Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Alma Papić  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Prijedlog: Pod prihvatljive projekte dodati: e) u sektoru sporta: - građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sportskih građevina, te u skladu s tim doraditi ostatak dokumenta. Obrazloženje: U razdoblju od 2014. do 2020. godine Zajednička poljoprivredna politika je omogućila ulaganja u izgradnju i opremanje sportskih građevina, što niti u jednoj drugoj politici nije bilo tako izrijekom navedeno. Na kraju programskog razdoblja izbaciti ih s liste prihvatljivih ulaganja nije prihvatljivo upravo zato što je to (1) raritet u zajedničkim politikama, ali i zato što je to (2) velika potreba u lokalnim sredinama koje nemaju resurse za takvu vrstu ulaganja s ciljem poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva. Djeca i mladi u tim sredinama zaslužuju iste prilike kao i djeca u većim, urbanim sredinama koja se imaju prilike baviti raznim sportovima. Ovakvim pristupom stavlja ih se u neravnopravni položaj, jer su im startne pozicije u životu bitno lošije. Sport, naime, ima puno veći utjecaj na život pojedinca od pukog bavljenja tjelesnim aktivnostima, što se kasnije u životu manifestira i na brojne načine, kao što je zapošljivost, ali i na odluku o tome ostati u toj lokaloj sredini ili otići u sredinu koja će njihovoj djeci pružiti bolje prilike u životu. Dakle, jedna ovakva odluka da se iz natječaja izbace sporske građevine kao prihvatljivo područje ulaganja ima puno dalekosežnije posljedice od onoga što je vjerojatno procijenjeno prilikom donošenja takve odluke. Stoga molim i pozivam da vratite ovu vrstu ulaganja u natječaj kao što je to bio slučaj u prethodnim natječajima. Prihvaćen Zahvaljujemo na vašem komentaru. Ministarstvo poljoprivrede je svjesno potreba za ulaganjima u infrastrukturu koja izravno utječe na kvalitetu života u ruralnim područjima. Međutim, u prijelaznom razdoblju Republici Hrvatskoj su na raspolaganju ograničena sredstva za provedbu ulaganja u infrastrukturu. S obzirom na navedeno, na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1., a temeljem provedenih analiza potreba korisnika bilo je nužno definirati prioritetna ulaganja. Razmotren je vaš prijedlog koji se odnosi na dodavanje sportskih građevina te je zbog velikog interesa zainteresirane javnosti Ministarstvo poljoprivrede uložilo znatne napore kako bi osiguralo dodatnu alokaciju za ulaganja u izgradnju sportskih građevina. Stoga će na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1. biti prihvatljiva ulaganja i u građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sportskih građevina u sektoru društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina Također, napominjemo da su u prijelaznom razdoblju (2021. - 2022.) u okviru Mjere 19 omogućena dodatna sredstva za provedbu LAG natječaja. U Republici Hrvatskoj odabrana su ukupno 54 LAG-a koja obuhvaćaju 515 jedinica lokalne samouprave. Odabrani LAG-ovi raspisuju LAG natječaje po pojedinim mjerama (koja uključuje i tip operacije 7.4.1.) na koje se mogu prijaviti svi potencijalni korisnici s područja odabranog LAG-a. Upućujemo sve zainteresirane korisnike da svoje dodatne potrebe iskordiniraju s LAG -ovima u čijem obuhvatu se nalaze.
2 ANDRIJA VRANJKOVIĆ 2.8. Prva faza postupka dodjele potpore (predodabir), 2.8.1. Podnošenje, zaprimanje i rangiranje prvog dijela zahtjeva za potporu Ako je prijavitelj već ishodio pravomoćnu građevinsku dozvolu, mora li dostavljati nešto od dokumentacije navedene pod točkom 7. u Prilogu 4a: "Rješenje/Mišljenje o provedenom postupku/potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdano od središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša i prirode". S obzirom da ima ishođenu građevinsku dozvolu, jasno je da je ispunio sve uvjete koji se tiču okoliša i eko mreže jer bez toga je ne bi mogao ishoditi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru. Rješenje/Mišljenje o provedenom postupku/potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdano od središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša i prirode je korisnik obvezan dostaviti ovisno o vrsti i lokaciji ulaganja, kako će biti navedeno u Prilogu 11 (Uputa MINGOR) Natječaja, pod uvjetima i u slučajevima koji će biti navedeni u tom Prilogu odnosno u toj Uputi.
3 Anela Šovagović   Poštovani, osvrćemo se na Prilog 2 Kriteriji odabira i smatramo da bi ih trebalo promijeniti u interesu svih jedinica lokalne samouprave: 1. Promjena općeg kriterija "Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja" - s obzirom da se većina JLS pripremala ranije za prijavu na natječaj 7.4.1., tako su i projektnu dokumentaciju izradili sukladno zelenom, digitalnom, odnosno uvrstili su u istu izgradnju ili rekonstrukciju objekata u skladu s preporukama za energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije. Sugeriranje ili davanje prednosti pojedinom obliku korištenja obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina nije u skladu niti s jednim zakonom, niti pravilnikom te ne vidimo posebnog razloga zašto bi uvođenje sustava za grijanje na drvnu biomasu donosilo više bodova, a i dovodi JLS koje su izradile projektnu građevinsku dokumentaciju na dodatne troškove izmjene iste radi dobivanja viših bodova u samom natječaju. Molimo da se ovaj kriterij makne jer je diskriminatoran. 2. Promjena sektorskog kriterija za dječje vrtiće "Prostorna dostupnost dječjih vrtića koji djeluju unutar jedinice područne (regionalne) samouprave JP(R)S". Naime, ovaj kriterij je također diskriminatoran jer nisu uzete u obzir činjenice da veliki broj područnih dječjih vrtića ili čak svi ne pružaju cjelodnevni boravak djece u istima, odnosno čak ne pokrivaju niti osmosatno radno vrijeme dok su roditelji na poslu. Ne možemo se složiti s ovim kriterijem iz razloga što ne odražava stvarno stanje potreba za dječjim vrtićima na terenu. Nije u redu uspoređivati županije koje imaju manju gustoću naseljenosti iz razloga raštrkanosti pojedinih naselja s npr. Osječko-baranjskom županijom koja ima veću gustoću naseljenosti i više mjesta, koja imaju veće potrebe za dječjim vrtićima. Molimo da maknete ovaj kriterij jer su na terenu drugačije potrebe za dječjim vrtićima u odnosu na ovaj kriterij, koji je diskriminatoran, a uostalom i potrebe za dječjim vrtićima određuje broj rođene djece na tim područjima. 3. Izmjena sektorskog kriterija za Tržnice i Društvene domove "Broj stanovnika unutar naselja ulaganja". Smatramo neopravdano da uopće dijelite naselja do 1.000 i od 1.001 do 5.000 stanovnika u smislu da jedni imaju više bodova u odnosu na druge. Broj stanovnika po mjestu do 5.000 stanovnika je već ionako mali te je diskriminatoran, a i pitanje je opravdanosti tržnice ili društvenog doma u mjestima do 1.000 stanovnika te molimo da ovaj kriterij maknete jer će JLS biti prisiljene graditi objekte u mjestima gdje nema stanovnika, a Hrvatska će imati problem potrošiti novac od EU, jer niti jedan grado/načelnik/ca neće investirati u nešto što nije opravdano za cijelu općinu ili grad u smislu transparentnosti trošenja proračunskog novca. 4. Molimo uvrstiti kriterij odabira "Spremnost projekta" u smislu da projekti koji imaju građevinsku dozvolu u trenutku prijave dobiju više bodova. Srdačan pozdrav! MPC Lokalna razvojna agencija, Donji Miholjac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru. 1.S obzirom da Republika Hrvatska raspolaže sa velikim šumskim površinama te da u šumarstvu i drvnoj industriji nastaje velika količina drvne biomase, opravdano je imati prednost za drvnu biomasu kod bodovanja navedenog kriterija odabira. 2. Za ulaganja na području županije koja ima manji broj vrtića po km2 površine ostvaruje se veći broj bodova, odnosno 20 bodova. Polazna točka za navedeni kriterij je dokument iz 2018. godine Analiza pristupačnosti, kvalitete, kapaciteta i financiranja sustava ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 3. Prema navedenom kriteriju odabira, veći broj bodova dodjeljuje se za ulaganja u naseljima s većim brojem stanovnika, odnosno od 1.001 do 5.000 stanovnika budući da je u naseljima s više od 1.000 stanovnika stanovnika utvrđena i veća potreba za ulaganjima. Sukladno navedenom, manji broj bodova se dodjeljuje za ulaganja s manjim brojem stanovnika, odnosno do 1.000 stanovnika. 4. Iz iskustva s prethodnih natječaja u okviru tipa operacije 7.4.1. smatramo da kriterij spremnost projekta nije potrebno primijeniti budući da se na taj način dodjeljuju bodovi za nešto što je zakonski uvjet za početak gradnje ili rekonstrukcije.
4 Anita Štrkalj   Poštovani, molimo Vas da uz tekst natječaja učitate i ključne priloge pod „Ostali dokumenti”. Hvala unaprijed Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru. Ministarstvo poljoprivrede je uz nacrt teksta Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1, 7. svibnja 2021. na e-savjetovanju objavilo i ključne priloge koji se nalaze pod "Ostali dokumenti": Prilog 1 -Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 7.4.1. Prilog 2 - Kriteriji odabira za tip operacije 7.4.1. Prilog 3 - Lista prihvatljivih troškova za tip operacije 7.4.1. Prilog 4a - Dokumentacija za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu Prilog 4b - Dokumentacija za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu.
5 BLOK A3 d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Poštovani, s obzirom na prijašnje objavljene natječaje i prijavljene i odobrene projekte, vidljivo je da je interes za navedenom mjerom i dalje jako velik. Na temelju trenutnog iznosa alokacije (50 milijuna po sektoru,.odnosno ukupnih 200 milijuna) i veličine projekata, vidljivo je da će prolaznost biti sa cca 10 projekata po sektoru, u odnosu na prošli natječaj u kojem ste ukupno odobrili preko milijardu i 200 milijuna kuna, odnosno preko 300 zahtjeva. Na temelju provedenog istraživanja, na terenu je i dalje veliki interes za ulaganja u vrtiće, dvd domove i društveno kulturne centre, stoga Vas molimo za razmatranje povećanja alokacije. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na vašem komentaru. Ministarstvo poljoprivrede je u financijskom razdoblju 2014. - 2020. prepoznalo potrebu za dodatnim ulaganjem u mjeru 7 “Temeljene usluge I obnova sela u ruralnim područjima”, te je kroz ukupno 7 objavljenih natječaja ugovorilo znatno veći iznos od Programom planiranih sredstava. Također, Ministarstvo poljoprivrede je uložilo znatan angažman kako bi se u prijelaznom razdoblju osigurala sredstva za provedbu Programa ruralnog razvoja, svjesni potreba za ulaganjima u infrastrukturu koja izravno utječe na kvalitetu života u ruralnim područjima. Međutim, u prijelaznom razdoblju Republici Hrvatskoj su na raspolaganju ograničena sredstva za provedbu ulaganja u infrastrukturu. Kod objave Natječaja će se uložiti dodatni napori da se razmotri mogućnost povećanja početno planirane alokacije.
