Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o tehničkim uvjetima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički infrastrukturni podsustav

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Siemens d.d. SSU međukolodvorske ovisnosti s automatskim odjavnicama, Članak 53. (2) - isto kao pod (1) Primljeno na znanje U skladu s dosadašnjom praksom HŽ-a.
2 Siemens d.d. SSU međukolodvorske ovisnosti s automatskim odjavnicama, Članak 53. (1) -jednoznačni prostorni signal, tzv. automatska odjavnica : Ovaj zahtjev, prema našem mišljenju, nije sukladan dosadašnjim projektima u Hrvatskoj. Primljeno na znanje U skladu s dosadašnjom praksom HŽ-a.
3 Siemens d.d. Put proklizavanja, Članak 27. (8) - ISTO kao pod (2) - u praksi znači dodatne troškove! Primljeno na znanje Vidi odgovor na primjedbu za stavak (2) iz ovog članka od tvrtke Siemens d.d..
4 Siemens d.d. Sigurnost, Članak 9. (2) - Kakav je postupak u slučaju da proizvođač relejnog SSU a (npr. INTEGRA) više ne postoji? Navedena situacija može dovesti do monopola nekog proizvođača (npr. ISKRA Sistemi za SpDrL30)! Primljeno na znanje Relejno sučelje može se izvesti s bilo kojim tipom releja ne samo relejima tip ISKRA Sistemi.
5 vedran ljubić 1.1Osnovni sigurnosni zahtjevi za SSU , Članak 21. Definiranje stanja opasnog po sigurnost prometa kao isključivo pojave neuključivanja ili prijevremenog isključivanja automatskog uređaja za osiguranje ŽCP-a nije u skladu sa već postojećim Pravilnikom o načinu osiguranja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge, kao i već navedenom u ovom pravilniku u stavku 8 članka 56- kvar uređaja za osiguranje ŽCp-a je stanje uređaja opasno za sigurnost prometa ili stanje u kjemu je sigurnost prometa ugrožena. Ne može se u jednom stavku pisati jedno a u drugom nešto drugo. Prema svim postojećim pravilnicima i načinu upravljanja željezničkim prometom, kvar uređaja ŽCP-a je upravo takvo stanje ŽCP-a u kojemu je sigurnost prometa ugrožena ili nije ostvarena na propisani način, te se takav željezničko-cestovni prijelaz u tehnologiji željezničkog prometa u upravljanju na siguran način smatra neosiguranim. Pa ako je tako, a tako je, onda se ne može neovisno o pokazivanju stanja ŽCP-a izvlačiti samo jedna specifučna situacija, a koja ustvari označava dolazak vlaka redovnom brzinom na neosigurani ŽCP =ŽCP u kvaru, odnosno prolazak vlaka bez prethodnog zaustavljanja preko ŽCP-a u kvaru. Primljeno na znanje Primjedba nejasna.
6 Marinko Tuškanec Sigurnost, Članak 8. Izbrisano (ALTPRO je već dao primjedbu)... Primljeno na znanje Izbrisano (ALTPRO je već dao primjedbu)...
7 ive birin Autostop (AS), Članak 58. st 1), crtica 1. Što je s graničnim kolosiječnim signalom? st 1), crtica 2., druga rečenica predlažem tekst: Aktivna je kada glavni signali ili predsignali signaliziraju dopuštenu vožnju ograničenom brzinom ili predsignaliziraju dopuštenu vožnju ograničenom brzinom te kada kontrolni signal signalizira ˝Uređaj na željezničko-cestovnom prijelazu neispravan˝. Što je s predsignalom koji je neosvjetljen? st. 3) predlažem brisanje teksta ˝te kod kontrolnih signala uređaja za osiguranje željezničko-cestovnih odnosno pješačkih prijelaza˝. Djelomično prihvaćen Na graničnim kolosiječnim signalima ne ugrađuje se autostop uređaj, ostale primjedbe usvojene i ispravljene.
8 vedran ljubić Pouzdanost, Članak 10. Stavak (1) Određenje da za kolodvorski SSU u razdoblju 30 dana ne smije biti više od dvije smetnje po ugrađenom signalu ili skretnici ili odsjeku kontrole slobodnosti, a posebno na uređaju ŽCP-a je vrlo ambiciozno, a u isto vrijeme i prilično neodređeno. Kako brojimo ovih 30 dana, kalendarski ili nekako drugačije. Za ŽCP izuzimaju su automatski uređaji iz navedenog. To znači da navedeni kriterij vrijedi za poluautomatske i stanične uređaje. Najbolje je vidjeti postojeću statistiku i količinu evidentiranih smetnji i kvarova na već ugrađenim poluautomatskim uređajima u elektroničkoj izvedbi, koja najbolje pokazuje ambicioznost navedenog kriterija. U nekim periodima na dnevnoj bazi postoji naveden kritični broj neispravnosti i to u statusu kvarova a ne smetnji. Stavak (2) je potpuno neodređen. Što i koje su to nepravilnosti na vanjskom dijelu infrastrukture, potpuno je nejasno. Način davanja nekih primjera kao nekakvog pojašnjenja ili naputka kako da se shvati stavak nisu primjereni za ovu razinu, to može biti u nekoj knjizi ili članku ali nikako ne u pravilniku. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen, vidi novi članak 10.
9 Siemens d.d. Autostop (AS), Članak 58. (4) - Za pasivne elemente nije potrebno raditi testove za elektromagnetsku kombatibilnost ! Zbog toga se ovaj zahtev ne moze odnositi na A " INDUSI" koji je “ pasivni” elemenat. Djelomično prihvaćen Na graničnim kolosiječnim signalima ne ugrađuje se autostop uređaj, ostale primjedbe usvojene i ispravljene.
10 Siemens d.d. Prinudno razrješenje voznog puta, Članak 39. (2) i (4) - Ovaj zahtjev, prema našem mišljenju, nije sukladan dosadašnjim projektima u Hrvatskoj. Djelomično prihvaćen Stavak (2) ispravljen , stavak (4) ne prihvaća se.
11 Siemens d.d. Sigurnost, Članak 8. (1) Razina sigurnosti...: ISO/IEC 17020 izričito propisuje i inspekcijska tijela B i C. Svi ozbiljniji proizvođači signalno-sigurnosnih uređaja raspolažu vlastitim akreditiranim inspekcijskim tijelima tipa B koja druge europske željezničke uprave, odnosno vladina tijela/agencije, u skladu s primjenjivim standardima, smatraju dovoljnim. Ograničenje samo na tip A ne rezultira većom sigurnošću već djeluje diskriminirajuće na većinu dobavljača opreme. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen, novi članak 8.
12 Končar - KET d.d. Sigurnost, Članak 8. Stavak 1: Uobičajeno je da se izvješće inspekcijskog tijela tipa A zahtijeva samo za vrlo složene sustave (npr. za cijelu prugu). Ograničenjem da svi SS uređaji/sustavi budu podložni inspekciji tipa A dovelo bi se u neravnopravan položaj uređaje/sustave koji su već dulje vrijeme u uporabi, a certificirani su inspekcijskom procjenom tijela drugih kategorija. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen, vidi novi članak 8.
13 Končar - KET d.d. Sigurnost, Članak 8. Stavak 1: Prijedlog novog teksta: (1)Razina sigurnosti elektroničkog SSU (SIL) dokazuje se izvješćem o sigurnosti koje izrađuje inspekcijsko tijelo akreditirano prema normi HRN EN ISO/IEC 17020. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen, novi članak 8.
14 Končar - KET d.d. Brojač osovina, Članak 65. Stavak 4 – alineja 2: Vidjeti komentar za članak 7, stavak 2 Stavak 4 – alineja 3: Navedena brzina u suprotnosti sa člankom 18, stavak 2 Djelomično prihvaćen Stavak (4) alineja 2 prihvaća se, ne prihvaća se , za brojače osovina zahtjeva se dodatna rezerve kako sustav ne bi radio na granici mogućnosti (raspoloživost).
15 Marinko Tuškanec Pouzdanost, Članak 10. Korisno je odrediti kriterije po kojima će se statistički pratiti pouzdanost rada uređaja. Međutim, upitno je da li je ispravno jedinstveni kriterij primjenjivati za sve uređaje. Na željezničkoj mreži u RH se nalaze SSU za osiguranje službenih mjesta različite starosne strukture, a također je i prometno opterećenje (broj vlakova koji prometuju) na različitim prugama neujednačeno. Npr. relejni kolodvorski SSU u Dugom Selu tipa Integra star je preko 45 godina, a dnevno u prosjeku kolodvorom prometuje više od 150 vlakova. Da li se isti referentni broj neispravnosti kojim se određuje pouzdani rad uređaja može primijeniti i za elektronički SSU kojim je osiguran kolodvor Vrhovine gdje je prosječan dnevni broj vlakova bar 12 puta manji, a razlika u starosti uređaja u Dugom Selu i Vrhovinama je preko 40 godina? Djelomično prihvaćen Vidi novi članak 10.
