Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Kristian Družeta PRAVILNIK O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DJELATNOST PRIVATNE ZAŠTITE U uvodnom dijelu propisa, a prije naziva pravilnika, a što nije vidljivo u word dokumentu koji je moguće preuzeti, potrebno je napisati preambulu koja treba glasiti: "Na temelju članka 12. stavka 9. Zakona o privatnoj zaštiti („Narodne novine“, broj: 16/20.), ministar unutarnjih poslova donosi" Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 Kristian Družeta PRAVILNIK O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DJELATNOST PRIVATNE ZAŠTITE, I. OPĆE ODREDBE Dobro je vidjeti da je pravilnikom prepoznata specifičnost pojedinih poslova privatne zaštite kao što je IPU, pojedini segmenti tehničke zaštite i neposredna tjelesna zaštita. Pravilnik treba puno bolje urediti u odnosu na mogućnosti korištenja privatnih stambenih prostora, uvjete smještaja i pohrane oružja, uvažavanja specifičnosti poduzetnika pojedinaca i mikropoduzetnika u odnosu na pojedine poslove privatne zaštite, poslove koje obavljaju zaštitari specijalisti, posebice neposredne tjelesne zaštite koja se posebno navodi u čl. 2 st. 6 ovoga prijedloga Pravilnika ali ista kao takva nije prepoznata kao posebna specijalnost u Zakonu o privatnoj zaštiti već te poslove obavljaju zaštitari specijalisti uz sve druge visokorizične poslove tjelesne zaštite. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 Kristian Družeta PRAVILNIK O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DJELATNOST PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 1. U članku 1. potrebno je dodati stavak 2 koji će propisati da poslovni prostori, odnosno da pravne osobe i obrtnici, moraju imati imenovanu osobu zaduženu za organizaciju i unutarnji nadzor provedbe sigurnosti bez obzira na kategoriju razine ugroženosti , a takva osoba mora imati položen stručni ispit za osiguranje i unutarnji nadzor provedbe sigurnosti. Ukoliko pravna osoba ili obrtnik pruža usluge klijentima koji sukladno pravilniku o izradi prosudbe ugroženosti osoba, objekata i prostora su kategorizirani u I. ili II. kategoriju ugroženosti, onda takva osoba koja je zadužena za organizaciju i unutarnji nadzor provedbe sigurnosti mora imati ispunjene uvjete propisane čl.3 st.4 Zakona o privatnoj zaštiti, odnosno mora imati završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij te položen stručni ispit za osiguranje i unutarnji nadzor provedbe sigurnosti pri Ministarstvu. Sukladno ovom komentaru potrebno je napraviti i promjene u čl.11 ovoga prijedloga Pravilnika koji se odnosi na zaštitu od protupravnih radnji. Obzirom da pravilnik o izradi prosudbe ugroženosti osoba, objekata i prostora još uvijek nije dostupan za javnu raspravu ovaj komentar treba tumačiti i kroz tu činjenicu, a prilikom izrade Pravilnika izradi prosudbe ugroženosti osoba, objekata i prostora treba povesti računa o važnosti da pružatelji privatne zaštite budu primjer potrebnih standarda cjelovite i integralne zaštite osoba, imovine i informacija. Nije prihvaćen Ovim Pravilnikom propisani su tehnički i prostorni uvjeti za poslovni prostor koji moraju imati pravne osobe i obrti registrirani za obavljanje djelatnosti privatne zaštite, a što je sukladno čl. 12. st. 1. toč. 7. Zakona o privatnoj zaštiti (NN, br. 16/20) jedan od uvjeta za izdavanje odobrenja za obavljanje navedene djelatnosti. Za pravne osobe obrtnike koji su vlasnici ili korisnici objekata koji su, sukladno pravilniku o izradi prosudbe ugroženosti osoba, objekata i prostora, kategorizirani u I. ili II. kategoriju ugroženosti, nema propisanih uvjeta za poslovni prostor, već je Zakonom o privatnoj zaštiti propisano da u navedenim prostorima objektima mora biti osoba zadužena za organizaciju i unutarnji nadzor provedbe sigurnosti, koja mora položiti stručni ispit u Ministarstvu unutarnjih poslova.
