Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i nemedicinskog ozračenja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA Predlažemo ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika 42/18 izmijeniti i članak 11. stavak 2. Pravilnika 42/18 na način da dane efektivne doze ne budu granice ozračenja, već da pripadaju kategoriji "dose constraint" (preporučeno dozno ograničenje) pri čemu treba imati u vidu "dose constraints" dane u Pravilniku 38/18. Nadalje, predlažemo u naslovu i u tablici u Prilogu III. promijeniti “Granice efektivne doze” tako da bude jasno da se radi o „dose constraint“, a ne o granicama ozračenja („dose limits“). OBRAZLOŽENJE: Prijedlog je u skladu s prijedlogom kojeg je IAEA dala Republici Hrvatskoj putem platforme RASIMS. Srdačan pozdrav HDMF Primljeno na znanje Nije predmet izmjena i dopuna na ovom e-savjetovanju.
2 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA Predlažemo ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika 42/18 dopuniti Pravilnik 42/18 na način da se doda članak kojim bi se iz IAEA GSR Part 3 prenijela odredba točke 3.167. b) koja glasi: „In accordance with para. 3.154(d) and (e), the medical physicist shall ensure that: (b) Calibrations of radiation therapy units are subject to independent verification prior to clinical use“. gdje je za „independent verification“ dano sljedeće pojašnjenje: ‘Independent verification’ ideally means verification by a different, independent medical physicist using different dosimetry equipment. However, other options, such as verification by a second medical physicist or verification using a second set of equipment, or even using a form of verification by postal thermoluminescence dosimetry, could be acceptable. In checking for compliance, the regulatory body needs to be aware of the limitations on local resources. OBRAZLOŽENJE: Prijedlog je u skladu s prijedlogom kojeg je IAEA dala Republici Hrvatskoj putem platforme RASIMS. Srdačan pozdrav HDMF Primljeno na znanje Nije predmet izmjena i dopuna na ovom e-savjetovanju.
3 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA Predlažemo ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika 42/18 izmijeniti i članak 33. Pravilnika 42/18 na način: - brisanje riječi "ili je na pogrešan način pridijeljena" u članku 33. točki a) alineji 3. - dodavanje riječi "ukupna" nakon riječi "pridijeljena" u članku 33. točki a) alineji 3. OBRAZLOŽENJE: Brisanje riječi "ili je na pogrešan način pridijeljena" predlažemo obzirom da su alinejama 1. i 2. (uporaba pogrešnog izvora ionizirajućeg zračenja i primjena zračenja na pogrešnog pacijenta ili na pogrešno tkivo) već definirani načini pogrešno pridijeljene doze, koji se odnose općenito na sve postupke. Nadalje, zbog dosadašnjeg nedovoljno jasnog kriterija u alineji 3., predlažemo da se odstupanje od 25 % odnosi na ukupnu dozu koju pacijent treba primiti cjelokupnim radioterapijskim tretmanom. Srdačan pozdrav HDMF Primljeno na znanje Nije predmet izmjena i dopuna na ovom e-savjetovanju.
4 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA Predlažemo ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika 42/18 brisati članak 12. Pravilnika 42/18. OBRAZLOŽENJE: U Direktivi 59/13/EURATOM nigdje se ne govori o zaštitnim sredstvima za pacijente. Predlažemo da se izbaci obaveza uporabe zaštitnih sredstava za pacijente tim više što saznanja struke u zadnje vrijeme zaključuju da bi takva praksa mogla više štetiti pacijentu, nego što bi mu mogla donijeti korist. Preporuke vezano uz (ne)korištenje zaštitnih sredstava za zaštitu pacijenata mogu se naći na sljedećim poveznicama: - https://www.bir.org.uk/media/416143/final_patient_shielding_guidance.r1.pdf - https://www.aapm.org/org/policies/documents/CARES_FAQs_Patient_Shielding.pdf - https://www.aapm.org/org/policies/details.asp?id=468&type=PP - https://www.physicamedica.com/article/S1120-1797(21)00081-8/fulltext Srdačan pozdrav HDMF Primljeno na znanje Nije predmet izmjena i dopuna na ovom e-savjetovanju.
