Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o civilnim strelištima i drugim mjestima određenim za vježbe gađanja te prostorima za ispitivanje oružja i streljiva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Plivelić PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA Čl. 7. st. 2., čl. 13. st. 6., čl. 20. st. 1., čl. 21. st. 2., čl. 24. st. 2. navode slijedeće; ”..., a što se dokazuje odgovarajućim dokumentom... ili izjavom druge ovlaštene osobe za područje gradnje da su izvedenim radovima osigurane sve potrebne mjere sigurnosti.” Ovlaštene osobe za područje gradnje uglavnom nemaju potrebna znanja iz područja balistike, a ista su potrebna da bi se "nešto proglasilo sigurnim”. Kod izgradnje strelišta bilo kojeg tipa potrebno je biti upućen u balističku otpornost materijala, važeće standarde ispitivanja, vanjsku balistiku, rukovanje vatrenim oružjem itd. Predlažem da se u kategoriju osoba (pravnih i fizičkih) koje mogu procjenjivati rečenu problematiku uvrste i "ovlaštene stručne osobe za područja balistike i vatrenog oružja”. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što bi se predloženom odredbom pogodovalo pojedincima na štetu pravnih osoba i obrtnika koji imaju odobreno civilno strelište ili koji žele graditi nova civilna strelišta, jer bi im propisivanjem predložene odredbe nametnuli dodatne troškove što smatramo neopravdanim.
2 Ivan Plivelić PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA "Gađanje na strelištu... izvodi se samo unutar streljačke staze, kojih na strelištu može biti više." "Svaka streljačka staza mora biti zaštićena zidom iza mete... i bočnim zidovima..." Ovakva formulacija može izazvati zabunu tj. da svaka pojedinačna streljačka staza treba biti odvojena zidom od ostalih. Da bi se spriječilo pogrešno tumačenje prethodno citiranog predlažem da se tekst izmjeni na način da "na svakoj streljačkoj stazi može biti više streljačkih mjesta". Nije prihvaćen Predloženo se ne prihvaća iz razloga što je isto propisano člancima 12. stavak 2., 26. stavak 2. i 23. stavak 1.
3 Robert Kralj PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, I. TEMELJNE ODREDBE Ne mogućnost vježbanja gađanja za sve imaoce i korisnike vatrenog oružja, poglavito zbog nedostatka mjesta na kojima je to moguće obavljati, kao posljedicu ima smanjenje sigurnosti uporabe istog. Počevši od sportskih strijelaca, rekreativaca, lovaca pa do osoba koje u svom radu nose oružje, drastično je pala vještina a time i sigurnost uporabe oružja. Uz rijetke izuzetke koji su i dalje u mogućnosti obavljati bolje ili lošije treninge, vježbe i provjere oružja, velika većina to ne može jer nema mjesta za sigurnu legalnu uporabu. Dakle, restriktivniji uvjeti koji ne potiču održivi razvoj strelišta i drugih mjesta za vježbe gađanja, kao posljedicu će imati permanentno degradiranje prije navedenih aspekata sigurnosti. Pri pisanju pravilnika očito nije uzeto u obzir da je streljaštvo živo i da se razvija i mijenja. Ne mogu se oteti dojmu da je pravilnik usmjeren na samo neke discipline, naj razvijenije do sada te se na taj način ne omogućava razvoj mladih i ne razvijenih disciplina. Da bi se izbjegla ta pomalo diskriminirajuća situacija, bilo bi poželjno predvidjeti razvoj. Dalekometno gađanje je nemoguće po ovim predloženim odredbama. Pretpostavka je da će pravilnik biti na snazi mnogo godina i da se neće mijenjati često pa bi bilo uputno napraviti ga potpunijeg i prihvatljivog za sve aspekte vježbanja gađanja vatrenim oružjem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
4 Kristian Družeta PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 1. Prije svega HVALA što ste konačno odlučili ispuniti svoju zakonsku obvezu iz 2017. godine kada je donesen Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17) u kojem je u čl.78 st.12 propisano da će ministar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo, pravilnikom propisati prostorne, tehničke i sigurnosne zahtjeve koje moraju zadovoljiti civilna strelišta i druga mjesta određena za vježbe gađanja. U tom istom zakonu je u čl. 96 propisano da će nadležni ministri U ROKU OD GODINU DANA od stupanja na snagu odredbi Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17) donijeti Pravilnik o civilnim strelištima i drugim mjestima za vježbe gađanja. Ovim pravilnikom će te svakako pomoći svim osobama koje posjeduju oružne listove za vatreno oružje te im omogućiti da izvršavaju svoju zakonsku obvezu i pravo koja proizlazi iz Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (NN 94/18, 42/20). Možda i ponovno oživljavanje streljačkog sporta u onim županijama gdje su streljane u potpunosti nestale. Izmjene i dopune Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17) koje su konačno nakon 4 godine omogućile donošenje ovoga pravilnika pored ostalog imaju za cilj omogućavanje treninga i natjecanja u streljačkim sportovima i disciplinama koji nisu trenutno olimpijski ali su sportovi u razvoju i za koje postoji značajan interes strijelca sportaša i rekreativaca. Isto tako odredbe ovoga pravilnika mogu poboljšati i doprinijeti praktičnoj primjeni vatrenog oružja kroz vježbe gađanja za osobe koje isto posjeduju radi osobne sigurnosti, odnosno samoobrane, a što trenutno nije moguće zbog odredbi koje propisuje zastarjeli pravilnik i koji se još uvijek primjenjuje. Ovaj pravilnik bi trebao omogućiti i olakšati organizaciju takvih civilnih strelišta i drugih mjesta za vježbe gađanja. Odredbama koje propisuje ovaj pravilnik to nije u potpunosti tako, a određeni rokovi propisani samim zakonom su ograničavajući u odnosu na druga mjesta za vježbe gađanja, posebice ako će takvi prostori zahtijevati investicije i radove za dostizanja normi koje propisuje ovaj pravilnik. Ovo se posebice odnosi na materijale, načine izvedbe, visine i dužine zaštitnih prednjih i bočnih zidova, kao i drugih uvjeta vezanih uz same podloge. Uzevši u obzir cilj izmjena i dopuna zakona kao i ovog pravilnika mislim da odredbe istoga trebaju biti manje zahtjevne u odnosu na predloženu propisanu zaštitu, a veću odgovornost treba delegirati na odgovorne osobe na strelištu i drugim mjestima za vježbe gađanja. U konačnici postavlja se pitanje zašto su imatelji oružnog lista sa osnove sporta i osobne sigurnosti diskriminirani u odnosu na druge osobe koje područje streljaštva koje obuhvaća osposobljavanje, provedbu utvrđivanja preciznosti, provjeru sposobnosti gađanja oružjem, natjecanja u gađanju letećih meta, mirnih meta i gađanju pomične mete, isto uređuju pravilnikom nacionalnog saveza, a ne podzakonskim aktom kao što je ovaj u prijedlogu? U tom pravilniku