6 BLOK A3 d.o.o. 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore Poštovani, u prošlom natječaju u pravilniku za mjeru 7.4.1. bio je prihvatljiv projekt ako je započeo prije podnošenja zahtjeva za potporu ali do 10% provedenih radova. Da li je isto to prihvatljivo i u ovom natječaju, s obzirom da se radi o istom programskom razdoblju? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru. Provedba mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske se utvrđuje Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. ("Narodne novine" broj 91/19, 37/20 i 31/21) međutim, uvjeti prihvatljivosti propisuju se i detaljno razrađuju Natječajem za provedbu određenog tipa operacije. U točki 26. Priloga 1 Natječaja definirano je da aktivnosti vezane uz ulaganje ne smiju započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu, uključujući sklapanje ugovora s izvođačima/dobavljačima ili izvršenje narudžbe radova/robe od njih za prijavljena ulaganja, osim pripremnih aktivnosti (pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove navedene u Listi prihvatljivih troškova u Prilogu 3, stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti izuzev prijavu početka građenja koja podrazumijeva da su aktivnosti vezane uz ulaganja započete). U točki 58. istog Priloga definirano je da troškovi ne smiju nastati prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014., a u točki 59. istog Priloga definirano je da postupci nabave ne smiju biti pokrenuti prije podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu. Slijedom svega navedenog, ako je projekt započeo prije podnošenja zahtjeva za potporu (osim pripremnih aktivnosti), zahtjev se odbija.
7 BLOK A3 d.o.o. 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.4. Uvjeti prihvatljivosti troškova Poštovani, iz Priloga 3 - Lista prihvatljivih troškova, iz točke 1.3. Troškovi građenja (izgradnja ili rekonstrukcija) dječjeg vrtića, nije jasno da li je prihvatljivo sufinanciranje gradnje bazena u sklopu dječjih vrtića. Bazen bi bio u sklopu jedne jedinice (jaslička ili vrtićka). Izgradnja bazena, kao takva, spada pod prihvatljive kategorije građevinskih radova (zemljani, betonski, izolaterski i radovi postavljanja završnih obloga), ali nije jasno napisano da li je ili nije dopušteno?! Ukoliko nije, može li korisnik sam financirati izgradnju istoga? Također, u točci 2.3. - Troškovi opremanja dječjeg vrtića, nije jasno vidljivo da li je ulaganje u didaktičku opremu prihvatljivo? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru. Sve što je projektnom dokumentacijom sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja navedeno kao sastavni dio izgradnje ili rekonstrukcije i /ili opremanja građevine dječjeg vrtića, te je u funkciji njege, odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi u sklopu građevine dječjeg vrtića, a nije navedeno pod neprihvatljive troškove u Poglavlju 2 natječaja, prihvatljivo je za financiranje unutar sektora dječjih vrtića.
8 CEDRA Split j.d.o.o.   Poštovani, ljubazno Vas molimo da uz sami tekst natječaja uključite i ostale Priloge koji su neophodni za uvid u prihvatljive aktivnosti, prihvatljive kategorije projekata, prihvatljive kategorije troškova, popis obvezne dokumentacije u prvom dijelu zahtjeva za potporu te popis obvezne dokumentacije u drugom dijelu zahtjeva za potporu. Bez navedenog korisnici nisu u mogućnosti dobiti uvid u kriterije Nacrta natječaja s obzirom da je tekst natječaja vezan za priloge, a također, korisnici prema tome nisu u mogućnosti ni pravovremeno ocijeniti prihvatljivost planiranih projekata/investicija, niti pravovremeno krenuti u izradu projektnih prijedloga i prateće dokumentacije čime proces javnog savjetovanja ne može ostvariti svoju punu svrhu u službi kvalitetne pripreme svih dionika i njihovih projekta što je i u interesu institucionalnog okvira, odnosno politika zbog kojih se natječaj objavljuje te samih korisnika ovog natječaja. Unaprijed zahvaljujemo na ljubaznoj asistenciji u ovom smjeru, uz srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru. Ministarstvo poljoprivrede je uz nacrt teksta Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1, 7. svibnja 2021. na e-savjetovanju objavilo i ključne priloge koji se nalaze pod "Ostali dokumenti": Prilog 1 -Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 7.4.1. Prilog 2. - Kriteriji odabira za tip operacije 7.4.1. Prilog 3 - Lista prihvatljivih troškova za tip operacije 7.4.1. Prilog 4a - Dokumentacija za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu Prilog 4b - Dokumentacija za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu
9 DUBRAVKO MIKIĆ  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Poštovani, smatram da bi kao prihvatljivi projekti trebali biti uvršteni izgradnja i opremanje domova za starije i nemoćne osobe. S obzirom da je stanovništvo u ruralnim područjima većinom starije životne dobi, takvim projektima bi se brinulo o starijem stanovništvu u ruralnim područjima koji teško napuštaju područja na kojima su proveli svoj radni vijek, a mladi bi se takvim projektima privukli u ruralna područja otvaranjem radnih mjesta u takvim domovima. Također bi se uz te projekte sekundarno povezala lokalna obiteljska poljoprivredna gospodarstva kao proizvođači i dobavljači hrane za potrebe korisnika takvih domova, a što u konačnici doprinosi lokalnom održivom razvoju ruralnih sredina. Primljeno na znanje Zahvaljujemo se na komentaru. Ministarstvo poljoprivrede je svjesno potreba za ulaganjima u infrastrukturu koja izravno utječe na kvalitetu života u ruralnim područjima. Međutim, u prijelaznom razdoblju Republici Hrvatskoj su na raspolaganju ograničena sredstva za provedbu ulaganja u infrastrukturu. S obzirom na navedeno, na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1., a temeljem provedenih analiza potreba korisnika bilo je nužno definirati prioritetna ulaganja. Prema Programu ruralnog razvoja, nisu predviđena ulaganja u domove za starije i nemoćne u okviru tipa operacije 7.4.1. Navedeni prijedlog će se razmotriti kod izrade strateških dokumenata za ruralni razvoju u narednom programskom razdoblju.
10 EUROKONZALTING   Poštovani, U prilogu 1. Uvjeti prihvatljivosti u točki 38. navodi se da je maksimalna prihvatljiva visina projekta 1.250.000 EUR. Smatramo da isto ograničenje nije potrebno odnosno predlažemo da se briše iz teksta natječaja/istog priloga. Dovoljno je ograničenje za projekte male infrastrukture činjenica da se provode u naseljima do 5.000 stanovnika te u ruralnim područjima RH. Predmetno ograničenje može biti potencijalno štetno i diskriminatorno je za nove prijavitelje u odnosu na one koji su prijavili svoje projekte u prethodnom natječaju. Tijekom provedbe istih projekata, predmetno ograničenje je ukinuto s obzirom na rast cijene radova u Hrvatskoj. U ovom trenutku, a razvidno je da će isto biti i u razdoblju provedbe projekata financiranih iz ovog natječaja, cijene radova se nisu snizile u odnosu na prethodni natječaj. Vrlo je visoka vjerojatnost da će cijene radova i dalje rasti s obzirom na očekivani rast potražnje za istima uslijed potrebe za obnovom na području grada Zagreba i Banovine uslijed potresa te novih intenzivnih ulaganja potaknutih korištenjem EU fondova. Isto tako, neka naselja i JLS su zbog ove odredbe u nepovoljnom položaju jer su troškovi gradnje na njihovom području značajno skuplji uslijed nepovoljnih karakteristika terena odnosno stjenovitog tla, uzvisina i slično. Iste JLS imaju ograničenu mogućnost gradnje na drugim lokacijama ili je ona nefunkcionalna. Isto ih stavlja u nepovoljni polažaj u odnosu na druge prijavitelje. Posebno se to odnosi na JLS u brdsko planinskim područjima, koja ionako imaju značajna dodatna ograničenja u svom radu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru. Ministarstvo poljoprivrede je predložilo postupanje u ovome Natječaju jednako kao tijekom provedbe prethodnog natječaja za tip operacije 7.4.1. Natječajem su na temelju odredbi iz Programa ruralnog razvoja definirani projekti lokalne infrastrukture kao oni čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 1.250.000 eura, a iznos potpore ne prelazi 1.000.000 eura. Međutim, ukoliko se u tijeku provedbe, odnosno prilikom provođenja postupaka javne nabave iznova utvrde uvjeti koji dokazuju porast troškova izgradnje i opremanja odobravati će se i takvi projekti (izdavanje Odluke o dodjeli sredstava nakon završene druge faze postupka dodjele potpore), pri čemu visina potpore ni u tom slučaju ne može biti iznad 1.000.000 eura.
11 Grad Drniš  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Poštovani, smatramo da se najviša ukupna vrijednost projekta koji se može prijaviti na ovaj natječaj ne bi smio ograničiti na kunsku protuvrijednost iznosa od 1.250.000,00 EUR-a. Naime, najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 1.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti i to je u redu, ali ukoliko korisnik ima pripremljenu projektno-tehničku dokumentaciju sa procijenjenom vrijednošću projekta sukladno projektantskim cijenama većom od 1,25 mil EUR-a gubi mogućnost prijave na ovaj natječaj, iako je moguće nakon provedenog postupka javne nabave da vrijednost projekta padne ispod ograničenja od 1,25 mil EUR-a, kao što je moguće da korisnik ukoliko ostvari bespovratnu potporu kroz ovaj natječaj, osigura razliku u svom Proračunu kroz vlastita sredstva ili kroz kreditno zaduženje. Konkretno, mi imamo spremnu projektno-tehničku dokumentaciju za ulaganje koje je prihvatljivo, izdanu građevinsku dozvolu, zadovoljavamo kriterije odabira, ruralna smo sredina, ulaganje nam je nužno, ali smo ograničeni sa vrijednošću projekta koja prelazi 1.250.000,00 EUR-a. Molimo Vas da prihvatite ovaj naš prijedlog da se iz natječaja ukloni ograničenje najviše ukupne vrijednosti projekta. Zahvaljujemo na razumijevanju. Gradonačelnik Grada Drniša mr.sc. Josip Begonja Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru. Ministarstvo poljoprivrede je predložilo postupanje u ovome Natječaju jednako kao tijekom provedbe prethodnog natječaja za tip operacije 7.4.1. Natječajem su na temelju odredbi iz Programa ruralnog razvoja definirani projekti lokalne infrastrukture kao oni čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 1.250.000 eura, a iznos potpore ne prelazi 1.000.000 eura. Međutim, ukoliko se u tijeku provedbe, odnosno prilikom provođenja postupaka javne nabave iznova utvrde uvjeti koji dokazuju porast troškova izgradnje i opremanja odobravati će se i takvi projekti (izdavanje Odluke o dodjeli sredstava nakon završene druge faze postupka dodjele potpore) , pri čemu visina potpore ni u tom slučaju ne može biti iznad 1.000.000 eura.
