Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima i načinu lova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Valter Crnković PRAVILNIKO UVJETIMA I NAČINU LOVA Članak 6. (lov u graničnom pojasu) Prijedlog: odredbe članka 6. promijeniti na način kako je priloženo. Članak 6. (1) Pod graničnim pojasom u smislu ovoga Pravilnika smatra se dio teritorija Republike Hrvatske u širini 300 metara od granične crte ukoliko se granica proteže kopnom, odnosno 100 metara od granične crte proteže li se granična crta vodenom površinom. (2) Lov divljači unutar graničnog pojasa odvija se prema unutrašnjosti teritorija Republike Hrvatske, počevši 100 metara od granične crte ukoliko se granica proteže kopnom, odnosno od same granične crte proteže li se granična crta vodenom površinom. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, patku divlju, gusku divlju i lisku crnu dopušteno je loviti obalom rijeka na način da ne dolazi do povrede državne granice. (4) Lov divljači iz članka 3. dopušten je uz prethodnu najavu nadležnoj policijskoj postaji, najkasnije 24 sata prije početka lova uz navođenje sljedećih podataka: – naziv predjela u kojem će se održati lov – popis sudionika u lovu – vrijeme početka i očekivano vrijeme trajanja lova – ime, prezime i telefonski broj lovnika. (5) Ako ranjena divljač prijeđe državnu granicu lovoovlaštenik je dužan o tome obavijestiti lovoovlaštenika lovišta u susjednoj državi u koje se sklonila ranjena divljač. Obrazloženje: LD „Srndać“ Brod Moravice koncesionar je državnog otvorenog lovišta VIII/26 „Završje“, ukupne površine 4.073 ha. Granica lovišta u dužini od 17 km ide rijekom Kupom odnosno državnom granicom sa Republikom Slovenijom. Cijeli taj predjel je kanjonskog tipa uz nešto preostalih livada koje se nalaze neposredno uz rijeku Kupu i koje lovci održavaju radi ispaše divljači. Međutim u području 100 m od granice je u RH zabranjeno loviti krupnu divljač. Time se, za lov krupne divljači koja ovdje dolazi na ispašu iz šuma kanjona, smanjuje lovna površina za 170 ha, odnosno prema ukupnoj površini za 4 % vrlo kvalitetnih lovnih površina, odnosno za jelena za 10 % (170/1700), za srneću divljač za 5,6 % (170/3000) i za divlju svinju 15, 5 % (170/1100). Dodamo li gornjemu i tzv. granični pojas od 300 m za kojeg treba obavještavati policiju o planiranom lovu, dolazimo do površine od 510 ha ili 12, 5 % površine pod „posebnim režimom“. Susjedi Slovenci preko Kupe (s kojima se naravno poznajemo i komuniciramo) u takvom istom pograničnom pojasu Republike Slovenije normalno mogu vršiti lov svih vrsta divljači, nije rijetkost da se visoke čeke nalaze neposredno uz granicu. Jedini uvjet koji glede lova imaju je uvjet sigurnosti, a taj je da se ne puca u smjeru granice, nego od nje prema unutrašnjosti. Također, za tzv. „običan lov“ ili lov na krupnu divljač, od granice prema unutrašnjosti, oni uopće ne trebaju obavještavati policiju. Izuzetak od toga je lov na patke na samoj Kupi, jer se tada puca u smjeru rijeke, odnosno državne granice pa su dužni obavijestiti policiju gdje će se loviti. Znači, čekanjem divljači na način da smo pri čekanju smješteni blizu rijeke Kupe i okrenuti leđima prema rijeci Kupi (državnoj granici) te gledamo prema unutrašnjosti (odakle divljač dolazi i eventualno vršimo odstrjel) ničime ne ugrožavamo državnu granicu, kao što je isti slučaj u Republici Sloveniji. Također, u situaciji kontrole državne granice, a glede migranata, lovci su veoma važan faktor i vrlo često smo ti koji izvješćujemo policiju o uočenim grupama migranata. Isto je i u Republici Sloveniji, gdje su često lovci „prvi stup“ obrane od ilegalnih prelazaka granice. Poželjno je, dakle, lovce imati u tom području radi kontrole granice u bilo kojem trenutku. Često se vrijeme lova samo nametne kada nađemo vremena za to uslijed drugih obveza, te je teško planirati 24 sata unaprijed i zbog vremenskih uvjeta i sl. Djelomično prihvaćen Članak 6. Pravilnika usklađen je sa Zakonom o nadzoru državne granice (NN 83/13 i 27/16) i sada glasi: (1) Lov u dubini 300 metara od granične crte mora se pisano najaviti nadležnoj policijskoj postaji najkasnije 24 sata prije početka lova. (2) Lov divljači iz stavka 1. ovoga članka mora se obavljati na način da ne dolazi do povrede državne granice. (3) Ako ranjena divljač prijeđe državnu granicu lovoovlaštenik je dužan o tome obavijestiti lovoovlaštenika lovišta u susjednoj državi u koje se sklonila ranjena divljač.