nacionalnog saveza propisano je: "Na strelištu moraju biti poduzete mjere sigurnosti na način da su otvorena strelišta zaštićena ogradom ili trakama upozorenja, a na vidljivim mjestima moraju biti postavljene table s upozorenjima s natpisom: POZOR STRELIŠTE – ZABRANJEN PROLAZ. U krugu strelišta odnosno na strelištu na vidljivom mjestu mora biti postavljena tabla na kojoj su ispisana pravila za održavanje reda na strelištu. Isto tako definirano je da: "Uz strelište mora biti iza linije meta zaštitni nasip, nagnut prema mjestima gađanja. Nasip mora biti napravljen od vlažne i nabijene zemlje, učvršćen travom ili niskim grmljem. Umjesto nasipa može postojati odgovarajući prirodni zaklon koji odgovara sigurnosnim propisima. Preporučljivo je da područje vatre bude i bočno zaštićeno nasipima ili zaslonima u kojima moraju biti otvori za lagano kruženje zraka." To je skoro sve o regulaciji strelišta. Razlike u uvjetima su očito značajno drugačije u odnosu što propisuje ovaj pravilnik za druge kategorije imatelja oružanih listova za vatreno oružje po drugim osnovama. Sve puno jednostavnije uređeno i sam pravilnik nije podzakonski akt kao ovaj predloženi koji je u javnoj raspravi. Jasno je da to proizlazi iz odredbi različitih zakona ali pitanje je zašto postoji takva diskriminacija? Pored toga potrebnu razinu sigurnosti i zaštite treba osigurati adekvatnim programima edukacije osoba koje posjeduju vatreno oružje, a ne restriktivnim i prereguliranim prostornim, tehničkim i sigurnosnim uvjetima na streljanama i drugim mjestima za vježbe gađanja. Ti uvjeti neće osigurati da imatelji vatrenog oružja poštuju osnovna pravila sigurnosti i da ne dođe do nesretnih događaja. Uzevši u obzira da na dan 26.04.2021. godine u Republici Hrvatskoj imamo registrirano 269 816 komada vatrenog oružja, od čega 185 710 komada dugog vatrenog oružja i 84 106 komada kratkog vatrenog oružja, iznimno je važno omogućiti takvim osobama da mogu isto koristiti na siguran način i da im takva mjesta budu dostupna. Trenutni propisi iz područja civilnih strelišta postavljaju takve kriterije da su strelišta nestala, da ljudi gađaju tamo gdje ne bi smjeli i da imamo sa jedne strane značajno liberalan pristup, a sa druge strane izrazito restriktivne prostorne, tehničke i sigurnosne uvjete za uspostavu civilnih strelišta i drugih mjesta za vježbe gađanja. Ovaj prijedlog pravilnika to donekle ispravlja ali još uvijek su prisutni neopravdano veliki zahtjevi koji u konačnici ne garantiraju sigurnost strijelaca niti drugih građana. Isto tako ostaje pitanje zašto jedna kategorija građana može slobodno sa nižom razinom regulacije upražnjavati svoje aktivnosti, dok je za druge dvije propisana ovako visoka regulacija? Na kraju iskoristiti ću priliku da ukažem da još uvijek, 4 (četiri) godine nakon donošenja Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, još uvijek nije donesen pravilnik iz čl.5 st.5 kojim se treba urediti stručni osposobljavanje za rukovanje vatrenim oružjem, a za koji je rok koji ste propisali tim zakonom prošao prije 3 godine. Posljedica toga je da se još uvijek primjenjuje Pravilnik o programu i načinu provedbe osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja (NN 130/2012) koji je donesen na temelju Zakona o oružju (NN 63/07, 146/08, 59/12, 70/17) koji nije na snazi od 31.10.2018., kada je na snagu stupio Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (NN 94/18, 42/20). Kao posljedicu toga imamo i nove stručne publikacije u izdanju Policijske akademije Ministarstva unutarnjih poslova koje sadržajno obrađuju pravilnik iz zakona koji više nije važeći jer je na snazi Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (NN 94/18, 42/20), a koji nije previdio takav pravilnik jer je isti predviđen čl.5 st.5 Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17). Umjesto da se donese novi pravilnik koji će sadržajno biti takav da podigne standarde obučenost na potrebnu razinu primjenom suvremenih metoda obučavanja i stvarno potrebnih vještina rukovanja i vještina gađanja vatrenim oružjem, mi još uvijek primjenjujemo pravilnik koji je u svim segmentima zastario i ne osigurava cilj zbog kojega je donesen, a to je pravilno i sigurno rukovanje vatrenim oružjem. Za sigurnost svih građana, zatim onih koji posjeduju vatreno oružje po bilo kojem osnovu, cjelovita i visoko zahtjevna edukacija u pravilnom i sigurnom rukovanju vatrenim oružjem je puno važnija od propisivanja prerigoroznih uvjeta koje infrastruktura sa aspekta prostornih, tehničkih i sigurnosnih uvjeta mora ispuniti. Znakovito je da niz novih zakona ostaje samo mrtvo slovo na papiru jer se provedbeni propisi ne donose u rokovima koje su ti novi zakoni propisali ili se uopće ne donose, kao u ovom zadnjem primjeru koji sam naveo vezano uz stručno osposobljavanje za rukovanje oružjem. Opet ću napomenuti da je prije navedeno stručno osposobljavanje puno važnije za sigurnost onih koji posjeduju oružje kao i drugih osoba u njihovom okruženju nego ovako rigorozno predložen pravilnik. Obrazloženje da se pravilnici više nevažećih zakona provode u onom dijelu koji nije u suprotnostima sa novim zakonima nije smisleno i dovodi u pitanje postojanje novih zakona za koje nisu doneseni novi provedbeni propisi koji zakon uvode u stvarni život. Ono što je dobro je da ste ipak nakon gotovo 3 godine od propisanog zakonskog roka odlučili na neki način provesti ono što je propisao Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. Nadajmo se da će to donekle pomoći ovoj kategoriji građana jer činjenica je da predloženi pravilnik ipak donosi određene pozitivne pomake. Ne dovoljno i onoliko koliko je potrebno ali donosi. Primljeno na znanje Uz navedeno je potrebno istaknuti kako predmetni Pravilnik nije bilo moguće donijeti iz razloga što je nakon donošenja Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružju (NN br. 70/17) utvrđeno kako pojedine odredbe, zbog novog propisa koji je u međuvremenu stupio na snagu a kojim je uređen način pisanja zakona i podzakonskih propisa, više nije moguće propisati pravilnikom pa je bilo potrebno donijeti novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružju (NN br. 141/20) kako bi se stvorili preduvjeti za propisivanje odredbi predmetnog Pravilnika. Vezano za propise koje donose nacionalni savezi napominjemo da isti ne smiju biti u suprotnosti sa zakonima koje donosi Hrvatski Sabor i podzakonskim aktima koji se donose na temelju zakona. Nadalje, napominjemo da je temeljm odredbi članka 5. u proceduri donošenja Pravilnik o stručnom osposobljavanju osoba za rad s eksplozivnim tvarima i rukovanje vatrenim oružje.
