Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Istarska županija Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera, Grupa aktivnosti b) Provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine: U okviru grupe aktivnosti b) Provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine, predviđena je mogućnost provedbe četiri osnovna tipa aktivnosti. Predlažemo da se u sklopu aktivnosti c) razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini, omoguće i ulaganja u smještajne kapacitete u objektima koji imaju status kulturnog dobra, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakonu o gradnji i drugim relevantnim pravnim aktima. Prihvaćen PDP će uključiti mogućnost ulaganja u smještajne kapacitete, ali u ograničenom opsegu i pod određenim uvjetima. Svi detalji bit će sadržani / navedeni u dokumentaciji PDP-a po njegovoj objavi.
2 Istarska županija Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera, Grupa aktivnosti b) Provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine: Smatramo da je u tekstu Poziva na dostavu projektnih prijedloga potrebno detaljnije objasniti kriterije utvrđene Programom dodjele (državnih) potpora za održivu obnovu kulturne baštine, kako bi prijavitelji mogli kvalitetnije pripremiti svoje projektne prijedloge. Osim toga, detaljnije objašnjenje pridonijelo bi i većoj transparentnosti evaluacije projektnih prijedloga. Prihvaćen Predmet savjetovanja su „ključni elementi poziva“, a ne detaljna dokumentacija PDP-a; u sveobuhvatnoj dokumentaciji PDP-a bit će detaljno (uključujući primjere) objašnjen sam Program dodjele (državnih) potpora i potpora male vrijednosti kao i primjena odredbi Programa.
3 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera, Grupa aktivnosti b) Provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine: Nije jasno definirano u koju kategoriju potpora pripadaju određene prihvatljive aktivnosti. Molimo da se jasno definira za pojedini tip aktivnosti kojoj kategoriji potpora (investicijske i operativne potpore / potpore za ulaganje u lokalne infrastrukture / regionalne potpore za ulaganja) pripada. Prihvaćen Vrsta potpora ovisit će o samom projektnom prijedlogu;. Sve aktivnosti te vrste ulaganja u okviru istih predviđene pojedinačnim projektnim prijedlogom (Integriranim programom) morat će se uvrstiti u odgovarajuću kategoriju potpora u sklopu projektne aplikacije te će prijavitelj / korisnik izračunati ukupnu vrijednost potpora. Primjena Programa dodjele (državnih) potpora i potpora male vrijednosti na slučaj integriranog programa bit će detaljno obrazložena (s primjerima) u dokumentaciji PDP-a po njegovoj objavi.
4 Grad Korčula Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera, Grupa aktivnosti b) Provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine: Molimo da nas uputite gdje možemo pronaći Program dodjele (državnih) potpora za održivu obnovu kulturne baštine. Molimo da pobliže definirate što su to regionalne potpore za ulaganje (s obzirom na to da je kod njih prihvatljivo sufinanciranje od maksimalno 25%). Ukoliko je prijavitelj jedinica područne samouprave, može li se projekt prijaviti u grupi b) pod "investicijske i operativne potpore u kulturi i očuvanju baštine"? Prihvaćen Program dodjele (državnih) potpora za održivu obnovu kulturne baštine bit će sadržan u dokumentaciji PDP-a po njegovoj objavi. Vrsta potpora ovisit će o samom projektnom prijedlogu;. Sve aktivnosti te vrste ulaganja u okviru istih predviđene pojedinačnim projektnim prijedlogom (Integriranim programom) morat će se uvrstiti u odgovarajuću kategoriju potpora u sklopu projektne aplikacije te će prijavitelj / korisnik izračunati ukupnu vrijednost potpora. Primjena Programa dodjele (državnih) potpora i potpora male vrijednosti na slučaj integriranog programa bit će detaljno obrazložena (s primjerima) u dokumentaciji PDP-a po njegovoj objavi.
5 HOK Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera Nastavno na e-savjetovanje o predmetnom nacrtu, Hrvatska obrtnička komora drži da nije jasno definiran pojam prihvatljivih prijavitelja. Pri „Indikativnom popisu uvjeta za prihvatljivost prijavitelja partnera“, u Nacrtu je navedeno kako fizičke osobe nisu prihvatljivi prijavitelj te kako za prijavu trebaju urediti svoju pravnu osobnost ili postati pravna osoba „udruga, zaklada, dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću itd.“ Iz navedenoga ne može se sa sigurnošću utvrditi da li su obrti, kao fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost prihvatljivi prijavitelj. Zato molimo da se obrti izričito spomenu i uvrste u prihvatljive prijavitelje. Prihvaćen Popis mogućih pravnih osobnosti / pravnih osoba dan je okvirno i nije iscrpan. Pritom ponavljamo da u kontekstu ovog PDP-a privatni prijavitelj ne smije biti fizička osoba, mora biti vlasnik kulturnog dobra i upisan kao vlasnik tog dobra, pod uvjetom da se radi o kulturnom dobru upisanom u Registru kulturnih dobara RH. Naime, mogućnosti da fizička osoba bude korisnik (prijavitelj) projekta, takva mogućnost nije dozvoljena sukladno članku 2(10) Opće uredbe 1303/2013 o europskim strukturnim i investicijskim fondovima.
6 ljubomir jelić Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, Uvod U uvodnom dijelu ne spominju se strateški dokumenti na koje se projekt mora vezati a zbog specifičnosti mjere koja objedinjuje s jedne strane turizam a s druge kulturnu baštinu molimo da nam navedete na koji specifični cilj iz OPKK 2014.-2020. se odnosi kao i Stretegiju RH na koji se veže ova mjera. Prihvaćen Iako spomenuto nije navedeno u Nacrtu ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga stavljenom na javnu raspravu, u dokumentaciji PDP-a bit će navedeno da je ovaj PPD pod nazivom „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ objavljen u okviru prioritetne osi 6. Očuvanje i zaštita okoliša i promocija učinkovitosti resursa; Specifičnog cilja 6c1 Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ financiranog kroz Europski fond za regionalni razvoj. Također, bit će naveden i sveobuhvatni strateški zakonodavni okvir na kojem se temelji PDP i u skladu s kojim se provode ulaganja financirana sredstvima iz PDP-a.
7 Grad Lipik Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ Sukladno nacrtu utvrđeno je da integrirani program obuhvaća ulaganja u najmanje jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara RH prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Sukladno čl. 7. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara nepokretno kulturno dobro može biti grad, selo, naselje ili jedan dio. Tako je za dio područja Grada Lipika Rješenjem Ministarstva kulture utvrđena kulturno povijesna cjelina grada Lipika kao nepokretno kulturno dobro. Unutar kulturno povijesne cjeline nalazi se vila kojoj će buduća namjena biti višefunkcionalni centar za zdravstveni turizam. Predlažemo da se natječajem predvidi, a što iz nacrta ključnih elemenata nije vidljivo, da se ulaganje u objekte koji se nalaze kulturno povijesnoj cjelini odnosno nepokretnom kulturnom dobru navede kao prihvatljivo ulaganje. JLS i vlasnici objekta kao pravne osobe su mogući potencijalni prijavitelji, kao i potencijalni partneri. Molimo pojašnjenje može li JLS biti prijavitelj na jednom projektu, a partner na jednom ili više drugih projekata. Pitanje se isto tako odnosi i na vlasnike kulturnih dobara, odnosno male i srednje poduzetnike koji su vlasnici kulturnog dobra. Može li turistička zajednica, kao obvezan partner, biti partner na više pojedinačnih projekata? U indikativnom popisu prihvatljivih aktivnosti za grupu aktivnosti b) utvrđeno je da provedba integriranog programa obuhvaća aktivnost zaštite, obnove i revitalizacije objekata kulturne baštine upisane u Registru kulturnih dobara RH. Molimo da pojasnite je li navedena aktivnost obuhvaća i izgradnju objekta koji se nalazi u kulturno povijesnoj cjelini. Naime, objekt je zbog sigurnosti građana i narušene statike slijedom ratnih razaranja samog zaštićenog objekta morao biti uklonjen. Ukoliko nije predviđena izgradnja objekta kao prihvatljiva aktivnost molimo da se takova aktivnost uvrsti jer mnogi objekti na ratom zahvaćenom području, kao kulturna baština, imaju sličan problem. U dijelu indikativni, najviši i najniži iznos bespovratnih sredstava, utvrđeno je da za projektne prijedloge koji se prijavljuju za grupu aktivnosti b) ukupan trošak predviđenih radova i opreme na pojedinačnom zaštićenom kulturnom dobru i popratnoj infrastrukturi ne smije iznositi više od 5, odnosno 10, milijuna €. Znači li to da ukupna vrijednost cjelokupnog projektnog prijedloga ne može prijeći navedeni iznos te će ukoliko prijeđe navedeni iznos isti biti neprihvatljivo ulaganje, ili to znači da tražena sredstva za projektni prijedlog, neovisno o ukupnoj vrijednosti, ne mogu prelaziti 5/10 milijuna €? Nije prihvaćen 1. Ovim PDP-om u predviđeno je da projektni prijedlog obuhvaća minimalno jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara RH. Najčešće će se raditi o pojedinačno zaštićenoj građevini, neovisno o tome da li se isto (pojedinačno zaštićeno kulturno dobro / građevina) nalazi unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline. Dakle odgovor na vaše pitanje je da, moguće je prijaviti ulaganja u pojedinačne (kulturne) infrastrukturne objekte koji se nalaze unutar zaštićene cjeline (Dioklecijanova palača) no uz poštivanje gore navedenog pravila po kojem ulaganja u pojedinačne (kulturne) infrastrukturne objekte ujedno obuhvaća minimalno jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara RH. Ukoliko se gore spomenuti uvjet planira ispuniti na način da zaštićena kulturno – povijesna cjelina predstavlja „minimalno jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara RH“, u tom slučaju cjelokupna zaštićena kulturno – povijesna cjelina mora biti predmet Integriranog razvojnog programa (a ne samo određeni pojedinačni objekti unutar cjeline). Napominjemo da Integrirani program takvog obuhvata mora biti u skladu s ciljevima Poziva te zadovoljavati uvjete o maksimalnim iznosima bespovratnih sredstava koje je moguće dodijeliti po projektnom prijedlogu odnosno intenzitetima potpora. Isto će biti jasno iz dokumentacije PDP-a po njegovoj objavi. 2. PDP definira isključivo broj puta koje prihvatljivo tijelo može biti prijavitelj u okviru projektnih prijedloga, a ne definira broj puta koje prihvatljivo tijelo može biti partner u okviru projektnih prijedloga odobrenih u okviru ovog PDP-a, pa tako ni za Ured turističke zajednice bilo na nacionalnoj / regionalnoj ili lokalnoj razini. Pritom treba imati na umu da će se prilikom ocjene projektnog prijedloga (Integriranog programa) Prijavitelj / Korisnik dokazivati odgovarajući ljudski resursi za provedbu projektnih aktivnosti i to na temelju analize broja i sastava osoblja te stručnih resursa koje planiranju prijavitelj i partner kako bi jamčili uspješnu provedbu, u skladu sa Sporazumom o partnerstvu kojim će se jamčiti za osnovne obaveze i prava prijavitelja i partnera (različitog od Ureda turističke zajednice). Također, treba uzeti u obzir da maksimalni intenzitet potpora po korisniku potpora ne može prelaziti granice sadržane u odredbama Program potpora prema kojem će se sredstva dodjeljivati. Sve navedeno bit će jasno iz dokumentacije PDP-a po njegovoj objavi. 3. U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta; ali napominjemo sljedeće: - za tretiranje kulturno povijesnih cjelina unutra ovog PDP vidi odgovor na pitanje pod brojem 1. - izgradnja određenog infrastrukturnog objekta je dopuštena ali ona mora biti u vezi s ulaganjem u kulturnu baštinu, odnosno ostala infrastruktura (koja nije kulturno dobro) mora imati određenu ulogu u valorizaciji kulturne baštine u turističke i ekonomske svrhe. 4. Maksimalna ukupna vrijednost Integriranog programa (tj. projektnog prijedloga koji se dostavlja u sklopu ovog Poziva) nije određena ni za jednu od grupa aktivnosti u sklopu Poziva, već je definiran najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dobiti iz Europskog fonda za regionalni razvoj za financiranje prihvatljivih izdataka u okviru projektnog prijedloga. Dodatni uvjet je da u okviru jednog projektnog prijedloga / projekta (jedan Integrirani razvojni program), „ukupni trošak svih predviđenih radova i opreme na svakom od pojedinačnih zaštićenih kulturnih dobara i/ili popratnim infrastrukturom objektima ne smije iznositi više od 5 milijuna eura ili 10 milijuna eura u slučaju da se infrastruktura smatra svjetskom kulturnom baštinom". Poštivanje navedenih iznosa jedan je od kriterija prihvatljivosti tijekom ocjene projektnog prijedloga; dakle ukoliko integrirani program bude sadržavao ulaganja u pojedinačne infrastrukturne objekte (bilo da se radi o kulturnim dobrima ili o pratećoj infrastrukturi) čija je vrijednost veća od gore propisanih limita, predmetni projekt (integrirani program) bit će eliminiran iz daljnjeg tijeka postupka odabira.
