Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o obrazovanju odraslih

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Željka Bertić Kukić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. Stavak (2) nije prihvatljiv za male i srednje obrazovne ustanove te učilišta kojima je osnivač JLS. Razumijemo kako je cilj ovakvog prijedloga zaštita digniteta djelatnosti obrazovanja odraslih i podizanje kvalitete rada ustanova, no smatramo kako je ova situacija neprihvatljiva za navedene subjekte. Molimo Vas da imate u vidu manje poslovne subjekte-ustanove, koje desetljećima kvalitetno rade u sustavu obrazovanja odraslih te ustanove u manjim sredinama koje nude puno obrazovnih programa zajednici i daju brzi odgovor na potrebe stanovništva i tržišta rada. Pravila EU-a o tržišnom natjecanju osmišljena su kako bi osigurala pravedne i jednake uvjete za sva poduzeća i istovremeno omogućila inovacije, jedinstvene standarde i razvoj malih subjekata, a smatram kako ovaj stavak (2) ne doprinosi razvoju mogućnosti za sve sudionike u procesu obrazovanja odraslih. Programi obrazovanja odraslih održavaju se često s minimalnim brojem polaznika (od 6 - 10), na granici ekonomske isplativosti, ne postoji kontinuitet programa, koji bi garantirao očuvanje radnih mjesta novozaposlenim nastavnicima. Privatni osnivači, kao i JLS nisu u mogućnosti kvalitetno udovoljiti ovim visokim zahtjevima za zapošljavanje. Na ovaj način glavni dionici obrazovnog procesa-polaznici, prestaju biti u središtu pozornosti obrazovnog procesa, a fokus se stavlja na predavače. Smatram da je dosadašnji model angažiranja nastavnika putem ugovora o djelu dobar, ugovori sadrže čvrste obveze obaju strana i obaveze stručnog usavršavanja predavača. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. U cilju osiguravanja kvalitete rada ustanove propisuje se sljedeće: ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4 HKO-a. Ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka tri obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje skupova ishoda učenja ili kvalifikacije. Ako je broj polaznika na godišnjoj razini veći od 500 ustanova je, bez obzira provodi li programe u skladu sa stavkom 3. ili 4. ovog članka, obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora.
2 Zoran Zelić PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, slažem se s Prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih. Svakako se slažem sa obrazovanjem odraslih u formalnom i neformalnom obliku. Želio bih dodati da bi nadležne institucije trebale malo više provoditi kontrolu na terenu kako se održava nastava, postoje sumnje u veliki broj privatnih škola i učilišta gdje vlada krilatica "plati i uzmi diplomu". Nastava se odvija na način da se održi što manji broj sati preko vanjskih suradnika, uglavnom u neadekvatnim prostorima (kada je u pitanju strukovni program). Ugovori za praktičnu nastavu najčešće se sklapaju sa poslodavcima koji nemaju licencu za naukovanje polaznika, tada se događa da se potpisuje sve svašta, u velikom broju polaznici odrade vrlo malo ili ništa praktične nastave a dobiju ocjenu odličan (5) i upisane sve sate. To omalovažava polaznike koji u cijelosti odrade praktičnu nastavu, naravno i nastavnike struke jer su i oni izloženi pritisku nadređenih da svatko tko plati mora proći. Lijepi pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
3 Zajednica ustanova za obrazovanje odraslih Republike Hrvatske ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. Slažemo se s ovim člankom stavkom 2., zbog kvalitete obrazovanja, ali predlažemo da se u sektore uvrste i stručni suradnici kao što su pedagozi, psiholozi i ostali. Također je neophodno uvrstiti u obrazovne sektore sva nova zanimanja koja su se pojavila na tržištu rada unazad desetak godina, a postojećom nacionalnom klasifikacijskom zanimanja nisu obuhvaćena pravilnikom o stručnoj spremi. Molimo definirajte nam koji profili pokrivaju koji sektor. Molimo objasnite. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
4 Zajednica ustanova za obrazovanje odraslih Republike Hrvatske ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 29. Predlažemo da se u ovaj članak uvrsti stavak (9) u kojem bi se navelo da će se dio andragoške dokumentacije (npr. Razredna knjiga za strukovna zanimanja i gimnazijski program...) tehnički prilagoditi obrazovanju odraslih ako je moguće i u određenom digitalnom obliku. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Naziv, sadržaj, oblik i način vođenja andragoške dokumentacije, javnih isprava te evidencija detaljnije će se propisati pravilnikom.
5 Vlatka Arhanić PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, podržavam trajno i stručno osposobljavanje odraslih, a posebno iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, a sve u svrhu kvalitetnog korištenja istih u budućnosti. S poštovanjem, Vlatka Arhanić, prof. matematike, XI. gimnazija, Zagreb Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
6 Vlasta Pavlović Elez PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE PROISTEĆI DONOŠENJEM ZAKONA Poštovani! Slažem se s prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih. Posebno bitnim smatram nastojanja da se pojednostave administrativni postupci te da se takav oblik obrazovanja učini kvalitetnim, funkcionalnim i fleksibilnim. S poštovanjem, Vlasta Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
7 Vivijana Krmpotić PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih, a posebno mogućnost stjecanja znanja iz informacijsko-komunikacijske tehnologije. Vivijana Krmpotić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
8 VIŠNJA MACH ORLIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE PROISTEĆI DONOŠENJEM ZAKONA Poštovani, željela bih se osvrnuti na slijedeći prijedlog: II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE PROISTEĆI DONOŠENJEM ZAKONA Programe vrednovanja skupova ishoda učenja u cilju priznavanja i vrednovanja prethodnoga učenja moći će provoditi samo one ustanove koje imaju odluku Agencije o vrlo visokoj i visokoj razini kvalitete te rješenje o izvođenju programa obrazovanja koji obuhvaća sve ishode učenja koje ustanova želi vrednovati. Mislim da bih sve ustanove koje nude obrazovne sadržaje koji mogu biti korisni i u kojima pojedinac može steći znanje te ga osposobiti za pojedino zanimanje trebale biti u mogućnosti provoditi s obrazovanje sadržaje za odrasle.I da bi isti trebali biti prizanti na nivou Ministarstva. Odraslima bih trebalo biti omogućeno da se ukoliko žele obrazuju za bilo koje zanimanje bez obzira na svoju životnu dob.Tržište rada se učestalo mijenja, a s njime vještine koje su potrebne te odgojno obrazovni programi ne bih trebali ograničavati pojedince u obrazovanju. Višnja Mach Orlić Nije prihvaćen U cilju stjecanja kompetencija relevantnih za tržište rada, nužno je u osigurati kvalitetu rada ustanova za obrazovanje odraslih, bez obzira provode li programe obrazovanja ili programe vrednovanja.
9 Vesna Senta ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 36. Nas ustanova ima oko 600-tinjak. Na kraju, molimo Agenciju da nam ne bude "maćeha". Svi se nadamo i vjerujemo da će nam Agencija pružiti savjetodavnu pomoć i podršku kod izrade programa obrazovanja i programa vrednovanja, kao i kod provođenja ovih programa. Nije me strah ovako otvoreno reći da se meni osobno sve ovo novo sa izradom programa vrednovanja čini "teškim za savladati", ali uz pomoć i podršku Agencije- moglo bi se. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
10 Vesna Senta PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Jedva se prisjećam davne 2002. godine, prohujalo je od tada 20 godina moga rada u obrazovanju odraslih… I tako, uz kavicu, prvi dan na poslu, ukratko mi rekoše što bih ja tu trebala raditi. Na moje pitanje o zakonima I drugim aktima koji uređuju poslove u obrazovanju odraslih- dobi’ Zakon o pučkim otvorenim učilištima /8 članaka zakona na A4 formatu papira/ (NN 54/97) i knjižicu: Tihi, V. dipl.iur.: Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju odraslih, Glossa, Zagreb, 2001 (NN 112/2000). I da ne bi te knjižice- ne bi’ ni znala što je to obrazovanje odraslih. Družeći se samo s navedenim Pravilnikom, pa tako sve do veljače 2007., kada je donešen “Brandneu” Zakon o obrazovanju odraslih. Nakon njega donešeno je 29 dokumenata, zakonskih i podzakonskih akata. Pregled svih možete pronaći na: (https://mzo.gov.hr/pristup-informacijama/dokumenti-zakonski-i-podzakonski-akti-2080/dokumenti-zakonski-i-podzakonski-akti-5-obrazovanje-odraslih-2085/2085) Eh, da- (naša ASOO) Agencija je osnovana 2010. godine Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Nastala je spajanjem dvaju agencija, pa smo, nazadnje i mi dobili i “mater i ćaću”. I da skratim: unatrag 20 godina naše Ministarstvo 3 puta je promijenilo ime, 9 puta Ministra, pridošlo nam je 29 “pravnih štiva” posvećenih obrazovanju odraslih… Predamnom je NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH, pa pozvana da o njemu napišem svoje mišljenje: Iskreno, ja sam 58 godina i u dubini duše sam se nadala da me sve ovo prije mirovine “neće zakačiti”, ali, što je- tu je, pa idemo: Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
11 Vesna Senta ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 35. Trebamo uskladiti naš rad sa novim Zakonom, puno toga novoga u tri godine naučiti ili “staviti ključ u bravu” i prijaviti se na Zavod za zapošljavanje (možda nas pošalje na neku edukaciju). Dalo nam se vremena:  3 mjeseca je do zapošljavanja andragoškog voditelja  6 mjeseci do nove metodologije izrade programa obrazovanja i programa vrednovanja  1 godina do postupaka i alata za samovrednovanje  1 godina do usklađivanja odredbi ovoga zakona sa statutom i drugim općim aktima  1 godina do novih pravilnika  Ministar rada biti će “najbrži” i u roku od 90 dana “zbrinut’ će njihove novce” Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
12 Vesna Senta ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. Puno puta smo ga pročitali i vjerujem da će na njegov sadržaj mnogi reagirati. (2) Ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora u kojima izvodi program obrazovanja/program vrednovanja. Ako smo do sada provodili različite programe iz 11 obrazovnih sektora, znači li to da moramo imati zaposleno najmanje 5 nastavnika na puno radno vrijeme? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. U cilju osiguravanja kvalitete rada ustanove propisuje se sljedeće: ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4 HKO-a. Ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka tri obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje skupova ishoda učenja ili kvalifikacije. Ako je broj polaznika na godišnjoj razini veći od 500 ustanova je, bez obzira provodi li programe u skladu sa stavkom 3. ili 4. ovog članka, obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora.
13 Vesna Senta ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 17. Članak 17. Koji govori o neformalnom obrazovanju. Puno se ovdje spominje Hrvatski zavod za zapošljavanje i ministar nadležan za rad. Da li ćemo mi (Pučka otvorena učilišta) dobiti “naš” prostor ovdje i kako ćemo ga popuniti? (8) Polazniku neformalnog obrazovanja odraslih za stjecanje vještina potrebnih za rad nakon završenog neformalnog oblika učenja za stjecanje vještina potrebnih za rad, Hrvatski zavod za zapošljavanje izdat će potvrdu o uspješno završenom neformalnom obliku učenja za stjecanje vještina potrebnih za rad. (9) Međusobna prava i obveze polaznika neformalnog obrazovanja odraslih za stjecanja vještina potrebnih za rad, pružatelja usluge neformalnog oblika učenja za stjecanje vještina potrebnih za rad i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uredit će se ugovorom o obrazovanju odraslih. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Nema zapreke za sudjelovanjem pučkih otvorenih učilišta u provedbi neformalnih programa obrazovanja.
14 Vesna Senta ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 8. Stavak (5) Moguće je da bi vrijeme za donošenje stručnog mišljenja moglo biti nešto kraće, pogotovo u slučaju kada program preuzmemo sa stranica Agencije. Nije prihvaćen S obzirom na činjenicu da će se u narednom periodu velik broj programa usklađivati sa standardom kvalifikacije u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, propisani rok smatra se razumnim.
15 Vesna Senta ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 6. stavak (3) Bilo bi dobro da piše: (3) U ustanovi koja provodi najviše petnaest programa obrazovanja u jednoj kalendarskoj godini, ravnatelj može obavljati i poslove andragoškog voditelja, ako zadovoljava uvjete iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona. Odgovorno vam tvrdim da toliko posla može, uz pomoć administrativnog osoblja, napraviti jedan andragoški voditelj. Objašnjenje: u manjim gradovima moramo nuditi široku lepezu programa (iz skoro svih obrazovnih sektora) kako bismo što bolje mogli izaći u susret različitim potrebama polaznika. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Zbog osiguravanja kvalitete rada ustanove, u ustanovi koja provodi najviše deset programa obrazovanja, od kojih najviše dva mogu biti za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4.1. i 4.2. HKO-a, ravnatelj može obavljati i poslove andragoškog voditelja.
16 Vesna Senta ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 2. Definira pojmove koji se spominju u Zakonu: djelomična kvalifikacija, HKO, ključne kompetencije, NISOO, ocjena kvalitete, pristupnik, program vrednovanja skupova ishoda učenja, Registar HKO, skup ishoda učenja, specijalističko usavršavanje, standard kvalifikacije, standard zanimanja, vrednovanje kvalitete (eto- puno je i pojmova koji su nam “novina”, I neka je. Agencija bi nas trebala okupiti (kao što je to radila prije korone i poučiti o svemu što će biti novo). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
17 Vesna Senta PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE PROISTEĆI DONOŠENJEM ZAKONA O potrebi donošenja novoga ZOOOO (čitaj Zakona o obrazovanju odraslih) uopće ne bi trebalo biti rasprave. Zadnji zakon je iz 2007. Godine. Poglavito nakon donošenja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014) i Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (2013) čudi da do prijedloga novoga ZOOOO nije došlo i ranije. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
18 Vesna Plenča PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, slažem se s Prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
19 Valentina Prtenjača PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, podržavam predložene promjene Zakona o obrazovanju odraslih koji mora pratiti standarde kvalifikacija i time osigurati kvalitetu u obrazovanju odraslih za tržište rada. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
20 Učilište Finis ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 35. U čl.35. st. 11. molimo produljiti rok sa tri mjeseca na godinu dana. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Rok je produžen na šest mjeseci.
21 Učilište Finis ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 27. Čl. 27 st.4. molimo skratiti rok na 7 dana. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Rok je propisan u skladu s trajanjem programa u obrazovanju odraslih.
22 Učilište Finis ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 19. U članku 19. molimo brisanje stavaka 5.i 6. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom da se radi o osobi protiv koje je pokrenut kazneni postupak koji je u tijeku, do pravomoćnosti sudske presude ili obustave kaznenog postupka, ne može se znati je li osoba počinitelj kaznenog djela te mu se ne može otkazati ugovor radu.
23 Učilište Finis ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. Predlažemo izmjenu članaka 18. st.2: Ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka tri obrazovna sektora u kojima izvodi program obrazovanja/program vrednovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
24 Učilište Finis ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 8. U članku 8. stavak 5.predlažemo skratiti rok s 45 na 30 dana. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom na činjenicu da će se u narednom periodu velik broj programa usklađivati sa standardom kvalifikacije u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih propisani rok smatra se razumnim.
25 Učilište Finis ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 7. Predlažemo da se doda da andragoški voditelj može sudjelovati kao nastavnik u ustanovi. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
26 Učilište Finis ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 6. Predlažemo izmjenu članka 6. stavka 3: provodi najviše 10 programa osposobljavanja/usavršavanja i 2 programa srednjoškolskog obrazovanja. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Zbog osiguravanja kvalitete rada ustanove, u ustanovi koja provodi najviše deset programa obrazovanja, od kojih najviše dva mogu biti za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4.1. i 4.2. HKO-a, ravnatelj može obavljati i poslove andragoškog voditelja.
27 Učilište Finis ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 1. U članku 1. stavak 5. predlažemo brisanje riječi "provode". Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Programi će se provoditi i financirati u okviru djelokruga ministarstva nadležnog za rad. Člankom 1. Zakona jasno je propisano da su provoditelji programa ustanove za obrazovanje odraslih i druge pravne i fizičke osobe.
28 TVRTKO BUGER ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 8. Potrebno je jasno propisati struke koje mogu raditi u takvom obrazovanju, kako se ne bi dogodilo da se zapošljavaju "slične" struke. Nije prihvaćen Kadrovski uvjeti određuju se u nastavnom programu.
29 TVRTKO BUGER ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 27. Potrebno je jasno definirati što je potrebno ostvariti za dobivanje javne isprave. Kako ne bi bilo različitih tumačenja različitih ustanova. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Člankom 29. Zakona definirano je da se znanja, vještine i sposobnosti stečene obrazovanjem odraslih sukladno ovom Zakonu dokazuju se javnom ispravom koju ustanova može izdati samo ako ima rješenje Ministarstva o izvođenju programa obrazovanja ili programa vrednovanja.
30 Tatjana Antić Kivađ PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, Podržavam Prijedlog Zakona o obrazovanju odrasli. Svima treba pružiti priliku da steknu željeno obrazovanje. Ali predlažem nadležnim institucijama bolji nadzor organizacije i provedbe Zakona. Također smatram da je Zakonom potrebno definirati osiguravanja kvalitete kako bi se pružilo kvalitetno i svrsishodno obrazovanje usmjereno na potrebe tržišta rada. Većina programa je zastarjela i ne prate propisane nastavne planove i programe. Pozdrav, Tatjana Antić Kivađ Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
31 SVIJETLANA STANIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, slažem se s Prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih koji treba omogućiti priznavanje neformalog i informalnog učenja. Zbog potreba tržišta rada moramo omogućiti stjecanje i razvoj kompetencija u sklopu cjeloživotnog obrazovanja za generacije koje su završili svoje obrazovanje u zanimanjima koja su neprimjerena ili nepotrebna u 21 stoljeću. Naglasak treba biti na stjecanju informatičkih kompetencija u sklopu cjeloživotnog obrazovanja te praktičnoj primjeni zanimanja koja su deficitarna na našem tržištu rada. Srdačan pozdrav, Svijetlana Stanić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
32 SUZANA MATKOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, slažem se s Prijedlogom zakona o obrazovanju odraslih. S poštovanjem, Suzana Matković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
33 SLOBODAN KALIČANIN ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 30. Dosadašnjom praksom u Centru za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar u dijelu Financiranje obrazovanja odraslih predlažemo (čl 30.): „Financiranje formalnog obrazovanja , osposobljavanja , specijalističkog usavršavanja i usavršavanja od javne ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske usklađeno je sa programom obrazovanja koje je odobreno od Ministarstva“. Obrazloženje. U dosadašnjoj praksi Javnom natječaju formalnog obrazovanja , osposobljavanja , (specijalističkog usavršavanja) i usavršavanja od javne ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske prethodi e-savjetovanje. Predlažemo da prije objave DON-a (Dokumentacije o nabavi) javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske zatraži mišljenje nadležnih Ministarstava Republike Hrvatske o sadržaju DON-a. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Ovim Zakonom ne uređuje se financiranje obrazovanja u javnim ustanovama kojih je osnivač Republika Hrvatska.
34 Slavica Štefanac ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 35. Stavak 11, članak 35: (11) Ustanove su dužne zaposliti andragoškog voditelja u punom radnom vremenu u skladu sa člankom 7. stavkom 1. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Članak 7, stavak (4) Poslove andragoškog voditelja može obavljati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: - ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij - ima uvjete za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u osnovnoškolskoj ili srednjoškolskoj ustanovi - ima najmanje četiri godine radnog iskustva u odgoju i obrazovanju. (5) Na poslovima andragoškog voditelja može se zaposliti i osoba koja ima cjelovitu kvalifikaciju završenog studijskog programa s područja andragogije. Prijedlog 1: Potrebno je definirati osobe koje su se našle na radnom mjestu u trenutku donošenja Zakona. Prijedlog 2: Potrebno je produljiti rok za zapošljavanje, s obzirom da se radi o osobama koje moraju imati 4 godine radnog iskustva, visoku stručnu spremu, pedagoške kompetencije i položen stručni ispit (uvjet za nastavnika je još uvijek položen stručni ispit). Uzevši u obzir činjenicu da je jako malo djelatnika ustanova za obrazovanje odraslih pristupilo polaganju stručnog ispita, mnoge ustanove će se naći u neprilici. Dapače, stručni ispit se ne može održati u ustanovama za obrazovanje odraslih (u kojima su s nastavom odraslim polaznicima stekli iskustvo rada), već u redovnoj srednjoj (ili bolje - osnovnoj) školi = s maloljetnicima, s kojima nemaju iskustva u radu. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Poslove andragoškog voditelja može obavljati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: - ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij - ima najmanje četiri godine radnog iskustva u ustanovama u sustavu odgoja i obrazovanja. Osobe koje su u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona zatečene u radnom odnosu na neodređeno vrijeme na poslovima andragoškog voditelja, a nemaju četiri godine radnoga iskustva, nastavljaju s obavljanjem poslova svog radnog mjesta.
35 Slavica Štefanac ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 3. Stavak (3) Podržavamo vanjsko vrednovanje obrazovanja, ali bilo bi jednako pravedno da se vanjsko vrednovanje obrazovanja provodi i u ostalim segmentima obrazovanja (programi stjecanja srednje stručne spreme, osposobljavanja i usavršavanja koji se provode u redovnom sustavu obrazovanja). Isto tako molimo da se uzme u obzir da programe obrazovanja odraslih pohađaju odrasle osobe, i to najčešće osobe koje su redovno obrazovanje završile nekoliko godina unazad. Stoga je potrebno s posebnom pažnjom propisati postupke vrednovanja uvažavajući činjenicu da se radi o odraslim osobama - polaznicima koji imaju znanje, vještine i načine razmišljanja u potpunosti različite od učenika redovnih škola (djece). Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. U svim redovitim srednjoškolskim ustanovama koje imaju registriranu djelatnost obrazovanja odraslih i provode programe osposobljavanja i usavršavanja, kao i programe za stjecanje cjelovite kvalifikacije, postupak vanjskog vrednovanja provodit će se na jednak način kao i u ustanovama za obrazovanje odraslih, odnosno sukladno odredbama ovoga Zakona
36 Slavica Štefanac ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 27. Stavak (4) Molimo skratiti rok na 7 dana. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Rok je propisan u skladu s trajanjem programa u obrazovanju odraslih.
37 Slavica Štefanac ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 25. Stavak (11) Članak 35: Ustanova može zatražiti ponovno vanjsko vrednovanje ako ima ocjenu kvalitete. Ali ocjenu kvalitete može dobiti samo na temelju vanjskog vrednovanja? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Odredba se odnosi na ustanove koje nisu zadovoljne visokom ili zadovoljavajućom razinom kvalitete te žele steći ocjenu vrlo visoke razine kvalitete.
38 Slavica Štefanac ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 8. Stavak (1) Kojih programa? Odnosi li se ovo i na programe neformalnog obrazovanja za stjecanje vještina potrebnih za rad? Primljeno na znanje Ne, na programe neformalnog obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad odnosi se isključivo članak 17.
39 Slavica Štefanac ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 22. Stavak (10) članak 22.: potrebno je pobliže definirati programske razlike koje se utvrđuju. Do koje mjere se može određeni postotak skupova ishoda učenja priznati? Razlika 10-20-30-50%? Moramo biti svjesni činjenice da su skupovi ishoda učenja definicija koja se provodi unazad nekoliko godina, a u programe obrazovanja odraslih se upisuju osobe 15-99 godina, koje su školovanje završile prije 10-20-30 i više godina. Treba imati na umu da ovaj postupak treba provesti na korist polaznika. Ustanove za obrazovanje odraslih ne mogu zahtijevati od polaznika koji je završio obrazovanje za odjevnog tehničara 1995. godine i četiri razreda imao predmet Hrvatski jezik od 105 sati, da ponovno sluša i mali dio predmeta Hrvatski jezik za sva 4 razreda jer upisuje program Građevinski tehničar kojemu predmet Hrvatski jezik ima 140 sati godišnje. Svjesni smo da je to programska razlika i time bismo trebali za svaki predmet utvrđivati koji je to točno skup ishoda učenja koji treba slušati, ali inzistiranje na utvrđivanju svih programskih razlika će demotivirati polaznike na uključivanje u programe obrazovanja. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Stručno tijelo određeno statutom ustanove mora imati kompetencije za donošenje takvih odluka.
40 Slavica Štefanac ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 22. Ukoliko se ustraje na modelu neformalnog učenja za stjecanje vještina potrebnih za rad - potrebno je propisati postupke provedbe i priznavanja prethodno stečenog znanja radi uključivanja u ove programe. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Postupak vrednovanja prethodnoga učenja provodit će se za neformalno i informalno stečena znanja i vještine, bez obzira na to koji program nakon toga pristupnik upisuje.
41 Slavica Štefanac ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 20. Podržavam obvezu trajnog stručnog usavršavanja. Međutim, molimo da Ministarstvo omogući nastavnicima iz ustanova za obrazovanje odraslih pohađanje usavršavanja pod istim uvjetima kao i nastavnicima iz ustanova za redovno obrazovanje. Naime, nastavnici iz ustanova za obrazovanje odraslih nisu mogli sudjelovati u usavršavanjima iz matične struke, koje organizira nadležna Agencija jer su se prijave obavljale iz sustava VETIS - kojem ustanove za obrazovanje odraslih nemaju pristup. Time im je već u startu onemogućeno usavršavanje. Nadalje: i budućim nastavnicima-mentorima i nastavnicima-savjetnicima iz sustava redovnog školovanja se u usavršavanja računaju mnoga "neformalna" usavršavanja koja si nastavnici često plaćaju u vlastitoj režiji. Zašto se stavkom (3) ograničava nastavnike iz sustava obrazovanja odraslih samo na usavršavanja koja imaju suglasnost Agencije i/ili Ministarstva? Također, osim privatnog zadovoljstva i udovoljavanja ovom Zakonu, koja je svrha trajnog usavršavanja nastavnika? Mogu li se nastavnici iz sustava obrazovanja odraslih nadati da će jednog dana biti promovirani u nastavnika-mentora, nastavnika-savjetnika? Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kontinuirano radi na unapređivanju stručnog usavršavanja nastavnika u obrazovanju odraslih.
42 Slavica Štefanac ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 19. Molim provjeriti navode iz Stavka (1) i (2). Kazneni zakon je na snazi od 01.01.2020. (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19), na snazi više nije Kazneni zakon koji je bio na snazi od 1998.-2011. godine Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Zakonske odredbe pravilno su navedene.
43 Slavica Štefanac ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 19. Molimo brisanje stavaka (5) i (6) članka 19. Zakon o radu i mnoge sudske prakse daju mogućnost poslodavcu da u navedenim slučajevima radniku da izvanredni otkaz, jer njegovo izbivanje u dužem trajanju onemogućava njegovo obavljanje poslova, čime se ometa proces rada, a poslodavcu nameću nepredviđene, ponekad teško rješive, obveze i dodatni troškovi (angažiranje drugog radnika, određivanje prekovremenog rada, isplata stimulacije, hitno obučavanje drugog radnika). Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom da se radi o osobi protiv koje je pokrenut kazneni postupak koji je u tijeku, do pravomoćnosti sudske presude ili obustave kaznenog postupka, ne može se znati je li osoba počinitelj kaznenog djela te mu se ne može otkazati ugovor radu.
44 Slavica Štefanac ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. Stavak (3). Molimo pojašnjenje. U slučaju da zaposlimo nastavnika iz sektora strojarstva, koji će biti zadužen i za sektor prometa, a taj nastavnik ne može sudjelovati u programu obrazovanja npr. Tehničar za logistiku, mora li ustanova uz tog nastavnika zaposliti na puno radno vrijeme još jednog nastavnika koji će udovoljavati zahtjevima upravo ovog programa? Ili može ugovoriti nastavnika putem ugovora o djelu i svejedno održavati taj program? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. U cilju osiguravanja kvalitete rada ustanove propisuje se sljedeće: ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4 HKO-a. Ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka tri obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje skupova ishoda učenja ili kvalifikacije. Ako je broj polaznika na godišnjoj razini veći od 500 ustanova je, bez obzira provodi li programe u skladu sa stavkom 3. ili 4. ovog članka, obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora.
45 Slavica Štefanac ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. Stavak 2: Predlažem povećanje na barem 3 obrazovna sektora. Nadalje; potrebno je definirati što u slučaju da ustanova zaposli nastavnika općeobrazovnog smjera (matematika, hrvatski jezik i sl)? I što s interdisciplinarnim strukama, i slučajevima kada nastavnik npr. ima završena 2 ili više fakulteta (promet i strojarstvo). Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. U cilju osiguravanja kvalitete rada ustanove propisuje se sljedeće: ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4 HKO-a. Ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka tri obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje skupova ishoda učenja ili kvalifikacije. Ako je broj polaznika na godišnjoj razini veći od 500 ustanova je, bez obzira provodi li programe u skladu sa stavkom 3. ili 4. ovog članka, obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora.