5 Marko Weiner PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 4. Članak 4. (1) Na strelištima i na drugim mjestima određenim za vježbe gađanja dozvoljeno je gađanje samo uz prisutnost odgovorne osobe ili odgovorne osobe za vođenje drugog mjesta određenog za vježbe gađanja (u daljnjem tekstu: odgovorna osoba), koja mora biti zdravstveno sposobna i stručno osposobljena za rukovanje vatrenim oružjem./ Vezano na odredbe ovog clanka: Predlazem tocno definirati zdravstvenu sposobnost, odnosno strucnu osposobljenost za rukovanje vatrenim oruzjem. Naime, postojeci zakon o Nabavi oruzja i posjedovanju oruzja gradjana NN 94/18, 42/20 , niti Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja NN 70/17, 1/20 41 ne predvidja nikakav poseban dokument ili osposobljavanje za obavljanje poslova za vodjenje strelista ili mjesta za vjezbe gadjanja. Odnosno, ne propisuje nikakav poseban lijecnicki pregled za obavljanje ovakvih poslova. U ovom obliku, ovaka clanak moze dovesti do nesporazuma u prakticom rjesavanju ovih poslova. Stoga predlazem: Da se zdravstvena sposobnost definira kao ista ona koja je potrebna za dobivanje oruznog lista (ili nabavne dozovle), i koja se dokazuje ili takvim pregledom, ili posjedovanjem oruznog lista. Strucna osposobljenost, da se definira kao: - posjedovanje oruznog lista (za sportsko oruzje, lovacko oruzje, ili za osobnu zastitu), te clanstvo u nekom od sportskih streljackih saveza (kojih ima vise), clanstvom u Hrvatskonm lovackom savezu, u trajanju ne manjem od 5 godina - iznimno, iskustvo u sluzbi ne manje od 5 godina, MUP ili MORH, odnosno u ostalim poslovima s oruzjem (vjestaci balistike, obrtnici puskari, trgovci specijaliziranih trgovina, treneri i instruktori streljastva, kolekcionari oruzja b i c kategorije kao i slicne struke) u trajanju ne manjem od 5 godina. - Te potvrda udruga, obrta da istu osobu imenuje voditeljem za vjezbe gadjanja, odnosno voditeljem strelista, odosnosno ako se ovo obavlja profesionalno, i ugovorom o poslovima za vodjenje strelista ili mjesta za vjezbe gadjanja. (znaci opcionalno, ili potvrda udruge, firme, obrta, ili ugovor koji moze biti profesionalan ili o volontiranju) Nije prihvaćen Stručno osposobljavanje i zdravstvena sposobnost za rad s eksplozivnim tvarima i rukovanje vatrenim oružjem propisani su člankom 5. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN br. 70/17 i 141/20).
6 Kristian Družeta PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 4. Potrebno je definirati čime se dokazuje zdravstvena sposobnost i stručna osposobljenost. Odnosno treba propisati da se zdravstvena sposobnost i stručna osposobljenost dokazuje posjedovanjem oružnog lista. Nije prihvaćen Stručno osposobljavanje i zdravstvena sposobnost za rad s eksplozivnim tvarima i rukovanje vatrenim oružjem propisani su člankom 5. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN br. 70/17 i 141/20).
7 Miodrag Novosel PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 4. Ovim prijedlogom Pravilnika nije uzeto u obzir da na civilnim strelištima gađanja mogu izvoditi i građani koji posjeduju valjanu dozvolu za korištenje oružja jer bi trebalo biti da su oni i osposobljeni za sigurno rukovanje i korištenje oružja. Najme, civilnim strelištima ne upravljaju samo streljački klubovi već postoje i Trgovačka društva koja imaju registrirano civilno strelište, a odgovorna osoba je Uprava društva - direktor, pa iz toga proizlazi da bi kod svakog korištenja civilnog strelišta Uprava kao odgovorna osoba trebala biti neposredno prisutna na strelištu, što je u praksi nemoguće. Trebalo bi omogućiti da svaki pojedinac koji posjeduje valjanu dozvolu za korištenje oružja uz određenu evidenciju i preuzimanje odgovornosti može koristiti civilno strelište. Ovim pravilnikom je takva mogućnost izostavljena, onemogućena, već se sve svodi da se civilno strelište može koristiti uglavnom kao član neke od streljačkih udruga. Primljeno na znanje Nastavno na navedeni komentar napominjemo da je člankom 79. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN br. 70/17 i 141/20) propisano tko i pod kojim uvjetima smije koristiti oružje na civilnim strelištima.
8 Srđan Nanut PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 5. Slažem se s ostalim komentarima, da u slučaju gradnje novog stambenog ili poslovnog objekta u blizini postojećeg strelišta, odgovornost za razinu buke u novoizgrađenom objektu snosi investitor/graditelj navedenog objekta. Nedostatak civilnih strelišta u našoj zemlji predstavlja veliki problem, kako za streljačke sportove tako i općenito za vještine sigurnog rukovanja oružjem tako da treba učiniti sve što je moguće da se smanji broj slučajeva da se strelišta zatvaraju zbog novoizgrađenih objekata u blizini streljane. Primljeno na znanje Vezano uz navedeno napominjemo da se odredbe vezane uz građnju drugih građevina i razinu buke u građevinama ne propisuju ovim Pravilnikom već propisima koji su u nadležnosti drugih državnih tijela kao što su ministarstvo nadležno za zdravstvo i ministarstvo nadležno za zdravstvo.
9 Marko Weiner PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 5. (2) Razina buke u najbližoj građevini izvan strelišta ili drugog mjesta određenog za vježbe gađanja mora biti u skladu s propisima kojima se uređuje područje zaštite od buke. Komentar, za doradu clanka: Radi osiguranja investicije u novoizgradjeno streliste, ili novoformirano mjesto za vjezbe gadjanja: Treba definirati tko je odgovoran za sprovedbu tehnickih mjera zastite od buke. Ukoliko se izgradjuje novo streliste, ili mjesto za vjezbe gadjanja, onda zastita od buke se izvodi po odgovornosti investitora ili graditelja strelista, u ondosu na buku u najblizem objektu. Medjutim, ukoliko se nakon gradnje streljane, ili mjesta za vjezbe gadjanja, sagradi novi (legalni) objekt u neposrednoj blizini, i pojavi se problem buke, u tom slucaju treba definirati da se investitor ili graditelj novo sagradjenog objekta uz streliste ili mjesto za vjezbe gadjanja, obavezuje ugraditi potrebnu zastitu (izolaciju) od buke, adekvatnim materijalima, duplim prozorima i slicno, kao uvjet za izdavanje uporabne dozvole. Ilegalne gradjevinske objekte, kao i objekte koji ne sluze stanovanje, garaze, stale, spremista za alat i slicno bi trebalo izuzeti iz primjene ovog clanka. U suprotnom, izgradnja samo jednog objekta u neposrednoj blizini streljane, ili mjesta za vjezbe gadjanja moze dovesti do zatvaranja strelista, odnosno mjesta za vjezbe gadjanja, a koji su kao sportski objekti od lokalnog drustvenog znacaja, vazni za sirenje streljackog sporta - jednog iz grupe OLIMPIJSKIH SPORTOVA. (dakle streliste ima istu drustvenu vaznost poput stadiona, sportskih dvorana, i slicno) U praksi je bilo primjera gdje su pojavljivali ovakvi slucajevi, te je streliste zatvarano, ili kasnije izgbilo dozvolu za koristenje oruzja velikog kalibra, ili bivalo potpuno zatvoreno, i slicno. (Zadar, Karlovac, itd) Dakle, ovim clankom ovakve situacije bi trebalo nastojati izbjegnuti. Iz dnevnih medija, primjer zatvaranja: https://www.vecernji.hr/vijesti/zabrana-streljani-na-jamadolu-nakon-tri-godine-prosvjeda-958487 Primljeno na znanje Vezano uz navedeno napominjemo da se odredbe vezane uz građnju drugih građevina kao i razinu buke u građevinama ne propisuju ovim Pravilnikom već propisima koji su u nadležnosti drugih državnih tijela kao što su ministarstvo nadležno za zdravstvo i ministarstvo nadležno za zdravstvo.