8 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije Osnovni (sektorski) kriteriji prihvatljivosti i odabira , Kriteriji prihvatljivosti Molimo Vas da razmotrite kriterije odabira iz razloga što se ne mogu uspoređivati ulaganja u kontinentalnoj Hrvatskoj i Jadranskoj, naime nemoguće je postići jednake ili bolje indikatore u smislu dolazaka turista, otvaranja novih radnih mjesta, novih poslovnih subjekata, noćenja itd.. Uzimajući u obzira sadašnje kriterije projekti u Kontinentalnoj Hrvatskoj , posebice Podravini i Slavoniji su u nepovoljnom položaju jer se projektima u Jadranske regije većina kriterija se ostvaruju po inerciji. Također, molimo Vas da se kriteriji odnose i računaju samo u postotnom povećanju iz gore navedenih razloga. Hvala. Nije prihvaćen Projektni prijedlog mora biti u skladu s ciljevima Poziva odnosno svim kriterijima prihvatljivosti i zadovoljavati minimalni prag kriterija odabira iz PDP-a odobrenima od strane Odbora za praćenje OPKK 2014.-2020. Pritom napominjemo, u trajno otvorenom pozivu omogućava se natjecanje između podnesenih projektnih prijedloga po načelu prvenstva prema datumu i vremenu podnošenja pojedinog projektnog prijedloga. Isto će biti jasno iz dokumentacije PDP-a po njegovoj objavi.
9 Iva Grgić Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera Pod kategoriju potencijalni prijavitelji odnosno korisnici navesti sve takve osobe, a ne pod kategorijom potencijalni partneri navoditi da su i poduzetnici i OCD potencijalni prijavitelji/korisnici pod određenim uvjetima. Sve bi se katagorije zbog preglednosti trebale jasno obrazložiti. Nije prihvaćen Nije točno da nisu navedeni svi potencijalni prijavitelji / korisnici. Jasno je napisano da je za prijavitelja prihvatljiv svaki vlasnik kulturnog dobra upisan kao vlasnik tog dobra, pod uvjetom da se radi o kulturnom dobru upisanom u Registru kulturnih dobara RH, neovisno o statusa, uz iznimku fizičkih osoba. Nadalje, za potencijalne partnere vrijede druga pravila. Naime, mikro, mala i srednja poduzeća i OCD-i su kao potencijalni partneri zasebno navedeni jer, da bi ostvarili to pravo (bili partneri) nije nužno da su ujedno i vlasnici kulturnog dobra.
10 Općina Darda Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, Uvod Ovim putem dostavljamo komentar i mišljenje vezano za strateške dokumente pod a). Mnoge općine nemaju Strategiju razvoja i čekaju rezultate natječaja za izradu strategije od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, među njima i Općina Darda. Nadalje, Osječko-baranjska županija ima Strategiju razvoja za period 2011-2013. (Znači ne odnosi se na vremensko razdoblje u kojem se podnosi projektna prijava). Također i njihova je strategija u izradi. Naš prijedlog je da se priznaju dosadašnje strategije razvoja bez obzira na vrijeme za koje su donijete i da Strategija razvoja općine/grada nije obavezan dokument. Nije prihvaćen Dokument „Ključni elementi Poziv“ navodi, a tako će biti i definirano u samoj dokumentacije PDP-a po njegovoj objavi, da se relevantne strategije „odnositi na vremensko razdoblje u kojem se podnosi projektna prijava te ga prethodno mora usvojiti nadležno tijelo“. Dakle ne popisuje koji je to konkretna rok (vremensko razdoblje); relevantno je samo da li je strategija koja je važeća za predmetno razdoblje. Povezanost sa strateškim dokumentima je jedan od kriterija prihvatljivosti tijekom ocjene projektnog prijedloga; dakle ne ispunjavanje navedenog kriterija znači eliminaciju projekta (integriranog programa) iz daljnjeg tijeka postupka odabira.
11 Grad Virovitica Osnovni (sektorski) kriteriji prihvatljivosti i odabira , Kriteriji prihvatljivosti Opet ponavljamo da je limit za ovakav tip ulaganja premalen, i da bi ga trebalo ponovno razmotriti. Predlažemo da ovaj kriterij ne bude eliminacijski i da se otvori mogućnost povećanog vlastitog udjela sufinanciranja ako ukupna vrijednost prelazi 5 mil. € odnosno 10 mil. € Nije prihvaćen Poziv uključuje sve oblike (zaštićene) kulturne baštine s tim da predodređuje nužnost ulaganja u minimalno jedno nepokretno kulturno dobro. Takav uvjet proizlazi iz članak 3e) Uredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj (1301/2013) koji definira mogućnost financiranja „ulaganja u razvoj endogenog potencijala putem fiksnog ulaganja u opremu i infrastrukturu malog kapaciteta; uključujući kulturnu infrastrukturu malog kapaciteta i infrastrukturu održivog turizma, ………“ Odredbu o malom kapacitetu (small scale) Europska komisija je, putem internog dokumenta „Commission's position on small-scale infrastructure“, pretočila u granicu ukupnog troška bilo koje pojedinačne infrastrukturne stavke za kulturnu infrastrukturu, infrastrukturu kulturne baštine ili turističku infrastrukturu na 5 m€, odnosno 10 m€ u slučaju da se infrastruktura smatra svjetskom kulturnom baštinom u smislu članka 1. Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine iz 1972. s popisa UNESCO–a. Primjena financijskog praga od 10 milijuna eura (kao maksimalne vrijednosti ukupnih troškova za ulaganje u jedan infrastrukturni objekt) odnosi se samo na Konvenciju o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine iz 1972. s popisa UNESCO–a, a definirana je od strane Europske komisije. Do eventualne promjene takve odluke, nadležno tijelo nije u mogućnosti preuzeti rizik primjene takve odredbe i na druge (ostale) međunarodne ugovore / konvencije.
12 Grad Virovitica Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera, Grupa aktivnosti b) Provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine: Naime, smatramo da je limit od 5 mil. eura ograničavajući, premalen i dosta nerealan uzimajući u obzir stvarne troškove koji će nastati rekonstrukcijom i opremanjem zaštićenih kulturnih dobara u RH. Također, osim osnovnog opremanja takve infrastrukture, unutrašnje uređenje koje bi (potencijalno) uključivalo i muzejsku komponentu čini dosta veliku troškovnu stavku ukoliko se misli kvalitetno, inovativno i moderno urediti stalne i privremene muzejske prostore. Dodatno, mislimo da da ovakav limit nije u korelaciji s onim što bi sam Integrirani program trebao postići. Dosta se ograničava iznos investicije u odnosu na njen utjecaj koji bi trebala imati na turističku destinaciju: povećanje broja posjetitelja i noćenja, izravno i neizravno povećanje broja novo-zaposlenih u turističkom sektoru, i ostalim sektorima povezano s ulaganjem, produženje turističke sezone, povećanje broja novo-osnovanih subjekata malog gospodarstva, broj stvorenih novih kulturnih, znanstvenih i obrazovnih sadržaja i slično. Predlažemo da se navedeni limit poveća, ili da se svede samo na infrastrukturnu stavku Programa (svi predviđeni radovi bez opremanja i ostalih aktivnosti). Nije prihvaćen Poziv uključuje sve oblike (zaštićene) kulturne baštine s tim da predodređuje nužnost ulaganja u minimalno jedno nepokretno kulturno dobro. Takav uvjet proizlazi iz članak 3e) Uredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj (1301/2013) koji definira mogućnost financiranja „ulaganja u razvoj endogenog potencijala putem fiksnog ulaganja u opremu i infrastrukturu malog kapaciteta; uključujući kulturnu infrastrukturu malog kapaciteta i infrastrukturu održivog turizma, ………“ Odredbu o malom kapacitetu (small scale) Europska komisija je, putem internog dokumenta „Commission's position on small-scale infrastructure“, pretočila u granicu ukupnog troška bilo koje pojedinačne infrastrukturne stavke za kulturnu infrastrukturu, infrastrukturu kulturne baštine ili turističku infrastrukturu na 5 m€, odnosno 10 m€ u slučaju da se infrastruktura smatra svjetskom kulturnom baštinom u smislu članka 1. Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine iz 1972. s popisa UNESCO–a. Napominjemo da se limit od 5/10 milijuna eura se ne odnosi na pojedinačni projekt (Integrirani program) već na pojedinačni infrastrukturni objekt unutar Integriranog programa. Integrirani programa može se sastojati (obuhvaćati) od vise pojedinačnih infrastrukturnih objekata. Primjena financijskog praga od 10 milijuna eura (kao maksimalne vrijednosti ukupnih troškova za ulaganje u jedan infrastrukturni objekt) odnosi se samo na Konvenciju o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine iz 1972. s popisa UNESCO–a, a definirana je od strane Europske komisije. Do eventualne promjene takve odluke, nadležno tijelo nije u mogućnosti preuzeti rizik primjene takve odredbe i na druge (ostale) međunarodne ugovore / konvencije.