46 Slavica Štefanac ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 17. Zakon o obrazovanju odraslih, koji je u djelokrugu ministarstva nadležnog za obrazovanje se ne bi uopće trebao baviti programima ministarstva nadležnog za rad. Ministarstvo nadležno za rad je nadležno za rad i zapošljavanje te time može utjecati na obrazovne politike jedne države. Vještine potrebne za rad se ne mogu svesti na neformalne programe koje će birati ministarstvo rada i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Vještine potrebne za rad su i temeljne vještine (čitanje, pisanje itd.) - koje su potrebne za rad. Vještine potrebne za rad su i specifične vještine koje stječu različita zanimanja - a nisu u djelokrugu ministarstva nadležnog za obrazovanje (ili za rad), poput već spomenutih profesionalnih vozača. Stoga je potrebno prestati miješati kruške i jabuke. Nadalje: vaučeri se neće dodjeljivati za formalne programe - koji prolaze stroge procese verifikacije, već će se dodjeljivati za neformalne programe koje će provoditi tko? Samo ustanove ili i druge pravne osobe? Tko će točno definirati sadržaje neformalnih programa iz ovog članka? I na koncu: odabrana pravna osoba će provesti program, a Hrvatski zavod za zapošljavanje će izdati potvrdu o završenom programu? I na kraju: čak ni u Zakonu o tržištu rada koji definira ustroj i zadaće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ne postoji definicija neformalnih oblika učenja za stjecanje vještina potrebnih za rad. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom da tržište rada zahtijeva stalnu nadogradnju vještina, bilo je nužno uvesti i mogućnost financiranja provedbe neformalnih programa obrazovanja koje bi provodile ustanove za obrazovanje odraslih i druge pravne i fizičke osobe. Kriterije za odabir kompetencija potrebnih za rad i kriterije za dodjelu vaučera polaznicima formalnog ili neformalnog obrazovanja odraslih propisuje ministar nadležan za rad pravilnikom, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt i ministra nadležnog za obrazovanje.
47 Slavica Štefanac ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 11. Molimo pojašnjenje, zašto je oblik nastave na daljinu izdvojen u posebnom stavku (stavak 5), s obzirom da se za bilo koji program i bilo koji oblik izvođenja nastave mora zatražiti prethodno stručno mišljenje nadležne Agencije. Primljeno na znanje Nastava na daljinu može se izvoditi redovita nastava, konzultativno-instruktivna nastavom i dopisno-konzultativna nastava.
48 Slavica Štefanac ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 15. Stavak (1) Molimo odrediti rok za davanje suglasnosti, jer se u ovakvim slučajevima postupak suglasnosti zna oduljiti, što predstavlja problem i za ustanovu i za poslodavca. Vezano uz programe, s obzirom da nije definirano, znači li to da se svi programi obrazovanja mogu provoditi u prostoru druge pravne osobe za njene radnike/štićenike? Programi stjecanja cjelovitih i programi stjecanja djelomičnih kvalifikacija? Stavak (3) Ako je ustanova uz to obvezna dostaviti istu suglasnost Agenciji, to znači da postupak za poslodavca može trajati u nedogled. Posebno jer ustanove imaju obvezu unosa programa u NISOO, znači - Agencija ima uvid u odobrene suglasnosti, te je u slučaju da NISOO proradi kako treba, ovo potpuno nepotreban administrativni korak koji usporava provođenje programa obrazovanja. Djelomično prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja suglasnosti redovito izdaje po primitku zahtjeva.
49 Slavica Štefanac ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 8. Stavak 6, alineja 7: - rješenje o ispunjenosti minimalnih tehničkih, zdravstvenih i ekoloških uvjeta, koje na zahtjev ustanove donosi upravno tijelo županije u čijem djelokrugu su poslovi obrazovanja. Ustanove su do sada morale ishoditi rješenje o o zadovoljavanju minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora. Znači li ovo da će ustanove morati ishoditi novo rješenje, pošto je uveden pojam "ekološki" uvjeti? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sva ishođena rješenja o osiguranim minimalnim tehničkim i higijenskim uvjetima prostora ostaju na snazi
50 Slavica Štefanac ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 8. Vezano uz stavak 2 i 3, nigdje nije propisano, koje uvjete ustanove moraju ispunjavati ukoliko programe izvode izvan sjedišta, osim uvjeta za zapošljavanjem andragoškog voditelja. Smatram da je u stavku 2 potrebno specificirati da se radi o izvođenju programa u sjedištu i izvan sjedišta, posebno jer je člankom 15 omogućeno izvođenje programa za potrebe pravne osobe - u kojoj nije potrebno provesti cijelu proceduru kao u članku 8. Primljeno na znanje Za rad izvan sjedišta potrebno je ishoditi rješenje dostaviti samo one dokaze o ispunjenosti materijalnih i kadrovskih uvjeta za provedbu programa obrazovanja ili programa vrednovanja koji se odnose na rad u promijenjenim uvjetima.
51 Slavica Štefanac ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 7. Nije definirano, može li andragoški voditelj, u slučajevima smanjenog obujma primarnog posla, raditi u nastavi kao nastavnik? Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
52 Slavica Štefanac ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 6. Da li ovo znači da ravnatelj ni voditelj ne moraju biti zaposleni ako provode najviše 5 programa obrazovanja? U tom slučaju se neće provesti namjera da se smanji broj obrazovnih ustanova. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Člankom 6. stavkom 1. jasno je propisano da ustanova ima ravnatelja, a člankom 7. stavkom 1. da ima andragoškog voditelja zaposlenog na puno radno vrijeme.
53 Slavica Štefanac ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 4. Predlažem u stavak 1 dodati riječi "u smislu ovog zakona", čime će članak glasiti: (1) Obrazovanje odraslih u smislu ovog zakona provode ustanove koje imaju registriranu djelatnost obrazovanja odraslih i ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom. Naime, obrazovanje odraslih u širem smislu obuhvaća puno više od programa koji su obuhvaćeni ovim zakonom, i ne provode ga isključivo ustanove za obrazovanje odraslih. Stoga u budućnosti može doći do pogrešnog shvaćanja pojma "obrazovanje odraslih" Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Budući da je u članku 1. i ovoga Zakona jasno propisano da se ovim Zakonom uređuje formalno obrazovanje odraslih koje se provodi u ustanovama koje imaju registriranu djelatnost obrazovanja odraslih, a u članku 2. da se djelatnost formalnog obrazovanja odraslih koju izvodi ovlaštena pravna osoba prema odobrenim programima, sve odredbe ovoga Zakona odnose se na ustanove za obrazovanje odraslih.
54 Slavica Štefanac ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 2. Komentar već pojašnjen u članku 1: Neformalno obrazovanje odraslih za stjecanje vještina potrebnih za rad u koje je isključivo djelokrug ministarstva nadležnog za rad ne treba biti obuhvaćeno zakonom ministarstva zaduženog za obrazovanje. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/2020-1593) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike obavlja poslove koji se odnose na politiku zapošljavanja, tržište rada, aktivnu politiku zapošljavanja te programe radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti. Nadalje, Hrvatski zavod za zapošljavanje na temelju javnih ovlasti samostalno ili u suradnji sa socijalnim partnerima, obrazovnim ustanovama i drugim pravnim osobama organizira i provodi programe profesionalnog usmjeravanja, obrazovanja te druge oblike aktivne politike zapošljavanja. Slijedom navedenoga, nužna je suradnja gore navedenih institucija i Ministarstva znanosti i obrazovanja
55 Slavica Štefanac ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 1. Predlažem brisanje stavka 7, jer se Zakon o obrazovanju odraslih ne treba baviti programima za koje se primjenjuju odredbe drugog ministarstva, bez utjecaja ministarstva koje donosi ovaj zakon. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Tržište rada i obrazovanje usko su povezani s obzirom na širok spektar kompetencija potrebnih na tržištu rada. S obzirom da ustanove za obrazovanje odraslih već dugi niz godina provode raznovrsne programe kojima se stječu kompetencije potrebne za rad, u ovom Zakonu bilo je nužno povezati sustav obrazovanja odraslih i potrebe tržišta rada.
56 Slavica Štefanac ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 1. Poštovani, Vezano uz članak 1, stavak 5: smatram da pojmu "stjecanje vještina potrebnih za rad" nije mjesto u Zakonu o obrazovanju odraslih niti bi ga trebalo posebno tretirati u smislu ovog Zakona. Stjecanje vještina potrebnih za rad je i stjecanje početnih kvalifikacija i periodične izobrazbe profesionalnih vozača - program kojih je u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, ali itekako podliježe nadležnosti Ministarstva rada. Isto tako, stjecanje vještina potrebnih za rad je i stjecanje kompetencija u nekoliko programa pod nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. Stoga smatram da se Ministarstvo znanosti i obrazovanja i ovaj Zakon trebaju baviti programima u nadležnosti isključivo Ministarstva znanosti i obrazovanja, a ne ministarstva nadležnog za rad. Ministarstvo nadležno za rad je svakako važan dionik kreiranja obrazovnih politika, ali ne na način da diktira način i oblike obrazovanja. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/2020-1593) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike obavlja poslove koji se odnose na politiku zapošljavanja, tržište rada, aktivnu politiku zapošljavanja te programe radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti. Nadalje, Hrvatski zavod za zapošljavanje na temelju javnih ovlasti samostalno ili u suradnji sa socijalnim partnerima, obrazovnim ustanovama i drugim pravnim osobama organizira i provodi programe profesionalnog usmjeravanja, obrazovanja te druge oblike aktivne politike zapošljavanja. Slijedom navedenoga, nužna je suradnja gore navedenih institucija i Ministarstva znanosti i obrazovanja.
57 SLAVEN TOLIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, Podržavam prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih i smatram da će stvoriti rezultate ukoliko ga budu pratile i izmjene HKO i uvođenje novih programi no uz posebnu potrebu nadzora rada i kvalitete rada institucija koje provode programe. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
58 SLAVEN ŠKRABIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, podržavam izneseni prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih i smatram da će imati punu snagu primjene ukoliko ga bude pratile i izmjene za Hrvatski kvalifikacijski okvir i uvođenje novih programi . Također smatram da je neophodno uspostaviti i sustav osiguravanja kvalitete u obrazovanju uz naglasak o potrebi praćenja sve bržih trendova promjena na tržištu rada i promjena potrebe za pojedinim zanimanjima. Također je važno omogućiti cjeloživotno obrazovanje kako bi se svatko mogao usavršavati. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
59 SILVIJA KOSEC PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, U potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih te podržavam praćenje standarda kvalifikacije sukladno propisima kojima se regulira Hrvatski kvalifikacijski okvir. Srdačno, Silvija Kosec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
60 SILVIJA KOSEC PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE PROISTEĆI DONOŠENJEM ZAKONA Poštovani, U potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih te podržavam praćenje standarda kvalifikacije sukladno propisima kojima se regulira Hrvatski kvalifikacijski okvir. Srdačno, Silvija Kosec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
61 Silva Kramer PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani. u potpunosti se slažem s Prijedlogom zakona o obrazovanju odraslih. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
62 Sanja Živković ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 6. Predlagatelj zakona treba voditi brigu i o malim ustanovama za obrazovanje odraslih kojima je svako dodatno zapošljavanje opterećenje. Smatram da stavak 3. u 6. članku treba definirati na sljedeći način: U ustanovi koja provodi programe obrazovanja u najviše deset obrazovnih sektora, ravnatelj može obavljati i poslove andragoškog voditelja, ako zadovoljava uvjete iz članka 7. stavka 4. ovog Zakona. 1 Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Zbog osiguravanja kvalitete rada ustanove, u ustanovi koja provodi najviše deset programa obrazovanja, od kojih najviše dva mogu biti za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4.1. i 4.2. HKO-a, ravnatelj može obavljati i poslove andragoškog voditelja.
63 SANJA MARCIUŠ PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, slažem se s Prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih. Svakako se slažem sa obrazovanjem odraslih u formalnom i neformalnom obliku. Lijepi pozdrav Sanja Marciuš. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
64 Sanja Jambrovic Posedi PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, slažem se s Prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih. Srdačno, Sanja Jambrović Posedi Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
65 Sanela Đurđević PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih, praćenje standarda kvalifikacije te usklađivanje programa rada sa zahtjevima cjeloživotnog učenja i tržišta rada. Također podržavam obvezu i pravo nastavnika i andragoških voditelja za stručnim usavršavanjem u području pedagogije, metodike, obrazovne psihologije i ostalih područja o čemu bi se u ustanovi trebala voditi evidencija. S poštovanjem, Sanela Đurđević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
66 Sandra Maglov PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, slažem se u potpunosti sa Prijedlogom zakona o obrazovanju odraslih Sandra Maglov Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
67 Sandra Maglov PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE PROISTEĆI DONOŠENJEM ZAKONA Poštvani, slažem se s Prijedlogom zakona o obrazovanju odraslih. Od posebnog interesa smatram uvažavanje neformalnog obrazovanja, budući klasično obrazovanje sporije reagira na promjene na tržištu rada. Usustavljivanje priznanja neformalnog obrazovanja omogućuje radniku tražiti adekvatno priznanje svojih znanja i vještina nasprem poslodavcu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
68 Sanda Gale ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 21. Potrebno je osigurati i status redovitog polaznika djeci koja upisuju program stjecanja srednje školske ili stručne spreme u ustanovi za obrazovanje odraslih, a koje ustanove provode prema rješenju Ministarstva znanosti i obrazovanja. Navedeno se odnosi na djecu koja upisuju program stjecanja srednje školske ili stručne spreme nakon završetka osnovne škole i pri tome nisu upisane u druge ustanove, a do navršenih 17 godina života (prema članku 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi). Ako želimo ići smjerom Europe s istaknutijom socijalnom komponentom i provedbom načela europskog stupa socijalnih prava, posebno cjeloživotnog učenja, potrebno je osigurati fleksibilnost obrazovnog sustava jer se kroz sustav obrazovanja odraslih osigurava veća mogućnost za osobni i profesionalni razvoj, posebno djece (naglasak na djecu sportaše) u ovoj iznimno važnoj životnoj dobi te im je potrebna dodatna sustava podrška na nacionalnoj razini. Upravo je jedno od pitanja iz uvoda Nacionalnog programa športa 2019 - 2026. koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. srpnja 2019. godine: Podržavamo li i na koji način šport u sustavu obrazovanja? Isto tako, u stavku 2.članka 165. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kao jedan od ciljeva djelovanja Unije se navodi: - razvijanje europske dimenzije u sportu promicanjem pravednosti i otvorenosti na sportskim natjecanjima i suradnje među tijelima odgovornima za sport te zaštitom tjelesnog i moralnog integriteta sportaša i sportašica, osobito najmlađih sportaša i sportašica. Uvjeti sportaša koji pohađaju program stjecanja srednje stručne ili školske spreme u sustavu obrazovanja odraslih još uvijek nisu prilagođeni stvarnim potrebama djece bez obzira na to što je obrazovanje odraslih dio jedinstvenog obrazovnog sustava Republike Hrvatske. Dodatno, navedeno je potrebno uskladiti jer svi polaznici svoje srednje obrazovanje u gimnazijskom program obrazovanja, bilo da ga pohađaju u srednjoj javnoj ili privatnoj školi ili u ustanovi za obrazovanje odraslih, završavaju polaganjem ispita državne mature, a što je definirano člankom 1. stavkom (2) Pravilnika o polaganju državne mature. Kako ovim zakonom imamo priliku osigurati djeci sportašima razvoj, vodeći pri tome računa o specifičnoj prirodi sporta, smatram da navedena predložena izmjena osigurava niz dobrobiti za djecu u ovoj životnoj dobi te mogućnost povezivanja obrazovanja i razvoja sportske karijere, a da pri tome ne moraju birati od čega će odustati. Ujedeno doprinosi i Nacionalnom programu sporta, odnosno razvoju ostatka obrazovnog sustava i potrebi za dodatnom prilagodbom s ciljem potpore športašima u sustavu. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Polaznici u sustavu obrazovanja odraslih podliježu odredbama Zakona o obrazovanju odraslih te ne mogu ostvarivati prava koja imaju učenici u redovitom sustavu obrazovanja.
69 Ružica Šošić PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, u potpunosti podržavam Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih. Ružica Šošić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
70 Pučko otvoreno učilište Zagreb ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 30. Stavak 4. Korištenje vaučera kao instrumenta financiranja obrazovanja treba definirati na način da postoji odredba kojom se definira plaćanje vaučerom obavlja prilikom upisa polaznika u određeni program. U protivnom postoji mogućnost da polaznik pohađa program određeno vrijeme (moguće i cijelo vrijeme trajanja programa sve do trenutka izlaska na završni ispit), a nakon toga odustane od daljnjeg obrazovanja. To stavlja ustanovu u nepovoljan položaj zbog nepokrivanja troškova nastalih realizacijom programa obrazovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Međusobna prava i obveze polaznika formalnih i neformalnih programa obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad financiranih putem vaučera, pružatelja usluge formalnog ili neformalnog obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje uredit će se ugovorom o obrazovanju odraslih.
71 Pučko otvoreno učilište Zagreb ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 25. Stavak 2. Vanjsko vrednovanje u obrazovnim ustanovama je regulirano Zakonom o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. NCVVO je zbog toga i osnovan i ima dovoljno iskustva da to radi. Sukladno tomu, nadležnost ASOO treba izbaciti iz ovog Zakona te brisati sve odredbe koje joj tu nadležnost osiguravaju. Osim toga, u članku 27., stavak 2. postoji odredba koja je diskriminirajuća za polaznike u sustavu obrazovanja odraslih jer u redovnom obrazovnom sustavu ne postoji vanjsko vrednovanje skupova ishoda učenja polaznika. Vrednovanje se treba provoditi u skladu s već postojećim zakonima. Vanjsko vrednovanje u obrazovnim ustanovama je regulirano Zakonom o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja i na taj način se treba provoditi i u ustanovama obrazovanja odraslih. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih sukladno zakonskim propisima sudjeluje u postupcima vrednovanja, samovrednovanja i vanjskog vrednovanja u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.
72 Pučko otvoreno učilište Zagreb ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 21. Stavak 1. Predlažemo novi tekst: Status polaznika prestaje završetkom programa obrazovanja KOJI JE POLAZNIK POHAĐAO, ispisom iz programa obrazovanja ili na drugi način predviđen ugovorom o obrazovanju kojim polaznik i ustanova uređuju međusobna prava i obveze. Stavak 5. Predlažemo novi tekst: Predlažemo napisati: Status pristupnika prestaje završetkom postupka vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja NA KOJI SE PRISTUPNIK PRIJAVIO Stavak 7. Predlažmo novi tekst. (7) Prilikom upisa u program obrazovanja/program vrednovanja ustanova je dužna s polaznikom/pristupnikom sklopiti ugovor kojim se utvrđuju prava i obveze ustanove te prava i obveze polaznika. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
73 Pučko otvoreno učilište Zagreb ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 20. Stavak 1. Za obvezu stručnog usavršavanja nastavnika moraju biti osigurani uvjeti pružanja stručnog usavršavanja. Dok to nije osigurano nema smisla propisivati obvezu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
74 Pučko otvoreno učilište Zagreb ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. Stavak 2. Ovo je neodrživo iz više razloga: 1. Po stupanju na snagu ovoga zakona određeni broj ustanova bi morao odmah otkazati ugovore o radu nekolicini nastavnika koji po kadrovskim uvjetima ne zadovoljavaju uvjete za provedbu programa koje ustanova izvodi. 2. Ustanove vremenom mijenjaju programe koje izvode a time i sektore kojima pripadaju ti programi. Zbog toga bi ustanove morale povremeno otkazivati ugovor o radu nekim nastavnicima a zapošljavati druge koji sad odgovaraju kadrovskim uvjetima novih programa koje će provoditi u novim sektorima. 3. Ustanova može biti u prilici vrlo brzo početi provoditi neki novi program iz novog sektora za koji još nema zaposlenog nastavnika. Nastavnici se zapošljavaju putem javnog natječaja, a u Ministarstvu najbolje znaju koliko vremena treba da se on provede. Zbog toga bi propala prilika ustanovi provoditi novi program u novom sektoru. 4. Ustanova može jednom u godini ili čak i rjeđe provoditi jedan program u određenom sektoru. Prihodi ostvareni provedbom tog programa ne bi ni najmanje pokrili trošak godišnje bruto plaće nastavnika po ugovoru o radu. To bi dovelo do odustajanja ustanova od provedbe novih programa. Osim toga mjerilo opterećenja nastavnika u obrazovnom procesu nije broj sektora iz kojih se programi provode. Nije potrebno napominjati da se u dva sektora teoretski mogu provoditi ukupno dva programa a može i njih trideseti dva. Zbog svega gore navedenoga ovaj stavak treba izbrisati. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
75 Pučko otvoreno učilište Zagreb ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 17. Ovu bi cjelinu trebalo u potpunosti izbaciti jer zakonom ne treba regulirati neformalno obrazovanje odraslih za stjecanje vještina jer istim zakonom a ni nekim drugim aktom nije regulirano kako se istražuju potrebe tržišta rada za vještinama koje bi se stjecale kroz neformalne obrazovne programe, po kojoj metodologiji se pišu programi za stjecanje vještina, kakva se uvjerenja, potvrde i sl. izdaju po završenom programu, kako se priznaju ta uvjerenja, potvrde i sl. Ako HZZ izdaje potvrde je li to znači da će on i osposobljavati sve polaznike te provesti za sve njih na kraju i završne ispite u cijeloj RH. Po kojoj osnovi on može vrednovati nečija znanja i vještine? Ovim se izbija obrazovanje iz obrazovnih ustanova i predaje u ruke nekima drugima koji za obrazovanje nisu kompetentni. Koji je smisao postojanja obrazovnog sustava ako to radi netko izvan njega? S druge strane uvode se restriktivne mjere osiguranja kvalitete ustanova za obrazovanje odraslih i propisuju vrlo stroži uvjeti za nastavnike i andragoške voditelje a u HZZ-u mogu raditi nestručni kadrovi na koje se ne propisuju nikakvi uvjeti, ne propisuje se obveza osiguranja kvalitete, ne propisuje se vanjsko vrednovanje ishoda učenja i sl. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom da tržište rada zahtijeva stalnu nadogradnju vještina, bilo je nužno uvesti i mogućnost financiranja provedbe neformalnih programa obrazovanja koje bi provodile ustanove za obrazovanje odraslih i druge pravne i fizičke osobe. Kriteriji za odabir kompetencija potrebnih za rad utvrđuju se na temelju ocjene stanja tržišta rada i ispitivanju potreba za kompetencijama. Formalni i neformalni programi obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad financirani putem vaučera, a koje provodi pružatelj usluga formalnog i neformalnog obrazovanja vrednuju se na temelju kriterija vrednovanja sukladno propisu koji uređuje tržište rada.
76 Pučko otvoreno učilište Zagreb ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 16. Predlažemo da stavak 3. ovog članka glasi. Program vrednovanja iz stavka 1. ovoga članka, može provoditi ustanova koja ima rješenje o izvođenju programa obrazovanja koji obuhvaća sve skupove ishoda učenja koje želi vrednovati. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Zbog osiguravanja kvalitete procesa priznavanja neformalno i informalno stečenih znanja i vještina, program vrednovanja iz stavka može provoditi ustanova koja ima rješenje o izvođenju programa obrazovanja koji obuhvaća sve skupove ishoda učenja koje želi vrednovati i koji je ustanova provela s najmanje dvije obrazovne skupine te rješenje Agencije o vrlo visokoj ili visokoj razini kvalitete
77 Pučko otvoreno učilište Zagreb ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 15. Stavak 1. Predlažemo da se prošiti pravo korisnika ove usluge i na pravne osobe koje skrbe o svojim članovima/korisnicima i sl. Time se daje pravo i npr. udrugama da se u njenim prostorima program provodi i za njene članove/ce, korisnike i sl.te predlažemo da taj stavak glasi: (1) Za izvođenje odobrenog programa obrazovanja u prostoru druge pravne osobe za njene radnike/štićenike/članove /korisnike, ustanova podnosi Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za izvođenje programa u prostoru druge pravne osobe. Obrazloženje: U provedbi EU projekata pravna osoba je npr. dužna osposobiti 10 osoba za poslove njegovateljice. U vrijeme sklapanja ugovora i traženja suglasnosti Ministarstva za izvođenje programa pravna osoba u pravilu nema imena budućih polaznika jer ih do tada nije uspjela naći a tražit će ih sve do popunjenja planiranog broja kada odmah počinje i provoditi program. Čak ih dijelom uključi u prvoj fazi provedbe programa a dijelom polaznici izađu iz procesa edukacije koje onda pravna osoba popunjava s drugima. Zato se ne smije tražiti dostava popisa polaznika sa zahtjevom Ministarstvu za suglasnost izvođenja programa jer bi prilično bila ugrožena provedba programa, pogotovu onih koji se sufinanciraju iz EU projekata. Zato predlažemo da se dostava popisa polaznika Ministarstvu briše iz ove odredbe Stavak 2.-prijedlog novog teksta: 2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka ustanova prilaže: ugovor sklopljen s pravnom osobom te dokaze o ispunjavanju kadrovskih i materijalnih uvjeta za provedbu programa iz stavka 1. ovoga članka. Predlažemo brisanje stavka 3. jer nema nikakve svrhe osim administrativnog opterećenja i ustanove i Agencije. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom da se suglasnost za izvođenje programa obrazovanja za drugu pravnu osobu izdaje neposredno prije početka provedbe programa, korisnici projekta moraju biti poznati
78 Pučko otvoreno učilište Zagreb ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 11. Stavak 4. Nastavu na daljinu kao oblik izvođenja nastave u formalnim programima obrazovanja odraslih treba promatrati kao oblik izvođenja nastave ravnopravan sa svim ostalim oblicima izvođenja nastave te koji je čak, s obzirom na nastojanje modernizacije društva u cijelosti, ponekad i poželjniji od ostalih oblika provedbe nastave. Pozitivno stručno mišljenje Agencije je potrebno za svaki oblik izvođenja nastave zbog čega ga ne treba posebno isticati za provedbu nastave na daljinu. Zato predlažemo se provedba ovog oblika nastave ugraditi u stavak 4. ovoga članka a stavak 5. briše. Nije prihvaćen Nastava na daljinu može se izvoditi redovita nastava, konzultativno-instruktivna nastavom i dopisno-konzultativna nastava.
79 Pučko otvoreno učilište Zagreb ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 8. Stavak 5. Puno previše vremena je dano Agenciji za davanje mišljenja. Naime, kad se promatraju samo javni natječaji HZZ-a za osposobljavanje nezaposlenih osoba, a u sklopu koga raspiše i kompetencije koje svaka ustanova koja hoće dati prijavu na taj natječaj mora imati u svom programu, tada se vidi da vrlo često ustanove moraju dorađivati svoje programe kako bi ih uskladili s raspisanim kompetencijama po HZZ-u. Natječaj je u pravilu otvoren 15-ak dana u kom vremenu ustanove moraju stvoriti sve uvjete za prijavu na njega pa i uskladiti program i dobiti pozitivno mišljenje od Agencije i suglasnost MZO-a za njegovu provedbu. Mislimo da svi na tržištu moramo biti usklađeni i u realnim vremenima moguće sve provesti. Ovako opet ulazimo u nemogućnosti prijava i posljedično provedbe programa. Mislimo da je interes hrvatskog društva i njegova gospodarskog i svakog drugog razvoja na prvom mjestu i da tome treba sve podrediti a odmaknuti se od birokratskih normi koje guše procese. Dokumenti navedeni u stavku 6., alineje 3 i 4 su Ministarstvu dostupni kroz raspoložive baze podataka te ih treba isključiti iz obveze prilaganja od strane ustanova, a što je u skladu sa stavkom 7. istog članka. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom na činjenicu da će se u narednom periodu velik broj programa usklađivati sa standardom kvalifikacije u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih propisani rok smatra se razumnim.
