Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Valzor d.o.o.   U djelatnosti proizvodnje nije moguće postići rezultate u godini m+1, neophodno je izmijeniti ciljnu godinu na m+2, a čak bi i m+3 bila kvalitetna opcija. Prihvaćen Mjerenje pokazatelja vršit će se u godini m+2.
2 Dina Mateša   Poštovani, molim da se uvrste kao prihvatljivi prijavitelji obrti s NKD-om 38.11 sakupljanje neopasnog otpada. Smatram da bi se trebala svima koji posluju u sektoru gospodarenja otpadom omogućiti prijava i pružiti mogućnost razvoja koji je u svakom smislu zeleni cilj. Nije prihvaćen Cilj omotnice instrumenta REACT EU je pomoć poduzetnicima čije je poslovanje ugrozila COVID kriza u što bržem oporavku od krize i usmjeravanje poslovanja na otpornije, zelenije i digitalnije.
3 HOK   Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ kroz svoja pravila onemogućava sudjelovanje većine obrtnika kao prijavitelja, a time i njihov prelazak na zeleno i digitalno gospodarstvo. Poziv je potrebno prilagoditi stvarnim potrebama poslovanja obrtnika, kako bi i oni dobili priliku koristiti raspoloživa sredstava za razvoj. Slijedom navedenoga, tražimo: - ukidanje sektorskog ograničenja - snižavanje minimalnog praga koji se može dodijeliti pojedinom projektu - uključivanje obrta u paušalnom sustavu oporezivanja - uključivanje novoosnovanih obrta i poduzeća. Vodeći računa o negativnim posljedicama koronakrize na poslovanje u gospodarstvu, molimo da navedenim izmjenama Poziva potaknete sudjelovanje obrtnika i omogućite im da odgovore na izazove tržišta u skladu sa predmetom i svrhom Poziva. Nije prihvaćen Poziv je namijenjen projektima koji mogu doprinijeti pripremi zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta. Završetak postupka vrednovanja do konca ove godine, uvjetovan trajanjem Karte regionalnih potpora do 31. 12. 2021., zahtijeva fokusiranost svih sudionika na najučinkovitije i sveobuhvatne projekte što kod projektnih prijedloga manje vrijednosti ulaganja nije moguće postići. Poduzetnici kojima su potrebni niži iznosi investicijskog i obrtnog kapitala mogu svoje potrebe zadovoljiti kroz financijske instrumente koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zajedno s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU stavilo na raspolaganje putem HAMAG-BICRO-a s ciljem povećanja dostupnosti financijskih sredstava skupini mikro i malih poduzetnika uz povoljnije uvjete financiranja, odnosno smanjenjem kamatne stope i smanjenjem razine potrebnih sredstava osiguranja, kao i putem dostupnih povoljnih jamstava.
4 Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.   1) Smatramo do bi referentna godina trebala biti 2020. još iz dodatnog razloga (osim već komentiranih) budući da 2020. godina u pravilu ima lošije pokazatelje u odnosu na 2019. (uvjetovane krizom COVID-19) te ako se uzme u obzir pokazatelj rast prihoda u godini m+1 tada lošije stoje poduzeća koja su polazišnu vrijednost stavila 2019. godinu a znaju da im je već 2020. imala pad prihoda. Time će biti teže a i nerealno ostvariti pokazatelj. 2) Mikro i mala poduzeća posebice na području Sisačko-moslavačke županije većinom ne mogu zadovoljiti granicu najnižeg iznosa bespovratnih sredstava od 500.000,00 kn jer je to u novonastalim uvjetima (potres, COVID-19) prevelika investicija u koju bi ulagali odnosno mogli ulagati te se većina mikro i malih poduzetnika neće moći javiti na ovaj dugo očekivani natječaj. Predlažemo da ukupna vrijednost investicije bude minimalno 500.000,00 kn. 3) Smatramo da bi se u ovom Pozivu trebala primjenjivati Nova karta regionalnih potpora prema NUTS 2 regijama budući da se odnosi na pravedniju raspodjelu sredstava gdje bi se investicije poduzetnika iz slabije razvijenih područja sufinancirale većim intenzitetom potpora (50% -70% za Panonsku Hrvatsku). Za slabije razvijena područja je to od iznimne važnosti čime bi se doprinijelo revitalizaciji slabije razvijenih područja. Primljeno na znanje 1.) Razmotrit će se. 2.) Završetak postupka vrednovanja do konca ove godine, uvjetovan trajanjem Karte regionalnih potpora do 31. 12. 2021., zahtijeva fokusiranost svih sudionika na najučinkovitije i sveobuhvatne projekte što kod projektnih prijedloga manje vrijednosti ulaganja nije moguće postići. 3.) Postojeća Karta regionalnih potpora, odobrena od strane EK na snazi je do 31.12.2021. godine i relevantna je za ovaj Poziv.
5 PROJEKTNA VIZIJA d.o.o.   Poštovani, U Prilogu I. Kontrolna lista za ocjenjivanje kvalitete, točka 6. Promicanje održivog razvoja, uključuje u opisu promicanje OIE. Molim vas pojašnjenje u vezi korištenja OIE u ovom Pozivu: 1. Je li prihvatljiva aktivnost i je li prihvatljiv trošak ulaganje u instalaciju fotonaponskih ćelija za proizvodnju energije koja će biti korištena u proizvodnom procesu u novoj proizvodnoj hali, pri čemu su nova proizvodna hala i novi strojevi glavni predmet ulaganja? 2. Ukoliko prijavitelj ostvari smanjenje emisija stakleničkih plinova zahvaljujući korištenju OIE (fotonaponske elektrane) – hoće li na taj način ostvariti pravo na bod u kriteriju 1.6. vezan za smanjenje emisija stakleničkih plinova? Hvala unaprijed na odgovoru! Primljeno na znanje Biti će pojašnjeno u Uputama za prijavitelje.
6 Štefan Štivičić   Poštovani, Pridružujemo se zahtjevima ostalih zainteresiranih strana u vezi izbacivanja kriterija pod točkom 19., poglavlje 3.3. jer smatramo da je isti diskriminatoran prema tvrtkama. Srdačan pozdrav! Nije prihvaćen Obzirom da prijavitelji ne trebaju dokazivati zatvorenu financijsku konstrukciju, davatelj potpore treba se uvjeriti da je prijavitelj u mogućnosti financirati vlastiti udio u projektu. Prijavitelji moraju kroz bilancu dokazati mogućnost financiranja vlastitog udjela. Dosadašnje iskustvo je pokazalo kako prijavitelji koji nemaju dovoljne financijske kapacitete za provedbu projekta, ne mogu nesmetano, a ponekad uopće, provesti projekt. Razmotrit će se ublažavanje kriterija.
7 Poduzetnički centar Zovnica d.o.o.   U poglavlju 3.3. Kriteriji za isključenje, pod točkom 19. naveden je isključujući kriterij - prijavitelj koji nema minimalni udio kapitala i rezervi (Pozicija AOP067 u GFI-POD) u pasivi 15% prema godišnjem financijskom izvješću u 2019. godini; dokazuje se GFI-POD ( ili važeći jednakovrijedni dokumenti koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja za 2019. godinu) Pridružujem se zahtjevima kolega da se kriterij 19. za isključenje prijavitelja izuzme u cijelosti obzirom da je diskriminatoran prema tvrtkama jer se isti ne odnosi i na obrte. Također, podržavam prijedlog da se kao referentna godina omogući i 2020., za one koji su predali GFI-POD za 2020. godinu u trenutku prijave projekta. Nije prihvaćen Obzirom da prijavitelji ne trebaju dokazivati zatvorenu financijsku konstrukciju, davatelj potpore treba se uvjeriti da je prijavitelj u mogućnosti financirati vlastiti udio u projektu. Prijavitelji moraju kroz bilancu dokazati mogućnost financiranja vlastitog udjela. Dosadašnje iskustvo je pokazalo kako prijavitelji koji nemaju dovoljne financijske kapacitete za provedbu projekta, ne mogu nesmetano, a ponekad uopće, provesti projekt. Razmotrit će se ublažavanje kriterija.
8 ZIMA SVJETLOSNE DEKORACIJE d.o.o   Poštovani, uzevši u obzir pad BDP-a u trećem kvartalu od 10% što je drugo tromjesečje pada gospodarske aktivnosti na godišnjoj razini te ga možemo definirati kako početak recesije i pad prerađivačke industrije od 4,3% smatramo da zadržavanje minimalnog intenziteta potpore na prijašnjoj razini od 500.000,00 kn neće ostvariti ciljeve projekta. Nakon cijele godine poslovanja u pandemiji poduzeća su suočena s nedostatkom gotovine, likvidnošću, ali i neizvjesnošću u budućnost pri čemu su manja ulaganja vjerojatnija. Ukupna min vrijednost projekta (umjesto vrijednosti potpore) od pola mil. kn bi u državi koja je prema posljednjim pokazateljima Eurostata druga najsiromašnija u EU bila znatno realnija vrijednost. Druga primjedba se odnosi na stavku 12. u kriterijima za isključenje 3.3. - predlažemo uklanjanje ovog kriterija budući je u suprotnosti sa uobičajenim poduzetničkim aktivnostima, posebno dijela premještanja u objekt u dvije prethodne godine. Srdačan pozdrav Nije prihvaćen 1. Završetak postupka vrednovanja do konca ove godine, uvjetovan trajanjem Karte regionalnih potpora do 31. 12. 2021., zahtijeva fokusiranost svih sudionika na najučinkovitije i sveobuhvatne projekte što kod projektnih prijedloga manje vrijednosti ulaganja nije moguće postići. 2. Uvjet vezan uz premještanje preuzet je iz GBER uredbe i kao takav je obvezujući za regionalne potpore te se isti mora primjenjivati na ovaj Poziv
9 Drago Veselčić   Poštovani, obzirom da nisu sve tvrtke poslovale lošije u 2020. godini, predlažem da se prijaviteljima omogući da kao referentnu godinu mogu prijaviti ili 2019. ili 2020. Naime, dio poduzetnika je predao ili će do objave natječaja predati financijska izvješća (GFI) i za 2020. godinu te zadovoljavaju tražene kriterije u toj godini, a možda ne zadovoljavaju u 2019. godini. Osobito kada je riječ o "mlađim" tvrtkama koja posluju relativno kratko vrijeme. S poštovanjem. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
10 2S projekti   Ukoliko prijavitelj ima ugovor o kreditu s poslovnom bankom na cjelokupan iznos vrijednosti projekta te za dobivanje kredita koristi instrumente plaćanja HAMAG BICRO-a u vidu bankarske garancije, jeli prihvatljiv taj ugovor o kreditu kao sredstvo za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka u sklopu ovog Poziva? I dali činjenica da korisnik za odobrenje kredita koristi instrumente osiguranja HAMAG BICRO-a utječe na prihvatljivost prijavitelja u ovom pozivu? Primljeno na znanje Kako je navedeno u Uputama, prijavitelj je dužan osigurati financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka i iznosa bespovratnih sredstava, kao i financiranje neprihvatljivih izdataka, i to vlastitim sredstvima ili vanjskim financiranjem koje ne smije biti iz javnih izvora. Također nije dozvoljena kombinacija financijskih instrumenata i bespovratnih sredstava iz ESI fondova.
11 2S projekti   Da li se u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju" (dalje: Poziv) osnova za isključenje pod točkom 2.3 Kriteriji za isključenje podtočkom 24. odnosi samo na prijavitelja ili i na povezana poduzeća prijavitelja. Primljeno na znanje Kako je navedeno u Uputama, odredbe o isključenju odnose se na prijavitelja.
12 2S projekti   U Pozivu na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju" (dalje: Poziv) pod točkom 2.3 Kriteriji za isključenje referentna godina za dokazivanje nepostojanja osnova za isključenje prijavitelja u vidu financijskih pokazatelja označena je 2019. Molimo da se kao referentna godina dopusti i 2020.g. ukoliko je korisnik predao godišnje financijsko izvješće za isto do dana prijave projektnog prijedloga odnosno da se dopusti da referentna godina za prijavitelja bude zadnja financijski dostupna godina prema kojoj odredbi ukoliko prijavitelj nije predao GFI za 2020.g. kao referentna godina mu se uzima 2019.g. dok ukoliko je GFI za 2020.g. dostupno tada će isto biti mjerodavno prilikom određivanja postojanja osnova za isključenje sukladno točki 2.3. Poziva. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
13 Ljiljana Pogorilić   Poštovani, isključili ste paušalne obrte kao neprihvatljive prijavitelje iako su oni značajan čimbenik gospodarstva i također veoma pogođeni pandemijom COVID-19. Naravno da oni ne mogu dosegnuti granicu najnižeg iznosa bespovratnih sredstava od 500.000,00 kn pa bi trebalo razmisliti da i oni budu prihvatljivi prijavitelji ako već pripadaju prerađivačkoj industriji i spustiti granicu najnižeg iznosa da natječaj bude dostupan i njima. Nije prihvaćen Završetak postupka vrednovanja do konca ove godine, uvjetovan trajanjem Karte regionalnih potpora do 31. 12. 2021., zahtijeva fokusiranost svih sudionika na najučinkovitije i sveobuhvatne projekte što kod projektnih prijedloga manje vrijednosti ulaganja nije moguće postići. Poduzetnici kojima su potrebni niži iznosi investicijskog i obrtnog kapitala mogu svoje potrebe zadovoljiti kroz financijske instrumente koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zajedno s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU stavilo na raspolaganje putem HAMAG-BICRO-a s ciljem povećanja dostupnosti financijskih sredstava skupini mikro i malih poduzetnika uz povoljnije uvjete financiranja, odnosno smanjenjem kamatne stope i smanjenjem razine potrebnih sredstava osiguranja, kao i putem dostupnih povoljnih jamstava.
14 Clip d.o.o.   Poštovani, u dijelu Poziva vezanom uz prihvatljivost stoji da su prihvatljivi prijavitelji: .... "21. Prijavitelju čiji ukupni godišnji poslovni prihodi iznose manje od 50% ukupne vrijednosti prijavljenog projekta prema GFI-POD-u odnosno poslovnim knjigama za obveznike poreza na dohodak za 2019. godinu; dokazuje se: Izjavom prijavitelja (Obrazac 2.), GFI-POD (odnosno poslovne knjige za obveznike poreza na dohodak) ili važeći jednakovrijedni dokumenti koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja za 2019. godinu)" Ovim putem slobodni smo zatražiti da se u obzir uzme i /ili 2020. godina. Naime, Prijavitelj kojeg zastupamo je poduzeće osnovano prije nekoliko godina i u procesu je rasta i razvoja, pa je nastavno na to 2020. godine uspješnije poslovalo nego 2019. godine i na taj način ostvarilo veći poslovni prihod. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
15 DOOR EXPERT   Poštovani, u poglavlju 3.3 Kriteriji za isključenje točka 19. navodi " prijavitelju koji nema minimalni udio kapitala i rezervi (Pozicija AOP67 i GFI-POD) u pasivi 15 % prema godišnjem financijskom izvještaju u 2019. godini;...." . Ovim putem molimo pojašnjenje iz kojeg razloga se promatra 2019. godina budući da se Poziv očekuje sredinom 2021. kada su već dostupni svi financijski izvještaji za 2020. godinu. Ukoliko je cilj bio olakšati prijavu društvima značajnije pogođenim COVID 19 krizom isto razumijemo i podržavamo no molimo da se uzme u obzir da postoje tvrtke (poput naše) koje su, unatoč tome što smo i mi pogođeni krizom, dobrim upravljanjem u 2020. ostvarili dobre poslovne rezultate. Krajem 2019. smo imali jedan investicijski ciklus zbog kojeg nam je navedeni pokazatelj bio malo ispod minimalnog uvjeta, no isti pokazatelj nam je u 2020. daleko iznad uvjeta (preko 25%). Smatramo da procjena kapitaliziranosti društava prije godinu i pol dana nema nikakvog smisla u trenutku kada raspolažete sa istim podatkom za 2020. starim par mjeseci. Predlažemo da se navedeni uvjet izmjeni na način da glasi "prijavitelju koji nema minimalni udio kapitala i rezervi (Pozicija AOP67 i GFI-POD) u pasivi 15 % prema godišnjem financijskom izvještaju u 2020. godini;...., a ukoliko želite pomoći poduzetnicima pogođeni COVID 19 može se dodati..."ukoliko je prijavitelju ovaj pokazatelj u 2020. ispod propisanog minimuma uslijed COVID 19, za kapitaliziranost društva prihvaća se i podatak za 2019. godinu". LP Primljeno na znanje Razmotrit će se.
16 Alfa Tim d.o.o.   Komentar na slijedeće: -Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK- Radi se o svoti koja je za mikro poduzetnike koji se bave proizvodnim djelatnostima, a koji su također obuhvaćeni ovim pozivom, prevelika. Naime ako uzmemo da je 45 % ulaganja sufinancirano, radi se o iznosu za ulaganje od minimalno 1.110.000 kn. Koliko je privatnih subjekata u mogućnosti nakon protekle 2020 g. ulagati tu svotu kao minimalnu? Poduzeća koja se bave proizvodnjom (u našem slućaju metalurgijom) i preradom imaju znatne rashode na sirovinu te je ćesto smanjena mogućnost ulaganja u opremu i modernizaciju s JEDNIM VELIKIM ULAGANJEM. Češći je slućaj manja ulaganja kroz više godina. Da ne govorimo da je i skoro nemoguće bez bankovnog kredita. Dakle, manje svote kao minimalna subvencija bi bile prihvatljivije za male/mikro proizvođače. Nije prihvaćen Završetak postupka vrednovanja do konca ove godine, uvjetovan trajanjem Karte regionalnih potpora do 31. 12. 2021., zahtijeva fokusiranost svih sudionika na najučinkovitije i sveobuhvatne projekte što kod projektnih prijedloga manje vrijednosti ulaganja nije moguće postići.
17 Krešimir K.   U okviru ovog pozva, sukladno članku 2.3 Kriteriji za isključenje prijavitelja i pripadajućim točkama 18., 19. i 20., dajemo slijedeći komentar: 1. Prijavitelji koji nemaju minimalni udio kapitala i rezervi (Pozicija AOP067 u GFI-POD) u pasivi 15% prema godišnjem financijskom izvješću u 2019. godini sukladno točki 18. isključeni su iz Poziva. Poduzetnici koji konstantno ulažu u nove tehnologije (strojeve, opremu i sl.) ovim kriterijem su zakinuti. Naime, kada poduzetnik uloži sredstva u nabavu novih strojeva ili opreme, ista se knjiži u aktivu na poziciju dugotrajne imovine, a za ista ulaganja poduzetnici često koriste dugoročne kredite poslovnih banaka koji se knjiže u pasivu. Samim iznosima ulaganja smanjuje se omjer kapitala i rezervi u odnosu na ukupnu pasivu budući da se kapital ne povećava iz zadržane dobiti razmjerno iznosima ulaganja u imovinu. Poduzetnici koji konstantno svoju dobit reinvestiraju nisu niti u mogućnosti povećavati poziciju kapitala obzirom da prilikom investiranja stvaraju troškove koji umanjuju dobit poslovne godine, a na što utječe i amortizacija. Ovim kriterijem kažnjavaju se poduzetnici koju investiraju u poslovanje te povećavaju prihode, izvoz i ostvaruju nova zapošljavanja. 2. Prijavitelji koji su registrirani kao trgovačka društva (d.o.o.) moraju zadovoljiti kriterije pod točkom „18. prijavitelj koji ima iskazan negativan EBITDA u 2019. godini“ i pod točkom „19. prijavitelj koji nema minimalni udio kapitala i rezervi (Pozicija AOP067 u GFI-POD) u pasivi 15% prema godišnjem financijskom izvješću u 2019. godini“. S druge strane prijavitelji koji vode poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak moraju zadovoljiti samo kriterij pod točkom „20. prijavitelji koji vode poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak umjesto uvjeta navedenih u točkama 18. i 19. moraju udovoljiti sljedećem uvjetu: nema iskazan gubitak u 2019. godini“. Iz navedenog, prijavitelji koji vode poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak moraju zadovoljiti samo jedan uvjet, a to je da nemaju iskazan gubitak u 2019. godini dok trgovačka društva moraju zadovoljiti i uvjet pozitivne EBITDA i 15% udio kapitala i rezervi u pasivi. Pod pretpostavkom da imamo dva poslovna subjekta s identičnim poslovanjem (jedan je Obrt, a drugi je d.o.o.), tada bi Obrt koji vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak bio prihvatljiv prijavitelj jer nema iskazan gubitak, dok bi trgovačko društvo, koje također nema iskazan gubitak, bilo neprihvatljiv prijavitelj jer ima pozitivan EBITDA, ali nema dovoljan udio kapitala i rezervi od 15%. Obzirom da je ovo diskriminatorni faktor molimo Vas da se izmijeni Poziv na način da za sve prijavitelje kriteriji budu identični, odnosno da kriterij bude zajednički, a to je da „prijavitelji nemaju iskazan gubitak u 2019. godini“ bez obzira da li su registrirani kao d.o.o. ili kao Obrt. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
18 Davor Govorčinović   Prilikom boravka u Sisku 12.01.2021. godine u Sisku Ministar gospodarstva i održivog razvoja u razgovoru s poduzetnicima što su prenijeli i mediji, u tv prilozima je isto vidljivo istaknuo je da će izaći "uskoro" ovaj natječaj te da će gospodarstvenici s područja pogođenog potresom imati neke određene poticajne pogodnosti prilikom prijave na isti. Iz ovog nacrta Uputa vidljivo je da nikakvih pogodnosti za poduzetnike s potresom pogođenog područja nema. Zar stvarno netko misli da poduzetniku kojem je sve uništeno a ima volju za daljnji rad je moguće osigurati 65% investicije kada su u pitanju regionalne potpore? Od ovog natječaja su mnogi poduzetnici s područja Sisačko-moslavačke županije puno očekivali no očigledno je da su oni još dublje gurnuti u ponor da što brže zatvore svoje obrte odnosno tvrtke. Primljeno na znanje U prilogu Kontrolna lista za ocjenjivanje kvalitete, dio 7. nalazi se kriterij Doprinos uravnoteženom regionalnom razvojukojim se prednost može dati projektima u regijama s nižim indeksom razvijenosti.
19 Jelić konzalting d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1Strateški i zakonodavni okvir Obzirom da je za ovaj Poziv u skladu sa Sporazumom o partnerstvu između RH i Eurospke komisije za razdoblje 2014.-2020. da li je za isti primjenjiva Nacionalna razvojna strategija 2020.-2030.? Primljeno na znanje Kako piše u točki Strateški i zakonodavni okvir, poziv je u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom 2020 - 2030.
20 Udruženje obrtnika grada Zagreba 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.2Zakonodavstvo Europske unije U točci 2.1. predlažemo da osim skupine C stavite i skupinu J, informacijsko komunikacijsku djelatnost, koja je u UOGZ organizirana kroz Ceh intelektualnih usluga i broji više od 6.000 obrtnika, a od e-impulsa nije bilo natječaja na koje bi mikro poduzetnici obrtnici mogli aplicirati. Nije prihvaćen Uzevši u obzir predložene izmjene Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i novu Prioritetnu os po kojoj se poziv raspisuje, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra kako će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, biti postignuta zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačku industriju. Sve druge inicijative i sektorski prijedlozi su dobrodošli u sklopu izrade novih operativnih programam 2021. - 2027. Ovim Pozivom se osigurava instrument prilagođen operativnim zahtjevima za izgradnju digitalnog kapaciteta poduzeća, pri čemu su IKT poduzeća pružatelji usluga.
21 Daša Gazde 1.OPĆE INFORMACIJE, 3.3Nacionalno zakonodavstvo Dodati Pravilnik o održavanju građevina („Narodne novine“ broj 122/14, 98/19) Prihvaćen Biti će ispravljeno.
22 Valzor d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Referentna godina treba biti 2020.godina. Nije realno da se porast prihoda i izvoza očekuje u odnosu na 2019. godinu, zadnju godinu koja je prethodila ekonomskoj krizi. Iz sadašnje situacije je jasno da će kriza trajati još godinama. Također, potrebno je pokazatelj m+1 promijeniti na m+2, jer se ovdje radi o dugoročnim, a ne o kratkoročnim ulaganjima. Djelomično prihvaćen Referentna godina će se razmotriti. Mjerenje pokazatelja vršit će se u godini m+2
23 Deloitte d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva U Uputama za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ (dalje: UzP) u dijelu „Pokazatelji neposrednih rezultata specifični za Projekt“ je kod pokazatelja Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu; Povećani prihod od prodaje; Povećani prihod od izvoza kao početna vrijednost navedena 2019. godina. S obzirom da će dio poduzetnika do roka za podnošenje projektnih prijedloga predati financijske izvještaje za 2020. godinu, predlažemo da se kao početna vrijednost dopusti i 2020. godina ukoliko je prijavitelj predao godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu do dana podnošenja projektnog prijedloga. Nadalje, prijedlog je da se dopusti da početna vrijednost za prijavitelja bude godina za koju prijavitelj ima odobrene financijske izvještaje (ukoliko se poduzetnik prijavljuje na Poziv u trenutku kada nema odobrene financijske izvještaje za 2020. godinu, on predaje izvještaje za 2019. godinu te je početna godina za prethodno navedene pokazatelje 2019. godina, a ukoliko poduzetnik ima odobrene financijske izvještaje za 2020. godinu, on predaje izvještaje za 2020. godinu te je početna godina za prethodno navedene pokazatelje 2020. godina). Primljeno na znanje Razmotrit će se.
24 Ivana Horvat 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Smatramo da je potrebno izmijeniti da se kao polazišne vrijednosti kod pokazatelja uzimaju vrijednosti iz isključivo 2019. g. te da je prijavitelju potrebno omogućiti odabir 2019. g. ili 2020. g. kao godine iz koje će uzimati polazišne vrijednosti, baš zbog izvanrednih okolnosti i specifičnosti 2020. godine, u kojoj su neki poduzetnici napredovali, dok je drugim poduzetnicima bila izrazito teška te u tom pogledu izaći u susret i jednim i drugim poduzetnicima da prijave svoje razvojne projekte. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
25 Ivana Horvat 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva U normalnim okolnostima poslovanja je upitna mogućnost ostvarenja pokazatelja u godini m+1, a s obzirom na vrijeme potrebno za oporavak cjelokupnog gospodarstva od pandemije koja još uvijek traje, smatramo da je kod pokazatelja: Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu, Povećani prihod od prodaje i Povećani prihod od izvoza potrebno izmijeniti rok za ostvarenje vrijednosti na godinu m+2. Prihvaćen Mjerenje pokazatelja vršit će se u godini m+2.
26 Happtory d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Za sve pokazatelje za koje je kao referentna godina definirana 2019. godina, predlažemo da se poduzetnicima omogući da odaberu 2019. ili 2020. godinu, prvenstveno jer je za mnoge od njih 2019. godina bila uspješnija od 2020., te će biti potreban puno duži vremenski period da se uopće vrate na 2019. godinu, a potom i dodatno povećaju prihode/izvoz/broj zaposlenih. Također, iz istog razloga predlažemo da se dokazi ostvarenja vrijednosti pokazatelja definiraju za godinu m+2, osobito ako će kao polazna vrijednost biti podaci iz 2019. godine, a dodatno uzevši u obzir ulaganje u nove tehnologije, promjene proizvodnih procesa i organizacije poslovanja i sl. čiji potpuni učinci vjerojatno neće biti vidljivi već u prvoj godini završetka projekta. Djelomično prihvaćen Referentna godina će se razmotriti. Mjerenje pokazatelja vršit će se u godini m+2.
27 Happtory d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Navodi se sljedeće: U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za početna ulaganja MSP povezana s diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila. Smatramo da je u tekstu natječaja potrebno pojasniti kako će se u slučajevima diversifikacije proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila moći dokazati doprinos projekta zelenim ciljevima u godini m+1, s obzirom da nije moguće napraviti usporedbu potrošnje energije/ispuštanja plinova/reciklabilnosti po proizvodu prije i nakon intervencije, kada je riječ o proizvodima koje poslovna jedinica prethodno nije proizvodila. Prihvaćen Mjerenje pokazatelja vršit će se u godini m+2. Dodati će se pojašnjenja vezana uz konkretne doprinose vezano uz novu poslovnu jedinicu.
