Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o razvrstavanju željezničkih pruga

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Virovitičko podravska županija UREDBU O RAZVRSTAVANJU ŽELJEZNIČKIH PRUGA Poštovani, ispred Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Virovitičko - podravske županije: Predlažem da se izmijeni i dopuni prijedlog predmetnog nacrta Uredbe o razvrstavanju željezničkih pruga, a u skladu sa predloženim kriterijima za razvrstavanje iz Članak 2., na slijedeći način: Tablica 1. Ostale željezničke pruge za međunarodni promet – dopuna na slijedeći način: M608 Koprivnica-Virovitica-Osijek- Osijek Donji Grad-Nemetin – Luka Osijek Koprivnica-Osijek 192,35 M609 Vinkovci-Laslovo – Osijek Vinkovci-Osijek 33,782 Tablica 2. Želj. pruge od značaja za regionalni promet – dopuna na slijedeći način: R202 Varaždin-Koprivnica Varaždin-Koprivnica 41,989 R203 Nemetin-Dalj Nemetin – Dalj 15,516 R204 Nova Kapela-Batrina-Pleternica-Našice Nova Kapela-Našice 60,493 Tablica 3. Želj. pruge od značaja za lokalni promet Briše se redak L205 Nova Kapela-Batrina-Pleternica-Našice te L208 Vinkovci-Osijek. Ovom Uredbom se vrste željezničkih pruga određuju prema namjeni, gospodarskom značenju, značenju koje imaju u međunarodnom i unutarnjem željezničkom prometu, načinu upravljanja i gospodarenja željezničkom infrastrukturom te planiranju njezina razvoja. Cilj razvrstavanja željezničkih pruga je određivanje osnove za način njihove uporabe te skladno i učinkovito planiranje izgradnje, modernizacije, obnove i održavanja željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga (NN 3/14 i 72/17). Međunarodne pruge će se obnavljati sredstvima EU. Imat će prioritet po pitanjima obnove, modernizacije, održavanja itd. U predmetnom nacrtu Uredbe o razvrstavanju željezničkih pruga, Članak 2., propisani su kriteriji za razvrstavaju željezničke pruge od značaja za međunarodni promet. Željezničke pruge Koprivnica-Osijek, Vinkovci-Osijek te Luka Nemetin-Osijek u potpunosti ispunjavaju navedene kriterije. Trenutno su želj. pruge razvrstane, kako slijedi: Koprivnica-Osijek razvrstana je kao regionalna pruga R202. Željeznička pruga Koprivnica-Osijek spaja dvije međunarodne željezničke pruge RH3 (koridore Vc i Vb). To je željeznička pruga koja je alternativni pravac X koridoru. Ona je jedna od osnova željezničkog teretnog prijevoza u RH. Njome se prevoze robe Hrvatskih proizvođača ili se prevoze sirovine za RH industriju ( RH porezne obveznike) stoga ju je potrebno vrednovati na pravi način. Nadalje, ona spaja kontinentalnu Hrvatsku sa vodnim putom rijeke Dunav koja je Pan-europski VII koridor koji povezuje Sjeverno more (Rotterdam) i Crno more (Konstanca). Osim toga, značajna je u prijevozu putnika. Povezuje tri (3) županijska centra Osijek, Viroviticu i Koprivnicu. Stanovništvo kontinentalnog dijela Hrvatske ima naviku prijevoza vlakom. Đaci putuju vlakom u školu i iz škole, studenti putuju na i sa Fakulteta, radnici putuju na i sa posla. Luka Osijek je luka od međunarodnog značaja, ima status međunarodne rječne luke. Željezničku prugu koja spaja Luku Osijek sa čvorištem Osijek treba kategorizirati kao međunarodnu prugu, sada je to kolodvorski kolosijek. Pruga Vinkovci-Osijek spaja dva međunarodna koridora RH1 i RH3. Napomena: Dalmacije je 2017. godine napravila slično predloženim izmjenama i razvrstala sve svoje željezničke pruge u ostale međunarodne pruge. Temeljem gore navedenog, smatramo kako je potrebno izvršiti izmjenu nacrta Uredbe o razvrstavanju pruga na predloženi način. