Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SPRJEČAVANJU VELIKIH NESREĆA KOJE UKLJUČUJU OPASNE TVARI Članica Hrvatske gospodarske komore Gradska plinara Zagreb d.o.o. smatra da je potrebno Uredbu uskladiti s Direktivom 2012/18/EU EP i Vijeća od 4. srpnja 2012. (Direktiva) , naročito s odredbom članka 2. Direktive, iz koje je vidljivo kako se Direktiva ne odnosi na distribuciju prirodnog plina distribucijskim sustavom plinovoda kojima upravlja i koje nadzire operator plinskog distribucijskog sustava,a sukladno zakonima i drugim propisima kojima je regulirana energetska djelatnost distribucije prirodnog plina. Nije prihvaćen Navedeno nije predmet ove Uredbe i propisano je Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj. 80/13, 153/13 i 78/15) člankom 123. stavkom 1. podstavkom 4. u skladu s time ova Uredba se ne primjenjuje na posebnim propisima uređene sustave izvan područja postrojenja kao što je prijevoz opasnih tvari cjevovodima, uključujući pumpne stanice, izvan područja postrojenja na koje se odnose odredbe o sprječavanju velikih nesreća.
2 INA Industrija nafte d.d. UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SPRJEČAVANJU VELIKIH NESREĆA KOJE UKLJUČUJU OPASNE TVARI, Članak 11. Nije jasno zbog čega bi bilo potrebno ažurirati Politiku sprječavanja velikih nesreća i Izvješće o sigurnosti, ako se područje postrojenja trajno zatvara, a operater je dužan donijeti pisanu odluku u kojoj će utvrditi način i krajnji rok prestanka rada područja postrojenja u kojem su prisutne opasne tvari kako ono više ne bi predstavljalo rizik. Prihvaćen Članak 16. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari mijenja se i glasi: „U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi: „Operater je dužan ažurirati Politiku sprječavanja velikih nesreća i Izvješća o sigurnosti te u tom smislu izvršiti dopune podataka i informacija, i to: 1. najmanje svakih 5 godina od izdavanja suglasnosti na Izvješće o sigurnosti odnosno donošenja Politike sprječavanja velikih nesreća; 2. bez odlaganja, a prije planirane značajne promjene i/ili rekonstrukcije: - u području postrojenja; - u skladišnom prostoru; - u postupku u kojem se koristi opasna tvar; - u količini, prirodi, agregatnom stanju opasne tvari u usporedbi s podacima sadržanim u postojećem Izvješću o sigurnosti; 3. u bilo koje drugo vrijeme: - iz razloga uzimanja u obzir saznanja o novim tehnologijama, sigurnosnim mjerama i napretku u znanju koje se odnosi na pristup opasnostima, na primjer koji proizlaze iz analize nesreća ili, u mjeri u kojoj je to moguće, iz izbjegnutih nesreća; - u slučaju bilo kakvih saznanja i pretpostavki o promjenama glede mogućih bitnih posljedica u vezi s opasnostima povezanima s velikom nesrećom; - nakon velike nesreće; - na zahtjev inspektora ili nadležnih tijela."."