisutnost natpolovične većine svih članova, a ne 2/3 jer je ostvarivanje prisutnosti 2/3 članova u praksi teško ostvarivo i može rezultirati blokadom rada tijela. Izmjeniti čl. 11.4 kojim je propisano kako je za donošenje odluka potrebna 2/3 većina svih članova Koordinacijskog vijeća a na konačni nacrt Strategije isključivo konsenzusom svih članova. Ovakav način donošenja odluka je u praksi gotovo neostvariv, te obzirom na naš pravni poredak izuzetno rijedak i rezerviran za odluke i akte najvišeg značaja (poput Ustava i organskih zakona) te ga smatramo neprimjereno opterečujućim za funkcioniranje tijela koje bi trebalo imati fleksibilnost i mogućnost donošenja operativnih odluka. Predlažemo da se umjesto 2/3 većine svih članova propiše većina prisutnih članova. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Prijedlog se prihvaća u dijelu koji se odnosi na dio da se Odluke Koordinacijskog vijeća donose natpolovičnom većinom svih članova Koordinacijskog vijeća. Prijedlog za izmjenom članka 6.1 se ne prihvaća jer navedeno nije u skladu sa načelom jednakosti i partnerstva svih članica Koordinacijskog vijeća. Napominjemo da odredbe Poslovnika sadržane u obrascu Dodatak 3. Osnovne odredbe Poslovnika Koordinacijskog vijeća koji je prilog Smjernicama predstavljaju minimalan obvezni sadržaj koji se može dopuniti sa detaljnijim odredbama.
144 GRAD ZAGREB 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.3. DODATAK 3.: Obrazac Osnovne odredbe Poslovnika Koordinacijskog vijeća   Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada • Općenite primjedbe U odnosu na predloženi sadržaj obrasca napominjemo kako isti, uz ostalo, također upućuje na dodatnu složenost i obvezu provedbe postupaka paralelnih onima što su predviđeni za Partnerska vijeća. Već sama obveza imenovanja članova i zamjenika članova u oba tijela za pojedine JLS predstavlja problem zbog nedostatka administrativnih kapaciteta. U prilog tome govori i dosadašnja praksa imenovanja istih osoba u Partnersko vijeće kao i u primjerice pojedine radne skupine za izradu i provedbu strategije, stoga je opravdano očekivati sličnu situaciju vezano za potrebu imenovanja člana i zamjene za Koordinacijsko i Partnersko vijeće. U tom smislu molimo određenje mogu li to biti iste osobe ili to nije dopušteno? Značajnim također držimo definiranje međuodnosa ovih tijela, te da li koordinacija procesom izrade od strane Koordinacijskog vijeća u bilo kojem segmentu uključuje i koordinaciju rada i uključenosti Partnerskog vijeća. • 4. Djelokrug i način rada Koordinacijskog vijeća 4.1.: Označeni cilj sudjelovanja i uključenosti Koordinacijskog vijeća u sve faze postupka izrade strategije, naznačen u podtočki 4.1., u cijelosti se poklapa sa zakonski definiranim ciljem i uključenošću Partnerskog vijeća, kako je to određeno u članku 28. stavak 2. ZRRRH. Uzimajući u obzir definirane zadaće Koordinacijskog vijeća molimo određenje o tome što se podrazumijeva pod sudjelovanjem „u svim fazama postupka izrade Strategije, utvrđivanju prioriteta razvoja urbanog područja te predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbanog područja”, u fazi prije “davanja mišljenja na konačni nacrt strategije i provedbenih akata…”, a koje je mišljenje definirano Smjernicama kao i predmetnim prilogom kao jedina konkretna zadaća Koordinacijskog vijeća naznačena za fazu izrade. Navedeno je u svakom slučaju još jedan primjer preklapanja i nejasnoća oko uloga spomenutih dvaju tijela. 