5 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA Predlažemo ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika 42/18 izmijeniti i članak 8. Pravilnika 42/18 na način: Predlaganje i provedba medicinskog radiološkog postupka Članak 8. (1) Pri predlaganju i provedbi radiodijagnostičkog, radioterapijskog ili intervencijskog postupka mora se poštivati načelo optimizacije. (2) Optimizacija uključuje odabir uređaja i opreme, dosljedno dobivanje odgovarajuće dijagnostičke informacije ili terapijskog ishoda, kao i praktične aspekte medicinskih radioloških postupaka, osiguranje kvalitete, uključujući provjeru kvalitete te procjenu i evaluaciju doze pacijenta ili primijenjenih aktivnosti, uvažavajući ekonomske i socijalne čimbenike. (3) Ozračenje pacijenata pri provedbi radiodijagnostičkog ili intervencijskog postupka te planiranja, vođenja i provjere mora biti toliko nisko koliko je razumno moguće postići uz zadržavanje potrebne kakvoće dijagnostičke informacije, uvažavajući ekonomske i socijalne čimbenike. Pri ozračenju pacijenta u svrhu provođenja radioterapijskog postupka, ozračenje ciljanog volumena mora biti planirano za svakog pojedinog pacijenta, a provedba ozračenja na odgovarajući način provjerena pri čemu ozračenje neciljanih volumena i tkiva mora biti toliko nisko koliko je razumno moguće postići i u skladu s namijenjenom terapijskom svrhom ozračivanja. OBRAZLOŽENJE: Predlažemo dosadašnji članak 8. stavak 1. napisati kao dva stavka (sada 1. i 3.) radi lakšeg razumijevanja, bez mijenjanja sadržaja. Predlažemo i da dosadašnji stavak 3. postane stavak 4. Srdačan pozdrav HDMF Primljeno na znanje Nije predmet izmjena i dopuna na ovom e-savjetovanju.
6 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA Predlažemo ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika 42/18 izmijeniti i članak 3. Pravilnika 42/18 na način da se doda definicija „nacionalnih dijagnostičkih referentnih razina“ na način: „Nacionalne dijagnostičke referentne razine jesu dijagnostičke referentne razine uspostavljeni na razini države“ OBRAZLOŽENJE: Uoči objavljivanja i stupanja na snagu Pravilnika 42/18 ICRP je u svom reportu broj 135 definirao tipične vrijednosti (na razini uređaja ili ustanove) te lokalne (na razini pojedine regije unutar države), nacionalne (na razini države) i regionalne (na razini više država pojedine regije) dijagnostičke referentne razine. U Pravilniku 42/18 se odredbe u dosadašnjem članku 9. zapravo odnose na nacionalne dijagnostičke referentne razine. U skladu s prijedlogom ovih izmjena potrebno je izmijeniti i odgovarajuće dijelove članka 9. (vidjeti komentare na članak 1. ovih Izmjena i dopuna Pravilnika 42/18). Srdačan pozdrav HDMF Primljeno na znanje Nije predmet izmjena i dopuna na ovom e-savjetovanju.
7 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA Predlažemo ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika 42/18 izmijeniti i članak 3. Pravilnika 42/18 na način da se briše definicija iz točke 7. (lokalne dijagnostičke referentne razine) te da se umjesto lokalnih dijagnostičkih referentnih razina definira „tipična vrijednost“ na način: „Tipična vrijednost jest medijan raspodjele veličine kojom je izražena dijagnostička referentna razina koju uspostavlja svaka pravna ili fizička osoba za radiodijagnostičke i/ili intervencijske postupke koje provodi, na razini pojedinog uređaja ili pravne, odnosno fizičke osobe“ OBRAZLOŽENJE: Uoči objavljivanja i stupanja na snagu Pravilnika 42/18 ICRP je u svom reportu broj 135 definirao tipične vrijednosti (na razini uređaja ili ustanove) te lokalne (na razini pojedine regije unutar države), nacionalne (na razini države) i regionalne (na razini više država pojedine regije) dijagnostičke referentne razine. U Pravilniku 42/18 definicija lokalne dijagnostičke referentne razine zapravo odgovara definiciji tipičnih vrijednosti. Isti pristup usvojila je i IAEA u svom dokumentu SSG-46 koristeći izraz „tipične doze“. U skladu s prijedlogom ovih izmjena potrebno je izmijeniti i odgovarajuće dijelove članka 9. (vidjeti komentare na članak 1. ovih Izmjena i dopuna Pravilnika 42/18). Srdačan pozdrav HDMF Primljeno na znanje Nije predmet izmjena i dopuna na ovom e-savjetovanju.