2 Marko Kovačević PRAVILNIKO UVJETIMA I NAČINU LOVA U pravilniku o uvijetima i načinu lova mora biti članak koji obavezuje nošenje reflektirajućih (crvenih) prsluka i kapa, kao sigurnosna mjera u skupnom lovu!! Članak 11. Potrebno je uvesti iskaznicu za stranca koja će vrijediti 7 dana, 30 dana i cjelogodišnja, naravno sa time bi i cijena bila povoljnija za iskaznice koje vrijede 7 ili 30 dana. Npr. ( 150kn -7 dana, 300kn - 30 dana i 1000 kn cjelogodišnja) Obrazac dopuštenja za lov nije potrebno mijenjati, a posebice ne izostaviti broj oružnog lista koji se mora dati na uvid i provjeriti valjanost istog prilikom izdavanja dopuštenja za lov. Obrazac zapisnika o obavljenom lovu treba uskladiti sa obrascem potvrde o podrijetlu divljači iz razloga što zapisnik ima 10 rubrika za upis izlučene divljači, a potvrda ima 9 rubrika za upis izlučene divljači. Sve ostale promjene su ne utemeljene i bespotrebne i stvarale bi dodatne probleme posebice još jedan "Dodatni zapisnik o obavljenom lovu" Lovoovlaštenici i ovako imaju previše administrativnih obaveza i svakim danom ih je sve više!! Pozdravljam promjene na bolje i lakše, a ne obrnuto!! Nije prihvaćen Pravilnikom se ne može propisati obveza koja nije propisana Zakonom o lovstvu. Što se tiče nošenja reflektirajućih oznaka, svaki lovoovlaštenik je dužan brinuti se za sigurnost u lovu te je njegov izbor hoće li dopustiti lov osobi bez takvih oznaka ili neće. Prijedlog o kraćem trajanju iskaznice za stranca će se razmotriti prilikom donošenja konačnog prijedloga Pravilnika. Cijene se ne utvrđuju ovim Pravilnikom. Zbog smanjenja administrativnog opterećenja dosadašnji blok Dopuštenja za lov i blok Zapisnika o izvršenom lovu su objedinjeni u jedan blok s manjim brojem polja za unos podataka i bez obaveze pečatiranja, stoga je bilo nužno mijenjati i sam izgled obrasca. Oružni list se i dalje mora dati na uvid i provjeriti valjanost jer je odredbama članka 67. stavka 2. Zakona o lovstvu propisano da divljač smije odstrjeljivati lovac koji uz navedeno u stavku 1. ovoga članka ima uza se i važeći oružni list za držanje i nošenje oružja u svrhu lova, samo se broj oružnog lista ne mora upisivati u dopuštenje za lov. Predmetno predstavlja olakšicu u odnosu sve one lovce koji imaju više oružnih listova i dopuštenje za lov na duže razdoblje. Nema potrebe usklađivati Zapisnik o obavljenom lovu s Potvrdom o podrijetlu divljači jer ta dva obrasca ne moraju nužno sadržavati isti broj divljači. S obzirom na to da sada važeći obrazac Zapisnika o izvršenom lovu ima samo 10 redaka za popunjavanje, a novi obrazac predviđa 20 redaka, s mogućnošću prilaganja dodatnog Zapisnika ako se ukaže potreba, a koji dodatak lovoovlaštenik ne mora kupovati nego ih sam priprema, jasno je da se na ovaj predloženi način smanjuju financijski troškovi, a i administrativno opterećenje lovoovlaštenicima.
3 ZORAN ČIRJAK PRAVILNIKO UVJETIMA I NAČINU LOVA Zbog konfiguracije terena u lovištima (posebice jadransko područje i brdovita područja) gdje su lovišta prekrivena gustim raslinjem bitno se smanjuje sigurnost u lovu. Također je slabo izvediv skupni lov a i jako opasan na pernatu divljač (šljuka bena,trčka,prepelica ...). Lovačka društva ili udruge koji broje veći broj članova nisu ni u mogućnosti osposobiti veliki broj lovnika kako bi se napravile manje grupe lovaca iz prije navedenih sigurnosnih razloga. Iz tog razloga predlažem da se: Iza Članka 5. kao Članak 6. bi trebao biti GRUPNI LOV NA SITNU DIVLJAČ. U ovom načinu lova bi moglo sudjelovati do 10 lovaca. U grupnom lovu bi se lovilo: 1.pogonom 2.kružnim lovom Za grupu bi bio odgovoran vođa grupe ujedno i nositelj dopuštenja za lov divljači. Grupe bi koordinirao Lovnik. Nije prihvaćen Grupni lov kako predlažete je i dalje skupni lov te se time ne bi promijenila obveza u odnosu na lovnika.
4 DRAŽEN DEGMEČIĆ PRAVILNIKO UVJETIMA I NAČINU LOVA Općenito zakonodavne akte bi bilo dobro uskladiti s direktivama EU - vezane za područje koje se propisuje - direktive stavljaju stanovništvo - zajednicu, tradiciju, kulturu i slč. na prvo mjesto. Što je i demografska mjera. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 ŽELJKO MARMAN I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Obzirom da je o uvjetima lova ZOL u članku 66. sve rekao, smatram da je ovaj članak nepotreban, a s tim u vezi pravilnik bi se trebao zvati "Pravilnik o načinu lova divljači". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Hrvatski lovački savez I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. ČLANAK 4. Pod brojem 6. "privozom čamcem" - ostaje, ostatak članka "bez motornog pogona"brisati Obrazloženje: na nekim rijekama, ali i akumulacijskim jezerima može doći do iznenadnih jakih vodenih struja koje bi mogle ugroziti sigurnost ljudi ukoliko nemaju na čamcu motor. Prihvaćen Odredbama članka 66. stavka 1. točke 18. Zakona o lovstvu propisano da je zabranjeno loviti divljač iz letjelica ili motornih vozila u pokretu, a kad su u pitanju ptice, dodatno i lov iz motornih plovila pri brzini većoj od 5 km/h odnosno 2,7 čv. Stoga se točka 6. mijenja i glasi: "privozom čamcem brzine ne veće od 5 km/h odnosno 2,7 čv".