4.2.: Pet od šest definiranih načela kojima se Koordinacijsko vijeće rukovodi u svojem radu su preuzeta načela strateškog planiranja i upravljanja razvojem iz ZSSPIUR, čija obveza pridržavanja propisana za tijela zadužena za izradu i provedbu akata strateškog planiranja. Načelo jednakosti članova partnerstva opisano je kao pravo članova na iznošenje stajališta i uzimanje istog u razmatranje, što je uobičajen način rada svakog tijela sastavljenog od više članova i isti se podrazumijeva. S druge strane izostavljena su načela politike regionalnog razvoja utvrđena u ZRRRH, koji čini temeljni pravni okvir, u okviru čega i jedno od temeljnih načela, a to je načelo partnerstva (sadržano i u propisima o strateškom planiranju). S tim u vezi, isticanje pobrojanih načela držimo nepotrebnim, a izostavljanje osobito načela partnerstva potencijalno dvojbenim. • 5. Zadaće Koordinacijskog vijeća 5.1.: S obzirom da su zadaće identično pobrojane u osnovnom tekstu Smjernica nepotrebnim držimo ponavljanje. U odnosu na definirane zadaće ponovno ukazujemo na dvojbu istaknutu pod podtočkom 4.1., vezano za pitanje uključenosti Koordinacijskog vijeća tijekom izrade strategije. Kako je u drugoj alineji predviđeno da Koordinacijsko vijeće daje mišljenje na konačni nacrt akta, te isti upućuje na mišljenje partnerskom vijeću za urbano područje ponovo podsjećamo kako prema sadašnjem sastavu predstavnici JLS čine značajan dio Partnerskog vijeća. Vezano uz četvrtu alineju napominjemo kako postupci provedbe postupka vrednovanja, procjene utjecaja na okoliš i javnog savjetovanja imaju posebnim propisima jasno predviđen način postupanja, te uzimajući isto u obzir nije jasna uloga mišljenja Koordinacijskog vijeća o ovim aktivnostima. • 6. Predsjedavajuća osoba Uzimajući u obzir zaduženja i ovlasti Predsjedavajuće osobe, kao i pravilo da je za održavanje Koordinacijskog vijeća obvezna prisutnost predsjedavajuće osobe, što je istaknuto pod podtočkom 11.2., s jedne strane, te s druge stalne imajući u vidu i brojne druge obveze gradonačelnika odnosno načelnika, korisnim držimo po uzoru na imenovanje zamjena članovima također predvidjeti zamjenu Predsjedavajuće osobe, a koja ga mijenja u slučaju spriječenosti, u odnosu na sva zaduženja i ovlasti, pa tako i vezano za obvezu prisustvovanja sjednici kao uvjetom njezine pravovaljanosti. Vezano za odredbu o pisanom sazivanju sjednica predlažemo već u ovoj podtočci nedvojbeno naznačiti kao uobičajeni način pozivanja, komunikacije, rada i donošenja odluka Koordinacijskog vijeća elektroničkim putem. Ovo s ciljem pojednostavnjenja i ubrzavanja rada i donošenja odluka, a osobito uzimajući u obzir neizvjesnu epidemiološku situaciju. • 8. Tehničko tajništvo Predviđene odredbe ocjenjujemo nejasnim u odnosu na sastav i potencijalno imenovanje ovoga tijela, potencijalnu vezu odnosno podudaranje s „tijelom“ iz članka 6. Sporazuma (organizacijska struktura grada nositelja) kao i u odnosu na pružanje podrške i suradnju s Predsjedavajućom osobom.. • 9. Sjednice i dokumenti S ciljem pojednostavnjenja i ubrzanja te osobito uzimajući u obzir neizvjesnu epidemiološku situaciju, predlaže se predvidjeti mogućnost provedbe sjednice i donošenje odluka elektroničkim putem. • 11. Donošenje odluka i pisani postupak 11.1.: Sukladno prethodno istaknutim razlozima kao i dosadašnjem iskustvu predlažemo dodati mogućnog održavanja sjednica Koordinacijskog vijeća elektroničkim putem (putem web platforme) i/ili elektroničkog glasanja obzirom na neizvjesnu epidemiološkeusituaciju u budućnosti kao i druge razloge.. 11.2.: Sukladno prijedlogu za uspostavu zamjene Predsjedavajuće osobe, istaknutom pod točkom 6., predlažemo unijeti i zamjenu Predsjedavajuće osobe vezano za obvezu prisustvovanja sjednici kao uvjetom pravovaljanosti održavanja. 