Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 QA med d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OVLAŠĆIVANJU STRUČNIH TEHNIČKIH SERVISA ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI, Članak 2. Predlaže se članak 2. Prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika 40/18 dodatno izmijeniti na način: U članku 4. točka 4. Pravilnika predlaže se izmjena u: Ispitivanje operativnih veličina u zaštiti od zračenja za procjenu vanjskog izlaganja te izrada dokumenata iz kojih je vidljivo udovoljava li radni okoliš, prostorije i uvjeti rada propisanim uvjetima radiološke sigurnosti. OBRAZLOŽENJE: Ovakvom formulacijom ovlaštenje se izrijekom ne veže za radiološki nadzor mjesta rada već uz vanjske izvore zračenja što je u skladu sa zahtjevom za potvrđivanje osposobljenosti laboratorija za provedbu ambijentalnih ispitivanja prema članku 8. točka 3. Pravilnika (40/18). Članak 12 stavak 2. točka b) i c) Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN53/18) navodi da radiološki nadzor mjesta rada prema potrebi podrazumijeva mjerenje koncentracije radionuklida u zraku što je prema članku 4. točka 5. posao radiološke sigurnosti za koji je potrebno ovlaštenje. Proizlazi stoga da je za obavljanje posla radiološkog nadzora mjesta rada prema točki 4. Pravilnika prethodno potrebno ovlaštenje prema točki 5. Pravilnika. Isto tako, laboratorij ovlašten prema točki 5. pravilnika ne može biti ovlašten prema točki 4. pravilnika ako ujedno nije osposobljen i za ambijentalna mjerenja. Time laboratorij koji je osposobljen za ispitivanje kojim se može procijeniti izlaganje od unosa radionuklida u tijelo također ne smije provoditi radiološki nadzor mjesta rada. Ovakva izmjena pretpostavlja „radiološki nadzor mjesta rada“ kao generički termin za čiju uspostavu je odgovoran nositelj odobrenja. Predloženom izmjenom jasno se razlikuje ovlaštenje koje se odnosi na ispitivanje vanjskih izvora zračenja i pripadne rizike te ovlaštenje koje se odnosi na ispitivanje koncentracije radionuklida u uzorcima. U članku 4. točka 5. predlaže se: Ispitivanje i praćenje vrste, aktivnosti i koncentracije aktivnosti radioaktivnih tvari u zraku, vodi, tlu, hrani, potrošačkim proizvodima ili drugim vrstama uzoraka od značaja za zdravlje i sigurnost ljudi. OBRAZLOŽENJE: Članak 5. točka 5. navodi „vrste i aktivnosti radioaktivnih tvari“, dok je primarna informacija od interesa za procjene izlaganja koncentracija aktivnosti. Nabrajaju se vrste voda, dok se recimo ne navode uzorci vegetacije, koji kao dio prehrambenog lanca i divljih životinja mogu biti mehanizam transporta radionuklida u ljudsko tijelo, ili se ne navode biološki uzorci izložene osobe koji se analiziraju u svrhu procjene izlaganja. Stoga se predlaže generalizacija navedene točke. Nije prihvaćen Radiološki nadzor mjesta rada propisan je člankom 12. Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 53/18) koji prenosi članak 39. Direktive Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (SL L 13, 17. 1. 2014.) Uzimajući u obzir da su ispitivanja u sklopu radiološkog nadzora mjesta rada koja podrazumijevaju mjerenje koncentracije aktivnosti radionuklida u zraku te površinsku aktivnost radionuklida značajno manje zastupljena u odnosu na mjerenja mjerenja brzine ambijentalnog doznog ekvivalenta, zakonodavac nije želio tehničkim servisima nametati troškove akreditacije mjernih metoda za mjerenje koncentracije aktivnosti radionuklida u zraku te mjerenje površinske aktivnosti radionuklida. No, kako bi se osiguralo da nositelji odobrenja mogu ispuniti zahtjev članka 12 stavka 1. Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, ovlašteni tehnički servisi moraju imati mogućnost provedbe svih propisanih mjerenja. Stoga u postupku ishođenja ovlaštenja tehnički servis mora dokazati da posjeduje mjernu opremu, odgovarajućih karakteristika i odgovarajućeg mjernog opsega za provedbu traženih mjerenja koja je umjerena u skladu sa zakonskim propisima u mjeriteljstvu ili, ukoliko takvu opremu ne posjeduje, da ima valjani ugovor s ispitnim laboratorijem koji ima takvu opremu ili je akreditiran za provedbu takvih mjerenja. Tehnički servis u postupku ishođenja ovlaštenja mora dokazati da ima pisane postupke provedbu poslova (metodologiju) za koje se traži ovlaštenje.
