Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o kaznenoj evidenciji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pragma PRAVILNIK O KAZNENOJ EVIDENCIJI Poštovani, predlažemo nadopunu Pravilnika, dodaje se članak 15. koji glasi: "Zahtjev za izdavanje općeg uvjerenja za fizičku osobu podnositelj zahtjeva može podnijeti i putem e-Građana s najmanje treće sigurnosne razine prijave u Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav, a potvrda o podacima iz kaznene evidencije se dostavlja u Osobni korisnički pretinac. Zahtjev za izdavanje općeg uvjerenja za pravnu osobu ovlašteni podnositelj zahtjeva može podnijeti i putem e-Građana s četvrte sigurnosne razine prijave u Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav, a potvrda o podacima iz kaznene evidencije se dostavlja u Osobni korisnički pretinac. Izdavanje ovih uvjerenja oslobođeno je plaćanja upravnih i sudskih pristojbi“. Obrazloženje: Sustav e-Građani uspostavljen je s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javnog sektora te povećanja transparentnosti pružanja javnih usluga što treba biti prošireno i s uslugama u području pravosuđa i uprave – kao što već neke usluge postoje i građani ih koriste svakodnevno (npr. izdavanje uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka koja se mora prilagati pri ostvarivanju različitih prava), također je potrebno proširiti usluge e-Građanina i na već postojeće baze podataka Ministarstva pravosuđa i sudova. Program Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024. predviđa daljnju digitalizaciju pravosuđa „Planira se modernizacija sustava kaznene evidencije“ (str. 44. Programa), a Strategija i akcijski plan za europsko e-pravosuđe 2019.–2023. uključuje projekte s ciljem poboljšavanja sigurne razmjene podataka te sigurne komunikacije među građanima i pravosudnim tijelima, a što je osigurano Nacionalnim identifikacijskim i autentifikacijskim sustavom i korištenjem e-Građana. Uključivanjem izdavanje navedenih uvjerenja za fizičke i pravne osobe u sustav e-Građanina povećat će digitalno korištenje usluga od strane građana, smanjiti administrativno opterećenje zaposlenika Ministarstva pravosuđa te će se nastaviti digitalizacija državnog sustava. Nije prihvaćen Zakonom o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji („Narodne novine“ 143/12, 105/15 i 32/17 u daljnjem tekstu - Zakon) propisano je da su podaci iz kaznene evidencije neklasificirani podaci u smislu posebnog zakona i smiju se koristiti samo u službene svrhe i smiju se uporabiti samo u svrhu za koju su izdani. a u odnosu na te podatke ne može se ostvariti pravo na pristup informaciji prema zakonu koji određuje to pravo. Zakon također propisuje načelo da nitko nema pravo zahtijevati od građana da podnesu dokaze o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti. Navedeno načelo ostvaruje se u odredbi da građanin (ili pravna osoba) sam za sebe ne može tražiti odnosno dobiti uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije, mi na koji način, pa niti korištenjem sustava e-Građanin. Osoba (fizička ili pravna) ima pravo tražiti podatke iz kaznene evidencije za sebe samo ako su joj ti podaci potrebni radi ostvarivanja nekog prava u inozemstvu ili u međunarodnoj organizaciji i takvo uvjerenje se ne može koristiti u druge svrhe. Uvjerenje se može zatražiti osobno ili putem pošte ili putem opunomoćenika, a osobe koje borave u inozemstvu uvjerenje mogu zatražiti i putem veleposlanstva ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u zemlji u kojoj se nalaze. Zakon propisuje da osoba može za sebe zatražiti izdavanje potvrde iz kaznene evidencije (i) preko sustava e-Građani, ali samo radi kandidiranja za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihova zamjenika, kao i za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda (lokalni izbori). Takva potvrda odnosno uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije također se smije uporabiti samo u svrhu za koje je izdana.