28 Happtory d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Navodi se sljedeće: " U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za početna ulaganja MSP povezana s: osnivanjem nove poslovne jedinice." Smatramo da je potrebno dodatno pojasniti na što se odnosi osnivanje poslovne jedinice, koja je definicija poslovne jedinice za potrebe ovog natječaja, mora li navedena poslovna jedinica imati pravnu osobnost? Molimo pojasniti što to znači za prijavitelja sa sjedištem izvan RH, koji ima poslovni nastan u RH (npr,. podružnicu) – može li taj prijavitelj ostvariti sredstva za početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice kroz osnivanje nove poslovne jedinice u obliku društva u RH (npr. d.o.o.) ? Primljeno na znanje Ovo su pitanja vezena uz uvjete prihvatljivosti više nego komentari na dokument. Poslovni nastan je opisan u Pojmovniku. Predlažemo da proučite slične pozive i povezana Pitanja i odgovore objavljene na eFondovi.
29 PETRA 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Smatramo kako bi 2020. godina trebala biti referentna godina budući da 2020. godina u pravilu ima lošije pokazatelje u odnosu na 2019. (uvjetovane krizom COVID-19) te ako se uzme u obzir pokazatelj rast prihoda u godini m+1 tada lošije stoje poduzeća koja su polazišnu vrijednost stavila 2019. godinu a znaju da im je već 2020. imala pad prihoda. Time će biti teže, a i nerealno ostvariti pokazatelj. Djelomično prihvaćen Referentna godina će se razmotriti. Mjerenje pokazatelja vršit će se u godini m+2.
30 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Predlaže se da ciljne vrijednosti za pokazatelje - porast zapošljavanja, povećanje prihoda od prodaje i povećanje prihoda od izvoza uzima m+2 godina. Učinke rezultata projekta nerealno je mjeriti nakon prve godine realizacije projekta, potrebno je vrijeme kvalitetne prilagodne svih poslovnih parametra do punog učinka investicije. Poduzetnici ističu činjenicu da nije na sve tvrtke i njihove poslovne rezultate utjecala pandemija te predlažu da se prijaviteljima omogući odabir referentne godine- 2019. ili 2020. godina Djelomično prihvaćen Referentna godina će se razmotriti. Mjerenje pokazatelja vršit će se u godini m+2.
31 Udruga Glas poduzetnika 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Poštovani, smatramo da je potrebno izmijeniti ciljne vrijednosti s m+1 na m+2 za sljedeće pokazatelje: Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu, Povećani prihod od prodaje, Povećani prihod od izvoza. S poštovanjem, Udruga Glas poduzetnika Prihvaćen Mjerenje pokazatelja vršit će se u godini m+2.
32 Apsolon 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Komentar se odnosi na referentnu godinu. Nastavno brojnim komentarima koji traže postavljanje 2020. godine, kao referentne godine za financijske polazatelje, predlažemo da ako prihvatite naveden komentare i dalje ostavite mogućnost odabira i 2019. godine. Drugm riječima, sugeriramo da se prijavitelju omogući odabir polazne godine, a ovisno o tome koja mu više odgovara. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
33 ARS ILLYRICA d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Predlažemo da se kao referentna godina uzme 2020., a ne 2019. godina, jer će zadovoljavanje pokazatelja u odnosu na 2019. godinu biti otežano zbog globalne gospodarske situacije prouzrokovane pandemije koja se dogodila (i još se događa) u međuvremenu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
34 TICM 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Uvažavajući štetu koju je COVID pandemija nanijela cjelokupnoj poduzetničkoj zajednici i velikim poduzećima (pad potražnje i prodaje, drastično smanjenje izvoza, poremećaji u dobavnim lancima i sl.) te uvažavajući cilj ovog Poziva: pružanje pomoću u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarstva RH“, predlažemo da u Poziv, kao prihvatljive prijavitelje uključite i velika poduzeća kako ona ne bi bila diskriminirana. Nije prihvaćen Nije moguće u ovaj poziv uključiti velika poduzeća jer Uredba REACT-EU (Uredba (EU) 2020/2221 ) navodi da su sredstva namijenjena za omogućavanje potpore MSP-ovima u obliku obrtnog kapitala ili investicijske potpore, između ostalog, za ulaganja koja doprinose prelasku na digitalno i zeleno gospodarstvo.
35 TICM 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Poštovani, pokazatelje neposrednih rezultata specifičnih za projekt u kojima se gleda porast zapošljavanja, prihoda od prodaje i prihoda od izvoza u godini m+1 naspram 2019. godini koja se uzima kao bazna, smatramo nerealnima jer je kao bazna godina uzeta predpandemijska 2019. godina. Obzirom da je 2020. godina bila pogođena pandemijom virusa Sars-Cov-2, što je imalo razarajući učinak na poslovanje poduzeća u svim granama gospodarstva, a toj se krizi ne nazire kraj te uzimajući u obzir poslovanje u novim, iznimno otežanim i neizvjesnim uvjetima, predlažemo da se kao bazna godina uzima 2020. godina. Predlažemo da se 2020. godina uzima kao referentna za sve pokazatelje koji svjedoče rastu i razvoju poslovanja - porast prihoda od prodaje i povećani prihod od izvoza. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
36 CEDRA Split j.d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Molimo da razmotrite opciju izmjene ciljne vrijednosti s m+1 na m+2 za sljedeće pokazatelje: Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu, Povećani prihod od prodaje, Povećani prihod od izvoza. Smatramo kako se može obraniti činjenica da je ispunjavanje ovog uvjeta riskantno, a može biti i diskriminatorno mjeriti učinke rezultata nakon prve godine provedbe projekta, pogotovo ako uzimamo u obzir kako pandemija koronavirusa još uvijek nije završila te kako će i oporavak gospodarstva RH potrajati pa je realno očekivati da je moguć sporiji oporavak i rast. Također za pokazatelje Povećani prihod od prodaje i Povećani prihod od izvoza kao baznu godinu predlažemo uvesti 2020. godinu, s obzirom da je to godina u kojoj je poslovanje tvrtki bilo pogođeno te će pokazatelji biti realniji i lakše ostvarivi za sve dionike ukoliko je bazna godina 2020., jer će onima čija je djelatnost bila ugrožena krizom teže se vratiti do rasta u odnosu na 2019. odnosno na vrijeme neposredno prije krize, u odnosu na one koji nisu bili zahvaćeni djelovanjem krize pa će im dosezanje biti značajno lakše, što se može smatrati diskriminatornim uvjetom. Djelomično prihvaćen Referentna/bazna godina će se razmotriti. Mjerenje pokazatelja vršit će se u godini m+2
37 FORTENOVA GRUPA d.d. 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Poziv je potrebno otvoriti i velikim poduzetnicima. Cilj Hrvatske trebao bi biti da se prerađivačka industrija što brže oporavi od posljedica COVID -19 pandemije te ojača za tržišno nadmetanje s jakom EU konkurencijom, te da bude primjer i pokretač promjena u društvu u postupku tranzicije na održivo i zeleno gospodarstvo. Da bi se isto moglo postići, potrebno je omogućiti i velikim poduzetnicima iz tog sektora pristup EU potporama za zelene i digitalne ciljeve. Veliki poduzetnici kontinuirano su (nepravedno) isključeni iz potpora koje se tiču regionalnih potpora za ulaganje iako su iste dozvoljene državne potpore sukladno Uredbi 651 te ne postoje nikakve zapreke da se ulaganja u prihvatljive aktivnosti omoguće i toj skupini poduzetnika. Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014, regionalne potpore za ulaganja omogućene su MSP-ovima i VELIKIM PODUZETNICIMA, uz navedeno ograničenje koje se odnosi da „Velikim se poduzećima potpore mogu dodijeliti isključivo za početno ulaganje u novu ekonomsku djelatnost u dotičnom području“. Također, potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja (a koje su sastavni dio ovog Poziva) također se smatraju prihvatljivim državnim potporama za velike poduzetnike, pod uvjetima kako navedenim u spomenutoj Uredbi. Potpore male vrijednosti (de minimis) nipočemu nisu ograničene na veličinu poduzetnika. Sukladno navedenom, od predviđenih 5 potpora unutar ovog Poziva, sukladno Uredbi 651 tri potpore su također dostupne i za velike poduzetnika unutar specifičnih ograničenja. Time smatramo neprihvatljivim da se veliki poduzetnici opet sistemski isključuju iz dostupnih sredstava EFRR, odnosno da se sredstva programiraju ne uzimajući u obzir stvarnu potrebu gospodarskog sektora (veličine poduzeća) u njegovoj cjelini. Nije prihvaćen Nije moguće u ovaj poziv uključiti velika poduzeća jer Uredba REACT-EU (Uredba (EU) 2020/2221 ) navodi da su sredstva namijenjena za omogućavanje potpore MSP-ovima u obliku obrtnog kapitala ili investicijske potpore, između ostalog za ulaganja koja doprinose prelasku na digitalno i zeleno gospodarstvo.
38 Dobar savjet j.d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Poštovani, molim pojašnjenje početnih ulaganja MSP povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice. Pretpostavljam da se radi o podružnica koja nema pravnu osob­nost već je smještena na lokaciji različitoj od one na kojoj se nalazi glavni ured ili sjedište poduzeća. Hvala na pojašnjenju. Primljeno na znanje Kako je navedeno u Pojmovniku, ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Stjecanje udjela u poduzetniku ne smatra se početnim ulaganjem. Poslovna jedinica definirana je kao odjel, ured ili druga jedinica, smještena na lokaciji različitoj od one na kojoj se nalazi glavni ured ili sjedište poduzeća. Poslovna jedinica u kontekstu početnog ulaganja shvaća se kao proizvodna jedinica, a ne kao poduzeće s pravnom osobnošću.
39 LEA TROJNAR MUSTAK 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva "Prioritetna os 11 ima za cilj pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka RH." Obzirom da je pandemija bolesti COVID - 19 u istoj mjeri pogodila i velike poduzetnike (smanjenje izvoza, pad potražnje, rast neizvjesnosti, poremećaji u dobavnim lancima) predlažem da i velika poduzeća budu prihvatljivi prijavitelji. Nije prihvaćen Nije moguće u ovaj poziv uključiti velika poduzeća jer Uredba REACT-EU (Uredba (EU) 2020/2221 ) navodi da su sredstva namijenjena za omogućavanje potpore MSP-ovima u obliku obrtnog kapitala ili investicijske potpore, između ostalog za ulaganja koja doprinose prelasku na digitalno i zeleno gospodarstvo.
40 Jelić konzalting d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Ciljne vrijednosti za Porast zapošljavanja, povećanje prihoda od prodaje i povećanje prihoda od izvoza uzima se m+1 godina. Smatramo da je nerealno učinke rezultata pojekta mjeriti nakon prve godine realizacije projekta pogotovo ako se uzme u obzir da je riječ o novim tehnologijama (digitalnim) za što je potrebno vrijeme prilagodbe poslovnih procesa ali i postizanje maksimalnog učinka uvažavajući i prilagodbu radnih mjesta i jačanje kompetencija radnika. S toga predlažemo da se ostavi kao ciljna godina m+2. Prihvaćen Mjerenje pokazatelja vršit će se u godini m+2.
41 Jelić konzalting d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Za pokazatelje "Porast zapošljavanja"; "Povećani prihod od prodaje" te "Povećani prihod od izvoza" kao polaznišna vrijednost uzima se 2019. godina što nije realno jer su mnoga poduzeća pogođena Covid 19 u 2020. godini pa je realnija polazišna godina 2020. godina. Molimo da se polazišne vrijednosti uzmu za 2020. godinu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
42 Jelić konzalting d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva U kriterijima za isključenje navodi se da prijavitelj mora biti registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine pa je zbunjujuće što će se potpora dodijeliti za početna ulaganja MSP povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice. Potrebno je pojasniti u pojmovniku na što se konrektno odnosi ili kroz preformulaciju teksta. Primljeno na znanje Kako je navedeno u Pojmovniku, ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Stjecanje udjela u poduzetniku ne smatra se početnim ulaganjem. Poslovna jedinica definirana je kao odjel, ured ili druga jedinica, smještena na lokaciji različitoj od one na kojoj se nalazi glavni ured ili sjedište poduzeća. Poslovna jedinica u kontekstu početnog ulaganja shvaća se kao proizvodna jedinica, a ne kao poduzeće s pravnom osobnošću.
43 Jelić konzalting d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva U tablici "Pokazatelji neposrednih rezultata" potrebno je dodati riječ mikro poduzeća. Primljeno na znanje Nejasno na što se misli. Sukladno Preporuci Komisije 2003/361/EZ od 20. svibnja 2003 (SL EU L 124, str. 36.) definicija MSP obuhvaća mikro, male i srednje poduzetnike.
44 Stevo Žufić 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Prioritetna os 11 ima za cilj pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka RH. Predmet Poziva: Podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa. No nigdje se ne vidi ta pomoć poduzećima za ublažavanje krize nastale zbog koronavirusa. Molim uvesti konkretne mjere za pomoć gospodarstvu jer one nisu razrađene (npr. povećanje intenzitata potpore za sve kaetegorije troškova za 10%, dodavanje bespovratnih seredstava za trajna OBA u visini od 30% od vrijednosti projekta i sl.) Nije prihvaćen Ublažavanje krize zbog koronavirusa adresirano je već postojećim nacionalnim mjerama.
45 Darijan Vinter 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Navodi se da će se potpora dodijeliti za početna ulaganja praćena unaprjeđenjem i inoviranjem poslovanja i organizacije poslovanja MSP-ova. Potrebno je egzaktno definirati što se sve smatra "inovacijom poslovanja" s obzirom na to da se u pojedinim dijelovima UZP-a spominju "inovacije organizacije poslovanja i inovacije procesa" a sama definicija inovacije poslovanja obuhvaća i inovacije proizvoda te marketinške inovacije. Primljeno na znanje Definicije inovacija organizacije poslovanja i inovacija procesa navedene su u Pojmovniku. Na prijavitelju je teret dokaza planiranih investicija i njihove implementacije.
46 Ana Landeka 1.OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Poštovani, općenito su se troškovi gradnje drastično povećali, što je utjecalo i na veliki porast troškova gradnje proizvodnih objekata. Također su se tijekom ove godine povećale cijene strojeva i opreme. Vezano za navedeno, nužno je povećati ukupan iznos potpore na 15 milijuna kuna, kao što je bilo na prijašnjim sličnim natječajima. Nije prihvaćen Prema dosadašnjim iskustvima prosječna potpora na pozivima slične namjene iznosi cca 4,5 mil HRK, a na ovaj će se način omogućiti većem broju kvalitetnih projektnih prijedloga da ostvare pravo na potporu.
47 Olival d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Proizvodna poduzeća jako dugo čekaju raspisivanje natječaja koji obuhvaća gradnju proizvodnih postrojenja i strojeva za proizvodnju. Provedba projekata iz ovog natječaja traje 2 godine. Molimo da povećate maksimalnu potporu na 15 mil kn, kako bi poduzetnici mogli u projekt uvrstiti sve potrebne strojeve za proizvodnju, čime će steći tržišnu konkurentnost na zahtjevnom inozemnom tržištu. Nije prihvaćen Prema dosadašnjim iskustvima prosječna potpora na pozivima slične namjene iznosi cca 4,5 mil HRK, a na ovaj će se način omogućiti većem broju kvalitetnih projektnih prijedloga da ostvare pravo na potporu.
48 Marija Samardžić 1.OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Izvozna orijentacija proizvodnog poduzeća zahtijeva vrlo visoke investicije u strojeve i opremu. Za postizanje konkurentnosti na inozemnim tržištima potrebno je povećati visinu maksimalnog iznosa potpore na 15 mil HRK. Nije prihvaćen Prema dosadašnjim iskustvima prosječna potpora na pozivima slične namjene iznosi cca 4,5 mil HRK, a na ovaj će se način omogućiti većem broju kvalitetnih projektnih prijedloga da ostvare pravo na potporu.
49 Marina D 1.OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Kako bi se obuhvatio veći broj poduzetnika i obrtnika, predlažem da se proširi raspon ukupnog iznosa potpore od 250.000 do 15.000.000 kn. Ukupan fond natječaja je velik (puno veći od sličnih natječaja), stoga je prikladno obuhvatiti širi krug poduzetnika i širi krug investicija. Nije prihvaćen Prema dosadašnjim iskustvima prosječna potpora na pozivima slične namjene iznosi cca 4,5 mil HRK, a na ovaj će se način omogućiti većem broju kvalitetnih projektnih prijedloga da ostvare pravo na potporu.
50 MARKO DENONA 1.OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja U uvjetima krize uzrokovane pandemijom Covid-19 izuzetno je teško ulaziti u velike investicije u prerađivačkoj industriji bez potpore. Molimo da se iznos potpore poveća na 15.000.000,00 HRK kako bi se razvojni projekti mogli realizirati. Nije prihvaćen Prema dosadašnjim iskustvima prosječna potpora na pozivima slične namjene iznosi cca 4,5 mil HRK, a na ovaj će se način omogućiti većem broju kvalitetnih projektnih prijedloga da ostvare pravo na potporu.
51 Tomislav Matijašević 1.OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Za kapitalne investicije u proizvodnju bilo bi potrebno povećati ukupan iznos potpore na 15 milijuna kuna, kao što je definirano u prethodnim sličnim natječajima. Nažalost, navedeni natječaji se vrlo rijetko raspisuju (svake 2 godine, a od zadnjeg natječaja je prošlo 3 godine), stoga je vrlo teško uspjeti prijaviti gradnju proizvodnog objekta na navedeni natječaj. S obzirom da je gradnja prihvatljiv trošak, a troškovi građenja su se značajno povećali, neophodno je povećati i iznos potpore. Nije prihvaćen Prema dosadašnjim iskustvima prosječna potpora na pozivima slične namjene iznosi cca 4,5 mil HRK, a na ovaj će se način omogućiti većem broju kvalitetnih projektnih prijedloga da ostvare pravo na potporu.
52 DARIJO KLEMAR 1.OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Molimo povećanje ukupnog iznosa potpore na 15.000.000 kn. Svim proizvodnim poduzećima iz Hrvatske vrlo je teško nositi se s inozemnom konkurencijom. Skuplji strojevi tehnološki su napredniji, a poduzeća koja ih nabavljaju su konkurentnija na inozemnom tržištu. Kako bi napravili značajnu investiciju u proizvodna postrojenja, a time i značajan iskorak u konkurentnosti, potrebno je omogućiti proizvodnim poduzećima da putem projekta iz ovog natječaja ostvare svoje kapitalne investicije. Nije prihvaćen Prema dosadašnjim iskustvima prosječna potpora na pozivima slične namjene iznosi cca 4,5 mil HRK, a na ovaj će se način omogućiti većem broju kvalitetnih projektnih prijedloga da ostvare pravo na potporu.
53 Vesna Štajduhar 1.OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Predlažem povećanje maksimalnog iznosa potpore na 15 mil. kuna kao što je bilo i na zadnjem Pozivu "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP". Većina poduzetnika će prijavljivati značajne projekte koji podrazumijevaju velika ulaganja u imovinu i ostale procese koji će se inovirati projektom kako bi ostvarili cilj jačanja konkurentnosti. Visina maksimalno potpore u iznosu od 7,5 mil. kuna neće biti dostatna za provedbu istog. Nije prihvaćen Prema dosadašnjim iskustvima prosječna potpora na pozivima slične namjene iznosi cca 4,5 mil HRK, a na ovaj će se način omogućiti većem broju kvalitetnih projektnih prijedloga da ostvare pravo na potporu.
54 Valzor d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja S obzirom na sveobuhvatnost aktivnosti ovog natječaja, maksimalnu potporu je potrebno povećati na 15.000.000 kn. Proizvodna poduzeća imaju uistinu značajne investicije u proizvodne hale i opremu, a ovakvog natječaja nije bilo još od 2018.godine. S obzirom da se na natječaj mogu javiti proizvodna poduzeća do 249 zaposlenih, realno je da poduzetnici srednje veličine imaju velike investicije. Na ovom natječaju se od poduzetnika osim rasta konkurentnosti (prihoda, izvoza i broja zaposlenih) dodatno očekuje i ulaganje u zelenu i digitalnu tranziciju, a iznos maksimalne potpore je premali za navedeno, posebno kod srednjih poduzetnika iz djelatnosti proizvodnje. S druge strane, kako bi se i mikro poduzetnicima iz djelatnosti proizvodnje omogućilo ravnopravno sudjelovanje na natječaju, predlažemo da se minimalni iznos potpore smanji na 200.000 kn. Nije prihvaćen Prema dosadašnjim iskustvima prosječna potpora na pozivima slične namjene iznosi cca 4,5 mil HRK, a na ovaj će se način omogućiti većem broju kvalitetnih projektnih prijedloga da ostvare pravo na potporu. Završetak postupka vrednovanja do konca ove godine, uvjetovan trajanjem Karte regionalnih potpora do 31. 12. 2021., zahtijeva fokusiranost svih sudionika na najučinkovitije i sveobuhvatne projekte što kod projektnih prijedloga manje vrijednosti ulaganja nije moguće postići. Poduzetnici kojima su potrebni niži iznosi investicijskog i obrtnog kapitala mogu svoje potrebe zadovoljiti kroz financijske instrumente koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zajedno s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU stavilo na raspolaganje putem HAMAG-BICRO-a s ciljem povećanja dostupnosti financijskih sredstava skupini mikro i malih poduzetnika uz povoljnije uvjete financiranja, odnosno smanjenjem kamatne stope i smanjenjem razine potrebnih sredstava osiguranja, kao i putem dostupnih povoljnih jamstava.
55 Nikolina Pasarić 1.OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja U uputama za prijavitelje u točki 1.6. „Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava , obveze prijavitelja" je navedeno da ukupni iznos državne potpore i potpore male vrijednosti ne može prijeći prag od 7.500.000,00 kn, a obzirom da su prihvatljive aktivnosti vezane za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, navedeni iznos je izrazito nizak. Na prethodnom natječaju tj. Pozivu „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“ navedeni ukupni iznos državne potpore i potpore male vrijednosti je iznosio maksimalno 15.000.000,00 kn pa predlažem da se to primijeni i na ovom Pozivu. Unaprijed hvala na razmatranju prijedloga. Nije prihvaćen Prema dosadašnjim iskustvima prosječna potpora na pozivima slične namjene iznosi cca 4,5 mil HRK, a na ovaj će se način omogućiti većem broju kvalitetnih projektnih prijedloga da ostvare pravo na potporu.
56 Deloitte d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja U Uputama za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ (dalje: UzP), točka 1.6 „Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja“ navedeno je kako ukupni iznos državne potpore i potpore male vrijednosti ne može prijeći prag od 7.500.000,00 HRK. S obzirom da prihvatljive aktivnosti prema UzP uključuju ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova, savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti, usavršavanje djelatnika i prateće aktivnosti povezane s projektom, mnogi uspješni poduzetnici na ovaj Poziv namjeravaju prijaviti značajne razvojne projekte za čiju realizaciju nije dovoljan iznos potpore ograničen na 7.500.000,00 HRK. Primjerice, ukoliko poduzetnik u okviru projekta inovira procese i organizaciju poslovanja i za to ostvari potporu u visini od 3.000.000,00 HRK, za preostale aktivnosti mu preostaje potpora u visini od 4.500.000,00 HRK, što u slučaju ulaganja u materijalnu imovinu (npr. gradnja zgrada i nabava novih strojeva i opreme) nije dovoljno u kontekstu poticajnog učinka za ulaganje. Ukoliko se Pozivom želi ostvariti svrha jačanja konkurentnosti (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i pripreme zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta, a uzimajući u obzir visinu troškova ulaganja u zelene i/ili digitalne tehnologije, predlaže se povećanje maksimalnog iznosa potpore na 15.000.000,00 HRK koliko je iznosio maksimalni iznos potpore na prethodnom Pozivu „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“. Nije prihvaćen Prema dosadašnjim iskustvima prosječna potpora na pozivima slične namjene iznosi cca 4,5 mil HRK, a na ovaj će se način omogućiti većem broju kvalitetnih projektnih prijedloga da ostvare pravo na potporu.
57 HGK 1.OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK. Prijedlog je 250.000,00 HRK Predlažemo smanjenje najnižeg iznosa bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu na 250.000,00 kn jer mikro i mali poduzetnici nisu u stanju ući u velike investicije prvenstveno zbog neizvjesne situacije prouzrokovane pandemijom Covida, nemogućnosti osiguravanja dodatnih značajnih vlastitih sredstava za sufinanciranje investicije a i činjenice da mnoge mikro i male prerađivačke tvrtke žele nabavljati manje alatne obradne centre te manja ulaganja u nabavu novih tehnologija i strojeva. Nije prihvaćen Poziv je namijenjen projektima koji mogu doprinijeti pripremi zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta. Završetak postupka vrednovanja do konca ove godine, uvjetovan trajanjem Karte regionalnih potpora do 31. 12. 2021., zahtijeva fokusiranost svih sudionika na najučinkovitije i sveobuhvatne projekte što kod projektnih prijedloga manje vrijednosti ulaganja nije moguće postići. Poduzetnici kojima su potrebni niži iznosi investicijskog i obrtnog kapitala mogu svoje potrebe zadovoljiti kroz financijske instrumente koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zajedno s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU stavilo na raspolaganje putem HAMAG-BICRO-a s ciljem povećanja dostupnosti financijskih sredstava skupini mikro i malih poduzetnika uz povoljnije uvjete financiranja, odnosno smanjenjem kamatne stope i smanjenjem razine potrebnih sredstava osiguranja, kao i putem dostupnih povoljnih jamstava.
58 NEP-054, obrt za usluge savjetovanja, vl. Luka Matić 1.OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Najniža vrijednost projekta trebala bi biti ne veća od 200.000 kuna, kako bi mogla konkurirati i mikro poduzeća. S jedne strane, snižavanje najniže vrijednosti projekta omogućilo bi poduzećima koja su u referentnoj godini tek započinjala poslovanje i u međuvremenu rasla, da dalje razvijaju poslovanje i doprinose pokazateljima. S druge strane, omogućilo bi da mikro poduzeća prijavljuju projekte u realnijim cjenovnim okvirima, što će povećati i njihovu mogućnost da im bude dodijeljeno sufinanciranje. Nije prihvaćen Poziv je namijenjen projektima koji mogu doprinijeti pripremi zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta. Završetak postupka vrednovanja do konca ove godine, uvjetovan trajanjem Karte regionalnih potpora do 31. 12. 2021., zahtijeva fokusiranost svih sudionika na najučinkovitije i sveobuhvatne projekte što kod projektnih prijedloga manje vrijednosti ulaganja nije moguće postići. Poduzetnici kojima su potrebni niži iznosi investicijskog i obrtnog kapitala mogu svoje potrebe zadovoljiti kroz financijske instrumente koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zajedno s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU stavilo na raspolaganje putem HAMAG-BICRO-a s ciljem povećanja dostupnosti financijskih sredstava skupini mikro i malih poduzetnika uz povoljnije uvjete financiranja, odnosno smanjenjem kamatne stope i smanjenjem razine potrebnih sredstava osiguranja, kao i putem dostupnih povoljnih jamstava.
59 PETRA 1.OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Mikro i mala poduzeća, a posebice na području Sisačko-moslavačke županije u novonastalim uvjetima (potres, COVID-19) većinom ne mogu zadovoljiti granicu najnižeg iznosa bespovratnih sredstava od 500.000,00 kn, a što će rezultirati nemogućnošću javljanja mikro i malih poduzetnika na ovaj dugo očekivani natječaj. Predlažemo da ukupna vrijednost investicije bude minimalno 500.000,00 kn. Nije prihvaćen Poziv je namijenjen projektima koji mogu doprinijeti pripremi zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta. Završetak postupka vrednovanja do konca ove godine, uvjetovan trajanjem Karte regionalnih potpora do 31. 12. 2021., zahtijeva fokusiranost svih sudionika na najučinkovitije i sveobuhvatne projekte što kod projektnih prijedloga manje vrijednosti ulaganja nije moguće postići. Poduzetnici kojima su potrebni niži iznosi investicijskog i obrtnog kapitala mogu svoje potrebe zadovoljiti kroz financijske instrumente koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zajedno s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU stavilo na raspolaganje putem HAMAG-BICRO-a s ciljem povećanja dostupnosti financijskih sredstava skupini mikro i malih poduzetnika uz povoljnije uvjete financiranja, odnosno smanjenjem kamatne stope i smanjenjem razine potrebnih sredstava osiguranja, kao i putem dostupnih povoljnih jamstava.