2 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OVLAŠĆIVANJU STRUČNIH TEHNIČKIH SERVISA ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI, Članak 2. Predlažemo ovim člankom izmijeniti članak 4. Pravilnika 40/18 na način da se popisu poslova radiološke sigurnosti za koje je potrebno ishoditi ovlaštenje dodaju: - ispitivanje sustava za razvijanje filmova te prijemnika slike i uređaja za očitanje slike - ispitivanje uređaja koji se koriste za dijagnostičke postupke u nuklearnoj medicini koji uključuju uporabu otvorenih radioaktivnih izvora i uređaja koji se koriste za mjerenja aktivnosti, doze zračenja i drugih veličina bitnih za dobivanje dijagnostičke informacije ili postizanje terapijskog ishoda u medicinskim djelatnostima Uz navedeno, potrebno je u članku 8. Pravilnika 40/18 definirati koje mjerne metode je potrebno akreditirati za obavljanje ispitivanja sustava za razvijanje filmova te prijemnika slike i uređaja za očitanje slike, uređaja koji se koriste za dijagnostičke postupke u nuklearnoj medicini koji uključuju uporabu otvorenih radioaktivnih izvora i uređaja koji se koriste za mjerenja aktivnosti, doze zračenja i drugih veličina bitnih za dobivanje dijagnostičke informacije ili postizanje terapijskog ishoda u medicinskim djelatnostima. Također, predlažemo da potrebno iskustvo zaposlenika stručnog tehničkog servisa koji će obavljati ove stručne poslove radiološke sigurnosti bude najmanje dvije (2) godine u slučaju samostalnog obavljanja tih poslova, odnosno da zaposlenik mora raditi ili pod nadzorom stručnjaka za medicinsku fiziku zaposlenog u stručnom tehničkom servisu koji traži ovlaštenje ili osobe zaposlenika tog stručnog tehničkog servisa koji ima najmanje dvije (2) godine iskustva na tim poslovima (molimo vidjeti i komentare na članke 4. i 6. koji slijede). OBRAZLOŽENJE: Članak 17. stavak 1. Pravilnika 53/18 omogućuje da redovita godišnja (i ostala) ispitivanja sustava za razvijanje filmova te prijemnika slike i uređaja za očitanje slike, uređaja koji se koriste za dijagnostičke postupke u nuklearnoj medicini koji uključuju uporabu otvorenih radioaktivnih izvora i uređaja koji se koriste za mjerenja aktivnosti, doze zračenja i drugih veličina bitnih za dobivanje dijagnostičke informacije ili postizanje terapijskog ishoda u medicinskim djelatnostima provodi i ovlašteni stručni tehnički servis koji za navedene poslove ne mora biti ovlašten. Uz navedeno, trenutno je njihovo ispitivanje omogućeno samo stručnjacima za medicinsku fiziku i to samo u ustanovama u kojima su zaposleni. Srdačan pozdrav Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku - HDMF Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OVLAŠĆIVANJU STRUČNIH TEHNIČKIH SERVISA ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI, Članak 2. Predlažemo ovim člankom izmijeniti članak 4. Pravilnika 40/18 na način da se u cijelom tekstu brišu riječi „redovito godišnje“. OBRAZLOŽENJE: Pravilnikom o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 53/18) definirano kad se ispitivanja moraju provoditi. Srdačan pozdrav Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku - HDMF Nije prihvaćen Za redovito godišnje ispitivanje iz članka 4. točke 3. Pravilnika o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti nužno je ovlaštenje.