80 Pučko otvoreno učilište Zagreb ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 7. Stavak 2. Ukoliko ustanova ima jednog zaposlenog andragoškog voditelja u matičnoj ustanovi a ukaže joj se mogućnost provedbe programa izvan sjedišta u šest mjesta samo provedba programa izvan sjedišta mora trpjeti odnosno dolazi u pitanje zbog potrebe zapošljavanja andragoškog voditelja putem javnog natječaja. Provedba javnog natječaja za zapošljavanje je dugotrajan proces koji ne bi omogućio provedbu programa u željeno vrijeme. Osim toga raspoložive radne snage na terenu nema a koja zadovoljava propisane kadrovske uvjete po ovome zakonu, pogotovu za rad na kratko određeno vrijeme (npr. 2-3 mjeseca). Ovo je jako limitirajuća odredba za provedbu programa izvan sjedišta koja u konačnici dovodi do nemogućnosti njihove provedbe. Osim toga postavlja se i pitanje treba li ustanova prije dobivanja posla na 6 lokacija imat zadovoljen uvjet zaposlenog andragoškog voditelja ili po dobivanju tog posla tek ulazi u proceduru zapošljavanja. Ako tek tada ulazi u proceduru zapošljavanja tada ustanova ulazi u rizik neprovedbe dobivenog posla jer vjerojatno neće moći zaposliti andragoškog voditelja na kratko vrijeme a da zadovoljava kadrovske uvjete propisane ovim zakonom. s druge strane ako ga zapošljava prije dobivanja posla imat će trošak isplate plaća za njega a koje neće moći pokriti prihodima od provedbe programa. Osim toga ovdje nije navedeno radili se o provedbi programa na pet lokacija istovremeno ili u jednoj godini ili možda o akumuliranom broju lokacija tijekom niza godina rada ustanove. Vrlo paušalna odredba koju bi trebalo uvijek iznova tumačiti i koja dovodi do nemogućnosti provedbe programa. Nadamo se da to nije u interesu autorima zakona. Stavak 4., alineja 3. Ovo je diskriminirajuća odredba koja dovodi u neravnopravan položaj andragoškog voditelja u obrazovanju odraslih u odnosu na nastavnike u redovnom obrazovnom sustavu. Osim toga kako će tek završeni student steći nužno iskustvo za andragoškog voditelja ako mu se postavlja ovaj uvjet. Zbog navedenog predlažemo brisanje ove odredbe. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Odredbe vezane uz andragoškog voditelja propisane su u cilju osiguravanja kvalitete rada ustanove za obrazovanje odraslih.
81 Pučko otvoreno učilište Zagreb ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 3. Stavak 4. Uvođenjem vanjskog vrednovanja samo u sustav obrazovanja odraslih stvara se neravnopravnost obrazovanja odraslih i njegovih dionika prema redovnom sustavu obrazovanja budući da ovakvo vanjsko vrednovanje ne primjenjuje na redovni sustav. Smatramo da bi ovim odredbama bila ugrožena ustavna prava polaznika i ustanova za obrazovanjem odraslih što bi vjerojatno potvrdio i Ustavni sud. Zbog toga predlažemo da se ovakvo vanjsko vrednovanje obrazovanja odraslih izuzme iz prijedloga ovoga zakona i da se regulira jedinstvenim zakonom za vanjsko vrednovanje za ukupni obrazovni sustav RH. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Vanjsko vrednovanje uvodi se u cilju osiguravanja kvalitete.
82 Pučko otvoreno učilište Zagreb ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 1. Stavak 2. Predlažemo brisanje ovog stavka jer ne postoji formalni i neformalni OBLIK obrazovanja odraslih. Stavak 3. Obrazovanje odraslih ne treba biti regulirano ovim zakonom jer nisu ostvarene sve pretpostavke za definiranje vještina koje se na neformalni način stječu a potrebne su za rad u RH. Postavljaju se pitanja: 1. bi li se smjele steći one vještine neformalnim obrazovanjem koje se inače stječu formalnim obrazovanjem. 2. Tko će definirati vještine koje su potrebne tržištu rada, a koje se stječu neformalnim obrazovanje 3. Kako će se ispitivati potrebe tržišta rada za vještinama koje se stječu neformalnim obrazovanjem 4. Hoće li se i za ove vještine morati provoditi ankete poslodavaca i pisati „standard zanimanja“ odnosno koja je metodologija pisanje ovih programa. 5. I td. Obuhvaćanje neformalnog obrazovanja ovim zakonom nije u skladu s nekim od ciljeva obrazovanja odraslih prema ovome nacrtu zakona. Npr. neki od ciljeva su: - osigurati kvalitetu primjenom HKO-a - omogućiti stjecanje javne isprave za pristup tržištu rada ili nastavku obrazovanja Zbog navedenoga predlažemo da se svugdje u zakonu briše neformalno obrazovanje (učenje) Stavak 7. Ova odredba promovira metodologiju izrade neformalnih programa koji nisu usklađeni s HKO metodologijom koja je jedina jamstvo kvalitete obrazovanja što je dodatni razlog izuzimanja neformalnog obrazovanja iz ovog Zakona. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. U skladu s potrebama tržišta rada koje zahtijeva stalnu nadogradnju vještina, bilo je nužno uvesti mogućnost financiranja provedbe neformalnih programa obrazovanja koje bi provodile ustanove za obrazovanje odraslih i druge pravne i fizičke osobe. Javna isprava dodjeljuje se samo nakon završenog formalnog programa obrazovanja ili programa vrednovanja. Kriteriji za odabir kompetencija potrebnih za rad utvrđuju se na temelju ocjene stanja tržišta rada i ispitivanju potreba za kompetencijama. Neformalni programi obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad financirani putem vaučera, a koje provodi pružatelj usluga formalnog i neformalnog obrazovanja vrednuju se na temelju kriterija vrednovanja sukladno propisu koji uređuje tržište rada. Kriterije za odabir kompetencija potrebnih za rad i kriterije za dodjelu vaučera polaznicima formalnog ili neformalnog obrazovanja odraslih propisuje ministar nadležan za rad pravilnikom, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt i ministra nadležnog za obrazovanje.
83 Pučko otvoreno učilište Slatina ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 27. Čl. 27 st.4 – rok od 15 dana za prijavu popisa kandidata i termina završne provjere ili obrane završnog rada treba skratiti na 7 dana (a ne 15 koliko je u prijedlogu navedeno) jer su u nekim oblicima cjeloživotnog obrazovanja ispiti vrlo brzo nakon provedene nastave, koja se u potpunosti prilagođava potrebama polaznika pa popis osoba ili termin ispita može varirati ovisno o spremnosti polaznika. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Rok je propisan u skladu s trajanjem programa u obrazovanju odraslih.
84 Pučko otvoreno učilište Slatina ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 22. Čl.22 st.11 – upise u program obrazovanja trebalo bi obavljati temeljem odluke sukladno statutu i pravilniku o radu ustanove. Naime, sada je napisano u prijedlogu Zakona da odluku donosi upravno tijelo utvrđeno statutom, što je u pučkim otvorenim učilištima kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave Upravno vijeće. Ono se sastaje svega 5-6 puta godišnje, čime bi upisi bili znatno usporeni i nefleksibilni, što je suprotno zahtjevima tržišta i zahtjevima polaznika. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
85 Pučko otvoreno učilište Slatina ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 19. Molimo brisanje stavaka (5) i (6) Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom da se radi o osobi protiv koje je pokrenut kazneni postupak koji je u tijeku, do pravomoćnosti sudske presude ili obustave kaznenog postupka, ne može se znati je li osoba počinitelj kaznenog djela te mu se ne može otkazati ugovor radu.
86 Pučko otvoreno učilište Slatina ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. Pučka otvorena učilišta kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave u svojoj lokalnoj zajednici nude čitav niz različitih programa cjeloživotnog obrazovanja iz različitih obrazovnih sektora, a sve sukladno trenutnoj potrebi građana. Obzirom da se radi o manjim sredinama, pojedini program ima ponekad samo jednu grupu polaznika (obično do 10 polaznika) i ponekad nikada više jer je broj građana zainteresiranih za cjeloživotno obrazovanje općenito nizak u cijeloj Hrvatskoj, a radi se o manjim gradovima. Nerijetko se radi o ruralnom stanovništvu slabije mobilnosti koji jedva organiziraju dolazak u centar svojeg grada i nisu spremni putovati u dalja mjesta radi cjeloživotnih programa obrazovanja. Kako pučka otvorena učilišta kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave nema dovoljno grupa polaznika u dva sektora da se pokrije puna satnica nastavnika, navedeni članak u prijedlogu Zakona o obrazovanju odraslih neminovno će dovesti do: - smanjenje ponude cjeloživotnih programa u lokalnoj zajednici - jer trošak zapošljavanja nastavnika neće biti moguće pokriti iz prihoda od tako malog broja polaznika i programa unutar sektora - smanjenja udjela stanovništva koji sudjeluju u cjeloživotnim programima obrazovanja - jer neće više imati tako široku ponudu u svojem gradu, a za putovanja u drugi grad u pravilu nisu zainteresirani -smanjenje kvalitete izvođenja nastave – jer su najkvalitetniji nastavnici već zaposleni u svojim domicilnim obrazovnim ustanovama, a za potrebe cjeloživotnog obrazovanja ne mogu sklapati ugovor o radu na puno radno vrijeme, već ugovor o djelu - gašenja obrazovnih odjela pri pučkim otvorenim učilištima – jer neće moći ispuniti uvjet zapošljavanja nastavnika na svaka 2 sektora, a preostali programi neće biti dovoljni za održavanje funkcioniranja obrazovnog odjela. - zatvaranja učilišta i drugih poslovnih subjekata iz područja obrazovanja odraslih koja neće imati financijskih kapaciteta za podmirivanje tekućih troškova zapošljavanja, a čime će se također dodatno otežati pristupačnost obrazovnim sadržajima - povećanja nezaposlenosti, posebno u manjim sredinama. Naime, na učilištima nije zaposlen samo stručni nastavni kadar, već administrativno i drugo osoblje koje je zaslužno za funkcioniranje i pravilan rad. Dodatno, zbog nedostupnosti cjeloživotnog obrazovanja, smanjit će se i mogućnost prekvalifikacija nezaposlenih, a tim i njihova zapošljivost. - svime navedenim indirektno će se utjecati i na usporeni razvoj gospodarstva i poduzetništva u lokalnoj zajednici. Sigurni smo da ovo nije bila namjera zakonodavca pri izradi prijedloga Zakona, pa molimo da se navedeni članak izmijeni na slijedećih načina: - Umjesto zapošljavanja na puno radno vrijeme trebalo bi omogućiti sve oblike rada nastavnika sukladno Zakonu o radu (ugovor o djelu, ugovor na određeno, ugovor na nepuno radno vrijeme, ugovor na puno radno vrijeme, itd.) - Ukoliko postoji potreba zapošljavanja nastavnika na puno radno vrijeme, da se on financira iz državnog proračuna (kao i u redovnom obrazovanju). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. U cilju osiguravanja kvalitete rada ustanove propisuje se sljedeće: ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4 HKO-a. Ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka tri obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje skupova ishoda učenja ili kvalifikacije. Ako je broj polaznika na godišnjoj razini veći od 500 ustanova je, bez obzira provodi li programe u skladu sa stavkom 3. ili 4. ovog članka, obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora.
87 Pučko otvoreno učilište Slatina ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 17. Na potvrdi HZZ-a obavezno treba biti navedena ustanova koja je provela neformalno obrazovanje. Međutim, slažem se da je potrebna bolja suradnja između dvaju ministarstva te da sve što je u domeni obrazovanja odraslih, nezaposlenih, ali isto tako i zaposlenih osoba, mora biti u nadležnosti Ministarsva znanosti i obrazovanja, ASOO-a i u konačnici samih ustanova za obrazovanje odraslih. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
88 Pučko otvoreno učilište Slatina ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 7. Predlažem da se doda da andragoški voditelj može sudjelovati kao nastavnik u ustanovi. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
89 Pučko otvoreno učilište Slatina ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 6. Zakona treba voditi brigu i o malim ustanovama za obrazovanje odraslih (prvenstveno mislim na javne ustanove u malim sredinama gdje je i inače velika nezaposlenost), a kojima je svako dodatno zapošljavanje teret za njihov proračun jer ne posluju financijski sve ustanove jednako. Zbog toga smatram da stavak 3. u 6. članku treba definirati na sljedeći način: (3) U ustanovi koja provodi programe obrazovanja u najviše pet obrazovnih sektora, ravnatelj može obavljati i poslove andragoškog voditelja, ako zadovoljava uvjete iz članka 7. stavka 4. ovog Zakona. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Zbog osiguravanja kvalitete rada ustanove, u ustanovi koja provodi najviše deset programa obrazovanja, od kojih najviše dva mogu biti za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4.1. i 4.2. HKO-a, ravnatelj može obavljati i poslove andragoškog voditelja.
90 Pučko otvoreno učilište Slatina ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 1. Slažem se da u čl. 1. Stavak (5) treba brisati riječ "provode", ostaviti „financiraju u okviru djelokruga ministarstva nadležnog za rad“. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Programi će se provoditi i financirati u okviru djelokruga ministarstva nadležnog za rad. Člankom 1. jasno je propisano da su provoditelji ustanove za obrazovanje odraslih i druge pravne i fizičke osobe.
91 Pučko otvoreno učilište Novska PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Pohvaljujemo nastojanje zakonodavca da se područje obrazovanja odraslih učini što kvalitetnije i dostupnije kako bi se podigla uključenost građana u programe cjeloživotnog obrazovanje. POU Novska kao javna ustanova osnovana od jedinice lokalne samouprave, kontinuirano radi na povećanju dostupnosti cjeloživotnih programa obrazovanja u lokalnoj zajednici, koje smatramo ključnim za daljnji razvoj našeg društva. Našim sugrađanima već dugi niz godina nudimo sve one programe za koje utvrdimo da postoji potreba, nerijetko i besplatno za polaznike (zahvaljujući različitim izvorima financiranja). Drago nam je da je i zakonodavac prepoznao tu potrebu građana za raznolikom i iznimno dostupnom ponudom programa cjeloživotnog obrazovanja. Kako bi prijedlog Zakona o obrazovanju bio što bolji u postizanju navedenog cilja, važno je da su u njega uključe određene izmjene koje navodimo u nastavku: - Umjesto zapošljavanja na puno radno vrijeme trebalo bi omogućiti sve oblike rada nastavnika sukladno Zakonu o radu (ugovor o djelu, ugovor na određeno, ugovor na nepuno radno vrijeme, ugovor na puno radno vrijeme, itd.) - Ukoliko postoji potreba zapošljavanja nastavnika na puno radno vrijeme, da se on financira iz državnog proračuna (kao i u redovnom obrazovanju). Nije prihvaćen Nastavnici u obrazovanju odraslih zasnivaju radni odnos u ustanovi sukladno odredbama zakona kojim su uređeni radni odnosi ili ostvaruju suradnju sukladno odredbama zakona kojima su uređeni obvezni odnosi. Zapošljavanje nastavnika na puno radno vrijeme u ustanovama koje provode veći broj programa propisan je u cilju osiguravanja kvalitete provedbe programa. Obrazovanje odraslih (osim osnovnog obrazovanja odraslih) ne financira iz državnog proračuna, nego iz drugih izvora.
92 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRAPINA ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 27. Čl. 27 st.4 – rok od 15 dana za prijavu popisa kandidata i termina završne provjere ili obrane završnog rada treba skratiti na 7 dana (a ne 15 koliko je u prijedlogu navedeno) jer su u nekim oblicima cjeloživotnog obrazovanja ispiti vrlo brzo nakon provedene nastave, koja se u potpunosti prilagođava potrebama polaznika pa popis osoba ili termin ispita može varirati ovisno o spremnosti polaznika. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Rok je propisan u skladu s trajanjem programa u obrazovanju odraslih.
93 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRAPINA ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 17. Čl. 17 st.8 –na potvrdi HZZ-a obavezno treba biti navedena ustanova koja je provela neformalno obrazovanje Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Oblik i sadržaj javne isprave detaljno će se propisati pravilnikom.
94 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRAPINA ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 8. Čl.8 st.5 – rok za donošenje stručnog mišljenja bi trebalo maksimalno skratiti kako bi se što prije zadovoljile potrebe tržišta i potrebe polaznika, pa umjesto 45 dana predlažemo da bude 30 dana Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom na činjenicu da će se u narednom periodu velik broj programa usklađivati sa standardom kvalifikacije u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih propisani rok smatra se razumnim.
95 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRAPINA ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. Čl.18 st.2 „Ustanova je obavezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora u kojima izvodi program obrazovanja/program vrednovanja.“ Pučka otvorena učilišta kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave u svojoj lokalnoj zajednici nude čitav niz različitih programa cjeloživotnog obrazovanja iz različitih obrazovnih sektora, a sve sukladno trenutnoj potrebi građana. Obzirom da se radi o manjim sredinama, pojedini program ima ponekad samo jednu grupu polaznika (obično do 10 polaznika) i ponekad nikada više jer je broj građana zainteresiranih za cjeloživotno obrazovanje općenito nizak u cijeloj Hrvatskoj, a radi se o manjim gradovima. Nerijetko se radi o ruralnom stanovništvu slabije mobilnosti koji jedva organiziraju dolazak u centar svojeg grada i nisu spremni putovati u dalja mjesta radi cjeloživotnih programa obrazovanja. Kako pučka otvorena učilišta kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave nema dovoljno grupa polaznika u dva sektora da se pokrije puna satnica nastavnika, navedeni članak u prijedlogu Zakona o obrazovanju odraslih neminovno će dovesti do: - smanjenje ponude cjeloživotnih programa u lokalnoj zajednici - jer trošak zapošljavanja nastavnika neće biti moguće pokriti iz prihoda od tako malog broja polaznika i programa unutar sektora - smanjenja udjela stanovništva koji sudjeluju u cjeloživotnim programima obrazovanja - jer neće više imati tako široku ponudu u svojem gradu, a za putovanja u drugi grad u pravilu nisu zainteresirani -smanjenje kvalitete izvođenja nastave – jer su najkvalitetniji nastavnici već zaposleni u svojim domicilnim obrazovnim ustanovama, a za potrebe cjeloživotnog obrazovanja ne mogu sklapati ugovor o radu na puno radno vrijeme, već ugovor o djelu - gašenja obrazovnih odjela pri pučkim otvorenim učilištima – jer neće moći ispuniti uvjet zapošljavanja nastavnika na svaka 2 sektora, a preostali programi neće biti dovoljni za održavanje funkcioniranja obrazovnog odjela. - zatvaranja učilišta i drugih poslovnih subjekata iz područja obrazovanja odraslih koja neće imati financijskih kapaciteta za podmirivanje tekućih troškova zapošljavanja, a čime će se također dodatno otežati pristupačnost obrazovnim sadržajima - povećanja nezaposlenosti, posebno u manjim sredinama. Naime, na učilištima nije zaposlen samo stručni nastavni kadar, već administrativno i drugo osoblje koje je zaslužno za funkcioniranje i pravilan rad. Dodatno, zbog nedostupnosti cjeloživotnog obrazovanja, smanjit će se i mogućnost prekvalifikacija nezaposlenih, a tim i njihova zapošljivost. - svime navedenim indirektno će se utjecati i na usporeni razvoj gospodarstva i poduzetništva u lokalnoj zajednici. Sigurni smo da ovo nije bila namjera zakonodavca pri izradi prijedloga Zakona, pa molimo da se navedeni članak izmijeni na slijedećih načina: - Umjesto zapošljavanja na puno radno vrijeme trebalo bi omogućiti sve oblike rada nastavnika sukladno Zakonu o radu (ugovor o djelu, ugovor na određeno, ugovor na nepuno radno vrijeme, ugovor na puno radno vrijeme, itd.) - Ukoliko postoji potreba zapošljavanja nastavnika na puno radno vrijeme, da se on financira iz državnog proračuna (kao i u redovnom obrazovanju). Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanju. U cilju osiguravanja kvalitete rada ustanove propisuje se sljedeće: ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4 HKO-a. Ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka tri obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje skupova ishoda učenja ili kvalifikacije. Ako je broj polaznika na godišnjoj razini veći od 500 ustanova je, bez obzira provodi li programe u skladu sa stavkom 3. ili 4. ovog članka, obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora.
96 Pučko otvoreno učilište Čakovec PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, pozdravljamo uvođenje novog Zakona, no smatramo da se premalo ustanova za obrazovanje odraslih uključuje u komentiranje prijedloga Zakona. Prema našem mišljenju potrebne su određene korekcije u pojedinim člancima te ćemo napisati svoje prijedloge i izmjene. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
97 Pučko otvoreno učilište Čakovec ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. Čl. 18 st.2 Većina učilišta u svojoj lokalnoj zajednici nude čitav niz programa cjeloživotnog obrazovanja u mnogim obrazovnim sektorima, a sve sukladno trenutnoj potrebi građana i tržišta rada. Nekolicinu programa ima samo jednu grupu polaznika (manje od 10 polaznika) i ponekad nikada više jer je broj građana zainteresiranih za cjeloživotno obrazovanje općenito nizak u cijeloj Hrvatskoj. Nerijetko se radi o ruralnom stanovništvu slabije mobilnosti koji jedva organiziraju dolazak u centar svojeg grada i nisu spremni putovati u dalja mjesta radi cjeloživotnih programa obrazovanja. Kako učilišta nemaju dovoljno grupa polaznika u dva sektora da se pokrije puna satnica nastavnika, navedeni članak u prijedlogu Zakona o obrazovanju odraslih neminovno će dovesti do: - smanjenje ponude cjeloživotnih programa u lokalnoj zajednici - jer trošak zapošljavanja nastavnika neće biti moguće pokriti iz prihoda od tako malog broja polaznika i programa unutar sektora - smanjenja udjela stanovništva koji sudjeluju u cjeloživotnim programima obrazovanja - jer neće više imati tako široku ponudu u svojem gradu, a za putovanja u drugi grad u pravilu nisu zainteresirani -smanjenje kvalitete izvođenja nastave – jer su najkvalitetniji nastavnici već zaposleni u svojim domicilnim obrazovnim ustanovama, a za potrebe cjeloživotnog obrazovanja ne mogu sklapati ugovor o radu na puno radno vrijeme, već ugovor o djelu - gašenja obrazovnih odjela pri pučkim otvorenim učilištima – jer neće moći ispuniti uvjet zapošljavanja nastavnika na svaka 2 sektora, a preostali programi neće biti dovoljni za održavanje funkcioniranja ustanove Osim toga, trebalo bi napraviti razliku između programa osposobljavanja i usavršavanja te programa srednje škole. Nije isto ako u jednom obrazovnom sektoru imamo jedan program osposobljavanja koji provodimo ili program srednje škole. Predlažemo da se uvede 1 nastavnik na 3 obrazovana sektora Sigurni smo da ovo nije bila namjera zakonodavca pri izradi prijedloga Zakona, pa molimo da se navedeni članak izmijeni na sljedećih načina: - Umjesto zapošljavanja na puno radno vrijeme trebalo bi omogućiti sve oblike rada nastavnika sukladno Zakonu o radu (ugovor o djelu, ugovor na određeno, ugovor na nepuno radno vrijeme…) Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanju. U cilju osiguravanja kvalitete rada ustanove propisuje se sljedeće: ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4 HKO-a. Ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka tri obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje skupova ishoda učenja ili kvalifikacije. Ako je broj polaznika na godišnjoj razini veći od 500 ustanova je, bez obzira provodi li programe u skladu sa stavkom 3. ili 4. ovog članka, obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora.
98 Pučko otvoreno učilište Božić PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Zakon nije loš ali su izostavljene bitne odrednice, kao: 1. UKIDANJE RJEŠENJA O IZVOĐENJU PROGRAMA USTANOVAMA IZDANIH PRIJE POSTOJANJA ASOO, ODNOSNO PROGRAMI KOJI SU DOBILI RJEŠENJA O IZVOĐENJU BEZ ISHODA UČENJA PRIJE 2012. ODNOSNO 2018.GODINE. 2. SVI PROGRAMI BEZ ISHODA UČENJA A ZA KOJE USTANOVE IMAJU RJEŠENJE MINISTARSTVA O IZVOĐENJU OD PRIJE 2012.GODINE SE MORAJU PONOVNO DORADITI I POSLATI ASOO NA STRUČNO MIŠLJENJE 3. UKIDANJE RJEŠENJA O IZVOĐENJU PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA ZA FRIZERA, KOZMETIČARA, ZIDARA I SL. DONESENIH OD PRIJE POSTOJANJA ASOO. NAIME TAKVI PROGRAMI NOSE NAZIV SREDNJOŠKOLSKIH PROGRAMA ŠTO DOVODI U NEZGODNU SITUACIJU SVIH ONIH KOJI ZAVRŠE SREDNU ŠKOLU I STEKNU NAZIV ZANIMANJA ZA FRIZERA KAO I NETKO TKO ZAVRŠI OSPOSOBLJAVANJE OD 120 SATI I STEKNE IDENTIČAN NAZIV ZANIMANJA ZA FRIZERA. NEKA UČILIŠTA IMAJU PRASTARE PROGRAME I TVORE NELOJALNU KONKURENCIJU KOJA KRŠI HKO. Primljeno na znanje Člankom 35. Zakona propisano je da u razdoblju od tri godine od dana stupanja na snagu Zakona, ustanove mogu izvoditi programe obrazovanja na temelju rješenja o odobrenju izvođenja programa donesenih prije stupanja na snagu ovoga Zakona, što znači da će u roku od tri godine svi programi morati biti usklađeni sa standardom kvalifikacije.
99 Pučko otvoreno učilište Božić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 3. Ovde mora pisati da je cilj obrazovanja osposobljavanje, usavršavanje i prekvalifikacija polaznika do razine zapošljivosti. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Navedeno je sadržano u cilju: osigurati pristup kvalitetnim programima obrazovanja koji omogućavaju stjecanje znanja i vještina važnih za osobni rast pojedinca te pristup tržištu rada
100 Pučko otvoreno učilište Božić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 8. Ustanove MORAJU imati vlastiti praktikum za izvođenje vježbi, a ugovor o poslovnoj suradnji sa tvrtkom za izvođenje praktične nastave. Većina ustanova nemaju praktikum za izvođenje vježbi te uopće iste ne izvode, ali imaju ugovor sa tvrtkama gdje piše da tvrtke osiguravaju vlatsitu opremu za izvođenje praktične nastave i vježbi što nitko od ustanova ne izvodi, jer bi cijena obavljanje prakse bila poprilično velika. Ustanova koja nema praktikum nebi smjela obavljati proram prekvalifikacije ili stjecanja srednje stručne spreme. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Zakonske odredbe usmjerene su na kvalitetu provedbe programa.
101 Pučko otvoreno učilište Božić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. Prema našem mišljenju zaposlenje jednog nastavnika za dva obrazovna sektora ima smisla ukoliko se to odnosi na zaposlenje putem ugovora o djelu ili na određeno. Mislimo da ustanove za obrazovanje odraslih većinom dolaze iz realnog sektora koji teško mogu priuštiti zaposlenje na neodređeno jednog nastavnika na dva obrazovna sektora. Prijedlog je pet obrazovnih sektora, kao i za ravnatelja pod člankom 6. da može obavljati poslove stručnog voditelja. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. U cilju osiguravanja kvalitete rada ustanove propisuje se sljedeće: ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4 HKO-a. Ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka tri obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje skupova ishoda učenja ili kvalifikacije. Ako je broj polaznika na godišnjoj razini veći od 500 ustanova je, bez obzira provodi li programe u skladu sa stavkom 3. ili 4. ovog članka, obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora.
102 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 35. Stavak (11) Molimo i ovaj rok prilagoditi na barem godinu dana, posebno u slučaju ako Ministarstvo ustraje na uskraćivanju stečenih prava voditeljima zatečenima na radnom mjestu u trenutku donošenja Zakona. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Rok je produžen na šest mjeseci.
103 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 28. Stavak (4) Molim skratiti rok na godinu dana – kao što je u Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju slučaj kod uskraćivanja dopusnice. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom da ustanova ima mogućnost otkloniti nepravilnosti u radu, smatramo opravdanim ukidanje rješenja na tri godine ako to nije učinila.
104 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 27. Stavak (2) Vanjsko vrednovanje, iako kao takvo ne postoji u svim programima redovnog obrazovanja iste razine, podržavamo. Međutim, ako se vanjsko vrednovanje kao obveza, uvede u svim programima, pa tako i ekvivalentima dosadašnjih programa osposobljavanja, čije je trajanje većinom 120-180 sati uključujući praktični dio obrazovanja, ovaj će proces izrazito demotivirati polaznike na uključivanje u programe. Posebno kada se radi o programima niske razine složenosti poput rukovatelja pojedinim radnim strojevima, koje polaznici pohađaju da bi zadržali poslove (zbog Pravilnika o posebnim uvjetima rada po kojima radnik mora biti stručno osposobljen). Ovo bi moglo dovesti do dodatnog nedostatka radne snage ove razine. Predlažemo vanjsko vrednovanje provoditi za programe obrane završnog rada, ali ne i za termine završne provjere, barem za programe bliske programima mikrorazine. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Vanjsko vrednovanje ishoda učenja uvedeno je u sustav obrazovanja odraslih u cilju osiguravanja više razine kvalitete.