13 Marijana Mišerda Bajić Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ 1)S obzirom na činjenicu da većina gradova i županije nema ili je u tijeku izrada Razvojnih strategija predlažemo da se ne inzistira na tome da sa strateški dokument odnosi na vremensko razdoblje u kojem se podnosi projektna prijava. Naime Splitsko-dalmatinska županija ima Razvojnu strategiju za period 2011. - 2013. koja je važeća i u tijeku je izrada nove strategije kojom će biti obuhvaćeno i projektno razdoblje. 2) Molimo pojašnjenje sljedećeg: Prema OP-u Konkurentnost i kohezija kao ciljana vrijednost predpostavljeno je formiranje 10 programa razvoja kulturne baštine koji će poboljšati 10 regionalnih odredišta, a u tekstu se navodi priprema turističke ponude koja ja prilagođena pojedinačnim odredištima/lokalnom kontekstu.Znači li to da će se na temelju rasploživih (lokalnih) projekata odrediti obuhvat i raspored tih 10 programa razvoja kulturne baštine na regionalnom nivou ili su smjernice već postavljene (tipa Vučedol) i projekti lokalne razine se moraju njima prilagoditi. 3) U grupu aktivnosti a) Priprema integriranih razvojih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine omogućiti financiranje izrade Planova upravljanja kulturnom baštinom ( u skladu sa investicijskim prioritetom 6c1) 4) Razjasniti što u slučaju kada turistička destinacija kao zaoukružena funkcionalan sredina obuhvaća lokaciju koja je dijelom na potpomognutom području. 5)Odrediti korealciju sa ITU. Djelomično prihvaćen 1. Dokument „Ključni elementi Poziv“ navodi, a tako će biti i definirano u samoj dokumentacije PDP-a po njegovoj objavi, da se relevantne strategije „odnositi na vremensko razdoblje u kojem se podnosi projektna prijava te ga prethodno mora usvojiti nadležno tijelo“. Dakle ne popisuje koji je to konkretna rok (vremensko razdoblje); relevantno je samo da li je strategija koja je važeća za predmetno razdoblje. 2. Pod pojmom „cultural heritage development programme“ se podrazumijevaju integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine koji će se financirati u okviru Specifičnog cilja 6c1 Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine. Vučedol je jedini takav Integrirani program koji je proglašen strateškim u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, međutim ne postoji daljnja predodređenost „raspoloživih (lokalnih) projekta niti će se posebno „odrediti obuhvat i raspored 10 programa“. Također ovaj PDP ne previđa i ne traži od svakog projektnog prijedloga da nužno bude opsežan i kompleksan (sadržajno i financijski) kao projekt Vučedol. Projektni prijedlog, odnosno Integrirani razvojni program nije geografski ograničen na pojedinačnu jedinicu lokalne samouprave već na određeno uže ili šire područje, odnosno turističku destinaciju. Turistička destinacija u ovom kontekstu znači turistički organizirana i tržišno prepoznatljiva prostorna jedinica koja nije nužno vezana uz teritorijalno – administrativnu podjelu, ali koja skupom svojih turističkih proizvoda i usluga potrošačima nudi cjelovito zadovoljenje turističke potrebe. Zaključno na svakom od potencijalnih prijavitelja je da, u skladu s uvjetima i zahtjevima iz PDP, koncipira projektni prijedlog (Integrirani program). 3. U sklopu Grupe aktivnosti A, prihvatljiva aktivnost će između ostalog biti i priprema studijske dokumentacije što podrazumijeva izrade planova, studija i ostalih strateških dokumenata potrebnih za održivo upravljanje i povezivanje kulturne baštine s turističkom destinacijom (npr. Plan upravljanja kulturnom baštinom). Isto će biti jasno iz dokumentacije PDP-a po njegovoj objavi. 4. Vezano za navedeni kriterij odabira, kada Integrirani program obuhvaća više JLS različitih skupina razvijenosti i statusa, bodovanje u sklopu ovog kriterija bazirat će se prema onoj JLS u kojoj se odvija najveći broj aktivnosti Integriranog razvojnog programa. Također, u slučaju da odgovarajuća JLS u isto vrijeme ostvaruje dvostruki status (npr. potpomognutog područja i BPP/otoka), bodovi u sklopu ovog kriterija dodijelit će se na temelju njoj oportunijeg statusa. 5. Ovaj PDP namijenjen je svakom projektnom prijedlogu (Integriranom razvojnom programu) koji je u skladu s ciljevima Poziva odnosno svim kriterijima prihvatljivosti i zadovoljava minimalni prag kriterija odabira iz PDP-a.
14 ETNOGRAFSKI MUZEJ Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ Pitanja i prijedlozi Uvod Da li u integrirani program pripreme dokumentacije može ući zajedno sa muzejskom zgradom koja je upisana kao kulturno dobro i izgradnja čuvaonica na drugoj lokaciji koja nije sama po sebi kulturno dobro ali se u njoj čuva registrirana pokretna kulturna baština. Pretpostavljam da je to dopušteno jer se u provedbi navodi mogućnost „izgradnje pratećih infrastrukturnih objekata“ Inače smatram da bi poziv morao biti uključiv sve oblike kulturne baštine koje štiti nadležni zakon Republike Hrvatske temeljem ratificiranih međunarodnih konvencija UNESCO-a. a) Priprema integriranih razvojnih programa na obnovi kulturne baštine U grupi priprema studijske dokumentacije može li ući u prihvatljive troškove i plan upravljanja destinacijom, marketinški plan i sl.? U grupi priprema projektne dokumentacije ne navodi se izvedbeni projekt nakon dobivanja dozvole? Predlažem uključiti i ostale troškova koji su nužni za dobivanje dozvole poput komunalne i vodoprivredne naknade, troškovi suglasnosti za sve potrebne priključke i sl. U dijelu gdje se govori o najvišim i najnižim iznosima potpora treba uključiti sve oblike kulturne baštine koje štiti UNESCO. Dakle osim navedene Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine iz 1972. g. postoji i Konvencija za zaštitu nematerijalne kulturne baštine koja je prihvaćena je na 32. Općoj skupštini UNESCO-a u listopadu 2003. godine, a Republika Hrvatska ratificirala ju je 2005 godine. Temeljem nje je na UNESCO listu nematrijalne baštine Republika Hrvatska upisala nekoliko kulturnih dobara. Etnografski muzej kao nositelj skrbi za neke od upisanih nematerijalnih kulturnih dobara na UNESCO listu time stječe pravo dostaviti prijavu za provedbu projekta u iznosu do 10 miliona eura pa molimo da se i ta ratificirana Konvencija navede u pozivu budući da ne bi smjelo biti diskriminacije u odnosu na različite vrste kulturnih dobara. Djelomično prihvaćen 1. U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta ili određenih aktivnosti i troškova, ali možemo konstatirati sljedeće: Projektni prijedlog (Integrirani razvojni program) mora sadržavati međusobno - sadržajno i/ili tematski – povezana ulaganja u minimalno jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske; Uz ulaganja u nepokretna kulturna dobra moguća su i ulaganja u: - Prateće objekte, odnosno ostale objekte (koji nisu zaštićeno kulturno dobro) a koji su nužni da bi se kulturno dobro (koje je predmet Integriranog projekta) valoriziralo u turističke i ekonomske svrhe - u nematerijalnu baštinu, s tim da su ista moguća isključivo ukoliko su povezana s ulaganjima u materijalnu nepokretnu baštinu. Dakle Poziv uključuje sve oblike (zaštićene) kulturne baštine s tim da predodređuje nužnost ulaganja u minimalno jedno nepokretno kulturno dobro. Takav uvjet proizlazi iz članak 3e) Uredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj (1301/2013) koji definira mogućnost financiranja „ulaganja u razvoj endogenog potencijala putem fiksnog ulaganja u opremu i infrastrukturu malog kapaciteta; uključujući kulturnu infrastrukturu malog kapaciteta i infrastrukturu održivog turizma, ………“ Odredbu o malom kapacitetu (small scale) Europska komisija je, putem internog dokumenta „Commission's position on small-scale infrastructure“, pretočila u granicu ukupnog troška bilo koje pojedinačne infrastrukturne stavke za kulturnu infrastrukturu, infrastrukturu kulturne baštine ili turističku infrastrukturu na 5 m€, odnosno 10 m€ u slučaju da se infrastruktura smatra svjetskom kulturnom baštinom u smislu članka 1. Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine iz 1972. s popisa UNESCO–a. 2. U sklopu Grupe aktivnosti A, svi navedeni troškovi / aktivnosti bit će uključeni i opisani u dokumentaciji PDP-a po njegovoj objavi, uz odgovarajuće uvjete. 3.Primjena financijskog praga od 10 milijuna eura (kao maksimalne vrijednosti ukupnih troškova za ulaganje u jedan infrastrukturni objekt) odnosi se samo na Konvenciju o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine iz 1972. s popisa UNESCO–a, a definirana je od strane Europske komisije. Do eventualne promjene takve odluke, nadležno tijelo nije u mogućnosti preuzeti rizik primjene takve odredbe i na druge (ostale) međunarodne ugovore / konvencije. Za detaljnije pojašnjenje vidi odgovor na pitanje pod brojem 1.