60 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Mnogi poduzetnici nakon cijele godine poslovanja u izvanrednim okolnostima pandemije, imaju potrebu za manjim ulaganjima te predlažu da se umanji - najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstva koji se može dodijeliti pojedinom projektu sa 500.000,00 kn na polovicu predloženog iznosa tj. na 250.000,00 kn. Nije prihvaćen Poziv je namijenjen projektima koji mogu doprinijeti pripremi zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta. Završetak postupka vrednovanja do konca ove godine, uvjetovan trajanjem Karte regionalnih potpora do 31. 12. 2021., zahtijeva fokusiranost svih sudionika na najučinkovitije i sveobuhvatne projekte što kod projektnih prijedloga manje vrijednosti ulaganja nije moguće postići. Poduzetnici kojima su potrebni niži iznosi investicijskog i obrtnog kapitala mogu svoje potrebe zadovoljiti kroz financijske instrumente koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zajedno s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU stavilo na raspolaganje putem HAMAG-BICRO-a s ciljem povećanja dostupnosti financijskih sredstava skupini mikro i malih poduzetnika uz povoljnije uvjete financiranja, odnosno smanjenjem kamatne stope i smanjenjem razine potrebnih sredstava osiguranja, kao i putem dostupnih povoljnih jamstava.
61 TICM 1.OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Predlažemo da smanjite iznos najniže vrjednosti potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih srestava koji se može dodijeliti pojedinom projektu s 500.000,00 kuna na 200.000,00 kn. Trenutni iznos velikom broju mikropoduzetnika praktički onemogućuje prijavu na poziv, a u kombinaciji s kriterijem isključenja br. 21 koji kaže da prihodi prijavitelja u 2019. godini moraju iznositi barem 50% ukupne vrijednosti projekta u potpunosti isključujete mikropoduzetnike. 200.000 hrk bespovratnih sredstava+privatna sredstva dovoljna su za financiranje vrlo kvalitetnih projekata s pozitivnim multiplikativnim utjecajem na zajednicu i gospodarstvo. Nije prihvaćen "Poziv je namijenjen projektima koji mogu doprinijeti pripremi zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta. Završetak postupka vrednovanja do konca ove godine, uvjetovan trajanjem Karte regionalnih potpora do 31. 12. 2021., zahtijeva fokusiranost svih sudionika na najučinkovitije i sveobuhvatne projekte što kod projektnih prijedloga manje vrijednosti ulaganja nije moguće postići. Poduzetnici kojima su potrebni niži iznosi investicijskog i obrtnog kapitala mogu svoje potrebe zadovoljiti kroz financijske instrumente koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zajedno s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU stavilo na raspolaganje putem HAMAG-BICRO-a s ciljem povećanja dostupnosti financijskih sredstava skupini mikro i malih poduzetnika uz povoljnije uvjete financiranja, odnosno smanjenjem kamatne stope i smanjenjem razine potrebnih sredstava osiguranja, kao i putem dostupnih povoljnih jamstava."
62 Udruženje obrtnika grada Zagreba 1.OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja U točci 1.6. smanjiti donji iznos Najniže vrijednosti potpore sa 500.000kn na 200.000 kn koji se može dodijeliti obrtnicima, jer je navedeni iznos od 500.000kn previsok za mikro poduzetništvo. Poznato je da obrtnici i mikro poduzetnici nemaju velike financijske kapacitete, a ovo je razdoblje krize poglavito pogodilo njih koji čine najveću skupinu poduzetnika. Samo u gradu Zagrebu ih je preko 13.000, a u Županiji preko 22.000 obrtnika. Smatramo da je ovaj poziv treba odgovoriti i na krizu koja je ovu skupinu poduzetnika pogodila. Nije prihvaćen Poziv je namijenjen projektima koji mogu doprinijeti pripremi zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta. Završetak postupka vrednovanja do konca ove godine, uvjetovan trajanjem Karte regionalnih potpora do 31. 12. 2021., zahtijeva fokusiranost svih sudionika na najučinkovitije i sveobuhvatne projekte što kod projektnih prijedloga manje vrijednosti ulaganja nije moguće postići. Poduzetnici kojima su potrebni niži iznosi investicijskog i obrtnog kapitala mogu svoje potrebe zadovoljiti kroz financijske instrumente koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zajedno s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU stavilo na raspolaganje putem HAMAG-BICRO-a s ciljem povećanja dostupnosti financijskih sredstava skupini mikro i malih poduzetnika uz povoljnije uvjete financiranja, odnosno smanjenjem kamatne stope i smanjenjem razine potrebnih sredstava osiguranja, kao i putem dostupnih povoljnih jamstava.
63 CEDRA Split j.d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Molimo da za Potporu male vrijednosti povećate intenzitet potpore s predviđenih 50% na 85% te smanjite poduzetnicima opterećenje i administrativne troškove neophodne za pripremu projektnog prijedloga te im zapravo na taj način pomognete u pripremi otpornog oporavka gospodarstva RH. Ako ne svima, onda je ovo poželjno barem mikro, te eventualno malim poduzetnicima. Predlažemo smanjenje najnižeg iznosa bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu (na primjerice cca 300.000,00 kn?), uzimajući u obzir obveznu stopu sufinanciranja te da je ovaj poziv namijenjen i mikro i malim poduzetnicima koji trebaju osigurati značajna vlastita sredstva za sufinanciranje projekta. Djelomično prihvaćen 1. Razmotrit će se povećanje intenziteta potpore male vrijednosti. 2. Odbija se smanjenje najnižeg iznosa bespovratnih sredstava. Poziv je namijenjen projektima koji mogu doprinijeti pripremi zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta. Završetak postupka vrednovanja do konca ove godine, uvjetovan trajanjem Karte regionalnih potpora do 31. 12. 2021., zahtijeva fokusiranost svih sudionika na najučinkovitije i sveobuhvatne projekte što kod projektnih prijedloga manje vrijednosti ulaganja nije moguće postići. Poduzetnici kojima su potrebni niži iznosi investicijskog i obrtnog kapitala mogu svoje potrebe zadovoljiti kroz financijske instrumente koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zajedno s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU stavilo na raspolaganje putem HAMAG-BICRO-a s ciljem povećanja dostupnosti financijskih sredstava skupini mikro i malih poduzetnika uz povoljnije uvjete financiranja, odnosno smanjenjem kamatne stope i smanjenjem razine potrebnih sredstava osiguranja, kao i putem dostupnih povoljnih jamstava.
64 CRATIS d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Predlažemo povećanje maksimalnog iznosa sufinanciranja na minimalno 15 milijuna kuna. Nije prihvaćen Prema dosadašnjim iskustvima prosječna potpora na pozivima slične namjene iznosi cca 4,5 mil HRK, a na ovaj će se način omogućiti većem broju kvalitetnih projektnih prijedloga da ostvare pravo na potporu.
65 Aestus Consulting d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Poštovani, razmotrite mogućnost podizanja intenziteta za konzultantske usluge na 85%, u sklopu poziva je najavljena investicijska studija/studija izvodljivosti, omogućite poduzetnicima da uz olakšane troškove prijave kvalitetne projekte. Nije prihvaćen U skladu s Uredbom 651/2014 stavak 2., potpora za savjetodavne usluge u korist MSP-ova ne može premašivati 50 % prihvatljivih troškova.
66 Jelić konzalting d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja U dijelu Obveze prijavitelja vezane uz financiranje projekta a odnosi se na zatvaranje financijske konstrukcije projekta uočava se neusklađenost sa vrednovanjem. Naime, u toki 5.5. Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta navodi se da Zatvorena financijska konstrukcija projekta mora biti osigurana do završetka provedbe projekta dok se u vrednovanju pod točkom 3.3. navodi da Prijavitelj je adekvatno obrazložio i dokazao da ima osigurane financijske resurse za nesmetanu provedbu i likvidnost projekta sa što je određeno 4 boda od ukupno 8 a minimalni prag je 5 bodova. Kako je natječaj usmjeren na ublažavanje Covid 19 posljedica smatramo da bi uvjetovanje dokaza zatvaranja financijske konstrukcije projekta stvorilo dodatni pritisak na Prijavitelje te molimo da se prihvati prijedlog da se isto dokazuje do završetka provedbe projekta. Potrebno je uvesti opciju zatvaranja vlastitim sredstvima uz uvjet načina dokaza kroz Izvod o stanju na računu. Nije prihvaćen Zatvorena financijska konstrukcija projekta znači da je isto potrebno obrazložiti u prijavnom obrascu. Drugi uvjeti zatvaranja financijske konstrukcije nisu utvrđeni. Prijavitelj svoj financijski kapacitet dokazuje kroz uvjete prihvatljivosti navedene u točki 2.3 Uputa.
67 BURES INTERIEUR d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Poštovani, dali se ukupno ulaganje i iznos najniže vrijednosti bespovratnih sredstava računaju bez PDV-a. Poslovni prihodi iz GFI su izraženi također bez PDV-a. Dakle ako nam je ukupno ulaganje bez PDV-a dostatno za najnižu vrijednost bespovratnih sredstava, možemo li se prijaviti na natječaj? Primljeno na znanje Utvrđivanje prihvatljivosti pojedinog projekta ili troškova nije predmet javnog savjetovanja.
68 NEP-054, obrt za usluge savjetovanja, vl. Luka Matić 1.OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Intenzitet de minimis potpore za konzultantske usluge na pripremi projektnog prijedloga bilo bi dobro povećati sa 50% na 85% kako bi se motiviralo potencijalne prijavitelje da uopće pristupe izradi projektnih prijedloga. Kao što je poznato, mikro i mala poduzeća u pravilu nemaju in house kapacitete za pripremu projektnih prijedloga te u tu svrhu angažiraju konzultantse. Pedesetpostotni udio vlastitog financiranja u troškovima izrade projektnog prijedloga stoga će funkcionirati kao demotivirajući faktor upravo mikro i malim poduzećima za prijavu na ovaj javni poziv. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
69 Happtory d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Molimo razmotriti mogućnost podizanja intenziteta za potpore male vrijednosti na 85%. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
70 PETRA 1.OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore S ciljem pravednije raspodjele sredstava, smatramo kako bi se u ovom Pozivu trebala primjenjivati Nova karta regionalnih potpora prema NUTS 2 regijama gdje bi se investicije poduzetnika iz slabije razvijenih područja sufinancirale većim intenzitetom potpora (za Panonsku Hrvatsku). Za slabije razvijena područja je to od iznimne važnosti čime bi se doprinijelo revitalizaciji slabije razvijenih područja. Nije prihvaćen Postojeća Karta regionalnih potpora, odobrena od strane EK na snazi je do 31.12.2021. godine i relevantna je za ovaj Poziv.
71 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Prijedlog da razmotrite povećanje intenziteta potpore male vrijednosti, te se poveća s 50% na 85% . Sama priprema projektnog prijedloga uz investicijsku studiju je kompleksna i svakako ne bi željeli da su poduzetnici nepotrebno financijski opterećeni sa administrativnim segmentima njihove investicije. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
72 Udruga Glas poduzetnika 1.OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Poštovani, Molimo da se razmotri povećanje maksimalnog intenziteta potpore za potporu male vrijednosti s predviđenih 50% na 85%. S poštovanjem, Udruga Glas poduzetnika Primljeno na znanje Razmotrit će se.
73 TICM 1.OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Predlažemo da se intenzitet potpora male vrijednosti poveća s 50% na 85% kako ova administrativna stavka ne bi nepotrebno financijski opterećivala poduzetnike (pogotovo mikro poduzetnike) ili ih čak odvratila od prijave. Kompleksnost ovog natječaja zahtijeva i kvalitetan pristup i puno sati rada, za pripremanje projektne prijave (uključuje i investicijsku studiju) i pripremu dokumentacije od strane projektanata za energetski učinkovitije grijanje i hlađenje. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
74 SPECULUM D.O.O. 1.OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga prihvatljivi su od datuma objave poziv. Obziorm na kratak rok za pripremu cjelokupne projektne prijave isti bi trebali biti prihvatljivi prije datuma objave Poziva. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
75 Kanaan d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Digitalizacija poslovanja je jadan od imperativa za cijelo gospodarstvo, posebno je presudna za konkurentnost MSP-ova na širem tržištu. Digitalizaciju treba intenzivnije poticati, ona je ujedno temelj razvoja domaćeg znanja i rasta cijelog IT sektora. Intenzitet potpore za digitalizaciju poslovanja bi trebao biti minimalno 60% prihvatljivih troškova. Primljeno na znanje Intenziteti potpora vezni uz GBER uvjetovane su samom regulativom i maksimalno dozvoljeni intenziteti su stavljeni u Poziv.
76 Emil Šetić 1.OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Poštovani, vezano za potpore male vrijednosti i savjetodavne usluge u korist MSP-ova molimo povećati intenzitet potpore sa 50% na 85% s obzirom da su isti troškovi od izuzetnog značaja za uspješnu pripremu i provedbu projekta i uspješnu isplatu svih ugovorom dodijeljenih bespovratnih sredstava. Očekuje se kompleksna priprema i provedba infrastrukturnih projekata što opravdano povećava cijenu usluga vanjskih tvrtki koje mogu pružiti određenu kvalitetu koja je sukladna razini kompleksnosti, pa i veći financijski teret za korisnike bespovratnih sredstava, a svrha povećanja intenziteta potpore mora biti odabir kvalitetnih vanjskih tvrtki koje će omogućiti uspješnu pripremu i isplatu svih bespovratnih sredstava. Posebno imajući na umu da su potpore male vrijednosti i potpore za savjetodavne usluge već ograničene sa mogućom visinom potpore, a intenzitet potpore za infrastrukturna ulaganja i za inovacije je mali, a koje će u prosjeku činiti glavninu investicije svih prijavitelja. Ovako već vrlo nizak intenzitet potpore za infrastrukturna ulaganja uz 50% potpore male vrijednosti i potpore za savjetodavne usluge samo može dodatno "demotivirati" pojedine potencijalne prijavitelje na prijavu većih projekata za kojima postoji potreba, a uz administraciju koja ih očekuje u provedbi. Primljeno na znanje Intenziteti potpora vezni uz GBER uvjetovane su samom regulativom i maksimalno dozvoljeni intenziteti su stavljeni u Poziv. Povećanje intenzita potpora male vrijednosti će se razmotriti.
77 Robert Vražić 1.OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Mislim da bi gornji prag potpore trebalo povećati na 100 mio Kn te omogućiti i velikim poduzećima da se prijave na natječaj. Nije prihvaćen Nije moguće u ovaj poziv uključiti velika poduzeća jer Uredba REACT-EU (Uredba (EU) 2020/2221 ) navodi da su sredstva namijenjena za omogućavanje potpore MSP-ovima u obliku obrtnog kapitala ili investicijske potpore, između ostalog za ulaganja koja doprinose prelasku na digitalno i zeleno gospodarstvo.
78 Jelić konzalting d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Molimo da se razmotri mogućnost povećanja intenziteta Potpore male vrijednosti (de minimis) sa predloženih 50% na 85% iz razloga što su ti troškovi administrativno opterećenje projekta u vidu izrade dokumentacije i direktno ne utječu na stvaranje dodane vrijednosti poslovanja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
79 AS KONZALTING j.d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Što ne stavite zbog krize koja traje dulje vrijeme i novonastale COVID situacije da prihvatljivi troškovi budu za srednje poduzetnike 45%, a mikro i male poduzetnike 55% ? Time bi tek POMOGLI poduzetnike. Od njih se očekuje puno a malo im ili nikako ne dajete, sad bi bilo dobro da imate SLUHA za ovo teško razdoblje i PRUŽITE RUKU SPASA mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji vas HRANE u ovim teškim vremenima a oni ne dobiju za uzvrat baš ništa. Nije prihvaćen Intenziteti potpora vezni uz GBER uvjetovane su samom regulativom i maksimalno dozvoljeni intenziteti su stavljeni u Poziv. Povećanje intenzita potpora male vrijednosti će se razmotriti.
80 Valzor d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Smatramo da je u potpunosti pravedno ograničavanje prihvatljivosti prijavitelja na prerađivačku industriju. Rad u proizvodnim poduzećima zahtijeva izuzetno visoka ulaganja u proizvodne objekte, strojeve i opremu. Ukoliko se želi pomoći drugim djelatnostima, za njih bi trebalo raspisati poseban natječaj. IT djelatnost je sama po sebi visoko profitabilna. Poduzeća iz IT djelatnosti kao i bilo kakva poduzeća bazirana na intelektualnim djelatnostima bi trebala biti samoodrživa bez potpora, jer ne zahtijevaju intenzivna ulaganja poput proizvodnje. Potpore prema IT sektoru u konačnici dovode do većih isplata dobiti u tom sektoru, a to nije namjena EU fondova. Proizvodnja je izuzetno bitna zbog izvoza i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Proizvodna poduzeća se vrlo teško bore za kupce na inozemnim tržištima te im je potrebna pomoć iz EU fondova kako bi opremili proizvodnju. Poduzetnici iz djelatnosti proizvodnje zapošljavaju teško zapošljive kadrove i time pomažu opstanku upravo najsiromašnijih slojeva društva. Primljeno na znanje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja također smatra kako će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, biti postignuta zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačku industriju. Sve druge inicijative i sektorski prijedlozi su dobrodošli u sklopu izrade novih operativnih programa za razdoblje 2021. - 2027.
81 Deloitte d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja U tzv. REACT-EU Uredbi navedeno je „u pogledu EFRR-a, sredstva REACT-EU ponajprije se upotrebljavaju za potporu ulaganjima u proizvode i usluge za zdravstvene usluge ili u socijalnu infrastrukturu, potporu u obliku obrtnog kapitala ili investicijske potpore za ulaganja MSP-ova u sektore s velikim potencijalom za otvaranje radnih mjesta, potporu ulaganjima koja doprinose prelasku na digitalno i zeleno gospodarstvo, potporu ulaganjima u infrastrukturu za pružanje osnovnih usluga građanima i potporu mjerama gospodarske potpore u regijama koje najviše ovise o sektorima koji su najteže pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“, iz čega proizlazi kako bi se dodatna sredstva iz EFRR-a trebala koristiti za potporu ulaganjima u drugim sektorima izuzev sektora C „Prerađivačka industrija“ koji je trenutno naveden u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga (dalje: Poziv) u dijelu 1.1. Prihvatljivost prijavitelja. Navedena odredba predstavlja temelj da se u prihvatljive prijavitelje uključe i drugi sektori kao što su primjerice J „Informacije i komunikacije“ i Q „Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi“ i to ponajprije iz razloga što poticanje ulaganja u tim sektorima (npr. projekti u području telemedicine, IT aplikacije za bolje upravljanje narudžbama, vođenje pacijenata i sl.), posebice u situaciji pandemije COVID-19, može biti izuzetno značajno u pogledu tranzicije prema zelenom i digitalnom gospodarstvu. Dodatno, ako je sektor C jedini prihvatljivi sektor u kojemu trebaju biti registrirani prihvatljivi prijavitelji ovog Poziva zbog odredbe Uredbe da se radi o sektorima koji su najteže pogođeni krizom, tada bi se u prihvatljive sektore svakako trebao uključiti i sektor I „Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane“ koji je jedan od sektora koji su najteže pogođeni krizom koronavirusa. Nije prihvaćen Uzevši u obzir predložene izmjene Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i novu Prioritetnu os po kojoj se poziv raspisuje, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra kako će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, biti postignuta zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačku industriju. Ovim Pozivom se osigurava instrument prilagođen operativnim zahtjevima za izgradnju digitalnog kapaciteta poduzeća, pri čemu su IKT poduzeća pružatelji usluga. Sve druge inicijative i sektorski prijedlozi su dobrodošli u sklopu izrade novih operativnih programam 2021. - 2027.
82 HGK 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Uz prerađivačku industriju iz područja C, predlažemo da prihvatljivi korisnik bude i IT Sektor područje J 62. Predlažemo da natječaj bude otvoren i za velika poduzeća u prerađivačkoj industriji, kako bi im se omogućila zelena i digitalna tranzicija i prelazak na industriju 4.0 koja im je neophodna za održivi razvoj. Predlaže se uvesti definiciju MID Caps tvrtki koju koriste EIB i HBOR u svojim programima. Obrazloženje: Zbog primjene različitih definicija o veličini poduzeća koje su na snazi u RH, jedna po Zakonu o računovodstvu, a druga sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014, vrlo često se događa da su tvrtke u prerađivačkoj, radno- intenzivnoj industriji zbog broja zaposlenika koji je obvezni kriterij sukladno definiciji MSP u nemogućnosti javljati se na natječaje, dok prema računovodstvenoj definiciji unatoč broju zaposlenih pripadaju u kategoriju malih/srednjih poduzeća. Smatramo da bi uvođenje definicije MID caps tvrtki (250-3000 zaposlenih) koju koristi EIB ili Small Mid caps (do 500 zaposlenih) omogućio upravo tim rubnim kategorijama da mogu koristiti EU sredstva za svoju daljnju digitalnu i zelenu transformaciju a sukladno obvezama i direktivama kojima su izložene) Nije prihvaćen Nije moguće u ovaj poziv uključiti velika poduzeća jer Uredba REACT-EU (Uredba (EU) 2020/2221 ) navodi da su sredstva namijenjena za omogućavanje potpore MSP-ovima u obliku obrtnog kapitala ili investicijske potpore, između ostalog za ulaganja koja doprinose prelasku na digitalno i zeleno gospodarstvo.
83 NEP-054, obrt za usluge savjetovanja, vl. Luka Matić 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Molim predlagatelja da razmotri uvođenje područja J - Informacije i komunikacije kao prihvatljivih prijavitelja, kako bi ova potpora potaknula daljnji razvoj i prodaju vlastitih softverskih proizvoda. Nije prihvaćen Poziv je namijenjen projektima koji mogu doprinijeti pripremi zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja  stvaranja novih radnih mjesta. Digitalna transformacija gospodarstva je jedan od glavnih ciljeva EU politika, a ona znači i promjenu svih oblika poslovanja i procesa u kojima su zaposlenici organizacije u interakciji s njezinim korisnicima. Složenost postupka digitalne transformacije je stoga središnji element prijedloga višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. Ovim Pozivom se osigurava instrument prilagođen operativnim zahtjevima za izgradnju digitalnog kapaciteta poduzeća, pri čemu su IKT poduzeća pružatelji usluga.
84 TICM 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Predlažemo da se u prihvatljive prijavitelje uključi i sektor J. IT sektor prepoznat je kao predvodnik u stvaranju nove vrijednosti i inovativnom poslovanju, reinvestiraju dobit u razvoj, prate potrebe tržišta i s njima su najbolje upoznati, ako želimo „zeleno, digitalno i otporno gospodarstvo“ trebali bismo potaknuti i sektore koji na razvoju takvog gospodarstva kontinuirano rade jer to zahtijeva tržište. Nije prihvaćen Poziv je namijenjen projektima koji mogu doprinijeti pripremi zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja  stvaranja novih radnih mjesta. Digitalna transformacija gospodarstva je jedan od glavnih ciljeva EU politika, a ona znači i promjenu svih oblika poslovanja i procesa u kojima su zaposlenici organizacije u interakciji s njezinim korisnicima. Složenost postupka digitalne transformacije je stoga središnji element prijedloga višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. Ovim Pozivom se osigurava instrument prilagođen operativnim zahtjevima za izgradnju digitalnog kapaciteta poduzeća, pri čemu su IKT poduzeća pružatelji usluga.
85 ARS ILLYRICA d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Predlažemo da se u ovaj poziv uključi i NKD2007 područje J Informacije i komunikacije jer se radi o sektoru čiji razvoj ima pozitivan utjecaj na cjelokupno gospodarstvo i zapošljava svakim danom sve više osoba. Nije prihvaćen Uzevši u obzir predložene izmjene Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i novu Prioritetnu os po kojoj se poziv raspisuje, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra kako će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, biti postignuta zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačku industriju. Ovim Pozivom se osigurava instrument prilagođen operativnim zahtjevima za izgradnju digitalnog kapaciteta poduzeća, pri čemu su IKT poduzeća pružatelji usluga. Sve druge inicijative i sektorski prijedlozi su dobrodošli u sklopu izrade novih operativnih programam 2021. - 2027.
86 Kraš prehrambena industrija d.d. 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Predlažemo da je potrebno otvoriti Poziv i za velike poduzetnike koji su također pogođeni krizom uzrokovanom COVID-19 pandemijom. Potrebno je poticati prerađivačku industriju da ojača tržišno nadmetanje s jakom stranom konkurencijom. Prerađivačka industrija ima potencijala za izradu i provedbu kvalitetnih projekta a time bi osigurali veću konkurentnost na stranim tržištima. U dosadašnjem periodu korištenja EU fondova, prehrambeni sektor ni jednom nije bio određen kao sektor od iznimnog značaja za gospodarstvo RH, a posebno napominjemo da veliki poduzetnici iz ove važne gospodarske grane nisu mogli biti aktivniji korisnici sredstava iz EU fondova. Nije prihvaćen Nije moguće u ovaj poziv uključiti velika poduzeća jer Uredba REACT-EU (Uredba (EU) 2020/2221 ) navodi da su sredstva namijenjena za omogućavanje potpore MSP-ovima u obliku obrtnog kapitala ili investicijske potpore, između ostalog za ulaganja koja doprinose prelasku na digitalno i zeleno gospodarstvo. Prehrambeni sektor kao takav prepoznat je u sklopu Strategije pametne specijalizacije Republijke Hrvatske kao jedno od prioritetnih područja (Hrana i bioekonomija) te su velikim poduzetnicima , sukladno regulativi, bila dostupna sredstva za IRI.
87 TORA d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Predlažemo da se osim djelatnosti C Prerađivačka industrija u prihvatljive djelatnosti doda djelatnost B Rudarstvo i vađenje u kojoj se također radi o proizvodnji kao što je npr. vađenje kamena. Slažemo se da se uključi i sektor J. Nije prihvaćen Uzevši u obzir predložene izmjene Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i novu Prioritetnu os po kojoj se poziv raspisuje, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra kako će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, biti postignuta zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačku industriju. Sve druge inicijative i sektorski prijedlozi su dobrodošli u sklopu izrade novih operativnih programa 2021. - 2027.
88 Kanaan d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Mi u prerađivačkoj industriji imamo potrebu za bržom digitalizacijom proizvodnog procesa , kao i ukupnog poslovanja. Želimo taj posao obaviti sa domaćim tvrtkama iz IT sektora. Bilo bi logično da na ovaj natječaj se mogu javljati i tvrtke iz IT sektora kako bi ojačali i mogli biti nositelji procesa digitalizacije, a ne da za većinu rješenja tražimo strane dobavljače. Nije prihvaćen Uzevši u obzir predložene izmjene Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i novu Prioritetnu os po kojoj se poziv raspisuje, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra kako će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, biti postignuta zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačku industriju. Sve druge inicijative i sektorski prijedlozi su dobrodošli u sklopu izrade novih operativnih programa 2021. - 2027.Ovim Pozivom se osigurava instrument prilagođen operativnim zahtjevima za izgradnju digitalnog kapaciteta poduzeća, pri čemu su IKT poduzeća pružatelji usluga.