12 Grad Ivanec   Poštovani, Grad Ivanec ima sljedeće komentare na nacrt natječaja: 1. Komentar se daje na popis prihvatljivih tipova objekata. Naime, izostavljen je dosadašnji sportsko-rekreacijski tip projekata, a čime se onemogućava realizacija velikog broja projekata tog tipa. Gradovi su, sukladno dosadašnjim odredbama Pravilnika, aktivno pripremali takvu vrstu projekata planirajući ih prijaviti za sufinanciranje kroz ovu mjeru. Grad Ivanec u cijelosti je pripremio projektnu dokumentaciju te osigurao lokaciju potrebnu za provedbu višemilijunskog projekta sportsko – rekreacijske namjene, a sada je primoran odustati od prijave i potencijalno - realizacije. Apeliramo da se taj tip projekata ponovno uključi u prihvatljive projekte. Isto je neophodno, ne samo iz ranije navedenih razloga, nego i zbog važnosti ulaganja u takvu vrstu javne infrastrukture. Konkretno, takva vrsta ulaganju direktna je potpora razvoju i poticanju zdravijeg načina života stanovništva, a time i društva u cjelini. Ovo je važno naročito zbog mladih, ali i svih ostalih dobnih skupna stanovništva, a sve navedeno je već niz godina europski pa i svjetski trend usmjeren na ulaganje u zdravlje stanovništva. 2. Komentar se daje na planirana ulaganja u izgradnju ili adaptaciju tržnica u naseljima do 5.000 stanovnika. Komentar je vezan uz ulaganja u izgradnju tržnica te na odredbu Pravilnika o prihvatljivosti lokacija i projekata samo u naseljima do 5.000 stanovnika. Takvom su odredbom mnoga naselja, a koja su centralna naselja gradova pa su upravo time najpogodnija i ekonomski jedina opravdana za izgradnju tržnica - isključena jer prelaze propisanih 5.000 stanovnika. Primjer je grad Ivanec u kojem naselje Ivanec, koje je centar administrativnog područja grada, broji 5.300 stanovnika i ne zadovoljava kriterij prihvatljivosti, a objektivno - jedina je lokacija (zbog dnevnih migracija i gravitiranja stanovnika ostalih naselja) u kojoj ima svrhe raditi objekt tog tipa. Vjerujemo da je takva situacija i u mnogim drugim sredinama. Mala naselja (do 5.000 stanovnika) mnogih gradova nemaju potrebu za takvim tipom urbane infrastrukture, a za koju je logično da bude smještena u centralnom naselju, središtu administrativnog života grada, a koja najčešće prelaze propisani limit od 5.000 stanovnika. Također, podaci koji se koriste su iz 2011. godine, a demografska slika Hrvatske se uvelike promijenila unatrag 10 godina, prvenstveno zbog velikog iseljavanja stanovništva. Navedeno podatke iz 2011. godine čini nerelevantnim u svakom smislu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru. Ministarstvo poljoprivrede je svjesno potreba za ulaganjima u infrastrukturu koja izravno utječe na kvalitetu života u ruralnim područjima. Međutim, u prijelaznom razdoblju Republici Hrvatskoj su na raspolaganju ograničena sredstva za provedbu ulaganja u infrastrukturu. S obzirom na navedeno, na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1., a temeljem provedenih analiza potreba korisnika bilo je nužno definirati prioritetna ulaganja Razmotren je vaš prijedlog koji se odnosi na dodavanje sportskih građevina te je zbog velikog interesa zainteresirane javnosti Ministarstvo poljoprivrede uložilo znatne napore kako bi osiguralo dodatnu alokaciju za ulaganja u izgradnju sportskih građevina. Stoga će na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1. biti prihvatljiva ulaganja i u građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sportskih građevina u sektoru društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina. Također, napominjemo da su u prijelaznom razdoblju (2021. - 2022.) u okviru Mjere 19 omogućena dodatna sredstva za provedbu LAG natječaja. U Republici Hrvatskoj odabrana su ukupno 54 LAG-a koja obuhvaćaju 515 jedinica lokalne samouprave. Odabrani LAG-ovi raspisuju LAG natječaje po pojedinim mjerama (koja uključuje i tip operacije 7.4.1.) na koje se mogu prijaviti svi potencijalni korisnici s područja odabranog LAG-a. Upućujemo sve zainteresirane korisnike da svoje dodatne potrebe iskordiniraju s LAG -ovima u čijem obuhvatu se nalaze. 2. Za potrebe provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., ruralno područje definirano je na cijelom području Republike Hrvatske, osim administrativnih centara četiri grada (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek). Također, definirano je da se određene mjere ruralnog razvoja (između ostalih mjera 7) provode isključivo u naseljima koja su izrazitije ruralna, a s najviše 5.000 stanovnika. Prema Popisu stanovništva iz 2011. od ukupno 6.756 naselja u Republici Hrvatskoj samo 78 naselja ima više od 5.000 stanovnika. Tih 78 naselja predstavljaju 1,16% od svih naselja.
13 GRAD VRBOVEC   Poštovani, u natječaju koji ste objavili 2018. godine za provedbu Podmjere 7.4., tip operacije 7.4.1., postojala je mogućnost prijavljivanja zajedničkih projekata odnosno ulaganja od strane dva ili više partnera s područja dvije ili više jedinica lokalne samouprave uključenih u pripremu i provedbu jednog projekta. Za takve je projekte visina i intenzitet potpore iznosio 2.000.000 EUR-a najviše vrijednosti potpore, a najviša ukupna vrijednost projekta do 3.000.000 EUR-a. U ovom nacrtu natječaja ne vidimo takvu mogućnost, a u fazi smo pripreme prijave projekta izgradnje vatrogasnog centra vrijednosti iznad 1,25 mil. EUR-a sa partnerima iz susjednih JLS-ova, pa Vas molimo da u nacrt ovog natječaja ugradite uvjete kao što je bilo u natječaju iz 2018. godine (KLASA: 440-12/14-01-01-01/0001, URBROJ: 343-1501/15-18-180.) S poštovanjem, GRAD VRBOVEC Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru. Ministarstvo poljoprivrede je u financijskom razdoblju 2014. -2020. prepoznalo potrebu za dodatnim ulaganjem u mjeru 7 “Temeljene usluge I obnova sela u ruralnim područjima”, te je kroz ukupno 7 objavljenih natječaja ugovorilo znatno veći iznos od Programom planiranih sredstava. Također, Ministarstvo poljoprivrede je uložilo znatan angažman kako bi se u prijelaznom razdoblju osigurala sredstva za provedbu Programa ruralnog razvoja, svjesni potreba za ulaganjima u infrastrukturu koja izravno utječe na kvalitetu života u ruralnim područjima. Međutim, u prijelaznom razdoblju Republici Hrvatskoj su na raspolaganju ograničena sredstva za provedbu ulaganja u infrastrukturu. S obzirom na navedeno, na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1., a temeljem provedenih analiza potreba korisnika bilo je nužno definirati prioritetna ulaganja. S obzirom na raspoloživa sredstva za objavu 3. Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. ulaganja u zajedničke vatrogasne domove nisu moguća. Ministarstvo poljoprivrede je predložilo postupanje u ovome Natječaju jednako kao tijekom provedbe prethodnog natječaja za tip operacije 7.4.1. Natječajem su na temelju odredbi iz Programa ruralnog razvoja definirani projekti lokalne infrastrukture kao oni čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 1.250.000 eura, a iznos potpore ne prelazi 1.000.000 eura. Međutim, ukoliko se u tijeku provedbe, odnosno prilikom provođenja postupaka javne nabave iznova utvrde uvjeti koji dokazuju porast troškova izgradnje i opremanja odobravati će se i takvi projekti (izdavanje Odluke o dodjeli sredstava nakon završene druge faze postupka dodjele potpore) , pri čemu visina potpore ni u tom slučaju ne može biti iznad 1.000.000 eura.
14 IRELA STRABIĆ   Poštovani, molimo da se u dodane dokumente uz Nacrt natječaja "Ostali dokumenti" učita i PRILOG 11 na koji se poziva u natječaju ( toč. 7. Priloga 4a Dokumentacija za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu) radi ishođenja/prilaganja akta nadležne institucije ovisno o zahvatu a vezano za postupke PUO/OPU i/ili Ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Naime, zadnje dostupne Upute tadašnjeg MZOE na temu primjene Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš s pripadajućom tablicom za zahvate iz 7.4. (KLASA: 351-03/15-04/1152, URBR: 517-06-2-1-1-18-12 od 11.6.2018.), ovisno o natječaju, datumu objave i instituciji koja ga raspisuje imale su različiti broj oznake priloga, npr. kod LAG natječaja je to V Prilog, ranije su te upute imale oznaku Prilog 16 i sl. Korisnik mora biti pravovremeno upućen ukoliko je došlo do izmjene uvjeta pribavljanja akta vezano za okoliš i ekološku mrežu jer ako temeljem izmjena uputa mora pribaviti novo mišljenje/rješenje za zahvat, važno je pravovremeno podnijeti zahtjev za novi dokument nadležnom tijelu jer je obvezan prilog uz projektnu prijavu, a procedura ima zakonom propisane rokove. Unaprijed zahvaljujem, Irela Strabić, Grad Orahovica Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru. Revidirana Uputa MINGOR bit će sastavni dio Natječaja. Kod slanja nacrta Natječaja na e-savjetovanje, navedena Uputa još nije bila izrađena od strane MINGOR.
15 Ivana Jurić Voborski   Poštovani, Budući da planinarenje predstavlja sve popularniji hobi u Republici Hrvatskoj te se znatno povećao broj ljudi koji svoje slobodno vrijeme žele provesti u prirodi, što je posebno izraženo u vrijeme pandemije, molimo Vas da u prihvatljive objekte dodate i planinarske domove. Planinarenje i boravak u prirodi pozitivno utječe na zdravlje i opće stanje organizma te je vrlo važno ulagati u infrastrukturu koja će tome pridonijeti, a što je prepoznato i u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. Ulaganjem u planinarske domove doprinosi se atraktivnosti ruralnih naselja te njihovom razvojnom potencijalu. Unaprijed zahvaljujemo, Ivana Jurić Voborski, Grad Daruvar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru. Ministarstvo poljoprivrede je svjesno potreba za ulaganjima u infrastrukturu koja izravno utječe na kvalitetu života u ruralnim područjima. Međutim, u prijelaznom razdoblju Republici Hrvatskoj su na raspolaganju ograničena sredstva za provedbu ulaganja u infrastrukturu. S obzirom na navedeno, na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1., a temeljem provedenih analiza potreba korisnika bilo je nužno definirati prioritetna ulaganja. Također, napominjemo da su u prijelaznom razdoblju (2021. - 2022.) u okviru Mjere 19 omogućena dodatna sredstva za provedbu LAG natječaja. U Republici Hrvatskoj odabrana su ukupno 54 LAG-a koja obuhvaćaju 515 jedinica lokalne samouprave. Odabrani LAG-ovi raspisuju LAG natječaje po pojedinim mjerama (koja uključuje i tip operacije 7.4.1.) na koje se mogu prijaviti svi potencijalni korisnici s područja odabranog LAG-a. Upućujemo sve zainteresirane korisnike da svoje dodatne potrebe iskordiniraju s LAG -ovima u čijem obuhvatu se nalaze.
16 Josipa Bašić 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore Poštovani, molim da se pomno razmotri kriterij iz Priloga 1. kojim se odbija zahtjev koji sadrži kombinaciju dvije vrste projekta. Smatram kako bi se trebala omogućiti kombinacija vatrogasnog i društvenog doma iz razloga što se prema listi prihvatljivih troškova sufinanciraju jako slične aktivnosti poput prostorija za rad udruga, prostorija za druženje, rekreaciju, priredbe, prostorije za pripremu hrane i sl. Vidljivo je da će vatrogasni dom imati iste prostorije kao i društveni dom, izuzev vatrogasnog spremišta i tornja. Dodatan razlog zašto bi se trebala omogućiti kombinacija vatrogasnog i društvenog doma je ta što je navedeno bilo prihvatljivo na prošlom natječaju te su mnoge općine koje nisu prošle na prošlom planirale prijaviti projekt kombinacije vatrogasnog i društvenog doma na ovaj natječaj. Nadalje, velik broj općina je već ishodovao građevinske dozvole za kombinirani projekt vatrogasnog i društvenog doma te je sad izrazito teško odvojiti troškove na dvije vrste a kao što je već rečeno više manje se radi o istim prihvatljivim troškovima. To će prouzročiti i dodatne troškove za JLS-ove koje su na vrijeme pripremale projektno-tehničku dokumentaciju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru.. Ministarstvo poljoprivrede je svjesno potreba za ulaganjima u infrastrukturu koja izravno utječe na kvalitetu života u ruralnim područjima. Međutim, u prijelaznom razdoblju Republici Hrvatskoj su na raspolaganju ograničena sredstva za provedbu ulaganja u infrastrukturu. S obzirom na navedeno, na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1., a temeljem provedenih analiza potreba korisnika bilo je nužno definirati prioritetna ulaganja. Projekti vatrogasnih domova u naravi imaju i društveni sadržaj kakav je u projektima društvenih domova, tako da se projekt vatrogasnog doma ne mora smatrati kombiniranim projektom. Naime, projekti vatrogasnih domova predviđeni su kao prihvatljivi projekti u tipu operacije 7.4.1 prvenstveno zbog društvenog sadržaja, a ne zbog sadržaja namijenjenog vatrogasnoj djelatnosti.