10 BORIS ERCEGOVIĆ PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 5. sve građevine izgrađene ili promjene učinjene na postojećim građevinama, nakon dobivanja odobrenja se trebaju izuzeti iz područja mjerenja buke , jednako tako se kao referentna vrijednost, uzima vrijednost dobivena na mjerenju koje je prethodilo dobivanju odobrenja a ne naknadna mjerenja kod kojih bi moglo doći do novih vrijednosti uslijed refleksije i multiplikacije zvuka zbog naknadno izgrađenih građevina ili građevinskih preinaka na postojećim objektima. Nije prihvaćen Vezano uz navedeno napominjemo da se odredbe vezane uz razinu buke u građevinama ne propisuju ovim Pravilnikom već propisom koji je u nadležnosti drugog državnog tijela odnosno ministarstva nadležnog za zdravstvo.
11 Robert Kralj PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 5. Mjerenje razine buke može postati problem ukoliko se naknadno izgrade objekti u blizini strelišta ili mjesta za vježbe gađanja a sve nakon prethodne registracije i dobivanja suglasnosti i uporabne dozvole… Novoizgrađeni objekti u blizini strelišta ne bi trebali biti obuhvaćeni mjerenjem buke tj. Oni bi trebali prihvatiti buku kao zatečeno stanje te ne bi utjecali na dozvole za rad streljane. Primljeno na znanje Vezano uz navedeno napominjemo da se odredbe vezane uz razinu buke u građevinama ne propisuju ovim Pravilnikom već propisom koji je u nadležnosti drugog državnog tijela odnosno ministarstva nadležnog za zdravstvo
12 Robert Kralj PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 5. (2) Razina buke u najbližoj građevini izvan strelišta ili drugog mjesta određenog za vježbe gađanja mora biti u skladu s propisima kojima se uređuje područje zaštite od buke a na dan ishodovanja odobrenja za uporabu strelišta (naknadna gradnja objekata u blizini strelišta ne utjeće na ograničenje buke). Nije prihvaćen Prijedlog se ne može prihvati jer se odredbe vezane uz razinu buke u građevinama ne propisuju ovim Pravilnikom već propisom koji je u nadležnosti drugog državnog tijela odnosno ministarstva nadležnog za zdravstvo.
13 BORIS ERCEGOVIĆ PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 7. navedene dimenzije -debljine zaštitnog zida iza mete su nedovoljne i u kraćem vremenu bi takvi zidovi bili uništeni a strelci ostali bez streljane...neophodno je u pravcu gađanja od tla do visine 1m iznad točke presjeka projecirane linije iz najnižeg dozvoljenog stava za gađanje sa zaštitnim elementom iza mete postaviti takvu prepreku koja omogućava dugotrajnu apsorpciju kinetičke energije i lako održavanje ...npr "gabion koševi " s kamenom ispunom min 50cm debljine za pištoljske streljane , a 100 cm za puščane streljane pri čemu prednja strana može biti zasuta zemljanim nasipom nagiba ne manjeg od 30stupnjeva.....ili drugim materijalima npr ,REGUPOL+HARDOX , uzdužno (čelom postavljeni segmenti (1/2 praga) želježničkih drvenih pragova .... referentni text ....US ARMY RANGE CONSTRUCTION AND DESIGN GUIDELINES, CANADIAN POLICE....... Nije prihvaćen Prijedlog se ne može prihvati iz razloga što je predmetnom odredbom propisana najmanja debljina zaštitnog zida što ne sprječava investitora ili vlasnika ili korisnika civilnog strelišta da te debljine budu puno veće. Ako je debljina zaštitnog zida i pola milimetra manja od propisane Ministarstvo unutarnjih poslova neće izdati odobrenje za vođenje civilnog strelišta. Također, ako dođe do smanjenja propisane deblljine zida na civilnom strelištu za koje je Ministarstvo unutarnjih poslova izdalo odobrenje za vođenje civilnog strelišta isto prestaje važiti zbog promjene uvjeta na temelju kojih je izdano.
14 Ivan Plivelić PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 7. Prilikom određivanja debljine prednjeg zaštitnog zida i bočnih zidova trebalo bi uzeti u obzir da pojedini kalibri kratkog vatrenog oružja imaju veću energiju od dobrog dijela kalibara dugog vatrenog oružja; npr. cal. .50AE ili .500 S&W. Primljeno na znanje Napominjemo da su riječima u članku 7. „koji će spriječiti prolazak zrna“ uzeti u obzir svi kalibri oružja.
15 Srđan Nanut PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 8. (1) Ako je zaštita strelišta iz članka 7. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika izgrađena kao zemljani nasip, isti mora biti izgrađen od nabijene zemlje ili od pijeska granulacije do 5 mm bez kamena, šljunka i sličnih materijala na površini. (2) Kosine zemljanog nasipa moraju biti obrađene te osigurane od erozije travnatim pokrovom. (3) Širina gornje plohe (krune) zemljanog ili pješčanog nasipa mora biti najmanje 50 cm, a nagib kosina do 1:2. Prihvaćen Prihvaćeno
16 Srđan Nanut PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 8. Molim vas da vratite mogućnost gradnje pješčanog nasipa koja je navedena u trenutno važećem Pravilniku. Ograničenjem materijala za nasip isključivo na nabijenu zemlju stavljate Dalmaciju i priobalje u nezavidan položaj u odnosu na kontinentalnu Hrvatsku. Prilikom gradnje strelišta na kontinentu je često moguće napraviti iskop u blizini ili na samom terenu na kojem se gradi strelište i doći do dovoljnih količina zemlje. To je u Dalmaciji i priobalnim područjima, i drugim područjima gdje prevladava krški teren praktički neizvedivo. Pitali smo inženjera da nam napravi izračun količine materijala potrebnog za izradu nasipa i došli smo do sljedećih podataka. Ako se radi o nasipu minimalnih ovdje definiranih dimenzija (dakle visine 3 metra, ovdje niti ne ulazim u izračune za nasipe koji bi bili visoki 25% duljine streljačke staze, što već kod strelišta od 100m dovodi do ekstremno velikih količina potrebnog materijala). Znači za nasip minimalne visine 3 metra i krunom od pola metra je potrebno minimalno 7 kubičnih metara materijala za jedan dužni metar nasipa. I za najmanje strelište od 25m, to je već ogromna količina materijala. Ovdje u Dalmaciji je relativno lako doći do pijeska različitih granulacija, pogotovo zato jer se puno gradi pa se taj materijal puno troši lako je dostupan. S druge strane, doći i do manje količine zemlje, na primjer za nasuti mali vrt oko kuće, je daleko teže i skuplje. Pješčani nasip, uz pravilno održavanje, nije ništa manje učinkovit niti manje siguran od zemljanog. Uz to ima dodatnu prednost, da ga je lakše prosijavati od drugih materijala, i tako očistiti nasip od olova kada ga se nakupi veća količina. Stoga vas molim da uzmete našu situaciju u obzir i dodate mogućnost izrade nasipa od pijeska. Prihvaćen Prihvaćeno
17 BORIS ERCEGOVIĆ PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 8. širina gornje plohe-krune nasipa mora biti veća od 60 cm pri čemu treba osigurati pad plohe krune od min 10% kako bi se spriječilo odbijanje od gornje plohe -krune zaštitnog elementa Djelomično prihvaćen Prihvaćen je prijedlog koji se odnosi na širinu gornje plohe (krune), ali nije prihvaćen prijedlog kojim se propisuje kosina odnosno pad plohe krune kako bi se spriječilo odbijanje od gornje plohe krune zaštitnog elementa jer smatramo da do navedenog odbijanja neće doći.