4 Kristian Družeta PRAVILNIK O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DJELATNOST PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 1. Obzirom da se u čl.2 st.6 navodi da se djelatnost može obavljati i u privatnim stambenim prostorima ovaj članak bi trebao glasiti: Članka 1. Ovim Pravilnikom propisuju se prostorni i tehnički uvjeti koje mora ispunjavati poslovni i privatni stambeni prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite. Nije prihvaćen Čl.2. st. 6. propisano je da poslovni prostor u kojem se obavljaju isključivo poslovi izrade prosudbe ugroženosti, projektiranja i nadzora provedbe tehničke zaštite te neposredne tjelesne zaštite može biti organiziran i u privatnim stambenim prostorijama, čime je dana mogućnost da se može odobriti obavljanje navedene djelatnosti i u stambenom prostoru uz uvjet da se ispune propisani uvjeti.
5 Kristian Družeta PRAVILNIK O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DJELATNOST PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 1. U svim bitnim odredbama prijedloga ovoga Pravilnika potrebno je posebno povesti računa vezano uz odredbu čl.2 st.6 gdje se navode poslovi neposredne tjelesne zaštite. U nastavku posebno navodim koje su to bitne odredbe o kojima bi trebalo voditi računa, a da i ovaj prijedlog koji je sada naveden u čl.2 st.6 ima smisla i da bude provediv u praksi. Svakako pozdravljam spoznavanje poslova neposredne tjelesne zaštite kao posebno prepoznate specijalnosti. Ipak takva specifična prepoznatljivost i spoznaja je trebala biti definirana i regulirana kroz Zakon o privatnoj zaštiti. Tada bi ove iznimke koje se navode u ovom pravilniku bile provedive. Ovako nisam siguran na koji način se predviđa odvojiti poslove neposredne tjelesne zaštite od drugih poslova koje obavljaju zaštitari specijalisti sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti. Nije prihvaćen Odredbom čl. 2. st. 6. ovoga Pravilnika propisani su prostorni i tehnički uvjeti koje mora ispunjavati poslovni prostor u kojem se isključivo obavljaju poslovi izrade prosudbe ugroženosti, projektiranja i nadzora provedbe tehničke zaštite te neposredne tjelesne zaštite, a poslovi privatne zaštite obavljaju se na način kako je propisano odredbama podzakonskih akata koji uređuju poslove tjelesne i tehničke zaštite.
6 Kristian Družeta PRAVILNIK O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DJELATNOST PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 2. Članak 2. st.5 bi trebao osim uzimanja u obzir mogućnost korištenja istoga od strane više pravnih osoba ili obrta koje imaju istog osnivača ili vlasnika, predvidjeti da isti prostor mogu koristiti poduzetnici pojedinci ili mikropoduzetnici (9 i manje zaposlenika) kada se može organizirati nesmetana djelatnost. Nastavno na to čl.2.st.5 bi trebao glasiti: (5)Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, poslovni prostor može koristiti više pravnih osoba ili obrta s odobrenjem za djelatnost privatne zaštite ako imaju istog osnivača ili vlasnika, poduzetnici pojedinci ili mikropoduzetnici (9 i manje zaposlenika) uz organiziranu nesmetanu djelatnost. Nije prihvaćen čl. 2. st. 5. propisano je da poslovni prostor može koristiti više pravnih osoba ili obrta s odobrenjem za djelatnost privatne zaštite ako imaju istog osnivača ili vlasnika i ako mogu organizirati nesmetanu djelatnost, čime nema zapreke je li poduzetnik ima 9 ili više zaposlenika ako može organizirati nesmetanu djelatnost.