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija. Postojeća željeznička pruga za regionalni promet R202 Varaždin – Dalj u potpunosti ispunjava zahtjeve za željezničku prugu za regionalni promet jer u smislu daljinskog prometa povezuje željezničke prometne regije u Republici Hrvatskoj međusobno i sa željezničkim prugama za međunarodni promet. Predložena podjela navedene željezničke pruge na tri nove željezničke pruge nije prihvatljiva. Predložena nova željeznička pruga Koprivnica – Osijek ne ispunjava zahtjeve za ostalu željezničku prugu za međunarodni promet jer funkcionalno međusobno ne povezuje dvije glavne koridorske željezničke pruge za međunarodni promet, ne povezuje dva međunarodna koridora te ne predstavlja vezu s vodnim koridorom Rajna – Dunav (željeznička pruga za međunarodni promet M601 Vinkovci – Vukovar predstavlja vezu s vodnim koridorom Rajna – Dunav). Sukladno Uredbi (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (dalje u tekstu: Uredba) koridor RH3 nije dio osnovne već je dio sveobuhvatne TEN-T mreže. Nadalje, sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkoga prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge („Narodne novine“, br. 128/08; dalje u tekstu: Pravilnik), a s obzirom na opremljenost i tehničke karakteristike, navedena pruga ne može predstavljati alternativni pravac za glavnu koridorsku željezničku prugu za međunarodni promet M104 Novska – Tovarnik – DG. Spojni kolosijek koji povezuje riječnu luku Osijek sa željezničkom mrežom u željezničkom čvoru Osijek, sukladno odredbama Pravilnika, ne ispunjava osnovne zahtjeve za željezničku prugu i stoga se ne može razvrstati kao nova željeznička pruga za međunarodni promet već se radi o priključivanju industrijskih kolosijeka u morskim i riječnim lukama u Republici Hrvatskoj na javnu željezničku infrastrukturu u najbližem željezničkom kolodvoru i to preko industrijskih i/ili kolodvorskih i drugih kolosijeka. Željeznička pruga L208 Vinkovci – Osijek također ne ispunjava tehničke uvjete za željezničku prugu za međunarodni promet. Na navedenoj pruzi većinom prometuju lokalni vlakovi za prijevoz putnika, dok istom prometuje mali broj tranzitnih teretnih vlakova. Istim područjem, na vrlo maloj udaljenosti prolazi ostala željeznička pruga za međunarodni promet M302 Osijek – Strizivojna – Vrpolje koja je u funkciji tranzitnog prometa. Sukladno Uredbi koridor RH3 nije dio osnovne već je dio sveobuhvatne TEN-T mreže. Željeznička pruga L205 Našice – Nova Kapela ne ispunjava tehničke uvjete za željezničku prugu za regionalni promet. Na toj pruzi prometuju lokalni vlakovi za prijevoz putnika dok je teretni željeznički promet zanemariv. Navod u napomeni da je ‘’Dalmacija 2017. godine napravila slično predloženim izmjenama i razvrstala sve svoje željezničke pruge u ostale međunarodne pruge’’ nije točan. Ostale željezničke pruge za međunarodni promet M304 (Čapljina) – DG – Metković – Ploče, M604 Oštarije – Knin – Split, M606 Knin – Zadar i M607 Perković – Šibenik imaju ovaj status još od donošenja Odluke o razvrstavanju magistralnih željezničkih pruga („Narodne novine“, br. 64/93) 1993. godine, dok je željeznička pruga L211 Ražine – Šibenik Luka razvrstana kao željeznička pruga za lokalni promet. Također, ostale željezničke pruge za međunarodni promet M304 (Čapljina) – DG – Metković – Ploče, M604 Oštarije – Knin – Split, M606 Knin – Zadar i M607 Perković – Šibenik zadovoljavaju uvjete za ostale željezničke pruge za međunarodni promet sukladno članku 70. stavku 1. točki 2. Zakona o željeznici („Narodne novine“, br. 32/19 i 20/21) jer su dio sveobuhvatne TEN-T mreže.