15 GRAD RIJEKA Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ 1. Molimo preciznije definicije pojmova Integrirani program i pojedinačni projekt (da li se misli na pojedinačne projekte kojih može biti više u sklopu Integriranog programa te da li je moguće odvojeno prijaviti više pojedinačnih projekata koji su dio jednog Integriranog programa). 2. Molimo detaljnije objašnjenje koja vrsta sporazuma je potrebna s potencijalnim partnerima (pismo namjere, sporazum o poslovnoj suradnji,...?). 3. Predlažemo da se pod Grupu aktivnosti a) uključi i točka o financiranju izrade Izvedbenih projekata, a pod Grupu aktivnosti b) nadzor nad izvođenjem radova. 4. Molimo razjasniti sljedeće: "Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava (potpora) iz Europskog fonda za regionalni razvoj koje mogu biti dodijeljena za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnih projekata u okviru ovog poziva, su kako slijedi: (a) najniži iznos 5.000.000,00 kuna (pet milijuna kuna) (b) najviši iznos 100.000.000,00 kn (sto milijuna kuna)" te "Za projektne prijedloge koji se prijavljuju za grupu aktivnosti b) ukupan trošak svih predviđenih radova i opreme na pojedinačnom zaštićenom kulturnom dobru i/ili popratnoj infrastrukturi, u okviru Integriranog programa ne smije iznositi više od 5 milijuna eura ili 10 milijuna eura u slučaju da se infrastruktura smatra svjetskom kulturnom baštinom..." Najviši iznos bespovratnih sredstava za pojedinačni projekt iznosi 100.000.000,00 kuna što čini cca 13 milijuna eura dok ukupan trošak svih predviđenih radova i opreme za pojedinačni projekt ne smije iznositi više od 5/10 milijuna eura. Čini se da je moguće dodijeliti više bespovratnih sredstava za pojedinačni projekt od njegove ukupne vrijednosti. 5. Na koji je način Program dodjele (državnih) potpora za održivu obnovu kulturne baštine povezan s ovim Natječajem (molimo detaljnije objašnjenje)? 6. Iz kojeg se izvora dodjeljuju de minimis potpore i na koji način (da li one idu iz 90% sredstava alociranih za Grupu aktivnosti b))? 7. Predlažemo kod Kriterija odabira (Grupa aktivnosti b)) dopuniti kriterij br. 1. "Izravno i neizravno povećanje broja novo - zaposlenih u turističkom sektoru povezano s ulaganjem (u roku od 2 godine od završetka projekta") uključivanjem zaposlenih i u sektoru kulture. Naime, kad govorimo o kulturi, kulturnim dobrima i kulturno-umjetničkim, edukativnim i medijacijskim programima te umjetničkim produkcijama, neizbježno govorimo i o ljudima, djelatnicima u sektoru kulture koji osmišljavaju te programe te na taj način neposredno sudjeluju u formiranju kulturne ponude, koja je baza na kojoj je gradi Kulturni turizam. Stoga smatramo da bi jednako važan naglasak pri bodovanju programa trebao biti i na povećanju novo zaposlenih u sektoru kulture. To posebice dolazi do izražaja kod jačanja destinacija kulturnog turizma u urbanim središtima, poput Rijeke, kojoj je strateški plan razviti svoje turističke, gospodarske i kulturne kapacitete upravo u tom smjeru. 8. Predlažemo da se koriste isključivo iznosi u kunama kroz cijeli tekst natječaja (umjesto kune i euri). 9. Predlažemo da se unutar Grupnih aktivnosti a) i b) umjesto daljnjeg dijeljenja na a i b koriste 1. i 2. (npr. Grupna aktivnost a)1, Grupna aktivnost a) 2 itd.). Djelomično prihvaćen 1. Unutar ovoga poziva Pojedinačni Integrirani razvojni program temeljen na obnovi kulturne baštine predstavlja jedan projektni prijedlog, odnosno jedan projekt; dakle Integrirani program i pojedinačni projekt su sinonimi. Prijavitelj po predmetnom Pozivu može dobiti bespovratna sredstva samo jednom (jedan put) po pojedinoj grupi aktivnosti. To znači da je moguća prijava jednog (istog) Integriranog programa za grupu aktivnosti A) i grupu aktivnosti B) ili prijava dva (različita) Integrirana programa; jednog Integriranog programa za grupu aktivnosti A) i jednog Integriranog programa za grupu aktivnosti B). Isto će biti navedeno u dokumentaciji PDP-a po njegovoj objavi. 2. U Nacrtu ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga stavljenom na javnu raspravu navodi se da izbor svakog od partnera te opis njegove/njihove uloge i doprinosa rezultatima provedbe projektnog prijedloga (Integriranog razvojnog programa) moraju biti jasno opisani i obrazloženi u prijavnoj dokumentaciji te pripadajućim Sporazumima o partnerstvu između prijavitelja / korisnika i svakog od partnera. Detaljniji uvjeti za partnerstvo, kao i prijedlog sadržaja Sporazuma o partnerstvu, bit će definirani u dokumentaciji PDP-a po njegovoj objavi. 3. U sklopu Grupe aktivnosti A, svi navedeni troškovi / aktivnosti bit će uključeni i opisani u dokumentaciji PDP-a po njegovoj objavi, uz odgovarajuće uvjete. 4. Pojedinačni Integrirani razvojni program temeljen na obnovi kulturne baštine predstavlja jedan projektni prijedlog, odnosno jedan projekt. Dakle, najviši iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji može biti dodijeljen za financiranje prihvatljivih izdataka po jednom projektnom prijedlogu / projektu (jedan Integrirani razvojni program) iznosi 100.000.000,00 kuna (cca 13 milijuna eura). Dodatni uvjet je da u sklopu jednog projektnog prijedloga / projekta (jedan Integrirani razvojni program), „trošak svih predviđenih radova i opreme na svakom pojedinačnom zaštićenom kulturnom dobru i/ili popratnoj infrastrukturi ne smije iznositi više od 5 milijuna eura ili 10 milijuna eura u slučaju da se infrastruktura smatra svjetskom kulturnom baštinom". Dakle limit od 5/10 milijuna eura se ne odnosi na pojedinačni projekt (Integrirani program) već na pojedinačni infrastrukturni objekt unutar Integriranog programa. Integrirani programa može se sastojati (obuhvaćati) od vise pojedinačnih infrastrukturnih objekata. 5. S obzirom da se ovim PDP-om planiraju dodijeliti bespovratna sredstva koja predstavljaju državnu potporu odnosno potporu male vrijednosti, bilo je potrebno izraditi prijedlog Programa dodjele (državnih) potpora za održivu obnovu kulturne baštine. Isti će se objaviti po dobivanju pozitivnog mišljenja Ministarstva financija o usklađenosti sadržaja programa državne potpore izuzete od obveze prijave EK s pravilima o državnim potporama i smjernicama politike državnih potpora RH, a činit će integrirani dio dokumentacije PDP-a. Program dodjele potpora dat će detaljni pregled obveza koje se odnose na državne potpore i potpore male vrijednosti u okviru ovog Poziva (npr. detaljne odredbe vezane uz kategoriju i intenzitet potpore u obje grupe aktivnosti), a pravila državnih potpora odnosit će se na Integrirani razvojni program u cjelini (uključujući prijave za grupe aktivnosti A i B). Dakle najizravniji vid povezanosti Programa dodjele državnih potpora s ovim natječajem je u tome što će se iznos i intenzitet bespovratnih sredstva (tj. potpora) određivati u skladu s pravilima Programa dodjele potpora. 6. U sklopu Integriranog programa bit će moguće dodjeljivati potpore male vrijednosti (de minimis potpore) u iznosu do 200.000 eura po korisniku u razdoblju od tri fiskalne godine. Iste će se dodjeljivati mikro, malim i srednjim poduzećima i to isključivo u projektu (Integriranom programu) koji se odnosi na grupu aktivnosti B). De-minimis potpore dodjeljivat će iz bespovratnih sredstva unutar ovog natječaja (dakle iz Europskog fonda za regionalni razvoj). Imajući u vidu sve navedeno, odgovor na vaše pitanje je da – de minimis potpore ulaze u 90% bespovratnih sredstava unutar ovog Poziva koja su alocirana za grupu aktivnosti B). 7. Isto je već predviđeno, samo se manifestira na drukčiji način. Naime, odabir projektnih prijedloga u sklopu ovog PDP-a vršit će se i na temelju mjerenja izravnog i neizravnog povećanja broja novo - zaposlenih u ostalim sektorima povezano s ulaganjem u predmetni Integrirani razvojni program temeljen na obnovi kulturne baštine (u roku od 2 godine od završetka projekta). Ostali sektori obuhvaćaju ulaganja u: prirodnu i kulturnu baštinu, kulturne industrije, informacijske usluge, promet itd. U svrhu lakše ocjene u kontekstu ovog PDP-a sljedeće komponente ulaganja spadat će pod ostale sektore: kulturna baštinu (znači zapošljavanje stručnjak koji će raditi u obnovljenim dobrima), znanosti i edukacija, maloprodaja i zanati, pristupačnost. Isto će biti vidljivo iz dokumentacije PDP-a po njegovoj objavi. 8. Za potrebe poziva novčane vrijednosti izražene u kunskoj protuvrijednosti smatrat će se službenima. No s obzirom da se ovaj Poziv financira iz Operativnog programa u kojem su sredstva alocirana u eurima, Poziv će sadržavati (gdje je relevantno) i indikativnu referencu novčane vrijednosti izražene u eurima, radi potrebe lakšeg praćenja od staren nadležnih tijela. 9. Isto će biti uvaženo i vidljivo iz dokumentacije PDP-a po njegovoj objavi.
16 Ana Jerkunica Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ Poštovani, molim Vas pojašnjenje vezano za odredbu da jedan prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva samo za jedan projekt - integrirani razvojni program. Predlažemo, ako je moguće, da svaki prijavitelj ima pravo ostvariti mogućnost prijave i dobivanja bespovratnih sredstava za obje grupe aktivnosti a) i b) po jedan projekt kao nositelj prijave, te u više projekata kao partner, do iskorištenja sredstava ili najkasnije do kraja 2020.g. Također molimo pojašnjenje vezano za situaciju zaštićenih kulturno povijesnih cjelina (zona A) kao što je na primjer Dioklecijanova palača. Molimo da svi infrastrukturni objekti unutar zaštićene cjeline budu prihvatljivi i tretirani kao i pojedinačna zaštićena kulturna dobra. Također bi molili da se obrazloži postoji li mogućnost prihvatljivosti ulaganja i u zone B, tzv. buffer zone. Vezano za trošak opreme, hoće li biti propisani omjeri troškova građevinskih radova i opreme, ili će obje vrste troškova biti prihvatljive u omjerima i iznosima koji su realno potrebni da se određeni objekt obnovi, uredi i privede svrsi? Također bi molili da se uvaže Županijske razvojne strategije koje su bile izrađene do 2013.g, ali su još uvijek važeće temeljem uputa MRRFEU, kao strateški dokumenti s kojim će prijavljeni projekt biti usklađen. Da li je predviđen avans? Molili bi ako je ikako moguće da se predvidi isplata avansa od 30%. Ukoliko se objekt ili dio zaštićene cjeline nalazi u vlasništvu RH, hoće li biti potrebno da JLS kao prijavitelj projekta ima nadležno tijelo za partnera (pr. DUUDI) ili će se moći s određenim suglasnostima, izjavama prijaviti projekt? Unaprijed zahvaljujem na pojašnjenjima i uvažavanju mogućih komentara i prijedloga! S poštovanjem, Ana Jerkunica, Grad Split Primljeno na znanje Dokument „Ključni elementi Poziv“ predviđa da Prijavitelj po predmetnom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga (u daljnjem tekstu: Poziv) u okviru obje navedene grupe aktivnosti može dobiti bespovratna sredstva samo za jedan Integrirani razvojni program temeljen na obnovi kulturne baštine. Prijavitelj / Korisnik po predmetnom Pozivu može dobiti bespovratna sredstva samo jednom po grupi aktivnosti. To znači sljedeće mogućnosti: 1.1.1. Prijava jednog (istog) Integriranog programa za grupu aktivnosti A) i grupu aktivnosti B) 1.1.2. Prijava dva (različita) Integrirana programa; jednog Integriranog programa za grupu aktivnosti A) i jednog Integriranog programa za grupu aktivnosti B). Ograničenje za broj Prijava u kojima se jedna institucija / tijelo pojavljuje kao parter – nije postavljeno. Ovim PDP-om u predviđeno je da projektni prijedlog obuhvaća minimalno jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara RH. Najčešće će se raditi o pojedinačno zaštićenoj građevini, neovisno o tome da li se isto (pojedinačno zaštićeno kulturno dobro / građevina) nalazi unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline. Dakle odgovor na vaše pitanje je da, moguće je prijaviti ulaganja u pojedinačne (kulturne) infrastrukturne objekte koji se nalaze unutar zaštićene cjeline (Dioklecijanova palača) no uz poštivanje gore navedenog pravila po kojem ulaganja u pojedinačne (kulturne) infrastrukturne objekte ujedno obuhvaća minimalno jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara RH. Ukoliko se gore spomenuti uvjet planira ispuniti na način da zaštićena kulturno – povijesna cjelina predstavlja „minimalno jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara RH“, u tom slučaju cjelokupna zaštićena kulturno – povijesna cjelina mora biti predmet Integriranog razvojnog programa (a ne samo određeni pojedinačni objekti unutar cjeline). Napominjemo da Integrirani program takvog obuhvata mora biti u skladu s ciljevima Poziva te zadovoljavati uvjete o maksimalnim iznosima bespovratnih sredstava koje je moguće dodijeliti po projektnom prijedlogu odnosno intenzitetima potpora. Isto će biti jasno iz dokumentacije PDP-a po njegovoj objavi. Svi (detaljni) uvjeti vezani uz prihvatljivost troškova bit će jasno propisani u dokumentacije Poziva za dodjelu projekta po njegovoj objavi. Dokument „Ključni elementi Poziv“ navodi, a tako će biti i definirano u samoj dokumentacije PDP-a po njegovoj objavi, da se relevantne strategije „odnositi na vremensko razdoblje u kojem se podnosi projektna prijava te ga prethodno mora usvojiti nadležno tijelo“. Dakle ne popisuje koji je to konkretna rok (vremensko razdoblje); relevantno je samo da li je strategija koja je važeća za predmetno razdoblje (a iz vašeg pitanja se to implicira). Svi (detaljni) uvjeti vezani uz predujam bit će jasno propisani u dokumentacije Poziva za dodjelu projekta po njegovoj objavi. Svi (detaljni) uvjeti vezani uz vlasništvo nad zaštićenim kulturnim dobrima bit će jasno propisani u dokumentacije Poziva za dodjelu projekta po njegovoj objavi. Međutim PDP će predvidjeti mogućnost prijave uz a) dokaz o pravu vlasništva (vlasnički list) ili b) Izjavu o suglasnosti vlasnika nekretnine vezano za provedbu projekta Prijavitelj.