7 Ivica Bošković I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. U članku 4 treba obavezno dodati: sokolarskim pticama. Njima se lovi i u pojedinačnom i skupnom lovu. Nije prihvaćen Predmetno je već propisano Pravilnikom o sokolarstvu stoga nema potrebe posebno navoditi ovim Pravilnikom.
8 Tomislav Dumić I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. U članku 4. dodati stavak 7. - sa sokolarskim pticama. Obrazloženje: u Pravilniku o sokolarstvu (NN 47/19 i 122/20) članku. 5. stavku 1. stoji propisano "Način lova sa sokolarskim pticama može biti pojedinačni i skupni." Nije prihvaćen Predmetno je već propisano Pravilnikom o sokolarstvu stoga nema potrebe posebno navoditi ovim Pravilnikom.
9 DRAŽEN DEGMEČIĆ I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. ČLANAK 4. stavak 6. - dakle - bilo bi dobro razjasniti što znači "privoz čamcem bez motornog pogona ". Jasno je da je ova formulacija bila i je u trenutno važećem pravilniku, ali se bez motora ne može niti na Savu, niti na Dravu, niti na Dunav. Gdje prestaje dovoz do mjesta lova, a kada počinje lov? Prije svega u duhu tumačenja inspekcijske službe. Dovoljno je napisati "privozom čamcem" ! ČLANAK 6. stavak 4 - je odličan, ali tko će izlaziti bez korištenja motora na velike rijeke bez motora, a tko će izaći s motorom i riskirati prijavu. Dolazak policije - oduzimanje oružja itd... Taj dio bi trebalo razjasniti ! Djelomično prihvaćen Odredbama članka 66. stavka 1. točke 18. Zakona o lovstvu propisano da je zabranjeno loviti divljač iz letjelica ili motornih vozila u pokretu, a kad su u pitanju ptice, dodatno i lov iz motornih plovila pri brzini većoj od 5 km/h odnosno 2,7 čv. Stoga se točka 6. mijenja i glasi: "privozom čamcem brzine ne veće od 5 km/h odnosno 2,7 čv".
10 Viktor Šegrt I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. U članku 4. i članku 5. treba dodati Sokolarskim pticama jer je sokolarstvo Nematerijalna kulturna baština Republike Hrvatske te je poslana aplikacija za listu UNESCO-a kao Svjetske nematerijalne kulturne baštine a ujedno se sokolarske tehnike jedinke koriste kod rehabilitacije ozlijeđenih grabljivica i obnove populacija a lov s njima je sastavni dio i kod rehabilitacije i obnove populacije. Nije prihvaćen Predmetno je propisano Pravilnikom o sokolarstvu stoga nema potrebe posebno navoditi ovim pravilnikom.
11 Tomislav Dumić I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. U članku 5. dodati stavak 4. - sa sokolarskim pticama. Obrazloženje: u Pravilniku o sokolarstvu (NN 47/19 i 122/20) članku. 5. stavku 1. stoji propisano "Način lova sa sokolarskim pticama može biti pojedinačni i skupni." Nije prihvaćen Predmetno je već propisano Pravilnikom o sokolarstvu stoga nema potrebe posebno navoditi ovim Pravilnikom.
12 Hrvatski lovački savez I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. U stavku 2. smanjiti granični pojas sa 300 na 100 metara U stavku 3. i 4. dozvoliti lov unutar pojasa od 100 metara. Obrazloženje: ako za ostale gospodarske djelatnosti su dozvoljene sve aktivnosti do same granice, a za ribiće ribolov na obalama voda koje su granične bez ikakve prijave, najave ili posebnog odobrenja, smatramo da se isto mora omogućiti i lovcima. Djelomično prihvaćen Članak 6. Pravilnika usklađen je sa Zakonom o nadzoru državne granice (NN 83/13 i 27/16) te sada glasi: (1) Lov u dubini 300 metara od granične crte mora se pisano najaviti nadležnoj policijskoj postaji najkasnije 24 sata prije početka lova. (2) Lov divljači iz stavka 1. ovoga članka mora se obavljati na način da ne dolazi do povrede državne granice. (3) Ako ranjena divljač prijeđe državnu granicu lovoovlaštenik je dužan o tome obavijestiti lovoovlaštenika lovišta u susjednoj državi u koje se sklonila ranjena divljač.
13 Ognjen Solomun I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. "dio teritorija Republike Hrvatske u širini 300 metara od granične crte" je nedovoljno određeno te predlažem da se iza ovog dijela teksta stavi tekst "prema unutrašnjosti teritorija Republike Hrvatske" Djelomično prihvaćen Članak 6. Pravilnika usklađen je sa Zakonom o nadzoru državne granice (NN 83/13 i 27/16) te sada glasi: (1) Lov u dubini 300 metara od granične crte mora se pisano najaviti nadležnoj policijskoj postaji najkasnije 24 sata prije početka lova. (2) Lov divljači iz stavka 1. ovoga članka mora se obavljati na način da ne dolazi do povrede državne granice. (3) Ako ranjena divljač prijeđe državnu granicu lovoovlaštenik je dužan o tome obavijestiti lovoovlaštenika lovišta u susjednoj državi u koje se sklonila ranjena divljač.
14 Ognjen Solomun I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. "popis sudionika u lovu" je nedovoljno određen, predlažem "popis sudionika u lovu, državljanstvo, za državljane RH OIB a za osobe koje nisu državljani RH datum rođenja i broj putne isprave" Nije prihvaćen U slučaju potrebe, policijska postaja će zatražiti dopunu podataka.