18 Robert Kralj PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 8. Zemljani nasip bez kamenja negdje neće biti moguć, poglavito na mjestima gdje se propisuje veća visina i širina istog. Stoga bi bilo potrebno odrediti minimalnu količinu površinske zemlje koja pokriva eventualni kameni bedem a koja bi onemogućila vraćanje zrna iz nasipa. Prihvaćen Prihvaćeno
19 Robert Kralj PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 8. (1) Ako je zaštita strelišta iz članka 7. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika izgrađena kao zemljani nasip, isti mora biti izgrađen od nabijene zemlje bez kamena (do dubine ovisno o kalibru), šljunka i sličnih materijala. Prihvaćen Prihvaćeno
20 Kristian Družeta PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 8. Stavak 2. koji propisuje da kosine moraju biti osigurane od erozije travnatim pokrovom je možda moguće kod prvog pregleda ali nisam siguran da će trava rasti na terenu/kosini koja treba poslužiti kao zaštita strelišta i drugih mjesta za vježbe gađanja posebice kod zida iza mete (prednji zaštitni zid) . Predlažem da uvjet bude samo nabijena zemlja. Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen iz razloga što se travnatim pokrovom ili drugim adekvatnim načinom osigurava zaštita od erozije.
21 BORIS ERCEGOVIĆ PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 9. iako lijepo zamišljeno ovo je u načelu pogrešno : " NE POSTOJI TEHNIČKO RJEŠENJE KOJE MOŽE SPRIJEČITI IDIOTA DA UGROZI SIGURNOST DRUGIH OSOBA, TJ POSLJEDICE NEKONTROLIRANOG OPALJENJA UNUTAR PROSTORA STRELJANE" . nestručnim, neodgovornim ili nekontroliranim rukovanjem vatrenim oružjem može doći do opaljenja pod kutem i pravcem koji priznati tehnički standardi i uobičajene mjere zaštite ne mogu spriječiti , uključivo i neodgovorno rukovanje oružjem...primjerice punjenje i pražnjenje oružja na parkingu neposredno uz strelište.... Primljeno na znanje Primljeno na znanje
22 BORIS ERCEGOVIĆ PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 10. krajni domet metka uobičajenog sportskog kalibra npr 308WIN Berger 168 Match VLD je cca 5000m , ovaj metak se koristi na takmičenjima...od puške 300 m , CISM 300m,.... da li to znači da udaljenost ograde / ruba zaštitnog pojasa lijevo i desno od vatrene linije mora biti min 5250 m tj širina strelišta cca 10600 m a duljina minimum 5300 m ?....raspoređivanje punoljetnih osoba oko strelišta ...cca svako 50 m jedan bi tražila 412 osoba na osiguranju gađanja? primjeri krajnjeg dometa : Prvi Partizan 9mm Luger (9x19) CIP , 124 grs(8g) FMJ je minimalno 1800m Remington 22LR Yellow Jacket , CIP , 33 grs, je minimalno 1600m LAPUA 338LM Scenar , CIP, 300grs je minimalno 6700m / 35 deg .....preko 8000m /42,5 deg Primljeno na znanje Propisivanje odredbi iz članka 10. želi se postići sigurnost svih građana i njihove imovine.
23 Robert Kralj PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 10. Pojam ''sa sigurnošću spriječiti pristup ljudima'' , iz iskustva, nikada nije sto posto siguran. Svjedočili smo upadu psihički rastrojene osobe, automobilom kroz vrata streljane. Kako bi trebao eventualni redar reagirati da to spriječi? Kome se na odgovornost stavlja takav ''propust u osiguranju? Zato smatram da se može i treba spriječiti nehotičan ulaz ljudi u prostor gdje se izvodi gađanje a ako to nije moguće spriječiti, da se može odmah prekinuti gađanje a bez opasnosti da strada osoba koja je upala u prostor i to sve do udaljavanja te osobe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
24 Robert Kralj PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 10. Ne bi trebala postojati bitna razlika između sigurnog smjera za glatke cijevi i užljebljene cijevi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
25 Robert Kralj PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 10. (1) Uvjete iz članka 9. ovog Pravilnika nije potrebno ispuniti ako je udaljenost svakog streljačkog mjesta do ograde strelišta ili do ruba zaštitnog pojasa, koji je osiguran izvan ograde strelišta, za 5% veća od maksimalnog dometa oružja kao I za glatke cijevi u smjeru gađanja, čiji je centar streljačko mjesto. (2) Osiguranje zaštitnog pojasa iz stavka 1. ovog članka mora osigurati odgovorna osoba na način da rasporedi punoljetne osobe oko zaštitnog pojasa, na mjesta s kojih će moći sa sigurnošću spriječiti nehotićan pristup ljudima ili pravovremeno prekinuti gađanje ukoliko pristup nije spriječen . Nije prihvaćen Prijedlog se ne može prihvatiti iz razloga što se odredbe članka 10. ne odnose na oružje s glatkim cijevima
26 BORIS ERCEGOVIĆ PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 13. u skladu s US ARMY MOUT priručnikom probojnost zrna 308 FMJ 150 grs na 100 m u odnosu na AB zid je veća od 5cm za pojedinačni hitac a veća od 15 cm za seriju od 20 metaka u 10x10 cm iz čega proizlazi da sam zid od armiranog betona može izdržati 1 pogodak ali ne desetke, stotine ili tisuće koncentriranih u maloj zoni .... Primljeno na znanje Primljeno na znanje
27 Robert Kralj PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 15. Neka područja Republike Hrvatske su bogata zemljom a neka kamenom, u nekim područjima sunce toliko isuši zemlju da zbog svog sastava ona postane kao kamena ploča. Takvo tlo može na ispaljeno zrno, imati efekat sličan kamenoj podlozi. Kako bi se tada određivala granulacija zemlje ako je skorena u ploču? Važno za podlogu je da spriječi odbijanje zrna u smjeru strijelaca ili publike pa bi trebalo omogućiti odgovornoj osobi procjenu kojim oružjem, streljivom i na koji način je moguće korištenje određenog terena. Zemlja i pijesak se ne trebaju definirati granulacijom ali kamen da. Na kraju opet odgovorna osoba snosi odgovornost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
28 Robert Kralj PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 15. (1) Tlo staze strelišta mora biti izgrađeno od zemlje ili pijeska te kamena najveće granulacije do 5 mm I više ukoliko odgovorna osoba procijeni da time sigurnost nije ugrožena ili drugog materijala koji će spriječiti odbijanje zrna ili krhotina materijala od kojih je izgrađeno tlo strelišta. Nije prihvaćen Iz sigurnosnih razloga ne može se prihvati prijedlog da tlo staze strelišta bude izgrađeno od kamena najveće granulacije do 5 mm i više
29 BORIS ERCEGOVIĆ PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 18. u skladu s dokumentom : https://rangeservices.nra.org/media/4074/shotshell-ballistics.pdf krajnji domet sačme cal. 12g iz puške glatke cijevi prelazi 200 m. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