8 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA Predlažemo ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika 42/18 izmijeniti i definiciju medicinskog fizičara danoj u članku 3. točki 10. Pravilnika 42/18 na način: „10. medicinski fizičar jest specijalist medicinske fizike ili osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prirodne struke (polje fizika) ili poslijediplomskim sveučilišnim studijem fizike, smjer medicinska fizika koja je zaposlena u zdravstvenoj ustanovi koja provodi medicinsko ozračenje i koja sudjeluje ili savjetuje o dozimetriji pacijenta, nabavci, uvođenju, razvoju i upotrebi složenih uređaja, opreme i tehnika, optimizaciji, osiguranju i provjeri kvalitete te drugim aspektima zaštite od ionizirajućeg zračenja, a vezano uz medicinsko ozračenje. Poslove medicinskih fizičara smiju obavljati i osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem tehničke struke (elektrotehnika) koje su zaposlene u zdravstvenoj ustanovi koja provodi medicinsko ozračenje i koje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima medicinskog fizičara“. OBRAZLOŽENJE: Definicija dana u pravilniku omogućuje bilo kojoj osobi koja sebe smatra stručnjakom da djeluje kao medicinski fizičar. Dana definicija ne navodi, dakle, makar minimalne uvjete u pogledu stečene struke kao niti radnog mjesta osobe koja se smatra medicinskim fizičarom. Nadalje, prema danoj definiciji, medicinski fizičar je samo ona osoba koja djeluje „u područjima dijagnostike, terapije i nuklearne medicine“. Vrlo rijetko se u stvarnoj praksi nalazi osoba koja djeluje istovremeno u sva tri područja te se tako stječe dojam da u RH postoji svega nekoliko osoba koje bi mogle biti medicinski fizičari. Napominjemo da zbog trenutnog stanja u RH, a vezano uz činjenicu da poslove medicinskih fizičara više od desetljeća obavlja i nekolicina osoba koje nisu po struci fizičari, definicija medicinskog fizičara treba i njih uzeti u obzir te ih regulirati kao iznimke. Srdačan pozdrav HDMF Primljeno na znanje Nije predmet izmjena i dopuna na ovom e-savjetovanju.
9 MARIO MEDVEDEC PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA U Članku 23. predlažem ujednačavanje izričaja: "cijev" ili "rendgenska cijev", "struja" ili "jakost struje", "vrijeme ozračivanja" ili "vremensko trajanje ozračivanja", sve fizičke veličine s ili bez mjernih jedinica (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_88_1737.html) i sl. Primjerice, Stavak (2) "a) za radiografiju: – napon rendgenske cijevi (kV) – jakost struje rendgenske cijevi (mA) i vremensko trajanje ozračivanja (s) ili umnožak jakosti struje rendgenske cijevi i vremenskog trajanja ozračivanja (mAs) – udaljenost žarište rendgenske cijevi – koža pacijenta na mjestu ulaska rendgenskog zračenja" umjesto "a) za radiografiju: – napon rendgenske cijevi (kV) – struja i vrijeme ozračivanja ili umnožak jakosti struje i vremenskog trajanja ozračivanja (mA, s) – udaljenost žarište cijevi – koža pacijenta na mjestu ulaska rendgenskog zračenja.", "c) "– napon rendgenske cijevi (kV)" umjesto "– napon rendgenske cijevi (mA)" "d) za kompjutoriziranu tomografiju (CT): – volumni CT dozni indeks (CTDIvol) ili CT dozni indeks (CTDIw) i omjer pomaka CT stola i širine rendgenskog snopa (pitch) – umnožak doze i duljine snimanog objekta (DLP) ili duljinu snimanog dijela;" umjesto "d) za kompjutoriziranu tomografiju: – volumni CT dozni indeks (CTDIvol) ili CT dozni indeks (CTDIw) i omjer pomaka stola i širine snopa (pitch) – umnožak doze i duljine (DLP) ili duljinu snimanog dijela; stavak (4) "unosom određenog radiofarmaceutskog pripravka u tijelo" umjesto "unosom određenog radionuklida u tijelo", kako je i u naslovu članka 27. 2. "radiofarmaceutskog pripravka" umjesto "pripravka" 4. "ciljni organ, masu ciljnog organa, kumulativnu aktivnost ciljnog organa" umjesto "ciljni organ" stavak (5) u dozimetrijskom radioterapijskom pristupu u svakog pojedinog pacijenta [obveznom prema članku 8. stavak (3)] potrebno je odrediti i unijeti u relevantni skup podataka i masu ciljnog organa/tkiva i kumulativnu aktivnosti ciljnog organa/tkiva te isto, ako je primjereno, i za kritične organe 4. "ciljni organ, masu ciljnog organa, kumulativnu aktivnost u ciljnom organu" umjesto "ciljni organ" Primljeno na znanje Nije predmet izmjena i dopuna na ovom e-savjetovanju.