15 MARIO KOMARČEVIĆ I. OPĆE ODREDBE, Članak 7. U Članku 7. stavak 3. bilo bi dobro nadodati da kod poluautomatskih pušaka i pušaka repetirki, zatvarač mora biti "otvoren" odnosno u zadnjem položaju. Bit toga je da se ostali lovci mogu na svoje oči uvjeriti da je oružje drugih sudionika bez naboja u cijevi, i samim time se osjećaju sigurnije. Prihvaćen Članak 7. stavak 3. sada glasi: (3) Prelaženje preko cesta u lovištu tijekom trajanja lova s lovačkim puškama izvan zaštitne navlake ili kutije dopušteno je na način da je puška prelamača u preklopljenom položaju, a poluautomatska puška i puška repetirka sa zatvaračem u zadnjem položaju.
16 Željko Zelčić I. OPĆE ODREDBE, Članak 7. Zakon o cestama (NN 84/11) u svom članku 2. stavak 1. u točkama od 1. do 6. definiraju pojam „Cesta“ kao : 1. »javne ceste« su ceste razvrstane kao javne ceste sukladno ovom Zakonu, koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom i drugim propisima, 2. »autoceste« su javne ceste s tehničkim karakteristikama autoceste određenim propisima kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama, koje imaju funkciju povezivanja Republike Hrvatske u europski prometni sustav, ostvarivanja kontinuiteta E-ceste (međunarodnim i međudržavnim sporazumima određena kao europska cesta), prometnog povezivanja regija Republike Hrvatske, omogućavanja tranzitnog prometa, a koje su razvrstane kao autoceste sukladno ovom Zakonu, 3. »državne ceste« su javne ceste koje imaju funkciju povezivanja Republike Hrvatske u europski prometni sustav, ostvarivanja kontinuiteta E-ceste prometnog povezivanja regija Republike Hrvatske, prometnog povezivanja sjedišta županija međusobno, povezivanja sjedišta županija s većim regionalnim sjedištima susjednih država (gradovi veći od 100.000 stanovnika), omogućavanja tranzitnog prometa, koje čine cestovnu okosnicu velikih otoka i kojima se ostvaruje kontinuitet državnih cesta kroz gradove, a koje su razvrstane kao državne ceste sukladno ovom Zakonu, 4. »županijske ceste« su javne ceste koje povezuju sjedišta županija s gradovima i općinskim sjedištima, koje povezuju sjedišta gradova i općina međusobno, preko kojih se ostvaruje veza grada ili gradskih dijelova s državnim cestama, a koje su razvrstane kao županijske ceste sukladno ovom Zakonu, 5. »lokalne ceste« su javne ceste koje povezuju sjedište grada, odnosno općine s naseljima s više od 50 stanovnika unutar grada ili općine, ceste u urbanom području koje povezuju gradske četvrti sa županijskim cestama, ceste koje povezuju susjedne gradske četvrti međusobno, a koje su razvrstane kao lokalne ceste sukladno ovom Zakonu, 6. »nerazvrstane ceste« su ceste koje se koriste za promet vozilima, koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu ovoga Zakona, Kako u najvećem broju lovišta postoji vrlo velik broj lokalnih i nerazvrstanih cesta kojima su lovišta gusto premrežena smatram da bi dobro bilo dodati stavak 4. koji bi trebao glasiti: (4) Iznimno od stavka 3. prelaženje preko lokalnih cesta i nerazvrstanih cesta u lovištu tijekom trajanja lova s lovačkim puškama izvan zaštitne navlake ili kutije dopušteno je na način da je puška prelamača u preklopljenom položaju, a poluatomatska puška i puška repetirka sa cijevi okrenutim u zrak i otvorenim mehanizmom za prihvat naboja, odnosno sa mehanizmom u otvorenom položaju. Nije prihvaćen U Pravilniku piše „Prelaženje preko cesta u lovištu“ što se odnosi na sve ceste te je nepotrebno traženo dodavanje stavka 4.
17 Željko Vlaisavljević I. OPĆE ODREDBE, Članak 7. U stavku 3. trebalo bi pisati: "Prelaženje preko cesta u lovištu tijekom trajanja lova s lovačkim puškama izvan zaštitne navlake ili kutije dopušteno je na način da je puška prelamača u preklopljenom položaju, a poluautomatska puška i puška repetirka bez naboja u spremniku i cijevi sa mehanizmom za zatvaranje u zadnjem-otvorenom položaju." Na taj bi način bili sigurni da netko od "zaboravnih" lovaca, sudionika lovnih aktivnosti nije učinio propust dužne radnje, a koja bi mogla kao za posljedicu imati tragične posljedice. Prihvaćen Članak 7. stavak 3. sada glasi: (3) Prelaženje preko cesta u lovištu tijekom trajanja lova s lovačkim puškama izvan zaštitne navlake ili kutije dopušteno je na način da je puška prelamača u preklopljenom položaju, a poluautomatska puška i puška repetirka sa zatvaračem u zadnjem položaju.