16 ALTPRO d.o.o. Brojač osovina, Članak 65. Stavka (3), alineja 1. Maknuti rečenicu ''Rad između dvije brojačke točke mora biti minimalno 13km.'' - RAZLOG PREDLOŽENE IZMJENE: Prometni zahtjev za udaljenost 2 brojačke točke može biti i manji od 13km. U stavku (4) izbaciti treću alineju jer je temperaturno područje već definirano ovim Pravilnikom. U stavku (4) i ostalim stavcima izbaciti godinu izdavanja norme jer se može raditi o proizvodima koji su proizvedeni prema starijoj verziji norme, a imaju sve potrebne dokumente o sukladnosti. Izbaciti stavak (5). - RAZLOG PREDLOŽENE IZMJENE: Ne može se bezuvjetno tražiti kompatibilnost sa novonastalom normom jer se u primjeni nalaze proizvodi sa svim valjanim certifikatima i dokumentima o sukladnosti nastali prije usvajanja navedene norme. Može se zahtijevati da navedenoj normi moraju udovoljavati samo proizvodi konstruirani nakon usvajanja navedene norme. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća.
17 ALTPRO d.o.o. Električna i elektromagnetska kompatibilnost, Članak 12. Stavak 4) Emisija i otpornost signalnih i telekomunikacijskih uređaja se provjerava ispitivanjem elektromagnetske kompatibilnosti sukladno normi HRN EN 50121-4. Elektromagnetska kompatibilnost dokazuje se izvještajem o ispitivanju izdanog od ispitnog tijela akreditiranog prema normi HRN ISO/IEC 17025. Stavak 5)Akreditirano ispitno tijelo za utvrđivanje elektromagnetske kompatibilnosti ili njegovi zaposlenici ne mogu biti osobe koje su na bilo koji način uključene ili su bile uključene u konstruiranje ili projektiranje ocjenjivanog SSU niti korisnik uređaja (upravitelj željezničke infrastrukture). Pod konstrukcijom SSU podrazumijeva se sav pripadajući hardver. Akreditirano ispitno tijelo za utvrđivanje elektromagnetske kompatibilnosti ne može biti niti pravna osoba odnosno institucija koja je vlasnički povezana ili u vlasništvu pravne osobe proizvođača opreme kao ni konstruktor, projektant odnosno vlasnik proizvoda koji je predmet ispitivanje odnosno sigurnosne procjene. Djelomično prihvaćen Vidjeti odgovor na prethodnu primjedbu.
18 ALTPRO d.o.o. Električna i elektromagnetska kompatibilnost, Članak 12. Trebalo bi izmijeniti stavke 4 i 5 kako je navedeno u nadopuni teksta. - RAZLOG PREDLOŽENE IZMJENE ZA STAVAK 4: Elektromagnetska kompatibilnost se dokazuje ispitnim izvještajem ispitnog laboratorija u kojemu je obavljeno testiranje. Akreditacija ispitnog laboratorija se izdaje sukladno normi HRN ISO/IEC 17025. Glavna norma za testiranje elektromagnetske kompatiblnosti željezničkih SS i TK uređaja je HRN EN 50121-4. - RAZLOG PREDLOŽENE IZMJENE ZA STAVAK 5: Maknuti posljednju rečenicu točke (5) iz razloga što nije vezana uz ispitni laboratorij za električnu i elektromagnetsku kompatibilnost. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća stavak (5) se briše , u prilogu 1 ovog pravilnika norma HRN EN 50121-4 navodi se kao obvezujuća norama za signalno sigurnosne uređaje.
19 vedran ljubić Podjela i tehničke izvedbe SSU, Članak 18. Pravilnik kroz tri stavka definira i određuje uvjete ugradnje za RSSU, makar se u praksi na hrvatskim željeznicama isti već duže vrijeme uopće ne ugrađuje, dok za ESSU ne definira i ne određuje baš ništa, makar se isti jedino i ugrađuje. Interesantno je da nijedan proizvođač na ovom članku nema nikakvih primjedbi. Molim odrediti osnovne tehničke uvjete koje ESSU mora ispuniti da bi uopće mogao biti ugrađen na hrvatsku željezničku infrastrukturu. Nije prihvaćen RSSU i dalje se ugrađuju na prugama HŽ-a , za ESSU uvjeti su raspisani kroz cijeli pravilnik, članak 18 definira podjelu SSU.
20 ive birin Podjela i tehničke izvedbe SSU, Članak 19. St.3) Pojednostavniti: postavljač polubranika je sastavni dio polubranika (analogno i za branik) Nije prihvaćen Podjela preuzeta iz pravilnika o infrastrukturi (članak 18.).
21 vedran ljubić Prostorije za SSU, Članak 16. Stavak (6) - koji su to poslovi održavanja SSU koje upravitelj infrastrukture može ustupiti drugim pravnim poslovima, što je odgovarajuće stručno osoblje i oprema koje isti moraju imati. Ovo je potpuno neodređeno i ostavlja prostor za slobodne interpretacije i u konačnici ostavlja prostor za manipulaciju. Bilo kakvo ustupanje bilo kojih poslova koja se tiču poslova održavanja SSU treba biti zabranjeno i nedozvoljeno na način kako je člankom dozvoljeno. Upravitelj infrastrukture ili tvrtka HŽ Infrastruktura kojoj je vlasnik Hrvatska država je kao pravni subjekt monopolno dobila licencu i suglasnost ministarstva i vlade (sabora) da upravlja, razvija i održava željezničku mrežu, jer je dokazala da ima sposobnost i sredstva (ljude, znanje i alate) da isto obavlja. Sada bi ta ista tvrtka trebala "neke" poslove (ne znamo koje) ustupiti drugim tvrtkama. Ovo nije dobro i nije u skladu ni sa određenjem republike Hrvatske načina i subjekta tko se brine za željezničku infrastrukturu. Nije prihvaćen Pravilnik se odnosi na sve upravitelje infrastrukture.
22 Siemens d.d. 2.2Posebni uvjeti, Članak 77. Čl. 77. : Po našem mišljenju nedostaje informacijski sustav za putnike, tj. automatsko (zvučno i vizualno) informiranje putnika u kombinaciji s aktualnim podacima iz signalno-sigurnosnog uređaja. Nije prihvaćen Članak 77 ne govori o tk sustavu.
23 Siemens d.d. 1.8 Uređaji dopunske zaštite, Članak 69. Čl. 69. : Gdje se prenose te informacije? Na koji način treba postupiti? Da li već postoji skup pravila? U kom slučaju se mora na primjer zaustaviti vlak sa cisternom? Pogotovo gdje? Tko primi odgovarajuću dojavu? Kakav je daljnji postupak? Nije prihvaćen Prijenos informacije definira se glavnim projektom ,a mjesto na kojem se zaustavlja vlak definirana su prometnim procedurama.
24 Siemens d.d. 1.6 Središnje upravljanja prometom, Članak 67. Čl. 67. - Ovdje se miješaju dva različita bitna pojma! U članku se miješaju operativno i dispozitivno upravljanje prometom. Prema našem mišljenju članak se mora, zbog posve različitih zahtjeva, formulirati odvojeno. Primjer: slično kao kod lokalnog radnog mjesta, i MMI u okviru operativnog upravljanja prometom mora ispunjavati zahtjeve prema SIL2 (jer vrši istu funkcije i aktivnosti). Dispozitivno radno mjesto (MMI) može biti i „ne-sigurno“ jer ne poseže u promet vlakova. Ovaj članak bi trebalo revidirati u cijelosti. Nije prihvaćen U okviru središnjeg upravljanja prometom postoji više radnih mjesta koja su operativna i dispozitivna, uvjeti za jedan i drugi tip radnog mjesta nisu isti kao što je navedeno u primjedbi , detaljni uvjeti i funkcije na pojedinim radnim mjestima biti će definirani projektom.
