Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o istragama velikih nesreća pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA Smatramo kako je potrebno predmetnim prijedlogom Pravilnika dodatno urediti odredbe koje proizlaze iz članka 28. stavka 3. Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 78/15 i 50/20), kojima je propisano kako provođenje istrage mora biti neovisno o kriminalističkim ili drugim paralelnim istragama koje se provode da bi se utvrdila odgovornost ili pripisala krivnja te provođenje istrage ne smije biti spriječeno, obustavljeno ili odgođeno zbog navedenih istraga ili bilo kojeg drugog razloga . U tu svrhu predlažemo: - Unijeti odredbe koje će uređivati odnos istrage velikih nesreća koje su predmet ovog prijedloga Pravilnika s mogućim drugim istragama u nadležnosti javnopravnih tijela ili istragama koje samostalno provode operator ili vlasnik te kojima će se naglasiti obveza neovisnosti istrage velike nesreće. - Unijeti odredbe koje će utvrditi što će se smatrati slučajevima sprečavanja, odnosno ometanja istrage velike nesreće te odredbe kojima će se urediti zabrana ili ograničenje provođenja radnji i aktivnosti koje bi se mogle smatrati ometanje istrage velike nesreće (npr. izmjena stanja mjesta velike nesreće, uklanjanje odobalnog objekta ili njegovih dijelova, manipuliranje podacima koji sadrže zapise iz razdoblja prije, za vrijeme i nakon velike nesreće, nepostupanje po zahtjevu za dostavu podataka koje Povjerenstvo smatra potrebnima, i sl.). Također predlažemo utvrđivanje obveze operatora i vlasnika o obavještavanju Povjerenstva o planiranima radnjama i aktivnostima vezanim za događaj velike nesreće te nadležnost Povjerenstva da samostalno ili putem Ministarstva daje suglasnost za njihovo provođenje, odnosno uskraćuje takvu suglasnost ako smatra da bi te radnje i aktivnosti mogle uzrokovati ometanje istrage velike nesreće. Predlažemo utvrditi slučajeve iznimki od ranije navedenog u slučaju poduzimanja radni kojima je cilj hitno sprečavanje velike nesreće ili ograničavanje posljedica velike nesreće, odnosno uklanjanje neposredne opasnosti za ljude, okoliš ili imovinu, uz obvezu obavještavanja Povjerenstva i izrade izvještaja o provedenim radnjama i aktivnostima. Predlažemo i utvrđivanje obveze Povjerenstva da pri provođenju istrage vodi računa da radnje vezane za istragu velike nesreće budu usklađene s aktivnostima vezanima za sprečavanje velikih nesreća i ograničavanje njihovih posljedica. Nije prihvaćen Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodike (NN 78/15 i 50/20) u članku 28. stavku 3. jasno propisuje da provođenje istrage od strane Ministarstva „mora biti neovisno o kriminalističkim ili drugim paralelnim istragama koje se provode da bi se utvrdila odgovornost ili pripisala krivnja te da ne smije biti spriječeno, obustavljeno ili odgođeno zbog istraga navedenih u točki a. ovog stavka ili bilo kojeg drugog razloga.“. Pravilnikom kojim se detaljnije uređuju uvjeti i način provođenja istrage ne mogu se nametati obveze za treće osobe koje ne proizlaze iz Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Predmetnim Pravilnikom nije moguće propisati obvezu za operatera ili vlasnika da prije odlaska na mjesto velike nesreće ili poduzimanja aktivnosti vezanih za događaj velike nesreće obavještava Povjerenstvo o planiranim radnjama i aktivnostima vezanim za događaj velike nesreće jer takva ovlast ne proizlazi iz Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Obveze za operatera ili vlasnika moraju biti propisane Zakonom, a ne podzakonskim propisom. Ovo i iz razloga što bi propisivanje obveze za sobom povuklo i propisivanje sankcija za nepoštivanje takvih obveza, a isto se ne može propisati pravilnikom.