89 Tehnoline Telekom d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, Kao i već iznesena mišljenja kolega iz IT sektora, zaista smo ostali iznenađeni ovakvim ograničenjem poziva odnosno izbacivanjem djelatnosti Informacije i komunikacije. Naime kao mali telekom operator koji se bori za uspjeh na ovom poprilično turbulentnom tržištu gdje potrebe korisnika svakodnevno rastu, međutim isto tako i cijene telekomunikacijskih usluga su u padu i korisnici nisu spremni plaćati velike iznose za veće brzine i stabilnost usluge, a primorani smo stalno ulagati u novu bolju i jaču opremu za modernizaciju i proširenje kapaciteta, zapošljavati nove visokoobrazovne tehničare te proširivati poslovne prostore za dodatni iskorak na tržištu ovakvi poticaji su nam od velike važnosti i stalno spominjana digitalna tranzicija bez dobrih i kvalitetnih komunikacija nije moguća. Ulaganje u IT industriju posebice u telekomunikacije treba biti imperativ kako bi se osigurala infrastruktura za digitalizaciju svih grana, stoga zaista nije jasno zašto je IT u ovom natječaju neprihvatljiva djelatnost. Također infrastruktura osim telekomunikacija bitna je i u smislu podatkovnih centara koji zajedno čine sinergiju, a iznosi ulaganja u takve projekte su iznimno visoki i rok povrata bez bespovratnih sredstava iz gore napisanih razloga jako dug te male privatne firme nisu spremne ulaziti u takve aranžmane pa su bespovratna sredstva ovdje iznimno važna kako bi se digitalna tranzicija u RH što brže mogla pokrenuti. Nadalje s obzirom da smo svi svjedoci situacije sa potresima i telekomunikacijskim problemima nastalih nakon njih od bitne je važnosti održavanje kontinuiteta digitalnog poslovanja te smatramo i imamo viziju pokrenuti lokalni mini podatkovni centar u Istarskoj županiji, kako ne bi bilo sve ovisno o samom Zagrebu odnosno Zagrebačkoj županiji, a o povoljnijem i stabilnijem (u svim nepogodama, tipa potresi, poplave) povezivanju samih korisnika sa podatkovnim centrom unutar istog grada odnosno županije ne treba previše govoriti. Trenutna situacija je da izvan Zagrebačke županije ne postoji niti se ima namjeru tako nešto napraviti što bi trebalo biti od strateške i nacionalne važnosti. Molimo da se uključi djelatnost J Informacije i komunikacije kao prihvatljiva djelatnost. Nije prihvaćen Uzevši u obzir predložene izmjene Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i novu Prioritetnu os po kojoj se poziv raspisuje, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra kako će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, biti postignuta zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačku industriju. Sve druge inicijative i sektorski prijedlozi su dobrodošli u sklopu izrade novih operativnih programa 2021. - 2027.
90 Konto d.o.o. Požega 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Molimo da uvažite prijedlog za uključivanjem kao prihvatljivih prijavitelja i IT sektor, odnosno i sektor J (Informacije i komunikacije). Na način kako je definirano ovim prijedlogom, mogu se prijaviti na natječaj MSP-ovi koji se bave uslugama pripreme za tisak i objavljivanje, koje su po svom karakteru upravo i samo usluge. Istovremeno, nije omogućena prijava poduzećima koja se bave računalnim programiranjem koje u realnom svijetu rezultira novom vrijednosti – softverom u obliku proizvoda. Pri tome je došlo do devijacije stvarne namjere za koju vjerujemo da se htjela postići ovim uvjetom, a to je da ona poduzeća koja stvaraju nove proizvode budu prihvatljiva. Sukladno tome, molimo Vas za dopunu ovog uvjeta prihvatljivosti na način da se uključe kao prihvatljive i djelatnosti obuhvaćene ovim područjem J (Informacije i komunikacije). Nije prihvaćen Uzevši u obzir predložene izmjene Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i novu Prioritetnu os po kojoj se poziv raspisuje, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra kako će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, biti postignuta zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačku industriju. Sve druge inicijative i sektorski prijedlozi su dobrodošli u sklopu izrade novih operativnih programa 2021. - 2027.Ovim Pozivom se osigurava instrument prilagođen operativnim zahtjevima za izgradnju digitalnog kapaciteta poduzeća, pri čemu su IKT poduzeća pružatelji usluga.
91 Karolina d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Predlažemo da natječaj bude otvoren i za velika poduzeća te da se sve točke Poziva usklade s takvim stavom. Velika poduzeća također su pogođena krizom koju je uzrokovala pandemija bolesti COVID-19 i potrebna im je potpora za oporavak. Naročito mislimo da treba poticati prerađivačku industriju koja zapošljava velik broj ljudi, a ima potencijala za izradu i provedbu kvalitetnih projekata koji će povećati broj zaposlenih i osigurati konkurentnost hrvatske prerađivačke industrije. U Hrvatskoj se velike poduzetnike u pravilu isključuje kao prihvatljive prijavitelje te se otežava njihova digitalna i zelena tranzicija, a na taj način ih se stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na EU konkurenciju. Također treba naglasiti da velika poduzeća često imaju potencijala za provedbu obimnijih i kompliciranijih projekata za koje mislimo da bi nam trebao biti cilj provoditi ih u RH. Nije prihvaćen Nije moguće u ovaj poziv uključiti velika poduzeća jer Uredba REACT-EU (Uredba (EU) 2020/2221 ) navodi da su sredstva namijenjena za omogućavanje potpore MSP-ovima u obliku obrtnog kapitala ili investicijske potpore, između ostalog za ulaganja koja doprinose prelasku na digitalno i zeleno gospodarstvo. Prehrambeni sektor kao takav prepoznat je u sklopu Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske kao jedno od prioritetnih područja (Hrana i bioekonomija)te su velikim poduzetnicima , sukladno regulativi, bila dostupna sredstva za IRI.
92 RIS d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, molimo vas da razmotrite točku koja se odnosi na uvjete prihvatljivosti prijavitelja na način da se osim sektora C (Prerađivačka industrija) doda i sektor J (Informacije i komunikacije). Naime, IT industrija je jedan od najpropulzivnijih sektora u Republici Hrvatskoj i IT kompanije da bi zadržale konkurentnost moraju konstantno ulagati u izgradnju vlastitih objekata, novu opremu za modernizaciju i proširenje kapaciteta, te u softverska rješenja nužna za unapređenje vlastith poslovnih procesa. Ovim Pozivom se namjerava ojačati konkurentnost hrvatskog gospodarstva, te vas zbog toga molimo da se ukine sektorsko ograničenje i omogući gospodarstvenicima iz IT industrije da povećaju svoju konkurentnost na tržištu, stabilan rast i razvoj. Nije prihvaćen Uzevši u obzir predložene izmjene Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i novu Prioritetnu os po kojoj se poziv raspisuje, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra kako će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, biti postignuta zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačku industriju. Sve druge inicijative i sektorski prijedlozi su dobrodošli u sklopu izrade novih operativnih programam 2021. - 2027. Ovim Pozivom se osigurava instrument prilagođen operativnim zahtjevima za izgradnju digitalnog kapaciteta poduzeća, pri čemu su IKT poduzeća pružatelji usluga.
93 Liminal 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Iako radim u IT sektoru, i vidim da se moji kolege i njihovi konzultanti - kao i svi ostali sektori (trgovina, medicina, gređevina, itd.) - bore za ulazak u ovaj poziv, potpuno podržavam ideju o ograničavanju na klasu C - prerađivačka inustrija. Naime, taj je sektor pretprio najveći pad u ovoj krizi, a kako je ukupna alokacija sredstava poprilično mala, ostali propulzivniji sektori bi je u startu konzumirali i gurnuli prerađivačku industriju još dublje. Nadalje, pitam se kako je moguće da tvrtke iz profitabilnijih sektora, posebno iz IT-a, unatoč samoproklamiranoj uspješnosti nisu u stanju samofinancirati barem dio sličnih aktivnosti, nego se pretvaraju u ovisnike o nepovratnim sredstvima iz fondova EU. Svi znamo da postoje povoljne kreditne linije, postoji i Zakon o poticanju ulaganja, zašto ih ne usmjeravati u tom pravcu? Primljeno na znanje Slažemo se da postoji širok izbor drugih instrumenata pomoći investitorima i gospodarskim sektorima RH.
94 TEMPO savjetovanje 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, prema informacijama koje su bile javno iznesene iz MRRFEU - konferencija “Mogućnosti EU fondova za poduzetnike” održana 04.02.2021. godine u Varaždinu, ovaj Poziv nije trebao sadržavati sektorsko ograničenje, što je i usklađeno sa predmetom Poziva - ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa. No, sektorsko ograničenje je uvedeno te se u nepovoljni položaj stavljaju svi sektori osim sektora C Prerađivačka industrija. Kada se pogledaju sektorski pokazatelji, daleko najveći pad bruto dodane vrijednosti od 21,6% zabilježen kod stavke koja objedinjuje trgovinu na veliko i malo, prijevoz i ugostiteljstvo, a izraženiji pad zabilježen je i kod ostalih uslužnih djelatnosti, bruto dodana vrijednost prerađivačke industrije smanjena je na godišnjoj razini 4,7%, a kod pojedinih djelatnosti je ipak zabilježen rast pri čemu su najveće stope rasta ostvarene kod informacija i komunikacija te građevinarstva (4,9% i 4,0%). S obzirom na navedeno, ako se ovim Pozivom namjerava ojačati konkurentnost hrvatskog gospodarstva te povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva da odgovori na izazove tržišta, molimo da se ukine sektorsko ograničenje i omogući gospodarstvenicima da sami procjene (a to već i znaju) u što je potrebno ulagati da se osigura stabilan rast i razvoj. Nije prihvaćen Uzevši u obzir predložene izmjene Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i novu Prioritetnu os po kojoj se poziv raspisuje, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra kako će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, biti postignuta zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačku industriju. Sve druge inicijative i sektorski prijedlozi su dobrodošli u sklopu izrade novih operativnih programa 2021. - 2027.
95 CEDRA Split j.d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Molimo da razmotrite izmjenu nacrta Poziva na način da se prihvatljivim sektorom smatra i sektor J Informacije i komunikacije iz razloga što navedeni sektor obuhvaća i najprogresivnije rastuće tvrtke iz IT sektora. Navedenom izmjenom bi se doprinijelo u pripremi otpornog gospodarskog oporavka RH i stvaranju novih radnih mjesta, pogotovo ako u obzir uzmemo da su tvrtke iz IT sektora uz građevinski sektor jedine zabilježile pozitivno i rastuće poslovanje u 2020. godini. Navedeni sektor (IT) može značajno pridonijeti u pripremi otpornog oporavka gospodarstva RH. Molimo dodatna pojašnjenja koje djelatnosti prerađivačke industrije se isključuju kao prihvatljive, a odnose se na preradu poljoprivrednih proizvoda s obzirom na nejasnu formulaciju koja to određuje. Nije prihvaćen Uzevši u obzir predložene izmjene Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i novu Prioritetnu os po kojoj se poziv raspisuje, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra kako će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, biti postignuta zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačku industriju. Sve druge inicijative i sektorski prijedlozi su dobrodošli u sklopu izrade novih operativnih programa 2021. - 2027. Ovim Pozivom se osigurava instrument prilagođen operativnim zahtjevima za izgradnju digitalnog kapaciteta poduzeća, pri čemu su IKT poduzeća pružatelji usluga.
96 SPES CONSULTING d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Omogućiti prijavu i subjektima koji planiraju ulaganje u djelatnostima: - F Građevinarstvo – s obzirom da ovaj sektor u narednom razdoblju očekuje opsežna obnova potresom pogođenih gradova, potrebna su i značajna ulaganja u materijalnu imovinu kako bi bili u mogućnosti provesti radove u planiranim rokovima te uvesti nove tehnologije u poslovne procese kako bi se povećala kvaliteta radova. - J Informacije i komunikacije- ulaganje u navedeni sektor je nužno kako bi se osigurala infrastruktura za digitalizaciju prerađivačke i ostale industrije Nije prihvaćen Uzevši u obzir predložene izmjene Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i novu Prioritetnu os po kojoj se poziv raspisuje, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra kako će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, biti postignuta zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačku industriju. Sve druge inicijative i sektorski prijedlozi su dobrodošli u sklopu izrade novih operativnih programa 2021. - 2027.
97 DAVOR ANIČIĆ 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Predlažem da se IT sektor (J62) uključi u natječaj. IT sektor je u trenutku najperspektivniji s najvećim potencijalom raste te vjerojatno najpotentniji doprinijeti brzoj trasformaciji HR gospodarstva iz rentijerske u proizvodnu ekonomiju. On za svaku uloženu kunu državne potpore može generirati bar 2 kune ulagača iz privatnog sektora te na kraju ostvariti direktan izvoz. Nije prihvaćen Uzevši u obzir predložene izmjene Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i novu Prioritetnu os po kojoj se poziv raspisuje, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra kako će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, biti postignuta zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačku industriju. Sve druge inicijative i sektorski prijedlozi su dobrodošli u sklopu izrade novih operativnih programa 2021. - 2027. Ovim Pozivom se osigurava instrument prilagođen operativnim zahtjevima za izgradnju digitalnog kapaciteta poduzeća, pri čemu su IKT poduzeća pružatelji usluga.
98 Nikolina Budimir 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Molim da se razmotri prijedlog o uvrštavanju razreda I (Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane), odjeljci 55 i 56. Navedenoj djelatnosti je nužno pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije COVID-19, a kroz poticanje energetske učinkovitosti, inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija te očuvanje postojećih mjesta je izvrsna prilika kako bi se tim pravnim subjektima omogućio prvi korak oporavka. Pogotovo uzimajući u obzir da bi se time stvorili uvjeti za bržu i bolju prilagodbu suvremenim i budućim digitalnim i ekološkim zahtjevima. Korištenje digitalnih tehnologija i njihova primjena u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti i optimizacije poslovanja je neophodna za ovako teško pogođenu djelatnost kako bi se mogli nositi sa krizom nastalom kao posljedica širenja COVID-19. Nije prihvaćen Uzevši u obzir predložene izmjene Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i novu Prioritetnu os po kojoj se poziv raspisuje, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra kako će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, biti postignuta zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačku industriju. Sve druge inicijative i sektorski prijedlozi su dobrodošli u sklopu izrade novih operativnih programa 2021. - 2027.
99 CRATIS d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Cijelo vrijeme se javno komunicira da neće doći do ograničenja djelatnosti i tek je ovakvim uvjetima upravo došlo do ograničenja. Ulaganje u IT industriju treba biti imperativ kako bi se osigurala infrastruktura za digitalizaciju prerađivačke i ostale industrije. Infrastruktura u smislu podatkovnih centara je ovdje također ključna, a iznosi ulaganja u takve projekte su visoki pa su bespovratna sredstva ovdje iznimno važna kako bi se digitalna tranzicija u RH što brže mogla pokrenuti. Nadalje, obzirom na nedavne situacije sa potresima te važnosti održavanja kontinuiteta digitalnog poslovanja i činjenice da izvan Zagrebačke županije ne postoji ni jedan podatkovni centar, investicija u podatkovni centar izvan Zagrebačke županije ne samo da je nužna već je strateška i od nacionalne važnosti. Molimo da se uključi djelatnost J Informacije i komunikacije, preciznije 63.11 Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima, kao prihvatljiva djelatnost. Nije prihvaćen Uzevši u obzir predložene izmjene Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i novu Prioritetnu os po kojoj se poziv raspisuje, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra kako će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, biti postignuta zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačku industriju. Sve druge inicijative i sektorski prijedlozi su dobrodošli u sklopu izrade novih operativnih programa 2021. - 2027. Ovim Pozivom se osigurava instrument prilagođen operativnim zahtjevima za izgradnju digitalnog kapaciteta poduzeća, pri čemu su IKT poduzeća pružatelji usluga.
100 Barrage d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja U samom naslovu stoji riječ "digitalnu tranziciju" i onda se ne prihvaćaju IT tvrtke kao prihvatljivi prijavitelji. IT tvrtke u RH imaju golem potencijal o kojem se puno priča, a malo na njemu radi (izuzev samih poduzetnika i sporadično lokalnih zajednica). Slijedom činjenice da IT tvtke stavaraju visoku dodanu vrijednost u velikom dijelu svojih projekata, predlažemo da se IT tvrke uvrste u prihvatljive prijavitelje, jer su ovim potezom dovedeni u pitanje svi investicijski projekti na IT Park zoni u Osijeku, a sigurni smo da je i ostatak IT zajednice u RH računao na ovaj poziv kao potporu u svojim investicijskim projektima. Ovakvo isključivanje IT tvrtki nije u skladu sa onime što se u javnosti uporno stavlja u prvi plan u RH, a to je - digitalizacija, koja se bez IT tvrtki neće dogoditi. Nije prihvaćen Uzevši u obzir predložene izmjene Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i novu Prioritetnu os po kojoj se poziv raspisuje, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra kako će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, biti postignuta zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačku industriju. Sve druge inicijative i sektorski prijedlozi su dobrodošli u sklopu izrade novih operativnih programa 2021. - 2027. Ovim Pozivom se osigurava instrument prilagođen operativnim zahtjevima za izgradnju digitalnog kapaciteta poduzeća, pri čemu su IKT poduzeća pružatelji usluga.
101 Slavica Pejda Repic 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, molim vas razmotrite i ostali uslužni sektor kao prihvatljive kandidate za navedeni natječaj. Prvenstveno mislim na privatne zdrastvene djelatnike. Premda država stalno naglašava važnost ulaganja u zdravstveni turizam kao strateški važnu granu, nije nam omogućena prijava na natječaj kako bi uopće došli u priliku unaprijediti naše poslovanje. Dentalna medicina je kao uslužna djelatnost jako pogođena epidemijom COVID-19 virusa. Suočeni smo sa velikim padom prihoda zbog manjeg broja provedenih usluga. Istovremeno epidemija je znatno promijenila uvjete rada (skuplja oprema, različita organizacija medicinskog prostora). Spadamo u najugroženiju populaciju u zdravstvu uz veliku mogućnost zaraze. Pacijenata je sve manje zbog straha od pandemije i većinom dolaze hitni i neodgodivi pacijenti, zato će se morati promijeniti način kako stomatologija funkcionira. Bit ćemo prisiljeni zbog pandemije ulagati u moderne tehnologije kako bi se procesi u ordinacijama u potpunosti digitalizirali i smanjili mogućnost zaraze Covid-19 virusom za pacijente i za članove stomatološkog tima koji su sada u vrlo bliskom kontaktu, na udaljenosti od 20 cm. Molim Vas poduprite i našu djelatnost omogućavanjem prijave na natječaj kako bi naša struka mogla opstati i postati konkurentna u vrijeme pandemijskih promijenjenih uvjeta. Nije prihvaćen Uzevši u obzir predložene izmjene Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i novu Prioritetnu os po kojoj se poziv raspisuje, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra kako će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, biti postignuta zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačku industriju. Sve druge inicijative i sektorski prijedlozi su dobrodošli u sklopu izrade novih operativnih programa 2021. - 2027.
102 Pro-Ping d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Kao maloj regionalnoj telekomunikacijskoj tvrtki, preko noći su nam se povećali zahtjevi za kapacitetima i servisima od strane korisnika (rad od kuće, škola, zabava...) za preko 50%, što iziskuje značajna ulaganja u digitalizaciju postojećih procesa i povećanje kapaciteta na svima razinama. Svakako bi bilo dobro da kao prihvatljive prijavitelje dodate i sektor "J". Nije prihvaćen Uzevši u obzir predložene izmjene Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i novu Prioritetnu os po kojoj se poziv raspisuje, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra kako će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, biti postignuta zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačku industriju. Sve druge inicijative i sektorski prijedlozi su dobrodošli u sklopu izrade novih operativnih programam 2021. - 2027.
103 LEA TROJNAR MUSTAK 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Obzirom na cilj poziva koji uključuje ...priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih proizvodnih modela..."smatram da IT industrija u ostvarivanju spomenutog cilja ima neizostavnu ulogu i predlažem da se u prihvatljive prijavitelje uključi i sektor J. U izgradnji otpornog gospodarstva možda bi ključna promjena trebala biti da se nagrađuju oni koji rade dobro i koji imaju obećavajuće projekte i velike planove. Nije prihvaćen Uzevši u obzir predložene izmjene Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i novu Prioritetnu os po kojoj se poziv raspisuje, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra kako će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, biti postignuta zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačku industriju. Sve druge inicijative i sektorski prijedlozi su dobrodošli u sklopu izrade novih operativnih programa 2021. - 2027. Ovim Pozivom se osigurava instrument prilagođen operativnim zahtjevima za izgradnju digitalnog kapaciteta poduzeća, pri čemu su IKT poduzeća pružatelji usluga.
104 Aestus Consulting d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Molimo da se razmotri izmjena nacrta poziva na način da se u kriterij Prihvatljivost prijavitelja uz C, uvrsti i sektor J - Informacije i komunikacije. Nije prihvaćen Uzevši u obzir predložene izmjene Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i novu Prioritetnu os po kojoj se poziv raspisuje, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra kako će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, biti postignuta zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačku industriju. Sve druge inicijative i sektorski prijedlozi su dobrodošli u sklopu izrade novih operativnih programa 2021. - 2027. Ovim Pozivom se osigurava instrument prilagođen operativnim zahtjevima za izgradnju digitalnog kapaciteta poduzeća, pri čemu su IKT poduzeća pružatelji usluga.
105 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Ispred Udruge Hrvatski nezavisni izvoznici softvera, ovim putem želimo izraziti nezadovoljstvo što je najpropulzivniji sektor ( IT ) isključen kao prihvatljiv prijavitelj. Naime, unatoč tome što ulažemo najviše u ljude, to mnoge iscrpljuje, a imamo puno potreba i za ulaganjem u novu opremu za modernizaciju i proširenje kapaciteta, ulaganje u softverska rješenja za inovaciju vlastitih poslovnih procesa, a sve češće IT tvrtke poduzimaju i izgradnje vlastitih objekata, posebno u poslovnim zonama upravo za tu namjenu kao što je IT poslovna zona u Osijeku. Stoga najljepše molimo da se IT sektor (J62) uključi u natječaj. Nije prihvaćen Uzevši u obzir predložene izmjene Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i novu Prioritetnu os po kojoj se poziv raspisuje, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra kako će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, biti postignuta zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačku industriju. Sve druge inicijative i sektorski prijedlozi su dobrodošli u sklopu izrade novih operativnih programa 2021. - 2027. Ovim Pozivom se osigurava instrument prilagođen operativnim zahtjevima za izgradnju digitalnog kapaciteta poduzeća, pri čemu su IKT poduzeća pružatelji usluga.
106 Aranea-Ana Vede 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Molimo da se razmotri izmjena nacrta poziva na način da se u kriterij Prihvatljivost prijavitelja uz C, uvrsti i sektor J - Informacije i komunikacije. Naime, poduzetnici u tom sektoru iznimno brzo rastu i razvijaju se, a potreban im je veliki kapital da bi mogli biti konkurenti i kontinuirano povećavati kapacitete. Kao konzultanti znamo da postoje brojni, spremni kvalitetni projekti, a prijavitelji imaju i financijske i stručne kapacitete za uspješnu provedbu i sufinanciranje projekata. Iz statističkih podataka na razini države, vidljivo je da je u proteklom razdoblju uglavnom teškom za poduzetnike radi pandemije, u IT sektoru poslovanje bilo pozitivno i rastuće. Nije prihvaćen Uzevši u obzir predložene izmjene Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i novu Prioritetnu os po kojoj se poziv raspisuje, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra kako će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, biti postignuta zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačku industriju. Sve druge inicijative i sektorski prijedlozi su dobrodošli u sklopu izrade novih operativnih programa 2021. - 2027. Ovim Pozivom se osigurava instrument prilagođen operativnim zahtjevima za izgradnju digitalnog kapaciteta poduzeća, pri čemu su IKT poduzeća pružatelji usluga.
107 HGK 2.PRAVILA POZIVA, 2.2.Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva U tekstu Poziva u dijelu 1.5. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva navodi se:: "Pozivom se stoga želi potaknuti MSP-ove: 1. na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja, 2. na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji, 3. na prelazak na kružno gospodarstvo.". Dakle predmetni poziv, koji je usmjeren na proizvodni sektor, kao jednu od 3 glavne osi financiranja favorizira projekte koji omogućuju prijelaz na kružno gospodarstvo. Kako kružno gospodarstvo podrazumijeva, barem što se proizvodnog sektora tiče, suradnju davatelja i primatelja otpada, logično je da takvi projekti uvijek uključuju više različitih društava. Kružno gospodarstvo u proizvodnji je stoga moguće poduprijeti jedino ako se trgovačka društva, proizvođači, stimuliraju na suradnju te da se oni posljedično organiziraju na način da otpad jednog društva postaje sirovina za procese drugog društva. U dijelu 2.2. Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva navodi se sljedeće: "Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi." Predlaže se izuzetak ovog ograničenja na način da se omogući partnerstvo u slučaju da projekt obuhvaća korištenje otpada jednog postrojenja kao sirovinu drugog postrojenja. U tim slučajevima trebalo bi poduprijeti suradnju dva ili više proizvodna subjekta (društva, tvrtke) ali i mogućnost njihove suradnje kroz treće društvo, moguće i novo društvo koje bi "spojilo" interese davatelja i primatelja otpada. Tako organiziran projekt omogućuje održivo korištenje resursa i uvođenje kružnog gospodarstva uz istovremeni razvoj poduzetništva koje ima potencijal za dodatna zapošljavanja i stvaranje visoke dodane vrijednosti uz smanjenje korištenja prirodnih resursa. Nije prihvaćen Cilj omotnice instrumenta REACT EU je pomoć poduzetnicima čije je poslovanje ugrozila COVID kriza u što bržem oporavku od krize i usmjeravanje poslovanja na otpornije, zelenije i digitalnije
108 TORA d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.2.Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Predlažemo da se osim djelatnosti C Prerađivačka industrija u prihvatljive djelatnosti doda djelatnost B Rudarstvo i vađenje u kojoj se također radi o proizvodnji kao što je npr. vađenje kamena. Nije prihvaćen Uzevši u obzir predložene izmjene Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i novu Prioritetnu os po kojoj se poziv raspisuje, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra kako će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, biti postignuta zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačku industriju. Sve druge inicijative i sektorski prijedlozi su dobrodošli u sklopu izrade novih operativnih programa 2021. - 2027.
109 Dejan Lugonja 2.PRAVILA POZIVA, 2.2.Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Točka 19 od prijavitelja traži da ima osiguran određen udio kapitala i rezervi, što dovodi jdoo (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) u nepovoljan položaj. Takve tvrtke ulažu većinu sredstva za daljnu ekspanziju na tržištu, te ulažu znatna sredstva u povećanje produktivnosti i rast kako bi održale konstantan rast prihoda. Većina jdoo nema znatne kapitalne rezerve, a mladi i inovativni MSP-ovi koji posluju uspješno i imaju dobru bonitetnu ocjenu isključeni su automatski iz ovog natječaja. Nije prihvaćen Obzirom da prijavitelji ne trebaju dokazivati zatvorenu financijsku konstrukciju, davatelj potpore treba se način uvjeriti da je prijavitelj u mogućnosti financirati vlastiti udio u projektu. Prijavitelji moraju kroz bilancu dokazati mogućnost financiranja vlastitog udjela. Dosadašnje iskustvo je pokazalo kako prijavitelji koji nemaju dovoljne financijske kapacitete za provedbu projekta, ne mogu nesmetano, a ponekad uopće, provesti projekt.
110 Stevo Žufić 2.PRAVILA POZIVA, 2.2.Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Nije jasno definirano koja se prerađivačka idustrija isključuje kada se radi o preradi poljoprivrednih proizvoda. Da li se isključuju prerađivaći mesa, povrća, vina, maslinovog ulja, šećera i sl. Naime formulacija koja to određuje i koja glasi kako slijedi je nejasna: • Djelatnosti prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima: • ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju predmetni poduzetnici (Uvjet se odnosi na potpore koje su indirektno dodijeljene za primarne poljoprivredne proizvode, a u slučajevima gdje se potpora izražava u jedinicama kupljenog - primarnog ili prodanog - prerađenog proizvoda) • ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače Primljeno na znanje Navedeni komentar ne odnosi se na dokument koji je predmet javnog savjetovanja. Pitanja vezana uz projektne prijedloge je oguće postavljati tijekom provedbe Poziva u sklopu FAQ.