25 Siemens d.d. 1.5  Sklopovi za kontrolu skretnica i iskliznica, Članak 66. (7) - Ove su informacije vrlo specifične. Bolje bi bilo izbrisati ove zahtjeve pošto ovise o projektu. Primjerice se kod brzih skretnica na spuštalici ne koriste motke za čvrsto držanje osigurane skretnice nego samo postavne motke. Kod skretnica se od brzine 160 km/h mogu koristiti i pokretna skretnička srca, pa su potrebni drugi zahtjevi. Često se od brzine 160 km/h koriste i neprerezive skretnice. Nije prihvaćen Postavna sprava s ovakvim karakteristikama ugrađuje se na prugama HŽ-a , proizvodi ih više proizvođača tako da uvjet nije diskriminirajući, te se ovim uvjetom dobiva uniformnost ugrađenih proizvoda.
26 Siemens d.d. Brojač osovina, Članak 65. (4) - pouzdana funkcija rada...: Sukladno tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost (TSI) moraju se, kad god je to moguće, koristiti međunarodne norme. Stoga molimo za dodatnu referencu i na UIC 510 2. Nije prihvaćen Ne prihvaća se , članak u skladu s primjedbom.
27 Siemens d.d. Brojač osovina, Članak 65. (3) pouzdanost brojača dokazuje se pripadajućim certifikatima/potvrdama pa smatramo nepotrebnim posebno navoditi napon elektrificirane pruge. Nije prihvaćen Ne prihvaća se , napon vuče ima značajan utjecaj na rad brojača osovina.
28 Siemens d.d. Brojač osovina, Članak 65. Brojač osovina: Budući da se kod brojača osovina radi o najosjetljivijim dijelovima vanjskog uređaja, europska tijela su donijela više bitnih normi za osiguranje interoperabilnost u EU. Ovo se odnosi i na Hrvatsku, ali u ovom poglavlju nedostaje u cijelosti: Norma EN 50238 između ostalog obuhvaća opis odgovarajućeg postupka za odobrenje novih vozila. Popis ispitanih sustava za odgovarajuće koridorske pruge, uključujući pripadajuće granične vrijednosti, nalazi se u prilogu A norme CLC/TS 50238-3. Uključenje komponente u taj popis ne znači da je komponenta interoperabilna, nego su samo navedene izmjerene vrijednosti. Dopuštene granične vrijednosti su navedene u ERA/ERTMS/033.281 (CCS indeks 77). Ova „specifikacija“ Europske agencije za željeznice (ERA – „European Railway Agency“) ERTMS/ETCS UNIT/033281 – (Interfaces between control-command and signalling trackside and other subsystems) regulira sučelje između željezničkih vozila i signalno-sigurnosnih uređaja za detekciju vlaka. To se primjerice odnosi na dimenzije kotača i na upravljanje frekvencijom. Norma EN 50 617 2 (Željeznički sustav – Osnovni parametri sustava za detekciju vlaka – 1. dio: Kolosiječni strujni krugovi / 2. dio: Brojači osovina) obuhvaća granične vrijednosti uređaja za kontrolu odsjeka. Smatramo da je moguće interoperabilnost jamčiti samo ispunjavanjem ovih normi. Nije prihvaćen Članak 65. u skladu s primjedbom.
29 Siemens d.d. 1.3 Napajanje električnom energijom, Članak 62. (13) - Do sada su morala biti blokovna mjesta (unatoč obostranom napajanju PEK a) napajana vlastitim UPS om sa vlastitim baterijama. Da li to više nije potrebno? Novo rješenje je iz našeg gledišta korisno, samo nije dovoljno precizno formulirano. Nije prihvaćen Stavak 13. ispravno je napisan.
30 Siemens d.d. 1.3 Napajanje električnom energijom, Članak 62. (5) IT...: - To se odnosi na unutarnji uređaj sustav pa bi stoga bilo bolje „IT / unutarnji uređaj“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, stavak je ispravan.
31 Siemens d.d. 1.3 Napajanje električnom energijom, Članak 62. (3) od najmanje 8 sati...: Ovaj zahtjev je potrebno principijelno ispitati budući više nije primjeren vremenu. Zahtjev potiče iz vremena kada su bili u upotrebi samo kolosiječni krugovi. Moderne željezničke uprave zahtijevaju da se signali zbog uštede energije nakon određenog vremena isključe (ugase). Neosvijetljeni signal odgovara signalnom znaku zabranjene vožnje! Ulazni signali su označeni reflektirajućom folijom odn. bojom. Ova energija je potrebna za brojače osovina koji na taj način ostaju što je duže moguće u funkciji te nakon povratka napajanja opet ispravno daju informaciju o slobodnosti odnosno zauzeću kolosijeka. Nije prihvaćen Navedena potrošnja u usporedbi s potrošnjom ESSU je zanemariva.
32 Siemens d.d. 1.2.9Računalni sustav za nadzor, mjerenje i upravljanje (SCADA), Članak 61. (1) grijači skretnica: - Po našem mišljenju u kontradikciji s člankom 19. Nije prihvaćen Grijači skretnica smatraju se dijelom ESSU koji nemaju utjecaj na sigurnost željezničkog prometa.
33 Siemens d.d. 1.2.7Upravljačko sučelje prometnika (MMI), Članak 59. (4) - Funkcije upravljačkog sučelja prometnika bitne za sigurnost....trebalo bi pobliže definirati koje su to funkcije! Nije prihvaćen Izbor ponuđača je da navedene informacije prikaže na MMI ili na ne sigurnosnom sučelju (SCADA).
34 Siemens d.d. 1.2.7Upravljačko sučelje prometnika (MMI), Članak 59. (5) - Za rasterećivanje prometnika vlakova i smanjenje troškova, informacije koje nisu bitne za sigurnost (grijanje skretnica, prikaz stanja dizel agregata, ...) trebale bi se prikazivati na drugom sustavu (primjerice na SCADA i). Nije prihvaćen Izbor ponuđača je da navedene informacije prikaže na MMI ili na ne sigurnosnom sučelju (SCADA).
35 Siemens d.d. Uvjeti za automatske prolazne vožnje (APV), Članak 41. Čl. 41 - Po našem mišljenju ovdje nedostaje cijelo poglavlje za automatski režim rada. Automatski režim rada znači da upravljački uređaj na temelju broja vlaka i trenutnog voznog reda automatski i u suradnji s postavnicom postavlja vozne putove. Zahvat od strane prometnika vlakova potreban je samo u slučaju konflikata. Ova funkcija je bitna za optimalno i učinkovito vođenje prometa iz uređaja središnjeg upravljanja na cijelim prugama i u drugim se zemljama već odavno koristi. Na ovom mjestu spomenute automatske prolazne vožnje (APV) predstavljaju samo mali podskup automatskog režima rada. Nije prihvaćen Pravilnik definira okvire , detalji i specifični slučajevi moraju biti razrađeni glavnim projektom.
36 Siemens d.d. Posebni uvjeti za SZ „Oprezna vožnja brzinom do 20 km/h“, Članak 40. (6) - Ovaj zahtjev, prema našem mišljenju, nije sukladan dosadašnjim projektima u Hrvatskoj. Nije prihvaćen Članak je ispravan.
37 Siemens d.d. Posebni uvjeti za SZ „Oprezna vožnja brzinom do 20 km/h“, Članak 40. (3) - Ovdje nedostaju novi, za Zagreb specificirani uvjeti „istovremenog postavljanja u položaj dopuštene vožnje“ graničnih kolosiječnih i manevarskih signala u putu vožnje. Nije prihvaćen Uvjet nije u suprotnosti s implementacijom na Glavnom kolodvoru , ne prihvaća se.
38 Siemens d.d. Posebni uvjeti za SZ „Oprezna vožnja brzinom do 20 km/h“, Članak 40. (1) - "...Ako se radi o izlaznom ili zaštitnom signalu": To se po našem mišljenju ne odnosi na zaštitne signale na rasputnicama, osim ako se ti tretiraju kao kolodvorski zaštitni signali. Po našem mišljenju bi tu trebalo pisati „kolodvorskom zaštitnom signalu“. Nije prihvaćen Članak u skladu s novim „Signalnim pravilnikom“.
39 Siemens d.d. Bočna zaštita, Članak 32. (2) i (4) - Ovaj zahtjev, prema našem mišljenju, nije sukladan dosadašnjim projektima u Hrvatskoj. Nije prihvaćen Vidi odgovor na zadnju primjedbu u ovom članku.
40 Siemens d.d. Zaštita od sustizanja, Članak 34. (5) i (6) - Ovaj zahtjev, prema našem mišljenju, nije sukladan dosadašnjim projektima u Hrvatskoj. Nije prihvaćen Članak je ispravan.