105 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 20. Molimo u stavku (2) dodati zarez nakon riječi „u matičnoj znanosti“. Andragoški nastavnik je i npr. diplomirani ekonomist – nastavnik stručnih predmeta u programima obrazovanja odraslih, te je osim usavršavanja iz područja andragogije (…), potrebno usavršavanje i u matičnoj znanosti – ekonomiji u ovom slučaju. Nadalje molimo da Ministarstvo omogući nastavnicima iz ustanova za obrazovanje odraslih pohađanje usavršavanja pod istim uvjetima kao i nastavnicima iz ustanova za redovno obrazovanje. Naime, nastavnici iz ustanova za obrazovanje odraslih do sada nisu mogli sudjelovati u usavršavanjima iz matične struke, koje organizira nadležna Agencija jer su se prijave obavljale iz sustava VETIS - kojem ustanove za obrazovanje odraslih nemaju pristup. Uz stavak (3) podržavamo komentar: "Predlažemo brisanje dijela stavka: „…koje ishode suglasnost Agencije“. Stručno usavršavanje nastavnika i andragoških voditelja važan je element osiguravanja i unapređenja kvalitete obrazovanja odraslih. Međutim, smatramo da je stavljanje stručnog usavršavanja u isključivu nadležnost Agencije (bilo da programe usavršavanja izvodi izravno ili daje suglasnost ustanovama da usavršavanje svojih nastavnika provode samostalno) protivnim razvoju ustanova pa tako i samog sustava obrazovanja odraslih. Ustanove za obrazovanje odraslih koje brinu za kvalitetu svoje djelatnosti, programa koje izvode i kvalitetu nastavnog kadra, organiziraju edukacije koje su specijalno namijenjene njihovim potrebama (posebno se ovo odnosi na sektorske edukacije), a s ciljem razvoja i usavršavanja predavačkih vještina i kompetencija u području u kojem izvode programe obrazovanja odraslih. Edukacije primjerice mogu imati fokus na metodički i didaktički dio, stilove poučavanja u online okruženju te edukacije mogu sadržavati i primjere dobre prakse. Smatramo da nije potrebno ishoditi suglasnost Agencije da ustanove takve programe nastave izvoditi i tako brinu o kvaliteti nastavnog procesa, a da se njihovi programi stručnog usavršavanja vlastitih nastavnika vrednuju i uvažavaju kao jednakovrijedni onima koje izvodi Agencija. Razumijemo i potrebu osiguravanja dodatnih edukacija koje može provoditi Agencija ili institucije koje Agencija ovlasti, ali onda treba osigurati da postoje i jedne i druge edukacije, da se i jedne i druge boduju te da se onda pravilnikom propiše koji broj bodova iz koje skupine obrazovanja nastavnik treba prikupiti u nekom vremenskom periodu." Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
106 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 19. Molimo brisanje stavka (5) i stavka (6). Zakon o radu i mnoge sudske prakse daju mogućnost poslodavcu da u navedenim slučajevima radniku da izvanredni otkaz, jer njegovo izbivanje u dužem trajanju onemogućava njegovo obavljanje poslova, čime se ometa proces rada, a poslodavcu nameću nepredviđene, ponekad teško rješive, obveze i dodatni troškovi (angažiranje drugog radnika, određivanje prekovremenog rada, isplata stimulacije, hitno obučavanje drugog radnika). U situaciji kada je ustanova, a posebno ustanova koja se isključivo samostalno financira, već opterećena plaćom najmanje jednog andragoškog voditelja i najmanje jednog nastavnika, ne računajući ostalo administrativno osoblje zaduženo za operativne zadatke i održavanje kvalitete obrazovanja, nije prikladno zahtijevati dodatne troškove za situacije na koje ustanova kao poslodavac ni na koji način nije mogla utjecati. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom da se radi o osobi protiv koje je pokrenut kazneni postupak koji je u tijeku, do pravomoćnosti sudske presude ili obustave kaznenog postupka, ne može se znati je li osoba počinitelj kaznenog djela te mu se ne može otkazati ugovor radu.
107 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 19. Provjeriti navode iz stavka (1) i stavka (2). Od 01.01.2020. na snazi je Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19), ne ovaj na koji se poziva. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Zakonske odredbe pravilno su navedene.
108 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. Stavak (2) Molimo barem povećati broj obrazovnih sektora na 3, jer u mnogim sektorima ustanove provode samo po 1 program (npr. program u kojem se školuje najviše žena je osposobljavanje za poslove njegovateljice je jedini program iz sekora zdravstva i socijalne skrbi koji ustanove provode). Nažalost, često je slučaj da i taj program provode jednom godišnje. Za takvu frekventnost i količinu polaznika, ustanova nije u mogućnosti naći i financirati (zaposliti) višu medicinsku sestru, a posebno ne dr. medicine koji će biti voljan raditi za plaću obrazovnog radnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
109 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 17. Predlažemo ili brisanje cijelog članka ili redefiniranje članka. Predlažemo sljedeće: (1) Neformalno obrazovanje odraslih za stjecanje vještina potrebnih za rad u smislu ovoga Zakona obuhvaća provedbu oblika učenja za stjecanje vještina potrebnih za rad, a koje se provodi na temelju javne ovlasti njima nadležnog Ministarstva. (2) Kriteriji za odabir vještina potrebnih za rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se na temelju ocjene stanja tržišta rada i ispitivanju potreba za vještinama. (3) Neformalni oblici učenja za stjecanje vještina potrebnih za rad za koje se polazniku po završetku izdaje javna isprava, kao i formalni programi obrazovanja u djelokrugu Ministarstva zaduženog za obrazovanje mogu se financirati putem vaučera. ( 4) Vaučer iz stavka 3. ovoga članka dodjeljuje Hrvatski zavod za zapošljavanje. (5) Kriterij za dodjelu vaučera iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se na temelju provedenih postupaka procjene postojećih vještina polaznika te potrebe za razvojem novih vještina. (6) Kriterije za odabir vještina potrebne za rad i kriterije za dodjelu vaučera propisuje pravilnikom ministar nadležan za rad. (9) Međusobna prava i obveze polaznika programa obrazovanja odraslih , pružatelja usluge obrazovanja i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uredit će se ugovorom o obrazovanju odraslih. (10) Ako je polaznik kojemu se obrazovanje financira putem vaučera zaposlena osoba, međusobna prava i obveze radnika i poslodavca uredit će se sukladno općem propisu o radu. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
110 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 15. Predlažemo u stavak (1) dodati i riječ "korisnike". Naime, u dio projekata nije bilo moguće uključiti korisnike i članove udruga, jer se udruge nalaze u ruralnim dijelovima, te korisnici nemaju financijskih ni logističkih mogućnosti dolaziti u ustanovu na obrazovanje (nema javnog prijevoza). Zbog toga obrazovanje nije bilo moguće ni održati, pa veliki dio sredstava EU projekata nije bio iskorišten. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
111 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 14. Znači li ovo da za programe iz stavka (1) i stavka (2) nije potrebno zatražiti prethodno stručno mišljenje nadležne Agencije? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Za svaki program obrazovanja ili program vrednovanja potrebno je ishoditi stručno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
112 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 12. Članak 11 stavak (3) "Programe obrazovanja/programe vrednovanja na razinama 2 do 5 HKO-a donosi ustanova uz prethodno pozitivno stručno mišljenje Agencije iz članka 8. stavka 4. ovoga Zakona, , ako posebnim propisom nije drugačije određeno." Vezano uz članak 12, stavak (7), molimo pojašnjenje: ustanove jednom doneseni program u slučaju izmjena ne moraj ponovno slati Agenciji, već ga samo unijeti u NISOO? Primljeno na znanje Nakon uspostave Nacionalnog informacijskog sustava obrazovanja odraslih usklađivanje programa provoditi će se kroz navedeni sustav u koji će Agencija imati uvid.
113 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 11. Stavak (3) napomena: Programi obrazovanja za stjecanje cjelovite kvalifikacije se sastavljaju prema važećim/propisanim programima Ministarstva. Ustanove ih ne donose samostalno, već je moguće samo prilagoditi program redovnog sustava obrazovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
114 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 10. Predlažemo: U sustavu obrazovanja odraslih, u smislu ovog zakona, provode se programi obrazovanja i programi vrednovanja. Već navedeno: postoje programi kojima se stječe javna isprava, a koji su u nadležnosti drugih ministarstava. Nije prihvaćen U članku 1. Zakona jasno je propisano da se ovim Zakonom uređuje se formalno obrazovanje odraslih koje se provodi u ustanovama koje imaju registriranu djelatnost obrazovanja odraslih sukladno odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova.
115 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 9. Stavak (4) Ustanove često imaju veliku razliku između planiranog i stvarnog broja programa i polaznika, pa time niti organizacija rada nije izvediva na godišnjoj razini. Posebno je ovo izraženo u programima osposobljavanja / stjecanja djelomičnih kvalifikacija, ili - u slučaju da se uvede pojam - mikrokvalifikacija, gdje je čest slučaj da se prijavi veća grupa polaznika, ili nažalost, propadne određeni plan obrazovanja. Predlažemo obvezu dopuna godišnjeg plana i programa i objave u NISOO isključivo za programe stjecanja cjelovitih kvalifikacija. Nadalje: u kojem roku ga mora objaviti u NISOO? Mora li godišnji plan i program biti objavljen u NISOO i biti javno objavljen na mrežnim stranicama ustanove? I što je s kurikulumom ustanove? Jesu li ga ustanove za obrazovanje odraslih dužne donositi? Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
116 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 7. Molimo u stavak (6) dodati alineju: "- sudjeluje kao nastavnik u nastavi", jer je omogućeno da i ravnatelji, pedagozi i ostalo osoblje redovnih škola mogu sudjelovati u nastavi. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
117 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 7. Stavak (4) Molimo Ministarstvo da razmisli o osobama koje se zateknu na radno mjestu voditelja obrazovanja / andragoškog voditelja. Postoji niz osoba – voditelja obrazovanja koje su završile razna dodatna obrazovanja (usavršavanje za andragoškog voditelja, Curriculum Globale itd.), te godinama rade posao voditelja, a možda nemaju uvjete za učitelja – jer nikada nisu radili u redovnom obrazovanju. Moglo bi se dogoditi da te osobe ustanovi postanu višak jer je bitnija forma od znanja. U Republici Hrvatskoj ne postoji model polaganja stručnog ispita za nastavnika u sustavu obrazovanja odraslih. Svi nastavnici koji se odluče na polaganje stručnog ispita – koji je uvjet za samostalni rad – isti moraju polagati u redovnim školama, pred učenicima, ne odraslim polaznicima. Stavak (5), molimo pojašnjenje: U slučaju da osoba ima navedenu cjelovitu kvalifikaciju ne treba nikakvo radno iskustvo, stručni ispit ili ostali uvjeti iz stavka (4)? Napominjemo da u Republici Hrvatskoj ne postoji studijski program s područja andragogije. Za sada je najbliži smjer obrazovanja: poslijediplomski specijalistički studij Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama. Iako je izrađen standard kvalifikacije, studij andragogije u Republici Hrvatskoj još uvijek nije krenuo s radom. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
118 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 2. 1) Pod definicijom Neformalnog obrazovanja odraslih za stjecanje vještina potrebnih za rad predlažemo definiciju: Neformalno obrazovanje odraslih za stjecanje vještina potrebnih za rad u smislu ovoga Zakona obuhvaća provedbu oblika učenja za stjecanje vještina potrebnih za rad, a koje se provodi na temelju javne ovlasti njima nadležnog Ministarstva. Objašnjenje: U komentarima su već spomenuta obrazovanja koja su u nadležnosti drugih ministarstava, ne samo Ministarstva nadležnog za rad, stoga se ovom definicijom obuhvaćaju sva formalna obrazovanja čijim završetkom polaznici stječu javnu ispravu. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Neformalni programi obrazovanja odraslih iz ovog Zakona provodit će se na temelju ocjene stanja tržišta rada i ispitivanju potreba za kompetencijama, što je u nadležnosti ministarstva nadležnog za rad. Pravilnik vezan uz kriterije za odabir kompetencija potrebnih za rad i kriterije za dodjelu vaučera polaznicima formalnog ili neformalnog obrazovanja odraslih donosi ministar nadležan za rad pravilnikom, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt i ministra nadležnog za obrazovanje.
119 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 1. Stavak (5) predlažemo: Neformalno obrazovanje odraslih za stjecanje vještina potrebnih za rad u smislu ovoga Zakona obuhvaća provedbu oblika učenja za stjecanje vještina potrebnih za rad, a koje se provodi na temelju javne ovlasti njima nadležnog Ministarstva. Objašnjenje: U komentarima su već spomenuta obrazovanja koja su u nadležnosti drugih ministarstava, ne samo Ministarstva nadležnog za rad, stoga se ovom definicijom obuhvaćaju sva formalna obrazovanja čijim završetkom polaznici stječu javnu ispravu. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Neformalni programi obrazovanja odraslih iz ovog Zakona provodit će se na temelju ocjene stanja tržišta rada i ispitivanju potreba za kompetencijama, što je u nadležnosti ministarstva nadležnog za rad. Pravilnik vezan uz kriterije za odabir kompetencija potrebnih za rad i kriterije za dodjelu vaučera polaznicima formalnog ili neformalnog obrazovanja odraslih donosi ministar nadležan za rad pravilnikom, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt i ministra nadležnog za obrazovanje.
120 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 4. Preformulirati u: (1) Obrazovanje odraslih u smislu ovog zakona provode ustanove koje imaju registriranu djelatnost obrazovanja odraslih i ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom. Pojašnjenje: Obrazovanje odraslih se provodi i završava u mnogim oblicima (kao formalno obrazovanje odraslih u programima za koje je nadležno Ministarstvo znanosti, formalno obrazovanje za koje je nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, razna neformalna obrazovanja kojima se ne stječe isključivo javna isprava itd.). Ostala ministarstva nadležna za "svoje" obrazovanje propisuju postupke upisa, vrednovanja i završetka, kao i vođenje propisane dokumentacije. Dodavanjem riječi "u smislu ovog zakona" Ministarstvo određuje da je nadležno upravo za programe za koje se izdaje javna isprava ministarstva nadležnog za obrazovanje. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Budući da je u članku 1. i ovoga Zakona jasno propisano da se ovim Zakonom uređuje formalno obrazovanje odraslih koje se provodi u ustanovama koje imaju registriranu djelatnost obrazovanja odraslih, a u članku 2. da se djelatnost formalnog obrazovanja odraslih koju izvodi ovlaštena pravna osoba prema odobrenim programima, sve odredbe ovoga Zakona odnose se na ustanove za obrazovanje odraslih.
121 Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 35. Predlažemo u stavku (11) produljiti rok sa tri mjeseca na 1 godinu. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Rok je produžen na šest mjeseci.
122 Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 34. Stavak (2), alineja 4 – uskladiti s člankom 18. ukoliko se prihvati prijedlog zapošljavanja najmanje jednog nastavnika na svaka tri obrazovana sektora. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
123 Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 27. Mišljenja smo da je stavak (4) potrebno promijeniti, skratiti s 15 na 7 dana. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Rok je propisan u skladu s trajanjem programa u obrazovanju odraslih.
124 Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 20. Stavak (1) sugeriramo da se u trajno stručno usavršavanje omogući i nastavnicima- vanjskim suradnicima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Ovim Zakonom nije zapriječeno sudjelovanje nastavnika vanjskih suradnika u stručnom usavršavanju.
125 Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 19. Smatramo da su stavak 5 i 6 nepotrebni. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom da se radi o osobi protiv koje je pokrenut kazneni postupak koji je u tijeku, do pravomoćnosti sudske presude ili obustave kaznenog postupka, ne može se znati je li osoba počinitelj kaznenog djela te mu se ne može otkazati ugovor radu.
126 Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. Stavak (2) je ne prihvatljiv za manje sredine i Pučka otvorena učilišta kojima je osnivač JLS. Ukoliko je cilj ovakvog prijedloga bio zaštita digniteta djelatnosti obrazovanja odraslih i podizanje kvalitete rada ustanova, pozdravljamo namjeru, no ipak predlažemo da se stavak 2. u cilju postizanja kompromisa, promjeni i da glasi: "Ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka TRI obrazovna sektora u kojima izvodi program obrazovanja/program vrednovanja". Moramo imati u vidu manje sredine u kojima djeluju Pučka učilišta koja pružaju čitavu lepezu obrazovnih programa, kao brzi odgovor na potrebe stanovništva i tržišta rada. Moramo znati i da se programi održavaju s minimalnim brojem polaznika (od 6 - 10), da su na granici ekonomske isplativosti te da ne postoji garancija kontinuiteta programa, koja bi garantirala očuvanje radnih mjesta novozaposlenim nastavnicima. Ove činjenice dovoljan su argument da Osnivači (JLS) odbiju zahtjeve za zapošljavanja. Na ovaj način glavni dionici obrazovnog procesa (a zbog njih postojimo), prestaju biti u središtu naše pozornosti. Mišljenja smo da je dosadašnji model angažiranja nastavnika putem ugovora o djelu dobar, ugovori sadrže obveze obaju strana, kao i mogućnost prisustva na nastavi ili skupnim konzultacijama, ravnatelja i andragoškog voditelja, kao i obvezu prisustva nastavnika-suradnika na andragoškim radionicama koje organizira ustanova. U našoj ustanovi to izuzetno dobro funkcionira kroz ESF projekte, gdje redovito imamo aktivnosti usavršavanja naših suradnika - nastavnika, na koje se oni rado odazivaju. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. U cilju osiguravanja kvalitete rada ustanove propisuje se sljedeće: ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4 HKO-a. Ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka tri obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje skupova ishoda učenja ili kvalifikacije. Ako je broj polaznika na godišnjoj razini veći od 500 ustanova je, bez obzira provodi li programe u skladu sa stavkom 3. ili 4. ovog članka, obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora.
127 Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 17. Članak 17. u potpunosti je potrebno suštinski redefinirati. Neformalni oblici učenja i stjecanje vještina potrebnih za rad uz potvrde koje izdaje HZZ, dovode ustanove za obrazovanje odraslih u nepovoljan položaj, tj. svode ih na razinu "pružatelja usluga" . Smatramo da je potrebna bolja suradnja između dvaju ministarstva te da sve što je u domeni obrazovanja odraslih, nezaposlenih i ali isto tako i zaposlenih osoba, mora biti u nadležnosti Ministarsva znanosti i obrazovanja, ASOO-a i u konačnici samih ustanova za obrazovanje odraslih, uz poštivanja sustava kvalitete i mehanizama kontrole koji će, nadamo se uskoro zaživjeti. Ministarstvo rada i HZZ, mogu biti dobrodošli partneri koji će detektirati potrebe tržišta rada te putem svojih mehanizama osigurati sredstva za stjecanje vještina potrebnih za rad. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Kriterije za odabir kompetencija potrebnih za rad i kriterije za dodjelu vaučera polaznicima formalnog ili neformalnog obrazovanja odraslih propisuje ministar nadležan za rad pravilnikom, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt i ministra nadležnog za obrazovanje.
128 Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 7. Predlažem da se doda još jedna alineja kojom se definira da andragoški voditelj može sudjelovati u nastavi. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
129 Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 6. Predlažem da se u ovom članku broj programa promijeni s 5 na 10 programa ! Učilišta kojima su osnivači JLS veoma često imaju u jednoj osobi i ravnatelja i andragoškog voditelja, samostalno ne mogu odlučivati o zapošljavanju. Osnivači definitivno neće dopustiti sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Iako bi bilo veoma pozitivno i korisno, zakonodavnom regulativom "natjerati" JLS na veće ulaganje u ljudske resurse u svojim ustanovama, postoji bojazan da do toga neće doći, te će se obrazovna djelatnost naći u velikim problemima, a na štetu zainteresiranih polaznika. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
130 Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 2. U čl. 2. Neformalno obrazovanje odraslih – također predlažem brisati riječ "provode", ostaviti „financiraju u okviru djelokruga ministarstva nadležnog za rad“. Smatram da su ustanove za obrazovanje odraslih jedine kompetentne za provođenje svih oblika obrazovanja odraslih. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Programi će se provoditi i financirati u okviru djelokruga ministarstva nadležnog za rad. Člankom 1. jasno je propisano da su provoditelji ustanove za obrazovanje odraslih i druge pravne i fizičke osobe.
131 Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 1. Predlažem u čl. 1. Stavak (5) brisati riječ "provode", ostaviti „financiraju u okviru djelokruga ministarstva nadležnog za rad“. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Programi će se provoditi i financirati u okviru djelokruga ministarstva nadležnog za rad. Člankom 1. jasno je propisano da su provoditelji ustanove za obrazovanje odraslih i druge pravne i fizičke osobe.
132 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH U cilju usklađivanja ovog propisa sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 138/12 i 69/17), odnosno doprinosa poštivanju rodno osjetljivih jezičnih standarda čija primjena se nalaže člankom 14. st. 5. tog Zakona, predlažemo da se u uvodnom dijelu dokumenta uvrsti odredba o neutralnosti izraza koji imaju rodno značenje: "Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod." Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
133 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 20. Kada se govori o obrazovanju nastavnika u obrazovanju odraslih u čl. 20. određena je obveza i pravo stručnog usavršavanja i osposobljavanja te se nabrajaju i područja obrazovanja. Smatramo potrebnim da se u navedeno usavršavanje i osposobljavanje uključe i osnove edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti - upoznavanje s vrstama invaliditeta obzirom na načine poučavanja i vrednovanja znanja te potrebnim potporama i podrškama i kvalitetnoj primjeni istih. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
134 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 22. Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih u odredbama čl. 3. i čl. 22. osigurava uključivost osoba s invaliditetom i razumnu prilagodbu sukladno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom (Narodne novine - Međunarodni ugovori, br. 06/07, 03/08 i 05/08). Međutim, razumna prilagodba odnosi se samo na metode načine i oblika rada (čl. 22.), no ne predviđa druge oblike potpore i podrške: uključivanje asistenata ili pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika neovisno koji termin koristili. Ne predviđaju se potrebna prilagođena pomagala i prilagođeni udžbenici iako bi se oni mogli definirati kao razumna prilagodba metoda, načina i oblika rada pa predlažemo da se u tom smislu dopuni odredba čl. 22. Također smatramo potrebnim ovim Zakonom regulirati i pitanje prijevoza osoba s invaliditetom do ustanove za obrazovanje odraslih ili škole koja će imati programe obrazovanja odraslih što smatramo bitnim preduvjetom za pristup osoba s invaliditetom programima obrazovanju odraslih. Obrazloženje: Naime, prijevoz učenika s teškoćama u razvoju/studenata s invaliditetom regulira se zasebnim odlukama i pravilnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja, a za osobe s invaliditetom u pojedinim lokalnim i regionalnim upravama ovo se pitanje regulira zasebnim odlukama i pravilnicima na lokalnoj razini, no kako to nije riješeno ujednačeno na razini Republike Hrvatske za odrasle osobe, a ako želimo postići uključivo obrazovanju odraslih, motivirati osobe s invaliditetom za stjecanje potrebnih znanja i vještina i osigurati obrazovanje jednakih mogućnosti, potrebno je predvidjeti načine osiguravanja i ove potpore . Jednako tako kada se govori o obrazovanju nastavnika u obrazovanju odraslih u čl. 20. određena je obveza i pravo stručnog usavršavanja i osposobljavanja te se nabrajaju i područja obrazovanja. Smatramo potrebnim da se u navedeno usavršavanje i osposobljavanje uključe i osnove edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti - upoznavanje s vrstama invaliditeta obzirom na načine poučavanja i vrednovanja znanja te potrebnim potporama i podrškama i kvalitetnoj primjeni istih. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom da se obrazovanje odraslih u smislu ovoga zakona ne financira iz državnoga proračuna (osim programa osnovnoškolskog obrazovanja za osobe starije od 15 godina), ovim Zakonom nije moguće propisati uvjete za obrazovanje osoba s invaliditetom kao u redovitom sustavu. No, kroz zalaganje samih osnivača i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te kroz različite projekte koji se u sustavu provode, kontinuirano se radi na poboljšanju uvjeta obrazovanja osoba s invaliditetom.
135 POU Vinkovci ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 25. Vezano uz Čl. 25 stavak (2) predlažemo da ministarstvo i ASOO razmotre prijedlog da sustav vanjskog vrednovanja koji provodi agencija bude također podvrgnut vanjskom vrednovanju kvalitete, te da na nj imaju utjecaj ključni dionici u sustavu obrazovanja odraslih kojima je interes kvalitetno obrazovanje odraslih i koji nisu u sukobu interesa. Cilj takvog vanjskog vrednovanja ne bi trebao biti vrednovanje normativnosti, nego učinka sustava na poboljšanje kvalitete obrazovanja odraslih, a time i učinka u odnosu na obrazovne ciljeve ovog zakona. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Ustanova će moći povjerenstvu koje osniva ministar nadležan za obrazovanje izreći prigovor na ocjenu razine kvalitete.
136 POU Vinkovci ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 3. Čl. 3 (1) Ciljevi obrazovanja: Mišljenja smo da se u većini slučajeva radi o načinima za postizanje ciljeva, dok sami ciljevi u tekstu nisu jasnije istaknuti i povezani sa Strategijom znanosti i tehnologije, HKO-om smjernicama EU i drugim temeljnim dokumentima. Primjerice: - cilj zakona je osiguranje kvalitetnog obrazovanja odraslih - a sredstva mogu biti pristup kvalitetnim programima obrazovanja koji omogućavaju stjecanje znanja i vještina važnih za osobni rast pojedinca te pristup tržištu rada, primjena HKO-a i sustav osiguravanja kvalitete. - cilj je osigurati pristup osnovnom obrazovanju odraslih osoba - a sredstvo je pravo na takvo obrazovanje. - "osigurati kvalitetu" je ispravno navedeno kao cilj, uz navođenje sredstva. Predlažemo drukčiju formulaciju koja navodi kvalitetu čega kako je navedeno u prvom od primjera. - cilj zakona je povezati obrazovanje s tržištem rada - sredstvo je primjena HKO-a - cilj je postići/povećati zapošljivost, pojedinačnu i gospodarsku konkurentnost te usklađen društveni razvoj temeljen na obrazovanju (preuzeto iz Ciljeva HKO-a), a sredstvo za postizanje tog cilja je stjecanje vjerodostojne javne isprave za pristup tržištu rada ili nastavku obrazovanja. Zbog toga predlažemo izmjene stavka (1) i dopunu čl. 3 novim stavkom "(2) Načini za ostvarenje ciljeva" kako slijedi: Čl. 3 "(1) Ciljevi obrazovanja odraslih su: - osigurati kvalitetno obrazovanje odraslih, uključujući i osnovno obrazovanje - povezati obrazovanje s tržištem rada - povećati uključenost građana u cjeloživotno obrazovanje - postići zapošljivost, pojedinačnu i gospodarsku konkurentnost te usklađen društveni razvoj temeljen na obrazovanju (preuzeto iz Ciljeva HKO-a), - omogućiti priznavanje kompetencija stečenih izvan sustava formalnog obrazovanja (2) Načini za ostvarenje ciljeva su: - osigurati pristup kvalitetnim programima obrazovanja koji omogućavaju stjecanje znanja i vještina važnih za osobni rast pojedinca te pristup tržištu rada, - omogućiti primjenu HKO i sustav osiguravanja kvalitete - osigurati pravo na osnovno obrazovanje odraslih osoba - omogućiti stjecanje vjerodostojne javne isprave za pristup tržištu rada ili nastavku obrazovanja - omogućiti vrednovanje neformalnog obrazovanja i informalnog učenja. - olakšati pristup financiranju programa cjeloživotnog obrazovanja." Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Ciljevi su sukladni zahtjevima sustava i promjenama koje se uvode u sustav obrazovanja odraslih.
137 POU Vinkovci ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 2. U čl. 2 (glosar pojmova) predlažemo - u dijelu teksta "..., vanjskoga vrednovanje ustanova, ..." riječ "vrednovanje" ispravi oblikom u dativu u "vrednovanja" - u dijelu teksta "...., programa obrazovanja,..." tekst dopuni sa "..., sadržaja i provedbe programa obrazovanja, ...", pa bi novi tekst glasio: "Osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih je niz međusobno povezanih procesa koji obuhvaćaju kontinuirano samovrednovanje ustanove, kontinuirano vanjsko vrednovanje skupova ishoda učenja, vanjskoga vrednovanja ustanova, sadržaja i provedbe programa obrazovanja, programa vrednovanja i obrazovnih procesa." Dopunu definicije smatramo nužnom zbog važnosti nadzora kvalitete same nastave svakog obrazovnog programa u sustavu osiguravanja kvalitete obrazovanja odraslih, što će ujedno novom zakonu osigurati dugoročnu održivost. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Što se tiče „sadržaja i provedbe programa obrazovanja, programa vrednovanja i obrazovnih procesa“, isti će biti obuhvaćeni vanjskim vrednovanjem ustanova te kontinuiranim usklađivanjem programa sa standardom kvalifikacija.