111 Ivana Horvat 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje Smatramo da je potrebno izbaciti ograničenje ukupne vrijednosti projekta, gdje su poduzetnici koji imaju ozbiljne i vrijedne projekte ograničeni svojim dosadašnjim poslovanjem te dobivaju manje bodova na kriteriju Udio privatnih sredstava u ukupnom ulaganju, jer nemaju „prostora“ da uključe privatna dodatna sredstva u projekt. Projekt je cjelina, a posebno ako se radi o infrastrukturnim projektima, gdje nije moguće umanjiti troškove i tako se uklopiti u Poziv. Pogotovo jer se traži da se i povrativi PDV uključi u neprihvatljive troškove projekta. Uvjet ograničenja ukupne vrijednosti projekta se kosi s bodovanjem kriterija Udio privatnih sredstava u ukupnom ulaganju, gdje se dodatno boduje veći udio poduzetnikovih sredstava u projektu, a to je pak ograničeno s obzirom na dosadašnje poslovanje. Dakle, diskriminatorno je ostaviti ova oba uvjeta u natječaju, jer nemaju svi prijavitelji istu mogućnost povećanja udjela svojih sredstava. Prijavitelj, tj. Korisnik snosi rizik za pokrivanje neprihvatljivih troškova projekta i stoga smatramo da je ovaj kriterij potrebno izbrisati ili preformulirati s obzirom na zatraženu potporu, a ne ukupnu vrijednost projekta: - 21. Prijavitelju čiji ukupni prihodi prijavitelja u 2019. ili 2020. (odabir prijavitelja) iznose manje od 30% zatražene potpore. Nije prihvaćen U udio privatnih sredstava računaju se i neprihvatljivi troškovi projekta uključujući i PDV. Određene rizik kod davanja javnih sredstava bez adekvatnih dokaza od strane prijavitelja vezanih uz vlastita sredstva je takošer prisutan.
112 HGK 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje Kriteriji za isključenje prijavitelja predlažemo izmjenu/dopunu točke 19. prijavitelju koji nema minimalni udio kapitala i rezervi (Pozicija AOP067 u GFI-POD) u pasivi 15% prema godišnjem financijskom izvješću u 2019. godini; dokazuje se GFI-POD ( ili važeći jednakovrijedni dokumenti koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja za 2019. godinu) Predlažemo da se uzima i godišnje financijsko izvješće 2020. godine te da se u tekst doda: Ako je prijavitelju pokazatelj u 2019. ispod propisanog minimuma prihvaća se i podatak za 2020. godinu Obrazloženje: Neke tvrtke bolje su poslovale u 2020. godini nego u 2019. godini. One koje su imale značajnije investicije u 2019. godini bolje pokazatelje imaju u 2020. godini. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
113 Ivana Horvat 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje Smatramo da je potrebno izmijeniti da se kao vrijednosti kod kriterija za isključenje uzimaju vrijednosti iz isključivo 2019. g. te da je prijavitelju potrebno omogućiti odabir 2019. g. ili 2020. g. kao godine iz koje će se uzimati vrijednosti, baš zbog izvanrednih okolnosti i specifičnosti 2020. godine, u kojoj su neki poduzetnici napredovali, dok je drugim poduzetnicima bila izrazito teška te u tom pogledu izaći u susret i jednim i drugim poduzetnicima kako bi mogli prijaviti svoje projekte. S obzirom na pretpostavljeno vrijeme objave Poziva, poduzetnici koji budu odabrali 2020.g. kao referentnu godinu će moći imati predana financijska izvješća za 2020.g. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
114 Ivana Horvat 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje Kod kriterija isključenja: - 15. prijavitelju koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine prije dana predaje projektnog prijedloga (odnosi se na registraciju pojedinačnih djelatnosti) - vjerujemo da je, s obzirom na druge navode i uvjete u Pozivu, došlo do zabune i da je potrebno dio u zagradi izmijeniti u: Uvjet se ne odnosi na registraciju pojedinačnih djelatnosti. Prihvaćen Biti će ispravljeno.
115 Happtory d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje Za društva sa sjedištem izvan RH, a koja u RH imaju podružnicu ili drugi oblik poslovne jedinice – molimo pojasniti provjerava li se prihvatljivost na temelju GFI-POD-a podružnice (koji je obvezna pripremati i predavati U RH) ili na temelju dokumenata koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja za 2019. godinu? Uzevši u obzir da je podružnica ta koja će koristiti sredstva za aktivnosti u RH. Primljeno na znanje Pitanje nije vezano za dokument koji je na e-savjetovanju već se veže za prihvatljivost prijavitelja i same projektne prijave za što će biti omogućeno postavljanje takvih pitanja u sklopu FAQ tijekom trajanja Poziva.
116 Happtory d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje Molimo preciznije specificirati koju dokumentaciju dostavljaju društva sa sjedištem izvan RH, a koja u RH imaju podružnicu ili drugi oblik poslovne jedinice – je li dovoljno dostaviti GFI-POD za poslovnu jedinicu? Računaju li se pokazatelji, kao što su udio kapitala i rezervi u pasivi, pozitivan EBITDA i sl. na temelju GFI-POD-a poslovne jedinice? Primljeno na znanje Pitanje nije vezano za dokument koji je na e-savjetovanju već se veže za prihvatljivost prijavitelja i same projektne prijave za što će biti omogućeno postavljanje takvih pitanja u sklopu FAQ tijekom trajanja Poziva.
117 Mardorado d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje "21. Prijavitelju čiji ukupni godišnji poslovni prihodi iznose manje od 50% ukupne vrijednosti prijavljenog projekta prema GFI-POD-u odnosno poslovnim knjigama za obveznike poreza na dohodak za 2019. godinu; dokazuje se: Izjavom prijavitelja (Obrazac 2.), GFI-POD ( odnosno poslovne knjige za obveznike poreza na dohodak) ili važeći jednakovrijedni dokumenti koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja za 2019. godinu)" Poštovani, nastavno na komunikaciju s nizom poduzetnika i prikupljenje informacije o konkretnim investicijama prihvatljivim za ovaj natječaj, smatramo da kriterij za isključenje pod rednim brojem 21. u nepovoljan položaj stavlja poduzetnike koji unatoč pandemiji planiraju ulaganja i imaju osigurana vlastita sredstva, a nisu još ostvarivali značajne prihode u 2019. godini. Pogotovo u vrijeme COVID pandemije i globalne krize, trebalo bi podržati sva ulaganja koja će potaknuti proizvodnju i zapošljavanje, a ne postavljati kriterije koji nisu bili postavljeni na sličnim natječajima u svim prethodnim godinama kada nije bilo krize (2013., 2015., 2016., 2018. - Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu, Kompetentnost i razvoj MSP i dr.). Ukoliko poduzetnik može zatvoriti financijsku konstrukciju i to dokazati, diskriminatorno je isključiti mogućnost da se prijavi na natječaj ukoliko nije imao prihode veće od 50% ukupne vrijednosti prijavljenog projekta u 2019. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
118 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje Prijedlog je da se izvrši korekcija u točki 15 – smanjiti navedeni kriterij s 2 godine na 1 godinu te tako omogućiti i poduzetnicima početnicima koji posluju kraće od 2 godine da mogu osigurati daljnji razvoj i rast svojeg poslovanja putem ovog poziva. Zahtjevi poduzetnika odnosi se na izuzimanje kriterija 19. za isključenje prijavitelja jer je isti diskriminatoran prema tvrtkama kao pravnom obliku, nasuprot obrta. Nije prihvaćen Obzirom da prijavitelji ne trebaju dokazivati zatvorenu financijsku konstrukciju, PT1 kao davatelj potpore treba se na neki način uvjeriti da je prijavitelj u mogućnosti financirati vlastiti udio u projektu. Dok obrtnici za svoje poslovanje odgovaraju neograničeno (cjelokupnom svojom imovinom), poduzeća, bez obzira na oblik organiziranja, moraju kroz bilancu dokazati mogućnost financiranja vlastitog udjela. Dosadašnje iskustvo je pokazalo kako prijavitelji koji nemaju dovoljne financijske kapacitete za provedbu projekta, ne mogu nesmetano, a ponekad uopće, provesti projekt.
119 Verus Pro d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje "19. prijavitelju koji nema minimalni udio kapitala i rezervi (Pozicija AOP067 u GFI-POD) u pasivi 15% prema godišnjem financijskom izvješću u 2019. godini; dokazuje se GFI-POD ( ili važeći jednakovrijedni dokumenti koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja za 2019. godinu)." Poštovani, Mišljenja smo da je navedeni kriterij potrebno promijeniti na način da se prijaviteljima omogući dostavljanje posljednjeg dostupnog GFI-a ili da se navedeni kriterij izbaci iz uvjeta. Ukoliko se navedeni kriterij ne promijeni, postoji vjerojatnost da će financijski nestabilnija poduzeća imati prednost ispred stabilnijih. Poduzeće koje je u 2019. godini dobro poslovalo i ispunjavalo navedeni kriterij, u 2020. godini moglo je upasti u financijske probleme i više ga ne zadovoljavati. Prema trenutnom kriteriju takvo poduzeće bilo bi "prihvatljiv kandidat". S druge strane, postoje poduzeća kojima je u 2019. godini jako malo nedostajalo da zadovolje navedeni kriterij zbog investicija i sl. ali su svojim odgovornim i dobrim poslovanjem u 2020. godini stvorili traženi kapital u poduzeću. Prema trenutnom kriteriju takva poduzeća bila bi "neprihvatljiv kandidat". Smatramo da je navedeni kriterij potrebno promijeniti kako bi sva poduzeća imala jednake uvjete prijave. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
120 Udruga Glas poduzetnika 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje Poštovani, smatramo da je s popisa aktivnosti za koje se potpora ne može dodijeliti potrebno izbrisati sljedeće: 11. za ulaganje u projekte za recikliranje i PONOVNU UPORABU OTPADA, energetsku infrastrukturu, širokopojasne infrastrukture, kulturu i očuvanje baštine, sportske i višenamjenske rekreativne infrastrukture, infrastrukturu zračnih luka i luka i lokalnu infrastrukturu* Naime, u samom pozivu navedeno je da „Pozivom se želi potaknuti MSP-ove na prelazak na kružno gospodarstvo“. Postoji niz poduzeća koja se bave proizvodnjom i reciklirali bi dio otpada za ponovu uporabu što spada pod kružno gospodarstvo. Potrebno je jasno definirati što je prihvatljivo po pitanju kružnog gospodarstva i zelenih tehnologija. Također, potrebno je ukloniti uvjet 19. po kojem minimalni udio kapitala i rezervi u pasivi mora biti 15%. S poštovanjem, Udruga Glas poduzetnika Nije prihvaćen Isto je propisano Uredbom GBER i odnosi se na one investicije kojima su navedene aktivnosti primarna djelatnost i ne spadaju u segment prerađivačke industrije.
121 Dragan Kovačević 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje Kriterij za isključenje pod rednim brojem 21. u nepovoljan položaj stavlja poduzetnike koji su unatoč pandemiji uspjeli osigurati rast poslovanja i prihoda u 2020 godini, ako se kao dokaz ovog kriterija razmatraju samo rezultati iz GFI-a za 2019. godinu. Budući da je u pokazatelju CO05 - N navedeno da su prijavitelji poduzeća koja su osnovana najviše 36 mjeseci prije dana podnošenja projektnog prijedloga, a kod novoosnovanih MSP-ova značajnije povećanje prihoda se obično događa sa određenim vremenskim odmakom, prijavitelj koji ima znatno veće prihode u 2020. godini nego u 2019. godini stavljen je u nepovoljan položaj zbog ograničavajućeg faktora ukupne vrijednosti projekta koja je uvjetovana visinom iznosa prihoda u 2019. godini. Sukladno navedenom predlažemo da se omogući opcionalno dostavljanje GFI-a za 2020. godinu ukoliko je isti dostupan. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Razmotrit će se.
122 TORA d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje Predlažemo da se iz točke 12. izbaci dio teksta „prijavitelju koji je u dvije godine prije podnošenja zahtjeva za potporu proveo premještanje u objekt u kojem će se odvijati početno ulaganje za koje se traži potpora“. Navedenom odredbom se onemogućava ulaganje u rekonstrukciju poslovnog prostora i proširenje proizvodnih kapaciteta poduzećima koja su u prethodnom razdoblju kupila ili iznajmila veći prostor upravo zbog potrebe povećanja proizvodnih kapaciteta u budućem razdoblju. Nije prihvaćen Uvjet vezan uz premještanje preuzet je iz GBER uredbe i kao takav je obvezujući za regionalne potpore te se isti mora primjenjivati na ovaj Poziv. Definicija premještanja odnosi se na Europski gospodarski prostor i objašnjena je u Pojmovniku.
123 IVAN MRVOŠ 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje "prijavitelju koji ima iskazan negativan EBITDA u 2019. godini; dokazuje se GFI-POD ( ili važeći jednakovrijedni dokumenti koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja za 2019. godinu)." Smatramo da ne bi trebao biti uvjet pozitivnog EBITDA budući da je riječ o mikro, mali i srednjim poduzetnicima, koji u početnim godinama poslovanja najčešće posluju s gubitkom. Također, to ne bi trebao biti uvjet ako je tvrtka realizirala u prethodnim godinama određene sredstva dokapitalizacijom, pa dio projekta koji planira financirati vlastitim sredstvima, ima kako financirati. Na, ovaj način se eliminira veliki broj potencijalno kvalitetnih projekata. Nije prihvaćen EBITDA je jedan od pokazatelja poslovne uspješnosti tvrtke i jedan od pokazatelja profitabilnosti i koristi se kao osnova za ocjenu sposobnosti tvrtke da redovno ispunjava svoje financijske obaveze.
124 CEDRA Split j.d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje Točka 9 – Molimo da razmotrite opciju izmjene nacrta Poziva te da iz navedene točke izuzmete ulaganje u istraživačku infrastrukturu. Naime, postoji relativno veliki broj potencijalnih korisnika koji djeluju u prerađivačkom sektoru i koji su voljni ulagat u IRI laboratorije s ciljem istraživanja i razvoja novih proizvoda. Navedeno bi izrazito doprinijelo jačanju konkurentnosti poduzeća, povećanju proizvodnje, povećanju izvoza, stvaranju novih radnih mjesta te gospodarskom oporavku RH posebice ukoliko se ne planiraju novi pozivi za IRI ulaganja. Točka 15 – Molimo da smanjite navedeni kriterij s dvije godine na jednu godinu te tako omogućite i „mladim“ poduzetnicima (odnosno tvrtkama koje su nedavno osnovane) mogućnost dobivanja potpore Točka 21 - Molimo da razmotrite opciju izmjene nacrta Poziva te da iz navedene točke smanjite postotak s 50% na 25%. Time biste pružili mogućnost prijave malim i mikro poduzećima koja su proteklih godina tek započela s poslovanjem, a koja zasigurno mogu doprinijeti u pripremi otpornog gospodarskog oporavka RH. Također uvedite mogućnost dostave GFI-POD za 2020. (veznikom i/ili), iz razloga što nisu svi poslovali otežano u 2020. godini te su nekima, a prije svega novim i „mladim“ poduzetnicima prihodi bili znatno viši u 2020. godini nego u 2019. godini (mnogi od njih su se 2019. osnovali te nije ni realno očekivati da imaju velike prihode, pogotovo ako su za početak poslovanja imali značajnije investicije). Nije prihvaćen Točka 9. Uvjet je preuzet iz GBER uredbe i kao takav je obvezujući. Predmet poziva nije ulaganje u istraživačku infrastrukturu. Točka 15. poduzetnici trebaju imati GFI-POD ili jednakovrijedan dokument za 2019. godinu. Točka 21. Obzirom da prijavitelji ne trebaju dokazivati zatvorenu financijsku konstrukciju, PT1 kao davatelj potpore treba se na neki način uvjeriti da je prijavitelj u mogućnosti financirati vlastiti udio u projektu. Dok obrtnici za svoje poslovanje odgovaraju neograničeno (cjelokupnom svojom imovinom), poduzeća, bez obzira na oblik organiziranja, moraju kroz bilancu dokazati mogućnost financiranja vlastitog udjela. Dosadašnje iskustvo je pokazalo kako prijavitelji koji nemaju dovoljne financijske kapacitete za provedbu projekta, ne mogu nesmetano, a ponekad uopće, provesti projekt. Mogućnost prijave s GFI-POD podacima za 2020 godinu kao referentnu će se razmotriti.
125 SPES CONSULTING d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje S obzirom da je prijava projekata u 2021. godini omogućiti prijaviteljima da se uvjeti prihvatljivosti prijavitelja promatraju u zadnjoj dostupnoj financijskoj godini, odnosno prema zadnjem predanom GFI. Na taj način će se omogućiti prijava i subjektima koji u 2019. nisu ispunjavali traženi kriterij zbog činjenice da su bili u tom trenutku poduzetnici početnici ili su bili u ciklusu financiranja investicija te u 2020. godini ispunjavaju tražene kriterije. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
126 SPES CONSULTING d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje „15. prijavitelju koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine prije dana predaje projektnog prijedloga (odnosi se na registraciju pojedinačnih djelatnosti); dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac <…>), ostali dostupni izvori“ Definirati odnosi li se kriterij isključenja na činjenicu da prijavitelj mora imati registriranu djelatnost koja je predmet ulaganja 2 godine ili prijavitelj mora biti općenito registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti 2 godine. Naime, u dosadašnjim natječajima, konkretno natječaju IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP, isti kriterij je bio formuliran na način „prijavitelju koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektnog prijedloga16; dokazuje se: Izjava o usklađenosti s UZPom,ostali dostupni izvori - 16 Uvjet se ne odnosi na registraciju pojedinačnih djelatnosti)“. S obzirom da je u ovom slučaju navedeno da se kriterij odnosi na registraciju pojedinačnih djelatnosti, kriterij je u suprotnosti s definiranom Svrhom, predmetom i ciljem Poziva gdje se navodi: „U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za početna ulaganja MSP povezana s: - osnivanjem nove poslovne jedinice, - proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, - diversifikaciju proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili - temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice, praćenu unaprjeđenjem i inoviranjem poslovanja i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva razvojem novih kompetencija, povećanjem proizvodnje, povećanjem izvoza i očuvanjem postojećih te stvaranjem novih radnih mjesta.“ Osim toga: - u kriteriju za isključenje 16. se navodi „prijavitelju koji nije registriran za prihvatljive djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti u trenutku podnošenja projektnog prijedloga; dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac <…>)“ i - poglavlju Prihvatljivosti prijavitelja definirano je „Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta“ što je u suprotnosti s prethodno definiranim kriterijem 15. Molimo da se navedeni kriterij uskladi s ostalim uvjetima natječaja i preformulira na način da se kriterij ne odnosi na pojedinačne djelatnosti. Prihvaćen Biti će ispravljeno.
127 Ivana Dasović 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje Podržavam komentare kolega da se kriterij za isključenje 19. izuzme u cijelosti te da se i kod ostalih kriterija isključenja kao referentna godina računa godina za koju su predana zadnja financijska izvješća. Kriterij 21. formuliran kako stoji u prijedlogu isključuje određeni broj MSP-ova koji su osnovani u 2019. godini i poslovali samo dio godine, premda uspješno, no nisu ostvarili iznose prihoda na razini 50% ukupne vrijednosti projekta koji ove godine planiraju prijaviti. Primljeno na znanje Razmotrit će se ublažavanje kriterija.
128 4 Consulting d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje Poštovani, S obzirom kako se do sada kao polazna godina, a u odnosu na koju se računaju pokazatelji i uvjeti prihvatljivosti u ciljnoj godini, uzimala prethodna financijska godina, molimo da omogućite prijaviteljima izbor i za 2020. godinu kao polaznu ( da se omogući da se „bazna“ godina računa prema zadnjem dostupnom GFI-POD izvješću u trenutku predaje projektne prijave). Naravno uz uvjet službene predaje GFI-a za 2020. godinu. na FINU prije predaje projektne prijave. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
129 Dobar savjet j.d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje Pridružujem se zahtjevima kolega da se kriterij 19. za isključenje prijavitelja izuzme u cijelosti ili da se dozvoli prijaviteljima pokazatelj za 2019. ili 2020. godinu, ovisno što je za prijavitelja povoljnije, kako bi oni koji imaju uvjet u 2020. godini, ali ne i 2019. također ostvarili mogućnost sudjelovanja na natječaju. Dosta će uspješnih proizvođačkih poduzeća koja su u razvoju i ekspanziji zbog kriterija za isključenje br. 19 biti onemogućena u sudjelovanju. Bila bi to velika šteta. Primljeno na znanje Razmotrit će se ublažavanje kriterija.
130 Lidija Janjić 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje Kriteriji za isključenje prijavitelja U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti: 19. prijavitelju koji nema minimalni udio kapitala i rezervi (Pozicija AOP067 u GFI-POD) u pasivi 15% prema godišnjem financijskom izvješću u 2019. godini; dokazuje se GFI-POD ( ili važeći jednakovrijedni dokumenti koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja za 2019. godinu) Pridružujem se zahtjevima kolega da se kriterij 19. za isključenje prijavitelja izuzme u cijelosti. Taj pokazatelj nije jedini pokazatelj dobrog poslovanja tvrtku niti treba biti isključni. Postoji velik broj tvrtki s vrlo dobrim bonitetnim ocjenama, odličnim poslovnim rezultatima, likvidnišću, željom za ulaganjima, a koje ovaj kriterij isključuje. U soluciji da ovaj kriterij ostaje, molim da se dozvoli prijaviteljima pokazatelj za 2019. ili 2020. godinu, ovisno što je za prijavitelja povoljnije, kako bi oni koji imaju uvjet u 2020. godini, ali ne i 2019. također ostvarili mogućnost sudjelovanja na natječaju. Nije prihvaćen Razmotrit će se ublažavanje kriterija.
131 MIODRAG ŠARAC 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje Zbog diversifikacije proizvodnje matična kompanija za novi projekt planira osnovati posebno trgovačko društvo (tvrtka kćer). Dali se u tom slučaju kriteriji prihvatljivosti prihvaćaju od matičnog trgovačkog društva (broj zaposlenih 2019,financijski pokazatelji,.....) ili to nije prihvatljiv ponuditelj? Ukoliko nije prihvatljiv ponuditelj molimo da se razmotri mogućnost prijave novog društva u vlasništvu matičnog društva kao nositelja prijave. Primljeno na znanje Pitanje se odnosi na prihvatljivost pojedinačnog prijavitelja i nije vezano za dokument koji je na e-savjetovanju.
132 ANDRIJA VRANJKOVIĆ 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje S obzirom da će do objave i zatvaranja poziva na dostavu projektnih prijedloga dosta poduzetnika službeno predati završno financijsko izvješće za 2020. godinu, molimo da se u Uputama za prijavitelje kod kriterija za isključenje i u ostalim dijelovima Uputa uključi formulacija "u zadnjoj dostupnoj financijskoj godini", a ne da se izričito navodi 2019. godina. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
133 CRATIS d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje Molimo da se kriterij za isključenje: prijavitelju čiji ukupni godišnji poslovni prihodi iznose manje od 50% ukupne vrijednosti prijavljenog projekta prema GFI-POD-u odnosno poslovnim knjigama za obveznike poreza na dohodak za 2019. godinu, makne iz razloga što pojedine tvrtke imaju investicije koje premašuju iznos ostvarenih prihoda, ali imaju održive projekte kojima će se prihodi povećati u narednim godinama. Zbog ograničenih kapaciteta, daljnji rast i razvoj nije moguć pa je potrebno veće ulaganje, a ponekad i veće od ostvarenih prihoda u 2019. godini. Budući da ukupnu vrijednost projekta čine i prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi (zemljište, PDV i sl.) , a neprihvatljivi troškovi uvelike mogu povećati vrijednost projekta, vrlo lako se može prijeći vrijednost godišnjih poslovnih prihoda. Takvim tvrtkama upravo treba pomoć u vidu bespovratnih sredstava, a ne da im se onemogući prijava na natječaj. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
134 Robert Vražić 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje Mislim da bi i velika poduzeća sa dobrim projektima trebala imati mogućnost prijaviti se na natječaj. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
135 Dejan Lugonja 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje Prema kriterijima za isključenje, točka 21. postavlja tvrtke koje kontinuirano rastu i bilježe povećanje prihoda u 2020. u drugi plan obzirom da se njima uzima u obzir prihod isključivo ostvaren u 2019, a ne prihod u 2020. Po tome se veći prioritet u ovom natječaju daje tvrtkama s poteškoćama koje slabo posluju u 2020 jer će im se uzeti u obzir prihodi ostvareni u 2019. Smatramo da tvrtkama s poteškoćama ne treba davati poseban prioritet, već omogućiti jednim i drugima da se prijave na natječaj s mogućnošću da im se uzima u obzir godina u kojoj su bolje poslovali, bila to 2019. ili godina koja prethodi godini u kojoj se prijavljuju na natječaj tj. 2020. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
136 Jelić konzalting d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje Točka 21. Prijavitelj čiji ukupni godišnji poslovni prihodi iznose manje od 50% ukupne vrijednosti prijavljenog projekta prema GFI-POD za 2019. godinu na način da se smanji eliminacijski kriterij na 30% vrijednosti ukupnih prihoda prema GFI-POD-u za 2020. godinu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
137 Jelić konzalting d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje Molimo da se izmijeni točka 15. da se potpora ne može dodijeliti prijavitelju koji nije rgistriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine prije predaje projektnog prijedloga na način da se ovaj eliminiacijski kriterij smanji na jednu godinu. Smatramo da je ovako postavljen kriterij ograničavajući za ona poduzeća koja uspješno posluju i ispunjavaju sve druge kriterije a ovo im je prilika da se ojačaju ali su na tržištu prisutni manje od dvije godine. Nije prihvaćen Prijavitelji koji nisu poslovali u 2019. godini ne mogu dakazati da su u mogućnosti financirati vlastiti udjel u projektu. U postupku vrednovanja projektnih prijedloga relevantan je zadnji verificirani GFI-POD, što je u ovom slučaju izvješće za 2019. godinu. U trenutku kad projektni prijedlozi podneseni po ovom Pozivu budu u fazi vrednovanja, GPI-POD za 2020. još neće biti verificiran te 2020. neće biti zadnja financijski dostupna godina.
138 Dragan Kovačević 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje U poglavlju 3.3. Kriteriji za isključenje, pod točkama 18. i 19. navedeni su isključujući kriteriji koji se dokazuju GFI-em za 2019. godinu (prijavitelji koji imaju negativan EBITDA u 2019. godini i prijavitelji koji nemaju minimalni udio kapitala i rezervi (Pozicija AOP067 u GFI-POD) u pasivi 15% u 2019.). MSP-ovi koji su osnovani najviše 36 mjeseci prije dana podnošenja projektnog prijedloga (kako je propisano u poglavlju 1.5., str. 13., pokazatelj CO05), često u prvoj ili drugoj godini nakon osnivanja mogu imati negativne financijske rezultate zbog velikih početnih ulaganja, a već sljedeću godinu financijski rezultati nakon početnog ulaganja su u pravilu znatno bolji. Uvažavajući činjenicu da su mnogi potencijalni prijavitelji već predali, ili će uskoro predati godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu, predlažemo da se kao dokaz omogući dostava GFI-POD i za 2020. godinu, ukoliko je isti predan. Dostavom GFI-a za 2020. godinu prikazuje se realnija slika financijskog stanja prijavitelja u odnosu na GFI iz 2019. Iz navedenih razloga smatramo da bi iz natječaja neopravdano bila isključena poduzeća koja su dobrim poslovanjem u 2020. godini uspjela ostvariti navedeni uvjet. S poštovanjem, Dragan Kovačević Primljeno na znanje Razmotrit će se.