2 Koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA Smatramo da prijedlogu Pravilnika o istragama velikih nesreća na odobalnim objektima pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (dalje u tekstu: prijedlog Pravilnika) nedostaje potreban metodološki okvir provođenja istrage velikih nesreća. Unatoč tome što velike nesreće mogu biti širokog raspona značajki, te će članovi povjerenstva, sukladno članku 5. stavku 7. prijedloga Pravilnika, određivati opseg i rješenja za provedbu istrage na najpogodniji način za ostvarivanje ciljeva i svrhe istrage, smatramo da je potrebno odrediti barem osnovni metodološki okvir za provođenje istraga velikih nesreća, koji će uključivati utvrđivanje osnovnih faza istrage i radnji koje će se u njima provoditi, način prikupljanja dokaza i postupanja s njima, način ispitivanja svjedoka, način analize prikupljenih podataka i donošenja zaključaka, način donošenja i oblikovanja preporuka i sl. Predlažemo utvrditi provođenje istražnih radnji „očevida“ na način da se utvrdi pojam očevida, uredi utvrđivanja potrebe za provođenje očevida na mjestu velike nesreće, način provođenja očevida, vođenje zapisnika o očevidu i sl. Predlažemo u posebnom članku definirati što sve će se smatrati dokazima, odrediti koje vrste dokaza će Povjerenstvo prikupljati, način prikupljanja tih dokaza, postupanje s prikupljenim dokazima, vođenje zapisnika o prikupljenim dokazima i sl. Predlažemo utvrđivanje pojma svjedoka, bilo u članku 3. stavku 1. ili u posebnom članku, kao svake osobe za koju se smatra da ima saznanja o određenim činjenicama vezanim za veliku nesreću. Također predlažemo u posebnom članku urediti način određivanja potrebe ispitivanja svjedoka, način ispitivanja svjedoka i vođenje zapisnika o ispitivanju svjedoka. Djelomično prihvaćen Nije moguće utvrditi i propisati metodološki okvir provođenja istrage velikih nesreća s obzirom na nemogućnost predviđanja svih oblika velikih nesreća. Nadalje, postoji mogućnost da pojedine faze istrage neće biti primjenjive na sve velike nesreće. Također, nije moguće odrediti sve vrste dokaza koji će se prikupljati jer dokazi ovise o svakoj pojedinačnoj velikoj nesreći. U Pravilnik će se uvrstiti odredba o radnjama koje Povjerenstvo može provoditi prilikom istrage. U članku 7. Pravilnika se dodaje nova točka b) koja glasi: b) provoditi istražne radnje u svrhu utvrđivanja činjenica, što uključuje, ali nije ograničeno na: obaviti uviđaj, očevid, ispitati svjedoke, prikupiti uzorke, analizirati prikupljene uzorke i sl. U članku 7. Pravilnika se dodaje novi stavak 2. koji glasi: (2) Povjerenstvo će o svim radnjama iz stavka 1. ovoga članka sastaviti zapisnik koji potpisuju svi članovi Povjerenstva koji su proveli ili prisustvovali provođenju određenih radnji te druge osobe koje su provodile ili prisustvovale provođenju tih radnji.
3 INA Industrija nafte d.d. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA S obzirom na osjetljivost podataka, naglašavamo potrebu upravljanja povjerljivim informacijama koje se tijekom istrage razmjenjuju. Prihvaćen Izmijenjen je članak 12. što je vidljivo u sljedećoj točki.