11.4.: Predlaže se detaljnije i jasnije određenje za slučajeve donošenja odluka elektroničkim putem. Predlaže se mogućnost iz odredbe: „Ako na sjednici na kojoj se raspravlja o konačnom nacrtu Strategije nisu prisutni svi članovi Koordinacijskog vijeća s pravom glasa članovi koji nisu prisutni na sjednici mogu dostaviti pisano mišljenje o konačnom nacrtu Strategije.”, predvidjeti i kod donošenja drugih odluka, odnosno detaljnije i jasnije vezano za isto urediti pravila donošenja I drugih odnosno svih odluka elektroničkim putem. U cilju osiguravanja nediskriminatornog pristupa i srazmjerne zastupljenosti građana aglomeracije, predlaže se uvođenje kontrolnog kriterija: donošenje odluka 2/3 većinom glasova članova koji predstavljaju najmanje ½ stanovništva urbanog područja. S obzirom da se urbana područja sastoje od velikog broja JLS različitog broja stanovnika i površine, ovakva odredba omogućuje da se, primjerice, legitimna odluka donosi 2/3 većinom glasova članova koji predstavljaju manje od 10% stanovništva urbanog područja, što je diskriminatorno i u suprotnosti s odlukama tijela EU o podržavanju urbanog razvoja. 11.5.: Predlaže se dopuna vezano za mogućnost raspravljanja i donošenja odluka elektroničkim putem. 11.6.: Predlaže se izrijekom navesti mogućnost dostave materijala elektroničkim putem. 11.7.: Predlaže se dopuna uključivanjem postupka elektroničkim putem. 12.2.: unijeti mogućnost izmjene i dopune pisanim odnosno elektroničkim putem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Navedeni prijedlozi će se razmotriti kod izrade finalne verzije Smjernica, uz napomenu da odredbe Poslovnika sadržane u obrascu Dodatak 3. Osnovne odredbe Poslovnika Koordinacijskog vijeća koji je prilog Smjernicama predstavljaju minimalan obvezni sadržaj koji se može dopuniti sa detaljnijim odredbama.
145 GRAD ZAGREB 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.4. DODATAK 4.:  Obrazac Struktura Strategije razvoja urbanog područja Točka 2. Zemljopisno područje koje strategija obuhvaća glasi: „Urbano područje u njegovom širem kontekstu – objašnjenje njegovog pozicioniranja u kontekstu Hrvatske i međunarodnom kontekstu, opisujući fizičke poveznice i prepreke, prometne mreže, gospodarske poveznice ili druge značajne poveznice (i/ili veze koje je potrebno poboljšati ili stvoriti) s okolnim područjem. Po potrebi, opis se može vizualno integrirati pomoću različitih programa i relevantnih statističkih podataka, ukoliko se smatra prikladnim.“ Predlaže se izmijeniti na način da glasi: „Urbano područje u njegovom širem kontekstu – objašnjenje njegovog pozicioniranja u kontekstu Hrvatske i međunarodnom kontekstu, opisujući fizičke poveznice i prepreke, prometne mreže, gospodarske poveznice ili druge značajne poveznice (i/ili veze koje je potrebno poboljšati ili stvoriti) s okolnim područjem. Opis je potrebno vizualno integrirati pomoću različitih programa i relevantnih statističkih podataka.“ Točka 3. Opis sudjelovanja partnera u pripremi i provedbi strategije glasi „Opišite način sudjelovanja partnera u pripremi i provedbi strategije u skladu s člankom 6. prijedloga Uredbe o zajedničkim odredbama prema kojem partnerstvo uključuje najmanje sljedeće partnere: gradska i druga javna tijela; gospodarske i socijalne partnere; te relevantna tijela koja predstavljaju civilno društvo, partnere u području okoliša i tijela odgovorna za promicanje socijalne uključenosti, temeljnih prava, prava osoba s invaliditetom, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije “ Predlaže se dodati i predstavnike nacionalnih manjina. Točka 6. Opis integriranog pristupa rješavanju utvrđenih razvojnih potreba i potencijala uključujući ispunjavanje kriterija vezano uz stratešku relevantnost projekata – predlaže se poveznicu strategijskih intervencija i njihova rješavanja kroz ITU mehanizam izraziti i brojčano/financijski, te svakako unijeti i u Akcijski plan, kako bi se povezanost strateškog i financijskog planiranja još dodatno izrazila. Dodatno, i preporuka je ARPA-e da u Akcijskom planu bude razvidna direktna poveznica na strateške projekte (izravne dodjele) koji se planiraju financirati kroz ITU mehanizam. U točki 9. Popis posebnih ciljeva i ključnih pokazatelja ishoda predlaže se sljedeće: usklađenost