30 Ivan Plivelić PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 20. Čl. 20. st. 2. "Na zidovima i stropovima ne mogu biti izvedeni otvori osim.." Čl. 5. st. 4. Prijedloga; - provođenje mjera zaštite od požara, u skladu sa propisima kojima je uređeno područje zaštite od požara... MOGUĆI PROBLEM: Ukoliko netko gradi strelište zatvorenog tipa streljačke dužine 100 m, predviđeno za discipline od npr. 25, 50 i 100 m, temeljem ovakve odredbe na streljačku liniju ne smije ugraditi nikakva bočna vrata, a to je u suprotnosti sa prije citiranim čl. 5. st. 4. Naime, u strelištu zatvorenog tipa dužeg od 25 m treba voditi računa o evakuacijskim izlazima, putevima i njihovoj maksimalnoj dužini. Ako npr. strijelac na strelištu od 100 m puca na 50-om metru strelišta, a dođe do požara, isti jednostavno ne može na vrijeme stići do jedinog izlaza sa strelišta tj. vrata na stražnjem zidu. Predlažem da se omogući izvedba bočnih evakuacijskih i servisnih vrata, koja bi bila odgovarajuće zaštićena od direktnog i indirektnog pogotka i proboja od ispaljenih projektila. Prihvaćen Prihvaćeno
31 Robert Kralj PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 20. Vrata se definitivno trebaju nalaziti iza strijelca tj. Vatrene linije, no nije presudno nalaze li se na zidu točno iza strijelca ili s njegove strane. Vjerojatno će se pojaviti i prostor u kojem će prirodno biti vrata na stepenicama gore ili dolje pa ne treba isključiti tu mogućnost ako ne utječe na sigurnost. Prihvaćen Prihvaćeno
32 Kristian Družeta PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 24. Potrebno je definirati vremenski period koliko prije natjecanja u gađanju treba predati zahtjev za izdavanje Odobrenja za privremeno strelište, u kojem roku Ministarstvo mora postupiti po zahtjevu i donijeti odgovarajuće rješenje i koliki je minimalni i maksimalni rok trajanja izdanog odobrenja. Natjecanje u gađanju na privremenom strelištu može trajati jedan dan, dva ili više dana. Isto natjecanje može imati pauzu ili se ponavljati sa razmakom od određenog broja dana. Obzirom da iz čl. 78a, 78b i 78c Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja ovo nije jasno, predlažem da se isto uredi ovim pravilnikom kao provedbenim propisom. Naime smatram da je zbog organizacijskih razloga iznimno važno pravovremeno podnijeti zahtjev i isto tako pravovremeno dobiti propisano Odobrenje. Da bi to bilo tako potrebno je i propisati određene rokove za ispunjenje tih uvjeta. Rokovi propisani upravnim postupkom ne mogu u potpunosti odgovoriti zahtjevima koje traži ovaj oblik aktivnosti. Posebice danas kada zbog različitih epidemioloških mjera uslijed pandemije postoji vjerojatnost odgađanja ili promjena datuma održavanja pojedinog natjecanja. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti iz razloga što se postupak izdavanja odobrenja mora voditi u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja a rok na koji će se odobrenje izdavati ovisiti će o navodu u zahtjevu te vrsti i roku natjecanja.
33 Kristian Družeta PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 24. U stavku 2. iza "što se dokazuje", a prije "koji prate građevne proizvode na tržištu", nedostaje riječ koja opisuje čime se dokazuje. Prihvaćen Prihvaćeno
34 BORIS ERCEGOVIĆ PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 27. - ako je uzvisina od kamena, odnosno ako postoji mogućnost odbijanja zrna, mora se postaviti odgovarajuća obloga iza mete koja će spriječiti odbijanje zrna unutar prostora gađanja, dodaje se : ova odredba se ne primjenjuje ukoliko udaljenost gađanja prelazi 100 m Prihvaćen Prihvaćeno
35 BORIS ERCEGOVIĆ PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 27. - uzvisina iz podstavka 2. ovog stavka može biti prirodna ili nastala građevinskim ili rudarskim ili sličnim radovima (etaže u kamenolomu i sl.), a najniža točka uzvisine ne smije bit niža od 25% dužine streljačke staze, odnosno 3 m ako je dužina streljačke staze manja od 14 m mijenja se i glasi : - uzvisina iz podstavka 2. ovog stavka može biti prirodna ili nastala građevinskim ili rudarskim ili sličnim radovima (etaže u kamenolomu i sl.), a najniža točka uzvisine ne smije bit niža od tangens 1,5 stupnjeva x dužine streljačke staze a minimalno 5m, za udaljenosti do 400 m, 9m za udaljenosti od 400 do 1000m , 15 m za udaljenosti od 1000 do 1500m te 25m za udaljenosti veće od 1500m pri čemu se nadvišenje uzvisine računa od točke sjecišta pravca od strelca kroz središte mete s površinom uzvisine. nadvišenje se ne mora nalaziti u točci sjecišta već može biti i na većoj udaljenosti a uzduž pravca ciljanja. prilikom gađanja iz kratkog vatrenog oružja / ili oružja koja koriste streljivo namijenjeno kratkom vatrenom oružju do udaljenosti 100m nadvišenje je minimalno 2,5m Djelomično prihvaćen Prihvaćen je prijedlog koji se odnosi na izmjenu odredbe članka 27. stavka 1. podstavka 3. kojom je propisano da najniža točka uzvisine ne smije bit niža od 25% dužine streljačke staze, odnosno 3 m ako je dužina streljačke staze manja od 14 m. Međutim, nije prihvaćen prijedlog navedenog izračunao najnižim točka uzvisine, već su ponovnim analizama i izračunima utvrđene najniže točke uzvisine koje su određene temeljem dužine streljačke staze.
36 BORIS ERCEGOVIĆ PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 27. - svaka streljačka staza mora biti zaštićena uzvisinom iza mete, a dužine uzvisine lijevo i desno od mete, ne mogu biti manje od 50% dužine streljačke staze..............mijenja se i glasi: - svaka streljačka staza mora biti zaštićena uzvisinom iza mete, a dužine uzvisine lijevo i desno od mete, ne mogu biti manje od tangens 1,5 stupnjeva x dužine streljačke staze a minimalno 5m, za udaljenosti do 400 m, 7m za udaljenosti od 400 do 1000m , 15 m za udaljenosti od 1000 do 1500m te 25m za udaljenosti veće od 1500m Djelomično prihvaćen Prihvaćen je prijedlog koji se odnosi na izmjenu članka 27. stavka 1. podstavka 2. kojim je bilo propisano da dužina uzvisine lijevo i desno od mete, ne mogu biti manje od 50% dužine streljačke staze, ali nije prihvaćen prijedlog kojim se navodi da svaka streljačka staza mora biti zaštićena uzvisinom iza mete, a dužine uzvisine lijevo i desno od mete, ne mogu biti manje od tangens 1,5 stupnjeva x dužine streljačke staze a minimalno 5m, za udaljenosti do 400 m, 7m za udaljenosti od 400 do 1000m , 15 m za udaljenosti od 1000 do 1500m te 25m za udaljenosti veće od 1500m, jer je isto propisano u podstavku 3. istog članka i stavka.