2 Virovitičko podravska županija TABLICA 1., ŽELJEZNIČKE PRUGE ZA MEĐUNARODNI PROMET Poštovani, ispred Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Virovitičko - podravske županije: Predlažem da se izmijeni i dopuni prijedlog predmetnog nacrta Uredbe o razvrstavanju željezničkih pruga, a u skladu sa predloženim kriterijima za razvrstavanje iz Članak 2., na slijedeći način: Tablica 1. Ostale željezničke pruge za međunarodni promet – dopuna na slijedeći način: M608 Koprivnica-Virovitica-Osijek- Osijek Donji Grad-Nemetin – Luka Osijek Koprivnica-Osijek 192,35 M609 Vinkovci-Laslovo – Osijek Vinkovci-Osijek 33,782 Tablica 2. Želj. pruge od značaja za regionalni promet – dopuna na slijedeći način: R202 Varaždin-Koprivnica Varaždin-Koprivnica 41,989 R203 Nemetin-Dalj Nemetin – Dalj 15,516 R204 Nova Kapela-Batrina-Pleternica-Našice Nova Kapela-Našice 60,493 Tablica 3. Želj. pruge od značaja za lokalni promet Briše se redak L205 Nova Kapela-Batrina-Pleternica-Našice te L208 Vinkovci-Osijek. Ovom Uredbom se vrste željezničkih pruga određuju prema namjeni, gospodarskom značenju, značenju koje imaju u međunarodnom i unutarnjem željezničkom prometu, načinu upravljanja i gospodarenja željezničkom infrastrukturom te planiranju njezina razvoja. Cilj razvrstavanja željezničkih pruga je određivanje osnove za način njihove uporabe te skladno i učinkovito planiranje izgradnje, modernizacije, obnove i održavanja željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga (NN 3/14 i 72/17). Međunarodne pruge će se obnavljati sredstvima EU. Imat će prioritet po pitanjima obnove, modernizacije, održavanja itd. U predmetnom nacrtu Uredbe o razvrstavanju željezničkih pruga, Članak 2., propisani su kriteriji za razvrstavaju željezničke pruge od značaja za međunarodni promet. Željezničke pruge Koprivnica-Osijek, Vinkovci-Osijek te Luka Nemetin-Osijek u potpunosti ispunjavaju navedene kriterije. Trenutno su želj. pruge razvrstane, kako slijedi: Koprivnica-Osijek razvrstana je kao regionalna pruga R202. Željeznička pruga Koprivnica-Osijek spaja dvije međunarodne željezničke pruge RH3 (koridore Vc i Vb). To je željeznička pruga koja je alternativni pravac X koridoru. Ona je jedna od osnova željezničkog teretnog prijevoza u RH. Njome se prevoze robe Hrvatskih proizvođača ili se prevoze sirovine za RH industriju ( RH porezne obveznike) stoga ju je potrebno vrednovati na pravi način. Nadalje, ona spaja kontinentalnu Hrvatsku sa vodnim putom rijeke Dunav koja je Pan-europski VII koridor koji povezuje Sjeverno more (Rotterdam) i Crno more (Konstanca). Osim toga, značajna je u prijevozu putnika. Povezuje tri (3) županijska centra Osijek, Viroviticu i Koprivnicu. Stanovništvo kontinentalnog dijela Hrvatske ima naviku prijevoza vlakom. Đaci putuju vlakom u školu i iz škole, studenti putuju na i sa Fakulteta, radnici putuju na i sa posla. Luka Osijek je luka od međunarodnog značaja, ima status međunarodne rječne luke. Željezničku prugu koja spaja Luku Osijek sa čvorištem Osijek treba kategorizirati kao međunarodnu prugu, sada je to kolodvorski kolosijek. Pruga Vinkovci-Osijek spaja dva međunarodna koridora RH1 i RH3. Napomena: Dalmacije je 2017. godine napravila slično predloženim izmjenama i razvrstala sve svoje željezničke pruge u ostale međunarodne pruge. Temeljem gore navedenog, smatramo kako je potrebno izvršiti izmjenu nacrta Uredbe o razvrstavanju pruga na predloženi način. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija. Komentar identičan komentaru br. 1, vidjeti odgovor na komentar br. 1.