7 Kristian Družeta PRAVILNIK O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DJELATNOST PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 2. U prijedlogu čl.2. st. 6 navedeno je među ostalim da poslovni prostor u kojem se obavljaju isključivo poslovi neposredne tjelesne zaštite može biti organiziran i u privatnim stambenim prostorijama, pod uvjetima koje propisuje prijedlog Pravilnika u javnoj raspravi. Obzirom da Zakon o privatnoj zaštiti, nažalost i još uvijek iako je to sa stanovišta struke potrebno i nužno, ne prepoznaje poslove neposredne tjelesne zaštite kao posebnu specijalnost, već poslove neposredne tjelesne zaštite, pored drugih poslova navedenih u ZoPZ, provode zaštitari specijalisti (u ZoPZ se koristi zastario i neprimjeren naziv "tjelohranitelji"), potrebno je promijeniti odredbe čl.2 st.6. tako da glasi: (6)Poslovni prostor u kojem se obavljaju isključivo poslovi izrade prosudbe ugroženosti, projektiranja i nadzora provedbe tehničke zaštite te poslovi koje obavljaju zaštitari specijalisti pojedinci ili mikropoduzetnici (9 i manje zaposlenika) može biti organiziran i u privatnim stambenim prostorijama, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom. ili (6)Poslovni prostor u kojem polove izrade prosudbe ugroženosti, tehničke zaštite i poslove zaštitara specijalista obavljaju isključivo mikropoduzetnici (9 i manje zaposlenika) ) ili pojedinci može biti organiziran i u privatnim stambenim prostorijama, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom. Razlog za potrebu redefiniranja čl.2. st.6. ovog prijedloga vidim u tome što Zakon o privatnoj zaštiti ne prepoznaje poslove neposredne tjelesne zaštite kao posebne specijalnosti već se ti poslovi navode kao jedni od visoko rizičnih poslova koje obavljaju zaštitari specijalisti. Postavlja se pitanje na koji način će se utvrditi da se obavlja isključivo posao neposredne tjelesne zaštite a ne i tjelesna zaštita objekata i prostora od interesa za Republiku Hrvatsku, tjelesna zaštita objekata i prostora razvrstanih sukladno pravilniku o prosudbi ugroženosti osoba, objekata i prostora u I. i II. kategoriju ugroženosti, osiguranje i pratnja pri distribuciji novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti te drugih pošiljaka i transporta osoba u prekograničnoj distribuciji, zaštita osoba i imovine u visokorizičnim okolnostima koje u pojedinačnim slučajevima utvrđuje Ministarstvo na zahtjev pravne osobe ili obrtnika s odobrenjem za privatnu zaštitu? Dobro je što je predlagatelj Pravilnika i regulator poslova privatne zaštite, kroz ovaj prijedlog čl.2 st.6 ukazao i prepoznao specifičnost poslova neposredne tjelesne zaštite, što ukazuje na potrebu izmjena i dopuna trenutno važećeg Zakona o privatnoj zaštiti. Svakako u potrebnim promjenama ZoPZ trebalo bi predvidjeti da se poslovi privatne zaštite mogu raditi i kao slobodna zanimanja a ne samo kroz obrt i trgovačka društva. Tržište treba i prepoznaje potrebu za privremenim i povremenim poslovima iz privatne zaštite koje često mogu kvalitetno pružati osobe koje nisu u radnom odnosu na temelju ugovora u radu, a to je često ograničavajući faktor u pružanju potrebne razine stručnosti i kvalitete koju korisnik usluge privatne zaštite treba dobiti. Isto to bi i regulator poslova privatne zaštite u Republici Hrvatskoj trebao prepoznati i sukladno tome donijeti zakone i provedbene propise koji će biti u cilju unaprjeđenja privatne sigurnosno gospodarske grane i podizanja potrebnih standarda obučenosti i provedbe zadaća sigurnosti na potrebnu razinu i suvremene standarde. Nije prihvaćen Odredbom čl. 2. st. 6. ovoga Pravilnika propisani su prostorni i tehnički uvjeti koje mora ispunjavati poslovni prostor u kojem se isključivo obavljaju poslovi izrade prosudbe ugroženosti, projektiranja i nadzora provedbe tehničke zaštite te neposredne tjelesne zaštite, a poslovi privatne zaštite obavljaju se na način kako je propisano odredbama podzakonskih akata koji uređuju poslove tjelesne i tehničke zaštite.
8 Kristian Družeta PRAVILNIK O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DJELATNOST PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 5. U čl.5 st.2. koji je neposredno vezan uz odredbe čl.2 st.6. potrebno je dodatno navesti ono što je već predloženo u samom prijedlogu Pravinika, a to su poslovi neposredne tjelesne zaštite. Pri tome je potrebno uvažiti prijedlog i komentar koji sam naveo uz čl.2 st6. prijedloga ovoga Pravilnika. Uzimajući to u obzir čl.5.st2. trebao bi glasiti: (2)Iznimno od članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika, poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost izrade prosudbe ugroženosti, poslovi projektiranja i nadzora provedbe tehničke zaštite i poslovi koje obavljaju zaštitari specijalisti pojedinci ili mikropoduzetnici (9 i manje zaposlenika) moraju sadržavati prostorno tehničke uvjete propisane člankom 4. stavkom 1. točkama 1. i 5. ovog Pravilnika i i uvjete za pohranu i čuvanje vatrenog oružja i streljiva sukladno čl. 33 Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. ili (2)Iznimno od članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika, poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost izrade prosudbe ugroženosti, poslovi tehničke zaštite i poslovi koje obavljaju zaštitari specijalisti pojedinci ili mikropoduzetnici (9 i manje zaposlenika) moraju sadržavati prostorno tehničke uvjete propisane člankom 4. stavkom 1. točkama 1. i 5. ovog Pravilnika i uvjete za pohranu i čuvanje vatrenog oružja i streljiva sukladno čl. 33 Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. U svakom slučaju potrebno je u čl.5. st.2 propisati uvjete tako da su u skladu sa onime što predviđa čl.2 st.6 prijedloga Pravilnika koji bi onda dobio svoj smisao i svrhu. Nije prihvaćen čl. 5. st. 2. ovoga Pravilnika propisano je da poslovni prostor u kojem se samo obavlja djelatnost izrade prosudbe ugroženosti i poslovni prostor u kojem se obavljaju samo poslovi projektiranja i nadzora provedbe tehničke zaštite moraju sadržavati prostor uredskog dijela u kojem se provode administrativni poslovi i sanitarni čvor. Za prostor u kojem će se isključivo obavljati poslovi neposredne tjelesne zaštite, može biti organiziran i u privatnim stambenim prostorijama, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom (čl. 2. st. 6.)