138 POU Vinkovci PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE PROISTEĆI DONOŠENJEM ZAKONA Želimo dati doprinos vezano uz sustav osiguravanja kvalitete koji se uvodi ovim zakonom. U skladu s navodom iz ovog dokumenta „da je u RH registrirano više od 600 ustanova za obrazovanje odraslih koje provode više od 11.000 programa obrazovanja, no ne postoji definirani sustav osiguravanja kvalitete kojim bi se osiguralo kvalitetno i svrsishodno obrazovanje usmjereno na potrebe pojedinca i tržišta rada.“ proizlazi da je cilj uvođenja sustava osiguravanja kvalitete kvalitetno i svrsishodno obrazovanje. Nadalje, iz navoda „Isto tako, ne postoje mehanizmi osiguravanja kvalitete provedbe programa obrazovanja, odnosno kvalitete rada ustanova za obrazovanje odraslih.“ proizlazi da je potrebno uvesti mehanizme osiguravanja kvalitete provedbe programa obrazovanja, s čim se duboko slažemo, odnosno kvalitete rada ustanova za obrazovanje odraslih, što se može protumačiti kao da su kvaliteta provedbe programa obrazovanja i kvaliteta rada ustanova za obrazovanje odraslih ista kategorija, što ni u kom slučaju ne stoji. Predlažemo uklanjanje zareza i zamjenu riječi „odnosno“ zamjenicom „ni“, pa bi tekst tada glasio: „Isto tako, ne postoje mehanizmi osiguravanja kvalitete provedbe programa obrazovanja ni kvalitete rada ustanova za obrazovanje odraslih.“ Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
139 POU Libar ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 6. predlažem izmjenu Čl.6. stavak 3 koji bi glasio "...provodi najviše 10 programa osposobljavanja i 2 programa srednjoškolskog obrazovanja kroz maksimalno 3 sektora..." Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Zbog osiguravanja kvalitete rada ustanove, u ustanovi koja provodi najviše deset programa obrazovanja, od kojih najviše dva mogu biti za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4.1. i 4.2. HKO-a, ravnatelj može obavljati i poslove andragoškog voditelja.
140 Petra Nemet PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, u potpunosti se slažem s Nacrtom Prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih. Svima koji žele treba pružiti pravo na obrazovanje. Lijep pozdrav, Petra Nemet Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
141 Olivera Pionić PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, Dajem podršku Prijedlogu zakona o obrazovanju odraslih a posebno jasno definiranim ciljevima i načelima obrazovanja koji će svima dati istu priluku za stjecanje znanja u formlnim i neformalnom obliku po istim kriterijima. Lijep pozdrav. Olivera Pionić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
142 Olgica Nikolić PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, u potpunosti se slažem s Nacrtom Prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih. Svima koji žele treba pružiti pravo na obrazovanje. Lijep pozdrav, Olgica Nikolić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
143 Nedjeljko Pajtak ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 6. predlažem izmjenu Čl.6. stavak 3 koji bi glasio "...provodi najviše 10 programa osposobljavanja i 2 programa srednjoškolskog obrazovanja kroz maksimalno 5 sektora..." Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Zbog osiguravanja kvalitete rada ustanove, u ustanovi koja provodi najviše deset programa obrazovanja, od kojih najviše dva mogu biti za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4.1. i 4.2. HKO-a, ravnatelj može obavljati i poslove andragoškog voditelja.
144 Nedjeljko Pajtak ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 22. Čl.22 st.11 – upise u program obrazovanja trebalo bi obavljati temeljem odluke sukladno statutu i pravilniku o radu ustanove. Naime, sada je napisano u prijedlogu Zakona da odluku donosi upravno tijelo utvrđeno statutom, što je u pučkim otvorenim učilištima kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave Upravno vijeće. Ono se sastaje svega 5-6 puta godišnje, čime bi upisi bili znatno usporeni i nefleksibilni, što je suprotno zahtjevima tržišta i zahtjevima polaznika. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
145 Nedjeljko Pajtak ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. „Ustanova je obavezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora u kojima izvodi program obrazovanja/program vrednovanja.“ Pučka otvorena učilišta kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave u svojoj lokalnoj zajednici nude čitav niz različitih programa cjeloživotnog obrazovanja iz različitih obrazovnih sektora, a sve sukladno trenutnoj potrebi građana. Obzirom da se radi o manjim sredinama, pojedini program ima ponekad samo jednu grupu polaznika (obično do 10 polaznika) i ponekad nikada više ili svakih par godina pojedinačno, jer je broj građana zainteresiranih za cjeloživotno obrazovanje općenito nizak u cijeloj Hrvatskoj, a radi se o manjim gradovima. Nerijetko se radi o ruralnom stanovništvu slabije mobilnosti koji jedva organiziraju dolazak u centar svojeg grada i nisu spremni putovati u dalja mjesta radi cjeloživotnih programa obrazovanja. Kako pučka otvorena učilišta kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave nema dovoljno grupa polaznika u dva sektora da se pokrije puna satnica nastavnika, navedeni članak u prijedlogu Zakona o obrazovanju odraslih neminovno će dovesti do: - smanjenje ponude cjeloživotnih programa u lokalnoj zajednici - jer trošak zapošljavanja nastavnika neće biti moguće pokriti iz prihoda od tako malog broja polaznika i programa unutar sektora - smanjenja udjela stanovništva koji sudjeluju u cjeloživotnim programima obrazovanja - jer neće više imati tako široku ponudu u svojem gradu, a za putovanja u drugi grad u pravilu nisu zainteresirani -smanjenje kvalitete izvođenja nastave – jer su najkvalitetniji nastavnici već zaposleni u svojim domicilnim obrazovnim ustanovama, a za potrebe cjeloživotnog obrazovanja ne mogu sklapati ugovor o radu na puno radno vrijeme, već ugovor o djelu - gašenja obrazovnih odjela pri pučkim otvorenim učilištima – jer neće moći ispuniti uvjet zapošljavanja nastavnika na svaka 2 sektora, a preostali programi neće biti dovoljni za održavanje funkcioniranja obrazovnog odjela. - zatvaranja učilišta i drugih poslovnih subjekata iz područja obrazovanja odraslih koja neće imati financijskih kapaciteta za podmirivanje tekućih troškova zapošljavanja, a čime će se također dodatno otežati pristupačnost obrazovnim sadržajima - povećanja nezaposlenosti, posebno u manjim sredinama. Naime, na učilištima nije zaposlen samo stručni nastavni kadar, već administrativno i drugo osoblje koje je zaslužno za funkcioniranje i pravilan rad. Dodatno, zbog nedostupnosti cjeloživotnog obrazovanja, smanjit će se i mogućnost prekvalifikacija nezaposlenih, a tim i njihova zapošljivost. - svime navedenim indirektno će se utjecati i na usporeni razvoj gospodarstva i poduzetništva u lokalnoj zajednici. Sigurni smo da ovo nije bila namjera zakonodavca pri izradi prijedloga Zakona, pa molimo da se navedeni članak izmijeni na slijedećih načina: • Umjesto zapošljavanja na puno radno vrijeme trebalo bi omogućiti sve oblike rada nastavnika sukladno Zakonu o radu (ugovor o djelu, ugovor na određeno, ugovor na nepuno radno vrijeme, ugovor na puno radno vrijeme, itd.)- kako je to funkcioniralo već desetljećima i kvaliteta programa nije bila ničim zakinuta, samo zato je su predavači zaposleni temeljem ugovora o djelu! • Ukoliko postoji potreba zapošljavanja nastavnika na puno radno vrijeme, da se on financira iz državnog proračuna (kao i u redovnom obrazovanju) -Ukoliko ovo ne bi bilo prihvaćeno to bi značilo ili gašenje Pučkih otvorenih učilišta kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave ili gašenje njihove obrazovne djelatnosti. Teško je povjerovati da bi ikome to moglo biti u interesu, poglavito ne Agenciji ili Ministarstvu. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. U cilju osiguravanja kvalitete rada ustanove propisuje se sljedeće: ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4 HKO-a. Ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka tri obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje skupova ishoda učenja ili kvalifikacije. Ako je broj polaznika na godišnjoj razini veći od 500 ustanova je, bez obzira provodi li programe u skladu sa stavkom 3. ili 4. ovog članka, obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora.
146 Nediljka Nekić PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE PROISTEĆI DONOŠENJEM ZAKONA Poštovani, svakako podržavam prijedloge Zakona o obrazovanju odraslih, osobito uvođenje sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih i mogućnost priznavanje neformalno i informalno stečenih znanja i vještina. Srdačno, Nediljka Nekić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
147 Narodno učilište ustanova za obrazovanje i kulturu ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 19. U Čl. 19. stavak 5 i 6 smatramo nepotrebnim te ih treba izuzeti. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom da se radi o osobi protiv koje je pokrenut kazneni postupak koji je u tijeku, do pravomoćnosti sudske presude ili obustave kaznenog postupka, ne može se znati je li osoba počinitelj kaznenog djela te mu se ne može otkazati ugovor radu.
148 Narodno učilište ustanova za obrazovanje i kulturu ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. Predlažem izmjenu u Čl. 18. stavak 2, ustanova je obavezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka 3 sektora.. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
149 Narodno učilište ustanova za obrazovanje i kulturu ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 17. Članak 17. trebalo bi potpuno revidirati, postavlja se pitanje tko provodi postupak procjene postojećih vještina polaznika, zaposlenici HZZ-a nemaju kompetencije za vrednovanje niti postojećih vještina niti vještina nakon završenih neformalnih oblika učenja time ne mogu niti izdavati potvrde o završenom neformalnom obrazovanju Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Formalni i neformalni programi obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad financirani putem vaučera, a koje provodi pružatelj usluga formalnog i neformalnog obrazovanja vrednuju se na temelju kriterija vrednovanja sukladno propisu koji uređuje tržište rada.
150 Narodno učilište ustanova za obrazovanje i kulturu ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 8. Predlažem izmjenu u ČL 8. stavak 5. ... u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva ustanove. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom na činjenicu da će se u narednom periodu velik broj programa usklađivati sa standardom kvalifikacije u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih propisani rok smatra se razumnim.
151 Narodno učilište ustanova za obrazovanje i kulturu ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 6. Predlažem izmjenu Čl. 6. stavak 1.: Ustanova ima ravnatelja zaposlenog na puno radno vrijeme, izmjenu stavka 3. najviše 10 programa osposobljavanja/usavršavanja i 3 programa srednjoškolskog obrazovanja Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Zbog osiguravanja kvalitete rada ustanove, u ustanovi koja provodi najviše deset programa obrazovanja, od kojih najviše dva mogu biti za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4.1. i 4.2. HKO-a, ravnatelj može obavljati i poslove andragoškog voditelja.
152 MONIKA BURŠIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, u potpunosti se slažem s Prijedlogom Zakona za obrazovanje odraslih. Potreba za prekvalifikacijom ovisi o tržištu rada koje se rapidno mijenja. Smatram da je kvaliteta obrazovanja odraslih na razini te da je cjeloživotno učenje ključ uspjeha. Srdačan pozdrav Monika Buršić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
153 Mirjana Puljar PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih. Sustav obrazovanja odraslih potrebno je zakonski dobro urediti kao i sve ostale sustave obrazovanja. Svakako je potrebno vanjsko vrednovanje rada ustanova koje provode obrazovanje odraslih kako bi se održala kvaliteta navedenoga obrazovanja. Promjene poslova su sve češće u današnje vrijeme pa tako i potreba za prekvalifikacijom ili dokvalifikacijom. Svima koji to žele treba omogućiti obrazovanje bez obzira na životnu dob, ali ne na uštrb kvalitete obrazovanja tj. stečenih kompetencija. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
154 MILIJANA IVANIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Prema svemu navedenom Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ima veće ovlasti od nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja. Smatramo da bi se Ministarstvo znanosti i obrazovanja trebalo puno uključiti u prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uključeni su sukladno svojim zakonski propisanim nadležnostima.
155 MILIJANA IVANIĆ ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 25. Nažalost inspekcijski nadzori rade se samo kod pojedinih ustanova dok kod nekih ustanova koje djeluju jako dugo na tržištu nije nikada bio nadzor.... jako čudno i zabrinjavajuće......tako da i ovi opravdani razlozi iz čl.25 st. 3 sigurno neće vrijediti za sve isto...nego samo za odabrane ustanove Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
156 MILIJANA IVANIĆ ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 34. Članak 34. Stavka. 2 točka 4. Kazna od 20000 – 50000kn za nezapošljavanje jednog nastavnika na puno radno vrijeme na dva obrazovna sektora je previsoka s obzirom na veličinu prekršaja. To nikako nije po Zakonu. Ne možete nametati obavezu zapošljavanja, jer svako zapošljavanje je legalno zapošljavanje, bilo ugovorom o radu ili ugovorom o djelu. Na ugovor o djelu također se plaćaju veliki porezi i prirezi. Zapošljavanje je zapošljavanje a u oba slučaja porezi se plaćaju. Ako je namjera zakonodavca voditi politiku “prisilnog” zapošljavanja, onda je to u redu, a ako je namjera biti razuman, onda je to nešto drugo. Poslovno nije normalno zapošljavati na puno radno vrijeme osobu koja nema satnicu za to puno vrijeme, jer je satnica u programima zanimanja (kuhar, konobar i sl.) vrlo mala, a praksa je ta koja čini značajnu količinu sati. To znači neisplativost koja će dovesti do smanjenja provedbe programa edukacija, jer nema potencijala niti u broju polaznika a niti u ovim “predloženima nametima”. Ako kapacitet ostane, cijena programa će biti skuplja jer sa minusom mogu raditi samo državne škole ili ustanove čiji su osnivači gradovi pa se mogu financirati. Ovo sigurno ne ide u prilogu ustanovama koje se moraju samostalne financirati. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. U cilju podizanja razine kvalitete cijelog sustava obrazovanja odraslih, potrebno je zaposliti stručne osobe u punom radnom vremenu.
157 MILIJANA IVANIĆ ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. Prema Članku. 18 „ Ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora u kojima izvodi program obrazovanja/program vrednovanja.“, ispada da ustanova treba zaposliti doktora medicine, višu medicinsku sestru s DPPO, dipl.ing građevine, dipl.ing strojarsta i ostale stručnjake na puno radno vrijeme. Ukoliko ćemo idealizirati tržište rada i maštati da postoji nezaposleni doktor medicine koji želi predavati po 4 sata, i to po par puta godišnje (jer ne postoji toliko grupa); postavlja se pitanje isplativosti te koliko bi taj program trebao koštati. Ne znamo da li ste upoznati s realnim stanjem zainteresiranosti osoba za programe osposobljavanja, no mi nažalost svjedočimo činjenici da je puno ustanova jako teško opstalo jer polaznika nema dovoljno u formalnom i neformalnom obrazovanju odraslih. Dolazimo do situacije, da se primjerice programi osposobljavanja konkretno za sektor Zdravstvo i socijalna skrb, održavaju po samo par puta godišnje. I u tom slučaju je financijski neisplativo zapošljavati nastavnika na puno radno vrijeme. Iz svega napisanog postavlja se pitanje: Ukoliko ustanova mora poštovati sve navedeno u Zakonu o obrazovanju odraslih; koliko će to obrazovanje za jednog polaznika koštati? Kada se zbroje sva nužna (neefikasna i neopravdana) zaposlenja, dolazimo do situacije da će prosječna cijena programa osposobljavanja prerasti normalnu tržišnu cijenu. S obzirom da je polaznicima trenutna prosječna cijena i sada već previše, zanima nas tko će se nakon donošenja ovog zakona uopće upisivati? Kako si prosječan građanin RH može priuštiti školovanje u obliku programa osposobljavanja/usavršavanja po cijeni koja će se morati znatno povećati nakon došenja Zakona. S ovime ne vidimo da će obrazovanje odraslih postati pristupačnije svima, već da će obrazovanje odraslih dovesti do uništenja. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanju. U cilju osiguravanja kvalitete rada ustanove propisuje se sljedeće: ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4 HKO-a. Ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka tri obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje skupova ishoda učenja ili kvalifikacije. Ako je broj polaznika na godišnjoj razini veći od 500 ustanova je, bez obzira provodi li programe u skladu sa stavkom 3. ili 4. ovog članka, obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora.
158 MILIJANA IVANIĆ ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 7. Predlažemo brisanje druge točke četvrtog stavka Članka 7.: „- ima uvjete za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u osnovnoškolskoj ili srednjoškolskoj ustanovi“ Predlaže se nove točke četvrtog stavaka članka 7: dodavanje „- ima potvrđene andragoške kompetencije.“ Prema tome se ne slažemo ni sa Člankom 7. gdje je navedeno : „Ustanova koja provodi programe obrazovanja izvan sjedišta, za svakih pet mjesta izvođenja nastave izvan sjedišta ima andragoškog voditelja zaposlenog na puno radno vrijeme.“ Ne bi bilo prvi puta da Ustanova zatraži odobrenje za provođenje programa izvan sjedišta, a da se na kraju u tim mjestima ne upiše niti jedan polaznik; ili jednu grupu godišnje zato što ne uspije naći niti jednog polaznika. Ustanova se tada nalazi u situaciji da prosječno na 5 mjesta izvođenja nastave izvan sjedišta, održava nastavu samo na dva mjesta, i to za 20 polaznika ili manje godišnje a mora imati zaposlenog andragoškog voditelja na puno radno vrijeme. Na primjer ako radimo u Slunju, Korenici, Ogulinu, Duga Resi i Plitvičkim jezerima za tih 5 gradova (jako malih gradova) moramo imati zaposlenog andragoškog voditelja kojeg na godišnjoj razini može odraditi andragoški voditelj koji je već zaposlen u ustanovi kojeg svaka ustanova mora imati zaposlenog. Prema svemu navedenom proizlazi da morate zaposliti andragoškog voditelja na puno radno vrijeme za 20 polaznika godišnje. Pitanje je tko to može platiti? Iz tog razloga smatramo da nije realno niti zakonito da ustanova ima zaposlenog andragoškog voditelja za svakih pet mjesta izvan sjedišta. Predlažemo promjenu točke (2) Članka 7. na način da se navede: "Ustanova koji provodi programe obrazovanja izvan sjedišta, za svako mjesto izvođenja u kojem se provodi više od 5 sektora ima andragoškog voditelja zaposlenog na puno radno vrijeme. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Zbog kvalitete rada ustanove i kvalitete provedbe programa izvan sjedišta, Zakonom je propisano zapošljavanje andragoškog voditelja za svakih pet lokacija na kojima se program provodi. Ako se program na nekim lokacijama ne provodi, nije potrebno zapošljavati andragoškog voditelja.
159 MILIJANA IVANIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, podržavamo da se u obrazovanju odraslih uvede red i slažemo se s nekim odredbama ali neke odredbe stvarno nemaju smisla. Prema komentarima (pretežito nastavnika srednjih škola, žalosno je što puno ustanova koje sudjeluju u obrazovanju odraslih nisu više komentirali Prijedlog zakona) vidljivo je kako većina smatra da je cjeloživotno obrazovanje nužno, ključ uspjeha. Isto tako većina smatra da svakoj odrasloj osobi treba pružiti mogućnost na obrazovanje neovisno o dobi ili prethodnom obrazovanju. I mi se s time slažemo u potpunosti. Naše ostale komentare napisat ćemo na pojedine članke za koje smatramo da ih treba doraditi ili promijeniti kako bi se obrazovanje odraslih nastavilo provoditi prema Zakonima i pravilnicima. Isto tako nadamo se da ćete uvažiti neke od primjedbi kolega i nas. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
160 Melita Ogrinšak PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, slažem se s Prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih. S poštovanjem Melita Ogrinšak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
161 Melanija Miodrag PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, slažem se s Prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
162 MARINA BRUSIĆ ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 27. Čl. 27 st.4 – rok od 15 dana za prijavu popisa kandidata i termina završne provjere ili obrane završnog rada treba skratiti na 7 dana, a ne 15 koliko je u prijedlogu navedeno. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Rok je propisan u skladu s trajanjem programa u obrazovanju odraslih.
163 MARINA BRUSIĆ ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 22. Čl.22 st.11 – upise u program obrazovanja trebalo bi obavljati temeljem odluke sukladno statutu i pravilniku o radu ustanove. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
164 MARINA BRUSIĆ ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 19. Molimo brisanje stavaka (5) i (6) Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom da se radi o osobi protiv koje je pokrenut kazneni postupak koji je u tijeku, do pravomoćnosti sudske presude ili obustave kaznenog postupka, ne može se znati je li osoba počinitelj kaznenog djela te mu se ne može otkazati ugovor radu.
165 MARINA BRUSIĆ ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. Umjesto zapošljavanja na puno radno vrijeme trebalo bi omogućiti sve oblike rada nastavnika sukladno Zakonu o radu (ugovor o djelu, ugovor na određeno, ugovor na nepuno radno vrijeme, ugovor na puno radno vrijeme, itd.) Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. U cilju osiguravanja kvalitete rada ustanove propisuje se sljedeće: ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4 HKO-a. Ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka tri obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje skupova ishoda učenja ili kvalifikacije. Ako je broj polaznika na godišnjoj razini veći od 500 ustanova je, bez obzira provodi li programe u skladu sa stavkom 3. ili 4. ovog članka, obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora.
166 MARINA BRUSIĆ ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 17. Na potvrdi HZZ-a obavezno treba biti navedena ustanova koja je provela neformalno obrazovanje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Oblik i sadržaj javne isprave detaljno će se propisati pravilnikom.
167 MARINA BRUSIĆ ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 8. Stavak (5) Vrijeme za donošenje stručnog mišljenja trebalo bi biti nešto kraće, pogotovo u slučaju kada program preuzmemo sa stranica Agencije Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom na činjenicu da će se u narednom periodu velik broj programa usklađivati sa standardom kvalifikacije u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih propisani rok smatra se razumnim.
168 MARINA BRUSIĆ ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 7. Podržavam da se doda da andragoški voditelj može sudjelovati kao nastavnik u ustanovi. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
169 MARINA BRUSIĆ ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 6. Predlažem da se u ovom članku broj programa promijeni s 5 na 10 programa ! Učilišta kojima su osnivači JLS veoma često imaju u jednoj osobi i ravnatelja i andragoškog voditelja, samostalno ne mogu odlučivati o zapošljavanju. Osnivači definitivno neće dopustiti sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
170 MARINA BRUSIĆ ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 1. Slažem se da u čl. 1. Stavak (5) treba brisati riječ "provode", ostaviti „financiraju u okviru djelokruga ministarstva nadležnog za rad“. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Programi će se provoditi i financirati u okviru djelokruga ministarstva nadležnog za rad. Člankom 1. jasno je propisano da su provoditelji ustanove za obrazovanje odraslih i druge pravne i fizičke osobe.
171 Marijana Radić PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih u potpunosti ako će se pratiti Hrvatski kvalifikacijski okvir i novi programi koji su u skladu s njim. Sustav osiguravanja kvalitete u obrazovanju je neophodan. Isto tako važno je naglasiti da se treba pratiti tržište rada i potrebe za pojedinim zanimanjima te da se mora omogućiti cjeloživotno obrazovanje pojedinca kako bi se svaki pojedinac usavršavao i bio kreativniji i produktivniji u svojoj struci. Sve je to neophodno i za stjecanje kvalifikacije u deficitarnim zanimanjima gdje je potrebno pravodobno i u skladu s potražnjom radnih mjesta školovati i praktično osposobljavati radno sposobne mlade ljude. Srdačno, Marijana Radić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
172 Marija Blažević PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, u potpunosti podržavam Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih. Posebno bih pozitivno istaknula mogućnost formalnog i neformalnog obrazovanja. Nadalje, u potpunosti podržavam komentar g.Zelića. Mnogi smatraju kako mogu, ako već plaćaju, lako doći do svoje diplome. Trebalo bi poraditi na osvještavanju odraslih kako to nije pravilno razmišljanje već da je važno cjeloživotno učenje. Srdačno, Marija Blažević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
173 MAJA ZORIĆ ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 27. Smatram da je uvođenje vanjskog vrednovanja ishoda učenja vrlo važno za osiguranje kvalitete obrazovanja odraslih te da bi trebalo biti obavezno. Srdačno, Maja Zorić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
174 Maja Milevoj ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 35. Stavak 11 produžiti na godinu dana. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Rok je produžen na šest mjeseci.
175 Maja Milevoj ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 20. Svakako podržavam obvezu stručnog usavršavanja nastavnika i voditelja uz mogućnost da i nastavnici iz ustanova za obrazovanje odraslih pohađanje usavršavanja pod istim uvjetima kao i nastavnici iz ustanova za redovno obrazovanje. Ustanove za obrazovanje odraslih nemaju pristup niti VETIS-u, niti CARNET-u. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
176 Maja Milevoj ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 19. Stavak 5 i 6 bristati! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom da se radi o osobi protiv koje je pokrenut kazneni postupak koji je u tijeku, do pravomoćnosti sudske presude ili obustave kaznenog postupka, ne može se znati je li osoba počinitelj kaznenog djela te mu se ne može otkazati ugovor radu.
177 Maja Milevoj ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. Predlažem izmjenu st2, ustanova je obavezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka 3 sektora.. Djelomično prihvaćen U cilju osiguravanja kvalitete rada ustanove propisuje se sljedeće: ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4 HKO-a. Ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka tri obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje skupova ishoda učenja ili kvalifikacije. Ako je broj polaznika na godišnjoj razini veći od 500 ustanova je, bez obzira provodi li programe u skladu sa stavkom 3. ili 4. ovog članka, obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora.
178 Maja Milevoj ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 17. Cijeli članak je nedorečen i nejasan. U ovom kontekstu se ustanove za obrazovanje odraslih stavljaju u nepovoljan položaj, nije definirano (st 5) tko procjenjuje postojeće vještine? Nije jasno zašto bi HZZ izdavao potvrdu o uspješno završenom neformalno obliku učenja? Smatram da bi se suradnja između dvaju ministarstava trebala uspostaviti na način da sve što je u domeni obrazovanja odraslih, nezaposlenih ili zaposlenih osoba, mora biti u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, ASOO-a i u konačnici samih ustanova za obrazovanje odraslih. Ministarstvo rada i HZZ svakako su dobrodošli partneri koji će detektirati potrebe tržišta rada, te putem svojih mehanizama biti spona između poslodavaca, svojih korisnika i ustanova. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Kriterije za odabir kompetencija potrebnih za rad i kriterije za dodjelu vaučera polaznicima formalnog ili neformalnog obrazovanja uredit će se pravilnikom koji će donijeti ministar nadležan za rad, ali uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt i ministra nadležnog za obrazovanje. Međusobna prava i obveze polaznika formalnih i neformalnih programa obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad financiranih putem vaučera, pružatelja usluge formalnog ili neformalnog obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje uredit će se ugovorom o obrazovanju odraslih.
179 Maja Milevoj ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 9. Predlažem brisati. Izmjene Godišnjeg plana i programa i njihova obveza objave u NISOO dodatno administrativno opterećuju ustanovu. Godišnji plan i program se vrlo često jako razlikuje u odnosu na ostvareni pogotovo kod programa osposobljavanja. O Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
180 Maja Milevoj ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 8. Vrijeme donošenja stručnog mišljenja skratiti na barem 30 dana. U praksi se pokazalo da se postupak oduži. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom na činjenicu da će se u narednom periodu velik broj programa usklađivati sa standardom kvalifikacije u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih propisani rok smatra se razumnim.
181 Maja Milevoj ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 7. Definirati da andragoški voditelj može ujedno biti i nastavnik u ustanovi. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
182 Maja Milevoj ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 6. Predlažem izmjenu: stavak 1. Ustanova ima ravnatelja zaposlenog na puno radno vrijeme. Za rad ustanove odgovara ravnatelj te je logično da bude u radnom odnosu. Stavak 3 predlažem povećanje broja programa i to 10 programa osposobljavanja i 2 srednjoškolska programa kroz tri obrazovna sektora. Svakako treba napraviti razliku jer nije isto dali ustanova provodi programe srednje škole ili samo osposobljavanja. Isto tako ustanove u manjim sredinama neke programe provode tek periodično što u ovom slučaju ne bi nikako bilo ekonomski održivo. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Zbog osiguravanja kvalitete rada ustanove, u ustanovi koja provodi najviše deset programa obrazovanja, od kojih najviše dva mogu biti za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4.1. i 4.2. HKO-a, ravnatelj može obavljati i poslove andragoškog voditelja.
183 Maja Milevoj ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 4. Stavak 1..dodati Obrazovanje odraslih u smislu ovog zakona provode ustanove koje imaju registriranu djelatnost obrazovanja odraslih i ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom. Ovakva formulacija određuje da je upravo Ministarstvo znanosti i obrazovanja nadležno za programe za koje se izdaje javna i za koje učilište ima rješenje za rad. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Budući da je u članku 1. i ovoga Zakona jasno propisano da se ovim Zakonom uređuje formalno obrazovanje odraslih koje se provodi u ustanovama koje imaju registriranu djelatnost obrazovanja odraslih, a u članku 2. da se djelatnost formalnog obrazovanja odraslih koju izvodi ovlaštena pravna osoba prema odobrenim programima, sve odredbe ovoga Zakona odnose se na ustanove za obrazovanje odraslih.