37 BORIS ERCEGOVIĆ PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 27. Predlažem da se odredbe ovog članka usklade s : NRA Range Source Book RCMP range design and construction guidelines u skladu s odredbama ovog članka prilikom gađanja na 400 m zaštitni nasip /prepreka bi bio visine 100m dužine 400m s bazom dubine cca 150 m, tj dovoljno materijala za zatrpati tunel Sv, Rok više puta ili otprilike 2 puta zatrpati zagrebačku "mamuticu" zemljom. šalu na stranu, preporuka je da visina zaštitnog elementa bude cca 7 m viša od projecirane točke na zaštitnom elementu koja nastaje presjekom plohe zaštitnog elementa i pravca ciljanja od strelca kroz središte mete. obrazloženje: prilikom gađanja na cilj udaljen 1500 m tjeme putanje metka 338 LM ne pralazi 7 m...tj da strelac i uspije krivo procijeniti udaljenost za 50% greška na 1000m ne bi bila viša od 7m Primljeno na znanje Odredbe navedenog članka su izmijenjene te najniža sigurnosna uzvisina mora biti 4 m, a najviša sigurnosna uzvisina ne prelazi 25 m.
38 Robert Kralj PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 27. Svrha uzvisine iza mete je da hvata ispaljena zrna i da onemogući neželjeno odbijanje zrna u nesigurnom smjeru. Nije realno da se visina i širina uzvisine definira dužinom streljačke staze. Za sva gađanja karabinom a poglavito za dalekometna gađanja do 1000m ne bi bilo moguće izgraditi odgovarajuće uzvisine. Dovoljno bi bilo definirati visinu od 3-6m a odgovorna osoba određuje osobe koje stoje uz strijelce i mogu spriječiti ispaljivanje hitaca u neželjenom smjeru. Također, odgovorna osoba određuje strijelaca može pokrivati jedna takva osoba. Primljeno na znanje Navedeni komentar nije moguće prihvati iz razloga što se u istome navodi da nije realno da se visina i širina uzvisine definiraju dužinom streljačke staze jer je upravo dužina streljačke staze temelj za utvrđivanje najniže točke sigurnosne uzvisine.
39 Robert Kralj PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 27. (1) Druga mjesta za vježbe gađanja moraju ispunjavati slijedeće uvjete: - udaljenost mjesta gađanja do najbližeg objekta ne smije biti manja od 300 m, odnosno 150 m od javne prometnice, u svim pravcima 90 stupnjeva, u smjeru gađanja, čiji je centar streljačko mjesto - svaka streljačka staza mora biti zaštićena uzvisinom iza mete, a dužine uzvisine lijevo i desno od mete, ne mogu biti manje od 50% dužine streljačke staze osim ako su postavljene bočne zapreke. - uzvisina iz podstavka 2. ovog stavka može biti prirodna ili nastala građevinskim ili rudarskim ili sličnim radovima (etaže u kamenolomu i sl.), a najniža točka uzvisine ne smije bit niža od 25% dužine streljačke staze, odnosno 3 m ako je dužina streljačke staze manja od 14 m osim ako odgovorna osoba procijeni da to ne utjeće na sigurnost gađanja. - bočne strane staze moraju biti označene prirodnim zaprekama ili drugim oznakama - mete unutar streljačke staze moraju biti postavljene tako da njihovo središte ne može biti na visini višoj od 1,5 m u odnosu na tlo odnosno 2m za velike udaljenosti. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen jer su odredbe članka 27. izmijenjene na temelju naprijed navedenih prijedloga
40 Kristian Družeta PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 27. U st.1. postavak 3. predlažem da umjesto duljine staze od 14 metara stavite duljinu staze od 25 metar. Ukoliko odbijete prijedlog molim vas u obrazloženju da napišete zašto je uzeta dužina od 14 metara, a ne neka kraća ili duža. Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen iz razloga što je odredba članka 27. stavka 1. podstavka 3. izmijenjena temeljen naprijed navedenih prijedloga.
41 Kristian Družeta PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 27. U st.1 podstavku 1. potrebno je definirati što je to "objekt". Da li je to samo objekt koji je temeljem vezan uz zemljište, bilo kakav objekt na zemljištu koji nije stambene namjene, objekt koji je evidentiran u katastarskim planovima, legalnost objekta, itd. Prihvaćen Prihvaćeno
42 Marko Weiner PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 27. Clanak 27, podstavak 3. citat. uzvisina iz podstavka 2. ovog stavka može biti prirodna ili nastala građevinskim ili rudarskim ili sličnim radovima (etaže u kamenolomu i sl.), a najniža točka uzvisine ne smije bit niža od 25% dužine streljačke staze, odnosno 3 m ako je dužina streljačke staze manja od 14 m kraj citata. Komentar: Iz navednog slijedi da uzvisina iza mete ne smije biti manja od 25% duzine streljacke staze. Za 100 metara staze, ovo bi bilo 25 metara, odnosno, za 300 metara staze ovo bi bilo 75 metara visine uzvisine. Takvu konfiguraciju terena bilo bi vrlo tesko naci u prirodi, a izgraditi nemoguce. Obzirom na porast popularnosti long range disciplina, odnosno disciplina dalekometnog streljastva, u manjku prirodnih konfiguracija koje su u ovom propisu, predlazem razmotriti i predloziti druge mogucnosti, da bi se omogucilo vjezbanje gadjanja iz puske na vece udaljenosti od 100 do preko 300 metara, na neki od slijedecih nacina. Prethodno bih naglasio da je za long range, dalekometno streljastvo, prva zanimljiva udaljenost 300 metara, a takvih CIVILNIH streljana imamo samo jednu u Hrvatskoj a to je Pampas Osijek. Dakle, u nedostatku nasipa visine 25% od duzine streljacke linije, a imajuci u vidu da se omoguci formiranje mjesta za vjezbe gadjanja iz puske, predlazem predvidjeti druge sigurnosne uvjete: 1.ako je odgovorna osoba iz članka 4. ovog Pravilnika osigurala da se prilikom gađanja u neposrednoj blizini strijelca nalazi osoba koja u slučaju ugrožavanja ljudi, životinja i materijalnih dobara unutar i izvan mjesta određenog za vježbe gađanja, može fizičkim kontaktom pravovremeno spriječiti daljnje gađanje. 2. omoguciti izgradnju zastitne blende, uz streljacku liniju, koja ce sprijeciti mogucnost hica pod vecim kutem, i izvan zastitnog nasipa. 3, omoguciti postavljanje drugih zastitnih mjera, na liniji gadjanja koja ce onemoguciti ispaljenje nesigurnog hica. Osim blende, ovo je moguce postavljanjem betonskih cijevi promjera veceg od 1 metra, ili slicnih konstrukija kroz koje se moze vrsiti ispaljenje na siguran nacin, ili povisenjem streljackog mjesta da se gadjanje vrsi lagano ukoseno prema tlu, , u odnosu na streljacku liniju, dakle, tu su sve mogucnusti brojne, a sigurnost i adekvatnost istih ce odluciti nadlezno tijelo kod izdavanja dozvole, medjutim vazno je da se u pravilniku navedu i druge mogucnosti osim visine nasipa iza mete od 25% u odnosu na duzinu streljacke linije, jer samim time gadjanje is puske, biti ce grubo zapostavljeno, i limitirano na lokacije starih kamenoloma i slicno, a takvih lokacija nema u velikom broju. Djelomično prihvaćen Prihvaćen je prijedlog koji se odnosi na izmjenu odredbe članka 27. stavka 1. podstavka 3. kojom je propisano da najniža točka uzvisine ne smije bit niža od 25% dužine streljačke staze, odnosno 3 m ako je dužina streljačke staze manja od 14 m. Međutim, ne može se prihvatiti prijedlog kojim se predlaže izgradnja zaštitne blende uz streljačku liniju kao ni postavljanje betonskih cijevi ili sličnih konstrukcija kroz koje se može vršiti ispaljivanje na siguran način, kao ni prijedlog koji se odnosi na povišenje streljačkog mjesta da se gađanje vrši lagano ukošeno prema tlu, u odnosu na streljačku liniju, jer je cilj postignut izmjenom navedene odredbe, temeljem naprijed navedenih prijedloga.