9 Kristian Družeta PRAVILNIK O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DJELATNOST PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 7. U čl.7 st.3 potrebno je maknuti obavezu da informatičko komunikacijska oprema mora sadržavati faks. Čl.7 st 3 treba glasiti: (3)Informatička oprema mora sadržavati minimalno jedno računalo s pisačem, skenerom i internetskom vezom. Nije prihvaćen Obzirom da se faks koristi za komunikaciju, potrebno je ostaviti mogućnost korištenja.
10 Kristian Družeta PRAVILNIK O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DJELATNOST PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 8. U čl.8 potrebno je dodati st.3 koji će definirati pohranu oružja prilikom obavljanja poslova tjelesne zaštite kada istu provode zaštitari specijalisti i kada nije moguće zbog organizacijskih i terenskih uvjeta rada pištolj pohraniti kod druge pravne osobe ili kada zaštitar zbog korištenja dnevnog ili noćnog odmora isti ne može pohraniti kako to propisuje čl.8 st.2. Stoga u čl.8 treba dodati st.3 koji glasi: (3) Iznimno od odredbi stavka 1. i stavka 2. ovoga članka pravna osoba, unutarnja služba zaštite i obrtnik koji pri obavljanju poslova tjelesne zaštite koriste vatreno oružje izvan područja registriranog sjedišta i poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite vatreno oružje može pohranjivati u prijenosnim sigurnosnim spremnicima koji štite oružje i onemogućavaju neovlašten pristup istome i koji neovlaštene osobe ne mogu otvoriti običnim alatom. Ova odredba je iznimno bitna za poslove koje obavljaju zaštitari specijalisti ,a posebice vezano uz poslove neposredne tjelesne zaštite kao i pratnje novca i drugih vrijednosti. Nije prihvaćen Pohrana oružja i streljiva izvan područja registriranog sjedišta i poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite, propisano je čl. 10. st. 5. i 6. ovoga Pravilnika
11 Kristian Družeta PRAVILNIK O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DJELATNOST PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 10. Vezano uz odredbu čl.10 st.5 i 6 postavlja se logično pitanje zašto ovi uvjeti predstavljaju iznimku i kao takvi ne mogu biti propisani kao redovni uvjeti za pohranu oružja? Iako je ova odredba povezana uz moj prethodni komentar čl.8 st.2 koji uređuje ono što sam prethodno predložio, postavlja se pitanje zašto je ovo iznimka? Sa aspekta sigurnosti, procjene rizika i mogućih ugroza, veća je vjerojatnost da će oružje biti izloženo nezakonitom korištenju izvan sjedišta pravne osobe ili obrta nego u samom sjedištu. Propisivanje određenih uvjeta u čl.9 i čl.10 predstavljaju nametanje formalnih obaveza tamo gdje je najmanja vjerojatnost da će oružje biti dostupno neovlaštenim osobama. Istovremeno je čl.10 st.5 dozvoljeno vatreno oružje pohraniti u hotelski sef i to je onda sukladno propisu. Pored toga ovu odredbu treba sagledati i sa aspekta predloženog čl. 2 st. 6 gdje se predviđa da za poslove neposredne tjelesne zaštite poslovni prostor može biti organiziran i u privatnim stambenim prostorijama. Što ukazuje da bi odredbe čl. 33 koje propisuje Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana osigurale sasvim dovoljno potrebnu razinu zaštite vatrenog oružja od neovlaštenog korištenja. Posebice ako uzmemo u obzir da u ovom slučaju kontrolu oružja propisujemo za profesionalce koji su obučeni sukladno propisima koje propisuje MUP te njihovo znanje, vještine i odgovornost ne možemo uspoređivati sa "običnim" građanima koji posjeduju oružje radi sporta ili drugih dozvoljenih namjena. Prijedlogom Pravilnika predložene odredbe nisu životno realne i predstavljaju nepotrebno financijsko opterećenje posebice za poduzetnike pojedince i mikropoduzetnike. Odredbe koje propisuje Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana čl.33 sasvim dovoljno osigurava potrebnu razinu zaštite vatrenog oružja od neovlaštenog korištenja. Uz puno razumijevanje o brizi za kontrolom i sprječavanjem neovlaštenog pristupa i korištenja vatrenog oružja, potrebno je uzeti u obzir životne i poslovne realnosti koje određuju dinamiku i potrebe posla. Bilo bi jako dobro