41 Siemens d.d. Signaliziranje i predsignaliziranje, Članak 35. (13) - U pogledu raspoloživosti nepotrebno restriktivan zahtjev u slučaju pokazivača brzine sa signaliziranom većom brzinom. Predlažemo brisanje ove odredbe. Nije prihvaćen Restriktivniji uvjet , u praksi najkorišteniji pokazivač brzine(3).
42 Siemens d.d. Bočna zaštita, Članak 32. (4) - ISTO kao pod (2). Nije prihvaćen Člankom je ispravno definirano.
43 Siemens d.d. Bočna zaštita, Članak 32. (2) - Da li se ovaj zahtjev stvarno odnosi na sve signale bočne zaštite? Naše je mišljenje da se odnosi samo na manevarske signale - Molimo provjerite i korigirajte. Nije prihvaćen Pravilnik definira okvire , detalji i specifični slučajevi moraju biti razrađeni glavnim projektom.
44 Siemens d.d. Pravilan položaj skretnica, Članak 29. KOmpletan članak 29. - Na žalost nema dovoljno vremena za preciznije formuliranje teksta a postojeći tekst nije dovoljno precizan. Ovakvi pojednostavljeni zahtjevi ne omogućuju realizaciju kompleksnijih kolodvora (npr. Zagreb, Sesvete,...). Nije prihvaćen Pravilan položaj skretnice dobro definiran , detalji i specifični slučajevi predmet su razrade glavnog projekta.
45 Siemens d.d. Put proklizavanja, Članak 27. (9) - Razrješenje...30,60,90, sek.: Prema našim iskustvima na projektima u Hrvatskoj i u drugim zemljama se rješenja s fiksnim vremenskim razdobljima nisu pokazala zadovoljavajućima. Pogotovo u kompleksnijim kolodvorima na taj način nije moguće predvidjeti sve slučajeve. Na kraju se morao pojedinačno izračunati svaki vozni put. Nije prihvaćen Zadnji stavak definira slučajeve u velikim kolodvorima kad se put proklizavanja može ranije razriješiti uz odgovarajuću naredbu.
46 Siemens d.d. Put proklizavanja, Članak 27. (1) - Po našim spoznajama ova funkcija u Hrvatskoj do sada nije bila primijenjena (iz opravdanih razloga). Molimo ponovo provjerite dali je taj zahtjev potreban/ opravdan ?! Nije prihvaćen Put proklizavanja definiran Sl.Vj 2000/3.
47 Siemens d.d. 1.1Osnovni sigurnosni zahtjevi za SSU , Članak 21. (7) - To znači da nisu moguće niže razine SIL na temelju odgovarajućih analiza rizika, što je izričito navedeno u odgovarajućim normama. To je posebno kontraproduktivno kod kolosijeka u lukama, terminalima i ranžirnim kolodvorima. U tim područjima se obično zahtijeva najviše SIL2. Predlažemo da to svakako uzmeti u obzir! Nije prihvaćen Vidi odgovor na primjedbu za članak 1.
48 Siemens d.d. Podjela i tehničke izvedbe SSU, Članak 19. (3) - ISTO kao pod (2) Grijači skretnica nisu signalno-sigurnosni uređaji. Posluživanje ovih uređaja ne bi trebalo rješavati putem sigurne postavnice nego pomoćnog sustava (npr. SCADA). Predlažemo brisanje iz popisa! Nije prihvaćen Vidi odgovor na primjedbu za stavak (2) iz ovog članka od tvrtke Siemens d.d..
49 Siemens d.d. Podjela i tehničke izvedbe SSU, Članak 19. (2) - Grijači skretnica nisu signalno-sigurnosni uređaji. Posluživanje ovih uređaja ne bi trebalo rješavati putem sigurne postavnice nego pomoćnog sustava (npr. SCADA). Predlažemo brisanje iz popisa! Nije prihvaćen Izbor ponuđača je da navedene informacije prikaže na MMI ili na ne sigurnosnom sučelju (SCADA).
50 Siemens d.d. Podjela i tehničke izvedbe SSU, Članak 19. (1) - u popisu nedostaju industrijski kolosijeci i kolosijeci u morskim lukama, lukama unutarnjih voda i robnim terminalima sa smanjenim sigurnosnim zahtjevima za teretni promet. Nedostaju TK centri i dispečerski centri. Nije prihvaćen Vidi odgovor na primjedbu za članak 1.
51 Siemens d.d. Prostorije za SSU, Članak 15. (1) - Tehnički uvjeti/zahtjevi u najvećoj mjeri ovise o ugrađenoj tehnologiji. U praksi to znači da takve uvjete/zahtjeve određuje proizvođač/dobavljač opreme/sustava! Nije prihvaćen U trenutku izrade glavnog projekta nije poznat dobavljač opreme , ovim stavkom su svim proizvođačima dani isti uvjeti.
52 Siemens d.d. Građenje, modernizacija i obnova SSU, Članak 13. (1) Ovaj stavak/zahtjev je s jedne strane diskriminirajući a s druge zanemaruje elementarnu činjenicu da završen fakultet, položen stručni ispit, radno iskustvo i sl. NISU dovoljna pretpostavka da bi osoba znala dovoljno o signalno-sigurnosnoj opremi/sustavima. Ograničenje za Hrvatsku predstavlja jasno ometanje moguće konkurencije pogotovo iz razloga što se projekti s elektronskim signalno-sigurnosni uređajima, središnje upravljanje prometom (SUP) i sl. u RH iznimno rijetko izvode. Što je onda motiv za takav tekst ? Napomena: Niti ovaj zahtjev ne doprinosi povećanju sigurnosti! Predlažemo da se cijeli stavak (1) izbaci! Nije prihvaćen (1) Stavak zahtjeva samo jednog člana s navedenim uvjetima s čime se osigurava poznavanje hrvatske legislative i nacionalnih željezničkih pravila. Nadalje u hrvatskoj se intenzivno radi na modernizaciji pruga uvođenjem novih ESSU koji intenzivno traju od 2009 godine gdje je omogućeno dobivanje adekvatnog iskustva navedenog u članku.
53 Siemens d.d. Električna i elektromagnetska kompatibilnost, Članak 12. (5) - Ova točka je od posebnog značaja iz perspektive europskog zakonodavstva. Navedeni tekst ima diskriminirajući učinak. Tko bi i na koji način vodio evidenciju o prethodnom zaposlenju i na temelju čega bi se navedenim osobama zabranio rad u ispitnom tijelu ? Tko može biti ispitno tijelo propisano je odgovarajućom normom (npr. HRN EN ISO/IEC 17020). Norma HRN EN ISO/IEC 17020 izričito propisuje ovu mogućnost kod tipa B odnosno C. Ovo je još jedan zahtjev koji ne rezultira povećanjem sigurnosti - ako sigurnost nije motiv što onda jest ? Nije prihvaćen Laboratoriji za ispitivanje koji mogu vršiti ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti definirani su normom HRN EN ISO 17025 , a ne 17020. Određivanje tko može biti u kojoj instituciji zaposlen je diskriminirajuće pa je stavak (5) brisan.
54 vedran ljubić 1.1Osnovni sigurnosni zahtjevi za SSU , Članak 22. Kvar SSU se definira kao neispravnost koja može biti smetnja, ali može biti i stanje opasno za sigurnost. Budući da se članku prije točno odredilo koja su to stanja SSU opasna za sigurnost, onda proizlazi da su sve ostale neispravnosti koje gore nisu navedene smetnje. Napominjem samo slijedeće da su onda posljedično tome i svi događaji neispravnosti koji se dnevno događaju u praksi na hrvatskim željeznicama upravo i samo smetnje, a skoro sve gore navedene neispravnosti opasne za sigurnost u praksi se nikad ne događaju (ne smiju se ni dogoditi). Određenja za neispravnosti kvar, smetnja i stanja opasna za sigurnost su upravo određenje utjecaja neispravnosti SSU na ostvarenje sigurnosti prometa, te se sukladno tome i ispad iz rada (stanje otkaza) ili pogreška moraju kvalificirati određenjem na sigurnost prometa. Potpuno je nepotrebno i zbunjujuće neku neispravnost istovremeno označavati i kao smetnja i kao kvar što je direktna posljedica gore navedenih objašnjenja. Moj prijedlog je da se izraz kvar koristi samo za navedena stanja koja su opasna za sigurnost, a ne koristi na predloženi način, posebno ako se uzme u obzir što kvar ima značenja kod uređaja ŽCP-a. Nije prihvaćen Definicija je formirana u suradnji sa Fakultetom prometnih znanosti.