17 KRAKOM, d.o.o.   Poštovani, mišljenja smo da bi zbog predviđenih kratkih rokova za prvu fazu prijave na Natječaj bilo potrebno omogućiti predaju lokacijske dozvole ili glavnog projekta kao dijela obvezne dokumentacije za sve korisnike, jer kao što znate, ishođenje potvrde na glavni projekt i eventualno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa iziskuje mnogo vremena kojeg korisnici neće imati na raspolaganju. S poštovanjem, KRAKOM d.o.o. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru. Glavni projekt se dostavlja kod podnošenja prvog dijela Zahtjeva za potporu u slučaju: - građenja (izgradnja nove/rekonstrukcija postojeće građevine) za koje je sukladno važećem Zakonu o gradnji potrebno izraditi Glavni projekt i ishoditi Građevinsku dozvolu -građenja (izgradnja nove/rekonstrukcija postojeće građevine) za koje je sukladno važećem Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima potrebno izraditi Glavni projekt, a nije potrebno ishoditi Građevinsku dozvolu -građenja (izgradnja nove/rekonstrukcija postojeće građevine) za koje sukladno važećem Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima nije potrebno izraditi Glavni projekt i nije potrebno ishoditi Građevinsku dozvolu. Lokacijsku dozvolu je potrebno dostaviti ako se za predmetno ulaganje izdaje lokacijska dozvola u skladu s propisima koji uređuju područje prostornog uređenja. Ako je ishođenje Građevinske dozvole u tijeku, korisnik prilikom podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu dostavlja Glavni projekt i Zahtjev za izdavanje Građevinske dozvole, a pravomoćna Građevinska dozvola se dostavlja tek prilikom podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu. Ako korisnik ima ishođenu pravomoćnu Građevinsku dozvolu istu dostavlja kod podnošenja prvog dijela Zahtjeva za potporu.
18 LAG BILOGORA-PAPUK  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA S obzirom da je svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama ne slažemo se sa ograničavanjem vrste projekata na predložene, u ovom trenutku smatramo da je važna i ostala infrastruktura, posebice biciklističke i pješačke staze, posebice tzv.zeleni projekti ,sustav javnih bicikala ( e bicikala ) i uređenje površina za iste.Podržavamo i prethodne komentare za sportsko-rekreacijske objekte i površine. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru. Ministarstvo poljoprivrede je svjesno potreba za ulaganjima u infrastrukturu koja izravno utječe na kvalitetu života u ruralnim područjima. Međutim, u prijelaznom razdoblju Republici Hrvatskoj su na raspolaganju ograničena sredstva za provedbu ulaganja u infrastrukturu. S obzirom na navedeno, na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1., a temeljem provedenih analiza potreba korisnika bilo je nužno definirati prioritetna ulaganja. Razmotren je vaš prijedlog koji se odnosi na dodavanje sportskih građevina te je zbog velikog interesa zainteresirane javnosti Ministarstvo poljoprivrede uložilo znatne napore kako bi osiguralo dodatnu alokaciju za ulaganja u izgradnju sportskih građevina. Stoga će na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1. biti prihvatljiva ulaganja i u građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sportskih građevina u sektoru društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina.
19 Magdalena Trstenjak  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Poštovani, vidjeli smo da se u ovome Nacrtu Natječaja kao jedan od prihvatljivih sektora ne spominje sektor sporta. Smatramo da je važno da ga se ponovno uključi kao što je to bio slučaj dosadašnjih godina. U trenutnoj situaciji omogućavanje sportske infrastrukture (posebice vanjske) izrazito je bitno kako bi se u što većoj mjeri potaknuo zdrav način života lokalnog stanovništva. Nedostatak i značajnost vanjskih sportskih terena u ruralnim sredinama posebice je bio vidljiv u vrijeme ograničenja kretanja stanovništva. Brojni rekreativci i djeca tada su zbog nedostatka sadržaja bili zakinuti jer u pojedinim jedinicama lokalne samouprave nema zadovoljavajućih terena na kojima bi mogli vježbati. Upravo Vas zbog toga molim da u natječaj pod prihvatljive sektore ulaganja ponovno uvrstite i sektor sporta - građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sportskih građevina. Hvala unaprijed! Prihvaćen Zahvaljujemo na vašem komentaru. Ministarstvo poljoprivrede je svjesno potreba za ulaganjima u infrastrukturu koja izravno utječe na kvalitetu života u ruralnim područjima. Međutim, u prijelaznom razdoblju Republici Hrvatskoj su na raspolaganju ograničena sredstva za provedbu ulaganja u infrastrukturu. S obzirom na navedeno, na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1., a temeljem provedenih analiza potreba korisnika bilo je nužno definirati prioritetna ulaganja. Razmotren je vaš prijedlog koji se odnosi na dodavanje sportskih građevina te je zbog velikog interesa zainteresirane javnosti Ministarstvo poljoprivrede uložilo znatne napore kako bi osiguralo dodatnu alokaciju za ulaganja u izgradnju sportskih građevina. Stoga će na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1. biti prihvatljiva ulaganja i u građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sportskih građevina u sektoru društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina. Također, napominjemo da su u prijelaznom razdoblju (2021. - 2022.) u okviru Mjere 19 omogućena dodatna sredstva za provedbu LAG natječaja. U Republici Hrvatskoj odabrana su ukupno 54 LAG-a koja obuhvaćaju 515 jedinica lokalne samouprave. Odabrani LAG-ovi raspisuju LAG natječaje po pojedinim mjerama (koja uključuje i tip operacije 7.4.1.) na koje se mogu prijaviti svi potencijalni korisnici s područja odabranog LAG-a. Upućujemo sve zainteresirane korisnike da svoje dodatne potrebe iskordiniraju s LAG -ovima u čijem obuhvatu se nalaze.
20 Maja Zelić   1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA - Poštovani, molimo da razmotrite opciju izmjene nacrta Poziva te da u prihvatljive sektore projekata uvrstite i jednostavnu lokalnu infrastrukturu, prvenstveno poput pješačkih i biciklističkih staza, sustava javnih bicikla i e-bicikla, dječjih igrališta, sportskih građevina, tematskih i poučnih puteva, parkova, javnih zelenih površina, odnosno zelene, plave i sive infrastrukture relevantne za održiv, uključiv razvoj, oporavak i otpornost ruralnih prostora. Ovakvi prostori su ključni za osiguranje kvalitete života lokalnog stanovništva, ali i razvoja izletničkog cjelogodišnjeg turizma, razvoja održive mobilnosti, povećanja atraktivnosti ruralnih prostora za mlade i mlade obitelji, kao i za specifične segmente posjetitelja koji prepoznaju i valoriziraju vrijednost ruralnih prostora i koji mogu doprinijeti razvoju lokalne ekonomije uključivo i poljoprivrede i drugih lokalnih proizvodnih i uslužnih djelatnosti, a što se pogotovo pokazalo u uvijetima pandemije. Smatramo kako se može obraniti činjenica da se navedenim ograničenjem zapravo ograničavaju mogućnosti poboljšanja životnih uvjeta u ruralnim sredinama, pogotovo ako uzmemo u obzir da bi navedeni projekti izravno doprinijeli svim razvojnim ciljevima JLS-ova ruralnih područja, a posebice ako uzmemo u obzir svrhu natječaja koja je „poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.“ Smatramo da bi ovo ulaganje moglo biti vrijedno i kao samostalno ulaganje kao i ulaganje koje se može povezati s ostalim ulaganjima (društveni i kulturni centri, tržnice, itd.) jer se na taj način primjerice osigurava veća pristupačnost, atraktivnost i održivost i ovih, trenutačnim pravilnikom prihvatljivih vrsta ulaganja - Molimo da razmotrite izmjenu nacrta Poziva te da izuzmete ograničenje koje se odnosi na najvišu ukupnu vrijednost projekta. Naime, s obzirom na trenutni rast cijena izvođenja građevinskih radova na tržištu, a posebice u Dalmaciji te uzimajući u obzir da se većina prihvatljivih aktivnosti odnosi na gradnju, odnosno rekonstrukciju, nekim korisnicima koji već imaju pripremljene projekte veće vrijednosti bi se na taj način onemogućila prijava projekta, a što bi se moglo smatrati diskriminatornim. Smatramo da ograničenje nema smisla s obzirom na zadanu najvišu ukupna vrijednost potpore te da na ovaj način ne bi trebalo ograničavati razvoj ruralnih sredina, posebice ako korisnik može zatvoriti financijsku konstrukciju projekta i pokriti razliku troškova iz vlastitih sredstava. 2.4. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA - Molimo da razmotrite izmjenu nacrta Poziva te da iz neprihvatljivih troškova izuzmete kupovinu vozila, ili bar omogućite trošak kupovine vatrogasnih vozila. Naime, veliki broj korisnika bi u naseljima gdje vodovodni priključak nije dostupan na taj način riješilo problem nužnosti dostavljanja vode. S obzirom kako je količina priključaka ekonomski neopravdana za financiranje iz drugih mjera, navedeno smatramo nužnim za razvoj ruralnih sredina, samim time što je to jedan od glavnih razloga zašto veliki broj JLS-ova u ruralnim sredinama ima manje od 5000 stanovnika. PRILOG 2. KRITERIJI ODABIRA 1.1. Tip ulaganja - Molimo razmotrite sljedeću izmjenu i da se za ulaganje u izgradnju (sa ili bez opremanja) objekata koji doprinose održivom razvoju (kao što je primjerice izgradnja lokalne biciklističke i e-biciklističke infrastrukture, dječjih igrališta, tematskih i poučnih puteva, odnosno zelene, plave i sive infrastrukture) omogući veći broj bodova (20 bodova) nego za ulaganje u rekonstrukciju (sa ili bez opremanja) (10 bodova). Gradnjom se omogućuje veća dodana vrijednost za ruralno stanovništvo. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na vašem komentaru. 1. Ministarstvo poljoprivrede je svjesno potreba za ulaganjima u infrastrukturu koja izravno utječe na kvalitetu života u ruralnim područjima. Međutim, u prijelaznom razdoblju Republici Hrvatskoj su na raspolaganju ograničena sredstva za provedbu ulaganja u infrastrukturu. S obzirom na navedeno, na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1., a temeljem provedenih analiza potreba korisnika bilo je nužno definirati prioritetna ulaganja. Razmotren je vaš prijedlog koji se odnosi na dodavanje sportskih građevina te je zbog velikog interesa zainteresirane javnosti Ministarstvo poljoprivrede uložilo znatne napore kako bi osiguralo dodatnu alokaciju za ulaganja u izgradnju sportskih građevina. Stoga će na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1. biti prihvatljiva ulaganja i u građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sportskih građevina u sektoru društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina. Također, napominjemo da su u prijelaznom razdoblju (2021. - 2022.) u okviru Mjere 19 omogućena dodatna sredstva za provedbu LAG natječaja. U Republici Hrvatskoj odabrana su ukupno 54 LAG-a koja obuhvaćaju 515 jedinica lokalne samouprave. Odabrani LAG-ovi raspisuju LAG natječaje po pojedinim mjerama (koja uključuje i tip operacije 7.4.1.) na koje se mogu prijaviti svi potencijalni korisnici s područja odabranog LAG-a. Upućujemo sve zainteresirane korisnike da svoje dodatne potrebe iskordiniraju s LAG -ovima u čijem obuhvatu se nalaze. 