184 Maja Milevoj PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Apsolutno podržavam donošenje novog Zakona o obrazovanju odraslih. Već ga dugo čekamo. Smatram da određeni članci neće unijeti red, već će uvelike ograničavati rad učilišta, pogotovo onih u manjim mjestima. Napomenula bih da moji komentari nisu samo osobni stav već i stav predavača Diopter-otvorenog učilišta. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
185 Maja Mačinko PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Dajem apsolutnu podršku Prijedlogu Zakona o obrazovanju odraslih jer smatram da svakoj odrasloj osobi bez obzira na dob i kvalifikacije, treba omogućiti kvalitetno obrazovanje, a to bi bio dobar preduvjet za njezino uključivanje i/ili prilagođavanje svijetu rada i tržištu koje se rapidno mijenja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
186 Maja Holek ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 22. Čl.22 st.11 – upise u program obrazovanja trebalo bi obavljati temeljem odluke sukladno statutu i pravilniku o radu ustanove. Naime, sada je napisano u prijedlogu Zakona da odluku donosi upravno tijelo utvrđeno statutom, što je u pučkim otvorenim učilištima kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave Upravno vijeće. Ono se sastaje svega 5-6 puta godišnje, čime bi upisi bili znatno usporeni i nefleksibilni, što je suprotno zahtjevima tržišta i zahtjevima polaznika. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
187 Maja Holek ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 27. Čl. 27 st.4 – rok od 15 dana za prijavu popisa kandidata i termina završne provjere ili obrane završnog rada treba skratiti na 7 dana (a ne 15 koliko je u prijedlogu navedeno) jer su u nekim oblicima cjeloživotnog obrazovanja ispiti vrlo brzo nakon provedene nastave, koja se u potpunosti prilagođava potrebama polaznika pa popis osoba ili termin ispita može varirati ovisno o spremnosti polaznika. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Rok je propisan u skladu s trajanjem programa u obrazovanju odraslih.
188 Maja Holek ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. Predlažem izmjenu Čl.18 st.2 koji glasi: „Ustanova je obavezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora u kojima izvodi program obrazovanja/program vrednovanja.“ Pučka otvorena učilišta kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave u svojoj lokalnoj zajednici nude čitav niz različitih programa cjeloživotnog obrazovanja iz različitih obrazovnih sektora, a sve sukladno trenutnoj potrebi građana. S obzirom na to da se radi o manjim sredinama, pojedini program ima ponekad samo jednu grupu polaznika (obično do 10 polaznika) i ponekad nikada više jer je broj građana zainteresiranih za cjeloživotno obrazovanje općenito nizak u cijeloj Hrvatskoj, a radi se o manjim gradovima. Nerijetko se radi o ruralnom stanovništvu slabije mobilnosti koji jedva organiziraju dolazak u centar svojeg grada i nisu spremni putovati u dalja mjesta radi cjeloživotnih programa obrazovanja. Kako pučka otvorena učilišta kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave nema dovoljno grupa polaznika u dva sektora da se pokrije puna satnica nastavnika, navedeni članak u prijedlogu Zakona o obrazovanju odraslih neminovno će dovesti do: - smanjenje ponude cjeloživotnih programa u lokalnoj zajednici - jer trošak zapošljavanja nastavnika neće biti moguće pokriti iz prihoda od tako malog broja polaznika i programa unutar sektora - smanjenja udjela stanovništva koji sudjeluju u cjeloživotnim programima obrazovanja - jer neće više imati tako široku ponudu u svojem gradu, a za putovanja u drugi grad u pravilu nisu zainteresirani -smanjenje kvalitete izvođenja nastave – jer su najkvalitetniji nastavnici već zaposleni u svojim domicilnim obrazovnim ustanovama, a za potrebe cjeloživotnog obrazovanja ne mogu sklapati ugovor o radu na puno radno vrijeme, već ugovor o djelu - gašenja obrazovnih odjela pri pučkim otvorenim učilištima –jer neće moći ispuniti uvjet zapošljavanja nastavnika na svaka 2 sektora, a preostali programi neće biti dovoljni za održavanje funkcioniranja obrazovnog odjela. - zatvaranja učilišta i drugih poslovnih subjekata iz područja obrazovanja odraslih koja neće imati financijskih kapaciteta za podmirivanje tekućih troškova zapošljavanja, a čime će se također dodatno otežati pristupačnost obrazovnim sadržajima - povećanja nezaposlenosti, posebno u manjim sredinama. Naime, na učilištima nije zaposlen samo stručni nastavni kadar, već administrativno i drugo osoblje koje je zaslužno za funkcioniranje i pravilan rad. Dodatno, zbog nedostupnosti cjeloživotnog obrazovanja, smanjit će se i mogućnost prekvalifikacija nezaposlenih, a tim i njihova zapošljivost. - svime navedenim indirektno će se utjecati i na usporeni razvoj gospodarstva i poduzetništva u lokalnoj zajednici. Prijedlozi: - Umjesto zapošljavanja na puno radno vrijeme trebalo bi omogućiti sve oblike rada nastavnika sukladno Zakonu o radu (ugovor o djelu, ugovor na određeno, ugovor na nepuno radno vrijeme, ugovor na puno radno vrijeme, itd.) - Ukoliko postoji potreba zapošljavanja nastavnika na puno radno vrijeme, da se on financira iz državnog proračuna (kao i u redovnom obrazovanju) Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. U cilju osiguravanja kvalitete rada ustanove propisuje se sljedeće: ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4 HKO-a. Ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka tri obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje skupova ishoda učenja ili kvalifikacije. Ako je broj polaznika na godišnjoj razini veći od 500 ustanova je, bez obzira provodi li programe u skladu sa stavkom 3. ili 4. ovog članka, obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora.
189 Maja Holek ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 7. Predlažem da se doda da andragoški voditelj može sudjelovati kao nastavnik u ustanovi. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
190 Magdalena Ajduk PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, U potpunosti se slažem sa Prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih. Magdalena Ajduk Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
191 Ljubica Kostanić PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, Slažem se sa Prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih. Lijep pozdrav Lj. Kostanić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
192 Ljiljana Vidmar PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih posebice zbog priznavanja neformalno i informalno stečenih znanja i vještina. Ljiljana Vidmar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
193 Ljiljana Kubaša PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani,slažem se s Prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih.Dajem podršku obrazovanju odraslih u formalnom i neformalnom obliku.Prijedloga sam da treba provoditi kontrolu kako se održava nastava.Neki plate da bi dobili diplomu,a neki pošteno sve odrade.Na taj način bi se smanjila korupcija.Treba dati priliku svima pod istim kriterijima. Lijep pozdrav! Ljiljana Kubaša Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
194 LOVORKA ERNOIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, U potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih te podržavam praćenje standarda kvalifikacije sukladno propisima kojima se regulira Hrvatski kvalifikacijski okvir. Smatram da je cjeloživotno obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih danas neophodno zbog nedostatka stručne radne snage u deficitarnim zanimanjima. Podržavam prijedlog da se priznaju prethodno stečena formalna i neformalna znanja te praktične vještine polaznika koje provjerava tročlano povjerenstvo čime se ubrzava postupak stjecanja nove kvalifikacije. Naglasak treba biti na stjecanju informatičkih kompetencija te praktičnoj primjeni zanimanja koja su deficitarna na našem tržištu rada. Mislim da ovaj prijedlog dolazi u pravom trenutku te da cjeloživotno učenje treba postati smisao i cilj svakog obrazovnog sustava. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
195 Linda Segarić PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, slažem se s Prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih. Srdačan pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
196 Lidija Đidara PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, U potpunosti podržavam prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih te obrazovanje odraslih u formalnom i neformalnom obliku. Mislim da ovaj prijedlog dolazi u pravom trenutku te da cjeloživotno učenje treba postati smisao i cilj svakog obrazovnog sustava. S poštovanjem, Lidija Đidara Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
197 Leda Tomulić PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, u potpunosti se slažem s Prijedlogom Zakona za obrazovanje odraslih. Važno je omogućiti cjeloživotno obrazovanje kako bi se svatko mogao usavršavati. Lijepi pozdrav Leda tomulić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
198 Lana Velimirović Vukalović ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. U ime POU Varaždin predlažem izmjenu u čl. 18. stavak 2, ustanova je obavezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka 3 obrazovna sektora. Naime, navedeni članak u prijedlogu Zakona o obrazovanju odraslih neminovno će dovesti do: - smanjenje ponude cjeloživotnih programa u lokalnoj zajednici - jer trošak zapošljavanja nastavnika neće biti moguće pokriti iz prihoda od tako malog broja polaznika i programa unutar sektora - smanjenja udjela stanovništva koji sudjeluju u cjeloživotnim programima obrazovanja - jer neće više imati tako široku ponudu u svojem gradu, a za putovanja u drugi grad u pravilu nisu zainteresirani -smanjenje kvalitete izvođenja nastave – jer su najkvalitetniji nastavnici već zaposleni u svojim domicilnim obrazovnim ustanovama, a za potrebe cjeloživotnog obrazovanja ne mogu sklapati ugovor o radu na puno radno vrijeme, već ugovor o djelu - gašenja obrazovnih odjela pri pučkim otvorenim učilištima – jer neće moći ispuniti uvjet zapošljavanja nastavnika na svaka 2 sektora, a preostali programi neće biti dovoljni za održavanje funkcioniranja obrazovnog odjela. - zatvaranja učilišta i drugih poslovnih subjekata iz područja obrazovanja odraslih koja neće imati financijskih kapaciteta za podmirivanje tekućih troškova zapošljavanja, a čime će se također dodatno otežati pristupačnost obrazovnim sadržajima - povećanja nezaposlenosti, posebno u manjim sredinama. Naime, na učilištima nije zaposlen samo stručni nastavni kadar, već administrativno i drugo osoblje koje je zaslužno za funkcioniranje i pravilan rad. Dodatno, zbog nedostupnosti cjeloživotnog obrazovanja, smanjit će se mogućnost prekvalifikacija nezaposlenih, a tim i njihova zapošljivost. - svime navedenim indirektno će se utjecati i na usporeni razvoj gospodarstva i poduzetništva u lokalnoj zajednici. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
199 Ksenija Luburić PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, slažem se sa Prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih osoba. Lijep pozdrav. Ksenija Luburić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
200 Ksandra Sinožić PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, slažem se s Nacrtom Prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih. Osobu koja se želi obrazovati treba podržati. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
201 Klaudija Aušperger PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, mišljenja sam da svakoj odrasloj osobi treba pružiti mogućnost na obrazovanje neovisno o dobi ili prethodnom obrazovanju posebno u ovim vremenima kada neka "stara" zanimanja izumiru i potrebno je pratiti i prilagoditi se tržištu rada. Potrebno je definirati minimume odgojnoobrazovnih ishoda koje treba ostvariti kako ne bi bilo razlika između ustanova i predavača koji provode edukaciju. Također su poželjni standardizirani testovi ili vanjsko vrednovanje kako bi svi usvojili iste kompetencije potrebne za to zanimanje. Također kod strukovnih zanimanja je nužno proći praktični dio (npr.farmaceutski tehničari trebaju vježbe iz vaganja, pripremanje magistralnih pripravaka, razrjeđivanja koncentriranih otopina,...) . Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
202 Klara Jasna Žagar PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, slažem se s Prijedlogom zakona o obrazovanju odraslih. S poštovanjem, Klara Jasna Žagar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
203 Jadranka Jelisavac PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, u potpunosti se slažem s Prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih. Srdačan pozdrav, Jadranka Jelisavac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
204 IVO BILIĆ ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 20. Zašto bi Agencija imala ekskluzivno pravo iz stavka (3), pa i iz stavka (4), na taj način je ustanovama kojih je 600 (a bit će vjerojatno i više) oduzeta mogućnost da brinu o usavršavanju svojih djelatnika. Agencija je provodila program za andragoške djelatnike, vrlo kvalitetno, ali je bio uključen premali broj ljudi. Predlažem da i Regionalni centri kompetentnosti dobiju istu mogućnost kao i Agencija u stavcima (3) i (4), svi RCK-ovi razvijaju nove programe usavršavanja i osposobljavanja svojih zaposlenika, a rade i na razvoju sustava kvalitete koji će unaprijediti obrazovanje odraslih. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
205 IVO BILIĆ ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 11. Mišljenja sam da posebno isticanje nastave na daljinu u stavku (5) nije potrebno, nego bi trebalo biti ravnopravno s ostalim oblicima izvođenja nastave. S obzirom da živimo u ovom vremenu koje nam je pokazalo sve moći tehnologije, zalažem se da ovo postupno postaje dominantni način obrazovanja, kojeg bi trebalo kombinirati s izvođenjem praktičnog dijela obrazovanja. Na taj način bi pristup formalnim programima za stjecanje kvalifikacija, programima vrednovanja skupova ishoda učenja koji su stečeni neformalnim i informalnim načinom i neformalnim oblicima obrazovanja za stjecanje vještina za rad bio dostupniji, pa bi i vaucheri imali veći značaj i iskoristivost. Nije prihvaćen Nastava na daljinu može se izvoditi kao redovita nastava, konzultativno-instruktivna nastava i dopisno-konzultativna nastava.
206 Ivana Vojnović PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, slažem se s Prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih. S poštovanjem, Ivana Vojnović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
207 Ivan Krka PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani. u potpunosti se slažem s Prijedlogom zakona o obrazovanju odraslih. Srdačan pozdrav, Ivan Krka Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
208 Irena Žiger PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Javljamo se u ime škola stranih jezika koje su članice Zajednice za strane jezike pri HGK. Pozdravljamo ideju da se u postojeći zakon ugrade neke izmjene i poboljšanja kao napr. vanjsko vrednovanje ustanova, vanjsko vrednovanje ishoda učenja. No je li to tako i ispalo ovim prijedlogom? Budući da su neke škole stranih jezika također organizirane kao ustanove za obrazovanje odraslih, u segmentu poduke stranih jezika za osobe starije od 15 godina, one rade prema odredbama Zakona o obrazovanju odraslih. Nažalost prijedlog ovog Zakona vrlo malo, odnosno gotovo nimalo ne dotiče djelatnost poduke stranih jezika, već tek sporadično, napr u čl. 16. točka (3) navode se programi za učenje stranih jezika koji se provode sukladno ZEROJu. Nadalje, u poglavlju Osiguravanje kvalitete u obrazovanju odraslih, članak 25. točka (3) postupak vanjskog vrednovanja pokreće Agencija, no nije jasno tko ga provodi, a temeljem čega Agencija sastavlja izvješće i ocjenjuje ustanovu. Mislimo da pojam vanjskog vrednovanja mora uključivati vanjskog, neutralnog, kompetentnog i objektivnog vrednovatelja, a to ne može biti Agencija koja odobrava programe i nadgleda rad ustanova (usporedba s NCVVO kao neutralnim tijelom koje provodi ispite znanja na DM, ne provodi ih MZO). Vrednovanje skupova ishoda učenja u nadležnosti je Agencije što znači da postoje vanjski ispitivači. Izražavamo bojazan naših članova u praktičnu izvedivost istog kod škola stranih jezika jer se radi o velikom broju kandidata, kao i u financijsku izvedivost i opravdanost. Prema članku 28. točka (4) popis kandidata i termine završnih provjera potrebno je prijaviti Agenciji 15 dana prije samih ispita. Ističemo da su nam škole ukazale na to da se tako daleko unaprijed ispiti ne mogu planirati. Škole traže veću fleksibilnost u tom smislu. Članak 11, točka (4) nastavnici i andragoški voditelji imaju pravo i obavezu usavršavati se najmanje 20 sati godišnje što smatramo da je nerealno puno tim više što se u području andragoških kompetencija ne predviđaju vanjski pružatelji tih edukacija već isključivo Agencija odnosno izvođač kojeg odobri Agencija. Smatramo da se time koči mogućnost širenja vidika, upoznavanje novih pristupa, europskih trendova u poduci stranih jezika, i znanja, upoznavanje stranih izvođača, kad dobro znamo da smo, pogotovo u obrazovanju stranih jezika, naravno uz naše izvrsne sveučilišne profesore, jako mnogo naučili od stranih edukatora tijekom proteklih desetljeća. Ako nastavnici sudjelju na 2-3 edukacije, seminara, radionice ili konferencije godišnje u trajanju od nekoliko sati, smatramo da je to više nego dovoljno i obogaćujuće. Ne treba zaboraviti da ustanove također imaju i interni sustav usavršavanja. U prijedlogu Zakona ne vidi se gdje se ostavlja prostor školama /ustanovama za poduzetničko djelovanje, mogućnost kreiranja i uvođenja novih, kraćih i td. programa. Budući da su ustanove prepuštene vlastitom financiranju, po svojoj naravi one traže nove programe i nove oblike izvođenja pa molimo da se i ta mogućnost ugradi u Zakon. Zajednica za strane jezike polaže velike nade u fleksibilnije odredbe ovog Zakona. S poštovanjem, Irena Žiger, prof. Predsjednica Zajednica za strane jezike HGK Djelomično prihvaćen Načine, postupke i kriterije provedbe vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja ministar će propisati pravilnikom. Nadalje, člankom 25. Zakona propisano je da ustanova podnosi prigovor na izvješće i ocjenu kvalitete povjerenstvu koje odlukom osniva ministar znanosti i obrazovanja, a koje daje mišljenje o osnovanosti prigovora. Povjerenstvo ima pet članova, od koji je jedan predstavnik Ministarstva, a četiri člana su neovisni stručnjaci. S obzirom na trajanje programa obrazovanja, rok od 15 dana za prijavu završnoga ispita ili završne provjere smatramo primjerenim. Člankom 12. propisana je mogućnost izvođenja kraćih programa (mikrokvalifikacija).
209 Irena Babić PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, podržavam svako poboljšanje postojećih zakona i propisa, pod uvjetom da se oni zaista provode te da se kontrolira njihova provedba kod svih ustanova, budući da smo svi svjesni velikog disbalansa u kvaliteti među raznim organizatorima obrazovanja odraslih. Međutim, ovaj prijedlog stavlja u nepovoljan položaj pučka otvorena učilišta kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave. Prvenstveno se to odnosi na članak 18 stavak 2 prijedloga, tj. „Ustanova je obavezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora u kojima izvodi program obrazovanja/program vrednovanja.“. S obzirom da se radi većinom o manjim gradovima, nema dovoljno grupa polaznika u dva sektora da se pokrije puna satnica nastavnika. Bilo bi bolje kad bi ostala mogućnost angažmana stručnih predavača na ugovor o djelu, čime bi, zbog većeg izbora, bila omogućena veća kvaliteta provedbe programa. Također je upitan članak 22, stavak 11, iz kojeg proizlazi da bi Upravno vijeće moralo donijeti Odluku o upisu za svakog polaznika. Upravna vijeća se u pravilu sastaju nekoliko puta godišnje i to bi znatno usporilo upise. Istovremeno bi sva učilišta morala mijenjati čitav niz općih akata. Osim ova dva spomenuta članka, još je niz drugih koji su također sporni, a koje su već spomenule kolege iz drugih ustanova. Vjerujem da je svima stalo do veće kvalitete ustanova i programa i ovaj prijedlog uz određene izmjene može dovesti do toga, ali sigurno mu nije cilj dovesti do gašenja odjela za obrazovanje u učilištima, jer to će u konačnici dovesti do smanjivanja postotka uključenosti građana u kvalitetne cjeloživotne programe obrazovanja. Irena Babić, Pučko otvoreno učilište Koprivnica Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
210 INES ČIKEŠ PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, u potpunosti se slažem s Prijedlogom zakona o obrazovanju odraslih, smatram da će uvelike pomoći svim sektorima i tržištu rada. Srdačan pozdrav, Ines Čikeš Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
211 Ika Pejanović PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, sve napisano zvuči izuzetno jasno i lijepo. Smatram da je kvaliteta obrazovanja odraslih najčešće upitna, i to zbog sveprisutnog općeg mentaliteta - platio sam da prođem! Stoga je moj jedini prijedlog, raditi na svijesti ljudi o važnosti cjeloživotnog učenja. Lijep pozdrav!! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
212 Igor Lukić PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani! Molim Vas da primite na znanje kako ovaj zakonski prijedlog uređuje obrazovanje odraslih stavljajući u nejednak položaj pružatelje usluga obrazovanja odraslih prema njihovom pravnom obliku. Kao takav, ovaj Zakon diskriminira pravne osobe registrirane kao trgovačka društva čija je primarna djelatnost prema NKD-u "ostalo obrazovanje i poučavanje". Konkretno, pravne osobe registrirane kao trgovačka društva koja odraslim polaznicima pružaju usluge poduke stranih jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za strane jezike, tj. djeluju kao "škole stranih jezika" (iako u zakonskom smislu "škola stranih jezika" nije pravna osoba, odnosno niti u jednom zakonu nije definiran pojam "škole stranih jezika") po osnovi ovog prijedloga ne mogu obavljati svoju djelatnost. Na taj način, ovaj zakonski prijedlog onemogućuje pravednu tržišnu utakmicu između ustanova i trgovačkih društava registriranih za usluge obrazovanja odraslih te kao takav valja biti preispitan od strane Ustavnog suda Republike Hrvatske. Predlažemo stoga da se ovim Zakonom regulira i djelovanje trgovačkih društava koja odraslim polaznicima pružaju usluge poduke iz stranih jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za strane jezike kako bi se ustanove koje djeluju kao "škole stranih jezika" i trgovačka društva koja djeluju kao "škole stranih jezika" odredbama ovog Zakona doveli u jednakopravan položaj. Srdačno. Igor Lukić, Omnia intellecta d.o.o., Škola stranih jezika Intellecta Nije prihvaćen Ovim Zakonom uređuje se formalno obrazovanje odraslih koje se provodi u ustanovama koje imaju registriranu djelatnost obrazovanja odraslih sukladno odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova.
213 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. Predlaže se dodavanje stavka 2. Članka 18. kako slijedi: „Nastavnici također mogu biti uključeni u izvođenje programa obrazovanja odraslih sukladno odredbama zakona kojima su uređena trgovačka društva.“ Obrazloženje Smatramo važnim omogućiti različite modele poslovne suradnje između ustanova za obrazovanje odraslih i osoba koje sudjeluju u izvođenju programa obrazovanja odraslih. S obzirom na to da se kroz provođenje djelatnosti obrazovanja odraslih želi promovirati i omogućiti stjecanje vještina koje su relevantne za zapošljavanje u suvremenim zanimanjima te učenje kroz rad, smatramo poticajnim predvidjeti mogućnost uspostavljanja sustavne suradnje između ustanova za obrazovanje odraslih te poslodavaca kao gospodarskih subjekata i trgovačkih društava koji će sudjelovati u izvođenju dijela nastave u formi učenja kroz rad. S ciljem osiguravanja kvalitete sustavne poslovne suradnje i partnerstva između ustanove i poslodavaca, predlažemo predvidjeti dodatno mogućnost angažiranja nastavnika u izvedbu programa obrazovanja odraslih koja bi bila regulirana takvim ugovorom o poslovnoj suradnji. Ugovor o poslovnoj suradnji bi uključivao i sudjelovanje zaposlenika tvrtke u aktivnostima izvođenja dijela obrazovnog programa te plaćanje temeljem izdanog računa. Smatramo da ovakav model čak više doprinosi osiguravanju kvalitete pružanja usluge obrazovanja odraslih od suradnje ustanove s pojedinačnim nastavnicima te kroz ugovor o djelu, odnosno u skladu s propisima kojima su uređeni obvezni odnosi. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
214 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 5. Predlaže se dodati stavak (2) u članku 5. kojim se provodi usklađivanje s predmetnom Direktivom. „(2) Usluga obrazovanja odraslih pruža se u skladu s karakterom gospodarske usluge od općeg interesa.“ Obrazloženje S obzirom na to da se obrazovanje odraslih provodi kao gospodarska djelatnost od javnog značaja potrebno je osigurati normativno rješenje koje će prenijeti namjeru usklađivanja Nacrta prijedloga zakona s Direktivom o uslugama, odnosno Zakonom o uslugama („Narodne novine, broj 80/11). Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Člankom 1. stavkom 1. propisano je da je obrazovanje odraslih dio je obrazovnoga sustava Republike Hrvatske, a stavkom 6. istoga članka propisano je da se na obrazovanje odraslih primjenjuju se odredbe ovoga Zakona te odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova, zakona kojim se uređuje djelatnost odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama, zakona kojim se uređuje djelatnost strukovnog obrazovanja, zakona kojim se uređuje tržište rada i drugih propisa. Člankom 1.a Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama propisano je da se tim Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu.
215 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 27. Predlažemo razraditi odredbu te osigurati veću jasnoću. Obrazloženje Ovim se člankom u stavku 1. u nadležnost Agencije stavlja vanjsko vrednovanja ishoda učenja polaznika dok se stavkom 2. vanjsko vrednovanje skupova ishoda uvodi kao mogućnost, ali ne i kao obveza. Kako bi se osigurala pravna izvjesnost, predlažemo propisati kriterije prema kojima se procjenjuje hoće li se vanjsko vrednovanja koje provodi Agencija primijeniti ili ne: u kojim situacijama i pod kojim uvjetima vrednovanje koje je inače u nadležnosti ustanove, postaje nadležnost Agencije. Također predlažemo propisati što podrazumijeva vanjsko vrednovanje ishoda učenja. Za pretpostaviti je da ga provodi određeno stručno povjerenstvo, ali predložene odredbe ne propisuju detaljnije radi li se o povjerenstvu i ako da, koji bi bio sastav takvog povjerenstva. Ako se ovaj članak ne bi detaljnije propisao, dolazi do rizika nekonzistentnog djelovanja i nejednakog pristupa. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Način vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja detaljnije će se propisati pravilnikom.
216 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 25. Predlaže se izmjena kako slijedi: (4) Nakon postupka vanjskog vrednovanja čelnik Agencije donosi rješenje o ocjeni razine kvalitete protiv kojeg se može izjaviti žalba. Obrazloženje Sustav osiguravanja kvalitete, da bi bio učinkovit, transparentan i uključiv te da bi ispunio svoju svrhu da se unaprijedi kvaliteta obrazovne ponude koja bi omogućila stjecanje relevantnih znanja i vještina na tržištu rada te daljnja ulaganja u kvalitetne obrazovne programe i programe vrednovanja, ne smije biti centraliziran i treba uključivati dionike. Ustanove za obrazovanje odraslih važni su dionici u sustavu osiguravanja kvalitete i postupci koji se reguliraju ovim propisom trebaju uvažiti da se čuje i njihov glas. Pored toga, važna uloga Agencije trebala bi biti pružanje podrške ustanovama u njihovom stalnom unapređenju što je moguće ostvariti samo kroz konstruktivan i sustavan dijalog. S obzirom da je izgradnja sustava osiguravanja kvalitete obrazovanja odraslih predložena po uzoru na dobre primjere iz sustava visokog obrazovanja, predlažemo da se i u ovom dijelu uvaži dobra praksa Agencije za znanost i visoko obrazovanje i njenog stručnog tijela koje provodi vrednovanje programa i ustanova (Akreditacijskog savjeta) te tijela za prigovore kojem visoka učilišta mogu iznijeti dodatne argumente i očitovanja na predložene ocjene kvalitete. Agencija za znanost i visoko obrazovanje, ovu je mogućnost uvela slijedom vanjskog vrednovanja međunarodnog povjerenstva ENQA-e, a kao dio europskih standarda u sustavu osiguravanja kvalitete. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
217 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 23. Predlažemo uistinu i uvesti tijela u sustavu osiguravanja kvalitete obrazovanja odraslih koja se predviđaju ovom odredbom i to Zakonom, ne u pravilniku. To je dobra praksa koju je primjerice postavio Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Obrazloženje Člankom 23. predviđeno je ustrojavanje tijela u sustavu osiguravanja kvalitete. Međutim, nema dodatnih odredbi koje bi propisale sastav, nadležnost i rad ovog ili ovih tijela. S obzirom na to da smatramo važnim osigurati dionički pristup i primjenu načela podijeljene nadležnosti u sustavu osiguravanja kvalitete obrazovanja odraslih, predlažemo uvesti dva tijela u sustavu osiguravanja kvalitete: 1. Dionički tijelo koje vrednuje rad ustanova za obrazovanje odraslih, programe, prati postupke vanjskog vrednovanja isl. 2. Tijelo za prigovore na prijedloge odluka Agencije koje bi osiguralo da se u postupku vanjskog vrednovanja ustanove i njene djelatnosti omogući mogućnost prigovora (članak 25.) Naime, upravo je primjerice vanjsko vrednovanje AZVO dovelo do uspostave ovog dijela koje predlažemo pod točkom 2 tako da dobre prakse koje već postoje u Hrvatskoj u osiguravanju kvalitete treba koristiti i kod uspostave ovog sustava. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Ustanova će moći povjerenstvu koje osniva ministar nadležan za obrazovanje izreći prigovor na ocjenu razine kvalitete.