55 Siemens d.d. Osnovni zahtjevi za PUSSIP, Članak 7. (2) - Na čemu se temelje ovakvi ekstremni temp. zahtjevi ?! Predlažemo da se za radne uvjete primijeni norma EN 60721 3 4 (npr. 4K2/4B1/4C2/4S2/4M4). U potonjoj su na temelju odgovarajućih klimatograma definirani i na međunarodnoj razini standardizirani zahtjevi za različite klimatske zone u svijetu. Nije prihvaćen Traženo temperaturno područje odnosi se na temperaturu kojoj može biti izložen SS uređaj odnosno temperaturno područje unutar kućišta uređaja.
56 Siemens d.d. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. - eurobaliza:... potrebno je dopuniti s elementom "europetlja" - tako da propis bude otvoren i za druga prihvaćena tehnička rješenja. Nije prihvaćen Definicije elemenata ETCS-a brišu se iz pravilnika , uvjeti za ETCS propisani su TSI. (članak 1. stavak 3).
57 Siemens d.d. I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. (5) Odredbe se "odgovarajuće" primjenjuju ; Ovdje ostaje nejasno kako se odredbe primjenjuju(?). Budući da se zahtjevi za industrijske (luke, teretni terminali, ...) i za konvencionalne željeznice znatno razlikuju s obzirom na tehnologiju, promet i sigurnost, trebali bi postojati i drugačiji propisi za druge potrebe. Npr. U drugim zemljama postoje različiti propisi koji zadovoljavaju te potrebe i pobliže reguliraju primjenu. Nije prihvaćen Ovim pravilnikom su raspisani uvjeti za sve upravitelje infrastrukture.
58 vedran ljubić Dostupnost, Članak 11. Stavak (1)-Dostupnost (potrebno je koristiti izraz raspoloživost) mora iznositi 99%! U kolikom vremenu? Ovdje treba definirati vremenski interval promatranja. Nije valjda da je ovo uvjet koji vrijedi neprestano. Prema ovom određenju bi mogli sve postojeće automatske uređaje za osiguranje ŽCP-a izbaciti iz funkcije budući da navedeni uređaji imaju evidentirana višestruka stanja kvarova na dnevnoj bazi. Stanje kvara uređaja ŽCP-a je upravo stanje nedostupnosti ili neraspoloživosti za uređaj ŽCP-a (u prometnom smislu određenje je ŽCP u kvaru= ŽCP je neosiguran=ŽCP je neraspoloživ). Ovo je jednostavno nemoguće postići, osim ako se navedeno ne promijeni određenjem vremenskog roka promatranja, te točnim navođenjem uzroka neispravnosti koji se izuzimaju kao utjecaj, čime će se onda posljedično i sami događaj neispravnosti izuzeti iz razmatranja. Stavak (2) sugerira da postoji više navedenih parametara, makar je naveden jedan (99% vremena), te sugerira da je procesa održavanja jedino bitan za postizanje navedenog. Na veću raspoloživost SSU znatno veći utjecaj ima konstrukcija i arhitektura rada samog SSU, a samo održavanje neovisno o tome koliko je kvalitetno ne spriječava pojavu otkaza i neispravnosti SSU. Nije prihvaćen Definicija je formirana u suradnji sa Fakultetom prometnih znanosti.
59 Siemens d.d. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. -Autostop uređaj (AS):..."uvodi prisilno kočenje" - Da li je ovo već definicija za reakciju („REACTION“) ETCS sustava ? Ako ne, onda bi ovdje trebalo pisati samo „…" uvodi reakciju vlaka...“. Nije prihvaćen Paragraf se ne odnosi na ETCS.
60 vedran ljubić I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Kvar u smislu ovog pravilnika bi trebala označavati samo i isključivo stanje ss uređaja u kojemu je sigurnost prometa ugrožena ili pri kojemu se sigurnost prometa ne ostvaruje ili stanja opasna za sigurnost (kako je napisano). Kvar SSU je pojava stanja opasnog za sigurnost prometa, a smetnja SSU je stanje u kojemu sigurnost prometa nije ugrožena. Nije prihvaćen Članak 22. je napisan u skladu s navedenom primjedbom.
61 Končar - KET d.d. IV. PRIJELAZNE ODREDBE, Članak 88. Pojedini projekti su prošli faze projektiranja ili ugradnje te je za njih izdano odobrenje za primjenu uređaja od strane upravitelja infrastrukture, ali nije bilo moguće pokrenuti postupak puštanja u rad slijedom donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava. Mišljenja smo da je potrebno odrediti i po kojim će tehničkim uvjetima svi sudionici evaluirati projekte iz stavka 1 ovog članka. Nije prihvaćen Pravilnik ne može biti u suprotnosti sa zakonskim odredbama.
62 Končar - KET d.d. IV. PRIJELAZNE ODREDBE, Članak 88. Stavak 1: Prijedlog novog teksta: (1)Tehnički uvjeti ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na projekte koji su prilikom stupanja na snagu ovoga Pravilnika u fazi projektiranja ili ugradnje, za koje je izdano odobrenje za primjenu uređaja od strane upravitelja infrastrukture ili za koje je pokrenut postupak izdavanja propisanih dozvola i odobrenja. Nije prihvaćen Pravilnik ne može biti u suprotnosti sa zakonskim odredbama.
63 Končar - KET d.d. 1.2.8Dijagnostika i bilježenje ESSU, Članak 60. Stavak 4: U suprotnosti je s člankom 56, stavak 4, koji definira prikupljanje podataka u trajanju od jednog mjeseca (30 dana) Nije prihvaćen Članak 56. definira uređaj ŽCP-a , a članak 60 definira ESSU.
64 Končar - KET d.d. 1.1Osnovni sigurnosni zahtjevi za SSU , Članak 22. Stavak 5, 6: Definicije su nejasne. Koja je razlika između kvara, ispada iz rada i pogreške? Ako je riječ o sigurnosno kritičnim neispravnostima, morale bi uređaj odvesti u stanje veće sigurnosti. Nije prihvaćen Definicija je formirana u suradnji sa Fakultetom prometnih znanosti.
65 Končar - KET d.d. Podjela i tehničke izvedbe SSU, Članak 19. Stavak 2, 3: Pripadaju li sklopovi za grijanje skretnica / grijači skretnica SSU? Nije prihvaćen Grijači skretnica su sklop koji nema utjecaja na siguran tijek odvijanja prometa.
66 Končar - KET d.d. Osnovni zahtjevi za PUSSIP, Članak 7. Stavak 2: Norme na koje se pravilnik poziva ne poznaju ovaj raspon, vidjeti HRN 50125-3, Table 2. Nije prihvaćen Traženo temperaturno područje odnosi se na temperaturu kojoj može biti izložen SS uređaj odnosno temperaturno područje unutar kućišta.
67 ALTPRO d.o.o. Građenje, modernizacija i obnova SSU, Članak 13. Obrazloženje za dodavanje novog stavka: stručni ispit (željeznički) kojega mora provoditi upravitelj infrasturukture Zakonom je propisan ne samo za izvršne radnike! Nije prihvaćen Stavke koje su diskriminirajuće ne mogu biti sastavni dio pravilnika. Željeznički ispit nije propisan na razini države i mogu ga polagati isključivo zaposlenici HŽI-a
68 ALTPRO d.o.o. Građenje, modernizacija i obnova SSU, Članak 13. Dodati stavak: Sudionici u građenju, modernizaciji i obnovi moraju udovoljavati odredbama članka 120. stavak (4) Zakona o sigurnosti i interoperabilnost željezničkog sustava. Nije prihvaćen Nije potrebno prepisivati stavke određenih zakona u pravilnik.
69 ALTPRO d.o.o. Sigurnost, Članak 8. Obrazloženje za dodavanje stavka 4: izbjeći mogućnost da se sigurnosni ocjenitelj (bivši konstruktor uređaja u određenoj tvrtki) kao zaposlenik inspekcijskog tijela ili samo inspekcijsko tijelo pojavljuju opet kao sigurnosni ocjenitelj. Dalje, bilo kakva povezanost inspekcijskog tijela koje se pojavljuje kao sigurnosni ocjenitelj ili sam sigurnosni ocjenitelj, ako je fizička osoba angažirana za potrebe inspekcijskog tijela, moraju biti potpuno neovisni i niti na koji način biti uključeni u radnje koje su prethodile konstrukciji određenog uređaja odnosno njegovog ocjenjivanog dijela. Nije prihvaćen Takav zahtjev je nemoguće provjeriti , norma 17020 definira tip ocjenitelja.