4 Koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Članak 3. Člankom 3. stavkom 4. prijedloga Pravilnika uređeno je značenje pojma „povjerljivi podaci“ kao ulazni podaci za analize, tehnički, statički i sigurnosni proračuni te podaci o konstrukciji odobalnih objekata i povezane infrastrukture, izvješća, zapisnici i financijski podaci pravne osobe zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenim osobama mogle nastupiti štetne posljedice za gospodarstvo Republike Hrvatske. Iz navedene definicije nije u potpunosti jasno koji točno od navedenih vrsta podataka mogu biti povjerljivi te kako članovi Povjerenstva mogu zaključiti da se radi o povjerljivim podacima, a na čije poštivanje su se dužni obvezati sukladno članku 6. stavku 2. prijedloga Pravilnika. Predlaže se preciznije definirati povjerljive podatke te način njihove klasifikacije u skladu s Zakonom o tajnosti podataka (NN79/07 i 86/12) te Zakonom o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96), postupanje s takvim podacima u skladu s Zakonom o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07) te pobliže odrediti ograničenja za njihovo objavljivanje u izvješću o istrazi velike nesreće. Prihvaćen Izmijenjen je članak 12. na način da glasi: (1) Operator, vlasnik te sve ostale pravne i fizičke osobe koje po zahtjevu Povjerenstva ili Ministarstva dostavljaju podatke vezane za veliku nesreću mogu sve ili određene podatke koje dostavljaju označiti kao povjerljive. (2) Povjerljivim podacima neće se smatrati podaci: - koji su u vrijeme dostave i otkrivanja članovima Povjerenstva javno dostupni ili naknadno postanu javno dostupni - učinjeni dostupnim članovima Povjerenstva na bilo koji drugi način koji se ne smatra kršenjem odredbi ovog Pravilnika - koje su članovi Povjerenstva stekli od trećih osoba koje su bile ovlašteni posjednici ili vlasnici tih podataka ili su iste bile ovlaštene otkriti ih. (3) Članovi Povjerenstva i ostale osobe koje sudjeluju u provođenju istrage dužne su povjerljive podatke koji su im učinjeni dostupnim tijekom obavljanja svog rada u i za Povjerenstvo držati tajnima tijekom i nakon završetka istrage te ih ne smiju niti u kojem obliku otkrivati trećim osobama, objavljivati ili se referirati na povjerljive podatke. (4) Obveza čuvanja povjerljivih podataka tajnim je trajna. (5) U slučaju povrede odredaba ovog Pravilnika o obvezi čuvanja povjerljivih podataka članovi Povjerenstva odgovaraju za svu štetu nastalu takvom povredom. (6) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka članovi Povjerenstva mogu otkriti povjerljive podatke samo u zakonski propisanim slučajevima i to samo zakonski ovlaštenim osobama. (7) U slučaju dostave osobnih podataka Ministarstvo i Povjerenstvo dužni su s osobnim podacima postupati sukladno važećem Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.
5 INA Industrija nafte d.d. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Članak 3. Članak 3. stavak (1) točka 4. Predlažemo da glasi: 4. povjerljivi podaci smatraju se: ulazni podaci za analize, tehnički, statički i sigurnosni proračuni te podaci o konstrukciji odobalnih objekata i povezane infrastrukture, izvješća, zapisnici i financijski podaci pravne osobe, operatora, investitora ili vlasnika zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenim osobama mogle nastupiti štetne posljedice za gospodarstvo Republike Hrvatske ili za pravnu osobu, operatora, investitora ili vlasnika nad čijim se odobalnim objektom i/ili povezanoj infrastrukturi provodi istraga." Obrazloženje Smatramo da je iznimno bitno da iz definicije povjerljivih podataka proizlazi da se ipak štite i povjerljivi podaci čije bi otkrivanje moglo prouzročiti štetu i operatoru/vlasniku. Želimo naglasiti da je ovdje iznimno bitna zaštita podataka s obzirom na osjetljivost podataka. Prihvaćen U članku 3. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi: 4. povjerljivi podaci smatraju se: ulazni podaci za analize, tehnički, statički i sigurnosni proračuni te podaci o konstrukciji odobalnih objekata i povezane infrastrukture, izvješća, zapisnici i financijski podaci pravne osobe, operatora, investitora ili vlasnika zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenim osobama mogle nastupiti štetne posljedice za gospodarstvo Republike Hrvatske ili za pravnu osobu, operatora, investitora ili vlasnika nad čijim se odobalnim objektom i/ili povezanoj infrastrukturi provodi istraga