18 Tomislav Dumić I. OPĆE ODREDBE, Članak 7. U stavku 2 brisati dio rečenice"...s usmjerenim cijevima prema dolje". Obrazloženje: Remen se na puškama prelamačama uvijek pričvršćuje s njihove donje strane (na cijevima, potkundaku i kundaku) te su cijevi kad god je puška prelomljena i na ramenu okrenute u vis. Doslovnom primjenom ovog stavka kako je sada formuliran nitko pušku prelamaču ne bi smio nositi preklopljenu i na ramenu što nema niti praktičnog niti teoretskog smisla. Nije prihvaćen Stavak 1. članka 7. propisuje da je lovačku pušku (pa i prelamaču) dopušteno tijekom trajanja lova nositi tako da su cijevi okrenute uvis, dakle može i preklopljenu i na ramenu, dok stavak 2. propisuje iznimku odnosno da je iznimno lovačku pušku prelamaču dopušteno tijekom trajanja lova nositi preklopljenu s usmjerenim cijevima prema dolje dakle prelomljenu u ruci odnosno prelomljenu prebačenu preko podlaktice
19 Dean Čortan I. OPĆE ODREDBE, Članak 7. Poluatomatska puška i puška repetirka mogu imati zatvarač u zadnjem položaju i time svi vide da je prazna, tj bez naboja u cijevi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
20 Ivica Bošković II. LOVAČKA ISKAZNICA, Članak 9. Gotovo u potpunosti se slažem sa g. Šegrtom, iskaznice za strance se treba izdavati na: jedan dan -protuvrijednost 10 eura, 5 dana -20 eura, mjesec dana 30 eura, godina dana 100 eura. To je realno. Naime često puta sam se osjećao posramljeno kad organiziram sokolarske susrete i kad strancima za jedan dan naplatimo punu cjenu za godinu dana. Kod njih su jednodnevne iskaznice 5 eura. Ako mislimo razvijati lovni turizam razvijajmo ga ponudom, a ne otimačinom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
21 Željko Zelčić II. LOVAČKA ISKAZNICA, Članak 9. u stavku 2. umjesto riječi "važenja godinu dana" trebalo bi pisati "važenja jednu lovnu sezonu". Isto tako potrebno je dodati i kraće rokove kako to komentira kolega Šegrt. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
22 Željko Vlaisavljević II. LOVAČKA ISKAZNICA, Članak 9. Predlažem izmjenu stavka 1. točke 2. "2. lovačka iskaznica za stranog državljanina s rokom važenja od godinu dana od dana izdavanja." Lovačka iskaznica za stranog državljanina izdaje se do sada sa važenjem za kalendarsku godinu. Iskustveno, skupina stranih državljana-lovaca dolazi u lov tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana i za to moraju kupiti dvije iskaznice. Po meni, to daje ružnu sliku prije svega o lovoovlašteniku, a koji za konkretnu situaciju "nije kriv", hrvatskom lovstu itd. Kolega Šegrt je dao nekoliko odličnih i konkretnih prijedloga, što bi u svakom slučaju trebalo uvažiti. Posebna je priča cijena lovačke iskaznice za stranog državljanina, posebice kada dođe pred kraj kalendarske godine, kada za jedan-dva lovna dana plaća puni novčani iznos. Ako novac posreduje u razmjeni roba i usluga, novac-roba (usluga), mnogi se osjećaju "prevarenim" jer za svoj novac nije dobio "uslugu".Vraćam se na cijenu od 500,00 kuna lovačke iskaznice za stranog državljanina, uz spoznaju stvarnog troška, i ostatak novčanog iznosa koji završava na svima znanom računu, taj bi novac trebao "završiti" kod lovoovlaštenika ili koncesionara, te ostalih koji su ga "zaradili" i koji bi ga sasvim sigurno uložili u kvalitetniju ponudu, usluge lovnog turizma... Predloženi obrazac iskaznice trebao bi onemogućiti manipuliranje s rokom važnosti, ako netko ne napravi drugačije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
23 Viktor Šegrt II. LOVAČKA ISKAZNICA, Članak 9. Lovačka iskaznica za strance za godinu dana je operativno i ekonomski vrlo loše osmišljena. U Hrvatsku dolaze i strani lovci na vikend ili jedan dan te zašto nekom nametati iskaznicu za godinu dana. Svakako uvesti iskaznice za 1 dan, 3 dana i 7 dana. Također u Hrvatskoj se održavaju i sokolarski susreti gdje nam dolaze sokolari iz ostatka Europe gdje se njeguje nematerijalna kulturna baština na jedan dan ili vikend i mi ih tada primoravamo da kupuju iskaznicu za godinu dana što je potpuno nekorektno ali i loš primjer sa strane prezentacije zemlje kao odlične destinacije za lovni turizam. Također bilo bi najbolje da se novac koji dolazi od prodaje iskaznica strancima mora namjenski uložiti u obnovu fonda sitne divljači s obzirom na tradiciju hrvatskog lovstva i brojno stanje sitne divljači. Prijedlog izmjene u Članku 9. stavak 2. Dnevna lovačka iskaznica za stranog državljana (1 dan) – 35 kuna – 5 eura Tro dnevna lovačka iskaznica za stranog državljana (3 dana) – 50 kuna – 7 eura Sedmo dnevna lovačka iskaznica za stranog državljana (7 dana) – 100 kuna – 15 eura Valja napomenuti da je to praksa po zapadnim zemljama Europe a ujedno bi itekako pomoglo povećanju broja dolazaka lovnih turista jer možete ponuditi vikend lovni paket od 3 dana a lovni turist iz inozemstva ne mora zbog toga kupovati iskaznicu za godinu dana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
24 Viktor Šegrt II. LOVAČKA ISKAZNICA, Članak 10. članak 10. stavak 2. tekst lovačke iskaznice: Lovačka iskaznica na engleskom jeziku se prevodi Hunting licence te bi to trebalo svakako izmijeniti. Nije prihvaćen „licence“ se s engleskog prevodi kao dopuštenje, licenca, ovlast, odobrenje te bi netko mogao pogrešno shvatiti da je „hunting licence“ ujedno i dopuštenje za lov. Stoga treba stajati „hunting card“.
25 Hrvatski lovački savez III. DOPUŠTENJE ZA LOV I ZAPISNIK O OBAVLJENOM LOVU, Članak 13. Članak 13. stavak 5. staviti (.) točku iza riječi "blokova", a ostatak stavka "te osigurati njihovo ispravno ispunjavanje i izdavanje" se BRIŠE kao suvišan i nepotreban. Obrazloženje: ovlaštenik prava lova, kao ni itko drugi ne može takav zahtjev osigurati te je to propisati Pravilnikom nepotrebno i suvišno. Nije prihvaćen Lovoovlaštenik je u obvezi osigurati ispravnost izdavanja dokumenta koji se odnose na gospodarenje lovištem.