10 MARIO MEDVEDEC PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA Umjesto "10. medicinski fizičar jest stručnjak koji primjenjuje fizikalna načela i metode prigodom korištenja ionizirajućeg zračenja u medicini u područjima dijagnostike, terapije i nuklearne medicine s ciljem osiguranja kvalitete postupaka i zaštite od zračenja" predlažem "10. medicinski fizičar jest stručnjak koji primjenjuje načela i metode fizike pri uporabi ionizirajućeg zračenja u dijagnostičkim i terapijskim postupcima u medicini s ciljem osiguranja kvalitete postupaka i zaštite od zračenja", jer je nuklearna medicina i dijagnostička i terapijska klinička medicinska grana. Primljeno na znanje Nije predmet izmjena i dopuna na ovom e-savjetovanju.
11 MARIO MEDVEDEC PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA Umjesto "3. intervencijski postupak jest uporaba rendgenskog zračenja u svrhu dijagnostike ili liječenja a provodi se uvođenjem i vođenjem uređaja u tijelu pacijenta." predlažem "3. postupak intervencijske radiologije jest uporaba rendgenskog zračenja u svrhu dijagnostike ili liječenja, a provodi se uvođenjem i vođenjem uređaja u tijelu pacijenta." jer se u 2013/59/Euratom uvijek navodi kao "interventional radiology", ali i više puta u člancima 9. i 30 te Prilogu I., pa bi valjalo uskladiti izričaj. Primljeno na znanje Nije predmet izmjena i dopuna na ovom e-savjetovanju.
12 MARIO MEDVEDEC PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA Obzirom na "Opis savjetovanja: Pravilnikom o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i nemedicinskog ozračenja („Narodne novine", broj 42/2018.) su preneseni određeni zahtjevi iz Direktive Vijeća 2013/59/Euratom" molim predlagatelje da citiraju zahtjeve iz Direktive Vijeća 2013/59/Euratom koje u trenutno važeći pravilnik iz svibnja 2018. nisu (na odgovarajući način?) prenesene, a u novopredloženom bi pravilniku to bili. Primljeno na znanje Nije predmet izmjena i dopuna na ovom e-savjetovanju.