139 Darijan Vinter 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje Točka 21. - Odredba prema kojoj poslovni prihodi prijavitelja u 2019. godini trebaju iznositi najmanje 50 % ukupne vrijednosti projekta je nejasna jer se s jedne strane veličina poduzeća u sklopu ovog poziva utvrđuje na razini partnerskih i povezanih poduzeća a s druge strane procjenjuje se financijski kapacitet poduzeća temeljem ostvarenog prihoda samog prijavitelja u 2019. godini koji treba pokriti 50 % ukupne vrijednosti projekta koju čine i neprihvatljivi troškovi uključujući PDV koji je korisniku povrativ. Predlažem da se točka 21. formulira na način da se prijavitelju omogući dokazivanje odgovarajućih financijskih kapaciteta neovisno o ostvarenom poslovnom prihodu u 2019. godini Primljeno na znanje Razmotrit će se.
140 Apsolon 2.PRAVILA POZIVA, 5.5.Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Komentar se odnosi na zatvaranje financijske konstrukcije. Nacrtom poziva nisu sugerirani načini zatvaranja financijske konstrukcije. Predlažemo da se kroz službeni UzP zatvorena financijska konstrukcija osigura standardnim modelima zatvaranja financijske konstrukcije, kao što je to bio slučaj na natječaju Inovacije u S3 područjima. Točnije, da se zatvaranje financijske konstrukcije omogući trima modelima; i) financiranje kreditom banke, ii) financiranje vlastitim sredstvima ili iii) kombinirano financiranje. Primljeno na znanje Obzirom da prijavitelji ne trebaju dokazivati zatvorenu financijsku konstrukciju, moraju kroz bilancu dokazati mogućnost financiranja vlastitog udjela.
141 Ivana Horvat 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta S obzirom da je vjerojatno duže čekanje na dobivanje istih suglasnosti/rješenja/mišljenja, molimo izmjenu sljedećeg navoda za prihvatljivost projekta: - Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora, prije predaje projektne prijave, osigurati odgovarajuće suglasnosti/rješenja/mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim se daje suglasnost za gradnju, ukoliko je primjenjivo; da se izmijeni u - Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora, prije potpisa Ugovora o bespovratnim sredstvima, osigurati odgovarajuće suglasnosti/rješenja/mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim se daje suglasnost za gradnju, ukoliko je primjenjivo; Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost nadopune projektne dokumentacije.
142 Ivana Horvat 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta S obzirom na proceduru ishođenja građevinske dozvole, neovisnoj o volji prijavitelja, molimo izmjenu navoda prihvatljivosti projekta u: - Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora, prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, osigurati pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine, izdan prema propisima kojima se regulira gradnja građevina. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost nadopune projektne dokumentacije.
143 Projekt jednako razvoj d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta U točki 6.6. Prihvatljivost projekta navedeno je sljedeće: „Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora, prije predaje projektne prijave, osigurati pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine, izdan prema propisima kojima se regulira gradnja građevina;“ Predlažemo da se navedeno izmijeni na sljedeći način: „Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora, prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, osigurati pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine, izdan prema propisima kojima se regulira gradnja građevina;“. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost nadopune projektne dokumentacije.
144 Happtory d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta Molimo da razmotrite mogućnost da projekti koji uključuju gradnju osiguraju pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt te odgovarajuće suglasnosti / rješenja / mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim se daje suglasnost za gradnju, prije potpisa Ugovora o bespovratnim sredstvima ili barem u trenutku zadnje faze ocjenjivanja projekta (npr. prije donošenja Odluke o financiranju), a ne u trenutku predaje prijave. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost nadopune projektne dokumentacije.
145 Udruga Glas poduzetnika 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta Poštovani, Predlažemo da se jasno definira maksimalno trajanje projekta. Također, molimo da se dopusti prijava projekata koji su započeli u tekućoj godini – odnosno, onih projekata za koje je prijavljen početak izgradnje, ali ulaganje nije dovršeno. S poštovanjem, Udruga Glas poduzetnika Primljeno na znanje Maksimalno trajanje projekta određeno je datumom krajnjeg roka do kojeg isti može trajati a to je 30. rujna 2023. godine. Početak gradnje, ukoliko je ista započeta prije predaje projektne prijave, nije prihvatljiva sukladno GBER uredbi. Ipak, tehnička i druga dokumentacija vezana uz građevinsku komponentu bi bila razmotrit će se da bude prihvatljiva i prije same predaje projektne prijave.
146 ARS ILLYRICA d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta Točka 21. Predlažemo da se omogući da se postupak ocjene o potrebi procjene i/ili procjene utjecaja zahvata na okoliš provede do potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava jer se radi o ograničavajućoj odredbi obzirom na velik broj projekata koji će se prijaviti zbog čega će se stvoriti dodatan pristisak na nadležna tijela, a što je posebno problematično u kontekstu pandemije i preporuka/mjera Stožera civilne zaštite i NZJZ. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost nadopune projektne dokumentacije.
147 TICM 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta Vezano uz kriteri prihvatljivosti: "Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora, prije predaje projektne prijave, osigurati pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine, izdan prema propisima kojima se regulira gradnja građevina;" predlažemo da se izmjeni na način da rok za dostavu građevinske dozvole bude prije potpisa Ugovora o sufinaniranju, s obzirom da se proces dobivanja građevinske dozvole često oduži, a vrijeme između objave Poziva do predaje projektne prijave je relativno kratko. U slučaju da, ne svojom krivnjom, prijavitelj ne uspije dobiti građevinsku dozvolu prije isteka roka za prijavu, gubi mogućnost prijave na natječaj, što nije pravedno. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost nadopune projektne dokumentacije.
148 SPECULUM D.O.O. 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta Točka 6.6. Molim da razmotrite mogućnost da projekti koji uključuju gradnju, osiguraju pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt prije potpisa Ugovora o bespovratnim sredstvima, kao što je to slučaj na drugim pozivima. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost nadopune projektne dokumentacije.
149 TORA d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta Predlažemo da se točka 19 preformulira i glasi: „Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora, prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, osigurati pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/ rekonstrukcijom građevine, izdan prema propisima kojima se regulira gradnja građevina. Kod predaje projektne prijave prijavitelj prilaže potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdanje građevinske dozvole.'' Ovakve odredbe se već primjenjuju kod prijava projekata na druge natječaje, a time se eliminira problem kratkoće vremena za ishođenje građevinskih dozvola s klauzulom pravomoćnosti. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost nadopune projektne dokumentacije.
150 Milena Stanić 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga. - predlažemo izmjenu. Naime zbog covida ima mnogo projekata koji su započeti ali nisu dovršeni. Predlažemo da se takvim projektima omogući prijava na natječaj jer su oni upravo ciljana skupina ovog natječaja. Predlažemo izmjenu na način: Provedba projekta može biti započeta i prije prijave na natječaj, ali su prihvatljivi troškovi samo oni nastali nakon prijave. Konkretno, postoje tvrtke koje imaju glavni projekt i ishodovanu građevinsku dozvolu i krenule su u investiciju kada se desio Covid i stale su na primjerice temeljima za proizvodnu halu ili su izgradile samo dio proizvodne hale. Ovim projektom bi se financirao dovršetak izgradnje i nabava strojeva te implementirali ostali zahtjevani parametri natječaja pa bi cilj natječaja bio postignut. Ovdje nije jasno da li su oni prihvatljivi kao Prijavitelji na Natječaj, jer se kasnije u tekstu navodi "Projekt u trenutku podnošenja projektog prijedloga nije fizički niti financijski završen" što implicira da su takvi prijavitelji prihvatljivi, dok ih prije navedeni uvijet isključuje. Primljeno na znanje Ukoliko je projekt započet prije predaje projektne prijave, nije prihvatljiv sukladno GBER uredbi. Pojasnit će se.
151 Mia Vučevac 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta U točki 2.6. navedeno je da "Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga" znači li to da projekt započinje nakon objave Poziva u trenutku podnošenja Projektnog prijedloga a prije nego što je Projektni prijedlog prihvaćen? Troškovi koji su nastali od trenutka podnošenja Projektnog prijedloga bi ulazili u troškove koji će se financirati natječajem ako Projektni prijedlog bude prihvaćen ali će se nadoknaditi i troškovi nastali od trenutka podnošenja projektnog prijedloga do njegovog prihvaćanja. Primljeno na znanje Točno, ukoliko udovoljavaju uvjetima prihvatljivosti.
152 CEDRA Split j.d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta Točka 19 – Molimo da razmotrite izmjenu navedenog uvjeta te omogućite poduzetnicima da dostave Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole s obzirom na kratak rok te sporost institucija u postupku izdavanja pravomoćne građevinske dozvole. Sukladno navedenom, molimo da razmotrite opciju izmjene nacrta Poziva tako da se pravomoćna građevinska dozvola dostavi pri potpisu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Točka 21 – Molimo da razmotrite izmjenu navedenog uvjeta te omogućite poduzetnicima da dostave suglasnosti/rješenja/mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim se daje suglasnost za gradnju s obzirom na kratak rok te sporost institucija u postupku izdavanja navedenih suglasnosti/rješenja/mišljenja. Sukladno navedenom, molimo da razmotrite opciju izmjene nacrta Poziva tako da se suglasnosti/rješenja/mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim se daje suglasnost za gradnju dostavi pri potpisu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Djelomično prihvaćen Razmotrit će se mogućnost nadopune projektne dokumentacije.
153 SPES CONSULTING d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta „Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora, prije predaje projektne prijave, osigurati odgovarajuće suglasnosti/rješenja/mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim se daje suglasnost za gradnju, ukoliko je primjenjivo; dokazuje se <…>“ Poučeni iskustvima natječaja vezanih za energetsku učinkovitost u proizvodnim industrijama gdje je bilo potrebno dostaviti mišljenje/rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja da projekti nemaju negativan utjecaj na okoliš, molimo da se razmotri mogućnost internog pribavljanja traženih mišljenja (ako budu potrebna) u fazi evaluacije projekta kako bi se smanjio pritisak na prijavitelje, kao i djelatnike koji rade na izdavanju mišljenja. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost nadopune projektne dokumentacije.
154 SPES CONSULTING d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta Definirati maksimalno predviđeno trajanje projekta u mjesecima kako bi prijavitelji mogli projicirati troškove plaća i povezane troškove Nije prihvaćen Maksimalno trajanje projekta određeno je datumom krajnjeg roka do kojeg isti može trajati a to je 30. rujna 2023. godine.
155 Lidija Janjić 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta "Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora, prije predaje projektne prijave, osigurati pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine, izdan prema propisima kojima se regulira gradnja građevina;" Predlažem izmjenu navedenog teksta u: Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora, prije POTPISA UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA, mora osigurati pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine, izdan prema propisima kojima se regulira gradnja građevina". Na taj način omogućuje se prijava projekata poduzetnicima koji imaju glavni projekt i predali su zahtjev za građevinskom dozvolom, ali ona do trenutka prijave projektnog prijedloga nije izdana. Oni koji će dozvolu imati za par mjeseci, u projektu trenutno ne mogu sudjelovati, a novi natječaj nije u planu u dogledno vrijeme. Stoga, omogućite i takvima prijavu projekata. Vama ne igra ulogu, jer svaki prijavitelj potpisom ugovora obvezuje se projekte dovršiti do zadanog termina. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost nadopune projektne dokumentacije.
156 Jelić konzalting d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta Izmijeniti tekst "Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora, prije predaje projektne prijave, osigurati odgovarajuće suglasnosti/rješenja/mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim se daje suglasnost za gradnju, ukoliko je primjenjivo" u "Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora, prije POTPISA UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA , osigurati odgovarajuće suglasnosti/rješenja/mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim se daje suglasnost za gradnju, ukoliko je primjenjivo" Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost nadopune projektne dokumentacije.
157 Jelić konzalting d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta Obzirom na vrijeme zaprimanja projektnih prijedloga i zbog kratkog roka pripreme dokumentacije koja je potrebna u dijelu Prihvatljivosti projekta molimo da se ne ograničava na projekte koji su u fazi ishođenja građevinske dozvole. Naime, Covid 19 znatno je usporio i otežao postupak ishođenja potrebnih dozvola iz razloga što su raspoloživi resursi smanjeni sa ljudima koji izdaju akte zbog rizičnih skupina. Isto tako sam natječaj je dosta kasno objavljen što je dodatno stvaranje opterećenja prijaviteljima da se projekti koji imaju infrastrukturnu kompnentu moraju osigurati pravomoćnu građevinsku dozvolu te predlažemo da se uvjetuje pripremljena kompletna projektno-tehnička dokumentacija i predan Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole uz uvjet da pravomoćna građevinska dozvola mora biti dostavljena do trenutka sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Multiplikacijski efekt ovakvih projekata, koji uključuju izgradnju, je znatno veći na cjelokupno gospodarstvo a pogotovo na druge sektore kao što je građevina. S toga molimo da se uvede kriterij dostave građevinske dozvole do trenutka sklapanja Ugovora jer Prijavitelji ne mogu utjecati na brzinu izdavanja akata o građenju a zbog povećanog rizika dovodimo u pitanje veliki broj prijavitelja koji su započeli postupak projektiranja i pripremu za prijavu na ovaj poziv. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost nadopune projektne dokumentacije.
158 Stevo Žufić 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga da bi malo dalje u istom poglavlju bilo navedeno da projekt u trenutku podnošenja ne smije biti dovršen šta sugerira da se može započeti ali ne smije se dovršiti projekt prije prijave. Predlažem da se jedna od tih formulacija izbaci, konkretno da ne smije biti dovršeno. Primljeno na znanje Ukoliko je projekt započet prije predaje projektne prijave, nije prihvatljiv sukladno GBER uredbi. Pojasnit će se.
159 Deloitte d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Iz točke 7.7. „Prihvatljive projektne aktivnosti: koja su ulaganja dozvoljena?“ i 10.10. „Prihvatljive kategorije troškova“ nije u potpunosti jasno jesu li kroz ovaj Poziv prihvatljiva ulaganja u mjere energetske učinkovitosti kao što je npr. postavljanje solarne elektrane na krovu zgrade čija će se izgradnja sufinancirati kroz Poziv. Iz Poziva je jasno kako se potpora ne može dodijeliti za ulaganje u projekte energetske učinkovitosti gdje glavni cilj ulaganja nije ulaganje za koje se po ovom pozivu dodjeljuje regionalna potpora, no nije u potpunosti jasno mogu li se aktivnosti/mjere energetske učinkovitosti uopće sufinancirati u projektima u kojima projektne aktivnosti koje se odnose na ulaganja u projekte energetske učinkovitosti nisu glavni cilj provedbe projekta. Predlažemo da se navedeno dodatno pojasni. Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
160 ITRS d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Poštovani, Uz ograničenje na udio u ukupnom broju troškova u ovom natječaju i zakonsko ograničenje iznosa de minimis troškova je vrlo teško ponuditi dobro rješenje sustava grijanja i hlađenja objekta sustavom dizalice topline čak i za male i srednje poduzetnike. Predlažemo da se trošak ugradnje samog sustava sufinancira iz drugih izvora financiranja, a ne de minimis potpora, da bi se omogućilo prijaviteljima da mogu ugrađivati adekvatne sustave grijanja i hlađenja objekta dizalicama topline, a koji će ostvariti i značajnije uštede energije od većine drugih dopuštenih mjera. Također molimo pojašnjenje da li je prihvatljiva mjera ugradnje fotonaponske elektrane, obzirom da je ista u skladu s ciljevima projekta i smjernicama o zelenom poslovanju. Nije prihvaćen Mjere koje se odnose na proizvodnju energije (uključivo i za vlastite potrebe) nisu prihvatljive u okviru regionalne potpore te se stoga njihovo uvođenje omogućeno kroz de minimis potpore.
161 Apsolon 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Komentar se odnosi na prihvatljivu kategoriju troška koja bi se odnosila na poslovanje zasnovano na računarstvu u oblaku (engl. Cloud computing) Sugeriramo da se pod prihvatljive kategorije troškova omoguće izdaci za poslovanje zasnovano na računarstvu u oblaku kroz uvođenje modela koji nisu u vlasništvu tvrtke, poput primjerice softvera kao usluge (engl. Software as a Service) ili platforme kao usluga (engl. Platform as a Service). S obzirom na to da bi navedeni modeli bili u potpunosti usklađeni s Digitalnom strategijom EU te značajnim prednostima nad tradicionalnom pristupu poslovanja koje pružaju, kao i činjenici da se veliki dio digitalnih alata i softvera niti ne može nabaviti drugačijim putem od modela računarstva u oblaku, predlažemo da se isti uvrste u prihvatljive kategorije troškova. Nije prihvaćen Sukladno definicijama državnih potpora koje se dodjeljuju putem ovog Poziva najam cloud usluga (SaaS, PaaS) nije prihvatljiv trošak.
162 Apsolon 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Komentar se odnosi na dokumentaciju kojom se u provedbi dokazuju izdaci vezani uz rad na temelju radnog odnosa: Mjesečni izvještaji o radu Praksa na zadnjem natječaju (IRI 2) je bila da nije potrebno dostavljati mjesečna izvješća o radu u sklopu Zahtjeva za nadoknadom sredstava za osobe koje rade na projektu. U cilju administrativnog rasterećenja poduzetnika predlažemo da dobru praksu s IRI 2 natječaja prenesete i na ovaj poziv. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
163 Apsolon 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Komentar se odnosi na određeni disparitet između opisa prihvatljivih kategorija troškova i opisa prihvatljivih projektnih aktivnosti. Naime, navedene prihvatljive projektne aktivnosti nisu u potpunosti potkrijepljene s prihvatljivim kategorijama troškova, poput primjerice u kateogoriji Potpora za savjetodavne usluge u korist MSP-ova. U istoj se kao prihvatljiva aktivnost navodi “izrada planova i strategija digitalizacije poduzeća”, dok se u prihvatljivim kategorijama troškova navodi “usluga pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama..” Drugim riječima, takva neusklađenost aktivnosti i troškova ograničava sve prijavitelje koji bi potencijalno željeli u troškove savjetodavnih usluga uključiti digitalnu komponentu projekta, u odnosu na prijavitelje koji će prijavljivati troškove usluga pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitete. Shodno navedenom, sugeriramo usklađivanje opisa prihvatljivih kategorija troškova i opisa prihvatljivih projektnih aktivnosti. Prihvaćen Bit će pojašnjeno.
164 Apsolon 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Komentar se odnosi na prihvatljive aktivnosti u okviru kategorije ulaganja regionalne potpore. Sugeriramo da se detaljnije objasni aktivnost pod rednim brojem 8. “Uvođenje IT alata kojima se doprinosi boljem pozicioniranju MSP-ova na domaćim i stranim tržištima”. Naime, iz trenutne formulacije aktivnosti poprilično je nejasno o kakvoj se vrsti IT alata radi, kao i činjenici da je pojam IT alata vrlo širok i kompleksan te je zbog toga nužno dodatno objašnjenje spomenutog termina kako bi se isti mogao jasnije povezati s ciljevima poziva. Nije prihvaćen Obzirom se radi o popisu aktivnosti koja nije iscrpna niti isključujuća već služi kao orijentir u sklopu regionalne potpore, radi se o nematerijalnoj imovini koja se kao takva vodi u poslovnim knjigama i mora biti vezana uz projektnu prijavu i pripadajuće aktivnosti.
165 Udruga Glas poduzetnika 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Poštovani, kao prihvatljive aktivnosti koje se odnose na inovacije procesa i organizaciju poslovanja navedeni su „uvođenje novih zelenih poslovnih modela“, „uvođenje poslovnih modela za povećanje iskoristivosti resursa i smanjivanje otpadnih materijala“ i „uvođenje poslovnih modela otpornih na rizike i vanjske utjecaje“ bez navođenja konkretnih primjera mogućih inovacija procesa i inovacija organizacije zbog čega ovaj dio nije dovoljno jasan. Radi jednoznačnog utvrđivanja, od strane prijavitelja, mogućih prihvatljivih aktivnosti koje se odnose na inovacije, molimo da se navedu konkretni primjeri nekih od mogućih prihvatljivih aktivnosti inovacija procesa i inovacija organizacije poslovanja koji se mogu primijeniti u djelatnosti prerađivačke industrije. Nadalje, molimo da se dodatno pojasni aktivnost „uvođenje tehnoloških mjera i drugih zahvata u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa te koje rezultiraju smanjenjem CO2 u procesima“ koja je navedena kao prihvatljiva projektna aktivnost ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu (regionalne potpore) ili da se navedu neke od prihvatljivih mjera u sklopu predmetne aktivnosti, s obzirom na to da je u natječaju na drugom mjestu navedeno da glavni cilj projekta ne može biti energetska učinkovitost. Znači li to da prijavitelji mogu prijaviti mjere energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije kao što je fotonaponska elektrana pod uvjetom da to nije glavni cilj projekta? Vezano za prihvatljive aktivnosti ulaganja u materijalnu imovinu – regionalne potpore, molimo navesti da je prihvatljiva aktivnost i ulaganje u popratne objekte koji se koriste u proizvodne svrhe, kao što je objekt skladišta koji se koristi u proizvodne svrhe. Također, vezano za potpore za usavršavanje djelatnika, kao moguće prihvatljive aktivnosti navedene su sljedeće aktivnosti: „jačanje digitalnih vještina zaposlenika“; „usavršavanje zaposlenika za primjenu novih tehnologija i tehnoloških rješenja i ekoloških principa u proizvodnom procesu“; „usavršavanja zaposlenika za primjenu novih poslovnih modela“. U skladu s tim, molimo navesti kao prihvatljivu aktivnost i obuku, odnosno usavršavanje djelatnika za rad na strojevima i opremi koji su nabavljeni u sklopu projekta. S poštovanjem, Udruga Glas poduzetnika Nije prihvaćen 1) prijavitelj prema svojim potrebama određuje potrebne aktivnosti koje se odnose na inovacije procesa i organizacije poslovanja. Definicije su navedene u Pojmovniku, a u točki 2.7. je navedena neiscrpna lista primjera s ciljem olakšavanja razumijevanja mogućih aktivnosti. Lista primjera nije konačna niti je prijavitelj dužan odabrati bilo koji od navedenih primjera. 2) mjere nergetske učinkovitosti odnose se na proces ili proizvod a ne na proizvodnju energije, koja nije obuhvaćena regionalnom potporom i ne može biti osnovna svrha ulaganja 3) navedena lista primjera aktivnosti nije iscrpna niti isključujuća
166 Apsolon 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Komentar se odnosi na potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja. S obzirom na to da se pozivom želi potaknuti MSP-ove na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima i proizvodnim procesima, sugeriramo da se točka 9. Potpora za inovacije procesa - Prihvatljive su, ne isključivo, aktivnosti poput uvođenja novih zelenih poslovnih modela, upotpuni aktivnošću uvođenja novih poslovnih modela temeljenih na digitalnom. Nije prihvaćen Navedena lista primjera aktivnosti nije iscrpna niti isključujuća.
167 Apsolon 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Komentar se odnosi na prihvatljive aktivnosti u okviru kategorije ulaganja regionalne potpore. Sugeriramo da se aktivnost 4. regionalnih potpora - uvođenje rješenja za digitalizaciju i optimizaciju proizvodnih radnih procesa, upotpuni aktivnošću transformacije i optimizacije proizvodnih radnih procesa. Naime, kako bi se ispunila svrha poziva, procesi pojedinih tvrtki neće se moći optimizirati već će biti potrebno u potpunosti transformirati poslovni proces te uvesti nove modele poslovanja. Nije prihvaćen Navedena lista primjera aktivnosti nije iscrpna niti isključujuća.
168 LEA TROJNAR MUSTAK 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Opis jedne od aktivnosti koja može biti sufinancirana regionalnim potporama navedeno je "uvođenja tehnoloških mjera i drugih zahvata u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa te koje rezultiraju smanjenjem CO2 u procesima" predlažem da se ova aktivnost malo detaljnije pojasni jer je pod Kriteriji isključenja, redni broj 10, navedeno da se potpora ne dodjeljuje za: "za ulaganje u projekte energetske učinkovitosti i projekte energetske učinkovitosti zgrada gdje glavni cilj ulaganja nije ulaganje za koje se po ovom pozivu dodjeljuje regionalna potpora". Te dvije stavke u Pozivu su zbunjujuće jer što zapravo znače "tehnološke mjere i drugi zahvati koji uvođenjem u radni i proizvodni proces rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa te rezultiraju smanjenjem CO2"? Zvuči upravo kao opis projekta energetske učinkovitosti. Prihvaćen Bit će pojašnjeno.
169 Jelić konzalting d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Potrebno je proširiti prihavljive aktivnosti: - Dubinsko snimanje postojećeg stanja, prikupljanje i analiza podataka o procesima, kvaliteti, proizvodima, proizvodnim resursima i zaposlenicima s ciljem unapređenja radnog procesa ili sustava kvalitete. - Projekt unapređenja proizvodnje u vidu povećanja produktivnosti i fleksibilnosti prema smjernicama industrije 4.0: a) Organizacija proizvodnje – standardizacija i odabir push-pull strategije b) Digitalizacija procesa proizvodnje (prelazak s papira na IT sustave) c) Izrada layout-a proizvodnog pogona prema smjernicama industrije 4.0 - Implementacija/izvođenje Industrije 4.0 i IIoT (Industrial Internet of Things) rješenja a) Implementacija novih fleksibilnih proizvodnih automatiziranih linija b) Implementacija software-skih rješenja za poboljšanje organizacije i praćenje proizvodnje prema smjernicama industrije 4.0 c) Vođenje projekta (konzultant inženjer) te administrativni dio projekta - (konzultant administrator) d) Nabava opreme 1. Strojevi, alati, roboti, 3D printeri... 2. Proizvodne linije 3. IT oprema, IT usluge i računalne mreže… 4. Uvođenje brzog interneta - Specijalni software-i za unaprjeđenje pojedinih poslovnih procesa - Puštanje u pogon i obrazovanje i obuka korisnika/radnika - Edukacija zaposlenika za sigurnost, zaštitu podataka i sl. Nije prihvaćen Navedena lista primjera aktivnosti nije iscrpna niti isključujuća.
170 Jelić konzalting d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Savjetodavne usluge u korist MSP-ova potrebno je proširiti na način da se uključe aktivnosti Izrada idejnog rješenja te usluge konzultanata oko definiranja potrebnih aktivnosti za digitalizaciju i automatizaciju proizvodnih/poslovnih procesa koji će nastati u fazi pripreme projektne prijave. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
171 Jelić konzalting d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Što znači prihvatljive su, ne isključivo? Molimo da se u prihvatljive aktivnosti dodaju uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni i radni proces. Proširiti u dijelu uvođenje sustava za praćenje i optimizaciju energije i vode na resurse za proizvodnju. Da li uvođenje IT alata kojima se doprinosi boljem pozicioniranju MSP-ova na domaćim i stranim tržištima i web shop? Nije prihvaćen Prijavitelj prema svojim potrebama određuje potrebne aktivnosti koje se odnose na inovacije procesa i organizacije poslovanja. Definicije su navedene u Pojmovniku, a u točki 2.7. je navedena neiscrpna lista primjera s ciljem olakšavanja razumijevanja mogućih aktivnosti. Lista primjera nije konačna niti je prijavitelj dužan odabrati bilo koji od navedenih primjera.
172 Stevo Žufić 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? 2.7. Pod E se spominje studija izvodljivosti a drugdje investicijska studija pa je pitanje kakva se studija radi. Prihvaćen Bit će pojašnjeno.
173 BORNA ZRINŠČAK 2.PRAVILA POZIVA, 10.10.Prihvatljive kategorije troškova Komentar se odnosi na neusklađenost vremenskog intervala i načina na koji se računa i budžetira trošak plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja u poglavlju 2. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja (članak 29. Uredbe Komisije (EU) br.651/2014 i Uredbe 2017/1084) za Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja. Naime, u točki 1. “Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja (troškovi koji proizlaze iz ugovora o radu između poslodavca i zaposlenika) koji će raditi na provedbi projekta tj. aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja ...” pojavljuju se dvije različite formulacije, gdje se u prvom dijelu (odlomak a) za radno mjesto na kojem postoji djelatnik zaposlen kod prijavitelja na dan objave poziva i odlomak b) za novozaposlenog djelatnika) navodi kako se za izračun troška plaća uvažavaju platne liste zaposlenika za zadnjih 12 mjeseci koji prethode mjesecu objave Poziva, dok se u popisu popratne dokumentacije za izračun troška plaća (odlomak “U okviru projektnog prijedloga potrebno je dostaviti sljedeće potporne dokumente”) navodi kako je za isti potrebno dostaviti platne liste za razdoblje od 12 mjeseci koji prethode podnošenju projektnog prijedloga. Sugeriramo da uskladite navedene formulacije s ciljem jasnijeg razumijevanja načina izračuna i budžetiranja troškova plaća, odnosno za koje mjesece je potrebno dostaviti platne liste. Prihvaćen Isto će se uskladiti.