17 natzielin Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera Vezano za tip aktivnosti "obnova ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata" zamolila bi pojašnjenje : a. mora li se navedena infrastruktura nalaziti u neposrednoj blizini kulturne baštine ? Ili treba li se nalaziti na području istog grada ili općine - zamolila bi za da pojasnite pojam "vezano z kulturnu baštu ". b. Je li izgradnja montažnih sportskih objekata prihvatljiv trošak u tipu aktivnosti b. obnova ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata ? Primljeno na znanje U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta ili određenih aktivnosti i troškova, ali možemo kazati da prateći objekti podrazumijevaju ostale objekte (koji nisu zaštićeno kulturno dobro) a koji su nužni da bi se kulturno dobro (koje je predmet Integriranog projekta) valoriziralo u turističke i ekonomske svrhe. Dakle u definiciji se ne navodi fizička povezanost pratećih objekata i kulturnih dobara.
18 Istarska županija Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera, Grupa aktivnosti b) Provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine: Nacrtom ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga predviđena je mogućnost dodjele sredstava za obnovu kulturne baštine na pojedinačnom zaštićenom kulturnom dobru. i/ ili popratnoj infrastrukturi. Smatramo da je u finalnom tekstu Poziva potrebno dodatno pojasniti i mogućnost ulaganja u obnovu zaštićenih kulturno - povijesnih jezgri upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Ovim PDP-om u predviđeno je da projektni prijedlog obuhvaća minimalno jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara RH. Najčešće će se raditi o pojedinačno zaštićenoj građevini, neovisno o tome da li se isto (pojedinačno zaštićeno kulturno dobro / građevina) nalazi unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline. Dakle odgovor na vaše pitanje je da, moguće je prijaviti ulaganja u pojedinačne (kulturne) infrastrukturne objekte koji se nalaze unutar zaštićene cjeline (Dioklecijanova palača) no uz poštivanje gore navedenog pravila po kojem ulaganja u pojedinačne (kulturne) infrastrukturne objekte ujedno obuhvaća minimalno jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara RH. Ukoliko se gore spomenuti uvjet planira ispuniti na način da zaštićena kulturno – povijesna cjelina predstavlja „minimalno jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara RH“, u tom slučaju cjelokupna zaštićena kulturno – povijesna cjelina mora biti predmet Integriranog razvojnog programa (a ne samo određeni pojedinačni objekti unutar cjeline). Napominjemo da Integrirani program takvog obuhvata mora biti u skladu s ciljevima Poziva te zadovoljavati uvjete o maksimalnim iznosima bespovratnih sredstava koje je moguće dodijeliti po projektnom prijedlogu odnosno intenzitetima potpora. Isto će biti jasno iz dokumentacije PDP-a po njegovoj objavi.
19 Kuća Lemurija d.o.o. Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ S obzirom da su vlasnici kulturnog dobra fizicke osobe (uz to i strani drzavaljani), da li prijavitelj i nositelj projekta moze biti hrvatsko poduzece (d.o.o) koje je s vlasnicima sklopilo Ugovor u suradnji kojim se poduzece opunomocuje da se prijavi na natjecaj? Primljeno na znanje Svi (detaljni) uvjeti vezani uz vlasništvo nad zaštićenim kulturnim dobrima bit će jasno propisani u dokumentacije Poziva za dodjelu projekta po njegovoj objavi. Međutim PDP će predvidjeti mogućnost prijave uz a) dokaz o pravu vlasništva (vlasnički list) ili b) Izjavu o suglasnosti vlasnika nekretnine vezano za provedbu projekta.
20 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera Da li potencijalni prijavitelji navedeni u točki a) obavezno moraju ujedno biti i vlasnici kulturnih dobara te koji će se dokaz o vlasništvu morati dostaviti prilikom prijave na poziv? Primljeno na znanje U dokumentaciji PDP-a po njegovoj objavi (Uputama za prijavitelje) bit će navedeno: Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti za obje grupe aktivnosti, prijavitelj mora svojim pravnim statusom potpadati pod jednu od navedenih kategorija. Dakle prijavitelji moraju biti vlasnici kulturnih dobara ili imati suglasnost vlasnika kulturnog dobra., osim u slučaju tijela javne vlasti koja mogu biti prijavitelji iako nisu nužno vlasnici kulturnog dobra koje je predmet prijave. U svakom slučaju Prijavitelj / Korisnik će morati priložiti a) dokaz o pravu vlasništva (vlasnički list) ili b) Izjavu o suglasnosti vlasnika nekretnine vezano za provedbu projekta.
21 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, Uvod Iz navedenog nije sasvim jasno da li je potrebno da strategija razvoja turizma gradova/općina, operativni marketinški planovi, strateški planovi razvoja turizma destinacije... obavezno moraju biti doneseni odnosno da li se grad ili općina koji nemaju donesen takav strateški dokument mogu ili ne mogu prijaviti u okviru ovog poziva. Molimo da se navedeno jasnije definira. Primljeno na znanje „Izravna povezanost s odgovarajućim planskim razvojnim dokumentima i strateškim dokumentima turističkog razvoja regije – destinacije“ predstavlja jedan od sektorskih specifičnih kriterija prihvatljivosti za projektne prijedloge, a odobren je od strane Odbora za praćenje OPKK 2014.-2020. No kriterij ne obavezuje prijavitelja na korištenje specifičnog strateško – planskog razvojnog dokumenta ili strateškog dokumenta turističkog razvoja (ŽRS, specifična strategija razvoja turizma npr. na razini općine itd.). Dakle, navedeno nije pitanje prihvatljivosti prijavitelje već projektnog prijedloga kao takvog. ne ispunjavanje navedenog kriterija znači eliminaciju projekta (integriranog programa) iz daljnjeg tijeka postupka odabira, što je i navedeno pod opisom kriterija prihvatljivosti i odabira u dokumentu koje predmet savjetovanja.
22 Grad Novigrad-Cittanova Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ 1. U nacrtu natječaja stoji da „Integrirani program mora obuhvatiti ulaganja u najmanje jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske.“ Zanima nas da li ulaganja iz ranije navedenog uvjeta mogu biti i investicije poput osmišljavanja i obilježavanja informativnih staza u starogradskoj jezgri koja predstavlja nepokretno kulturno dobro (putem različitih medija poput info tabli, QR kodova, slikovnih i tekstualnih prikaza, karti, manjih intervencija u prostoru i sl.)? Te bi info staze povezivale sve kulturne, povijesne i turistički značajne punktove, a nastavile bi se i izvan samog kulturnog dobra-starogradske jezgre do drugih značajnih punktova, te do kulturno-multimedijalnog centra. Drugi bi se, i financijski značajniji dio investicije odnosio na obnovu i opremanje kulturno multimedijalnog centra, u kojem bi se nakon investicije odvijali brojni kulturno umjetnički programi za turiste i lokalno stanovništvo (izložbe, koncerti, video projekcije vezani uz prezentaciju naše kulturne baštine). Dakle ta financijski veća stavka odnosila bi se na obnovu i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata vezanih uz kulturnu baštinu, koji nisu nužno kulturno dobro ali se u našem konkretnom slučaju nalaze na samoj granici starogradske jezgre koja predstavlja kulturno dobro. Da li je ovakav tip projekta prihvatljiv za financiranje u sklopu ovog natječaja? 2. Budući da je izrada novog strateškog dokumenta razvoja grada do 2020 g. (tzv. PUR-a) u pripremnoj fazi i neće biti dovršena do trenutka javljanja na ovaj konkretni natječaj, da li je prihvatljivo da se za dosadašnji PUR na gradskom Vijeću donese odluka o produljenju njegova važenja do donošenja novog, a sve kako bi isti bio važeći prilikom javljanja na natječaj? 3. Molim razjasnite pojam „infrastrukturni prateći objekt vezani uz kulturnu baštinu“. Da li kulturno multimedijalni centar ulazi u tu kategoriju? 4. Da li je u smislu prijave na ovaj natječaj prihvatljivo da građevinska dozvola bude formalno aktivirana (kako bi se spriječilo da istekne), a da efektivno radovi nisu započeli prije prijave na natječaj? Troškovi nastali prilikom aktiviranja građevinske dozvole, odnosno formalnog otvaranja gradilišta (postavljanje ograde, table i manji pripremni radovi) ne bi bili predmetom prijave na natječaj već su to minimalno nužni troškovi radi očuvanja građevinske dozvole koja je pred istekom? 5. Molimo za pojašnjenje u kakvom su odnosu ova dva natječaja s obzirom na njihove značajne sličnosti; „Povećanje zaposlenosti i turističkih izdataka kroz bolje upravljanje kulturnom baštinom uz subvenciju EU“ i „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“. Oba se odnose na kulturnu baštinu, a imaju različit iznos raspoloživih sredstava prema najavama koje su trenutno dostupne. 5. Molimo za pojašnjenje u kakvom su odnosu ova dva natječaja s obzirom na njihove značajne sličnosti; „Povećanje zaposlenosti i turističkih izdataka kroz bolje upravljanje kulturnom baštinom uz subvenciju EU“ i „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“. Oba se odnose na kulturnu baštinu, a imaju različit iznos raspoloživih sredstava prema najavama koje su trenutno dostupne. Primljeno na znanje 1. U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo u postupku savjetovanja ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost pojedinačnih projekata / prijavitelja. No molimo vas da imate u vidu sljedeće: - Ovim PDP-om u predviđeno je da projektni prijedlog obuhvaća minimalno jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara RH. Najčešće će se raditi o pojedinačno zaštićenoj građevini, neovisno o tome da li se isto (pojedinačno zaštićeno kulturno dobro / građevina) nalazi unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline. Dakle odgovor na vaše pitanje je da, moguće je prijaviti ulaganja u pojedinačne (kulturne) infrastrukturne objekte koji se nalaze unutar zaštićene cjeline (Dioklecijanova palača) no uz poštivanje gore navedenog pravila po kojem ulaganja u pojedinačne (kulturne) infrastrukturne objekte ujedno obuhvaća minimalno jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara RH. Ukoliko se gore spomenuti uvjet planira ispuniti na način da zaštićena kulturno – povijesna cjelina predstavlja „minimalno jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara RH“, u tom slučaju cjelokupna zaštićena kulturno – povijesna cjelina mora biti predmet Integriranog razvojnog programa (a ne samo određeni pojedinačni objekti unutar cjeline). - Osnovni uvjet ovog PDP-a predviđa da projektni prijedlog mora obuhvaćati ulaganje u minimalno jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara RH. Dakle svaki projektni prijedlog (Integrirani program) mora obuhvaćati barem jedno izravno ulaganje u nepokretno kulturno dobro. - Maksimalna ukupna vrijednost Integriranog programa (tj. projektnog prijedloga koji se dostavlja u sklopu ovog Poziva) nije određena ni za jednu od grupa aktivnosti u sklopu Poziva, već je definiran najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dobiti iz Europskog fonda za regionalni razvoj za financiranje prihvatljivih izdataka u sklopu projektnog prijedloga. Dodatni uvjet je da u okviru jednog projektnog prijedloga / projekta (jedan Integrirani razvojni program), „trošak svih predviđenih radova i opreme na svakom pojedinačnom zaštićenom kulturnom dobru i/ili popratnoj infrastrukturi ne smije iznositi više od 5 milijuna eura ili 10 milijuna eura u slučaju da se infrastruktura smatra svjetskom kulturnom baštinom". 2. Dokument „Ključni elementi Poziv“ navodi, a tako će biti i definirano u samoj dokumentacije PDP-a po njegovoj objavi, da se relevantne strategije „odnositi na vremensko razdoblje u kojem se podnosi projektna prijava te ga prethodno mora usvojiti nadležno tijelo“. Dakle ne popisuje koji je to konkretna rok (vremensko razdoblje); relevantno je samo da li je strategija koja je važeća za predmetno razdoblje. 3. Prateći objekti podrazumijevaju ostale objekte (koji nisu zaštićeno kulturno dobro) a koji su nužni da bi se kulturno dobro (koje je predmet Integriranog projekta) valoriziralo u turističke i ekonomske svrhe. Multimedijalni centar su jedan od takvih primjera. Detaljnija lista s primjerima aktivnosti, usklađena s uvjetima iz Programa dodjele državnih potpora, bit će navedena u dokumentaciji PDP-a po njegovoj objavi. 4. Pitanje je primarno vezano uz uvjete koji proističu iz Programa dodjele državnih potpora jer se odnosi na tzv. „poticajni učinak potpora“ te jednoznačan odgovor nije moguće dati s obzirom da isti ovisi o konkretnom objektu, odnosno o konkretnoj kategoriji (državnih) potpora koja se primjenjuje. Više informacija bit će navedeno u dokumentaciji PDP-a po njegovoj objavi. 5. Ne znamo točno na koji se drugi natječaj referirate pod „Povećanje zaposlenosti i turističkih izdataka kroz bolje upravljanje kulturnom baštinom uz subvenciju EU“, no iz informacija dostupnih putem web pretraživanja očito se radi o istom natječaju. Ovdje se radi o jedino Pozivu na dostavu projektnih prijedloga (PDP) pod nazivom „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Ovaj PDP objavit će se u okviru prioritetne osi 6. Očuvanje i zaštita okoliša i promocija učinkovitosti resursa; Specifičnog cilja 6c1 Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
