Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni uredbe (EU) 2019/2088, s Konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/2088 O OBJAVAMA POVEZANIM S ODRŽIVOSTI U SEKTORU FINANCIJSKIH USLUGA I UREDBE (EU) 2020/852 O USPOSTAVI OKVIRA ZA OLAKŠAVANJE ODRŽIVIH ULAGANJA I IZMJENI UREDBE (EU) 2019/2088, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, I.USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA U odnosu na Ocjenu stanja, tj. rečenicu koja glasi „Ovisno o odluci obveznika primjene Uredbe (EU) 2019/2088 o razmatranju značajnih štetnih učinaka investicijskih odluka na faktore održivosti, klasificiraju se i financijski proizvodi koje čine dostupnima ulagateljima i/ili potencijalnim ulagateljima.“, članice Udruženja investicijskih fondova HGK skreću pozornost na to da klasifikacija proizvoda po SFDR-u ne ovisi o odluci vezanoj za PAI, nego se dijele na: 1. proizvode koji promiču okolišna ili socijalna obilježja (članak 8. SFDR) 2. proizvode kojima je cilj imaju održivo ulaganje (članak 9. SFDR) 3. proizvode kojima je cilj smanjivanje emisije ugljika (članak 9. SFDR) 4. ostale proizvode koji ne spadaju pod gore opisane (tzv. mainstream proizvodi) Također, vezano za pojam „čimbenici održivosti“ kako se navodi u rečenici: „Sadržaj informacija koji se objavljuju u predugovornoj dokumentaciji i periodičkim izvještajima financijskog proizvoda ovise o karakteristikama financijskog proizvoda u smislu održivosti, pa tako razlikujemo financijske proizvode kod kojih se prilikom donošenja odluka o ulaganju ne uzimaju u obzir rizici održivosti, odnosno ne razmatraju se glavni štetni utjecaji ulaganja na čimbenike održivosti, financijske proizvode koji promiču okolišna ili socijalna obilježja i financijske proizvode koji imaju za cilj održivo ulaganje.“, članice Udruženja investicijskih fondova HGK žele skrenuti pozornost na to da se, prema dokumentu Obveze objave podataka vezanih uz održivost u sektoru financijskih usluga koji je HANFA objavila u listopadu 2020., financijski proizvodi svrstavaju u 3 kategorije: 1. proizvode kojima je cilj održivo ulaganje (proizvodi iz članka 9. SFDR) 2. proizvode koji promiču okolišna ili socijalna obilježja (članak 8. SFDR) 3. ostale proizvode koji ne spadaju ni pod jednu od dvije prethodne kategorije (tzv. mainstream proizvodi), a kod mainstream proizvoda rizici održivosti mogu biti relevantni ili nerelevantni. Prihvaćen Primjedba je prihvaćena sukladno čemu je dorađen Nacrt prijedloga zakona.
2 HGK I.USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA , Članak 6. Članica Udruženja društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava HGK predlaže u članku 6. NPZ-a, u stavku 1., točki e. brisati riječi: „i korisnicima mirovina“ te riječi „a koje uključuju izjavu o načelima ulaganja iz članka 91. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima“. Naime, člankom 6. NPZ-a predlaže se urediti objava informacija u predugovornim dokumentima, a članak 71. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14, 29/18 i 115/18), na koji se poziva članak 6. NPZ-a, razlikuje informacije koje se dostavljaju potencijalnim korisnicima mirovina od informacija za korisnike mirovine. S obzirom na to da su korisnici mirovina već u ugovornom odnosu s mirovinskim osiguravajućim društvom, ne postoji nikakav opravdan niti svrsishodan razlog da im se dostavlja predugovorna dokumentacija koja se dostavlja potencijalnom korisniku mirovine za potrebe sklapanja ugovora o mirovini. Nadalje, članak 71. stavak 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima uređuje dostavu informacija za korisnika mirovine. S tim u svezi uređena je komunikacija mirovinskog osiguravajućeg društva i korisnika mirovine vezano uz izjavu o načelima ulaganja. Dodatno, članak 91. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima uređuje obvezu dostupnosti izjave o načelima ulaganja svim korisnicima mirovine. To je dovoljno učiniti putem internetskih stranica mirovinskog osiguravajućeg društva ili na neki drugi način kako je određeno ugovorom o mirovini. U svakom slučaju ne radi se o predugovornoj informaciji u bilo kojem obliku. Dakle, s obzirom na to da se člankom 6. kani urediti objava informacija u predugovornim dokumentima, predlažemo brisati riječi koje nisu u vezi s predugovornom dokumentacijom. Prihvaćen Primjedba je prihvaćena sukladno čemu je dorađen Nacrt prijedloga zakona.
3 HGK I.USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA , Članak 7. Članica Udruženja društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava HGK predlaže u članku 7., u stavku 1., točki d. riječi „zasebno za svaki relevantni mirovinski program“ zamijeniti riječima „zasebno za 1. dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju doznaka iz otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova i izravnih jednokratnih uplata osoba u mirovinsko osiguravajuće društvo i 2. dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju doznaka iz zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova.“. Sukladno članku 84. Zakona o mirovinskih osiguravajućih društava, mirovinsko osiguravajuće društvo oblikuje i vodi tehničke pričuve odvojeno za obvezno mirovinsko osiguranje, dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju doznaka iz otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova i izravnih jednokratnih uplata te dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju doznaka iz zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova. Radi razumijevanja potrebno je istaknuti da mirovinski program u smislu zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova nije istoznačan niti istovjetan mirovinskom programu u smislu zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava. Prihvaćen Primjedba je prihvaćena sukladno čemu je dorađen Nacrt prijedloga zakona.