6 Koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Članak 5. Člankom 5. stavkom 3. prijedloga Pravilnika uređuje se kako je član povjerenstva i predsjednik Koordinacije, a člankom 9. utvrđuje se kako Koordinacija u istrazi sudjeluje, među ostalim, na način da predsjednik Koordinacije dostavlja članovima povjerenstva analize, mišljenja, zaključne i prijedloge ostalih članova Koordinacije. Smatramo kako takav način sudjelovanja članova Koordinacije, odnosno tijela čiji su predstavnici, može biti neučinkovit jer podrazumijeva posredno sudjelovanje članova Koordinacije i tijela čiji su predstavnici, a koja svako u svojoj nadležnosti pokrivaju određena područja vezana za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Predlažemo u članak 5. prijedloga Pravilnika dodavanje odredbe kako članovi povjerenstva mogu biti i ostali članovi Koordinacije, ili drugi djelatnici tijela koja čine Koordinaciju, ako je priroda velike nesreće vezana za njihov djelokrug nadležnosti. Nije prihvaćen Člankom 5. Pravilnika određeno je da Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja imenuje povjerenstvo za svaku pojedinu istragu velike nesreće i nije predviđeno da se broj članova povjerenstva mijenja tijekom istrage neovisno o tome želi li pojedini član Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika sudjelovati u povjerenstvu kao član. Članovi Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika mogu sudjelovati na pojedinoj sjednici povjerenstva i iznijeti svoje mišljenje o pojedinim pitanjima bez prava odlučivanja kako je to navedeno u članku 9. točki c).
7 INA Industrija nafte d.d. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Članak 5. Članak 5. stavak (7) predlažemo formulirati na način da glasi: (7) "Povjerenstvo određuje opseg i rješenja za provedbu istrage, na najpogodniji način za ostvarivanje ciljeva i svrhe istrage i na način koji će u najmanjoj mogućoj mjeri utjecati na provođenje aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na odobalnom objektu i/ili povezanoj infrastrukturi u vezi kojih se provodi istraga." Obrazloženje Stavak (7) je proširen na način da se gospodarskom subjektu olakša i omogući daljnje nesmetano poslovanje bez obzira na provođenje istrage ukoliko su daljnje aktivnosti moguće. Prihvaćen Članak 5. stavak 7. mijenja se i glasi: (7) Povjerenstvo određuje opseg i rješenja za provedbu istrage, na najpogodniji način za ostvarivanje ciljeva i svrhe istrage i na način koji će u najmanjoj mogućoj mjeri utjecati na provođenje aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na odobalnom objektu i/ili povezanoj infrastrukturi, ako su iste moguće, u vezi kojih se provodi istraga.
8 INA Industrija nafte d.d. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Članak 5. U članku 5. stavak (1) predlažemo da glasi: "(1) Istragu provodi povjerenstvo, koje imenuje Ministar odlukom za svaku pojedinu istragu velike nesreće najkasnije u roku od 10 dana od dana donošenja odluke o pokretanju istrage. " Obrazloženje Smatramo da bi ovdje trebalo definirati rok kako se pokretanje istrage ne bi previše odužilo. Nije prihvaćen Propisivanje rokova za imenovanje povjerenstva nije oportuno jer broj i sastav članova povjerenstva ovisi o vrsti velike nesreće što nije moguće unaprijed predvidjeti te s obzirom da se kao članovi imenuju predstavnici drugih tijela državne uprave isto nije pod kontrolom Ministarstva.
9 Koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Članak 6. Dio odredbe članka 6. stavka 8. prijedloga Pravilnika koji propisuje obvezu članova Povjerenstva za davanje suglasnosti na sadržaj zapisnika ima izričaj iz kojeg je moguće zaključiti kako su članovi Povjerenstva dužni dati bezuvjetnu suglasnost na sadržaj zapisnika, bez mogućnosti davanja primjedbi ili traženja ispravaka. Predlažemo da se odredba uredi na način da se pruži mogućnost članovima Povjerenstva prije davanja suglasnosti, davanje primjedbi na sadržaj zapisnika, odnosno davanja suglasnosti tek kad se slažu sa sadržajem zapisnika. Prihvaćen Članak 6. stavak 8. mijenja se i glasi: (8) Zapisnik sa sjednice Povjerenstva mora biti izrađen najkasnije u roku od pet dana od dana održavanja sjednice. Prije potpisivanja zapisnika isti će biti dostavljen svim članovima povjerenstva koji mogu dati svoje komentare, ispravke, primjedbe i sl. na zapisnik. Nakon što se svi članovi povjerenstva suglase sa sadržajem i tekstom zapisnika isti potpisuju tajnik i predsjednik povjerenstva. Zapisnik mora biti usuglašen i potpisan najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja sjednice.