23 Muzeji Ivana Meštrovića Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA muzejska su ustanova koja se sastoji od četiri sastavnice: Atelijer Meštrović u Zagrebu, Galerija Meštrović u Splitu, Kaštilac u Splitu i Crkva Presvetog Otkuplitelja u Otavicama. Razvojni program temeljen na obnovi kulturne baštine krenuo bi od koncepta rađenog za Muzeje kao jedinstvenu ustanovu koja svoje muzejske zgrade ima na tri različita geografska područja, u tom slučaju: - Prijavljujemo li programe za svaku sastavnicu posebno (Zagreb, Split, Otavice)? To bi značilo prijavu tri odvojena programa? - Povezujemo li tri programa zajedničkim konceptom i na koji način? - Budući da koncept programa doseže razmjere koji izlaze iz okvira jedne županije, je li nam obavezni partner turistička zajednica svakog od gradova, odnosno županija ili je to nacionalni ured turističke zajedice? - Nije dovoljno jasno potiče li se povezivanje više lokacija u zajednički program ili ne. - Što ako obavezni partner, turistička zajednica, nema strateški dokument koji pokriva cijelo razdoblje koje će se navesti u programu? Primljeno na znanje U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova, ali možemo konstatirati sljedeće: Ovim PDP-om u predviđeno je da projektni prijedlog (Integrirani razvojni program) mora obuhvati ulaganje u najmanje jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske. Također, projektni prijedlog nije geografski ograničen na pojedinačnu jedinicu lokalne samouprave već na određeno uže ili šire područje, odnosno turističku destinaciju. Turistička destinacija u ovom kontekstu znači turistički organizirana i tržišno prepoznatljiva prostorna jedinica, koja skupom svojih turističkih proizvoda i usluga potrošačima nudi cjelovito zadovoljenje turističke potrebe. Dakle, turistička destinacija nije nužno vezana uz teritorijalno – administrativnu podjelu. Isto će biti jasno iz dokumentacije PDP-a po njegovoj objavi. Također, obavezan partner za projektne prijedloge za grupu aktivnosti B bit će odgovarajući Ured turističke zajednice na nacionalnoj / regionalnoj / lokalnoj razini dok će se za pa podnošenje prijave projektnog prijedloga za grupu aktivnosti A) tražiti minimalno pismo podrške odgovarajućeg Ureda turističke. Konkretna razina uključenost turističke zajednice ovisi o sadržaju i (geografskom) obuhvatu svakog od projekata. U zaključku, ovaj PDP ne prejudicira geografski obuhvat Integriranog programa, niti potiče / penalizira povezivanje više lokacija, već osigurava dovoljnu fleksibilnost za razradu projekta (jedini geografski uvjet je područje RH, a broj uključenih lokacija nije ograničen), no isti mora biti u skladu s ciljevima Poziva odnosno svim kriterijima prihvatljivosti i zadovoljavati minimalni prag kriterija odabira iz PDP-a. U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja / projekta, no napominjemo kako nije propisano da: a) turistička zajednica kao partner ima izrađen strateški dokument, već to može biti bilo koji odgovarajući strateški dokument turističkog razvoja područja i b) strateški dokument pokriva cijelo razdoblje, već da pokriva vremenski period u kojem se podnosi projektni prijedlog. Povezanost sa strateškim dokumentima je jedan od kriterija prihvatljivosti tijekom ocjene projektnog prijedloga; dakle ne ispunjavanje navedenog kriterija znači eliminaciju projekta (integriranog programa) iz daljnjeg tijeka postupka odabira.
24 Đakovačko-osječka nadbiskupjja Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ Mogu li (nad)biskupije Katoličke Crkve i njihove župe, kao vlasnici kulturnih dobara, biti prihvatljivi prijavitelji/ korisnici? Primljeno na znanje U Nacrtu ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga stavljenom na javnu raspravu navodi se da su prihvatljivi potencijalni prijavitelji, odnosno korisnici projekata u sklopu ovog Poziva između ostalog i vlasnici kulturnih dobra. U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta / prijavitelja; no napominjemo da u slučaju da je prijavitelj istovremeno vlasnik kulturnog dobra, a pod uvjetom da se radi o kulturnom dobru upisanom u Registru kulturnih dobara RH, u ne vidimo zapreku prijave na predmetni poziv. Pritom, Prijavitelj ne može biti fizička osoba u skladu s odredbom članka 2(10) Opće uredbe 1303/2013 o europskim strukturnim i investicijskim fondovima. Dakako, projektni prijedlog (Integrirani razvojni program) mora biti u skladu s ciljevima Poziva odnosno svim kriterijima prihvatljivosti i zadovoljavati minimalni prag kriterija odabira iz PDP-a.
25 Tomislav Brnas Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera Poštovani, franjevački samostan Uznesenja BDM u Zaostrogu spomenik je kulture ( upisan u registar kulturnih dobara RH) kojem je podhitno potrebno obnavljanje krova, uz niz manjih infrastukturalnih radova, a nalazi se pod ingerencijom Franjevačke provincije presvetog Otkupitelja u Splitu. Jesu li vjerske zajednice, u ovom slučaju kao vlasnik kulturnog dobra, prihvatljiv korisnik sredstava unutar ovog natječaja? Potencijalne korisnike bi trebalo još detaljnjije razložiti u samom pravilniku. Srdačan pozdrav, Tomislav Brnas Primljeno na znanje U Nacrtu ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga stavljenom na javnu raspravu navodi se da su prihvatljivi potencijalni prijavitelji, odnosno korisnici projekata u sklopu ovog Poziva između ostalog i vlasnici kulturnih dobra. U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta / prijavitelja; no napominjemo da u slučaju da je prijavitelj istovremeno vlasnik kulturnog dobra, a pod uvjetom da se radi o kulturnom dobru upisanom u Registru kulturnih dobara RH, u ne vidimo zapreku prijave na predmetni poziv. Pritom, Prijavitelj ne može biti fizička osoba u skladu s odredbom članka 2(10) Opće uredbe 1303/2013 o europskim strukturnim i investicijskim fondovima. Dakako, projektni prijedlog (Integrirani razvojni program) mora biti u skladu s ciljevima Poziva odnosno svim kriterijima prihvatljivosti i zadovoljavati minimalni prag kriterija odabira iz PDP-a.
26 REGEA Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ Molimo vas pojašnjenje vezano za uvjete prihvatljivosti prijavitelja i partnera u sklopu javnog poziva: 1. Da li potencijalni prijavitelji moraju ispuniti oba uvjeta (biti tijelo javne vlasti (uvjet a) i biti vlasnik kulturnih dobara (uvjet b)) ili je dovoljno zadovoljiti jedan od ta dva uvjeta? 2. Da li fizička osoba ako je vlasnik kulturnog dobra na kojem se vrši zahvat može biti partner na projektu ili krajnji korisnik (final beneficiary, ne prijavitelj/grant beneficiary) sredstava u sklopu projekta? Pojašnjenje upita: Prijavitelj projekta bio bi jedinica lokalne/regionalne samouprave. Projekt je pokrenut u 2015. godini sukladno odluci Skupštine o provedbi Programa revitalizacije i energetske obnove Donjeg grada kojem je cilj povećanje energetske učinkovitosti kroz obnovu ovojnica zgrada te sanaciju pročelja zgrada Donjega grada. Projektni cilj je revitalizacija i energetska obnova zgrada zaštićenih spomenika kulture, odnosno dijela grada kao Povijesna urbana cjelina zaštićeno kulturno dobro Z-1525 / Narodne novine br.92/11. Do sada su provedene pripremne aktivnosti koje uključuju izradu projektne dokumentacije energetske sanacije predmetnih objekata u pilot bloku (15 zgrada u nizu). Dali je projekt prihvatljiv sukladno uputama ukoliko je prijavitelj jedinica lokalne/regionalne uprave a zgrade koje se planiraju obnoviti u vlasništvu su fizičkih ili pravnih osoba? Primljeno na znanje 1. U dokumentaciji PDP-a po njegovoj objavi (Uputama za prijavitelje) bit će navedeno: Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti za obje grupe aktivnosti, prijavitelj mora svojim pravnim statusom potpadati pod jednu od navedenih kategorija. Dakle, za Prijavitelja / Korisnika nije nužno da u isto vrijeme bude vlasnik kulturnog dobra i tijelo javne vlasti. 2. U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti i troškova, ali možemo konstatirati sljedeće: - Ovim PDP-om u predviđeno je da projektni prijedlog obuhvaća minimalno jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara RH. Najčešće će se raditi o pojedinačno zaštićenoj građevini, neovisno o tome da li se isto (pojedinačno zaštićeno kulturno dobro / građevina) nalazi unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline. Dakle odgovor na vaše pitanje je da, moguće je prijaviti ulaganja u pojedinačne (kulturne) infrastrukturne objekte koji se nalaze unutar zaštićene cjeline (Dioklecijanova palača) no uz poštivanje gore navedenog pravila po kojem ulaganja u pojedinačne (kulturne) infrastrukturne objekte ujedno obuhvaća minimalno jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara RH. Ukoliko se gore spomenuti uvjet planira ispuniti na način da zaštićena kulturno – povijesna cjelina predstavlja „minimalno jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara RH“, u tom slučaju cjelokupna zaštićena kulturno – povijesna cjelina mora biti predmet Integriranog razvojnog programa (a ne samo određeni pojedinačni objekti unutar cjeline). Napominjemo da Integrirani program takvog obuhvata mora biti u skladu s ciljevima Poziva te zadovoljavati uvjete o maksimalnim iznosima bespovratnih sredstava koje je moguće dodijeliti po projektnom prijedlogu odnosno intenzitetima potpora. Isto će biti jasno iz dokumentacije PDP-a po njegovoj objavi. - PDP će propisivati isključivo da Prijavitelji i partneri neće smjeti biti fizičke osobe s obzirom da su formalno Prijavitelji (i ako je primjenjivo partner) zaduženi za provedbu projektnih aktivnosti te primanje financijski sredstva (potpora) No iako nije propisano dozvolite da skrenemo pažnju da projektni cilj koji ste naveli (revitalizacija i energetska obnova zgrada zaštićenih spomenika kulture) u načelu ne odgovara postavljenom cilju ovog Poziva (valorizacija kulturne baštine u turističke i ekonomske svrhe) s obzirom da je usmjeren primarno (ili isključivo) na obnovu objekata s aspekta smanjenja potrošnje energije.