70 ALTPRO d.o.o. Sigurnost, Članak 8. Dodati novi stavak (4): Sigurnosni ocjenitelj ne može biti osoba koja je na bilo koji način uključena ili je bila uključena u konstruiranje ili projektiranje predmetnog SSU niti korisnik uređaja (upravitelj željezničke infrasturukture). Pod konstrukcijom SSU podrazumijeva se sav pripadajući hardver i softver. Sigurnosni ocjenitelj ne može biti niti pravna osoba odnosno institucija koja je vlasnički povezana ili u vlasništvu pravne osobe proizvođača opreme kao ni konstruktor, projektant odnosno vlasnik proizvoda koji je predmet ispitivanja odnosno sigurnosne procjene. Nije prihvaćen Takav zahtjev je nemoguće provjeriti , norma 17020 definira tip ocjenitelja.
71 Marinko Tuškanec I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. Dodati stavak 3.: "Upravitelj infrastrukture mora voditi računa o tome da postupci i periodičnost redovitog održavanja propisani internim općim aktima upravitelja infrastrukture budu usklađeni s uputama proizvođača uređaja." OBRAZLOŽENJE: periodičnost redovitog održavanja uređaja propisana pozitivnim internim općim aktima (npr. Pravilnik 400) nije u potpunosti usklađena s uputama proizvođača uređaja. Nije prihvaćen Upravitelj infrastrukture će uvijek uvažiti upute proizvođača uređaja, ali ovim je spriječeno postavljanje nerealnih i neisplativih zahtjeva od strane proizvođača.
72 ALTPRO d.o.o. IV. PRIJELAZNE ODREDBE, Članak 88. Stavak 1 trebalo bi izmijeniti prema tekstu u nadopuni. RAZLOG PREDLOŽENE IZMJENE: Ukoliko bi navedena stavka ostala, Tehnički uvjeti ovoga Pravilnika ne bi vrijedili za stare projekte koji još uvijek nisu realizirani a predviđena je ugradnja elektroničkih uređaja te takvi uređaji ne bi morali udovoljavati aktualnim europskim željezničkim normama i direktivama niti odredbama ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen Za uređaje iz stavka 1 primjenjivat će se europske norme i direktive primjenjivat će se norme koje su bile na snazi u vrijeme izrade projekata.
73 ALTPRO d.o.o. IV. PRIJELAZNE ODREDBE, Članak 88. (1)Tehnički uvjeti ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na projekte koji su prilikom stupanja na snagu ovoga Pravilnika u fazi projektiranja, ili ugradnje, te za koje je pokrenut postupak izdavanja propisanih dozvola i odobrenja osim odredaba iz članka 8 i 9 koji se primjenjuju danom stupanja na snagu ovog Pravilnika. Nije prihvaćen Članak (8) i (9) više nisu sastavni dio ovog pravilnika.
74 ALTPRO d.o.o. Izolirani odsjeci, Članak 64. Izbaciti stavak (8). - RAZLOG PREDLOŽENE IZMJENE: Ne može se bezuvjetno tražiti kompatibilnost sa novonastalom normom jer se u primjeni nalaze proizvodi sa svim valjanim certifikatima i dokumentima o sukladnosti nastali prije usvajanja navedene norme. Može se zahtijevati da navedenoj normi moraju udovoljavati samo proizvodi konstruirani nakon usvajanja navedene norme. Nije prihvaćen Norma se poziva na druge norme i certifikate koji su postojali prije nastanka ove norme.
75 ALTPRO d.o.o. Građenje, modernizacija i obnova SSU, Članak 14. (1) Kod ugradnje SSU, pored općih propisa koji se odnose na gradnju objekata, moraju se poštivati i posebni zahtjevi proizvođači opreme navedeni u specifikaciji opreme. (2) Način ugradnje pojedinih elemenata, odnosno opreme uređaja, koji nije propisan drugim aktima propisuje upravitelj infrastrukture strukovne norme, odnosno interne tehničke specifikacije. (3) Prije puštanja u rad bilo kojeg SSU ili nekog njegovog dijela potrebno je obaviti interni tehnički pregled. Interni tehnički pregled obavlja upravitelj infrastrukture o čemu imenovano povjerenstvo izrađuje zapisnik u kojem pored primjedaba, koje ne smiju ukazivati na mogući negativan utjecaj na rad uređaja na siguran način, donosi mišljenje o mogućnosti puštanja u rad uređaja ili nekog njegovog dijela koji je predmet pregleda. (4) Imenovano tijelo (DeBo) na temelju rezultata internog tehničkog pregleda i ostalih dokumenata provodi postupak izdavanja potvrde o sukladnosti s nacionalnim tehničkim pravilima. (5) Tijelo nadležno za sigurnost temeljem potvrde imenovanog tijela, izvješća o ocjeni sigurnosti i drugih dokumenata kojima se dokazuje prihvatljivost ugrađene opreme za primjenu na prugama u RH izdaje upravitelju željezničke infrastrukture rješenje kojim se dopušta uporaba određenog SSU ili nekog njegovog dijela. (6) Nakon dobivenog rješenja tijela nadležnog za sigurnost upravitelj infrastrukture izdaje potvrdu ili privremenu potvrdu o usvajanju određenog tipa SSU ili nekog njegovog dijela za primjenu na prugama HŽ. Korištenje uređaja ili nekog njegovog dijela u upravljanju željezničkim prometom bez rješenja tijela nadležnog za sigurnost kojim se dopušta njegova uporaba odnosno uporaba nekog njegovog dijela te potvrde odnosno privremene potvrde upravitelja infrastrukture nije dopušteno. (7) Rješenje tijela nadležnog za sigurnost odnosno potvrda ili privremena potvrda upravitelja infrastrukture nije potrebna ukoliko se radi o istom tipu uređaja ili nekom njegovom dijelu za kojega je ovaj postupak već obavljen. (8) Na javnom nadmetanju za ugradnju odnosno isporuku SSU odnosno njegovih dijelova za korištenje na željezničkoj mreži u Republici Hrvatskoj mogu se ponuditi i uređaji koji nisu prošli postupak ispitivanja na pokusnoj pružnoj dionici upravitelja infrastrukture u Republici Hrvatskoj, ali proizvođač odnosno ponuditelj takvih uređaja mora dati jamstvo da će ovi uređaji udovoljavati nacionalnom zakonodavstvu. (9) Za ESSU koji su ugrađeni a nisu pušteni u uporabu do stupanja na snagu ovog Pravilnika kojima se upravlja prometom nije potrebno ishoditi potvrdu o provjeri. Nije prihvaćen Članak 14. u potpunosti propisuje proceduru.
76 ALTPRO d.o.o. Građenje, modernizacija i obnova SSU, Članak 14. Cijeli tekst članka 14. trebali bi izmijeniti kako je navedeno u nadopuni teksta. - RAZLOG PREDLOŽENE IZMJENE: Bolje i jasnije obrađena cijela procedura. Nije prihvaćen Članak 14. u potpunosti propisuje proceduru.
77 ALTPRO d.o.o. Sigurnost, Članak 8. Novi tekst stavka (1) treba glasiti: (1) Razina sigurnosti elektroničkog SSU (SIL) kao cjeline te sklopova i elemenata za koje se zahtijeva SIL4 se dokazuje pojedinačnim izvješćima o sigurnosti koje izrađuje akreditirano inspekcijsko tijelo tip A prema normi HRN EN ISO/IEC 17020. - RAZLOG PREDLOŽENE IZMJENE: Nije moguć pozitivan SIL4 izvještaj i certifikat izdan od strane akreditiranog inspekcijskog tijela tip A ukoliko tvoridbeni sklopovi i elementi sustava za koje se zahtijeva SIL4 također nemaju SIL4 izvještaj i certifikat izdan od strane akreditiranog inspekcijskog tijela tip A. Nije prihvaćen Vidi novi članak 8. Dokazano u praksi da se može dobiti pozitivan SIL 4 od akreditacijske kuće TIP A bez obzira dali su pojedinačne komponente certificirane od akreditacijske kuće tip A.
78 ive birin Zahtjevi za vanjsku opremu ŽCP-a i PP-a, Članak 57. st. 10) isto kao i čl.55 st. 4): na propisanoj udaljenosti ispred ŽCP-a st. 12), 13) i 14) uskladiti s prijedlogom Pravilnika o signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu. Isti više ne predviđa pomoćne kontrolne signale. Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
79 ive birin 1.2.5Uređaji za osiguranje ŽCP-a i PP-a, Članak 56. St 2) crtica 6.: ne radi jedna svjetiljka na cestovnom signalu (i/ili svjetiljka na kontrolnom signalu). Nije jasno napisano. St 4) zadnja crtica: Što bi bilo isključenje alarma? Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
80 ive birin 1.2.5Uređaji za osiguranje ŽCP-a i PP-a, Članak 55. st. 4) crtica 2 umjesto na ˝daljini zaustavnog puta˝ napisati ˝na propisanoj udaljenosti˝ (uskladiti s prijedlogom Pravilnika o signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu: mogu se ugraditi i na udaljenosti 5% manjoj od zaustavnog puta. Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
81 ive birin Građenje, modernizacija i obnova SSU, Članak 14. St. 2) ...strukovnom normom, odnosno internom tehničkom specifikacijom. St. 3) je nespretno napisan. St. 8) ...u uporabu ... Prihvaćen Prihvaca se.