10 Koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Članak 8. Članak 8. stavak 1. predviđa angažiranje neovisnih stručnih osoba ili tijela od strane Povjerenstva, „prema potrebi“, no bez uređivanja kako će se utvrditi takva potreba, odnosno tko će odlučiti o postojanju potrebe, da li Povjerenstvo načinom odlučivanja propisanim u članku 6. stavku 6. prijedloga Pravilnika ili Ministarstvo. Također, u slučaju utvrđivanja potrebe, nije jasan daljnji postupak kojim će se provesti angažiranje navedenih stručnih osoba ili tijela, osim što završava njihovim sklapanjem ugovora s Ministarstvom. Predlažemo detaljnije urediti način angažiranja neovisnih stručnih osoba ili tijela. Nije prihvaćen Povjerenstvo donosi odluke koje se odnose na istragu sukladno članku 5. i 6. Pravilnika pa tako i odluku o potrebi angažiranja neovisnih stručnih osoba i načinu njihova angažiranja. S obzirom da nije moguće predvidjeti sve moguće stručne osobe i njihov angažman u istrazi velikih nesreća nije smisleno propisivati način njihova angažmana već tome služi ugovor koji sklapa Ministarstvo s odabranom stručnom osobom.
11 Koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Članak 9. Napominjemo kako su dužnosti, obveze i način rada Koordinacije propisani Zakonom o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 78/15 i 50/20) te Uredbom o Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 74/17 i 14/21) te predlažemo brisanje članka 9. prijedloga Pravilnika, odnosno odredbi koje propisuju obveze Koordinacije koje nisu ranije uređene navedenim propisima. Nije prihvaćen Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u članku 28. stavku 1. propisuje da Koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika sudjeluje u istrazi, a ovim je Pravilnikom uređen način sudjelovanja što je u skladu sa Zakonom o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Odredbe koje propisuju dužnosti, obveze i način redovnog rada Koordinacije ostaju kao takve i obavljaju se neovisno o sudjelovanju Koordinacije u istrazi.
12 Koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Članak 11. U članku 11. stavku 2. navedeno je kako izvještaj o istrazi velike nesreće ne smije sadržavati pretpostavke ili tvrdnje o mogućoj pravnoj odgovornosti ili krivnji. Iako je osnovna svrha istrage koja se provodi u skladu s prijedlogom Pravilnika utvrđivanje uzroka velike nesreće, a ne pripisivanje krivnje i odgovornosti za veliku nesreću, moguće je da će kao neki od uzroka velike nesreće biti utvrđeni oni koji proizlaze iz radnji koje podliježu pravnoj odgovornosti ili krivnji, a navedeno ne bi smjelo biti prepreka za potpuno i istinito izvješćivanje. Predlažemo da se izričaj ove odredbe uredi na način da se doda obveza potpunog i istinitog izvješćivanja. Djelomično prihvaćen U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati potpuno i činjenično utvrđeno stanje pri čemu ne smije sadržavati pretpostavke ili tvrdnje o mogućoj pravnoj odgovornosti ili krivnji.
13 Koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Članak 11. Članak 11. stavka 1. uređuje sadržaj izvješća o istrazi velike nesreće. Predlažemo utvrđivanje formalne strukture izvješća, s obaveznim sastavnim dijelovima (poglavljima) i njihovim sadržajem. Također, predlažemo uređivanje mogućnosti iznošenja izdvojenog mišljenja članova Povjerenstva. Djelomično prihvaćen Formalna struktura izvješća ovisi o opsegu istrage i nije ju moguće unaprijed predvidjeti. U članku 11. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: (5) Članovi povjerenstva koji se ne slažu sa zaključcima istrage mogu unijeti izdvojeno mišljenje u izvješće iz stavka 1. ovoga članka. Prijašnji stavci 5. i 6. u članku 11. postaju stavci 6. i 7.