27 Gradski muzej Vukovar Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ PRIPREMNI PROJEKTI ZA MEĐUNARODNE INICIJATIVE S CILJEM PROMIDŽBE I TURISTIČKE VALORIZACIJE ARHEOLOŠKE BAŠTINE Na inicijativu gosp. Darka Arabadžića uz uključenje Gradskog muzeja Vukovar s partnerima je, temeljem izgrađene infrastrukture vlastitog muzejskog prostora te Muzeja Vučedolske kulture u koji su uložena znatna sredstva, pokrenuo međunarodnu inicijativu s ciljem bolje valorizacije, turističke prezentacije i korištenja te razvoja znanstvene, kulturne, poduzetničke i turističke suradnje u području prapovijesne kulturne baštine srednjeg Podunavlja . Opća ideja projekta je da zajednička prezentacija tri podunavske zemlje na čijem teritoriju se nalaze najvažniji lokaliteti ovih kultura a koje su bitno odredile početke europske civilizacije je puno učinkovitija i smislenija od međunarodne prezentacije pojedinačnih kultura. Ovaj pristup je također u duhu promocije zajedničkih korijena europskih naroda i kultura. Cilj navedenog je pozicioniranje vučedolske kulture na kulturnoj mapi Europe, promociji oba muzeja, grada Vukovara i cijele regije Istočne Slavonije s jasnim inicijativama ostvarenja većeg turističkog prometa i prihoda od svih povezanih djelatnosti. Projekt se provodi s 3 osnovna cilja; - globalna promocija prapovijesne kulturne baštine srednjeg Podunavlja - valorizacija prapovijesne kulturne baštine kroz razvoj suvremenog kulturnog turizma odnosno doprinos gospodarskom razvitku regije srednjeg Podunavlja - unapređenje međunarodne znanstvene, kulturne i poduzetničko-turističke suradnje u RH i regiji srednjeg Podunavlja. Sam projekt uključuje i razvoj proizvoda i programa koji će se primijeniti na lokacijama (npr. Vučedolu) kao dodatni element ponude turistima, kao i stvaranje regionalnih turističkih tura koje bi potencijalnim turistima trebale biti zanimljivije od pojedinačne posjete samo jednoj lokaciji. Budući da se arheološki lokaliteti vučedolske kulture nalaze u više zemalja šire podunavske regije čime projekt nužno uključuje partnere iz tih zemalja i da je za kvalitetnu pripremu potrebno financiranje specifičnih aktivnosti kao što su organizacija i putovanje na stručne sastanke i konferencije, izrada potrebne dokumentacije, sastavljanje pravne dokumentacije i dr., zanimaju nas slijedeće informacije; 1. Da li je ovim pozivom predviđeno, u grupi aktivnosti a), financiranje ovakvih projekata, odnosno pripremnih radnji za ovakve vrste projekata 2. Ukoliko je, da li je moguće financirati troškove, koji su vezani i za pripremne radnje svih partnera (npr. sudjelovanje stranih partnera na sastancima i konferencijama, naravno isključujući troškove izrade dokumentacije za strane partnere) 3. Ukoliko navedeno nije prihvatljivo, da li je moguće financirati nacionalnu komponentu (dio) pripremnih radnji ove inicijative. Primljeno na znanje U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta ili određenih aktivnosti i troškova, ali možemo konstatirati sljedeće: Ovaj Poziv pretpostavlja prijavu samodostatnog i održivog, dakle sveobuhvatnog projektnog prijedloga (Integriranog razvojnog programa). Nadalje, projektni prijedlog (Integrirani razvojni program) mora sadržavati međusobno - sadržajno i/ili tematski – povezana ulaganja u minimalno jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske; jedan od kriterija za isključenje prijavitelja i partnera je da nisu registrirani u Republici Hrvatskoj; projekt se provodi u potpunosti na teritoriju Republike Hrvatske, ali je geografski ograničen na određeno uže ili šire područje, odnosno turističku destinaciju. Dakle: - Popis prihvatljivih troškova u sklopu grupe aktivnosti A) kao i popis neprihvatljivih troškova bit će definirani / sadržani u PDP - Financiranje aktivnosti prijavitelja / partnera koji nisu registrirani u RH nije prihvatljivo - U slučaju prekograničnih projekata financiranje „nacionalne komponente“ je moguće ali uz predočenje dokaza / osiguranja da su za aktivnosti pripreme dokumentacije i u drugim državama koje sudjeluju prekograničnom projektu osigurana sredstava (naravno u slučaju da nacionalna komponenta prekograničnog projekta ne može funkcionirati kao zasebna cjelina). Također napominjemo da je opisani Integrirani program Vučedol već proglašen strateškim, s obzirom da je izravno naveden unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, te da su za njegovao financiranje osigurana sredstva unutar OPKK neovisno o sredstvima unutar ovog Poziva.
28 Grad Korčula Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, Uvod Predlažemo da se u ovom Pozivu ne inzistira na lokalnim razvojnim strategijama s obzirom da su mnoge još uvijek u fazi izrade. Naša županija je također u postupku izrade županijske razvojne strategije za period od 2015. do 2020. godine te ne znamo hoće li biti završena do trenutka objave ovog Poziva. Do izglasavanja nove županijske razvojne strategije na snazi je ona za prethodno razdoblje. Primljeno na znanje Dokument „Ključni elementi Poziv“ navodi, a tako će biti i definirano u samoj dokumentacije PDP-a po njegovoj objavi, da se relevantne strategije „odnositi na vremensko razdoblje u kojem se podnosi projektna prijava te ga prethodno mora usvojiti nadležno tijelo“. Dakle ne popisuje koji je to konkretna rok (vremensko razdoblje); relevantno je samo da li je strategija koja je važeća za predmetno razdoblje.
29 Zoran Kostić Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ Da li crkva kao vlasnik kulturnog dobra može biti prijavitelj/korisnik projekata u sklopu ovog Poziva? Primljeno na znanje U Nacrtu ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga stavljenom na javnu raspravu navodi se da su prihvatljivi potencijalni prijavitelji, odnosno korisnici projekata u sklopu ovog Poziva između ostalog i vlasnici kulturnih dobra. U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta / prijavitelja; no napominjemo da u slučaju da je prijavitelj istovremeno vlasnik kulturnog dobra, a pod uvjetom da se radi o kulturnom dobru upisanom u Registru kulturnih dobara RH, u ne vidimo zapreku prijave na predmetni poziv. Pritom, Prijavitelj ne može biti fizička osoba u skladu s odredbom članka 2(10) Opće uredbe 1303/2013 o europskim strukturnim i investicijskim fondovima. Dakako, projektni prijedlog (Integrirani razvojni program) mora biti u skladu s ciljevima Poziva odnosno svim kriterijima prihvatljivosti i zadovoljavati minimalni prag kriterija odabira iz PDP-a.
30 UPRIS - udruga za prirodoslovna istraživanja Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ Može li se prijaviti projekt koji obuhvaća dvije susjedne općine? Može li izgradnja i/ili obnova kulturnog dobra biti financijski i po opsegu manja stavka, odnosno da je težište na izgradnji pratećih infrastrukturnih objekata vezanih uz turizam obližnjih područja (parkirališta, šetnice, staze, table, infopunktovi itd.) u smislu revitalizacije gorskog područja? Primljeno na znanje 1. Projektni prijedlog, odnosno Integrirani razvojni program nije geografski ograničen na pojedinačnu jedinicu lokalne samouprave već na određeno uže ili šire područje, odnosno turističku destinaciju. Turistička destinacija u ovom kontekstu znači turistički organizirana i tržišno prepoznatljiva prostorna jedinica, koja skupom svojih turističkih proizvoda i usluga potrošačima nudi cjelovito zadovoljenje turističke potrebe. Dakle, turistička destinacija nije nužno vezana uz teritorijalno – administrativnu podjelu. 2. Intencija ovog poziva je ulaganje u kulturnu baštinu s izravnim i neizravnim efektima u korist lokalnog / regionalnog razvoja. Eventualno ograničavanje (financijskog) udjela pojedinih komponenti ulaganja unutar Integriranog programa (npr. ulaganja u kulturnu baštinu) bit će propisano u dokumentacije PDP-a po njegovoj objavi.
31 Agencija za razvoj Zadrske županije ZADRA NOVA Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ U slučaju da je kulturno dobro ili kulturni spomenik u vlasništvu Republike Hrvatske da li je JLS kao prihvatljivom prijavitelju dovoljna suglasnost Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom za obnovu kulturnog dobra ili je potrebno ishoditi neki drugi oblik raspolaganja kulturnim dobrom? Primljeno na znanje Svi (detaljni) uvjeti vezani uz vlasništvo nad zaštićenim kulturnim dobrima bit će jasno propisani u dokumentacije Poziva za dodjelu projekta po njegovoj objavi. Međutim PDP će predvidjeti mogućnost prijave uz a) dokaz o pravu vlasništva (vlasnički list) ili b) Izjavu o suglasnosti vlasnika nekretnine vezano za provedbu projekta.
32 ANDRIJA VRANJKOVIĆ Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera Kao potencijalni partneri u sklopu ovog Poziva navode se vlasnici kulturnih dobara, ako nisu ujedno i prijavitelji odnosno korisnici. Može li se kao partner uzeti u obzir netko tko nije vlasnik kulturnog dobra nego je dugoročni koncesionar, pravna osoba ali poduzetnik u poteškoćama? Može li kao takav biti partner u okviru ovog Poziva u sklopu šireg integriranog projekta kako bi obnovio kulturno dobro? Primljeno na znanje Svi (detaljni) uvjeti vezani uz vlasništvo nad zaštićenim kulturnim dobrima bit će jasno propisani u dokumentacije Poziva za dodjelu projekta po njegovoj objavi. Međutim PDP će predvidjeti mogućnost prijave uz a) dokaz o pravu vlasništva (vlasnički list) ili b) Izjavu o suglasnosti vlasnika nekretnine vezano za provedbu projekta. Iako navedeno nije definirano u Nacrtu ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga stavljenom na javnu raspravu, u dokumentaciji PDP-a po njegovoj objavi bit će jasno istaknuto da se prijavitelje i partneru ne mogu dodjeljivati državne potpore ako se radi o poduzetnicima u poteškoćama. Također, bit će navedene i točne definicije ovih termina (poduzetnik, poduzetnik u poteškoćama) u kontekstu ovog Poziva.