26 Josip Milašinčić III. DOPUŠTENJE ZA LOV I ZAPISNIK O OBAVLJENOM LOVU, Članak 13. Članak 13. , stavak 1), riječ "zabranjeno" svakako promijeniti, Stavak 2. za pojam "Izlučenje" je jasno definirano da je to odstrijel + otpad. Stavak 5) .. zadužiti umjesto "osoba za ispunjavanje" promijeniti u "osobe za ispunjavanje", jer kod ovlaštenika prava lova ta osoba za izdavanje obrazaca je uglavnom lovnik, no pojedini ovlaštenici su svojim internim aktima unutar lovišta podijeljeni na lovne jedinice, te imaju veći broj od jednog lovnika. Nije prihvaćen Odredbom članka 11. stavka 2. Zakona o lovstvu određene su površine na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta, stoga riječ „zabranjeno“ nije moguće promijeniti u ovom članku. Pojam "izlučenje" određen je Pravilnikom o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (podrazumijeva svako uklanjanje pojedine jedinke iz lovišta, odnosno populacije) stoga ga nije potrebno ovim pravilnikom dodatno pojašnjavati. Ovakvim izričajem propisuje se da lovoovlaštenim mora odrediti jednu osobu, no nije mu zabranjeno da odredi i njih više. No ako se pojam „osoba“ odredi u množini, onda će svaki lovoovlaštenik morati odrediti najmanje dvije osobe, što nije namjera ovoga stavka.
27 Željko Zelčić III. DOPUŠTENJE ZA LOV I ZAPISNIK O OBAVLJENOM LOVU, Članak 13. U stavku 1. članka 13. navedeno je tko izdaje Dopuštenje za lov. Slažem se, ali kako ovlaštenik prava lova može izdati Dopuštenje za lov na površini na kojoj je zabranjeno ustanovljavanje lovišta kada članak 11. stavak 2. Zakona o lovstvu definira površine gdje je ZABRANJENO ustanovljenje lovišta pa time i sama djelatnost obavljanja lova. Dakle treba brisati riječ "zabranjeno" Nije prihvaćen Odredbom članka 11. stavka 2. Zakona o lovstvu određene su površine na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta. Nadalje, korisnici površina na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta (npr. jedinice lokalne samouprave) odobravanjem programa zaštite divljači stječu status lovoovlaštenika i dužni su za predmetnu površinu izdavati dokumentaciju. Slijedom navedenoga, riječ „zabranjeno“ nije moguće obrisati u ovom stavku.
28 DRAŽEN DEGMEČIĆ III. DOPUŠTENJE ZA LOV I ZAPISNIK O OBAVLJENOM LOVU, Članak 13. ČLANAK 13. stavak 2 - riječ "izlučenje" - nejasno - bolje je nabrojati sve što se odnosi - ukoliko se misli na: # odstrjel # hvatanje žive divljači # uginuća divljači i dr. Bilo bi dobro tako i napomenuti - da se ne ostavlja prostor tumačenju i definiranju lova. Nije prihvaćen Pojam "izlučenje" određen je Pravilnikom o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (podrazumijeva svako uklanjanje pojedine jedinke iz lovišta, odnosno populacije) stoga ga nije potrebno ovim pravilnikom dodatno pojašnjavati.
29 Hrvatski lovački savez III. DOPUŠTENJE ZA LOV I ZAPISNIK O OBAVLJENOM LOVU, Članak 14. U Dopuštenju za lov ostaviti napomenu kao i u prijašnjem obrascu "u skladu s Zakonom o lovstvu i Pravilnicima..." Prihvaćen Ostavljena je napomena kao u prijašnjem obrascu.
30 Hrvatski lovački savez III. DOPUŠTENJE ZA LOV I ZAPISNIK O OBAVLJENOM LOVU, Članak 14. Članak 14. stavak 2. iza riječi "sve" dodati riječ "POTREBNE". Obrazloženje. npr. u rubrici potpis Osobe za prvi pregled odstrjeljene divljači, potreban je potpis samo kada se meso divljači stavlja u javnu potrošnju, a ne i za sudionika lova. Nije prihvaćen U ovom obrascu sve rubrike su ujedno i potrebne.
31 MARIO KOMARČEVIĆ III. DOPUŠTENJE ZA LOV I ZAPISNIK O OBAVLJENOM LOVU, Članak 15. Dodatni zapisnik o obavljenom lovu je potpuno nepotreban, i dodatno komplicira lovačku papirologiju. Nema razloga da, ukoliko je potrebno više od 10 redaka u Zapisniku, da se otvori nova stranica. Eventualno se može dodati rubrika gdje bi se upisivalo koliko stranica Zapisnika pripada jednom lovu ( npr: stranica 1/2, 2/2). Nije prihvaćen Dodatni zapisnik je mogućnost, ne i obveza. S obzirom na to da sada važeći obrazac Zapisnika o izvršenom lovu ima samo 10 redaka za popunjavanje, a novi obrazac predviđa 20 redaka, s mogućnošću dodataka po potrebi, a koje dodatke lovoovlaštenik ne mora kupovati nego ih sam priprema, jasno je da se na ovaj predloženi način smanjuju financijski troškovi, a i administrativno opterećenje lovoovlaštenicima.
