Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE I OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE INSPEKTORA ZA NADZOR DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 9. Čl 9 / st 3. Molio bi pojašnjenje, kako jedna ozbiljna institucija poput MUP RH civilna zaštita može u pravilnik unostiti ovakve smješne članke, te na djelatnika prebacivati troškove izrade. Jasno je da ju službenik ima obavu čuvati. ali obzirom da je vrlo površno definirana u st . 1 ... ili na drugi način ostane bez.... (drugi način može biti bilo što. npr. krađa, otimanje ili sl... da ne nabrajam. Nije prihvaćen Troškove nabave nove iskaznice ili značke snosi inspektor samo u slučaju da izgubi iskaznicu ili značku, dok u ostalim slučajevima ne snosi troškove nabave nove iskaznice ili značke.
2 Ognjen Solomun PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE I OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE INSPEKTORA ZA NADZOR DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 8. U dijelu teksta "vodi se evidencija u Ministarstvu unutarnjih poslova" predlažem da se stavi tekst "vodi se evidencija u Informacijskom sustavu Ministarstvu unutarnjih poslova" i da se omoguči do određene razine policijskim službenicima provjeravati Evidenciju npr do razine šefa smjene PP ili voditelja smjene PU pošto se u sumnji na predočene podatke od osobe ista evidencija mora brzo i efikasno provjeriti. Nije prihvaćen Vodi se evidencija u Ministarstvu unutarnjih poslova, ne isključuje da se ista vodi u Informacijskom sustavu MUP-a, a ista i služi da svi koji moraju, imaju uvid u tu evidenciju.
3 Ognjen Solomun PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE I OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE INSPEKTORA ZA NADZOR DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 5. Mišljenja sam da će tisak teksta "MUP-Ravnateljstvo civilne zaštite" predstavljati problem pošto će slova ispasti premala a sami izgled značke previše podsjeća na značku policijskog službenika kao i na značku ovlaštene osobe civilne zaštite a s natpisom u službenoj iskaznici između inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite i ovl. osobe civilne zaštite neče biti vizualne razlike sve dok osoba ne uzme službenu iskaznicu i ne pročita ovlasti. Predlažem da se umjesto navedenog teksta stavi pojednostavljeni "INSPEKTORAT PRIVATNE ZAŠTITE" ili samo "INSPEKTORAT ZAŠTITE" štampanim slovima, a da se slova „RH“ visine 9 mm stave u trokut s vazom prema gore odnosno u obliku štita suprotno od omblema Civilne zaštite i da se prostor oko slova "RH" popuni plavom bojom a isti trokut pošto se inspekcijski nadzor ionako odnosi na djelatnost privatne zaštite a večina pravnih osoba iz te oblasti prihvatila je oblik štita u nekom od reljefnih - vizualnih simbola privatne zaštite. Na taj način će se značka uskladiti s imiđom i istodobno stvoriti odmak od izgleda značke policijskog službenika i značke ovl. osobe civilne zaštite pa i inspektora zaštite od požara. Na donjem dijelu značke nalazi se metalna traka na koju se može upisati tekst "INSPEKTOR PRIVATNE ZAŠTITE" ili "IME I PREZIME NOSITELJA npr. MARKO MARKOVIĆ" a broj značke se može upisati na poleđinu značke kako se piše na značku kriminalističke policije MUP-a. Nije prihvaćen Radi se o inspektorima koji su organizacijski (Uredbom MUP-a) u sastavu Ravnateljstva civilne zaštite, dakle radi se o: Službenoj znački inspektora Ravnateljstva civilne zaštite Također postoji razlika između policijske značke i značke inspektora RCZ.