14 INA Industrija nafte d.d. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Članak 11. Članak 11. stavak (1) predlažemo formulirati na način da glasi: "1) Po završetku istrage, najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka istrage povjerenstvo izrađuje izvješće o istrazi velike nesreće koje mora sadržavati:" Obrazloženje Predlažemo da se definira rok u kojemu će izvješće biti sastavljeno. Prihvaćen U članku 11. stavak 6., koji postaje stavak 7. mijenja se i glasi: (7) Ministarstvo na svojim mrežnim stranicama objavljuje sažetak istrage koji ne sadržava povjerljive podatke.
15 INA Industrija nafte d.d. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Članak 11. Članak 11 stavak (6) predlažemo formulirati na način da glasi: Ministarstvo na svojim mrežnim stranicama objavljuje sažetak istrage koji ne sadrži povjerljive podatke. Obrazloženje Smatramo da je vrlo bitno da ovdje bude izričito navedeno da objavljeni sažetak ne smije sadržavati povjerljive informacije. Prihvaćen U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi: (1) Po prikupljanju i analizi svih dokaza povjerenstvo donosi zaključak o uzrocima velike nesreće te u roku od 30 dana od dana donošenja zaključka izrađuje izvješće o istrazi velike nesreće koje mora sadržavati: ……..
16 INA Industrija nafte d.d. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Članak 12. Članak 12. Smatramo da bi povjerenstvo za svaku istragu trebalo u zasebnom dokumentu izričito utvrditi što se smatra povjerljivim podacima, a kako bi svi dionici toga bili svjesni i s tim upoznati. To može biti zasebno izvješće ili odluka (ako povjerenstvo ima ovlasti donositi „odluke“). Nije prihvaćen U članku 3. točki 4. definirani su povjerljivi podaci te Pravilnik sadrži odredbe o upravljanju povjerljivim podacima.
17 Koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Članak 14. Članak 14. navodi kako Ministarstvo preporuke koje su proizašle iz rezultata istrage dostavlja na znanje i postupanje Koordinaciji te drugim javnopravnim tijelima koji su ih dužni primijeniti u području njihove nadležnosti, dok operatora ili vlasnika samo obavještava o rezultatima istrage i donesenom preporukama. Moguće je očekivati kako će za primjenu dijela preporuka biti mjerodavna Koordinacija ili druga javnopravna tijela, no s obzirom na uobičajenu prirodu uzroka velikih nesreća, razumno je pretpostaviti kako će za provedbu većine preporuka biti mjerodavni operator ili vlasnik. U skladu s tim, smatramo kako je potrebno utvrditi ili dužnost primjene takvih preporuka operatoru ili vlasniku, ili u najmanju ruku utvrditi obvezu operatoru ili vlasniku o povratnom izvješćivanju Ministarstva, Koordinacije ili drugih javnopravnih tijela o provedbi predloženih preporuka. Nije prihvaćen Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u članku 28. stavku 8. izričito propisuje tko je dužan primjenjivati preporuke iz istrage: Koordinacija i ostala javnopravna tijela dužna su primijeniti sve preporuke iz istrage koje su u njihovoj nadležnosti. Operatoru ili vlasniku se ne mogu nametati obveze koje nisu propisane Zakonom.
18 Koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, III. ZAVRŠNA ODREDBA Predlažemo nakon članka 16. prijedloga Pravilnik dodati novi članak kojim će se propisati primjenjuje li se ovaj pravilnik na postupke pokrenute prije njegovog stupanja na snagu. Nije prihvaćen Obzirom da Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14) izričito propisuje zabranu retroaktivnog djelovanja propisa te u članku 90. stavku 4. navodi: Zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje, te nadalje u stavku 5. propisuje iznimku koja glasi: Iz posebno opravdanih razloga samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje. Smatramo da se ovaj Pravilnik ne može primijeniti na postupke koji su u tijeku.