174 Happtory d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 10.10.Prihvatljive kategorije troškova U dijelu 1.7. Obveze koje se odnose na državne potpore u sekciji E) Potpore male vrijednosti nije navedeno ograničenje da troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i neophodne projektno-tehničke dokumentacije moraju biti u iznosu do najviše 4% ukupne vrijednosti projekta. Budući da informacije u ovom dijelu 2.10. i dijelu 1.7. nisu usklađene, molimo uskladiti tj. izbaciti ograničenje od 4% ako ono nije potrebno. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
175 Happtory d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 10.10.Prihvatljive kategorije troškova Molimo jasnije specificirati jesu li u sklopu Potpora za inovacije pocesa i organizaciju poslovanja ili u sklopu Potpora za savjetodavne usluge MSP-ova prihvatljivi troškovi vanjskih usluga za uvođenje novih poslovnih/organizacijskih modela. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na sam dokument koji je na e-savjetovanju već na kategorizaciju pojediinog troška u sklopu potencijalne projektne priajve za što će se omogučiti postavljanje pitanja putem ČPP-a.
176 Udruga Glas poduzetnika 2.PRAVILA POZIVA, 10.10.Prihvatljive kategorije troškova Poštovani, kod prihvatljivih troškova za aktivnosti koje podliježu potporama male vrijednosti, konkretno „Troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i neophodne projektno-tehničke dokumentacije - Prijavnog obrasca i Investicijske studije s proračunom projekta“, molimo navesti da su prihvatljivi i troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, kao što je izrada glavnog projekta za projekte koji predviđaju gradnju. S poštovanjem, Udruga Glas poduzetnika Primljeno na znanje Razmotrit će se.
177 Apsolon 2.PRAVILA POZIVA, 10.10.Prihvatljive kategorije troškova Komentar se odnosi na potpore za usavršavanje; w) troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje. Sugeriramo da se u ovom segmentu dodaju i troškovi smještaja polaznika usavršavanja. Prihvaćen Prihvaćeno.
178 ARS ILLYRICA d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 10.10.Prihvatljive kategorije troškova Ulaganje u materijalnu imovinu c) - Predlažemo da se troškovi komunalnih i vodnih doprinosa priznaju retroaktivno jer nastaju u fazi ishođenja građevinske dozvole. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
179 HGK 2.PRAVILA POZIVA, 10.10.Prihvatljive kategorije troškova U smislu promicanja razvoja IT sektora u Republici Hrvatskoj kroz održiva partnerstva između privatnih kompanija, državnih institucija, međunarodnih organizacija u cilju poboljšanja konkurentnosti i razvoja sektora i kapaciteta poduzeća, povećavanja tržišta te sudjelovanja u odlučivanju i regulatornom postupku na nacionalnoj i međunarodnoj razini, Udruženje za informacijske tehnologije HGK predlaže dopunu prihvatljivih troškova. Predlaže se u popis prihvatljivih troškova uvrstiti i trošak najma SW/opreme, a ne isključivo sredstava za kupnju, jer postoje neke tehnologije/rješenja koja se mogu nabaviti samo kao pretplata (i u cloudu). Europska komisija preporuča uporabu clouda (koji zapravo ima sva rješenja u modelu najma), a onemogućivanje clouda je u suprotnosti s preporukama zelene tranzicije za IT. Na ovaj bi se način omogućilo poduzetnicima da imaju obje opcije tamo gdje mogu birati između kupnje i clouda, kao i pristup nekim tehnologijama koje su im dostupne samo u modelu pretplate. Nije prihvaćen Sukladno definicijama državnih potpora koje se dodjeljuju putem ovog Poziva najam cloud usluga nije prihvatljiv trošak.
180 BICE doo 2.PRAVILA POZIVA, 10.10.Prihvatljive kategorije troškova Ulaganje u materijalnu imovinu - f) nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač. - Molimo da se uzme u obzir i kupnja RABLJENIH strojeva i opreme, kvalitetnih i eventualno sa garancijom, čime se sa manje uloženim sredstava osigurava isti cilj projekta. Mikro poduzetnicima je, pogotovo u ovim uvjetima, teško financirati novu opremu. Nije prihvaćen Radi se o neprihvatljivom trošku temeljem Pravilnika o prihvatljivosti izdataka izuzev troškova amortizacije.
181 CEDRA Split j.d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 10.10.Prihvatljive kategorije troškova Ulaganje u materijalnu imovinu – Molimo da uz navedene troškove u obzir uzmete i trošak kupovine proizvodnih pogona/hala/zgrada/poslovnih prostorija i drugo. Ukoliko je prihvatljiv trošak gradnje, bilo bi nužno da se omogući i kupovina poslovnih prostora/zgrada kao prihvatljiv trošak. Nije prihvaćen Radi se o neprihvatljivom trošku temeljem Pravilnika o prihvatljivosti izdataka.
182 AS KONZALTING j.d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 10.10.Prihvatljive kategorije troškova Ulaganje u materijalnu imovinu - što u Prihvatljive troškove ne stavite kupovinu hala/ zgrada/ zemljišta za izgradnju istih? Već kad sve ostale aktivnosti koje bi išle uz istu imaju kao prihvatljiv trošak! Naime puno poduzetnika upravo planira kupiti za proširenje proizvodnje zgrade / objekte / hale/ već što...ali ovim Natječajem nije to moguće. Bilo bi dobro staviti i kupnju istih pa osigurajte se da ne smiju prodati barem 10 godina poslije... Nije prihvaćen Radi se o neprihvatljivom trošku temeljem Pravilnika o prihvatljivosti izdataka.
183 Happtory d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 11.11.Neprihvatljivi troškovi Molimo pojašnjenje stavke neprihvatljivih troškova IT, komunikacijska i ostala oprema za redovito poslovanje. Budući da je u prihvatljivim troškovima u sklopu regionalne potpore navedeno da su prihvatljivi troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver) te da je jedan od ciljeva i doprinos digitalizaciji poduzetnika u cjelokupnom poslovanju, nije jasno na što se točno misli kada se navodi da su neprihvatljive IT, komunikacijska i ostala oprema za redovito poslovanje i kako bi se u slučajevima uvođenja novih tehnoloških rješenja u proizvodne i poslovne procese mogla napraviti distinkcija između IT/komunikacijske opreme za redovno poslovanje, kada će neminovno ta oprema postati oprema koja se koristi u redovnom poslovanju? Primljeno na znanje Pitanje nije vezano za dokument koji je na e-savjetovanju već se veže za prihvatljivost pojedinih troškova i same projektne prijave za što će biti omogućeno postavljanje takvih pitanja u sklopu ČPP-a tijekom trajanja Poziva.
184 CEDRA Split j.d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 11.11.Neprihvatljivi troškovi Točka 6 – Molimo da izuzmete navedeni neprihvatljiv trošak „IT, komunikacijska i ostala oprema za redovito poslovanje“. Predmet Poziva navodi kako će se podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili DIGITALNE tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa. Smatramo da se ovim natječajem treba omogućiti i nabava IT opreme za redovito poslovanje, s obzirom kako je naglasak u ovom natječaju na digitalizaciji poslovnih procesa te smatramo da redovito poslovanje također upada u to i da će se nabavkom IT opreme također doprinijeti u pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka RH. Nije prihvaćen Svrha poziva je prvenstveno unaprjeđenje proizvodnje, sekundarno optimizacije poslovnih procesa i poslovanja koji su moraju promijeniti i uskladiti s novim stanjem s naglaskom na zeleno i digitalno. Redovno poslovanje poduzetnika bez konkretne proizvodne investicije neće biti predmetom sufinanciranja po navedenom Pozivu.
185 Jelić konzalting d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 11.11.Neprihvatljivi troškovi Obzirom da aktivnosti nastup na sajmovima nisu predviđene ovim pozivom potrebno je maknuti i troškove koji su vezani uz iste a to je “Troškovi transporta, putni troškovi i troškovi smještaja povezani s nastupom na sajmovima“ Nije prihvaćen Isto se nalazi u poglavlju 2.11. Neprihvatljivi troškovi i radi jasnije komunikacije prema korisnicima zadržati ćemo navedeni izričaj.
186 Jelić konzalting d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 11.11.Neprihvatljivi troškovi Iz neprihvatljivih troškova maknuti kod opisa operativni troškovi poslovanja telekomunikacije, grijanje i sl. jer isti su stavljeni u kategoriju prihvatljivih troškova pod neizravne troškove. Nije prihvaćen U nastavku komentiranog teksta navedeno je "ukoliko nisu opravdani temeljem dodijeljene Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja" jer svi projekti neće nužno imati troškove u sklopu ovakvog tipa potpore.
187 Apsolon 2.PRAVILA POZIVA, 14.14.Pristupačnost za osobe s invaliditetom  Sugeriramo da se u prihvatljive načine postizanja pristupačnosti osoba s invaliditetom uključe i aktivnosti koje se odnose na pristupačnost građevine. Primljeno na znanje Navedeno je prepoznato u Uputama o provedbi horizontalnih načela OPKK te je isto prihvatljivo.
188 Apsolon 2.PRAVILA POZIVA, 15.15.Održivi razvoj  Komentar se odnosi nejasno definiranu prihvatljivosti troškova povezanih s uvođenjem obnovljivih izvora energije u razvoju projekta. Naime, kao primjer dodatnih aktivnosti za povećanje učinkovitosti resursa u sklopu održivog razvoja ističe se integriranje obnovljivih izvora energije u razvoj projekta te se u sklopu kontrolne liste za ocjenjivanje kvalitete za ovu kategoriju mogu ostvariti maksimalno 2 boda. S druge strane, u prihvatljivim kategorijama troškova ne navode se izdaci povezani s uvođenjem obnovljivih izvora energije, što ukazuje na činjenicu kako isti nisu prihvatljivi za sufinanciranje u sklopu ovdje predloženog Poziva. Sugeriramo da konkretizirate pitanje prihvatljivosti troškova uvođenja obnovljivih izvora energije ili da jasnije objasnite na koji način bi obnovljivi izvori energije trebali biti integrirani u razvoj projekta. Prihvaćen Dodatno će se pojasniti u sklopu de minimis potpore.
189 Ivana Horvat 3.KAKO SE PRIJAVITI, 1.1.Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Molimo izmijeniti kod 7. Infrastrukturna komponenta projekta - da kod predaje projektnog prijedloga nije potrebno priložiti pravomoćnu građevinsku dozvolu, već da je kod predaje projektnog prijedloga dovoljno priložiti važeću i pravomoćnu lokacijsku dozvolu i ovjereni glavni projekt s ovjerenim troškovnikom, a da je pravomoćnu građevinsku dozvolu potrebno dostaviti prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost nadopune projektne dokumentacije.
190 BORNA ZRINŠČAK 3.KAKO SE PRIJAVITI, 1.1.Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Sugeriramo da se pri predaji projektne prijave za prijavitelje koji imaju komponentu gradnje/rekonstrukcije objekta omogući dostava pravomoćne građevinske dozvole u trenutku zatvaranja financijske konstrukcije, a da pri predaji projektnog prijedloga bude dovoljno imati predan zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost nadopune projektne dokumentacije.
191 Darijan Vinter 3.KAKO SE PRIJAVITI, 1.1.Izgled i sadržaj projektnog prijedloga 7. Infrastrukturna komponenta - Uvažavajući činjenicu da je poziv u svemu usmjeren i na smanjenje utroška energije, povećanje energetske učinkovitosti, smanjenje emisije stakleničkih plinova, smanjenje potrošnje primarne energije itd., potrebno je nedvojbeno i jasno precizirati metodologiju izračuna ušteda energije, pogotovo uvažavajući činjenicu da je isto predmet ocjene kvalitete projektnog prijedloga. Prihvaćen Bit će pojašnjeno.
192 Valzor d.o.o. 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.3. Rok za predaju projektnog prijedloga Krajnji rok za predaju projektnih prijedloga bi trebao biti minimalno 90 dana, a u svrhu kvalitetne pripreme investicija proizvodnih poduzeća. Nije prihvaćen S obzirom na kratke rokove za provedbu navedenog Poziva koji je uvjetovan mehanizmom REACT-EU i ograničenjma vezanim uz važenje Karte regionalnih potpora do kraja 2021. godine te potrebnu brzinu provedbe postupka dodjele, navedeni prijedlog nije moguće prihvatiti.
193 Ivana Horvat 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.3. Rok za predaju projektnog prijedloga Molimo da krajnji rok dostave projektnih prijedloga bude najmanje 90 dana od datuma objave Poziva, kako bi se osiguralo dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu i infrastrukturnih projektnih prijedloga. Nije prihvaćen S obzirom na kratke rokove za provedbu navedenog Poziva koji je uvjetovan mehanizmom REACT-EU i ograničenjma vezanim uz važenje Karte regionalnih potpora do kraja 2021. godine te potrebnu brzinu provedbe postupka dodjele, navedeni prijedlog nije moguće prihvatiti.
194 Ivana Horvat 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.3. Rok za predaju projektnog prijedloga S obzirom da je riječ o većim i složenijim projektima, koji zahtijevaju veliki financijski i ljudski angažman, molimo da Poziv zaista i bude otvoren do krajnjeg roka, odnosno molimo da ne iskoristite opciju "zatvaranja projekta u slučaju potrebe za obustavljanjem ili zatvaranjem Poziva prije nego što bude predviđeno Uputama". Naime, takvim postupanjem mnogi kvalitetni projekti u pripremi ne bi bili uopće predani, a ponajviše infrastrukturni projekti, koji ovise i o izradi projektno-tehničke dokumentacije te izdavanju dozvola. Riječ je o dugo iščekivanom natječaju i može se očekivati brzo dostizanje iskorištenja alokacije, ali molimo da Poziv zaista i bude otvoren do krajnjeg roka koji će biti naveden u Uputama, te da se uzmu u vrednovanje svi projekti koji se predaju do krajnjeg roka iz Uputa, kako bi se izbjegla svaka sličnost s "najbržim prstom". Nije prihvaćen Radi se o privremenom pozivu, u kojem slučaju nije moguće zatvaranje poziva prije isteka roka, već se svi pristigli projektni prijedlozi vrednuju i formira se rang lista te se financiraju najkvalitetniji projektni prijedlozi u okviru raspoložive alokacije.
195 Dragan Kovačević 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.3. Rok za predaju projektnog prijedloga Budući da nije moguće točno procijeniti trajanje postupka izdavanja pravomoćne građevinske dozvole za projekte sa infrastrukturnom komponentom, te imajući u vidu visoku cijenu projektne dokumentacije za ovaj tip projekata, ulaganje u izradu dokumentacije kod MSP-ova predstavlja prilično veliki financijski rizik prije same objave uvjeta natječaja. Tek objavom nacrta natječaja putem e-Savjetovanja, velik broj prijavitelja dobio je dovoljno informacija da li je uopće prihvatljiv kao prijavitelj i da li može preuzeti financijski rizik ulaganja vezan uz izradu projektne dokumentacije. Zakonska obveza za izdavanje građevinske dozvole od strane relevantnog upravnog odjela JLRS je 30 dana, uz dodatnih 15 dana da dozvola postane pravomoćna. Sukladno navedenom, molimo Vas da rok za predaju dokumentacije na natječaj bude najmanje 60 do 90 dana od datuma objave natječaja, kako bi se ostavilo dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu projektnog prijedloga, izradu projektne dokumentacije i ishodovanje pravomoćne građevinske dozvole. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost nadopune projektne dokumentacije.
196 Ivana Horvat 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.4. Dodatne informacije uz projektni prijedlog Molimo da krajnji rok dostave projektnih prijedloga bude najmanje 90 dana od datuma objave Poziva, kako bi se osiguralo dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu i infrastrukturnih projektnih prijedloga. Nije prihvaćen S obzirom na kratke rokove za provedbu navedenog Poziva koji je uvjetovan mehanizmom REACT-EU i ograničenjma vezanim uz važenje Karte regionalnih potpora do kraja 2021. godine te potrebnu brzinu provedbe postupka dodjele, navedeni prijedlog nije moguće prihvatiti.
197 Apsolon 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.4. Dodatne informacije uz projektni prijedlog Komentar se odnosi na važne indikativne vremenske okvire. Nacrtom poziva navedeno je kako rok za podnošenje projekntih prijedloga ne može biti kraći od 30 dana. Sugeriramo da se kroz službeni UzP omogući da rok za podnošenje projektnih prijedloga ne bude kraći od 90 dana od dana objave Poziva s obzirom na to da se radi o projektima koji iziskuju podnošenje kompleksne projektne dokumentacije (prijavni obrazac, investicijska studija) te u slučaju komponente izgradnje izradu glavnog projekta, prethodnih uvjeta za ishođenje pravomoćne građevinske dozvole, kao i same građevinske dozvole te druge popratne dokumentacije. Nije prihvaćen S obzirom na kratke rokove za provedbu navedenog Poziva koji je uvjetovan mehanizmom REACT-EU i ograničenjma vezanim uz važenje Karte regionalnih potpora do kraja 2021. godine te potrebnu brzinu provedbe postupka dodjele, navedeni prijedlog nije moguće prihvatiti.
198 HGK  , 4.POSTUPAK DODJELE Kao kriterij odabira korisnika predviđenih potpora daje se tablica koja ne uključuje bodove za implementaciju kružnog gospodarstva. Kako je predmetno navedeno u poglavlju 1.5 kao cilj poziva, trebalo bi se i bodovno vrednovati. Dakle, predlaže se i tu dodati bodovanje za - Uvođenje kružnog, resursno učinkovitog gospodarstva u sektor proizvodnje. Nije prihvaćen Kriteriji odabira navedeni u Pozivu u predmetnoj tablici poglavlja 4.2. definirani su zajedničkim nacionalnim pravilima i kao takvi ne mogu se mijenjati. Doprinos ostvarenju zelenih ciljeva (klimatskih i energetskih ciljeva EU za 2030.) vrednuje se u sklopu kriterija Vrijednost za novac.
199 NEP-054, obrt za usluge savjetovanja, vl. Luka Matić 4.POSTUPAK DODJELE, 4.2. Provođenje postupka dodjele Budući da se poziv odnosi na digitalnu i zelenu tranziciju, predlažem da se doprinos održivom razvoju ne boduje samo kroz eventualne dodatne aktivnosti koje bi prijavitelji predlagali. Nije prihvaćen Svrha poziva je iskorak poduzetnika, dakle dodatne aktivnosti s ciljem zelene i digitalne tranzicije. Kriteriji vrednovanja moraju biti transparentni i primjenjivi na sve prijavitelje i projekte.
200 Integer savjetovanje j.d.o.o. 4.POSTUPAK DODJELE, 4.2. Provođenje postupka dodjele "U slučaju da dva ili više projektnih prijedloga još uvijek imaju isti broj bodova, prednost će se dati projektnom prijedlogu za koji je zatražen niži iznos potpore." Smatram da je ostalo nejasno kako će se rangirati projekt ako imaju isti zatraženi iznos potpore? Predlažem uvesti neki kriterij koji će i taj teoretski slučaj riješiti, primjerice ranije vrijeme prijave, pa ako je i to isto, slučajni odabir. Nije prihvaćen U slučaju da dva ili više projektnih prijedloga imaju isti broj bodova, na rang listi prednost će se dati projektnom prijedlogu koji je ostvario veći broj bodova po kriteriju 1. "Vrijednost za novac koju projekt nudi". U slučaju da dva ili više projektnih prijedloga još uvijek imaju isti broj bodova, prednost će se dati projektnom prijedlogu koji je ostvario veći broj bodova po kriteriju 3. "Provedbeni kapaciteti". U slučaju da dva ili više projektnih prijedloga još uvijek imaju isti broj bodova, prednost će se dati projektnom prijedlogu koji je ostvario veći broj bodova po kriteriju 2. "Financijska održivost projekta". U slučaju da dva ili više projektnih prijedloga još uvijek imaju isti broj bodova, prednost će se dati projektnom prijedlogu za koji je zatražen niži iznos potpore. Kako je propisano Zajedničkim nacionalnim pravilima, načelo prvenstva prema datumu i vremenu podnošenja projektnog prijedloga ne primjenjuje se u slučaju postupka dodjele u modalitetu privremenog poziva.
201 Apsolon 5.ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 1.1.Razdoblje provedbe projekta Sugeriramo da razdoblje provedbe projekta bude minimalno 24 mjeseca s obzirom na to da se radi o kompleksnim projektima čija provedba podrazumijeva izgradnju, implementaciju inovativnih rješenja i prilagodbe procesa. Također, smatramo da bi se uvjet provedbe projekta do 30. rujna 2023. godine trebao ukinuti budući da to implicira početak provedbe projekta najkasnije 1. listopada 2021. Godine (za projekte koji traju 24 mjeseca) što znači da će prijavitelj morati započeti s provedbom projektnih aktivnosti prije donošenja Odluke o financiranju. Nije prihvaćen Razdoblje provedbe projeka nije moguće produljiti zbog toga jer razdoblje provedbe Operativnog progama Konkurentnost i kohezija završava sa 2023. godinom, te nakon toga nije moguće vršiti plaćanja niti verificirati troškove prema EK.
202 Happtory d.o.o. 5.ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 2.2.Nabava Molimo provjeriti nadovezuje li se tekst natječaja na ispravan Prilog. Naime, link na web stranicu na kojoj se nalaze navedeni obrasci vodi na obrasce prema kojima se pravila za NOJN nalaze u sklopu Priloga 3. Dodatno, na navedenoj web stranici ne nalaze se Pravila za NOJN objavljena u prosincu 2020. Prihvaćen Navedeno će se ispraviti. Prilog uz ove Upute (Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi) sastavni je dio Zajedničkih nacionalnih pravila, Poglavlja 05 Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava te je objavljen kao Prilog 3 tog Poglavlja na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova: https://strukturnifondovi.hr/zajednicka-nacionalna-pravila/
203 Štefan Štivičić 5.ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 2.2.Nabava U dijelu dokumenta pod 2.2. Nabava spominje citiram: " Troškovi projekata koji uključuju nabavu mogu biti prihvatljivi samo pod uvjetom da je nabava provedena u skladu sa svim načelima i pravilima utvrđenima u Prilogu 4 ." Obzirom da navedeni prilog nije u dijelu savjetovanja pod br. "7. OBRASCI I PRILOZI", molim informaciju gdje se isti može vidjeti? Primljeno na znanje Navedeni Prilog 4. uz ove Upute (Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi) sastavni je dio Zajedničkih nacionalnih pravila, Poglavlja 05 Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava te je objavljen kao Prilog 3 tog Poglavlja na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova https://strukturnifondovi.hr/zajednicka-nacionalna-pravila/
204 Lidija Janjić 5.ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 4.4.Podnošenje zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava Uvjet za isplatu predujma do najviše 40% odobrenih bespovratnih sredstava po Projektu je dostava bankovne garancije koja se dostavlja PT2 uz Zahtjev za predujam na iznos predujma s rokom važenja 120 kalendarskih dana od datuma završetka razdoblja provedbe Projekta , odnosno ne kraće od 90 dana od dostave Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava. Molim da se dostava bankarske garancije izuzme iz uvjetovanja za isplatu predujma. Ili da se ovaj uvjet za isplatu predujma preformulira, tako da bude dovoljno i dostavljanje bjanko zadužnice. Veliki razlog leži u činjenici da će korisnici svoje investicije vjerojatno realizirati dijelom iz vanjskih izvora putem kredita. Predujam je jedan od ključnih financijskih instrumenata kojima se može financirati početak provedbe projektnih aktivnosti. Bankovna garancija je za svakog poduzetnika još jedan vrlo nepovoljan kredit. Često se događa da je korisniku isplativije uzeti kredit uvećan za iznos predujma, nego kredit i bankovnu garanciju kojom će dobiti predujam. Uz navedeno, uslijed poremećaja tržišta zbog pandemije, sve banke, uključujući i HBOR, postrožile su uvjete kreditiranja. Konkretno informacija iz HBOR-a je da u većini slučajeva posljednjih 6 mjeseci, ne odobravaju kombinaciju kredita i bankovne garancije poduzetnicima. Tako da se vrlo lako može dogoditi da banke neće dozvoljavati izdavanje bankovnih garancija, ako korisnik zatraži kreditiranje radi provođenja projekta. Molim vas da se vezano za ovaj problem savjetujete sa HBOR-om i HAMAG-BICRO-m, prije nego li postavite konačni uvjet u Pozivu. Predlažem da se razmotri nekoliko solucija. 1. Dozvoliti isplatu predujma u iznosu od 40% odobrenih bespovratnih sredstava, a do maksimalnog iznosa 1.500.000 HRK putem bjanko zadužnice (to bi bilo isti način kao za projekte financirane de minimis potporama). Za predujmove iznad 1.500.000 HRK, ostavite uvjet dostave bankarske garancije. 2. Dozvoliti isplatu predujma u fazama, također putem bjanko zadužnica, gdje bi korisnik mogao zatražiti 2. ratu predujma po potrošenoj prvoj rati (odobrenim troškovima kroz ZNS-ove). 3. Dozvoliti isplatu predujma u iznosu od 20% odobrenih bespovratnih sredstava za sve, uz instrument bjanko zadužnice (20% od 7.500.000 HRK je 1.500.000 HRK, tako da je to slično prijedlogu 1.) Nije prihvaćen U istoj točki definirana je isplata predujma uz uvjet solemnizirane bjanko zadužnice do 500.000 kuna odnosno do 10% vrijednosti odobrenih bespovratnih sredstava. Navedeni iznos je procijenjen temeljem dosadašanjih iskustava po pozivima koje provodi ministarstvo uzevši u obzir zahtjeve za predujmom u korelaciji s dodijeljenom potporom i vremenom provedbe projekta.
205 Valzor d.o.o.  , 8. POJMOVNIK Referentna godina bi trebala biti 2020.g., kao što je u drugim javnim pozivima uvijek bila prethodna godina. Ekonomska kriza će trajati još godinama te stoga nije prikladno tražiti od proizvodnih poduzeća pokazatelje prihoda i izvoza koji se temelje na 2019.g. u kojoj kriza još nije postojala. Također predlažemo dodatno pojašnjavanje termina "kružno gospodarstvo". Primljeno na znanje Razmotrit će se.
206 Našička razvojna agencija NARA  , 8. POJMOVNIK 1) Smatramo do bi referentna godina trebala biti 2020. kao posljednja zaključena financijska godina. 2) Mikro i mala poduzeća posebice na području Osječko-baranjske županije većinom ne mogu zadovoljiti granicu najnižeg iznosa bespovratnih sredstava od 500.000,00 kn jer to realno znači ostvarenje godišnjih primitaka u vrijednosti većoj od 1.000.000,00 HRK, čime se isključuje većina poslovnih subjekata koji su obveznici poreza na dohodak. Predlažemo da ukupna vrijednost investicije bude minimalno 500.000,00 kn. Primljeno na znanje 1.) Razmotrit će se. 2.) Završetak postupka vrednovanja do konca ove godine, uvjetovan trajanjem Karte regionalnih potpora do 31. 12. 2021., zahtijeva fokusiranost svih sudionika na najučinkovitije i sveobuhvatne projekte što kod projektnih prijedloga manje vrijednosti ulaganja nije moguće postići.
207 Daša Gazde  , 8. POJMOVNIK Održavanje građevine dodatno definirati kroz Pravilnik o održavanju građevina („Narodne novine“ broj 122/14, 98/19). Preuređenje građevine uskladiti sa terminologijom iz Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12, 68/13), odnosno sa potrebom izrade glavnog projekta za preuređenje. Prihvaćen Biti će usklađeno.