13 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA, Članak 1. Predlažemo ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika 42/18 izmijeniti članak 9. Pravilnika 42/18 na način: Tipične vrijednosti i nacionalne dijagnostičke referentne razine Članak 9. (1) Nacionalne dijagnostičke referentne razine Ministarstvo će objavljivati na svojim internetskim stranicama. (2) Za one radiodijagnostičke ili intervencijske postupke za koje nacionalne dijagnostičke referentne razine nisu dane, primjenjuju se europske dijagnostičke referentne razine. (3) Nacionalne dijagnostičke referentne razine nisu obvezne vrijednosti za radiodijagnostički ili intervencijski postupak te ih treba smatrati smjernicama koje se odnose na tipičnog odraslog pacijenta. Za svakog pojedinog pacijenta tijekom planiranja i pripreme radiodijagnostičkog ili intervencijskog postupka potrebno je uzeti u obzir njegovu dob, visinu i masu. (4) Pravna ili fizička osoba, tijelo državne uprave i drugo državno tijelo ili tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje provodi radiodijagnostičke i/ili intervencijske postupke obvezno je uspostaviti tipične vrijednosti i revidirati ih najmanje jednom u dvije godine. (5) Kada tipične vrijednosti iz stavka 4. ovoga članka za pojedini radiodijagnostički ili intervencijski postupak kontinuirano premašuju nacionalne dijagnostičke referentne razine iz stavka 1. ovoga članka, pravna ili fizička osoba, tijelo državne uprave i drugo državno tijelo ili tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje provodi te postupke obvezno je bez odgađanja poduzeti korektivne mjere uz savjet stručnjaka za medicinsku fiziku kako bi tipične vrijednosti za te postupke bile ispod nacionalnih dijagnostičkih referentnih razina iz stavaka 1. o čemu mora postojati pisani zapis. (6) Kada su tipične vrijednosti iz stavka 4. ovoga članka za pojedini radiodijagnostički ili intervencijski postupak kontinuirano značajno manje od nacionalnih dijagnostičkih referentnih razina iz stavka 1. ovoga članka, pravna ili fizička osoba, tijelo državne uprave i drugo državno tijelo ili tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje provodi te postupke obvezno je savjetovati se sa stručnjakom za medicinsku fiziku radi poboljšanja kvalitete dijagnostičke informacije o čemu mora postojati pisani zapis. (7) Ministarstvo je obvezno izraditi upute o uspostavi tipičnih vrijednosti. (8) Ministarstvo je obvezno organizirati revidiranje nacionalnih dijagnostičkih referentnih razina svakih 5 godina ili češće na prijedlog stručnog društva koje djeluje u području medicinske fizike. OBRAZLOŽENJE: Nacionalne dijagnostičke referentne razine potrebno je moći brzo mijenjati što je onemogućeno ako su one sastavni dio nekog pravilnika. Brzi razvoj tehnologije i rezultati istraživanja koja se u Republici Hrvatskoj kontinuirano provode u području medicinske fizike mogu predstavljati podlogu za izmjenu vrijednosti nacionalnih dijagnostičkih referentnih razina koje su trenutno dane ili za dodavanje nekih novih postupaka koji trenutnim popisom nacionalnih dijagnostičkih referentnih razina nisu obuhvaćene. Nadalje, mišljenja smo da bi se Ministarstvo trebalo obvezati na redovito organiziranje revizije nacionalnih dijagnostičkih referentnih razina upravo iz prethodno navedenih razloga. Dodatno, dosadašnjim člankom 9. bili su obuhvaćeni samo slučajevi kada tipične vrijednosti (dosadašnje lokalne dijagnostičke referentne razine) premašuju nacionalne dijagnostičke referentne razine, a trebalo bi biti propisano i postupanje u slučaju kada su značajno ispod njih. Prihvaćanjem predložene izmjene Pravilnik bi se uskladio s međunarodnim preporukama (posebice s ICRP 135 te IAEA SSG-46) te s prijedlozima izmjena propisa koje je IAEA dala Republici Hrvatskoj putem RASIMS platforme. Srdačan pozdrav HDMF Primljeno na znanje Nije predmet izmjena i dopuna na ovom e-savjetovanju.
14 Frano Poljak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA, Članak 2.   Navedeni stavak je u neslaganju sa stavkom 2. istoga članka. Naime, u članku 11. stavak 2. kao uvjet za otpuštanje pacijenta kojem je u svrhu radioterapijskog postupka primijenjen otvoreni radioaktivni izvor iz pravne ili fizičke osobe (a time i bolesničkog odjela) određena je efektivna doza za članove obitelji ili ostale stanovnike ozračene od pacijenta (a ne preostala radioaktivnost u tijelu pacijenta), niska koliko je to razumno moguće postići, a ne viša od granica iz Priloga III. ovoga Pravilnika. Efektivna doza procijenjena za osobe ozračene od pacijenta bolje opisuje potencijalni rizik za pacijentovu okolinu, a procjenjuje se na temelju mjerenja te na temelju podataka o pacijentovom kućanstvu i načinu dolaska u kućanstvo. Stoga predlažem da se stavak 5. članka 11. izmijeni te da glasi: "(5) Pacijent kojem su u svrhu radioterapijskog postupka primijenjeni otvoreni radioaktivni izvori smije napustiti pravnu ili fizičku osobu koja taj postupak provodi samo uz pisano odobrenje doktora medicine specijalista nuklearne medicine koje se daje ovisno o efektivnoj dozi za članove obitelji ili ostale stanovnike ozračene od pacijenta procijenjenoj od medicinskog fizičara na temelju mjerenja te podataka o načinu putovanja, vremenu potrebnom za dolazak na odredište te uvjetima u kojima će pacijent dalje boraviti." Frano Poljak, mag.phys. Prihvaćen Prihvaća se.