3 Virovitičko podravska županija UREDBU O RAZVRSTAVANJU ŽELJEZNIČKIH PRUGA, Članak 1. Poštovani, ispred Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Virovitičko - podravske županije: Predlažem da se izmijeni i dopuni prijedlog predmetnog nacrta Uredbe o razvrstavanju željezničkih pruga, a u skladu sa predloženim kriterijima za razvrstavanje iz Članak 2., na slijedeći način: Tablica 1. Ostale željezničke pruge za međunarodni promet – dopuna na slijedeći način: M608 Koprivnica-Virovitica-Osijek- Osijek Donji Grad-Nemetin – Luka Osijek Koprivnica-Osijek 192,35 M609 Vinkovci-Laslovo – Osijek Vinkovci-Osijek 33,782 Tablica 2. Želj. pruge od značaja za regionalni promet – dopuna na slijedeći način: R202 Varaždin-Koprivnica Varaždin-Koprivnica 41,989 R203 Nemetin-Dalj Nemetin – Dalj 15,516 R204 Nova Kapela-Batrina-Pleternica-Našice Nova Kapela-Našice 60,493 Tablica 3. Želj. pruge od značaja za lokalni promet Briše se redak L205 Nova Kapela-Batrina-Pleternica-Našice te L208 Vinkovci-Osijek. Ovom Uredbom se vrste željezničkih pruga određuju prema namjeni, gospodarskom značenju, značenju koje imaju u međunarodnom i unutarnjem željezničkom prometu, načinu upravljanja i gospodarenja željezničkom infrastrukturom te planiranju njezina razvoja. Cilj razvrstavanja željezničkih pruga je određivanje osnove za način njihove uporabe te skladno i učinkovito planiranje izgradnje, modernizacije, obnove i održavanja željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga (NN 3/14 i 72/17). Međunarodne pruge će se obnavljati sredstvima EU. Imat će prioritet po pitanjima obnove, modernizacije, održavanja itd. U predmetnom nacrtu Uredbe o razvrstavanju željezničkih pruga, Članak 2., propisani su kriteriji za razvrstavaju željezničke pruge od značaja za međunarodni promet. Željezničke pruge Koprivnica-Osijek, Vinkovci-Osijek te Luka Nemetin-Osijek u potpunosti ispunjavaju navedene kriterije. Trenutno su želj. pruge razvrstane, kako slijedi: Koprivnica-Osijek razvrstana je kao regionalna pruga R202. Željeznička pruga Koprivnica-Osijek spaja dvije međunarodne željezničke pruge RH3 (koridore Vc i Vb). To je željeznička pruga koja je alternativni pravac X koridoru. Ona je jedna od osnova željezničkog teretnog prijevoza u RH. Njome se prevoze robe Hrvatskih proizvođača ili se prevoze sirovine za RH industriju ( RH porezne obveznike) stoga ju je potrebno vrednovati na pravi način. Nadalje, ona spaja kontinentalnu Hrvatsku sa vodnim putom rijeke Dunav koja je Pan-europski VII koridor koji povezuje Sjeverno more (Rotterdam) i Crno more (Konstanca). Osim toga, značajna je u prijevozu putnika. Povezuje tri (3) županijska centra Osijek, Viroviticu i Koprivnicu. Stanovništvo kontinentalnog dijela Hrvatske ima naviku prijevoza vlakom. Đaci putuju vlakom u školu i iz škole, studenti putuju na i sa Fakulteta, radnici putuju na i sa posla. Luka Osijek je luka od međunarodnog značaja, ima status međunarodne rječne luke. Željezničku prugu koja spaja Luku Osijek sa čvorištem Osijek treba kategorizirati kao međunarodnu prugu, sada je to kolodvorski kolosijek. Pruga Vinkovci-Osijek spaja dva međunarodna koridora RH1 i RH3. Napomena: Dalmacije je 2017. godine napravila slično predloženim izmjenama i razvrstala sve svoje željezničke pruge u ostale međunarodne pruge. Temeljem gore navedenog, smatramo kako je potrebno izvršiti izmjenu nacrta Uredbe o razvrstavanju pruga na predloženi način. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija. Komentar identičan komentaru br. 1, vidjeti odgovor na komentar br. 1.
4 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. TABLICA 3., ŽELJEZNIČKE PRUGE ZA LOKALNI PROMET Pruga L208 s obzirom na dokazani značaj treba biti razvratsna kao pruga za međunarodni promet. jer je spojnica 2 postojeća međunarodna koridora. Tom prugom se već godinama odvija tranzitni promet između Mađarske i susjednih nam zemalja (Srbija, Bosna i Hercegovina). Nije prihvaćen Prijedlog se odbija. Željeznička pruga L208 Vinkovci – Osijek ne ispunjava tehničke uvjete za željezničku prugu za međunarodni promet. Na navedenoj pruzi većinom prometuju lokalni vlakovi za prijevoz putnika, dok istom prometuje mali broj tranzitnih teretnih vlakova. Istim područjem, na vrlo maloj udaljenosti prolazi ostala željeznička pruga za međunarodni promet M302 Osijek – Strizivojna – Vrpolje koja je u funkciji tranzitnog prometa. Sukladno Uredbi (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU koridor RH3 nije dio osnovne već je dio sveobuhvatne TEN-T mreže.