strategija razvoja urbanog područja s višim strategijama ne bi trebalo uvjetovati preuzimanjem strateških ciljeva iz nacionalne razvojne strategije. Strateški ciljevi akta višeg ranga, formulirani na određeni način, nužno ne moraju odgovarati specifičnim razvojnim potrebama koje urbano područje ima. Ne dovodeći u pitanje nužnost usklađivanja razvojnih smjerova i politika na hijerarhijski višim i nižim razinama, doima se restriktivnim propisivati obavezu urbanog područja da kao strateške ciljeve svojeg vlastitog razvoja prihvaća isključivo ciljeve (i pokazatelje) propisane hijerarhijski višim strateškim dokumentima. Stoga, iako je jasno da se mora postići usklađenost strategije razvoja urbanog područja s nacionalnom, višesektorskim i drugim strategijama, predlaže se ostaviti urbanom području ovlast da samo formulira strateške ciljeve svojeg razvoja, prepoznajući u njima svoje vlastite specifične razvojne potrebe, i pazeći pritom da se ne naruši logički sklad viših i nižih dokumenata. Točka 11. Indikativni financijski plan – predlaže se ovim Smjernicama predvidjeti da indikativni financijski plan bude sastavnim dijelom Akcijskog plana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Navedeni prijedlozi će se razmotriti kod izrade finalne verzije Smjernica.
146 Grad Split 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.4. DODATAK 4.:  Obrazac Struktura Strategije razvoja urbanog područja U uvodnom dijelu, u plavom označenom / uokvirenom dijelu, nedostaje dio teksta, pa vas molimo da navedete tekst koji nedostaje. U Poglavlju br. 6, kod Opisa strateške relevantnosti kroz ITU mehanizam, nisu predviđene opcije ukoliko neka od JLS iz obuhvata UA/UP neće biti u mogućnosti kandidirati nijedan projekt, a zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa ili nepripremljene dokumentacije, a kako je bilo primjera i u razdoblju 2014. – 2020. Što ukoliko grad nositelj ima dokaz o komunikaciji s tim gradom/općinom koji ne šalje svoje prijedloge projekata ili isti nisu spremni za realizaciju zbog prethodno navedenih razloga. Molimo da se i takva situacija predvidi. Nadalje, u istom Poglavlju br. 6., kod Opisa sustava provedbe ITU mehanizma, navodi se da će grad središte urbanog područja uspostaviti organizacijske jedinice koje će obavljati delegirane funkcije. Što je s postojećim ITU gradovima koji imaju uspostavljene ITU PT jedinice i koje su prošle postupak akreditacije? Nastavljaju li one i dalje s radom ili će biti potrebno uspostavljati nove organizacijske jedinice, a kako implicira navedeno? Također se u nastavku istog stavka navodi se da će gradu biti dodijeljena minimalno funkcija odabira projekata / operacija unutar bilo kojeg ITU specifičnog cilja. Podrazumijeva li navedeno da ćemo imati delegirane funkcije i unutar OPULJP, a ne samo unutar OPKK? I ovim putem iskazujemo volju i želju da nam se dodijeli veći broj delegiranih funkcija unutar OPKK, te minimalno ocjena kvalitete unutar OPULJP u aktualnom financijskom razdoblju 2021.-2027., a zbog stečenog iskustva ITU gradova i naučenih lekcija u financijskom razdoblju 2014. – 2020.g. Kod Poglavlja br. 9. Popis posebnih ciljeva i ključnih pokazatelja ishoda, navedeno je da se za svaki pojedini posebni cilj odabere najviše 3 pokazatelja ishoda iz Biblioteke pokazatelja – kada će nam biti dostupna Biblioteka pokazatelja, odnosno hoće li ista biti javno objavljena ili će se dostaviti svakom ITU gradu i kada? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Navedeni prijedlozi će se razmotriti kod izrade finalne verzije Smjernica. Odluka o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za financijsku perspektivu 2021--2027 i akreditaciji tijela u sustavu upravljanja i kontrole biti će donesena tijekom procesa programiranja od strane Koordinacijskog tijela MRRFEU te ista nije predmet ovih Smjernica.