15 MARIO MEDVEDEC PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA, Članak 2.   U stavku (2) članka 11. i Prilogu III navodi se otpuštanja iz pravne ili fizičke osobe na temelju efektivne doze, a u stavku (5) istog članka navodi se napuštanje bolesničkog odjela temeljem tjelesne radioaktivnosti. (?) Predlažem "(5) Pacijent kojem su u svrhu radioterapijskog postupka primijenjeni otvoreni radioaktivni izvori smije napustiti pravnu ili fizičku osobu koja taj postupak provodi samo uz pisano odobrenje doktora medicine specijalista nuklearne medicine koje se daje ovisno o efektivnoj dozi za članove obitelji ili ostale stanovnike ozračene od pacijenta procijenjenoj mjerenjem koje provodi medicinski fizičar, o načinu putovanja i vremenu potrebnom za dolazak na odredište te uvjetima u kojima će pacijent dalje boraviti." umjesto "(5) Pacijent kojem su u svrhu radioterapijskog postupka primijenjeni otvoreni radioaktivni izvori smije napustiti bolesnički odjel samo uz pisano odobrenje doktora medicine specijalista nuklearne medicine koje se daje ovisno o preostaloj radioaktivnosti u njegovu tijelu procijenjenoj mjerenjem koje provodi medicinski fizičar, o načinu putovanja i vremenu potrebnom za dolazak na odredište te uvjetima u kojima će pacijent dalje boraviti." Prihvaćen Prihvaća se.
16 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA, Članak 3.   U hrvatskom zdravstvu ne postoji niti jedna zaposlena osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem iz područja tehničkih znanosti (polje elektrotehnika), a koja bi bila zaposlena na radnom mjestu "fizičar" ili "medicinski fizičar". U hrvatskom zdravstvu postoji nekoliko osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem iz područja tehničkih znanosti (polje elektrotehnika), koje sudjeluju u obavljanju poslova iz područja medicinske fizike, a sve su zaposlene na radnom mjestu "medicinski inženjer". Srdačan pozdrav HDMF Primljeno na znanje Nije predmet izmjena i dopuna na ovom e-savjetovanju.
17 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA, Članak 3.   Sekcija za kliničko inženjerstvo Umjesto „(1) Stručnjak za medicinsku fiziku jest osoba koja udovoljava barem jednom od sljedećih uvjeta: 1. specijalist medicinske fizike 2. osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem iz područja prirodnih znanosti (polje fizika) ili poslijediplomskim studijem iz područja medicinske fizike koja ima znanje, osposobljenost i iskustvo za djelovanje ili davanje savjeta u pitanjima povezanima s fizikom zračenja primijenjenom u medicinskom ozračenju i koja ima najmanje osam godina kliničke prakse u jednom ili više od sljedećih područja: a.radioterapija b.nuklearna medicina c.dijagnostička ili intervencijska radiologija.“ predlažemo "(1) Stručnjak za medicinsku fiziku jest osoba koja udovoljava barem jednom od sljedećih uvjeta: 1. specijalist medicinske fizike 2. osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem iz područja prirodnih znanosti (polje fizika) ili tehničkih znanosti (polje elektrotehnika), ili poslijediplomskim sveučilišnim studijem smjera medicinska fizika koja ima znanje, osposobljenost i iskustvo za djelovanje ili davanje savjeta u pitanjima povezanima s fizikom zračenja primijenjenom u medicinskom ozračenju i koja ima najmanje osam godina kliničke prakse u punom radnom vremenu u jednom ili više od sljedećih područja: a. radioterapija b. nuklearna medicina c. dijagnostička ili intervencijska radiologija." kao naš minimalni zahtjev za razinu hrvatske usklađenosti s dokumentima Europske