32 ŽELJKO MARMAN III. DOPUŠTENJE ZA LOV I ZAPISNIK O OBAVLJENOM LOVU, Članak 15. Ovo sa dodatnim zapisnikom je potpuno nepotrebno. Pa već imamo previše papira. Slažem se sa ostalim komentarima u potpunosti! Nije prihvaćen Dodatni zapisnik je mogućnost, ne i obveza. S obzirom na to da sada važeći obrazac Zapisnika o izvršenom lovu ima samo 10 redaka za popunjavanje, a novi obrazac predviđa 20 redaka, s mogućnošću dodataka po potrebi, a koje dodatke lovoovlaštenik ne mora kupovati nego ih sam priprema, jasno je da se na ovaj predloženi način smanjuju financijski troškovi, a i administrativno opterećenje lovoovlaštenicima.
33 Tomislav Dumić III. DOPUŠTENJE ZA LOV I ZAPISNIK O OBAVLJENOM LOVU, Članak 15. Čemu "Dodatni zapisnik o obavljenom lovu" u stavku 2 ovog članka? Ako se popune svi redovi nastaviti treba na slijedeći list "Zapisnika o obavljenom lovu", a ne komplicirati ionako kompliciranu administraciju sa dodatnim blokom. Nadalje u čl. 5., st. 1. Pravilnika o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i načinu označavanja divljači (NN 15/19) stoji "Potvrdu ispunjava i izdaje ovlaštenik prava lova na temelju Dopuštenja za lov divljači i Zapisnika o obavljenom lovu, za svaki primjerak izlučene divljači i njezinih dijelova koji se prevozi ili stavlja u promet pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom." Ondje se ne spominje nikakav "Dodatni zapisnik o obavljenom lovu" pa iz navedenog proizlazi da ovlaštenik prava lova za "Dodatni zapisnik o obavljenom lovu" ne bi trebalo pisati Potvrdu o podrijetlu divljači. Bilo bi dobro da se "novi" Pravilnici ili njihove izmjene prije objavljivanja na e-savjetovanju (i konačnog donošenja) ipak usklade sa već postojećim zakonskim i podzakonskim aktima :) Nije prihvaćen Dodatni zapisnik je mogućnost, ne i obveza. S obzirom na to da sada važeći obrazac Zapisnika o izvršenom lovu ima samo 10 redaka za popunjavanje, a novi obrazac predviđa 20 redaka, s mogućnošću dodataka po potrebi, a koje dodatke lovoovlaštenik ne mora kupovati nego ih sam priprema, jasno je da se na ovaj predloženi način smanjuju financijski troškovi, a i administrativno opterećenje lovoovlaštenicima. Nije moguće koristiti slijedeći list jer su Zapisnici i Dopuštenje za lov povezani dokumenti. Prelaskom na iduću stranicu, prelazi se na iduće Dopuštenje.
34 DRAŽEN DEGMEČIĆ III. DOPUŠTENJE ZA LOV I ZAPISNIK O OBAVLJENOM LOVU, Članak 15. ČLANAK 15. stavak 1 - nejasan ČLANAK 15. / stavak 2. / stavak 3. /stavak 4. - ne vidim olakšanje već dodatnu komplikaciju i dodatne troškove. No ukoliko se popuni i "DODATAK" što onda - "DODATAK II" ili "DODATAK III". U skupnim lovovima će biti potrebna 3 ili 4 ili više dodataka. Moje osobno mišljenje je da to komplicira već kompliciranu dokumentaciju, jer je veza s POTVRDOM O PODRIJEKLU - onda i tamo treba DODATAK. ČLANAK 15. - kompletan je potrebno preraditi i izostaviti DODATAK Nije prihvaćen S obzirom na to da sada važeći obrazac Zapisnika o izvršenom lovu ima samo 10 redaka za popunjavanje, a novi obrazac predviđa 20 redaka, s mogućnošću dodataka po potrebi, a koje dodatke lovoovlaštenik ne mora kupovati nego ih sam priprema, jasno je da se na ovaj predloženi način smanjuju financijski troškovi, a i administrativno opterećenje lovoovlaštenicima.
35 Željko Zelčić III. DOPUŠTENJE ZA LOV I ZAPISNIK O OBAVLJENOM LOVU, Članak 16. iz članka 16. stavak 2. proizlazi da se posebno distribuiraju samo blokovi za površine na kojima je , opet se ponavlja, ZABRANJENO ustanovljenje lovišta. Iz navedenog proizlazi da za te površine ne treba tražiti dopuštenja nadležnih tijala Primljeno na znanje Evidencija vodi HLS po lovištima i površinama na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta, a koje površine smo naveli već u prijašnjim odgovorima, stoga je potpuno pogrešan zaključak da se za te površine ne treba tražiti dopuštenje.
36 Željko Vlaisavljević III. DOPUŠTENJE ZA LOV I ZAPISNIK O OBAVLJENOM LOVU, Članak 16. Predlažem promjenu Članka 16. u dva stavka: (1)" Knjižne blokove iz članka 13. stavka 3. i članka 15. stavka 3. ovog Pravilnika tiska HLS prodaje i distribuira ih ovlaštenicima prava lova." (2) "Evidenciju prodanih i distribuiranih knjižnih blokova iz članka 13. stavka 3. ovog Pravilnika po lovištima i površinama na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta vodi HLS." Nije prihvaćen Ovim Pravilnikom se ne uređuje trgovina obrascima.
37 MARIO KOMARČEVIĆ IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 18. Slažem se s gosp. Željkom Vlaisavljevićem. Barem neka HLS omogući besplatnu zamjenu staro za novo. Nije prihvaćen Rok od godine dana dovoljan je rok za iskoristiti sve blokove za koje nije bilo potrebe raditi zalihe.