4 Kristian Družeta PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE I OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE INSPEKTORA ZA NADZOR DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 4. Obzirom na nadležnost Inspekcije za privatnu zaštitu i detektivske poslove, a time i propisano područje nadzora od strane inspektora navedene inspekcije, potrebno je izmijeniti tekst čl.4 st.1 al.4 tako da glasi: – ispod teksta »Ravnateljstvo civilne zaštite«, tekst »SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZA PRIVATNU ZAŠTITU I PRIVATNE DETEKTIVSKE POSLOVE« Članak 4. stavak 2 treba glasiti: (2)Na zadnjoj strani službene iskaznice, tiskan je tekst o ovlastima inspektora koji glasi: »OVLASTI: Nositelj ove iskaznice ovlašten je pregledati poslovne prostore i spise, zgrade i druge građevine, predmete, robu i druge stvari kod nadziranih osoba, saslušati pojedine osobe u upravnom postupku, zatražiti i pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba te obavljati i druge radnje u skladu s posebnim propisima iz područja privatne zaštite i privatnih detektivskih poslova«. Nije prihvaćen Radi se o inspektorima koji su organizacijski (Uredbom MUP-a) u sastavu Ravnateljstva civilne zaštite, dakle: Službena iskaznica inspektora Ravnateljstva civilne zaštite Navođenje ovlasti i popisa posebnih propisa iz područja privatne zaštite nije moguće staviti na službenu iskaznicu jer je popis ovlasti preobiman.
5 Ognjen Solomun PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE I OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE INSPEKTORA ZA NADZOR DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 4. »SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA« potrebno je izmijeniti i staviti tekst »SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA PRIVATNE ZAŠTITE« pošto je to puni naziv njegovog radnog mjesta a iskaznica vizualno izgledom previše podsjeća na značku policijskog službenika i stvara se krivi dojam i predođba. Predlažem da se u dijelu Ovlasti "skladu s posebnim propisima" u nastavku popišu koji su to propisi a prethodno tekst taksativno pobroji ovlasti iz Članak 91. Zakona o privatnoj zaštiti. Nije prihvaćen Radi se o inspektorima koji su organizacijski (Uredbom MUP-a) u sastavu Ravnateljstva civilne zaštite, dakle: Službena iskaznica inspektora Ravnateljstva civilne zaštite Navođenje ovlasti i popisa posebnih propisa iz područja privatne zaštite nije moguće staviti na službenu iskaznicu jer je popis ovlasti preobiman.
6 Kristian Družeta PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE I OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE INSPEKTORA ZA NADZOR DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 1. Obzirom na nadležnost Inspekcije za privatnu zaštitu i detektivske poslove, a time i propisano područje nadzora od strane inspektora navedene inspekcije, potrebno je izmijeniti tekst čl.1 tako da glasi: "Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i sadržaj obrasca službene iskaznice, te oblik, izgled i sadržaj službene značke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite i privatnih detektivskih poslova Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: inspektor), kao i način izdavanja, zamjene i vođenja evidencije o izdanim službenim iskaznicama i službenim značkama." Nije prihvaćen Člankom 31. Zakona o privatnim detektivima propisano je da inspekcijske nadzore provede službenici za privatnu zaštitu i detektivske poslove Ministarstva (inspektori), koji dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti službenom iskaznicom i značkom. S obzirom da se ovim Pravilnikom propisuje izgled i sadržaj obrasca službene iskaznice, te oblik, izgled i sadržaj službene značke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite Ministarstva (inspektor), isti mogu obavljati i inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o privatnim detektivima i propisa donesenih na temelju tog Zakona.