33 Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ Da li se mogu prijaviti dva različita integirana projekta, jedan na grupu aktivnost a, a drugi na grupu aktivnosti b (isti podnositelj - dva različita projekta; jedan u fazi pripreme dokumentacije, a drugi pripremljen za gradnju)? Da li se integirani projekat može prikazati kao gradnja u dvije faze, te se prijaviti na grupu aktivnosti a - druga faza i na grupu aktivnosti b - prva faza? Da li je predviđeni iznos godišnji iznos ili je to predviđeni iznos za svih 5 godina? Primljeno na znanje 1. Iako navedeno nije definirano u Nacrtu ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga stavljenom na javnu raspravu, u dokumentaciji PDP-a po njegovoj objavi bit će jasno istaknuto da prijavitelj po predmetnom Pozivu može dobiti bespovratna sredstva samo jednom (jedan put) po pojedinoj grupi aktivnosti. To znači da je moguća prijava jednog (istog) Integriranog programa za grupu aktivnosti A) i grupu aktivnosti B) ili prijava dva (različita) Integrirana programa; jednog Integriranog programa za grupu aktivnosti A) i jednog Integriranog programa za grupu aktivnosti B). Međutim skrećemo pažnju da u opisanom slučaju isti prijavitelj jednom kada završi s pripremom projektnog prijedloga (kroz grupu aktivnosti A)) neće moći isti više prijaviti za provedbu putem grupe aktivnosti B). 2. U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta ili određenih aktivnosti i troškova, ali možemo konstatirati da prijava integriranog projekta u fazama nije preferirana opcija, iako će formalno biti moguća. No u tom smislu bit će postavljeni dodatni uvjeti za prijavitelja u smislu garancija za fizičku provedbu aktivnosti s obzirom da u tom slučaju isti prijavitelj jednom kada završi s pripremom projektnog prijedloga (kroz grupu aktivnosti A)) neće moći isti više prijaviti za provedbu putem grupe aktivnosti B). Prijave Integriranog programa u fazama koje su motivirane isključivo različitim stupnjem spremanosti dokumentacije neće biti dopuštene. Znači da bi se projekt eventualno prijavo u fazama, takva logika pripreme i provedbe projekta morat će biti objašnjenja i elaborirana u Studiji izvodljivosti. 3. Ukoliko se referirate na iznos od 50.000.000 eura, radi se o ukupnom iznosu sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj alociranima na ovaj trajno otvoreni Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP). Naime, PDP će trajati do isteka raspoloživosti tih sredstava, dakle ovisno o uspješnosti provedbe te iskazanim potrebama u sklopu Poziva, a najkasnije do 30.06.2023. Nadležna tijela MRRFEU (PT1), ovisno o uspješnosti provedbe te iskazanim potrebama, zadržavaju pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva, ali isto tako i povećati iznos (vrijednost) Poziva.
34 Iva Grgić Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera Pod kategorijom vlasnici kulturnih dobara objasniti jesu li prihvatljiva registrirana kulturna dobra koja se nalaze na pomorskom dobru i koji je postupak za prijavu jednog takvog dobra (koja dokumentacija, odobrenja i slično je potrebno ukoliko se prema državnom/javnom vlasništvu drugačije odnosi). Primljeno na znanje Projektni prijedlog (Integrirani razvojni program) koji se podnosi u sklopu ovog PDP-a mora obuhvati ulaganje u najmanje jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11, NN 25/12, NN 136/12, NN 157/13, NN 152/14) neovisno o lokaciji tog kulturnog dobra. Naravno od prijavitelja i/ili vlasnika kulturnog dobra tražit će se i dokazi o poštivanju odredbi i ostalog relevantnog zakonodavstva (npr. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama). Vezano za prihvatljivosti Prijavitelja, PDP će predvidjeti mogućnost prijave uz a) dokaz o pravu vlasništva (vlasnički list) ili b) Izjavu o suglasnosti vlasnika nekretnine vezano za provedbu projekta Prijavitelj.
35 Iva Grgić Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ Pojasnite u tekstu natječaja mogu li se prijavljivati kulturna dobra koja nisu pojedinačna, već dio kulturne-povijesne jezgre (npr. u nekom gradu je kulturno-povijesna cjelina grada registrirana kao nepokretno kulturno dobro koja se sastoji od nekoliko palača, zidina i slično, a na natječaj bi se prijavila obnova jedne palače). Pojasniti može li se samo jedan dio kulturno-povijesne cjeline prijaviti na natječaj. Primljeno na znanje Ovim PDP-om u predviđeno je da projektni prijedlog obuhvaća minimalno jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara RH. Najčešće će se raditi o pojedinačno zaštićenoj građevini, neovisno o tome da li se isto (pojedinačno zaštićeno kulturno dobro / građevina) nalazi unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline. Dakle odgovor na vaše pitanje je da, moguće je prijaviti ulaganja u pojedinačne (kulturne) infrastrukturne objekte koji se nalaze unutar zaštićene cjeline (Dioklecijanova palača) no uz poštivanje gore navedenog pravila po kojem ulaganja u pojedinačne (kulturne) infrastrukturne objekte ujedno obuhvaća minimalno jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara RH. Ukoliko se gore spomenuti uvjet planira ispuniti na način da zaštićena kulturno – povijesna cjelina predstavlja „minimalno jedno nepokretno kulturno dobro upisano u Registru kulturnih dobara RH“, u tom slučaju cjelokupna zaštićena kulturno – povijesna cjelina mora biti predmet Integriranog razvojnog programa (a ne samo određeni pojedinačni objekti unutar cjeline). Napominjemo da Integrirani program takvog obuhvata mora biti u skladu s ciljevima Poziva te zadovoljavati uvjete o maksimalnim iznosima bespovratnih sredstava koje je moguće dodijeliti po projektnom prijedlogu odnosno intenzitetima potpora. Isto će biti jasno iz dokumentacije PDP-a po njegovoj objavi.
36 Grad Virovitica Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera, Grupa aktivnosti b) Provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine: Što se tiče projektnih prijedloga koji se prijavljuju za grupu aktivnosti b), gdje je limit 5 mil. € te 10 mil. € ako se infrastruktura smatra svjetskom kulturnom baštinom: 1. Da li je uključen PDV u ograničenje 5/10 mil. € 2. Pod rečenicom … ukupnim se troškovima podrazumijevaju, uz građevinske radove i opremanje, sve ostale aktivnosti koje je potrebno poduzeti da bi se izgrađeni ili obnovljeni objekt stavio u funkciju.. što se misli pod sve ostale aktivnosti? Da li to uključuje aktivnosti razvoja turističkih i kulturnih proizvoda, promidžbu i brendiranje turističkog odredišta i ostale popratne aktivnosti koje čine Integrirani program? Molimo detaljnije pojasnite. Primljeno na znanje 1. Dokument koji je predmet savjetovanja, a tako će biti s dokumentacijom PDP-a po objavi, izričito navodi da se radi o ukupnim troškovima. Ukoliko prijavitelj i/ili partner po nekoj osnovi nisu oslobođeni plaćanja PDV-a, onda ukupan trošak uključuje i PDV 2. Projektni prijedlog (Integrirani razvojni program) može biti sačinjen od ulaganja u nekoliko različitih tipova aktivnosti koje između ostalog mogu biti aktivnost razvoja kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini te aktivnost promocije i marketing destinacije na temu kulturne baštine. U rečenici koju vi navodite „ostale aktivnosti“ se odnose na troškove u okviru aktivnosti zaštite, obnovu i revitalizaciju objekata kulturne baštine upisane u Registar kulturnih dobara RH (uključujući opremanje) odnosno obnovu i/ili izgradnju pratećih infrastrukturnih objekata vezanih uz kulturnu baštinu (koji nisu kulturno dobro). Dakle, pod ukupnim troškovima podrazumijevaju se građevinski radovi i opremanje objekta, ali ne i operativni troškove, odnosno bilo koji tip troška koji ne bi izravno bio vezan uz građevinske radove i opremanje samog objekta; U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta ili određenih aktivnosti i troškova, ali možemo konstatirati da nazivi aktivnosti (razvoj proizvoda, promidžba i slično) jasno ukazuju da se radi o uslugama a ne o građevinskim radovima ili opremanju.
37 Grad Virovitica Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, Uvod Može li se Program prijavljivati u fazama zbog primjerice svoje kompleksnosti? Znači, ako se Program sastoji od više infrastrukturnih stavki/cjelina može li prijaviti samo I. fazu projekta koja je spremna za financiranje a koja bi bila samodostatna i održiva? Primljeno na znanje U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta ili određenih aktivnosti i troškova, ali možemo konstatirati da prijava integriranog projekta u fazama nije preferirana opcija, iako će formalno biti moguća. No u tom smislu bit će postavljeni dodatni uvjeti za prijavitelja u smislu garancija za fizičku provedbu aktivnosti s obzirom da u tom slučaju isti prijavitelj jednom kada završi s pripremom projektnog prijedloga (kroz grupu aktivnosti A)) neće moći isti više prijaviti za provedbu putem grupe aktivnosti B). Prijave Integriranog programa u fazama koje su motivirane isključivo različitim stupnjem spremanosti dokumentacije neće biti dopuštene. Znači da bi se projekt eventualno prijavo u fazama, takva logika pripreme i provedbe projekta morat će biti objašnjenja i elaborirana u Studiji izvodljivosti.
38 ljubomir jelić Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera, Grupa aktivnosti b) Provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine: Program dodjele državnih potpora za održivu obnovu kulturne baštine nije moguće pronaći te da li se ovo odnosi na Uredbu Komisije 651/2014. Primljeno na znanje Isti će se objaviti po dobivanju pozitivnog mišljenja Ministarstva financija o usklađenosti sadržaja programa državne potpore izuzete od obveze prijave EK s pravilima o državnim potporama i smjernicama politike državnih potpora RH, a činit će integrirani dio dokumentacije PDP-a po njegovoj objavi.
39 ljubomir jelić Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera Da li se sa partnerima mora sklopiti Konzorcijski ugovor u kojemu će svaki partner biti nositelj radnog paketa ili je dovoljno napraviti kroz prijavni obrazac? Isto tako, da li Hrvatski restauratorski ili konzervatorski zavod može biti partner u projektu s obzirom da su direktno nadležni za praćenje realizacije projektnih aktivnosti koja se veže uz izgradnju i opremanje? Primljeno na znanje 1. U Nacrtu ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga stavljenom na javnu raspravu navodi se da izbor svakog od partnera te opis njegove/njihove uloge i doprinosa rezultatima provedbe projektnog prijedloga (Integriranog razvojnog programa) moraju biti jasno opisani i obrazloženi u prijavnoj dokumentaciji te pripadajućim Sporazumima o partnerstvu između prijavitelja / korisnika i svakog od partnera. Detaljniji uvjeti za partnerstvo, kao i prijedlog sadržaja Sporazuma o partnerstvu, bit će definirani u dokumentaciji PDP-a po njegovoj objavi. 2. U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta ili određenih aktivnosti i troškova, ali možemo konstatirati da će dokumentacija PDP-a po objavi, osim liste mogućih partnera (koji su već navedeni u dokumentu koji je predmet savjetovanja) sadržavati i popis uvjeta pod kojima će se moći birati partneri od strane prijavitelja.