208 Darijan Vinter  , 8. POJMOVNIK Pojam energetske učinkovitosti deklarativno je naveden bez jasne reference na metodologiju izračuna, izvore provjere podataka i način izračuna u različitim scenarijima (izgradnja/rekonstrukcija/opremanje) Prihvaćen Izvor provjere i opis traženih podataka biti će naveden u Uputama za popounjavanje prijavnog obrasca.
209 Valzor d.o.o.  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE Referentna godina bi trebala biti m+2 jer se radi o dugoročnim investicijama za koje nije moguće očekivati kratkoročne rezultate. Kriterij 3.2. "Prijavitelj posjeduje stručnost i kapacitet kroz iskustvo u provedbi projekata usporedive vrste i odgovarajuće vrijednosti" se boduje samo s jednim bodom, što je u nesrazmjeru s drugim kriterijima koji se boduju s puno većim brojem bodova. Smatramo da je u djelatnosti proizvodnje iskustvo u provedbi projekata usporedive vrijednosti ključno, jer značajno smanjuje RIZIK ulaganja. Nije prikladno ulagati EU novac u rizična ulaganja. Navedenom kriteriju bi trebalo dodijeliti 3 boda, što bi bilo onda usporedivo s drugim kriterijima. Djelomično prihvaćen Mjerenje pokazatelja vršit će se u godini m+2. Razmotrit će se raspodjela bodova
210 Ivana Horvat  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE Kriterij 1.6. je postavljen diskriminatorno prema "čistim" prerađivačkim djelatnostima koje inače nisu onečiščivači i prema novim proizvodnjama, gdje nije moguće usporediti "prije i poslije intervencije". Također treba pojasniti kakve izračune, odnosno dokaze je potrebno izraditi/priložiti vezano za kriterij 1.6. kako bi se ovaj kriterij uopće mogao ocijeniti. S obzirom na napomenu: "Ako prijavitelj pod kriterijem 1.5. i kriterijem 1.6. kumulativno ne ostvari niti jedan bod isključuje se iz postupka dodjele te se ne provode daljnje provjere." potrebno je točno definirati kakvi dokazi/izračuni se traže, uvažavajući pritom da se nove i čiste proizvodnje ne smiju diskriminirati po ovom kriteriju. Prihvaćen Biti će pojašnjeno.
211 Ivana Horvat  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE Bodovanje kriterija 1.4. Udio privatnih sredstava u ukupnom ulaganju, gdje se dodatno boduje veći udio poduzetnikovih sredstava u projektu, kosi se s uvjetom ograničenja ukupne vrijednosti projekta, a koja je ograničena s obzirom na dosadašnje poslovanje (isključuje se prijavitelj čiji ukupni godišnji poslovni prihodi iznose manje od 50% ukupne vrijednosti prijavljenog projekta). Dakle, diskriminatorno je ostaviti ova oba kriterija u natječaju, jer nemaju svi prijavitelji istu mogućnost povećanja udjela svojih sredstava i neki prijavitelji zbog ograničenja ukupne vrijednosti projekta nemaju „prostora“ da uključe dodatna privatna sredstva u projekt, što smatramo diskriminatornim. Uz intenzitete potpore od 35% i 45% zaista nema prostora za spuštanje potpore kako bi se po ovom kriteriju ostvarili dodatni bodovi. S obzirom da je gospodarstvu potreban oporavak i potpora, ovakav kriterij je prestrogo postavljen. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
212 Ivana Horvat  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE U normalnim okolnostima poslovanja je upitna mogućnost ostvarenja pokazatelja u godini m+1, a s obzirom na vrijeme potrebno za oporavak cjelokupnog gospodarstva od pandemije koja još uvijek traje, smatramo da je kod svih kriterija čije ostvarenje se odnosi na m+1 godinu potrebno izmijeniti rok za ostvarenje vrijednosti na godinu m+2. Prihvaćen Mjerenje pokazatelja vršit će se u godini m+2
213 Deloitte d.o.o.  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE Kriterij 1.1. – predlaže se preformulirati kriterij odnosno smanjiti broj neto otvorenih radnih mjesta u godini m+1 za ostvarivanje bodova te uvesti bodove za očuvanje radnih mjesta u godini m+1, posebice s obzirom na cilj samog Poziva. Budući da je cilj Poziva jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela, očekuje se kako će mnoga ulaganja rezultirati optimizacijom procesa što često dovodi do stagnacije i/ili smanjenja potrebe za novom radnom snagom. S obzirom na navedeno, mali ili srednji poduzetnik koji realizira značajno ulaganje uključujući doprinos zelenoj i digitalnoj tranziciji te pritom očuva postojeća radna mjesta ili otvori 1 novo radno mjesto nije u mogućnosti ostvariti niti jedan bod na ovom kriteriju, dok mikro poduzetnik u slučaju otvaranja 1 novog radog mjesta može ostvariti tek 1 bod! Imajući navedeno u vidu, predlaže se smanjenje broja neto otvorenih radnih mjesta u godini m+1 za dodjelu bodova te uvođenje bodova za očuvanje radnih mjesta u godini m+1. Kriterij 1.2. i 1.3. –raspon bodova na kriterijima povećanje prihoda od prodaje i prihoda od izvoza u godini m+1 je postavljen nerealno, posebice uzimajući u obzir kako se povećanje prihoda od prodaje i prihoda od izvoza za primjerice 5,5% i 20% jednako boduje, tj. u oba slučaja se ostvaruje 3 boda. Sukladno navedenom, predlaže se preformulirati kriterij, primjerice na sljedeći način: ≤ 5% = 0 bodova > 5% do ≤ 10% = 2 boda >10 do ≤ 15% = 3 boda >15 do ≤ 20% = 4 boda >20% =5 bodova Kriterij 1.6. – predlaže se dodatno pojašnjenje načina dokazivanja ispunjenja ovog kriterija, primjerice na koji način će se dokazivati smanjenje potrošnje energije po jedinici proizvoda prije intervencije i poslije intervencije/smanjenje emisija stakleničkih plinova/povećanje reciklabilnosti proizvoda. Kriterij 3.3. – potrebno pojašnjenje na koji način će se dokazivati da prijavitelj ima osigurane financijske resurse za nesmetanu provedbu i likvidnost projekta tj. hoće li se i koji dokazi tražiti u sklopu podnošenja projektnog prijedloga. Primljeno na znanje Biti će dodatno pojašnjeno u dokumentaciji poziva.
214 BORNA ZRINŠČAK  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE Sugeriramo da se sve ciljne vrijednosti pokazatelja u kontrolnoj listi uvećaju sa m+1 (prva godina nakon godine završetka projekta) na minimalno m+2 (druga godina nakon godine završetka projekta). Glavni razlog je što učinci investicije neće moći ostvariti pune kapacitete odmah u prvoj godini nakon završetka projekta, već je potrebno predvidjeti postepeno povećavanje kroz godine koje slijede. Nadalje, ako se u obzir uzme i pad prihoda u 2020., koji će vrlo vjerojatno imati veliki broj poduzetnika, porast koji je potrebno ostvariti u prvoj godini nakon završetka projekta je realno još i veći. Prihvaćen Mjerenje pokazatelja vršit će se u godini m+2
215 Happtory d.o.o.  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE U kategoriji bodovanja 3. Provedbeni kapaciteti, 4 od maksimalnih 8 bodova temelje se na tome ima li prijavitelj iskustva u provedbi projekata (pitanje 3.1. (iskustva u provedbi projekata) i pitanje 3.3. – usporedive vrste i odgovarajuće vrijednosti). Iskustvo takvog obujma projekata moguće je ostvariti prvenstveno sudjelovanjem u EU projektima, a koja mnoga mikro i mala poduzeća nisu do sada pokretala te je ovaj kriterij za takve diskriminatoran. Molimo razmotriti ublažavanje navedenih kriterija i da se na postojeće iskustvo u projektima stavi manji ponder relevantnosti. Primljeno na znanje Iskustvo u provedbi projekata ne odnosi se samo na EU projekte već i na one koje je poduzeće provodilo vlastitim sredstvima. Biti će pojašnjeno
216 Happtory d.o.o.  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE Pokazatelj "Povećanje reciklabilnosti proizvoda" - molimo specificirati na koji način će se specificirati ovaj pokazatelj. Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno
217 Happtory d.o.o.  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE Za pokazatelj "Projekt u godini m+1 doprinosi ostvarenju zelenih ciljeva", predlažemo da se omogući ostvarivanje bodova i za ona poduzeća koja će inovacijom poslovnog procesa u smjeru digitalnog i zelenog imati utjecaj na industriju u cijelosti, a ne na razini jednog poduzeća. Konkretno, zbog promjena u proizvodnoj paradigmi i utjecaja na promjenu ponašanja kupaca, te zbog specifičnosti proizvoda, nije moguće dokazati početno i završno stanje na razini poduzeća na temelju kojih će se izračunati doprinos poboljšanju energetske učinkovitosti, smanjenju emisija stakleničkih plinova, povećanje količine reciklata. Predlažemo da se za takva poduzeća definira drugačiji pokazatelj. Nije prihvaćen Radi jednoobraznosti i usporedbe projektnih prijava te svrhe samog Poziva, navedeno nije prihvatljivo.
218 Happtory d.o.o.  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE U dijelu Kontrolne liste 1. Vrijednost za novac koju projekt nudi - smatramo da je godina m+1 prerana da bi se rezultati projekta mogli jasno vidjeti. Predlažemo promjenu na m+2. Prihvaćen Mjerenje pokazatelja vršit će se u godini m+2
219 Udruga Glas poduzetnika  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE Poštovani, vezano za ispunjenje kriterija 1.6.: „Projekt u godini m+1 doprinosi ostvarenju zelenih ciljeva (klimatskih i energetskih ciljeva EU za 2030.)? – Projekt doprinosi poboljšanju energetske učinkovitosti (usporedbom potrošnje energije po jedinici proizvoda prije intervencije i poslije intervencije); Projekt doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova (usporedbom emisija po jedinici proizvoda prije intervencije i poslije intervencije) i Projekt doprinosi kružnom gospodarstvu (količina reciklata / jedinice proizvoda ili povećanje reciklabilnosti proizvoda)“ - nije definirano kako se dokazuje ispunjenje navedenog kriterija, odnosno je li dovoljno dokazati ga predviđanjem aktivnosti koja ispunjava kriterij i opisom u projektnoj prijavi? U vezi s ispunjenjem kriterija 3.2.: „Prijavitelj posjeduje stručnost i kapacitet kroz iskustvo u provedbi projekata usporedive vrste i odgovarajuće vrijednosti“ - nije navedeno koji su to projekti usporedive vrste i moraju li biti financirani sredstvima EU ili ne pa molimo da se to konkretno navede. S poštovanjem, Udruga Glas poduzetnika Primljeno na znanje Bit će pojašenjeno
220 TORA d.o.o.  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE Predlažemo da obzirom na značaj kriterija 6.1. Promicanje održivog razvoja (moguće isključenje iz postupka dodjele) utvrdite: - koja zakonska osnova će se primjenjivati - koji je to minimalni prag koji treba ispuniti prijavitelj - definirate koje su to aktivnosti ''povrh'' minimalnog i da ih bodujete s 1, 2 ili 0 bodova. Nije prihvaćen Zakonska osnova koja se primjenjuje ovisi o aktivnosti. Prijavitelj treba dokazati da je u svojem projektu (ili dijelu projekta) uključio aktivnosti koje su povrh zakonom utvrđenog minimuma.
221 CEDRA Split j.d.o.o.  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE - 1.1. – Molimo da razmotrite izmjenu ciljne vrijednosti s m+1 na m+2. Također predlažemo sljedeće izmijene: Mikro poduzetnik: za svako projektom stvoreno 1 radno mjesto: 2 boda (ukupno 6 bodova) Mali poduzetnik: za svako projektom stvoreno 1 radno mjesto: 1 bod (ukupno 6 bodova) Srednji poduzetnik: za svaka projektom stvorena 2 radna mjesta: 1 bod (ukupno 6 bodova) - 1.2. - Molimo izmijenite ciljne vrijednosti s m+1 na m+2 - 1.3. - Molimo izmijenite ciljne vrijednosti s m+1 na m+2 - 1.4. – Smatramo da je ovo diskriminirajući uvjet. Ako se natječajem želi poduprijeti poduzetnike u stvaranju otpornog gospodarskog oporavka RH u godini u kojoj je pandemija koronavirusa još uvijek prisutna, traženjem i vrednovanjem većeg iznosa sufinanciranja potpore dodatno se otežava proces oporavka u ovom kriznom razdoblju onima koji su bili zahvaćeni krizom. Predlažemo osigurati jednake uvjete za one koji jesu i one koji nisu pogođeni krizom ili izbacivanjem ovog kriterija za sve ili za one koji su bili pogođeni krizom osigurati drugačije bodovanje. - 1.5. – Molimo izmijenite ciljne vrijednosti s m+1 na m+2. Vjerujemo kako je za vrednovanje učinka digitalne tranzicije potreban protok vremena jer je sama digitalna transformacija poduzeća dugotrajan, značajan i kompleksan proces - 1.6. – Na koji način i na temelju čega će se vrednovati doprinosi ostvarenju zelenih ciljeva? - Financijska održivost – Molimo da smanjite bodovni prag s minimalna 4 boda na 3, pogotovo ako u obzir uzmemo kriterij 2.2. koji nije konkretan, vjerodostojan i mjerljiv te se može smatrati i restriktivnim. - 3.2. – Molimo da u obzir uzimate projekte svih vrsta, a ne samo usporedive vrste ili u obzir uzimajte samo projekte odgovarajuće vrijednosti. Što se uopće smatra usporedivom vrstom? Zašto se kao iskustvo u provedbi ne bi vrednovali projekti svih vrsta? Također, navedenim kriterijem umanjuje se mogućnost dobivanja sredstava korisnicima koji se do sada nisu prijavljivali na EU natječaje za bespovratna sredstva. - 3.3. – Ovaj kriterij je kontradiktoran u odnosu na točku 5.5. Uputa za prijavitelje gdje se navodi da financijska konstrukcija mora biti zatvorena do kraja PROVEDBE projekta. Molimo da izbacite navedeni kriterij ili da smanjite mogući broj bodova po kriteriju s 4 na 2 boda, s obzirom da je za poglavlje 3 Provedbeni kapaciteti prag prolaznosti 5 bodova. Ovim kriterijem izvjesno se neće doprinijeti oporavku gospodarstva, a niti ublažiti posljedice uzrokovane pandemijom koronavirusa. - Dizajn i zrelost projekta – Molimo da smanjite bodovni prag prolaznosti jer oba kriterija (4.1. i 4.2.) omogućuju netransparentnost i nejednakost pri ocjenjivanju. Djelomično prihvaćen Mjerenje pokazatelja vršit će se u godini m+2. Ostali prijedlozi biti će razmotreni
222 GORAN VUKMANIĆ  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE Poštovani, smatram da bi subjekti koji su u 2020. godini ostvarili rast prihoda u odnosu na 2019. i nisu koristili državne potpore za očuvanje radnih mjesta ili skraćivanje radnog vremena, trebali imati prednost pri korištenju ove potpore ili barem dodatne bodove. Time bi se honoriralo kvalitetno dosadašnje poslovanje i pomoglo bi se zdravim subjektima da brže rastu i zauzmu zasluženo mjesto na tržištu. Upravo te kategorije poslodavaca moraju biti u fokusu potpora jer su pokazali da znaju uspješno upravljati u krizi i njihov uspjeh je garancija uspjeha gospodarstva RH i u budućnosti. Nažalost, takvi subjekti su u krizi bili prepušteni sami sebi i svojim sposobnostima, ali su pokazali da se može ne samo zadržati broj zaposlenih, već i povećati prihode od prodaje i broj zaposlenih. Upravo zbog svog uspjeha kroz 2020. nisu mogli koristiti npr. ESIF kredite jer su se sredstva preusmjerila u kredite za likvidnost. Dakle, svi subjekti koji su u 2020. godini rasli (rast prihoda, povećanje broja zaposlenih...) u odnosu na 2019. i koji nisu koristili mjere za ORM i SRV i nisu koristili kredite HAMAG-a za likvidnost MORAJU imati prednost na ovom natječaju jer su to zdravi temelji našeg gospodarstva koje treba konstantno na(do)građivati! Primljeno na znanje Razmotrit će se.
223 Virtus poslovno savjetovanje  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE Poštovani, kriterij 1.4. Udio privatnih sredstava - smatram da bi trebalo napraviti razliku između mikro i malih te srednjih poduzetnika jer ni dozvoljeni intenziteti nisu jednaki. Ovakvim jednakim pristupom su mikro poduzetnici na ovom kriteriju u lošijoj poziciji od srednjih koji će lakše doći do 3 boda. Kriterij 1.6. - nosi vrlo bitna 3 boda. Nužno je vrlo jasno i detaljno navesti kako se što računa i čime se dokazuje. Također, vodite računa i o tome da će biti prijava koje tek pokreću neku novu proizvodnju (dozvoljeno natječajem, ako je firma starija od 2 godine) i da neće moći dati usporediv podatak o utrošku energije ili ovim drugim pokazateljima - po jedinici proizvoda prije i poslije investicije jer nisu to proizvodili prije investicije. Što ćete s takvima? Ovo djeluje kao vrlo nezahvalan kriterij koji bi mogao stvoriti puno pomutnje kako prijaviteljima tako i kasnije evaluatorima. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
224 Lidija Janjić  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE Smatram da je nepotrebno postaviti minimalni bodovni prag za svaki pojedini kriterij u kontrolnoj listi kriterija za ocjenjivanje kvalitete projekata. Pogotovo jer se po završetku postupka dodjele bespovratnih sredstava formira bodovna lista, a odobravaju se projekti s najvećim brojem bodova. Ostavite konačni minimalni prag, a unutar pojedinih područja ocjenjivanja nisu potrebni minimalni pragovi. Jer se vrlo lako može dogoditi da kvalitetan projekt s visokim brojem bodova na svim područjima, ne zadovolji minimalni prag u jednom području zbog subjektivnosti evaluatora. U svakom slučaju, trenutno postavljeni minimalni pragovi su prestrogo postavljeni. (Kriterij 2. min 4 - max 6, K3. min 5 - max 8, K4. min 3 - max 5). Nije prihvaćen Kod obveznih kriterija ocjene kvalitete, u ovom slučaju kriterija 1. - 4. te 6., prijavitelj mora ostvariti utvrđeni minimalni broj bodova kako bi projektni prijedlog zadovoljio u postupku ocjene kvalitete i bio upućen u sljedeću fazu postupka dodjele. U postupku ocjene kvalitete svako pitanje u vezi s projektnim prijedlogom ocjenjuje minimalno dva ocjenjivača koji (u odnosu na aktivnost ocjenjivanja kvalitete) dodjeljuju bodove prema pitanjima u obrascu za ocjenjivanje, sukladno metodologiji definiranoj u dokumentaciji predmetnog postupka dodjele, a završnu ocjenu pojedinog projektnog prijedloga čini prosjek ocjena svih ocjenjivača. Minimalni pragovi su postavljeni na način da prijavitelj mora ostvariti najamnje 50% od ukupnog broja bodova za određeni kriterij .
225 Lidija Janjić  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE Udio privatnih sredstava u ukupnom ulaganju koja odgovaraju javnoj potpori? (ukupna vrijednost projekta – traženi iznos potpore) / traženi iznos potpore Koeficijent < 1,2 = 0 bodova Koeficijent ≥ 1,2 do < 2= 1 bod Koeficijent ≥ 2 = 3 boda Molimo razmotriti izbacivanje ili redefiniranje ovog kriterija. U ovim vremenima neizvjesnosti te narušenim poslovanjem uzrokovanima posljedicama pandemije, smatram da je potpuno nepotrebno i nepravedno prema poduzetnicima tražiti što veći udio privatnih sredstava u ukupnom ulaganju. Potpore su ionako dovoljno niske. Po završetku postupka evaluacije projekata kreira se bodovna lista, tako da je svakom poduzetniku u cilju ostvariti maksimalni broj bodova. Da bi mikro i mali korisnik ostvario 3 boda na ovom kriteriju mora umjesto zatražiti potporu intenziteta 33% umjesto da ju zatraži intenziteta 45%, koliko mu je ponuđeno. Ne tražite da se potpora umanji za 1-2%, nego za 12%. Istovremeno, srednji poduzetnik koji može ostvariti potporu 35%, istu smanjuje samo za 2% i ostvaruje isti broj bodova na ovom kriteriju. Kriterij je vrlo nepravedno postavljen prema mikro i malim poduzetnicima, kojima je potreban što veći intenzitet potpore za ulaganja, kako bi mogli rasti, a u odnosu na srednje poduzetnike. Molimo korigirajte kriterij tako da bude ravnopravno postavljen za sve veličine poduzeća. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
226 Lidija Janjić  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE "Kriterij 1. Vrijednost za novac koju projekt nudi - Broj neto otvorenih radnih mjesta za kao rezultat provedbe projektnih aktivnosti u godini m+1?" Molimo preformulirati kriterij tako da bude usklađen i ravnopravno postavljen za sve poduzetnike. Smatram da su kriteriji na ovaj način za ostvarenje maksimalnog broja bodova nejednako postavljeni za mikro, male i srednje poduzetnike. Npr. mikro poduzetnik s 9 zaposlenih da bi ostvario maksimalnih 5 bodova mora zaposliti 5 zaposlenika (povećava broj zaposlenih za 55% u odnosu na početnu vrijednost). Istovremeno, mali poduzetnik s 49 zaposlenih za maksimalni broj bodova mora otvoriti 10 novih radnih mjesta (povećava broj zaposlenih za 20%). Mali poduzetnik s 10 zaposlenih također mora otvoriti 10 radnih mjesta (povećava broj zaposlenih za 100%). Srednji poduzetnik sa 50 zaposlenih mora otvoriti 15 radnih mjesta za maksimalni broj bodova (povećava broj zaposlenih za 30%). Srednji poduzetnik sa 199 zaposlenih također otvara 15 radnih mjesta (povećava broj zaposlenih za 7%). Evidentan je nesrazmjer za svakog poduzetnika u trenutno postavljenom kriteriju. Molimo razmotrite postavljanje kriterija za povećanje radnih mjesta u postotnim iznosima. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
227 Jelić konzalting d.o.o.  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE U ocjeni 1.6. doprinos ostvarenju zelenih ciljeva ukoliko se radi o uvođenju novog proizvoda ili nove poslovne jedinice neće biti moguće kvantificirati ovaj doprinos. S toga smatramo da je ovo ograničavajući faktor za one koji otvaraju novu poslovnu jedinicu ili uvode novi proizvod u cilju jačanja konkurentnosti ali i teško mjerljiv iz razloga što projekt ne zahtjeva proračun ušteda kojim bi se isto utvrđivalo. Predlažemo da se vrednuje broj mjera koje se uvod projektom a koje uključuju mjere energetske učinkovitosti, mjere koje se odnose na smanjenje emisije stakleničkih plinova i mjere koje doprinose kružnom gospodarstvu. Ukoliko se uvjetuju mjerljivi ishodi da se omogući prijaviteljima da se dokažu uštede uz primjenu alternativnih izvora. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
228 Jelić konzalting d.o.o.  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE Kriterij 6.1. smatramo da je potrebno dodatno obrazložiti. Naime, da je ovaj kriterij eliminirajući nije moguće jasno utvrditi što se konkretno očekuje od prijavitelja. Molimo da se uvede još jedan kriterij jer u opisu moramo dokazati promicanje korištenja OIE, i/ili unaprjeđenje energetske učinkovitosti i/ili smanjenje korištenja prirodnih resursa. Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
229 Jelić konzalting d.o.o.  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE Ocjena 4. Dizajn i zrelost projekta da se minimalni broj bodova svede na 2 umjesto 3 jer su oba kriterija narativne prirode. Nije prihvaćen Prilikom ocjenjivanja kvalitete projektnog prijedloga sustav bodovanja pojedinih kriterija utvrđen je na temelju težinskog faktora propisanog za svaki pojedini kriterij. U postupku ocjene kvalitete svako pitanje u vezi s projektnim prijedlogom ocjenjuje minimalno dva ocjenjivača koji dodjeljuju bodove prema pitanjima u obrascu za ocjenjivanje, sukladno metodologiji definiranoj u dokumentaciji predmetnog postupka dodjele, a završnu ocjenu pojedinog projektnog prijedloga čini prosjek ocjena svih ocjenjivača.
230 Jelić konzalting d.o.o.  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE Ocjena 3.3. dokaz da ima osigurane financijske resurse. Što se smatra dokazom? Primljeno na znanje Prijavitelj treba osigurati učinkovitu uporabu sredstava u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. Prijavitelj mora imati stabilne i dostatne izvore financiranja. Prijavitelj kroz projektni prijedlog mora objasniti iz kojih izvora će osigurati vlastito sufinanciranje. Prijavitelj mora osigurati financijski doprinos za korištenje regionalne potpore od najmanje 25% prihvatljivih troškova za regionalne potpore iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakve potpore iz javnih izvora , tj. ti izvori ne smiju sadržavati pomoć financiranu iz lokalnih, regionalnih ili nacionalnih izvora, kao niti izvora Zajednice (uvjet prihvatljivosti, dokazuje se: Izjava o usklađenosti s UZP-om,) . Ukupna vrijednost projekta predstavlja zbroj prihvatljivih i neprihvatljivih troškova. Zatvorena financijska konstrukcija projekta mora biti osigurana do završetka provedbe projekta.
231 Jelić konzalting d.o.o.  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE Ocjena 3.2. stručnost i kapacitet u provedbi projekata usporedive vrste i odgovarajuće vrijednosti. Smatrano nedovoljno pojašnjeno što znači vrsta? Naime, ako je riječ o projektima koji u sebi sadrže digitalno i zeleno sasvim sigurno da je nemoguće to uvidjeti kroz izvore provjere evaluatorima. S toga molimo da se ostavi kriterij odgovarajuće vrijednosti. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
232 Jelić konzalting d.o.o.  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE Financijska održivost projekta smatramo restriktivnim. Broj bodova 4 od 6 je rizičan kriterij obzriom da se marketinški ciljevi ocjenjuju prema kriteriju koji nije egzaktan i mjerljiv pa molimo da se smanji minimalni broj bodova po ovoj kategoriji na 3 ili neka se priloži minimalni sadržaj koji mora objediniti marketing plan. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
233 Maja Galić  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE Predlažem izbaciti kriterije poput "4.2. Prijavitelj je adekvatno identificirao i formulirao aktivnosti, predvidio realističan vremenski okvir za provedbu istih te dostavio jasno opisan proračun projekta" jer nisu mjerljivi i ovise o subjektivnoj procjeni evaluatora. Jednom evaluatoru se nešto može činiti "djelomično", a drugome "u potpunosti". Takvi kriteriji ne omogućavaju transparentnost i jednakost prilikom ocjene kvalitete projektnih prijedloga. Nisu adekvatno identificirane i formulirane aktivnosti, niti je predviđen realističan vremenski okvir za provedbu istih niti je jasno opisan proračun projekta – 0 bodova boda Djelomično – 1 bod U potpunosti – 3 boda Nije prihvaćen Tijekom izrade natječajne dokumentacije, u pripremi Priloga l., uz kontrolnu listu izrađuju se i upute za ocjenjivače na način da se kvantificiraju izričaji "djelomično, "u potpunosti" i sl. u svrhu ujednačenog ocjenjivanja od strane ocjenjivača.
234 Maja Galić  , PRILOG I. KONTROLNA LISTA ZA OCJENJIVANJE KVALITETE Možete li pojasniti na koji način će biti potrebno dokazati zadovoljavanje kriterija "Projekt doprinosi poboljšanju energetske učinkovitosti (usporedbom potrošnje energije po jedinici proizvoda prije intervencije i poslije intervencije) – 1 bod" te "Projekt doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova (usporedbom emisija po jedinici proizvoda prije intervencije i poslije intervencije) - 1bod"? Budući da je pozivom prihvatljiva aktivnost izgradnje novih objekata, pojam "prije intervencije" nije relevantan, odnosno prednost se daje objektima koji su u rekonstrukciji. Primljeno na znanje Navedeno će biti dodatno pojašnjeno u projektnoj dokumentaciji i Uputama za popunjavanje prijavnog obrasca.