2. Ministarstvo poljoprivrede je predložilo postupanje u ovome Natječaju jednako kao tijekom provedbe prethodnog natječaja za tip operacije 7.4.1. Natječajem su na temelju odredbi iz Programa ruralnog razvoja definirani projekti lokalne infrastrukture kao oni čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 1.250.000 eura, a iznos potpore ne prelazi 1.000.000 eura. Međutim, ukoliko se u tijeku provedbe, odnosno prilikom provođenja postupaka javne nabave iznova utvrde uvjeti koji dokazuju porast troškova izgradnje i opremanja odobravati će se i takvi projekti (izdavanje Odluke o dodjeli sredstava nakon završene druge faze postupka dodjele potpore) , pri čemu visina potpore ni u tom slučaju ne može biti iznad 1.000.000 eura. 3. Unutar tipa operacije 7.4.1. nije prihvatljiva nabava opreme i vozila za vatrogasnu djelatnost. 3. Prema Programu ruralnog razvoja za razdoblje 2014. - 2020., u dijelu koji se odnosi na kriterije odabira prioritetna su ulaganja u rekonstrukciju (sa ili bez opremanja). Dodatno, analize su pokazale da je u Republici Hrvatskoj značajan broj objekata koji nisu u funkciji i/ili su zapušteni stoga se potiču ulaganja koja će doprinijeti aktivaciji I revitalizaciji ovakvih prostora
21 OPĆINA BEBRINA  , 18. POPIS PRILOGA Poštovani, u Prilogu 2 Kriteriji odabira u sektorima "Vatrogasni domovi", "Tržnice" i "Društveni domovi" najveći broj bodova "20" daje se za naselja od 1.001 do 5.000 stanovnika, a "15" bodova za naselja do 1.000 stanovnika. Smatramo da ovakav raspored bodova ne doprinosi u potpunosti razvoju ruralnog područja te se jedinice lokalne samouprave ruralnih područja koje imaju sva naselja manja od 1000 stanovnika direktno stavljaju u diskriminirajući položaj. Naime, pojedine jedinice lokalne samouprave imaju više naselja, a niti jedno naselje pojedinačno nema više od 1000 stanovnika, iako je ukupan broj stanovnika JLS veći. Predlažemo da ovaj kriterij bodovanja prema broju stanovnika po naselju uskladite na način da sve JLS manje od 5000 stanovnika imaju isti broj bodova ili da JLS koje nemaju niti jedno naselje na svom području veće od 1000 stanovnika dobiju isti broj bodova kao i naselja od 1.001-5.000 stanovnika na kojima se provodi ulaganje kako bi izbjegli diskriminiranje pojedinih JLS koje nemaju niti jedno pojedinačno naselje veće od 1.000 stanovnika. S poštovanjem, OPĆINA BEBRINA Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru. Prema Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. jedan od uvjeta prihvatljivosti jest taj da su prihvatljiva ulaganja u naselja do 5.000 stanovnika, čime se ne uvjetuje ukupan broj stanovnika jedinice lokalne samouprave, niti se isti uzima u obzir prilikom dodjele bodova prema Prilogu 2 Natječaja. Prema navedenom kriteriju odabira, veći broj bodova dodjeljuje se za ulaganja u naseljima s većim brojem stanovnika, odnosno od 1.001 do 5.000 stanovnika budući da je u naseljima s više od 1.000 stanovnika stanovnika utvrđena i veća potreba za ulaganjima. Bodovna razlika unutar kategorija navedenog kriterija nije značajna.
22 OPĆINA BEBRINA   Poštovani, u Prilogu 2 Kriteriji odabira u sektorima "Vatrogasni domovi", "Tržnice" i "Društveni domovi" najveći broj bodova "20" daje se za naselja od 1.001 do 5.000 stanovnika, a "15" bodova za naselja do 1.000 stanovnika. Smatramo da ovakav raspored bodova ne doprinosi u potpunosti razvoju ruralnog područja te se jedinice lokalne samouprave ruralnih područja koje imaju sva naselja manja od 1000 stanovnika direktno stavljaju u diskriminirajući položaj. Naime, pojedine jedinice lokalne samouprave imaju više naselja, a niti jedno naselje pojedinačno nema više od 1000 stanovnika, iako je ukupan broj stanovnika JLS veći. Predlažemo da ovaj kriterij bodovanja prema broju stanovnika po naselju uskladite na način da sve JLS manje od 5000 stanovnika imaju isti broj bodova ili da JLS koje nemaju niti jedno naselje na svom području veće od 1000 stanovnika dobiju isti broj bodova kao i naselja od 1.001-5.000 stanovnika na kojima se provodi ulaganje kako bi izbjegli diskriminiranje pojedinih JLS koje nemaju niti jedno pojedinačno naselje veće od 1.000 stanovnika. S poštovanjem, OPĆINA BEBRINA Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru. Prema Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. jedan od uvjeta prihvatljivosti jest taj da su prihvatljiva ulaganja u naselja do 5.000 stanovnika, čime se ne uvjetuje ukupan broj stanovnika jedinice lokalne samouprave, niti se isti uzima u obzir prilikom dodjele bodova prema Prilogu 2 Natječaja. Prema navedenom kriteriju odabira, veći broj bodova dodjeljuje se za ulaganja u naseljima s većim brojem stanovnika, odnosno od 1.001 do 5.000 stanovnika budući da je u naseljima s više od 1.000 stanovnika stanovnika utvrđena i veća potreba za ulaganjima. Bodovna razlika unutar kategorija navedenog kriterija nije značajna.
23 OPĆINA BEDEKOVČINA   Poštovani, Općina Bedekovčina apelira da u natječaj uvrstite kao prihvatljive i ostale projekte navedene u članku 29. Pravilnika o provedbi mjere 7. »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Općina Bedekovčina je, kao i druge jedinice lokalne samouprave, kroz duže vremensko razdoblje pripremala te ima spremne projekte vrijedne nekoliko milijuna kuna sa ishođenim građevinskim dozvolama koji su prihvatljivi sukladno članku 29. Pravilnika, a nisu uvršteni u nacrt natječaja. Onemogućavanjem prijave i ostalih vrsta projekata navedenih u članku 29. Pravilnika onemogućit će se realizacija čitavog niza projekata koji bi imali korisne učinke ne samo za lokalnu, nego i za širu zajednicu, kao što su projekti izgradnje biciklističkih staza, rekreacijskih zona na jezerima i rijekama, pješačkih staza i slično, a čija realizacija bi ujedno doprinijela i jačanju turističkog potencijala jedinica lokalne samouprave diljem Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru. Ministarstvo poljoprivrede je svjesno potreba za ulaganjima u infrastrukturu koja izravno utječe na kvalitetu života u ruralnim područjima. Međutim, u prijelaznom razdoblju Republici Hrvatskoj su na raspolaganju ograničena sredstva za provedbu ulaganja u infrastrukturu. S obzirom na navedeno, na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1., a temeljem provedenih analiza potreba korisnika bilo je nužno definirati prioritetna ulaganja. Zbog velikog interesa zainteresirane javnosti Ministarstvo poljoprivrede uložilo znatne napore kako bi osiguralo dodatnu alokaciju za ulaganja u izgradnju sportskih građevina. Stoga će na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1. biti prihvatljiva ulaganja i u građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sportskih građevina u sektoru društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina. Također, napominjemo da su u prijelaznom razdoblju (2021. - 2022.) u okviru Mjere 19 omogućena dodatna sredstva za provedbu LAG natječaja. U Republici Hrvatskoj odabrana su ukupno 54 LAG-a koja obuhvaćaju 515 jedinica lokalne samouprave. Odabrani LAG-ovi raspisuju LAG natječaje po pojedinim mjerama (koja uključuje i tip operacije 7.4.1.) na koje se mogu prijaviti svi potencijalni korisnici s područja odabranog LAG-a. Upućujemo sve zainteresirane korisnike da svoje dodatne potrebe iskordiniraju s LAG -ovima u čijem obuhvatu se nalaze.
24 Općina Preko   Poštovani, Općina Preko dostavlja sljedeće komentare: 1. Molimo da se u uvjetima prihvatljivosti omoguće projekti izgradnje/rekonstrukcije društvenih domova/domova kulture koji se odnose na građevine koje su između ostalog namijenjene i pučkim otvorenim učilištima, knjižnicama, informativnim centrima i sl. jer su to sve prostori namijenjeni javnoj upotrebi i javno su dostupni te je moguće da se svi nalaze u istoj zgradi i dijele zajedničke prostorije. U manjim sredinama društveni domovi često služe za različite potrebe, koristi ih više korisnika i imaju različite javne namjene te molimo da se omogući financiranje društvenih domova koji obuhvaćaju prostorije za gore navedene namjene, odnosno da pod prihvatljive troškove uvrste i knjižnice, info centri, prostorije pučkih učilišta i slično, a koji se nalaze u sklopu zgrade društvenog doma. 2. Molimo da se u Ostale dokumente pored već učitanih priloga učitaju i svi ostali prilozi, naročito Prilog 10 koji se odnosi na Suglasnost predstavničkog tijela JLS. Skrećemo pozornost da navedenu Suglasnost nije moguće donijeti prije konstituiranja predstavničkih tijela nakon lokalnih izbora te molimo da se natječaj ne objavljuje prije nego se steknu uvjeti svih JLS-ova za donošenje odluka predstavničkih tijela. S poštovanjem, Općina Preko Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na vašem komentaru. 1. U prostorijama društvenih domova/ kulturnih centara je prihvatljivo da se povremeno odvijaju različite zabave/priredbe s plesom (koncerti, vjenčanja, priredbe kulturno-umjetničkih društava i sl.), sastanci (sastanci udruga i drugih pravnih tijela koje djeluju na navedenom području, godišnjice, proslave, politički skupovi), javne tribine, edukacije, sportski događaji,. povremene predstave, kinoprojekcije i slične kulturne manifestacije, te da se u takvim prostorijama nalazi kulturni sadržaj (knjige za čitanje, izložbena građa), ali nije prihvatljivo ulaganje u građevine koje su namijenjene za obavljanje pojedinačnih djelatnosti kao što su kino, kazalište, knjižnica, muzej, pučko otvoreno učilište i dr., a čije je osnivanje, način rada i ustrojstvo regulirano posebnim propisima. 2. Nemogućnost donošenja odluka predstavničkog tijela JLS dok se ne imenuju nova predstavnička tijela JLS nakon provedenih lokalnih izbora uzet će se u obzir prilikom raspisivanja Natječaja te će se razdoblje podnošenja prijava prilagoditi navedenoj situaciji.