7 Kristian Družeta PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE I OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE INSPEKTORA ZA NADZOR DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE Obzirom da inspektorat ima puni naziv "Inspekcija za privatnu zaštitu i detektivske poslove" predlažem da puni naziv predloženog Pravilnika isto tako glasi: PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE I OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE INSPEKTORA ZA NADZOR DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE I PRIVATNIH DETEKTIVSKIH POSLOVA". Sukladno tome potrebno je izvršiti potrebne izmjene u cijelom predloženom pravilniku kao i zakonskoj osnovi na temelju koje se donosi pravilnik. Ovaj moj prijedlog se temelji na dostupnim javnim informacijama o ustroju inspekcija u Sektoru za inspekcijske poslove, Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a dostupnih na internetskoj stranici https://civilna-zastita.gov.hr/inspekcije/86, kao i članku 31. st.1 Zakona o privatnim detektivima (NN 24/2009) koji glasi: "Inspekcijski nadzor provode službenici za privatnu zaštitu i detektivske poslove Ministarstva i policijskih uprava (u daljnjem tekstu: inspektori)." Iznimno je važno urediti ovo područje jer prema trenutno važećem Pravilniku o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova („Narodne novine“, broj: 95/04.) isto tako nije propisan nadzor nad djelatnostima privatnih detektiva. Praktično, inspektori nemaju iskaznicu iz koje bi bilo jasno da mogu obavljati nadzor nad poslovima i djelatnostima privatnih detektiva jer to ne uređuje niti jedan pravilnik. Jedino bi naziv Inspekcije za nadzor privatne zaštite i detektivskih poslova mogao upućivati na to kao i odredba čl. 31 st.1 Zakona o privatnim detektivima (NN 24/2009) koji propisuje da "Inspekcijski nadzor provode službenici za privatnu zaštitu i detektivske poslove Ministarstva i policijskih uprava (u daljnjem tekstu: inspektori)." Ali ovdje treba naglasiti da je u čl.31 st.2 Zakona o privatnim detektivima (NN 24/2009) propisano da : "Inspektori dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti službenom iskaznicom i značkom." Dakle, inspektori u Inspekciji za privatnu zaštitu i detektivske poslove MORAJU imati iskaznicu i značku iz koje je jasno i nedvosmisleno vidljivo da imaju ovlast postupanja i nadzora nad poslovima privatnih detektivskih poslova. Prema odredbama trenutno važećeg pravilniku i prijedlogu ovoga pravilnika to nije jasno i iz istoga ne proizlazi da bi inspektori imali ovlast nadzora na poslovima i djelatnostima privatnih detektiva jer kao takva ne proizlazi iz njihove iskaznice i značke kojom dokazuju svoje službeno svojstvo, identitet i ovlasti, a istovremeno je čl.31 Zakona o privatnim detektivima (NN 24/2009) takva njihova ovlast propisana. Trenutno i prema odredbama predloženog pravilnika inspektori mogu samo dokazati ovlast nadzora nad poslovima privatne zaštite. Sukladno prije svemu navedenom potrebno je izmijeniti i zakonsku osnovu za donošenje ovoga pravilnika koja sada glasi: "Na temelju članka 90. stavka 5. Zakona o privatnoj zaštiti („Narodne novine“, broj: 16/20.), ministar unutarnjih poslova donosi...", tako da omogući da se inspektori mogu dokazati svoje službeno svojstvo, identitet i ovlasti nadzora nad poslovima privatnih detektiva. Svakako, ostaje i mogućnost da se izradi poseban pravilnik, iskaznica i značaka za one inspektore koji bi bili nadležni samo za nadzor privatnih detektiva što ukazuje na potrebu izmjena i dopuna ili izrade novog Zakona o privatnim detektivima koji će pored svih drugih potrebnih promjena u trenutno važećem Zakonu o privatnim detektivima, propisati da će obrazac službene iskaznice, oblik i izgled službene značke nadzornika i inspektora za nadzor djelatnosti privatnih detektiva propisati ministar pravilnikom. Nije prihvaćen Člankom 31. Zakona o privatnim detektivima propisano je da inspekcijske nadzore provede službenici za privatnu zaštitu i detektivske poslove Ministarstva (inspektori), koji dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti službenom iskaznicom i značkom. S obzirom da se ovim Pravilnikom propisuje izgled i sadržaj obrasca službene iskaznice, te oblik, izgled i sadržaj službene značke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite Ministarstva (inspektor), isti mogu obavljati i inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o privatnim detektivima i propisa donesenih na temelju tog Zakona.