147 Grad Osijek 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.4. DODATAK 4.:  Obrazac Struktura Strategije razvoja urbanog područja 12. Okvir za praćenje i vrednovanje odnosi se na akte strateškog planiranja na nacionalnoj i regionalnoj razini. Kakvo izvješće se očekuje od razine urbanih područja? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U finalnoj verziji smjernica rok za izvještavanje uskladit će se sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske dok će se u ostalom dijelu odredbe o izvještavanju uskladiti sa važećim Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.
148 Grad Osijek 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.4. DODATAK 4.:  Obrazac Struktura Strategije razvoja urbanog područja 11. Indikativni financijski plan - molim definirati po kojim strateškim ciljevima razvrstavati strateške dokumente, odnosno koja je svrha utvrđivanja strateških ciljeva urbanog područja, ako se strateški projekti moraju razvrstavati po hijerhijski nadređenim aktima? U prostupku programiranja za novo financijsko razdoblje ITU gradovi nisu uključeni sa svojim predstavnicima, tako da nije jasno na koji način će se utvrditi strateški ciljevi i projekti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Strategija razvoja urbanog područja mora biti usklađena sa aktima strateškog planiranja višeg reda na razini jedinica područne (regionalne) samouprave te nacionalnoj razini. Vezano uz pripremu novog programskog razdoblja, gradovi su bili uključeni u postupak izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine kroz podskupinu za pametne gradove. Također, u okviru procesa izrade programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. uspostavljena je Radna skupina za integrirani teritorijalni razvoj poštujući načelo partnerstva, koje se temelji na pristupu više-razinskog upravljanja te uključenosti dionika iz javnog, poslovnog, znanstveno-istraživačkog i civilnog sektora. U rad Radne skupine kao predstavnici gradova uključeni su predstavnici Udruge gradova, Hrvatske zajednice općina te regionalni koordinatori.
149 GRAD ZAGREB 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.4. DODATAK 4.:  Obrazac Struktura Strategije razvoja urbanog područja Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada • točka 6. podstavak 5. Navodi se: „opišete organizacijske jedinice u gradu središtu urbanog područja koje će se uspostaviti kako bi obavljale zadatke koje im delegira MRRFEU (grad središte urbanoga područja mora osigurati kapacitete za provedbu zadataka koje mu delegira MRRFEU pri čemu će gradu minimalno biti delegirana funkcija odabira operacija/projekata“. Navedeno je potrebno uskladiti sa slučajevima gdje su već uspostavljene organizacijske jedinice. Također je potrebno određenje kada će biti definirani ITU specifični ciljevi za slijedeće financijsko razdoblje. točka 9. Korisnim držimo određenje hoće li i kada biti dostupna Biblioteka pokazatelja. • točka 9. i 10. Kako se u Dodatku 4. Obrazac Struktura Strategije razvoja urbanog područja ne navode mjere povezane s posebnim ciljevima molimo očitovanje sadrži li strateški dokument popis mjera ili su one sadržane samo u Akcijskom planu. • točka 12. Molimo definiranje koja vrsta izvješća se odnosi na strategije razvoja urbanih područja/ urbane aglomeracije. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Prijedlog se prihvaća u dijelu u kojem se odredbe usklađuju sa slučajevima gdje su već uspostavljene organizacijske jedinice. U ostalom dijelu komentar je primljen na znanje.