4 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OVLAŠĆIVANJU STRUČNIH TEHNIČKIH SERVISA ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI, Članak 4. Predlažemo u članku 7. Pravilnika 40/18 dodati točku kojom će kao uvjet za dobivanje ovlaštenja poslova ispitivanja uređaja i spremnika u koje su ugrađeni zatvoreni radioaktivni izvori i/ili električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje u medicinskim djelatnostima biti da svi zaposlenici stručnog tehničkog servisa koji traži ovlaštenje, a koji će samostalno obavljati ispitivanja, moraju imati najmanje dvije (2) godine iskustva na tim poslovima ispitivanja. Uz navedeno, predlažemo da se u trenutku podnošenja zahtjeva za davanje ovlaštenja za obavljanje navedenih stručnih poslova radiološke sigurnosti mora znati koji su zaposlenici stručnog tehničkog servisa obvezni raditi pod nadzorom ili stručnjaka za medicinsku fiziku kojeg stručni tehnički servis zapošljava ili druge osobe zaposlenika tog stručnog tehničkog servisa, a koja ima najmanje dvije (2) godine iskustva obavljanja baš tih poslova, do stjecanja dvije (2) godine iskustva obavljanja navedenih poslova. OBRAZLOŽENJE: Prijedlog izmjena Pravilnika 53/18 medicinskim fizičarima dozvoljava da ispitivanje uređaja i spremnika u koje su ugrađeni zatvoreni radioaktivni izvori i/ili električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje u medicinskim djelatnostima provode samostalno ako su stručnjaci za medicinsku fiziku, ako su medicinski fizičari s najmanje dvije (2) godine iskustva ili uz nadzor stručnjaka za medicinsku fiziku do stjecanja potrebnih dvije (2) godine iskustva na tim poslovima. Na predloženi način izmjene članka izjednačili bi se uvjeti u smislu iskustva potrebnog za provođenje navedenih ispitivanja čime bi se povećala radiološka sigurnost pacijenata. Srdačan pozdrav Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku - HDMF Prihvaćen Zahtjev da se dostavi popis zaposlenika stručnog tehničkog servisa sa dokazom radnog iskustva osoba koje u stručnom servisu provode ispitivanja izvora ionizirajućeg zračenja, uređaja i opreme koja se koristi u svrhu provedbe medicinskog ozračenja i nemedicinskog ozračenja uporabom izvora ionizirajućeg zračenja, uređaja i opreme koja se koristi u svrhu provedbe medicinskog ozračenja na tim poslovima bit će uključen u članak 9. izmjena i dopuna Pravilnika. Dio o zahtjevu da osobe koje u ovlaštenom stručnom tehničkom servisu samostalno provode ispitivanja izvora ionizirajućeg zračenja, uređaja i opreme koja se koristi u svrhu provedbe medicinskog ozračenja i nemedicinskog ozračenja uporabom izvora ionizirajućeg zračenja, uređaja i opreme koja se koristi u svrhu provedbe medicinskog ozračenja moraju imati najmanje dvije (2) godine iskustva na tim poslovima ili te poslove moraju provoditi pod nadzorom osobe koja ima najmanje 2 godine iskustva na tim poslovima ili stručnjaka za medicinsku fiziku bit će propisano u izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja.
5 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OVLAŠĆIVANJU STRUČNIH TEHNIČKIH SERVISA ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI, Članak 4. Člankom 4. mijenja se članak 7. točka 1. na način da od podnositelja zahtjeva za davanje ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova radiološke sigurnosti mora kao djelatnost pri trgovačkom sudu registrirati one stručne poslove radiološke sigurnosti za koje traži ovlaštenje. Do sada se je trebala registrirati djelatnost „stručni poslovi radiološke sigurnosti“. Skrećemo pozornost predlagatelju promjena da bi ovako izmijenjen propis mogao neko vrijeme biti neprovediv, dok se pojedini stručni posao radiološke sigurnosti ne nađe na popisu djelatnosti koje se pri trgovačkom sudu mogu registrirati. Srdačan pozdrav Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku - HDMF Prihvaćen Prihvaća se.
6 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OVLAŠĆIVANJU STRUČNIH TEHNIČKIH SERVISA ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI, Članak 6. Predlažemo, a u skladu s prethodno predloženim izmjenama članka 7. Pravilnika 40/18 dodati potrebne točke kojima će se kao prilog zahtjevu za davanje ovlaštenja tražiti dostava popisa zaposlenika stručnog tehničkog servisa koji imaju više od dvije (2) godine iskustva na obavljanju tih poslova i koji će ispitivanja provoditi samostalno, kao i popis onih zaposlenika koji još nemaju toliko iskustva uz navođenje osobe zaposlenika stručnog tehničkog servisa pod čijim nadzorom će vršiti ispitivanja, uz dokaze da je tome tako. Srdačan pozdrav Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku - HDMF Prihvaćen Zahtjev da se dostavi popis zaposlenika stručnog tehničkog servisa sa dokazom radnog iskustva osoba koje u stručnom servisu provode ispitivanja izvora ionizirajućeg zračenja, uređaja i opreme koja se koristi u svrhu provedbe medicinskog ozračenja i nemedicinskog ozračenja uporabom izvora ionizirajućeg zračenja, uređaja i opreme koja se koristi u svrhu provedbe medicinskog ozračenja, na tim poslovima, bit će uključen u članak 9. izmjena i dopuna Pravilnika.