218 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 20. Članak 20. (5) – stručno usavršavanje Predlažemo preoblikovati stavak kako slijedi: „Program stručnog usavršavanja treba sadržavati predviđene ishode učenja na razini programa, metode učenja, poučavanja i vrednovanja, organizaciju, oblik certificiranja, obujam, odnosno prosječno ukupno utrošeno vrijeme iskazano u ECTS/ECVET bodovima, ukoliko je primjenjivo.“ Obrazloženje U ovom stavku čini se da se isprepliću kompetencijski pristup usmjeren na polaznika obrazovanja i tradicionalni pristup usmjeren na nastavnika koji definira svoje ciljeve (vjerojatno je ovo ostao niz nekih prošlih vremena kada se na takav način propisivao sadržaj programa). Predlažemo i u ovom dijelu Nacrta prijedloga zakona primijeniti pristup ishoda učenja koji konzistentno primjenjujemo na svim drugim mjestima u Zakonu. Međutim, smatramo važnim napomenuti kako ECTS bodove mogu dodjeljivati samo visoka učilišta (ne i Agencija) što iz predložene odredbe nije razvidno. Nadalje, stručno usavršavanje nastavnika i andragoških djelatnika ne bi trebalo biti ograničeno na područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja nego treba osigurati dodatno i stjecanje transverzalnih kompetencija, pa i na višoj razini od 5. Stoga predlažemo manju nadopunu stavka kako je navedeno. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
219 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 20. Članak 20. (3) – stručno usavršavanje Predlažemo brisanje dijela stavka: „…koje ishode suglasnost Agencije“. Stručno usavršavanje nastavnika i andragoških voditelja važan je element osiguravanja i unapređenja kvalitete obrazovanja odraslih. Međutim, smatramo da je stavljanje stručnog usavršavanja u isključivu nadležnost Agencije (bilo da programe usavršavanja izvodi izravno ili daje suglasnost ustanovama da usavršavanje svojih nastavnika provode samostalno) protivnim razvoju ustanova pa tako i samog sustava obrazovanja odraslih. Ustanove za obrazovanje odraslih koje brinu za kvalitetu svoje djelatnosti, programa koje izvode i kvalitetu nastavnog kadra, organiziraju edukacije koje su specijalno namijenjene njihovim potrebama (posebno se ovo odnosi na sektorske edukacije), a s ciljem razvoja i usavršavanja predavačkih vještina i kompetencija u području u kojem izvode programe obrazovanja odraslih. Edukacije primjerice mogu imati fokus na metodički i didaktički dio, stilove poučavanja u online okruženju te edukacije mogu sadržavati i primjere dobre prakse. Smatramo da nije potrebno ishoditi suglasnost Agencije da ustanove takve programe nastave izvoditi i tako brinu o kvaliteti nastavnog procesa, a da se njihovi programi stručnog usavršavanja vlastitih nastavnika vrednuju i uvažavaju kao jednakovrijedni onima koje izvodi Agencija. Razumijemo i potrebu osiguravanja dodatnih edukacija koje može provoditi Agencija ili institucije koje Agencija ovlasti, ali onda treba osigurati da postoje i jedne i druge edukacije, da se i jedne i druge boduju te da se onda pravilnikom propiše koji broj bodova iz koje skupine obrazovanja nastavnik treba prikupiti u nekom vremenskom periodu. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
220 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 17. Članak 17. – neformalno obrazovanje Predlaže se brisanje cijelog članka. Ovim člankom uvodi se regulacija neformalnih programa na način da se kriteriji vrednovanja predviđaju obuhvatiti propisom koji uređuje tržište rada. S obzirom da takav propis ne postoji, već postoji samo Odluka ministra nadležnog za rad koja se odnosi na financiranje polaznika stručnog usavršavanja i osposobljavanja (ne na osiguravanje kvalitete), na ovaj način otvara se pravna praznina i nedorečenost te stvara paralelni sustav osiguravanja kvalitete koji se tek treba stvoriti te primjenjivati samo na neformalne programe dok sustav osiguravanja kvalitete koji je razrađen u ovom Nacrtu prijedloga zakona obuhvaća samo formalne programe. Osiguravanje kvalitete neformalnih programa stavlja se u isključivu nadležnost institucija tržišta rada (ministar nadležan za rad pravilnikom te Hrvatski zavod za zapošljavanje) što smatramo potpuno neprimjerenim te se postavlja pitanje svrhovitosti kompleksnog sustava osiguravanja kvalitete formalnih programa koji se propisuje ovim Nacrtom prijedloga zakona kada će pogodnosti financiranja uživati samo neformalni programi koji nisu obuhvaćeni sustavom osiguravanja kvalitete. Dodatno, kako su neformalni programi o definiciji oni koji nemaju osiguravanje kvalitete iza kojeg stoji država, upitna je ustavna utemeljenost pokušaja da se oni formaliziraju na način koji se predlaže ovim zakonom. Dodatno, veliki je problem što neformalne programe po vrsti, sadržaju i izvoditelju nije uopće moguće sistematizirati i obuhvatiti, pa je navođenje kako neformalni programi spadaju pod osiguravanje kvalitete vezano uz HZZ ne samo što nije provedivo nego nema smisla i ustavno-pravno je opasno. Nije prihvaćen Formalni i neformalni programi obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad financirani putem vaučera, a koje provodi pružatelj usluga formalnog i neformalnog obrazovanja vrednuju se na temelju kriterija vrednovanja sukladno propisu koji uređuje tržište rada. Kriteriji za odabir kompetencija potrebnih za rad i kriteriji za dodjelu vaučera polaznicima formalnog ili neformalnog obrazovanja uredit će se pravilnikom koji će donijeti ministar nadležan za rad, ali uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt i ministra nadležnog za obrazovanje.
221 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 16. Članak 16. (5) Predlaže se nadopuna kako slijedi: „Program vrednovanja … NISOO-u potvrđuje valjanost unesenih izmjena i time program postaje javno vidljiv u sustavu.“ Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kontinuirano će vršiti stručnu i andragošku procjenu usklađenosti programa sa standardom kvalifikacije iz Registra HKO-a
222 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 16. Članak 16. (3) - Programi vrednovanja Uz navedena dva kriterija, predlažemo dodatni kriterij za provođenje programa vrednovanja - frekventnost izvođenja pojedinog programa obrazovanja i to „minimalno jedna grupa od najmanje 10 polaznika godišnje“. Obrazloženje Osim dva uvjeta za provođenje programa vrednovanja predlažemo dodatni uvjet frekventnosti. Kako bi se postiglo da samo one ustanove koje godišnje imaju minimalno jednu aktivnu grupu polaznika određenog programa obrazovanja, za taj isti program obrazovanja smiju provoditi programe vrednovanja. Ovim pristupom osigurava se kvaliteta programa vrednovanja na način da se odobrenje da samo onim ustanovama koje redovito izvode programe obrazovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
223 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 15. Članak 15 (4.) Predlaže se nadopuna kako slijedi: „Suglasnost iz stavka 1. ovog članka izdaje se na određeni vremenski rok i samo za polaznike koji su zaposlenici / štićenici ili korisnici projekta predmetne pravne osobe.“ Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Stavkom 1. članka 15. jasno je propisano da se izvođenje odobrenog programa osposobljavanja, usavršavanja ili učenja stranog jezika u prostoru druge pravne osobe izdaje za njezine radnike, štićenike ili korisnike projekta.
224 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 15. Čl. 15. (1) Predlaže se da se uz zaposlenike i štićenike uvrsti i „korisnici projekta“. Obrazloženje S obzirom na to da postoje projekti sufinancirani sredstvima EU, u kojima je mjesto pružanja usluga sjedište nositelja projekta, smatramo važnim nadopuniti odredbu kako se predlaže. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
225 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 13. Članak 13 (2) Predlaže se i ovaj aspekt kvalitete i osiguravanja kvalitete staviti u nadležnost Agencije, ne Ministarstva. Obrazloženje Predlaže se da za program na drugom jeziku ustanova traži dodatnu akreditaciju od Agencije, ne od Ministarstva, pri čemu dokazuje da ima literaturu na tom jeziku i kompetentne predavače. Na ovaj način bi se osigurala cjelovitost akreditacijskog postupka. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Predložena odredba sukladna je važećim zakonskim odredbama iz redovitog sustava obrazovanja kojima se regulira izvođenje nastave na stranim jeziku.
226 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 12. Članak 12 (7) Predlaže se nadopuna: „Program obrazovanja … u NISOO-u potvrđuje valjanost unesenih izmjena i time program postaje javno vidljiv u sustavu.“ Obrazloženje Nadopunom ove odredbe izbjegava se opasnost da ustanove unese neodobreni u sustav. Nije prihvaćen Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kontinuirano će vršiti stručnu i andragošku procjenu usklađenosti programa sa standardom kvalifikacije iz Registra HKO-a.
227 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 12. Članak 12. (2) Predlaže se nadopuna kako slijedi: „(2) Programi obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije obuhvaćaju: … c) specijalističko usavršavanje – skupovi ishoda učenja i kvalifikacije koje se stječu na razini“ Obrazloženje Alternativno, predlaže se uvesti novi naziv za „kratke formalne programe" koji su mogući na svim razinama (mikrokvalifikacije). Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
228 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 9. Članak 9. (4) Predlaže se brisati. Obrazloženje Bilo bi vrlo štetno i administrativno vrlo opterećujuće te neučinkovito da ustanova svaki tjedan kad upiše novu grupu polaznika taj plan revidira, mijenja i onda ga prijavljuje. Ovakvo planiranje bi bilo korisno samo za ustanove koje provode programe za cjelovite kvalifikacije. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
229 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 9. Članak 9. (1) Predlaže se izmjena kako slijedi: „Ustanova obavlja djelatnost obrazovanja odraslih na temelju godišnjeg plana i programa aktivnosti sustava osiguravanja kvalitete…“ Obrazloženje Predlaže se da ustanova donosi plan i program aktivnosti sustava osiguravanja kvalitete, ne rada. Naime, često ustanove ovise o tome hoće li i koliko biti polaznika za koji program. Program jest dio rada, pa to implicira potrebu stalnih izmjena i dopuna tog dokumenta što nema smisla, ne daje na kvaliteti, a jako administrativno iscrpljuje ustanovu. Bolje da je to program aktivnosti unutar sustava osiguravanja kvalitete što onda uključuje i razvoj nastavnika i slično. Eventualno, kod ustanova koje provode programe za cjelovite srednjoškolske kvalifikacije obveza donošenja godišnjeg programa rada može biti propisana kroz Zakon o strukovnom obrazovanju (koji se i danas odnosi dijelom i na programe strukovnog obrazovanja odraslih). Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
230 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 8. Članak 8. (13) Predlaže se brisanje riječi „standarde“. Obrazloženje Predlaže se da se pravilnikom propisuju samo normativi dok standardi kvalifikacije obuhvaćaju standarde kvalitete koje ne treba paralelno regulirati podzakonskim aktom. Time i dalje Ministar ima mogućnosti propisati normative (što je bio i cilj zakonodavca), dok se u isto vrijeme osnažuje važnost standarda kvalifikacije i svih elemenata koji u njemu i tako postoje, a definiraju standarde kvalitete. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju. Standardi se u ovom kontekstu odnose na standarde za izvođenje programa čiji kontekst je širi od standarda koje će propisati standard kvalifikacije.
231 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 8. Članak 8. (6) Predlaže se nadopuna odredbe kako slijedi: „Ustanova podnosi Ministarstvu … pozitivno stručno mišljenje Agencije koje uključuje institucijske elemente osiguravanja kvalitete ustanove i programske elemente koji potvrđuju da je program pripremljen u skladu sa uvjetima iz stavka 2 ovog članka.“ Obrazloženje Navedeno predlažemo jer vidimo ovdje priliku da se dobije pozitivno mišljenje koje uključuje program ali i institucijske pretpostavke (inicijalna akreditacija ustanove i programa). Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Institucijske elemente osiguravanja kvalitete ustanove utvrdit će Ministarstvo prilikom donošenja rješenja.
232 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 8. Članak 8. (5) Predlaže se skratiti rok na 30 dana. Obrazloženje Smatramo važnim osigurati učinkovitost i brzinu u provedbi postupaka odobravanja programa. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju. S obzirom na činjenicu da će se u narednom periodu velik broj programa usklađivati sa standardom kvalifikacije u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih propisani rok smatra se razumnim.
233 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 8. Članak 8. (2) Predlaže se precizirati da se standardi odnose na standarde kvalifikacija, kako slijedi: „Za izvođenje programa ustanova mora ispunjavati sljedeće uvjete: - uvjete propisane standardima kvalifikacije i normativima za izvođenje programa….“ Obrazloženje Ostale alineje ovog članka nadalje propisuju materijalne, kadrovske i tehničke uvjete, pa ima smisla da se ova alineja odnosi na osiguravanje kvalitete koje je propisano na razini standarda kvalifikacije jer je upravo on namijenjen definiranju specifičnih elemenata osiguravanja kvalitete za svaki skup ishoda učenja. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju. Standardi se u ovom kontekstu odnose na standarde za izvođenje programa čiji kontekst je širi od standarda koje će propisati standard kvalifikacije.
234 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 7. Predlaže se brisanje druge alineje četvrtog stavka Članka 7.: „- ima uvjete za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u osnovnoškolskoj ili srednjoškolskoj ustanovi“ Predlaže se nove alineje četvrtog stavaka članka 7: dodavanje „- ima potvrđene andragoške kompetencije.“ Obrazloženje Slažemo se s pretpostavkom prema kojoj je značajan element osiguravanja i unapređenja kvalitete uvođenje funkcije andragoškog voditelja. Međutim, smatramo neprimjerenim uvjete za andragoškog voditelja propisati iste kao za „učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u osnovnoškolskoj ili srednjoškolskoj ustanovi“. Navedeni uvjeti, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju te podzakonskim aktima koji iz njega proizlaze, podrazumijevaju odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja te stečene pedagoške kompetencije. Kako je odgovarajuća razina propisana u prethodnoj alineji ovog Nacrta, za pretpostaviti je da andragoški voditelj treba udovoljiti preostalim dvama uvjetima (iz drugih Zakona). Pri tome smatramo neprimjerenim uvjetovati posjedovanje određene vrste kvalifikacije budući da za obavljanje poslova andragoškog voditelja nije moguće precizirati odgovarajuću vrstu obrazovanja jer je priroda njegova posla interdisciplinarnog i intersektorskog karaktera. Isto tako smatramo neprimjerenim uvjetovati posjedovanje pedagoških kompetencija za obavljanje poslova koji nisu izravno povezani s održavanjem nastave, već, između ostaloga, obuhvaćaju i organizacijske poslove, poznavanje propisa sa svrhom ostvarivanja prava i obveza polaznika itd. Nadalje, ocjenjujemo da predmetne odredbe predstavljaju preveliku razinu normiranosti koja ja protivna ideji deregulacije tržišta rada. Naime, odredbama kojima se regulira andragoški voditelj na način da se propisuju uvjeti koje je potrebno zadovoljiti, poslovi koje nužno treba obavljati i pod kojim uvjetima, uvodi se de facto nova regulirana profesija na hrvatskom tržištu rada. Navedeno je potpuno u suprotnosti sa strateškim odrednicama Republike Hrvatske i Europske unije koje su usmjerene prema stvaranju i održavanju Jedinstvenog tržišta. Također, sukladno Akcijskom planu Vlade Republike Hrvatske o provedbi kojeg ministarstvo nadležno za rad redovito izvještava Europsku komisiju, predviđaju se mjere za smanjenje broja reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj. Odredbe Nacrta prijedloga zakona kojima se uvodi nova regulirana profesija andragoškog voditelja bile bi stoga u suprotnosti s navedenim strateškim nastojanjima i obvezama preuzetima Akcijskim planom. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
235 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 2. Predlaže se dodati „skupove ishoda učenja“ kako slijedi: „Specijalističko usavršavanje je obrazovanje za stjecanje skupova ishoda učenja i/ili djelomične kvalifikacije na razini 5 HKO-a….“ „Usavršavanje u obrazovanju odraslih je obrazovanje za stjecanje skupova ishoda učenja i/ili djelomičnih kvalifikacija koje se stječu na razini 4 HKO-a…“ Obrazloženje Navedeno se predlaže kako bi bilo moguće uvesti mikro kvalifikacije koje bi se stjecala završetkom programa obrazovanja za skupove ishoda učenja. Alternativno, moguće je brendiranje programa za stjecanje skupova ishoda učenja nazvati „Program za stjecanje skupa ishoda učenja xxx yyy“. U tom slučaju ovo dodavanje nije nužno, nego je potrebno kao poseban stavak ili alineju navesti kako: Formalni programi za stjecanje skupova ishoda učenja mogu se provoditi na HKO razinama od 1 do 5. Naime, trenutno je ideja zakona kroz brend naziva programa / kvalifikacije raditi distinkciju prema razini. Pa se tako program specijalističkog usavršavanja odnosi na razini 5, dok je osposobljavanju ostavljena niža razina. Kod ovih kratkih formalnih programa za skupove ishoda učenja neće postojati razlike u nazivu kvalifikacije / programa u odnosu na razinu. Upravo zato bi bilo korisno ovakvu vrstu programa ugraditi u Zakonski prijedlog. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
236 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 2. Predlaže se brisanje dijela odredbe koji se odnosi na financiranje neformalnih programa. Obrazloženje Predložena odredba implicira da se svi neformalni programi financiraju u okviru djelokruga ministarstva nadležnog za rad što nije točno i otvara prostor za buduće zahtjeve za ocjenom ustavnosti i slično. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. U nadležnosti ministarstva nadležnog za rad bit će samo oni neformalni programi financirani putem vaučera koje dodjeljuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.
237 Igor Kundić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 1. Predlaže se brisanje dijela odredbe koja se odnosi na neformalno obrazovanje odraslih. Obrazloženje S obzirom na to da se ovim Nacrtom prijedloga zakona ne uređuje neformalno obrazovanje, već se odredbama stavka 7. ovog članka i članka 17. koje se odnose na neformalno obrazovanje upućuje na propise kojima se regulira tržište rada, ova odredba je u kontradikciji s odredbama iz stavka 7. ovog članka i odredbama iz članka 17. Nadalje, stavkom 6. ovog članka propisano je da se na obrazovanje odraslih primjenjuju se odredbe ovoga Zakona te odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova. Navedena odredba se može odnositi samo na formalne programe dok neformalne programe izvode i trebaju moći izvoditi i organizacije druge vrste osim ustanova. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Neformalno obrazovanje za stjecanje kompetencija potrebnih za rad uz ustanove za obrazovanje odraslih mogu provoditi i pravne i fizičke osobe sukladno zakonu kojim se uređuje tržište rada.
238 Igor Kundić PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE PROISTEĆI DONOŠENJEM ZAKONA Predlaže se nadopuna kako slijedi: „Nadalje, prateći europske strateške odrednice uvodi se mogućnost financiranja polaznika u formalnim programima koji imaju uspostavljeno osiguravanje kvalitete putem vaučera.“ „Sukladno novom zakonskom prijedlogu, obrazovanje odraslih obuhvaćat će i neformalno obrazovanje odraslih za stjecanje vještina potrebnih za rad, pri čemu takvi programi ne spadaju pod sustav osiguravanja kvalitete u dijelu koji se odnosi na programsku akreditaciju i re-akreditaciju.„ Obrazloženje Podržavamo razvoj koji prati europske strateške odrednice koji se odnosi na uvođenje novih financijskih instrumenata – vaučera. Međutim, smatramo iznimno važnim osigurati da se takav financijski instrument primjenjuje isključivo na one programe koji su vanjski vrednovani (inicijalno akreditirani) te koji su obuhvaćeni sustavom osiguravanja kvalitete kakav se uspostavlja ovim Nacrtom prijedloga zakona. Stoga se predlaže precizirati da su vaučeri namijenjeni financiranju isključivo formalnih programa obrazovanja odraslih. Dodatno, budući da neformalne programe mogu provoditi različite vrste organizacija, to znači da za sve one organizacije koje nisu akreditirane ustanove za obrazovanje odraslih ne postoji niti institucijska komponenta osiguravanja kvalitete. Nije prihvaćen U članku 17. jasno je propisano da se isključivo formalni i neformalni programi obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad financirani putem vaučera, a koje provodi pružatelj usluga formalnog i neformalnog obrazovanja vrednuju se na temelju kriterija vrednovanja sukladno propisu koji uređuje tržište rada.
239 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 17. Članak 17. u ovakvom obliku jako iskače iz cijele strukture Zakona (kao da je naknadno ubačen u postojeću strukturu). Potreba provođenja i financiranja programa putem vaučera može se kvalitetno provesti unutar sustava mikrokvalifikacija, koji mogu biti dio sustava obrazovanja odraslih i imaju jasnu povezanost s HKO. Mikrokvalifikacije također mogu imati dovoljnu razinu formalnosti te ne bi trebalo uvoditi u zakon ovaj oblik neformalnog obrazovanja Zato bi ga bilo najbolje izbaciti iz Zakona i to područje regulirati sljedećom odredbom: „Programi obrazovanja odraslih potrebnih za rad i osobne potrebe provode su u nadležnosti ministarstva koje regulira sustav obrazovanja i drugih ministarstava (nadležnih za rad, promet, gospodarstvo, zaštita okoliša, zdravlje, poljoprivreda …) te su regulirani podzakonskim aktima pojedinog ministarstva.“ U slučaju da se ipak želi zadržati reguliranje neformalnog obrazovanja (što ne držimo dobrim rješenjem), predlažemo da se poglavlje u kojem je članak 17 preimenuje u; „NEFORMALNO OBRAZOVANJE ODRASLIH ZA STJECANJE KOMPETENCIJA POTREBNIH ZA RAD“ Nije potrebno upisivati stavke 1, 2 , 3 , 4 i 5, već umjesto njih predlažemo izmjenu; „Programima neformalnog obrazovanje odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad omogućuju stjecanje mikrokvalifikacija“. (pojam mikrokvalifikacije treba dodati u pojmovnik) Točke koje govore o financiranju programa putem vaučera treba prebaciti u članak 30. koji govori o financiranju obrazovanja odraslih Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom da tržište rada zahtijeva stalnu nadogradnju vještina, bilo je nužno uvesti i mogućnost financiranja provedbe neformalnih programa obrazovanja koje bi provodile ustanove za obrazovanje odraslih i druge pravne i fizičke osobe.
240 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 30. Čl. 30. (predlaže se) Unijeti novi stavak koji govori o potrebi da osnivač financira plaće ravnatelja i andragoškog voditelja, te da je dužan financirati uvjete iz Čl. 8. st. 3. radi kvalitete javne usluge. Jer osnivač ustanove nije vlasnik ustanove koja se osniva radi javne službe nego činom osnivanja i financiranja podržava razvoj i djelovanje društvene vrednote - kvalitete javne usluge. Treba uskladiti točke 2. i 4. kako bi bilo sasvim jasno kome se sredstva dodjeljuju na temelju javnog poziva. Pretpostavka da se to odnosi samo na javna sredstva, a ne i uplate polaznika. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Ovim Zakonom ne propisuju se financijske obveze jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
241 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 28. Članak 28. Organizacije koje ugrožavaju redovno funkcioniranje sustava svakako treba sankcionirati. Međutim, trajna zabran nije rješenje jer će se time kazniti ne samo loš ravnatelj i neodgovoran osnivač već i stanovništvo koje će ostati bez provoditelja obrazovanja odraslih. Osim toga će se pojaviti mogućnost da loši ravnatelji i neodgovorni osnivači osnuju novu organizaciju s istom funkcijom. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sankcije propisane ovim Zakonom imaju cilj spriječiti neodgovoran rad pojedinih ustanova.
242 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 25. Članak 25. „Točka 7 Rješenje o ocjeni razine kvalitete donosi se na razdoblje od pet do sedam godina.“ Prema ovoj točki, ocjena može trajati dulje od trajanja standarda kvalifikacije. Potrebno je razumno uskladiti ove rokove. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Trajanje standarda kvalifikacije i trajanje ocjene razine kvalitete nisu međusobno ovisni. Naime standard kvalifikacije mijenja se temeljem izmjena standarda zanimanja.
243 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 27. Čl. 27. – st. 1. nespretna konstrukcija rečenice jer se ne radi o skupovima ishoda učenja polaznika nego programa. Bolje formulirati st. 2. jer otvara prostor za predmet diskrecijske ocjene odnosno ovlasti (zašto i kada će se nekome slati neovisni ispitivači ili grupe ispitivača koji će provjeravati usvojenost skupova ishoda učenja, a nekome ne?). Također, kako će se opravdati da u jednoj srednjoj školi učenici u redovitim programima nemaju vanjsko vrednovanje, a u programima obrazovanja odraslih imaju, a radi se o istom programu. Osobno mislim da je ovo nepotrebno jer se kroz sustav unutarnjeg i vanjskog vrednovanja u okviru osiguravanja kvalitete trebaju definirati standardi i elementi kvalitete koji će smanjiti sve nepravilnosti u sustavu obrazovanja odraslih. Također, Prijedlog je da se u Zakonu popišu poslovi ravnatelja i nastavnika u obrazovanju odraslih kao što se je to učinilo za andragoškog voditelja u čl. 7. st. 6. te da se dodaju i drugi subjekti koji sudjeluju u procesu obrazovanja odraslih. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Vanjsko vrednovanje ishoda učenja uvedeno je u sustav obrazovanja odraslih u cilju osiguravanja više razine kvalitete.
244 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 24. Članak 24 Trebalo bi se zadržati na smjernicama, uputama i pomoćnim alatima. Detaljni postupci trebaju se prepustiti organizacijama i njihovim specifičnostima (veličina, okruženje, vrste programa, broj i struktura osoblja, broj i struktura polaznika). Točka 4 bi glasila: „(4) Smjernice, upute i alate za samovrednovanje donosi Agencija.“ Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom samovrednovanje ustanove podloga za vanjsko vrednovanje ustanova, područja je nužno propisati.
245 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 23. Članak 23. Čitavo poglavlje se gotovo isključivo bavi kontrolom kvalitete te zanemaruje druge oblike osiguravanja kvalitete. Zato bi bilo korisno sustav osiguravanja kvalitete definirati na sljedeći način: „Sustav osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih obuhvaća organizacijska pitanja, kvalitetu procesa poučavanja, kvalitetu osoblja i kvalitetu postignutih rezultata (ishoda učenja i stečenih kompetencija. 4) Kvaliteta obrazovanja odraslih temelji se na osiguravanju uvjeta za : - kvalitetno djelovanje organizacije za obrazovanje odraslih, - kvalitetan proces poučavanja, - razvoj kvalitetnog i profesionalnog osoblja i - kvalitetne postignute rezultata (ishoda učenja i stečenih kompetencija) (4a)Organizacijski i profesionalni razvoj i kvaliteta u obrazovanju odraslih ostvaruju se redovnim oblicima obrazovanja osoblja, programima usavršavanja koje provodi ASOO i druge organizacije sukladno članku 20. ovog Zakona. (4b) Za osiguravanje kvalitetnog organizacijskog razvoja i minimalnih uvjeta za djelovanje ustanove obrazovanja odraslih odgovornost snose osnivači ustanova.“ Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Načela iz članka 23. ovog Zakona jasno opisuju na čemu se temelji kvaliteta obrazovanja odraslih
246 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 22. Članak 22. Točka 3. „Za osobe s invaliditetom uključene u program obrazovanja/program vrednovanja ustanove su obvezne osigurati razumnu prilagodbu metoda, načina i oblika rada.“ Treba dodati prostor i kvalificirano osoblje. Pa bi ova točka glasila: „Za osobe s invaliditetom uključene u program obrazovanja/program vrednovanja ustanove su obvezne osigurati razumnu prilagodbu prostora, metoda, načina i oblika rada te osposobljene stručnjake i potrebnu opremu za provođenje programa." Ovi troškovi trebaju biti financirani iz javnih izvora, a ne iz pojedinačnih uplata polaznika. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Razumna prilagodba metoda, načina i oblika rada podrazumijeva i kvalificirano osoblje, kao i potrebnu opremu.
247 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 20. Čl. 20. – Uz nastavnike i andragoškog voditelja dodati i ravnatelje da imaju pravo i obvezu profesionalnog usavršavanja i razvoja. Osim toga pod st. 2. bilo bi dobro da se ovako parcijalno ne navode teme usavršavanja nego da se okrupne u cjelovitija područja (npr. usavršavanje iz predmetno-stručnog područje, iz područja nastavničkih i andragoških kompetencija i područja upravljačkih kompetencija). Pod st. 5. strukturirati bolje što programi stručnog usavršavanja trebaju sadržavati: tema, ECTS/ECVET bodovi, cilj programa, ishodi učenja, sadržaji, organizacijski oblici programa, metode poučavanja i socijalni oblici rada koji će se koristiti, načini vrednovanja i oblik certificiranja. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
248 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. Čl. 18 – Za nastavnike nigdje nisu navedeni uvjeti koje mora zadovoljiti kao nastavnik. Bilo bi jako dobro da se navede da moraju imati jednake kvalifikacije kao i nastavnici za rad u osnovnim i srednjim školama te posjedovati andragoške kompetencije. U stavku 2 predlažemo dopunu (andragoškog voditelj) zbog očuvanja manjih kvalitetnih ustanova za obrazovanje odraslih i povećane fleksibilnosti obrazovanja odraslih slijedeće; „(2) Ustanova je obvezna zaposliti najmanje jednog nastavnika ili andragoškog voditelja na svaka dva obrazovna sektora u kojima izvodi program obrazovanja/program vrednovanja.“ U stavku 3 trebalo bi precizirati odnosi li se ograničenje na pet programa godišnje, ili je to limit za provođenje programa u određenom trenutku unutar iste godine? Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Uvjeti koje mora zadovoljiti nastavnik propisuju se programom obrazovanja. Odredbe se odnose na programe koji se izvode, a ne na sve programe za koje ustanova ima rješenje.