82 vedran ljubić Zahtjevi za vanjsku opremu ŽCP-a i PP-a, Članak 57. Na isti način kao što su se definirale neispravnosti koja moraju imati određenje u kontroli ispravnosti - kvar ŽCP-a, moraju se definirati i neispravnosti za koje se u kontroli ispravnosti mora generirati stanje smetnje ŽCP-a. Signalni znak za najavu vlaka je optičko-akustički znak. U članku 57 stavak (4) definira se točno kakva zvučna signalizacija mora biti, no u popisu kvarova ili popisu smetnji (kojeg uopće i nema) nema stavke u kojoj se navodi stanje neispravnosti zvučne signalizacije. Kada se u pravilnicima piše i upotrijebljava riječ MORA, kao što je isto upotrijebljeno u navedenom stavku za rad zvučne signalizacije, onda to znači da sve što se navedi iza riječi MORA neizostavno i bezuvjetno treba biti ispunjeno., a isto mora biti uređajno kontrolirano, na način da se stanje ispravnosti/neispravnosti pokazuje u kontroli kroz određenje stanja ŽCP-a: smetnja, kvar, ispravno. Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
83 vedran ljubić 1.2.5Uređaji za osiguranje ŽCP-a i PP-a, Članak 55. U stavki (3) nedostaju najvažniji vanjski elementi, a to su uključno-isključni uređaji. U slučaju ŽCP-a sa aktivnim osiguranjem putem električnog uređaja u republici Hrvatskoj tehničko određenje je polubranik a nije branik. Branik treba izbrisati. Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57
84 vedran ljubić Građenje, modernizacija i obnova SSU, Članak 14. Imenovano povjerenstvo za interni tehnički pregled izrađuje zapisnik u kojemu ne smije davati primjedbe koje ukazuju na stanja uređaja koja imaju mogući negativni utjecaj na rad uređaja na siguran način. Pa što bi to povjerenstvo onda trebalo raditi, koja ispitivanja provoditi, ako se navedena stanja izuzimaju iz zapisnika. Prema ovome ukoliko imenovano povjerenstvo ustanovi takva nepravilna stanja ili nepropisan način rada i baš se radi o stanjima koja imaju posljedice u smislu ne ispunjenja uvjeta rada uređaja na siguran način, tada povjerenstvo ne smije navedeno zapisati nego samo daje, odnosno ne daje suglasnost puštanja te ne navodi razloge i ne navodi ustanovljeni nepravilni rad. Koji su to razlozi zbog kojeg interno povjerenstvo ne smije davati tu vrstu primjedbi. Nije dovoljno obrazovano, nije dovoljno stručno, nije neovisno. Napominjem da svaki izvršni djelatnik održavanja ss uređaja sa položenim stručnim ispitom ima upravo propisanu obvezu na svakodnevnom nivou da procjenjuje utjecaj i posljedice stanja neispravnosti svih ss uređaja , a osnovno je da se ne radi o stanjima koja imaju ili mogu imati stanja opasna za sigurnost prometa. A mi sada na najvažnijem pregledu, a to je upravo interni tehnički pregled, tražimo da se eventualno pronađena takva stanja ne navode i ne zapisuju. Molim da se navedeni uvjet u potpunosti izbaci budući je isti u potpunoj suprotnosti sa svim osnovnim pravilnicima koja obvezuju sve djelatnike koji drže ss uređaje u funkciji osiguranja željezničkog prometa u realnim uvjetima. Prihvaćen Prihvaća se.
85 vedran ljubić Sigurnost, Članak 9. Svakako nije dobro da se sigurnosna analiza za relejne uređaje izrađuje samo od strane proizvođača. Što znači ovjera projektanta, potvrda ispravno napravljene analize. To da je neko projektant ne znači da će sigurnosna anliza biti napravljena kako treba. Već smo imali mnoge slučajeve loših i neadekvatnih projekata i što je značio potpis nekog projektanta. Npr. što ako proizvođača više nema, kako pitaju kolege iz siemensa ili što ako se naknadno pokaže da je proizvođač ili projektant napravio neadekvatnu sigurnosnu analizu. Proizlazi da za relejne uređaje važe jedna sigurnosna pravila, a da za elektroničke i relejno-elektroničke važe druga sigurnosna pravila. Sigurnosnu analizu relejnog uređaja može napraviti ili proizvođač ili projektant ali napravljena analizu bi trebala dobiti potvrdu sigurnosnog ocjenitelja koji je ovlašten za isto od strane akreditiranog inspekcijskog tijela. Prihvaćen Prihvaća se.
86 Siemens d.d. Brojač osovina, Članak 65. (3) brojilo mora reagirati na vijenac...: Još jedan primjer diskriminiranja drugih dobavljača/proizvođača opreme! Postoje senzori koji reagiraju na kotač i koji se koriste i u Hrvatskoj. Pošto se kod vijenca radi o podskupu kotača, predlažemo formulaciju „kotač“. Na takav način i dalje ostaje na snazi tehničko ograničenje. Prihvaćen Prihvaća se.
87 Siemens d.d. Brojač osovina, Članak 65. (3) rad između dvije...: Ovaj zahtjev je specifičan za nekog proizvođača i očigledno je preuzet iz listas teh. podacima. Ne postoji nikakav razuman razlog za ovakav zahtjev. Podatak o udaljenosti je besmislen pošto moderni sustavi mogu komunicirati preko mreže. Predlažemo da ovo ogarničenje/podatak izbacite!!! Prihvaćen Prihvaća se.
88 Siemens d.d. 1.3 Napajanje električnom energijom, Članak 62. (12) - Važno: Na koji način se onda tumače decentralizirane komponente (npr. signalni ormarić MSTT ili brojač osovina na prostornim odsjeku)? Da li se ovakve komponente već koriste u Hrvatskoj? Po našem mišljenju te komponente moraju biti priključene na PEK – ili u skladu sa stavkom (9) vrijede kao autonomni pružni ss uređaji? Prihvaćen MSTT spada u pružne ESSU , stavak 12 se briše.
89 Siemens d.d. 1.3 Napajanje električnom energijom, Članak 62. (9) pružne SSU ..: To se odnosi samo na autonomne pružne ss uređaje; Postoje i uređaji s integriranim pružnim SS uređajima koji se ne napajaju preko PEK a. Stoga predlažemo izmjenu na „treba/može se“. Prihvaćen Prihvaća se. Pogledati odgovor na sijedeću primjedbu.
90 Siemens d.d. 1.3 Napajanje električnom energijom, Članak 62. (3) - Napajanje crvenog svjetla...: Prema našim informacijama ranije su bili zahtijevani samo ulazni signali ... Ovo proširenje zahtijeva veći kapacitet baterija ! Prihvaćen Prihvaća se (da, zahtijeva veći kapacitet baterije).
91 Siemens d.d. 1.2.8Dijagnostika i bilježenje ESSU, Članak 60. (2) - Dijagnostički sustav ne može biti potpuno neovisan od središnjih logičkih sklopova jer se temelji na njihovim podacima. Prijedlog: „realizacija izvan središnjih logičkih sklopova ...“ Prihvaćen Prihvaća se.