38 Željko Vlaisavljević IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 18. Prijedlog teksta članka 18. u prvom stavku: (1) Dopuštenja za lov divljači i Zapisnici o obavljenom lovu koji su u uporabi danom stupanja na snagu ovog Pravilnika vrijede do isteka zaliha lovoovlaštenika-koncesionara." Neki od dobrih gospodara lovišta u posjedu su veće količine lovne dokumentacije, prije svega, konkretno Dopuštenja za lov divljači, Zapisnika o obavljenom lovu, Potvrda...čiji obrasci ovog Pravilnika vrijede do kraja lovne godine, odnosno do 31.03.2022. godine. Što učiniti sa nevažećom lovnom dokumentacijom, nazovi "starom" koja sadržava sve rubrike "nove" lovne dokumentacije, jer, predstavlja to i određeni financijski izdatak lovoovlaštenicima-koncesionarima... Nije prihvaćen Rok od godine dana dovoljan je rok za iskoristiti sve blokove za koje nije bilo potrebe raditi zalihe.
39 Josip Milašinčić PRILOZI, PRILOG 3. Nepotreban je dodatni Zapisnik o obavljenom lovu, komplicira dodatno stvari. Prijedlog je na dnu obrasca "Zapisnik o obavljenom lovu", staviti rubriku (redak) "Veza sa ZOL" ili "Poveznica sa ZOL", te se tu mogu upisati serijski brojevi prethodnih obrazaca Zapisnika o obavljenom lovu, naravno samo ako veza postoji. Slažem se da se na obrascu "Zapisnik o obavljenom lovu "rubrika "dob" promijeni u "procijenjena dob". Djelomično prihvaćen S obzirom na to da sada važeći obrazac Zapisnika o izvršenom lovu ima samo 10 redaka za popunjavanje, a novi obrazac predviđa 20 redaka, s mogućnošću prilaganja dodatnog Zapisnika ako za to bude potrebe, a koji dodataklovoovlaštenik ne mora kupovati nego ih sam priprema, jasno je da se na ovaj predloženi način smanjuju financijski troškovi, a i administrativno opterećenje lovoovlaštenicima. Zapisnici i Dopuštenje za lov povezani dokumenti i sadržavaju jednaki broj, stoga nije moguće raditi poveznicu na druge zapisnike koji su vezani s drugim dopuštenjem za lov. Prihvaća se promjena pojma u "procijenjena dob".
40 Željko Zelčić PRILOZI, PRILOG 3. u Zapisniku o obavljenom lovu ili izmijeniti kolonu Dob sa nazivom Procijenjena dob ili u potpunosti izbaciti kolonu budući da navedenu stavku sa vrlo velikom točnošću određuju ocjenjivači trofeja pri mjerenju i ocjenjivanju sukladno Pravilniku Prihvaćen Prihvaća se promjena pojma u "procijenjena dob".
41 Viktor Šegrt PRILOZI, PRILOG 3. U dopuštenju za lov divljači svakao treba izostaviti ovo Lovac gdje se on potpisuje. njegov potpis ne znači valjanost dokumenta a dodatno komplicira stvar. Kao primjer: Netko vam napiše dopuštenje, istrgne i donese, čemu da nosi čitav blok. Ili što je još važnije u vrijeme e rada i opće digitalizacije: Napiše se dopuštenje i fotografira i pošalje a original je i tako u bloku, lovac ima fotografiju dopuštenja koja vrijedi a potpis je potpuno nepotreban i samo čini dodatne komplikacije. Osim toga ako liječnik izda uputnicu ili recpet za lijek na njega se ne potpisuje pacijent i ona vrijedi. Svakako izbaciti potpis lovca. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru kojeg ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Pravilnika.
42 Željko Vlaisavljević PRILOZI, PRILOG 4. U obrazac PRILOG 4. Popis sudionika skupnog lova po Dopuštenju za lov... predlažem dodavanje vertikalne rubrike "4" PRIMJEDBA. Rubrika "PRIMJEDBA" služila bi za unos primjerice podataka kao što su podaci o lovačkim psima koji sudjeluju sa svojim vodičima u lovnim aktivnostima, u odnosu na obvezu korištenja lovačkih pasa, sudionici lova koji sudjeluju u prigonu (voditelj stajališta-"štanta", voditelj prigona...), registarske oznake motornih vozila sudionika skupnog lova koji ulaze u i izlaze iz lovišta (Plan biosigurnosnih mjera), uz ostale podatke koji nadopunjuju lovnu dokumentaciju i služe lovnicima, stručnoj osobi za provedbu lovnogospodarske osnove... Nije prihvaćen Predmetno nije potrebno ugrađivati u ovaj obrazac, jer je ovaj obrazac prvenstveno namijenjen za praćenje odstrjela divljači. Predmetne podatke lovoovlaštenik može prikupljati i putem svojih internih evidencija.
43 Željko Zelčić PRILOZI, PRILOG 5. Zašto se Prilog 3. i Prilog 5. razlikuju.jednostavno rješenje - izbaciti Prilog 3. a u Prilogu 5. izbaciti samo riječ DODATNI . Sve je riješeno na taj način jer se u kolonu redni broj (RB) upisuje pa se kada se ispuni kolona do kraja ista nastavlja na sljedećem listu a u zaglavlju se ponavlja broj Dopuštenja. Prtilog 3. samo komplicira administraciju jer nema broja dopuštenja u zaglavlju i kao takav je loše izveden. Nije prihvaćen Prilog 3. je obrazac u knjižnom bloku kojega tiska HLS, dok je Prilog 5. obrazac kojega lovoovlaštenik, ako za to bude potrebe, može sam ispisati i priložiti pripadajućem Zapisniku i Dopuštenju iz knjižnog bloka.