249 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 11. Čl. 11 st. 3. navodi da programe obrazovanja/vrednovanja donosi ustanova uz suglasnost ASOO, predlaže se brisanje suglasnosti ASOO, tako da ustanova donosi programe nakon upisa u NISOO sustav i dobivanja rješenja Ministarstva. Jer su sve odrednice već regulirane kroz članak 12. st 1 do 5 unošenjem suglasnosti ASOO učinila bi se preregulacija sustava i značajno usporio rad sustava. st. 5. (predlaže se) brisanje jer će stručni nadzor nad radom ustanove kontrolirati kvalitetu rada. Ovim bi se stavkom učinila preregulacija propisa st. 7. (predlaže se) Program obrazovanja iz st. 6. ustanova je obvezna unijeti u NISOO sustav a ostatak članka brisati jer su odredbe netočnih unosa u NISOO sustav već određeni u smislu kazni u drugim člancima Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
250 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 8. Čl. 8. (predlaže se) u st. 3. dodati dio koji govori o obvezama osnivača u smislu Zakona o ustanovama Čl. 13 (NN 127/19) st. 5. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
251 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 7. Čl. 7. st. 7. - (predlaže se) – Ustanova može imati andragoškog suradnika koji zbog opsega posla zajedno s andragoškim voditeljem radi na realizaciji programskih zadataka st. 8. (predlaže se) Poslove andragoškog suradnika može obavljati osoba sa završenim diplomskim studijem/ integralnim diplomskim studijem ili diplomskim stručnim studijem. st. 9. (predlaže se) Andragoški voditelj i andragoški suradnik koji u trenutku stupanja na snagu ovog zakona imaju radno iskustvo na tim poslovima više od 10 godina, a u duhu ovog zakona, priznaje im se status. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Ovim Zakonom nije predviđeno uvođenje andragoškog suradnika.
252 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 4. Čl. 4. st. 2. – navodi se kako obrazovanje odraslih može obavljati i visoko učilište što je u suprotnosti s čl. 1. st. 4. u kojem se navodi obuhvat ovog Zakona (budući se Zakonom obuhvaćaju programi formalnog obrazovanja odraslih i programi za vrednovanje skupova ishoda učenja do razine 5 HKO-a, a kod neformalnog obrazovanja odraslih za stjecanje vještina potrebnih za rad isključivo se ograničava na one programe koji se provode u okviru djelokruga ministarstva nadležnog za rad). Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Visoka učilišta mogu provoditi programe obrazovanja odraslih do razine 5 HKO-a, npr. programe učenja stranih jezika.
253 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 2. U Općim odredbama čl. 2. uočena je terminološka zbrka odnosno potrebno je jasnije i jednoznačno definirati sve pojmove koji se navode u prijedlogu Zakona. Uočeno je: · da su pojedini pojmovi nejasno definirani (npr. Obrazovanje odraslih pri čemu se taj pojam izjednačava sa formalnim obrazovanjem odraslih što je u suprotnosti s čl. 1. st. 2; Ishodi učenja nisu kompetencije već su oni operacionalizacija kompetencija; Neformalno učenje ne mora biti uvijek organizirano budući je pojam učenja puno širi od pojma obrazovanja pa za neformalno obrazovanje možemo reći da je organizirana aktivnost; ) · da se u definiranju pojmova koriste nespretne konstrukcije rečenica (npr. nespretno je napisano da je Informalno učenje neorganizirana aktivnost; Nastavnik u obrazovanju odraslih nije osoba koja provodi program već kroz razne aktivnosti u okviru svog područja rada sudjeluje u provedbi; Osposobljavanje i Usavršavanje i Specijalističko usavršavanje nisu obrazovanje jer je obrazovanje puno širi pojam od navedenih pojmova, ali predstavljaju organizirane i formalne oblike stjecanja skupova ishoda učenja i/ili djelomičnih i/ili cjelovitih kvalifikacija; Vanjsko vrednovanje skupova ishoda učenja ne vrednuje skupove ishoda učenja polaznika i/ili pristupnika nego skupove ishoda učenja programa koje je usvojio polaznik i/ili pristupnik) · nedostaju neki od pojmova koji se navode u Zakonu (npr. Ravnatelj ustanove, Vaučer i sl.) - Svakako treba dodati definicijau mikrokvalifikacije: „Mikrokvalifikacija je dokaz ishoda učenja ostvarenih u kratkom, transparentno ocijenjenom tečaju ili modulu. Može se steći na fizičkoj lokaciji, putem interneta ili u kombiniranom formatu.“ Registar HKO U rečenici “…. programima za stjecanje kvalifikacija te drugih podataka od interesa, radi njihova povezivanja i usklađivanja“ nije jasno na čije interese se to odnosi. Općenito o terminologiji korištenoj u prijedlogu Zakona: · - u cijelom tekstu Zakona uočavaju se konstrukcije rečenica i korištenje pojmova koji su drugačiji od onih koji su navedeni u Općim odredbama (miješanje pojmova učenje i obrazovanje; kompetencije i ishodi učenja; u pojedinim dijelovima Zakona navodi se kako se pojedinim programima stječu znanja i vještine, a ne kompetencije iako se pod pojmom kompetencijama definiraju znanja i vještine te pripadajuća samostalnost i odgovornost), · - budući se u Zakonu koristi terminologija iz kurikulumsko-kompetencijskog pristupa onda bi bilo dobro da se svugdje koristi pojam kurikulum, a ne godišnji plan i program (npr. godišnji plan i program rada ustanove). Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Veći dio pojmova iz pojmovnika preuzet je iz Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Sukladno Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata (NN 74/2015-1410) preuzima se definicija pojma koji je već definiran u drugom propisu.
254 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 1. Članak 1. – Ciljevi (st.1) i Usmjerenost (st. 3) obrazovanja odraslih redukcionistički pristupaju obrazovanju odraslih što je u suprotnosti s relevantnom andragoškom i pedagoškom literaturom te se u navedenim stavcima miješaju ciljevi, alati, instrumenti i postupci koji mogu dovesti do ostvarenja širih ciljeva u obrazovanju odraslih. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Ciljevi su sukladni zahtjevima sustava i promjenama koje se uvode u sustav obrazovanja odraslih.
255 HOK PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, u vezi Prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih htjeli bismo istaknuti da osim ustanova za obrazovanje odraslih djelatnost obrazovanja odraslih provode i druga tijela javnog prava sukladno posebnim propisima te je za te programe također potrebno predvidjeti mogućnost financiranja polaznika putem vaučera (npr. programi obrazovanja za ispite o stručnoj osposobljenosti za zanimanja pogrebnik i obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza – upravitelj prijevoza). S poštovanjem, Hrvatska obrtnička komora Djelomično prihvaćen Kriterije za odabir kompetencija potrebnih za rad i kriterije za dodjelu vaučera polaznicima formalnog ili neformalnog obrazovanja uredit će se pravilnikom koji će donijeti ministar nadležan za rad, ali uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt i ministra nadležnog za obrazovanje.
256 HGK ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 35. U odnosu na stavak 11. Zajednica za obrazovanje odaslih predlaže rok od 3 mjeseca produljiti na godinu dana (u skladu s člankom 36.). Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Rok je produžen na šest mjeseci.
257 HGK ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 20. U odnosu na stavak 5. Zajednica za obrazovanje odraslih smatra da se usavršavanje nastavnika ne treba fokusirati samo na programe koji imaju suglasnost Agencije. Dapače, nastavnicima u redovnom obrazovanju se budućim nastavnicima-mentorima priznaju svi mogući seminari koje samostalno pohađaju. A privatne ustanove, osim činjenice da njihovim nastavnicima nije dopušteno pohađati usavršavanja organizirana za redovne škole, više ne smiju ići ni na seminare koje sami pronađu. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
258 HGK ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 19. Zajednica za obrazovanje odraslih mišljenja je da je u stavku 1. citiran pogrešan zakon (broj "Narodnih novina"). Također, predlaže se brisati stavke 5. i 6. Zakon o radu i sudska praksa podržavaju izvanredni otkaz u ovakvim slučajevima. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom da se radi o osobi protiv koje je pokrenut kazneni postupak koji je u tijeku, do pravomoćnosti sudske presude ili obustave kaznenog postupka, ne može se znati je li osoba počinitelj kaznenog djela te mu se ne može otkazati ugovor radu.
259 HGK ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. U odnosu na stavak 2. Zajednica za obrazovanje odraslih predlaže izmijeniti tekst tako da glasi: „Ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka tri obrazovna sektora u kojima izvodi program obrazovanja/program vrednovanja.“ U odnosu na stavak 3. postavlja se pitanje što u slučaju općeobrazovnih smjerova? Znači li navedeno da ukoliko nastavnik ispunjava uvjet iz sektora, ali ne ispunjava uvjet za nastavnika u određenom programu ustanove - iz tog sektora – ne može biti zaposlen? Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanju. U cilju osiguravanja kvalitete rada ustanove propisuje se sljedeće: ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4 HKO-a. Ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka tri obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje skupova ishoda učenja ili kvalifikacije. Ako je broj polaznika na godišnjoj razini veći od 500 ustanova je, bez obzira provodi li programe u skladu sa stavkom 3. ili 4. ovog članka, obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora.
260 HGK ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 17. Pojedine članice Zajednice za obrazovanje odraslih predlažu brisanje cijeloga članka. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom da tržište rada zahtijeva stalnu nadogradnju vještina, bilo je nužno uvesti i mogućnost financiranja provedbe neformalnih programa obrazovanja koje bi provodile ustanove za obrazovanje odraslih i druge pravne i fizičke osobe.
261 HGK ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 8. U odnosu na stavak 3. - ustanova je obvezna u sjedištu osigurati uvjete za izvođenje najmanje jednog programa obrazovanja. Zajednica za obrazovanje odraslih postavlja pitanje što je s programima izvan sjedišta? Moraju li se i tada osigurati uvjeti ili ne? U odnosu na stavak 6. moli se pojašnjenje što predstavljaju "ekološki uvjeti" (dosad su bili navedeni "higijenski uvjeti") Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju. Uvjeti za izvođenje programa moraju se osigurati na svakoj lokaciji na kojoj se program izvodi.
262 HGK ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 6. Zajednica za obrazovanje odraslih predlaže jasnije precizirati stavak 3. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Članak 3. Zakona jasno propisuje kada ravnatelj može obavljati i poslove andragoškog voditelja.
263 HGK ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 4. U odnosu na stavak 1. Zajednica za obrazovanje odraslih predlaže dodati riječi „obrazovanje odraslih u smislu ovog zakona“ (kako se ne bi omogućilo da MZO krene u obrazovanje odraslih poput radionica, tečajeva i ostalog na koje se obračunava PDV. Stavak 3. predlaže se dopuniti tako da glasi: "(3) Ustanova ima upravno vijeće, a sastav, način imenovanja odnosno izbor članova i trajanje mandata članova upravnog vijeća i način donošenja odluka utvrđuje se zakonom nadležnim za ustanove, odnosno aktom o osnivanju i statutom". ustanove. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Budući da je u članku 1. i ovoga Zakona jasno propisano da se ovim Zakonom uređuje formalno obrazovanje odraslih koje se provodi u ustanovama koje imaju registriranu djelatnost obrazovanja odraslih, a u članku 2. da se djelatnost formalnog obrazovanja odraslih koju izvodi ovlaštena pravna osoba prema odobrenim programima, sve odredbe ovoga Zakona odnose se na ustanove za obrazovanje odraslih.
264 HGK ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 2. U odnosu na definiciju neformalnog obrazovanja, Zajednica za obrazovanje odraslih ponavlja komentar kao na članak 1. stavak 5. (ne treba biti predmetom ovoga zakona). Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Tržište rada i obrazovanje usko su povezani s obzirom na širok spektar kompetencija potrebnih na tržištu rada. S obzirom da ustanove za obrazovanje odraslih već dugi niz godina provode raznovrsne programe kojima se stječu kompetencije potrebne za rad, u ovom Zakonu bilo je nužno povezati sustav obrazovanja odraslih i potrebe tržišta rada.
265 HGK ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 1. U odnosu na stavak 5. Zajednica za obrazovanje odraslih smatra da neformalno obrazovanje odraslih za stjecanje vještina potrebnih za rad ne treba biti predmet ovog zakona jer je pod nadležnošću drugog ministarstva. Također, paralelno s time – obrazovanje profesionalnih vozača kroz program početne i periodične izobrazbe vozača je također stjecanje vještina potrebnih za rad (s obzirom da oni bez toga ne mogu raditi kao profesionalni vozači), a u djelokrugu je ministarstva nadležnog za promet te je uređeno posebnim zakonom i pravilnicima. Podredno, predlaže se brisati riječ "provode" u zadnjem retku ovoga spomenutoga stavka. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Tržište rada i obrazovanje usko su povezani s obzirom na širok spektar kompetencija potrebnih na tržištu rada. S obzirom da ustanove za obrazovanje odraslih već dugi niz godina provode raznovrsne programe kojima se stječu kompetencije potrebne za rad, u ovom Zakonu bilo je nužno povezati sustav obrazovanja odraslih i potrebe tržišta rada. Programi će se provoditi i financirati u okviru djelokruga ministarstva nadležnog za rad. Člankom 1. jasno je propisano da su provoditelji ustanove za obrazovanje odraslih i druge pravne i fizičke osobe.
266 Gracijela Orobabić PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani. u potpunosti se slažem s Prijedlogom zakona o obrazovanju odraslih. Srdačan pozdrav, Gracijela Orobabić, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
267 Gabriela Feher PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, u potpunosti se slažem s Prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih osoba. Lijep pozdrav Gabriela Feher Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
268 Đuro Vinković PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, u potpunosti podržavam Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih. Potrebno je podržati svakoga tko se želi naknadno obrazovati, bez obzira na godine i prethodno obrazovanje S poštovanjem, Đuro Vinković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
269 Đurđa Zubić PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, podržavam trajno i stručno osposobljavanje odraslih, kvalitetne programe prekvalifikacije i nadasve nužno cjeloživotno učenje u svakoj struci uz korištenje i stjecanje novih kompetencija iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Srdačno, Đurđa Zubić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
270 Dunja Irha Baričević PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani! Podržavam u cijelosti Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih. Cilj obrazovanja odraslih je svakako osigurati pristup kvalitetnim programima obrazovanja koji omogućavaju stjecanje znanja i vještina važnih za osobni rast pojedinca te pristup tržištu rada...prije nekoliko godina pisala sam rad na tu temu (samo za moj kraj) te vidim neke izmjene u ovom prijedlogu te mogu reći da je broj zainteresiranih odraslih osoba za obrazovanje porastao, dakle ovaj prijedlog dolazi u pravi tren. - osigurati pravo na osnovno obrazovanje odraslih osoba Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
271 Dinko Štetić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 9. Predlažem brisanje članak 9. stavka 4. jer bi po tome ustanove skoro svaki tjedan trebale revidirati godišnji plan i program što bi stvaralo nepotrebnu zbrku. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
272 Dinko Štetić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 8. U članku 8. stavak 5.predlažem skratiti rok s 45 na 30 dana. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. S obzirom na činjenicu da će se u narednom periodu velik broj programa usklađivati sa standardom kvalifikacije u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih propisani rok smatra se razumnim.
273 Dinko Štetić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 7. Predlažem da se doda da andragoški voditelj može sudjelovati kao nastavnik u ustanovi. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
274 Dinko Štetić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 6. Zakonodavac ali i predlagatelj zakona trebaju voditi brigu i o malim ustanovama za obrazovanje odraslih kojima je svako dodatno zapošljavanje teret za njihov proračun jer ne posluju financijski sve ustanove jednako. Zbog toga smatram da stavak 3. u 6. članku treba definirati na sljedeći način: (3) U ustanovi koja provodi programe obrazovanja u najviše pet obrazovnih sektora, ravnatelj može obavljati i poslove andragoškog voditelja, ako zadovoljava uvjete iz članka 7. stavka 4. ovog Zakona. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Zbog osiguravanja kvalitete rada ustanove, u ustanovi koja provodi najviše deset programa obrazovanja, od kojih najviše dva mogu biti za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4.1. i 4.2. HKO-a, ravnatelj može obavljati i poslove andragoškog voditelja
275 Danijela Valenta PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, slažem se da treba uvesti reda u obrazovanje odraslih. Čini mi se da je potreba za prekvalifikacijom ili dokvalifikacijom nužnost modernog vremena kada se poslovi gube preko noći, a teško dobivaju novi. No, iz bez toga, razlozi za promjenom zanimanja mogu biti osobni. Tu se uglavnom radi o strukovnim zanimanjima, što ukazuje na veliku potrebu stručnih nastavnika. Predlažem da tim nastavnicima rad u ustanovama za obrazovanje odraslih ulazi u radnu normu. Nerijetko rade prije ili poslije svog redovitog radnog vremena u nekom kliznom radnom vremenu, jednostavno zbog nemogućnosti organiziranje fiksne satnice. To onda utječe i na kvalitetu nastave, ali i na zadovoljstvo polaznika. Pravilnikom su obuhvaćene sve važne točke, daju se razne mogućnosti polaznicima i to je u redu, ali treba urediti i način rada nastavnika. Kroz obrazovanje odraslih se najbolje vidi potreba za kvalitetnim i traženim strukovnim zanimanjima. Srdačno, Danijela Valenta, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
276 DAMIR ČOLIG PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih. Također, smatram da je dobro što programi obrazovanja kojima se stječu kvalifikacije moraju biti usklađeni sa Standardom kvalifikacija iz Registra HKO-a. Srdačan pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
277 BLAŽENKA DIVKOVIĆ ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 4. Stavak 3. " trajanje mandata članova upravnog vijeća". Smatram da je ispravnije staviti trajanje mandata upravnog vijeća., što bi bilo u skladu s člankom 35. stavak 2. Zakona o ustanovama. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
278 Anita Vidović PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani! Dajem podršku Prijedlogu Zakona o obrazovanju odraslih jer smatram da svakoj odrasloj osobi koja to želi treba omogućiti kvalitetno obrazovanje, a to bi bio dobar preduvjet za njezino uključivanje i/ili prilagođavanje svijetu rada. Lijep pozdrav! Anita Vidović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
279 Anita Ramljak ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 3. Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih kao i predložena načela: cjeloživotnog učenja, prava na obrazovanje, slobodnog izbora i uključivosti jer su preduvjet kvalitetnom i sustavnom odgoju i obrazovanju. Srdačan pozdrav, Anita Ramljak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
280 ANDREJ TIHOMIROVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, slažem se s Prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
281 ANA ŠUTALO BARIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona za obrazovanje odraslih. Potrebno je omogućiti svima, bez obzira na dob, postizanje željene kvalifikacije. Potrebno je vršiti kontrolu rada institucija koje provode obrazovanje odraslih s ciljem postizanja veće ujednačenosti u radu. Lp Ana Šutalo Barić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
282 Ana Šnjarić ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. Stavak (2) nije prihvatljiv za male ustanove kojima je osnivač JLS. Bilo bi dobro omogućiti sve oblike rada nastavnika sukladno Zakonu o radu (ugovor o djelu, ugovor na određeno, itd.) Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanju. U cilju osiguravanja kvalitete rada ustanove propisuje se sljedeće: ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4 HKO-a. Ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka tri obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje skupova ishoda učenja ili kvalifikacije. Ako je broj polaznika na godišnjoj razini veći od 500 ustanova je, bez obzira provodi li programe u skladu sa stavkom 3. ili 4. ovog članka, obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora.
283 ANA DRAKULIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih. Potrebno je provoditi formalne programe obrazovanja koji nisu metodološki i sadržajno zastarjeli, koji osiguravaju kvalitetu u obrazovanju odraslih te uvažavaju prethodno neformalno i informalno stečena znanja i vještine polaznika kako bi obrazovanje odraslih učinili funkcionalnim, fleksibilnim, kvalitetom konkurentnim na tržištu rada te usmjerenim cjeloživotno učenju. Uvođenjem vanjskog vrednovanja ishoda učenja osigurava se kvalitetnije obrazovanje odraslih. S poštovanjem, Ana Drakulić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
284 Ana Derenčinović Shala PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Poštovani, slažem se s Prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih. Svim zainteresiranim osobama treba pružiti pravo na obrazovanje neovisno o životnoj dobi. Ana Derenčinović Shala Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
285 ALISA GALIR ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 29. Poštovani! Slažem se s Prijedlogom zakona o obrazovanju odraslih. Posebno se slažem da andragošku dokumentaciju vode ustanove (Članak 29.) jer smatram da je to adekvatno mjesto za pohranjivanje dokumenata odraslih učenika. Sistematizacija znanstvenih područja putem andragogije omogućuje kompletiranje cjelokupne dokumentacije odraslog učenika na jednom mjestu čime će se manje opteretiti sustavi i kanali registara. Srdačan pozdrav. Alisa Galir Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
286 ALEN STRANJIK ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 18. Stavak (2) propisuje obvezu zapošljavanja nastavnika u radni odnos. Ovime se narušava održivost i stabilnost ustanova za obrazovanje odraslih iz nekoliko razloga: 1. ukoliko imamo dva sektora koja nisu srodna nastavnik ne može predavati u oba sektora i time je gotovo nemoguće opravdati zapošljavanje nastavnika na puno radno vrijeme, a plaću mu moramo isplaćivati. Ukoliko nije bitno da bude struke u tom sektoru onda on zapravo postaje andragoški voditelj, a ne nastavnik. 2. nastavnik koji je zaposlen na puno radno vrijeme nema više toliki kontakt za strukom kao nastavnik koji radi u struci i predaje honorarno što znači da se gubi na kvaliteti nastave. 3. današnje velike promjene na tržištu rada, a time i zahtjevi za prilagođavanjem potrebama za kompetencijama zahtijeva konstantnu prilagodbu programa i stvaranjem novih, a zapošljavanje nastavnika na puno radno vrijeme onemogućava ustanovi da bude fleksibilna i prilagodljiva tržištu. 4. motiviranost odraslih je u Republici Hrvatskoj na vrlo niskoj razini što pokazuju i istraživanja. Uz ravnatelja u andragoškog djelatnika nastavnik je treća osoba koja bi trebala biti zaposlena u ustanovi na puno radno vrijeme. Gotovo je nemoguće osigurati financijsku održivost uz tolike troškove plaća djelatnika u ustanovi uz istovremenu vrlo nisku stopu pohađanja programa obrazovanaj odraslih. 5. nametanjem obveze zapošljavanja nastavnika, ustanova gubi slobodu pronalaska i angažmana najboljih stručnjaka u praksi koji u isto vrijeme rade u struci i prenose polaznicima suvremena znanja i vještine. Svakako bi trebalo pojasniti što u slučajevima ako ustanova ima programe u nekom sektoru, a ne provodi ih? U praksi se događa da odobreni programi nemaju dovoljno polaznika svake godine, a s druge strane postojala bi obveza da morate imati zaposlenog nastavnika. Hoće li se moći staviti u mirovanje takvi programi da ne stvaraju obvezu zapošljavanja? U svakom slučaju, obvezom zapošljavanja se značajno komplicira situacija u poslovanju ustanove. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. U cilju osiguravanja kvalitete rada ustanove propisuje se sljedeće: ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 4 HKO-a. Ustanova je obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka tri obrazovna sektora ako provodi programe obrazovanja ili programe vrednovanja za stjecanje skupova ishoda učenja ili kvalifikacije. Ako je broj polaznika na godišnjoj razini veći od 500 ustanova je, bez obzira provodi li programe u skladu sa stavkom 3. ili 4. ovog članka, obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka dva obrazovna sektora.
287 ALEN STRANJIK ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 17. Stavak (1) ovako naveden stvara konfuziju s ranije navedenim definicijama pojmova neformalnog obrazovanja odraslih i neformalnih oblika učenja. Stavak (8) navodi kako će Hrvatski zavod za zapošljavanje izdati potvrdu o uspješno završenom neformalnom obliku učenja za stjecanje vještina potrebnih za rad. Nelogično je da potvrdo izdaje Hrvatski zavod, a ne ustanova čija je djelatnost obrazovanje odraslih. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Oblik i sadržaj javne isprave detaljno će se propisati pravilnikom.
288 ALEN STRANJIK ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 27. Stavak (3) propisuje donošenje plana provedbe vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja. Stavak (4) navodi obvezu ustanove prijaviti Agenciji popis kandidata i termine završne provjere ili obrane završnog rada najkasnije 15 dana prije njihovog održavanja. Planira li se vanjsko vrednovanje uskladiti s terminima završne provjere? Ukoliko je to bio cilj onda će teško biti izraditi plan provedbe vanjskog vrednovanja ako je obrana završnog rada jednom godišnje, a termini poznati 15 dana prije datuma obrane. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Način vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja detaljnije će se propisati pravilnikom.
289 ALEN STRANJIK ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 12. Stavak (6) propisuje obvezu ustanove da uskladi programe obrazovanja sa standardom kvalifikacija ili skupovima ishoda učenja upisanih u Registar HKO. Što u slučaju kada se radi o programima srednjoškolskog obrazovanja za koje Ministarstvo donosi kurikulum. Može se dogoditi da će od trenutka upisa standarda kvalifikacije u Registar HKO do donošenja kurikuluma za određenu kvalifikaciju proteći više od 6 mjeseci, a ustanova mora čekati donošenje novog kurikuluma i neće biti u mogućnosti uskladiti program s onim upisanim u Registar HKO unutar 6 mjeseci. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
290 ALEN STRANJIK ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 8. U uvodnom dijelu obrazloženja ovog Zakona navodi se kako se namjerava pojednostaviti adminstracija. Stavak (7) navodi kako će Ministarstvo pribaviti po službenoj dužnosti određene dokumente. Smatram kako je nepotrebno tražiti Ustanovu da Zahtjevu za odobrenje programa ili početak rada prilaže dokumente koje Ministarstvo posjeduje (npr. Rješenje o sukladnosti osnivačkog akta sa zakonom, pozitivno stručno mišljenje Agencije, možda i izvadak is sudskog registra koji je dostupan na sudskom registru). Stavak (8) između ostalog navodi kako ustanova mora podnijeti zahtjev Ministarstvu za izdavanje rješenja za nastavak rada u promijenjenim uvjetima u slučaju da uvede novi program. Znači li to da će za svaki novi program trebati podnositi Zahtjev? Navođenjem pojmova da se "djelatnost proširuje" proizlazi da se uz obrazovanje odraslih uvodi još neka nova djelatnost u ustanovi. Novi program ne znači proširenje djelatnosti već povećanje broja programa unutar iste djelatnosti koja se odnosi na obrazovanje odraslih. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Za svaki novi program obrazovanja nužno je podnijeti novi zahtjev Ministarstvu.
291 ALEN STRANJIK ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 7. Bilo bi dobro da se jasnije navedu uvjeti koje mora zadovoljiti Andragoški djelatnik. Podrazumijeva li uvjet drugi u stavku (4) da osoba zadovoljava kriterij ako je npr. završila prediplomski studij i nakon toga završila program dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja (DPPO) u trajanju od jedne godine. S obzirom na to da je to do sada bilo moguće, prvi uvjet ovog stavka sada poništava takvu mogućnost. Predlažemo dopuniti i jasnije definirati koje uvjete mora ispunjavati andragoški voditelj – samo odgovarajuća kvalifikacija ili i položen stručni ispit? Podrazumijeva li da mora imati DPPO ili andragoške kompetencije ili oboje? I ako mora imati andragoške kompetencije, koje bi to konkretno bile i kako se mogu steći? Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
292 ALEN STRANJIK ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, Članak 1. Članak 1. nije jasno napisan. Stavak (2) definira da se Obrazovanje odraslih odvija u formalnom i neformalnom obliku. Stavak (4) kaže da Obrazovanje odraslih u smislu ovog Zakona obuhvaća provedbu formalnih programa što bi značilo da ono ne obuhvaća neformalno obrazovanje iako stavak (3) kaže da se ovim Zakonom uređuje i obrazovanje odraslih i neformalno obrazovanje odraslih. Time se navode kontradiktorne informacije. Iz navednog bi se moglo protumačiti da se svi neformalni programi koje ustanove provode ne provode s ciljem stjecanja vještina potrebnih za rad u Republici Hrvatskoj nego iz nekog drugog razloga. Obrazovanje odraslih trebalo bi obuhvaćati formalno i neformalno, stavak 4. bi trebao definirati što ulazi u formalno obrazovanje. Ovako predložen stavak 5. definira samo jedan oblik neformalnog obrazovanja, a ne cjelokupno neformalno obrazovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.