150 GRAD ZAGREB 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.5. DODATAK 5.: Obrazac Smjernice za izradu analize stanja i indikativni sadržaj analize stanja Predlaže se brisati rečenica „Koordinacijsko tijelo putem svojih stručnjaka određenih za ove zadaće osigurava opće metodološke smjernice te osigurava razmjenu najbolje prakse među raznim resorima.“ Nejasnim se ukazuje razlog iz kojeg bi proces strategijskog planiranja razvoja urbanog područja, uz nositelja izrade strategije razvoja, bio pod kontrolom i utjecajem MRRFEU u ulozi Koordinacijskog tijela. B) Indikativni sadržaj analize stanja: Turizam i kultura – predlaže se „ocjenjivanje pomoću zvjezdica“ zamijeniti sa izrazom „kategorizacija smještajnog objekta“ sukladno čl. 16 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20). Prihvaćen Prihvaća se
151 Grad Split 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.5. DODATAK 5.: Obrazac Smjernice za izradu analize stanja i indikativni sadržaj analize stanja U dijelu A) Smjernice za izradu analize stanja, cijeli tekst kao da se ne odnosi na izradu analize stanja na razini urbane aglomeracije / urbanog područja, već na analizu stanja na nacionalnom nivou. Ljubazno molimo da se revidira poglavlje A) u cijelosti kako bi bio primjenjiv za urbane aglomeracije / urbana područja. Citiramo samo neke sporne dijelove teksta: „Između ostaloga, ova analiza uključuje ocjenu sposobnosti za izradu, ocjenu, praćenje i provedbu politika u ministarstvu u cjelini, u strukturnim jedinicama ministarstva te u podređenim tijelima. Kao rezultat te analize, ministarstvo mora provesti odgovarajuća institucionalna i strukturna poboljšanja. Moguća poboljšanja upravnog ustroja treba utvrditi kroz davanje obrazloženja prijedloga.“; „Ovaj dio osigurava analizu raznih čimbenika vanjskog okruženja (kako nacionalnog tako i međunarodnog) institucije koje ili promiče ili ograničava njezinu sposobnost za provedbu vlastitih politika.“, i sl. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
152 GRAD ZAGREB 3.POPIS DODATAKA SMJERNICAMA, 3.5. DODATAK 5.: Obrazac Smjernice za izradu analize stanja i indikativni sadržaj analize stanja Grad Zagreb . Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada U tekstu se navode pojmovi: institucije, ministarstva, klijenti. Potrebno je uskladiti terminologiju s temom urbanog područja. Također vezano uz korake SWOT analize predlaže se i mogućnost održavanja on-line radionica. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
153 GRAD ZAGREB 4.PROVEDBENI DOKUMENTI STRATEGIJE RAZVOJA URBANOG PODRUČJA, 4.1.Akcijski plan strategije razvoja urbanog područja Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada • Tablica T-1 Pitanje vezano uz unos podataka Ciljane vrijednosti, odnosi li se samo na u toj navedenoj godini ostvarenu ciljanu vrijednost ili se gleda kumulativno po godinama u odnosu na polaznu vrijednost. • Tablica Z-2 Predlaže se dodati stupac iz kojeg je vidljivo ukoliko je APP sufinanciran iz ITU mehanizma. Prihvaćen Prihvaća se
154 GRAD ZAGREB 4.PROVEDBENI DOKUMENTI STRATEGIJE RAZVOJA URBANOG PODRUČJA, 4.2. Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan – struktura  Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Predlaže se korekcija dijela u kojem se navodi: „organizirati radionice u cijeloj državi“. Prihvaćen Prihvaća se