komisije https://www.efomp.org/uploads/rp_174_full.pdf i Europske federacije organizacija za medicinsku fiziku https://www.efomp.org/uploads/policy_statement_nr_12.1.pdf. Osobito ističemo Figure 1. na njihovim stranicama 16 i 601 i izričaj "Physics or equivalent" i "Medical Physics or equivalent" s pripadajućim objašnjenjima, pričem se kao "equivalent" u oba slučaja eksplicitno navodi i inženjerstvo. Zaključno, molimo predlagatelje da prihvate naš prijedlog uvjeta sučnjaka za medicinsku fiziku, ili da dokumentirano argumentiraju odnosno precizno citiraju (europske) dokumente i njihove dijelove (stranice) na kojima temelje uvjete da stručnjak za medicinsku fiziku u RH može biti samo osoba koja je završila isključivo sveučilišni studij iz područja prirodnih znanosti, polje fizika ili isključivo poslijediplomski sveučilišni studij smjera medicinska fizika. Primljeno na znanje Nije predmet izmjena i dopuna na ovom e-savjetovanju.
18 Davor Kožuh PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA, Članak 4. U članku 23. stavak 2, pod točkom c) za mamografiju:- napon rendgenske cijevi (mA) izmjeniti u (kV). Primljeno na znanje Nije predmet izmjena i dopuna na ovom e-savjetovanju.
19 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA, Članak 6.   Predlažemo članak 6. ovih Izmjena i dopuna Pravilnika 42/18 izmijeniti na način da dodani stavak 9. glasi: „(9) U slučaju provođenja različitih tehnika radioterapije moduliranog intenziteta, prije početka terapije mora se provesti dozimetrijska provjera raspodjele doze koja je predviđena planom zračenja. Provjeru provode medicinski fizičari u skladu s međunarodnim preporukama stručnih tijela, te se o njoj mora voditi evidencija.“. OBRAZLOŽENJE: Budući da su pogreškom navedene neke specifične radioterapijske tehnike za koje nije moguće ili nije potrebno raditi dozimetrijsku provjeru raspodjele doze, kao što je primjerice radiokirurgija gama nožem, predlažemo izmjenu kojom se općenito obuhvaćaju različite tehnike isporuke radioterapije moduliranog intenziteta. Nadalje, mišljenja smo da nije potrebno ograničavati kako ovu provjeru smije raditi samo stručnjak za medicinsku fiziku, odnosno medicinski fizičar pod nadzorom stručnjaka jer način na koji se provjera provodi i uvjeti kojima treba biti udovoljeno moraju biti propisani Programom osiguranja kvalitete, odnosno bolničkim protokolima, a u čiju izradu opet mora biti uključen stručnjak za medicinsku fiziku. Srdačan pozdrav HDMF Prihvaćen Prihvaća se.
20 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA, Članak 7.   Predlažemo članak 7. ovih Izmjena i dopuna Pravilnika 42/18 izmijeniti na način da se članak 34. Pravilnika 42/18 promijeni i na način da se u stavcima 3. i 4. brišu riječi „ili bi mogao uključivati“. OBRAZLOŽENJE: Mišljenja smo da pacijenta ili njegovog zakonskog zastupnika, privremenog skrbnika ili staratelja i njegovog izabranog liječnika te ministarstvo nadležno za zdravstvo i MUP nije potrebno obavještavati o događaju koji se nije dogodio. Štoviše, članak 63. Direktive 59/2013 zahtijeva da se takav slučaj mora zabilježiti i analizirati (preneseno člankom 34. stavcima 1. i 2.), a da je obavješćivanje obvezno samo u slučaju kada se klinički značajan događaj zaista dogodio. Srdačan pozdrav HDMF Primljeno na znanje Nije predmet izmjena i dopuna na ovom e-savjetovanju.
21 MARIO MEDVEDEC PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA, Članak 11. (1) "identifikacija" umjesto "i dentifikacija" Primljeno na znanje Nije predmet izmjena i dopuna na ovom e-savjetovanju.