25 OPĆINA TOVARNIK   Poštovani, Općina Tovarnik također apelira na izmjenu nacrta natječaja u vidu prihvatljivih sektora projekata tako da se ono proširi na mogućnost prijave projekata koji se odnose na sportsku/rekreacijsku infrastrukturu (sportska dvorana, biciklistička staza i sl.), što je u skladu s ciljem natječaja. Omogućavanjem takvih projekta uvelike bi se pridonijelo jedinicama lokalne samouprave koje nemaju adekvatne prostore za bavljenje sportom i rekreacijom, povećala kvaliteta života, uključenost djece, mladih i ostalih građana u organizirane oblike sportskih aktivnosti zbog čega bi se dodatno promovirao sport, podigla kvaliteta obrazovanja, te doprinijelo razvoju ruralnog područja kao i smanjenju depopulacije. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na vašem komentaru. Ministarstvo poljoprivrede je svjesno potreba za ulaganjima u infrastrukturu koja izravno utječe na kvalitetu života u ruralnim područjima. Međutim, u prijelaznom razdoblju Republici Hrvatskoj su na raspolaganju ograničena sredstva za provedbu ulaganja u infrastrukturu. S obzirom na navedeno, na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1., a temeljem provedenih analiza potreba korisnika bilo je nužno definirati prioritetna ulaganja. Razmotren je vaš prijedlog koji se odnosi na dodavanje sportskih građevina te je zbog velikog interesa zainteresirane javnosti Ministarstvo poljoprivrede uložilo znatne napore kako bi osiguralo dodatnu alokaciju za ulaganja u izgradnju sportskih građevina. Stoga će na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1. biti prihvatljiva ulaganja i u građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sportskih građevina u sektoru društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina. Također, napominjemo da su u prijelaznom razdoblju (2021. - 2022.) u okviru Mjere 19 omogućena dodatna sredstva za provedbu LAG natječaja. U Republici Hrvatskoj odabrana su ukupno 54 LAG-a koja obuhvaćaju 515 jedinica lokalne samouprave. Odabrani LAG-ovi raspisuju LAG natječaje po pojedinim mjerama (koja uključuje i tip operacije 7.4.1.) na koje se mogu prijaviti svi potencijalni korisnici s područja odabranog LAG-a. Upućujemo sve zainteresirane korisnike da svoje dodatne potrebe iskordiniraju s LAG -ovima čijem obuhvatu se nalaze.
26 OPĆINA VIŠKOVO   PRILOG 1 Točka 17. i 18. Molimo pojašnjenje, da li iz navedenog proizlazi da je prihvatljiva za prijavu i postojeća zgrada u čijem se jednom dijelu nalazi u zakupu poslovni prostor u kojem se obavlja zdravstvena skrb, ukoliko navedeni poslovni prostor nije predmet rekonstrukcije, odnosno čije uređenje nije predviđeno. Društveni domovi u manjim JLS-ima obuhvaćaju niz različitih aspekata društvenog života te su često određeni prostori u zakupu i sl. Smatramo da svakako navedeno ne bi trebalo utjecati na prihvatljivost projekta. Točka 21. Smatramo da bi ovu odredbu trebalo uskladiti sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17) koji je donio novine kod izrade akata strateškog planiranja te predvidio izradu srednjoročnih planova razvoja po novoj metodologiji – Planove razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave koji zamjenjuju dosadašnje županijske razvojne strategije, a jedinice lokalne samouprave se oslanjaju na ciljeve navedene u tim planovima. Također, dobili smo i dopis od nadležnog Ministarstva koje nas je uputilo da prema odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) (Zakon) jedinice lokalne samouprave (JLS) nemaju obvezu izrade planova razvoja. Navedeno proizlazi iz odredbi članka 25. stavak 2. Zakona koje propisuju da „Plan razvoja izrađuju jedinice lokalne samouprave čije su prirodne ili društveno-gospodarske karakteristike dovoljno specifične te ne mogu usmjeravati razvoj temeljem srednjoročnih akata planiranja izrađenih na razini jedinice područne (regionalne) samouprave ili druge veće teritorijalne cjeline“. Prema njihovom tumačenju, ne postoji potreba za produljenjem roka važenja postojećih akata strateškog planiranja lokalne razine nakon njihovog isteka, osim u slučaju onih JLS- ova čije specifične karakteristike priječe usmjeravanje njihovog razvoja temeljem srednjoročnih akata planiranja izrađenih na razini jedinice područne (regionalne) samouprave ili druge veće teritorijalne cjeline. Slijedom navedenog, mišljenja smo da se JLS u prijavi ne bi trebale pozivati na svoj strateški dokument ukoliko on više nije važeći nego bi ovaj uvjet prihvatljivosti trebalo uskladiti sa Zakonom i omogućiti pozivanje na srednjoročne akte planiranja izrađenih na razini jedinice područne (regionalne) samouprave. PRILOG 4a Prilogom 4a propisano je da je obvezno dostaviti prilikom podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu i: - Suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave koja mora sadržavati ''Opis projekta'' izrađen u skladu s Prilog 10. Natječaja Obzirom da je još uvijek u tijeku provedba izbora na lokalnoj razini te da je za konstituiranje općinskih i gradskih predstavničkih tijela te održavanje prvih sjednica potrebno određeno vrijeme koje može i duže potrajati, molimo da se prijave na Natječaj kada budu raspisane omoguće barem do kraja listopada 2021. godine. - Dokaz postojeće građevine. Ukoliko je JLS za predmetni objekt već ishodovala pravomoćnu građevinsku dozvolu smatramo da navedeno nije potrebno dostavljati te da bi u tom slučaju trebalo navedeno izuzeti iz obvezne dokumentacije. - Rješenje/Mišljenje o provedenom postupku/potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdano od središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša i prirode. Poziva se na Prilog 11, ali isti nije objavljen pa nije moguće vidjeti za koji zahvat je potrebno. Također, ukoliko je već ishođena građevinska dozvola, pitanje je da li je nužno dostavljati navedeno rješenje/mišljenje. Dokaz o podnesenom zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole upravnom tijelu nadležnom za upravne poslove graditeljstva, s prijamnim štambiljem od strane upravnog tijela (ako je postupak izdavanja građevinske dozvole još u tijeku) ili pravomoćna Građevinska dozvola izdana od strane upravnog tijela nadležnog za upravne poslove graditeljstva temeljem Zakona o gradnji (ako je građevinska dozvola već ishođena) Smatramo da bi se, obzirom na kratke rokove za pripremu te činjenicu da je Natječaj izmijenjen vezano za prihvatljive troškove u odnosu na prethodne Natječaje, trebalo izuzeti ovaj dokaz o podnesenom zahtjevu za građevinsku dozvolu kao obveznu dokumentaciju prilikom podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu te da se dostavlja samo glavni projekt. NATJEČAJ U tekstu Natječaja, točka 2.2. stavak (7), je navedeno „tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu za istu vrstu projekta unutar tipa operacije 7.4.1.“ Da li se navedeno misli na projekt iz istog sektora? Naime, smatramo da bi trebalo omogućiti ukoliko je još uvijek u tijeku provedba prethodno odobrenog zahtjeva za potporu za npr. dječji vrtić, da se omogući prijava na sektor društvenih domova/kulturnih centara. Prihvatljivi projekti (sektori) Smatramo da bi Natječajem trebalo omogućiti širi spektar prihvatljivih projekata, u prvom redu projekti vezani za uređenje javnih površina, dječjih i sportskih igrališta, rekreacijskih sadržaja. Prilog 2 - Kriteriji odabira Za Društvene domove/ kulturne centre definiran je i kriterij „stvaranje novih radnih mjesta“ te se za dva i više radnih mjesta dodjeljuje 10 bodova, a za jedno radno mjesto 5 bodova. U navedenom sektoru isto uključuje isključivo osobe koje su zaposlene na poslovima održavanja, zaštite i upravljanja građevinama koja su predmet zahtjeva za potporu. Također, jednim radnim mjestom smatra se jedna novo zaposlena osoba prema godišnjim satima rada (dakle, jedan zaposlenik na puno radno vrijeme ili više osoba čiji zbroj radnih sati na godišnjoj razini čini jednog zaposlenika). Obzirom na i ovako opterećene proračune JLS-a te da se za rekonstruirane objekte uglavnom mogu koristiti i postojeći ljudski resursi, smatramo da je ovaj kriterij prestrog te da bi bilo optimalno da se boduje 1 novi zaposlenik (ili više njih čiji zbroj radnih sati čini jednog zaposlenika) sa 10 bodova, odnosno na pola radnog vremena sa 5 bodova. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na vašem komentaru. 1. Projekt odnosno građevina je prihvatljiva ako su projektno-tehnička dokumentacija, troškovnici, specifikacije i ostala dokumentacija izrađeni na način da su neprihvatljivi troškovi jasno razdvojeni od prihvatljivih troškova za koje se traži potpora. U slučaju da se administrativnom kontrolom prihvatljivosti projekta i troškova isključi kao neprihvatljivo/neodobreno više od 50% iznosa ulaganja za koje korisnik traži potporu (bez općih troškova), projekt nije prihvatljiv te će zahtjev za potporu biti odbijen. Ako se projekt odnosi na rekonstrukciju/opremanje društvenog doma, a spomenuti poslovni prostor nije predmet rekonstrukcije, takav projekt bi bio prihvatljiv, ako su ispunjeni svi ostali uvjeti prihvatljivosti. 2. Prihvaća se prijedlog da se Natječajem omogući usklađivanje ulaganja sa Planom razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave. 3. Nemogućnost donošenja odluka predstavničkog tijela JLS dok se ne imenuju nova predstavnička tijela JLS nakon provedenih lokalnih izbora uzet će se u obzir prilikom raspisivanja Natječaja te će se razdoblje podnošenja prijava prilagoditi navedenom. 4. Ako je pri podnošenju zahtjeva za potporu građevinska dozvola već ishođena, potrebno je učitati pravomoćnu građevinsku dozvolu te nije potrebno dostaviti Dokaz postojeće građevine kako je i navedeno u pojašnjenju točke 6. Priloga 4a: Dokaz postojeće građevine nije potrebno dostaviti u slučaju da je korisnik već ishodio akt kojim se odobrava građenje te isti učitava u prvom dijelu zahtjeva za potporu. 5. Rješenje/Mišljenje o provedenom postupku/potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdano od središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša i prirode je korisnik obvezan dostaviti ovisno o vrsti i lokaciji ulaganja, kako će biti navedeno u Prilogu 11 (Uputa MINGOR) Natječaja, pod uvjetima i u slučajevima koji će biti navedeni u tom Prilogu odnosno u toj Uputi. 6. Dokaz o podnesenom zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole je potrebno učitati u slučaju: -ulaganja u građenje (izgradnja nove/rekonstrukcija postojeće građevine), za koje je sukladno važećem Zakonu o gradnji potrebno ishoditi Građevinsku dozvolu -ulaganja u građenje (izgradnja nove/rekonstrukcija postojeće građevine) za koje sukladno važećem Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima nije potrebno ishoditi Građevinsku dozvolu. U slučaju da Građevinska dozvola nije ishođena, pored Glavnog projekta je potrebno dostaviti i Dokaz da je podnesen Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. 7. Korisnik na ovaj Natječaj može podnijeti zahtjev za potporu za vrstu projekta za koju nije odobren zahtjev za potporu na prethodnom natječaju (npr. na ovaj natječaj isti korisnik prijavljuje društveni dom/kulturni centar, a na prethodni je odobren dječji vrtić).Zahtjev za potporu za istu vrstu projekta korisnik može podinjeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu za istu vrstu projekta unutar tipa operacije 7.4.1 ili nakon odustajanja od prethodno odobrenog zahtjeva za potporu. Dodatni primjer: ako korisnik temeljem prvog ili drugog Natječaja 7.4.1 ima odobreni projekt dječjeg vrtića, za koji nije podnio konačni zahtjev za isplatu, a u trećem (ovom) natječaju prijavi novi projekt dječjeg vrtića, ovaj novi zahtjev za potporu će biti odbijen, ali ako u trećem natječaju prijavi projekt društvenog doma, zahtjev za potporu neće biti odbijen iz razloga što korisnik nije podnio konačni zahtjev za isplatu za projekt dječjeg vrtića iz prethodnog natječaja. 8. Ministarstvo poljoprivrede je svjesno potreba za ulaganjima u infrastrukturu koja izravno utječe na kvalitetu života u ruralnim područjima. Međutim, u prijelaznom razdoblju Republici Hrvatskoj su na raspolaganju ograničena sredstva za provedbu ulaganja u infrastrukturu. S obzirom na navedeno, na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1., a temeljem provedenih analiza potreba korisnika bilo je nužno definirati prioritetna ulaganja. Razmotren je vaš prijedlog koji se odnosi na dodavanje sportskih građevina te je zbog velikog interesa zainteresirane javnosti Ministarstvo poljoprivrede uložilo znatne napore kako bi osiguralo dodatnu alokaciju za ulaganja u izgradnju sportskih građevina. Stoga će na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1. biti prihvatljiva ulaganja i u građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sportskih građevina u sektoru društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina. Također, napominjemo da su u prijelaznom razdoblju (2021. - 2022.) u okviru Mjere 19 omogućena dodatna sredstva za provedbu LAG natječaja. U Republici Hrvatskoj odabrana su ukupno 54 LAG-a koja obuhvaćaju 515 jedinica lokalne samouprave. Odabrani LAG-ovi raspisuju LAG natječaje po pojedinim mjerama (koja uključuje i tip operacije 7.4.1.) na koje se mogu prijaviti svi potencijalni korisnici s područja odabranog LAG-a. Upućujemo sve zainteresirane korisnike da svoje dodatne potrebe iskordiniraju s LAG -ovima u čijem obuhvatu se nalaze. 9. Prema Programu ruralnog razvoja za razdoblje 2014. - 2020. u dijelu koji se odnosi na kriterije odabira, navedeno je da su prioritetna ulaganja koja generiraju nova radna mjesta te su u skladu s navedenim i definirani bodovi. Kriterij odabira ''stvaranje novih radnih mjesta'' nije uvjet prihvatljivosti (osim što ukupan broj bodova ne smije biti ispod praga prolaznosti), te ako se kroz projekt ne stvaraju nova radna mjesta, odnosno ako korisnik planira koristiti postojeće ljudske potencijale, korisnik neće ostvariti bodove na Kriteriju odabira ''stvaranje novih radnih mjesta''.