kada bi se kod izrade zakona i provedbenih propisa te činjenice uzimale u obzir. Sada imamo tri zakona i provedbene propise koji čuvanje oružja i streljiva propisuju na različite načine, a za to ne postoje stvarno različite potrebe. Svakako ovim putem predlažem da i te odredbe uskladite ti ih propišete kao što to definira čl.33 Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Nije prihvaćen Čl. 8. st. 2. propisana je iznimka da pravna osoba, unutarnja služba zaštite i obrtnik koji pri obavljanju poslova tjelesne zaštite koriste vatreno oružje izvan područja registriranog sjedišta i poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite, vatreno oružje može pohranjivati i u poslovnim prostorima drugih pravnih osoba u kojima ili za račun kojih pravna osoba ili obrtnik s odobrenjem za obavljanje djelatnosti tjelesne zaštite obavlja ugovorne poslove s oružjem, na način i pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.
12 Kristian Družeta PRAVILNIK O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DJELATNOST PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 10. Odredba čl.10 st.1 je značajan iskorak u koji nas približava životnim i poslovnim stvarnostima ali još uvijek ne dovoljno blizu uz puno razumijevanje svih okolnosti i činjenica različitog uređenja propisima istog područja za pohranu i čuvanje vatrenog oružja i streljiva. Ono što želim ovdje napomenuti predlagatelju pravilnika je da ovakvu odredbu treba kroz izmjene i dopune omogućiti udrugama koje imaju djelatnost vezanu uz civilna strelišta i druga mjesta za vježbe gađanja, odnosno odredbe o civilnim strelištima koje su propisane Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. Iako smatram da bi za udruge bilo dovoljno propisati odredbe kao što ih definira Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana već ovakvo rješenje koje je navedeno u ovom prijedlogu Pravilnika bi bio veliki korak naprijed. Iako generalno gledajući ne vidim poseban razlog da i ovaj pravilnik ne propiše uvjete za čuvanje i pohranu oružja kao što to definira Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana koji navodi da se streljivo i oružje čuva u ormaru od čvrstog materijala, sefu ili sličnom spremištu koje neovlaštene osobe ne mogu otvoriti alatom uobičajene uporabe (čl.33 Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana). Posebice kada kod pogledamo druge uvjete vezane uz tehničku zaštitu prostora koje predlaže ovaj Pravilnik. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
13 Kristian Družeta PRAVILNIK O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DJELATNOST PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 11. U čl.11 st.1 potrebno je posebno naglasiti potrebu provedbe informacijske sigurnosti pa bi stavak 1. trebao glasiti: (1)Poslovni prostor pravnih osoba i obrta mora biti na odgovarajući način zaštićen o protupravnih radnji kao što su provale, otuđenja i oštećenja stvari, uvida i krađe klasificiranih podataka kroz potrebnu razinu informacijske sigurnosti uz poštivanje potrebnih mjera i standarda informacijske sigurnosti, neovlaštenog pristupa i zloporabe oružja te drugih oblika kaznenih i prekršajnih djela. Nije prihvaćen sami izričaj da poslovni prostor pravnih osoba i obrta mora biti na odgovarajući način zaštićen od uvida i krađe klasificiranih podataka, podrazumijeva provedbu potrebne razine informacijske sigurnosti uz poštivanje potrebnih mjera i standarda informacijske sigurnosti.
14 Kristian Družeta PRAVILNIK O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DJELATNOST PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 12. U čl.12 nije propisano da li i koje uvjete moraju ispunjavati prostori navedeni u čl.2 st. 6. i u kojem opsegu u odnosu na stambenu / građevinsku cjelinu. Nije prihvaćen Čl. 12. propisano je da se zaštita od požara poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite mora izvesti na način propisan posebnim propisima koji uređuju sustav zaštite od požara, a čl. 13. naveden je postupak pregleda poslovnog prostora koji obavlja inspektor nadležan za poslove inspekcijskog nadzora zaštite od požara.