43 Marko Weiner PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 27. Clanak 27. Definirati objekt. Obrazlozenje. Objekti mogu biti legalni ili nelegalni, odnosno mogu se koristiti i za najrazlicitije namjene. Odnosno mogu biti i potpuno van uporabe. Primjer moze biti lovacka kucica, neposredno uz mjesto za vjezbe gadjanja, napusteni bunker iz drugog svjetskog rata, ili spremiste za alat, vlasnika susjednog zemljista. Odnosno, pak moze biti legalno ili nelegalno sagradjeni objekt, zbog kojeg se kasnije opet moze ne dozvoliti registracija za mjesto za vjezbe gadjanja. Reltivna pozicija objekta u odnosu na smjer gadjanja. Ako se objekt nalazi 300 metara sa strane od smjera gadjanja, nije isto ako se nalazi u smjeru gadjanja. U tom slucaju, moglo bi se dopustiti postojanje nekog objekta, legalno sagradjenog, sa strane od smjera gadjanja, i na manjoj udaljenosti od 300 m. Trenutni prijedlog definira polukrug, od streljackog mjesta. Medjutim, razmotriti opciju za pravolinijsko staticko gadanje kod uzlijebljenih cijevi, i definirati siri "sigurnosni pojas". Za letece mete, ovaj "balisticki" sektor bit ce siri, odnosno slicno i za dinamicke sportove, poput prakticnog streljastva. Znaci, za staticko gadjanje prema meti, u liniji, moze se iznimno dopustiti da blizina objekta 300 m, bude smanjena izvan polukruga od zamisljeih 180 stupnjeva. Polazeci od pretpostavke da je novim pravilnikom namjera zakonodavca da se olaksa formiranje strelista i mjesta predvidjenih za gadjanje, u tom smislu bi trebalo promatrati i definiciju takvog objekta. Datum gradnje objekta: Zatim, uzeti u obzir, da li je objekt vec postojeci, ili je sagradjen nakon regostracije mjesta za vjezbe gadjanja. Ovo bi se moralo promatrati kao uvjet za osiguranje investicije. Recimo, ako udruga, pravna osoba, ili obrt, odluci investirsti u zemljiste koje ce koristiti kao mjesto za vjezbe gadjanja, a nakon registracije se u neposrednoj blizini sagradi neki objekt, unutar 300 metara udaljenosti, po sadasnjem prijedlogu ispada da se godisnja dozvola za registraciju mjesta za vjezbe gadjanja nece produziti. A onda samim tim, investicja propada. U zakljucku, razmotriri: 1. Definicija naravi koristenja objekta unutar 300 metara udaljnosti od mjesta za vjezbe gadjanja, i da li je legano sagradjen, ili ne. Odnosno koja mu je namjena, i da li se takav objekt koristi u naravi, ili ne. 2. Razmotriti relativan polozaj objekta u odnosu na smjer gadjanja, eventualno dopustiti i manju udaljenost, ukoliko nije smjesten u smjeru gadjanja, za slucaj statickog gadjanja u liniji za uzlijebljene cijevi, uz uvjet ta konfirguracija terena, blenda ili kakav nasip omogucuje sigurno gadjanje. 3. Razmotriti i definirati, da li je datum gradnje takvog objekta evidentrian prije, ili nakon regirstracije mjesta za vjezbe gadjanja, radi sigurnosti investicije udruge, pravne osobe, ili obrta. Djelomično prihvaćen Prihvaćen je prijedlog koji se odnosi na definiciju objekta, odnosno riječ „objekt“ zamijenjena je riječju „građevina“. Međutim, što se tiče građevina koje mogu biti legalne ili nelegalne, napominjemo da uvjete građenja građevina, u ovom slučaju izvan civilnog strelišta, nije moguće propisivati ovim Pravilnikom. Također, propisivanjem navedenih sigurnosnih udaljenosti mjesta gađanja od građevina i prometnica želi se postići što veća sigurnost života i zdravlja ljudi i njihove imovine izvan mjesta određenog za vježbe gađanja.
44 BORIS ERCEGOVIĆ PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 28. U vrijeme gađanja, mjesto gađanja mora biti osigurano od nehotičnog pristupa neovlaštenih osoba a koje u zonu strelišta pristupaju uobičajenim prometnim pravcima..... više puta sam osobno bio svjedok da za vrijeme gađanja ( MUP , MORH) osobe namjerno i ignorirajući opasnost uđu u zonu paljbe ignorirajući sve znakove upozorenja. predlažem da se uvede kaznena odredba po kojoj će se osoba koja ignorira znakove upozorenja, usmena upozorenja , signale i zapovijedi kazniti s 10000 kn , a vozilo , stoka, kućni ljubimci , lovački psi trajno oduzeti na licu mjesta bez prava naknade. Oduzeti predmeti ili životinje se daruju najbližem centru za djecu bez roditelja. Nije prihvaćen Naime, odredbama ovog Pravilnika nije moguće propisivanje kaznenih niti prekršajnih odredbi.
45 Robert Kralj PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 28. Kao i u prethodnim člancima, osigurati od pristupa neovlaštenih osoba. Pojam ''sa sigurnošću spriječiti pristup ljudima'' , iz iskustva, nikada nije sto posto siguran. Svjedočili smo upadu psihički rastrojene osobe, automobilom kroz vrata streljane. Kako bi trebao eventualni redar reagirati da to spriječi? Kome se na odgovornost stavlja takav ''propust u osiguranju? Zato smatram da se može i treba spriječiti nehotičan ulaz ljudi u prostor gdje se izvodi gađanje a ako to nije moguće spriječiti, da se može odmah prekinuti gađanje a bez opasnosti da strada osoba koja je upala u prostor i to sve do udaljavanja te osobe. Primljeno na znanje Naime, odredbom stavka 1. navedenog članka propisano je da u vrijeme gađanja, mjesto gađanja mora biti osigurano od pristupa neovlaštenih osoba što uključuje i nehotičan ulazak, a odredbom članka 27. stavak 3. propisana je mogućnost pravovremenog sprječavanja daljnjeg gađanja fizičkim kontaktom.
46 Robert Kralj PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA, Članak 28. (1) U vrijeme gađanja, mjesto gađanja mora biti osigurano od nehotičnog pristupa neovlaštenih osoba. Primljeno na znanje Navedeni prijedlog sadržan je u odredbi članka 28. stavak 1.