27 Općina Vladislavci  , 18. POPIS PRILOGA U Prilogu 1. Natječaja, u t.26 navedeno je slijedeće: „Aktivnosti vezane uz ulaganje ne smiju započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu, uključujući sklapanje ugovora s izvođačima/dobavljačima ili izvršenje narudžbe radova/robe od njih za prijavljena ulaganja, osim pripremnih aktivnosti (pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove navedene u Listi prihvatljivih troškova u Prilogu 3, stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti izuzev prijava o početku građenja koja podrazumijeva da su aktivnosti vezane uz ulaganja započete).“ Iz navedenog se zaključuje da se na Natječaj ne može prijaviti projekt u okviru kojeg su započete aktivnosti - započeta je gradnja ili je gradnja/opremanje (djelomično) izvršeno/a (u našem slučaju okvirno 15% iznosa projekta) a koji zadovoljava sve ostale uvjete i kriterije prihvatljivosti propisane Natječajem i koji bi svakako tijekom provedbe osigurao transparentnost svih aktivnosti i troškova posebice u segmentu razdvojenosti troškova i duplog financiranja? Napominjemo da se radi o maloj općini, koja raspolaže manjim novčanim sredstvima, gradnju provodi u nekoliko godina i da ovaj kriterij izaziva dvojbe i probleme ne samo nama već i drugim manjim općinama. Sukladno čl.14 Pravilnika o provedbi mjera programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/2019, 37/2020, 31/2021), neprihvatljivi troškovi su između ostalog „troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine“. Naše pravno shvaćanje ove odredbe Pravilnika (i drugih povezanih propisa) je slijedeće: - Ukupna vrijednost projekta – 6,5 milijuna kuna (100%) - Ukupno izvršeno – 1 milijun kuna (15%) - Zaključak: ukoliko je projekt sukladno svim stalim uvjetima i kriterijima prihvatljiv, 1 milijun kuna se oduzima kao neprihvatljiv trošak a % financiranja (ovisno o indeksu razvijenosti) se primjenjuje na ostatak vrijednosti. S obzirom da ni u Pravilniku, a ni samom Programu (gdje je ovakva situacija opisana kao rizik, a dio izvršenih aktivnosti kao neprihvatljiv trošak) i drugim dokumentima nismo pronašli pravnu osnovu za definirani kriterij broj 26., molimo očitovanje. Ujedno, predlažemo brisanje, izmjenu navedenog kriterija. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru. Provedba mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske se utvrđuje Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. ("Narodne novine" broj 91/19, 37/20 i 31/21) međutim, uvjeti prihvatljivosti propisuju se i detaljno razrađuju Natječajem za provedbu određenog tipa operacije. U točki 26. Priloga 1 Natječaja definirano je da aktivnosti vezane uz ulaganje ne smiju započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu, uključujući sklapanje ugovora s izvođačima/dobavljačima ili izvršenje narudžbe radova/robe od njih za prijavljena ulaganja, osim pripremnih aktivnosti (pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove navedene u Listi prihvatljivih troškova u Prilogu 3, stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti izuzev prijavu početka građenja koja podrazumijeva da su aktivnosti vezane uz ulaganja započete). U točki 58. istog Priloga definirano je da troškovi ne smiju nastati prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014., a u točki 59. istog Priloga definirano je da postupci nabave ne smiju biti pokrenuti prije podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu. Slijedom svega navedenog, ako je projekt započeo prije podnošenja zahtjeva za potporu (osim pripremnih aktivnosti), zahtjev se odbija.
28 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 18. POPIS PRILOGA PRILOG 3 Lista prihvatljivih troškova je predetaljna, predlažemo da bude kao i u prijašnjim natječajima jer ukoliko su projekti i troškovnici već pripremljeni i ne odgovaraju u potpunosti na taj način se opet ograničavaju i korisnici i potencijalni projekti, a posljedično se umanjuje mogući iznos potpore. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru. Prilog 3 (LPT) definira da sve što je projektnom dokumentacijom navedeno kao sastavni dio izgradnje ili rekonstrukcije i /ili opremanja građevina, a nije navedeno pod neprihvatljive troškove u Poglavlju 2 Natječaja, je prihvatljivo za financiranje.
29 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 18. POPIS PRILOGA PRILOG 1 - Točka 1. – nejasno je zašto su trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS prihvatljiv korisnik samo za projekte tržnica, jer u dosadašnjim natječajima nije bilo tako, a ne i za projekte društvenih domova/kulturnih centara? Navedenim uvjetima prihvatljivosti korisnika izravno se zakidaju mnogi potencijalni korisnici i dovode u pitanje njihovi već pripremljeni projekti. Predlažemo da se navedeno izmijeni i da trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS budu prihvatljiv korisnik i za projekte društvenih domova/kulturnih centara. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom prijedlogu. JLS može nakon realizacije projekta društvenog doma, isti prenijeti na upravljanje/održavanje trgovačkom društvu u većinskom vlasništvu JLS.
30 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL   U Indikativnom planu objave natječaja 2021. za I. kvartal je bio najavljen natječaj TOP 7.4.1. TRŽNICE i OSTALA DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA, a sada su u nacrtu natječaja prihvatljivi samo tržnice, društveni domovi/kulturni centri i vatrogasni domovi te su dodani dječji vrtići koji nisu niti bili u indikativnom planu, a za koje su već i bila objavljena prethodna dva natječaja. Predlažemo da se izmijeni natječaj na način da su prihvatljivi samo projekti iz sektora lokalne infrastrukture: 1. vatrogasni dom, 2. društveni dom/kulturni centar 3. planinarski dom i sklonište 4. turistički informativni centar 5. dječje igralište 6. sportske građevine 7. objekt za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo) 8. rekreacijske zone na rijekama i jezerima 9. biciklističke staze (koja nije sastavni dio ceste) 10. tematski put i park 11. javne zelene površine (park i slično) 12. pješačke staze (koja nije sastavni dio ceste) 13. pješačke zone 14. otvoreni odvodni kanal (koji nije sastavni dio ceste) 15. groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine) 16. tržnice 17. javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste) Upravo je jednostavna lokalna infrastruktura (prvenstveno pješačke i biciklističke staze, trgovi, sustav javnih bicikala, dječja igrališta, tematski i poučni parkovi, javne zelene površine, rekreacijske zone i slično) nužna za poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu. S obzirom na indikativan plan natječaja 2021. koji je objavljen krajem prošle godine, korisnici već imaju spremnu projektnu dokumentaciju za ostalu društvenu infrastrukturu, primjerice trgove, dječja igrališta, pješačke staze itd. koji ovim Nacrtom natječaja nisu prihvatljivi projekti. Predlažemo izmjenu na način da se isključe dječji vrtići, a uključe svi projekti iz sektora lokalne infrastrukture. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru. Ministarstvo poljoprivrede je svjesno potreba za ulaganjima u infrastrukturu koja izravno utječe na kvalitetu života u ruralnim područjima. Međutim, u prijelaznom razdoblju Republici Hrvatskoj su na raspolaganju ograničena sredstva za provedbu ulaganja u infrastrukturu. S obzirom na navedeno, na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1., a temeljem provedenih analiza potreba korisnika bilo je nužno definirati prioritetna ulaganja. Također, napominjemo da su u prijelaznom razdoblju (2021. - 2022.) u okviru Mjere 19 omogućena dodatna sredstva za provedbu LAG natječaja. U Republici Hrvatskoj odabrana su ukupno 54 LAG-a koja obuhvaćaju 515 jedinica lokalne samouprave. Odabrani LAG-ovi raspisuju LAG natječaje po pojedinim mjerama (koja uključuje i tip operacije 7.4.1.) na koje se mogu prijaviti svi potencijalni korisnici s područja odabranog LAG-a. Upućujemo sve zainteresirane korisnike da svoje dodatne potrebe iskordiniraju s LAG -ovima u čijem obuhvatu se nalaze.
31 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.4. Uvjeti prihvatljivosti troškova Nastavno na Prilog 2 Kriterij odabira, Opći kriterij 1.2. Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina ( prostorija ) koji su predmet ulaganja, smatramo da bi trebalo zamijeniti prioritete na način da grijanje na solarni sustav i/ili dizalice topline dobije 10 bodova a ulaganje u sustav za grijanje na drvnu biomasu dobije 5 bodova. Kriterij biomase ima manje koristan učinak na gospodarstvo jer se drvena sječka može dalje upotrijebiti za proizvodnju briketa i slično dok je za društvo prihvatljivije korištenje solara i dizalica toplina. Osim toga u vrtićima je vrlo opasno i neučinkovito imati na brizi peći za grijanje, održavanje, nabavu sirovine i trošak osoblja koji će se za to brinuti ( ekonomski isplativije i za okoliš prihvatljivije ). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru. S obzirom da Republika Hrvatska raspolaže s velikim šumskim površinama te da u šumarstvu i drvnoj industriji nastaje velika količina drvne biomase, opravdano je imati prednost za drvnu biomasu kod bodovanja navedenog kriterija odabira.
32 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.4. Uvjeti prihvatljivosti troškova Nastavno na Prilog 2 Kriterija odabira ne možemo prihvatiti činjenicu da je stvaranje novih radnih mjesta u sektoru tržnica, društvenih i vatrogasnih domova vrednovan isto kao i u sektoru dječjih vrtića. Smatramo da nova zapošljavanja u nabrojena prva tri sektora nisu relevantan i razuman kriterij već samo buduće opterećenje za općinske proračune jer takva radna mjesta se mogu popuniti boljom organizacijom i reorganizacijom poslovanja u općini. Smatramo da ste trebali dodijeliti 5 bodova za zadržavanje zaposlenika u prijavitelju a dodijeliti 10 bodova za jedno novo otvoreno radno mjesto kod prijavitelja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru. Kriteriji odabira definirani su za svaki sektor zasebno i međusobno nisu usporedivi. Prema Programu ruralnog razvoja za razdoblje 2014. - 2020. u dijelu koji se odnosi na kriterije odabira, navedeno je da su prioritetna ulaganja koja generiraju nova radna mjesta te su u skladu s navedenim i definirani bodovi.
33 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.4. Uvjeti prihvatljivosti troškova Poštovani, što ulazi u najvišu vrijednost projekta. Da li stvarni troškovi za izvođenje i opremanje uključujući i opće troškove bez obzira na izvore financiranja ili će najviša visina projekta biti ono što mi prijavimo na natječaj. Naime imamo slučaj da su korisniku odobrena sredstva cca 1mil HRK za početak radova za izgradnju vrtića. Ukupan iznos troškova za izgradnju i opremanje uključujući i opće troškove sa PDV-om iznosi cca 10.000.000,00 HRH. Možemo li razliku radova prijaviti na ovaj natječaj i priložiti dva projektantska troškovnika jedan ( za početak radova ) koji će biti financiran iz drugih izvora i drugi koji će se financirati kroz ovaj natječaj ( gdje ukupna vrijednost nije veća od 1.250.000,00 eura ). Ili takav projekt nije prihvatljiv Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru. Projekt je skup aktivnosti koje predstavljaju cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoje se od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova te pripada određenom tipu operacije. Fazno građenje je prihvatljivo samo ako su prilikom podnošenja zahtjeva za potporu prijavljene sve faze projekta te ako sve faze kumulativno ispunjavaju uvjete iz Natječaja, kako je navedeno u točki 28. Priloga 1 (Uvjeti prihvatljivosti projekta) Natječaja. Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnik navodi sve prihvatljive i neprihvatljive troškove projekta neovisno o eventualnom sufinanciranju istog projekta ili istih prihvatljivih troškova iz drugog nacionalnog izvora. Ako su korisniku dodijeljena sredstva iz drugog izvora i korisnik želi te troškove navesti kao neprihvatljive troškove (to jest ne želi ih prikazati kao prihvatljive, iako su u naravi prihvatljivi), korisnik to može tako prikazati, ali su ti troškovi i dalje sastavni dio jedinstvenog projekta u ukupnom iznosu prema svim projektantskim troškovnicima i ostalim troškovima projekta.
34 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Poštovani, pridružujemo se ostalima i podvlačimo da mnoge JLS - i imaju spremnu dokumentaciju za izgradnju i opremanje sportskih građevina koje su u općem interesu zajednice ne samo radi korištenja slobodnog vremena mladih u ruralnim sredinama nego i za održavanje fizičke aktivnosti i zdravlja i mladih i starije populacije. Ovo je sigurno prioritet u odnosu na tržnice koje predlažete ovim natječajem. Izgradnja sportskih sadržaja je najbitnija stavka u poboljšanju sadržaja slobodnog i aktivnog korištenja vremena koji se može pružiti u ruralnim sredinama. Isto tako je i mogućnost za održavanje različitih sportskih manifestacija gdje bi i oni iz gradskih sredina mogli dolaziti i koristiti aktivan odmor u ruralnim sredinama a ne obrnuto. Prihvaćen Zahvaljujemo na vašem komentaru. Ministarstvo poljoprivrede je svjesno potreba za ulaganjima u infrastrukturu koja izravno utječe na kvalitetu života u ruralnim područjima. Međutim, u prijelaznom razdoblju Republici Hrvatskoj su na raspolaganju ograničena sredstva za provedbu ulaganja u infrastrukturu. S obzirom na navedeno, na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1., a temeljem provedenih analiza potreba korisnika bilo je nužno definirati prioritetna ulaganja. Razmotren je vaš prijedlog koji se odnosi na dodavanje sportskih građevina te je zbog velikog interesa zainteresirane javnosti Ministarstvo poljoprivrede uložilo znatne napore kako bi osiguralo dodatnu alokaciju za ulaganja u izgradnju sportskih građevina. Stoga će na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1. biti prihvatljiva ulaganja i u građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sportskih građevina u sektoru društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina Također, napominjemo da je u prijelaznom razdoblju (2021. - 2022.) u okviru mjere LEADER omogućena dodatna alokacija za provedbu LAG natječaja. U Republici Hrvatskoj odabrana su ukupno 54 LAG-a koja obuhvaćaju 515 jedinica lokalne samouprave. Odabrani LAG-ovi raspisuju LAG natječaje po pojedinim mjerama (koja uključuje i tip operacije 7.4.1.) na koje se mogu prijaviti svi potencijalni korisnici s područja odabranog LAG-a. Prema tome, upućujemo sve zainteresirane korisnike da svoje dodatne potrebe iskordiniraju i s LAG -om u čijem obuhvatu se nalaze.
35 Zadarska županija  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Zakonom o zaštiti životinja , člankom 61. ,određeno je da jedinice (regionalne) područne samouprave imaju obvezu osnovati sklonište za životinje ako ni jedna jedinica lokalne samouprave ili neka druga fizička i pravna osoba ne osnuje sklonište na području jedinice područne (regionalne) samouprave. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje određuje prilično stroge uvjete izgradnje skloništa što izgradnju čini skupom, a s druge strane Zakonom nisu definirani izvori financiranja. Predlažemo da se kao prihvatljivi korisnici za projekte skloništa za životinje dodaju jedinice regionalne samouprave , a da se u prihvatljive projekte dodaju Skloništa za životinje .Ukoliko je moguće bilo bi dobro povećati ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore po natječaju za 50 mil. kn kako se ne bi umanjivao iznos za postojeće projekte prihvatljive po natječaju za ovu podmjeru. Primljeno na znanje Ministarstvo poljoprivrede je u financijskom razdoblju 2014. -2020. prepoznalo potrebu za dodatnim ulaganjem u mjeru 7 “Temeljene usluge I obnova sela u ruralnim područjima”, te je kroz ukupno 7 objavljenih natječaja ugovorilo znatno veći iznos od Programom planiranih sredstava. Također, Ministarstvo poljoprivrede je uložilo znatan angažman kako bi se u prijelaznom razdoblju osigurala sredstva za provedbu Programa ruralnog razvoja, svjesni potreba za ulaganjima u infrastrukturu koja izravno utječe na kvalitetu života u ruralnim područjima. Međutim, u prijelaznom razdoblju Republici Hrvatskoj su na raspolaganju ograničena sredstva za provedbu ulaganja u infrastrukturu. S obzirom na navedeno, na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1., a temeljem provedenih analiza potreba korisnika bilo je nužno definirati prioritetna ulaganja. Ministarstvo poljoprivrede je svjesno problematike s kojima se susreću jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne samouprave) po pitanju osnivanja skloništa za životinje, stoga se ovom prilikom zahvaljujemo na vašem prijedlogu koji ćemo razmotriti u smislu mogućnosti dodavanja navedenog ulaganja unutar Programa ruralnog razvoja. Prema trenutnoj verziji Programa ruralnog razvoja nisu predviđena ulaganja u skloništa za životinje, a jedinice područne (regionalne) samouprave nisu prihvatljivi korisnici u Mjeri 7 odnosno u tipu operacije 7.4.1.
36 Zagorska razvojna agencija  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Kod stavke prihvatljivi projekti predlažemo dodavanje sektora sporta te građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i opremanje sportskih građevina, biciklističkih staza i ostale sportsko-rekreativne infrastrukture budući da su županija i jedinice lokalne samouprave posljednjih godina ulagali u projektiranje sportskih dvorana i biciklističkih staza te navedeni projekti imaju ishođene građevinske dozvole upravo kako bi se mogli javiti na sljedeći natječaj. Kako se realizacija tih projekata ne bi ponovno dodatno odgodila predlažemo preraspodijeliti raspoloživa sredstva potpore te uvrstiti i sektor sporta u ovaj natječaj. Prihvaćen Zahvaljujemo na vašem komentaru. Ministarstvo poljoprivrede je svjesno potreba za ulaganjima u infrastrukturu koja izravno utječe na kvalitetu života u ruralnim područjima. Međutim, u prijelaznom razdoblju Republici Hrvatskoj su na raspolaganju ograničena sredstva za provedbu ulaganja u infrastrukturu. S obzirom na navedeno, na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1., a temeljem provedenih analiza potreba korisnika bilo je nužno definirati prioritetna ulaganja. Razmotren je vaš prijedlog koji se odnosi na dodavanje sportskih građevina te je zbog velikog interesa zainteresirane javnosti Ministarstvo poljoprivrede uložilo znatne napore kako bi osiguralo dodatnu alokaciju za ulaganja u izgradnju sportskih građevina. Stoga će na 3. Natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1. biti prihvatljiva ulaganja i u građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sportskih građevina u sektoru društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina Također, napominjemo da su u prijelaznom razdoblju (2021. - 2022.) u okviru Mjere 19 omogućena dodatna sredstva za provedbu LAG natječaja. U Republici Hrvatskoj odabrana su ukupno 54 LAG-a koja obuhvaćaju 515 jedinica lokalne samouprave. Odabrani LAG-ovi raspisuju LAG natječaje po pojedinim mjerama (koja uključuje i tip operacije 7.4.1.) na koje se mogu prijaviti svi potencijalni korisnici s područja odabranog LAG-a. Upućujemo sve zainteresirane korisnike da svoje dodatne potrebe iskordiniraju s LAG -ovima u čijem obuhvatu se nalaze.
37 Zagorska razvojna agencija 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.4. Uvjeti prihvatljivosti troškova Poštovani, Iz Priloga 3 - Lista prihvatljivih troškova nije sasvim jasno da li stavka 1.2.9. Troškovi građenja društvenih domova/kulturnih centara - vanjski prostori uključuje i vanjsku urbanu /parkovnu opremu (klupe, rasvjetna tijela, koševe za smeće) i izgradnju nadstrešnice za potrebe provedbe kulturnih aktivnosti na otvorenom te predlažemo da se navedeno doda u opis stavke budući da i vanjski prostor kulturnog centra/društvenog doma također čini cjelinu i osigurava poboljšanje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, posebice vezano uz provedbu kulturnih aktivnosti. Također, nije jasno iz opisa da li stavka 2.1.5 - Oprema za uredske prostorije za rad udruga uključuje i nabavu računalne opreme (PC, laptop, monitori, tipkovnica, VR oprema..) pa predlažemo i navedeno dodati. Nadalje, u stavci 2.3 Troškovi opremanje dječjeg vrtića, 2.3.6. Oprema dječjih igrališta u sklopu dječjeg vrtića predlažemo detaljnije opisati da li će biti prihvatljivi i radovi s obzirom da je opremu potrebno ugraditi odnosno potrebni su i određeni građevinski radovi na pripremi i izvedbi dječjih igrališta koji bi svakako trebali biti prihvatljivi u okviru projekta. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na vašem komentaru. U sektoru društvenih domova/kulturnih centara pod točkom 1.2.9. navedeno je da su prihvatljivi troškovi uređenja okoliša i opreme koja je sastavi dio vanjskih prostora. Navedeno obuhvaća nabavu i ugradnje urbane opreme, klupa, koševa za smeće kao i ostale opreme koja je sastavni dio vanjskog prostora i standardno se navodi u sklopu projektno-tehničke dokumentacije i troškovnika vanjskog uređenja/uređenja okoliša. Pod prihvatljivim troškovima vezanim uz opremu za uredske prostorije smatra se i računalna oprema. U Listi prihvatljivih troškova koji se odnose na 1. dio - Građenje (gradnja i rekonstrukcija) u dijelu 1.3 koji se odnosi na sektor dječjih vrtića pod točkom 1.3.6. navedena su dječja igrališta te su navedeni prihvatljivi troškovi vezani uz pripadajuće otvorene prostore, a koji se, između ostalog, odnose i na ugradnju opreme. Prema tome fiksne sprave, igrala i sl. oprema dječjih igrališta je prihvatljiva pod točkom 1.3.6. Liste prihvatljivih troškova.