92 Siemens d.d. Zahtjevi za vanjsku opremu ŽCP-a i PP-a, Članak 57. (11) - Da li to u obrnutom slučaju znači da može biti u stanju bez kvara upaljena bijela svjetlost? Ili pak tek nakon osiguranja ŽCP a (cestovni signali trepere crveno i branici u donjem krajnjem položaju)? Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57
93 Siemens d.d. Zahtjevi za vanjsku opremu ŽCP-a i PP-a, Članak 57. (1) ..polubranici: U članku 55. su pored polubranika spomenuti i branici. To znači da postoje i „puni“ branici koji zatvaraju cestu po cijeloj širini s jednom (dugom) motkom na svakoj strani. Zanimljivi bi mogli biti i dijeljeni branici (tj. na svakoj strani po dva polubranika s lijeve i s desne do sredine ceste za zatvaranje ceste po cijeloj širini) i vrijeme odgode tijekom zatvaranja odnosno otvaranja. Predlažemo proširenje teksta. Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
94 Siemens d.d. 1.2.5Uređaji za osiguranje ŽCP-a i PP-a, Članak 56. (5) smetnje: - Prema članku 22. postoji pogreška ("error") samo kod SSU izvedenih u elektroničkoj tehnologiji, koja može dovesti do neispravnosti u radu SSU. Da li će se ovdje stvarno prikazivati samo takve pogreške? Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
95 Siemens d.d. 1.2.5Uređaji za osiguranje ŽCP-a i PP-a, Članak 56. (5) - Potreban detaljniji opis – inače je preveliko ograničenje tržišta jer moderne postavnice odn. uređaji ŽCP automatski ciklički provjeravaju dojave smetnji i kvarova (bez posluživanja od strane prometnika vlakova). Koje će informacije primati budući SUP ovi? Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
96 Siemens d.d. 1.2.5Uređaji za osiguranje ŽCP-a i PP-a, Članak 56. (4) podaci o smetnjama - Nije definiranu u članku 1. i nedovoljno u članku 22. za razlikovanje od kvara. Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
97 Siemens d.d. 1.2.5Uređaji za osiguranje ŽCP-a i PP-a, Članak 56. (3) u dvostrukoj, galvanskoj..." - Ovaj zahtjev neosnovano propisuje tip uređaja koji se mora koristiti te previše ograničava buduće i postojeće tendencije na europskom tržištu. Uključivanje/isključivanje uređaja može se temeljiti i na drugim rješenjima (petlja, AFI, ...). Na ovom mjestu bi bolje bilo zahtijevati samo da uključno-isključni elementi moraju (u kombinaciji s unutarnjim uređajem) ispunjavati određene sigurnosne zahtjeve. Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
98 Siemens d.d. 1.2.5Uređaji za osiguranje ŽCP-a i PP-a, Članak 56. (2) - vjerojatno treba dodati "branika" i polubranika... Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
99 Siemens d.d. 1.2.5Uređaji za osiguranje ŽCP-a i PP-a, Članak 55. (3) - Vanjski dijelovi su...: Prema našem mišljenju potrebno je na ovom mjestu spomenuti i uključno-isključne elemente te akustičke davače. U svakom slučaju nedostaju ručna uklopna sredstva (npr. ručni prekidač). Postoje li uvjeti koji se odnose na spajanje upravljačkog sklopa u blizini ŽCP a ugrađenog i od uključenja ŽCP a ovisnog semafora – na primjer pomoću „BÜSTRA“ sučelja koje se primjenjuje u mnogim europskim zemljama? I to bi trebalo biti navedeno u novom pravilniku. Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57
100 Siemens d.d. Signaliziranje , Članak 49. To nije baš tako. Postoje, na primjer, razlike u uvjetima za postavljanje signala na stoj. Potrebno dodatno razraditi ! Prihvaćen Prihvaća se.
101 Siemens d.d. 1.2.3Manevarski vozni put, Članak 42. (3) - Trebalo bi ubaciti : -na signalu „granica manevriranja“ Prihvaćen Prihvaća se.
102 Siemens d.d. Slobodnost kontroliranih odsjeka, Članak 28. (3) - Zahtjev iskazan u prvoj rečenici je u suprotnosti s rješenjima koja se već koriste u Hrvatskoj. Zahtjev u ovom obliku donosi značajne dodatne troškove za buduće sustave. Prihvaćen Prihvaća se. Članak nadopunjen , trenutno se koristi u praksi na prugama HŽ-a.
103 Siemens d.d. 1.1Osnovni sigurnosni zahtjevi za SSU , Članak 21. (2)- promjena položaja skretnice (...postavljanja putem automatskih funkcija) - Ovo nije komanda ali mora imati isti učinak. Molimo vas za detailiniji opis, sto se podrazumjeva pod time? Prihvaćen Prihvaća se. Objašnjeno u članku 21.
104 Siemens d.d. Prostorije za SSU, Članak 16. (5) je identičan stavku (4) - predlažemo brisanje stavka (5). Prihvaćen Prihvaća se.
105 vedran ljubić Zahtjevi za vanjsku opremu ŽCP-a i PP-a, Članak 57. U nijednom stavku članaka koji se odnose na ŽCP nigdje se ne spominje rad uređaja u smislu uključenja i isključenja, nigdje se ne spominje tzv. sigurnosni rad ili uključenje uređaja zbog prisutnosti određene tehničke neispravnosti (kritične neispravnosti), kao što se nigdje ne spominje ni vrijeme trajanja rada ili vrijeme trajanja uključenja uređaja za osiguranje općenito. Trajanje uključenja uređaja ŽCP-a je jedino bitno za cestovni promet, budući da određuje koliko će cestovni promet biti zaustavljen na prijelazu. Vrijeme trajanja sigurnosnog rada mora biti unaprijed određeno, kao što moraju biti točno određene sve tehničke neispravnosti koje dovode do sigurnosnog rada (to su kritične neispravnosti zbog kojih mora doći do uključenja uređaja osiguranja). Ova određenja spadaju u osnovne sigurnosne postavke rada uređaja ŽCP-a. Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
106 Siemens d.d. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. - Željeznička elektronička komunikacijska mreža (ŽEKM): Bilo bi uputno preformulirati dio teksta "...kako bi seosiguralo sigurno...u RH." jer formalno ŽEKM ne osigurava sigurno odvijanje željezničkog prometa. Sigurnost se postiže drugim metodama kao što su na primjer šifriranje podataka ili propisane procedure. Prihvaćen Prihvaća se.
107 Siemens d.d. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. - sigurnosna razina...: Tekst bi trebalo uskladiti s normom EN 50126/50129. Prihvaćen Prihvaća se.
108 Siemens d.d. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. -mogućnost održavanja: Predlažemo da se ovaj tekst preformulira sukladno normi IEC 60300-3-10. Prihvaćen Norma je povučena – zadržava se izraz.
109 vedran ljubić Zahtjevi za vanjsku opremu ŽCP-a i PP-a, Članak 57. Stavka (11) je napisana potpuno neodređeno i ostavlja prostor za slobodne interpretacije. Molim da se točno navedu stanja uređaja u kojima je sigurnost prometa ugrožena i za koja se na kontrolnom signalu ne smije upaliti bijela svjetlost. Stanje ostvarenja sigurnosti prometa je samo stanje u kojemu na cestovnom prijelazu svi cestovni signali svijetle pravilnim signalnim znakom za najavu vlaka (naizmjenično trepatanje crvenog svjetla), motka je u donjem položaju i nema loma motke. Svi događaji u kojima isto nije ispunjeno su stanja u kojima sigurnost prometa ugrožena, a iz razloga jer se svim učesnicima cestovnog prometa ne pokazuje pravilni signalni znak najave vlaka a polubranici ne zatvaraju prijelaz na ispravan način. Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
110 vedran ljubić Zahtjevi za vanjsku opremu ŽCP-a i PP-a, Članak 57. Stavka 9- nepravilan položaj motke ili gubitak kontrole krajnjeg položaja, u uvjetima kada uređaj ŽCP nije uključen, traži uključenje cestovnih signala. Onako kako je napisano zaključujem, jer se drugačije ne navodi, da se traži uključenje svih cestovnih signala i to na način, opet moram pretpostavljati jer se drugačije ne navodi, signaliziranjem istog signalnog znaka kao i kada se radi o dolasku vlaka. Ovo je pogrešno i nije dobro te nije u primjeni prakse HŽ-a na svim ugrađenim uređajima. Treba biti da se samo na onoj strani gdje je motka u nepravilnom položaju, signalizira donji položaj svijetljenjem cestovnog signala ali ne sa signalnim znakom najave vlaka- crveno trepčuće već drugačijim signalnim znakom (mirno crveno). Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
111 Siemens d.d. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. ; - Interoperabilnost: Interoperabilnost sama po sebi ne dovodi do povećanja razine učinkovitosti pruge. Znatno veći utjecaj na učinkovitost ima npr.: topologija pruge, broj blokovnih odsjeka, ugrađeni SS uređaji i sl. Prihvaćen Prihvaća se.
112 vedran ljubić Zahtjevi za vanjsku opremu ŽCP-a i PP-a, Članak 57. Umjesto izraza kvar postavljača javlja se ... molim koristiti izraz neispravnost postavljača. Kvar je izraz kojim se definira stanje ŽCP-a u cjelini i nije dobro i ne treba koristiti izraz kvar za pojedine dijelove uređaja, dovoljno je dobro i nije zbunjujuće napisati neispravnost postavljača se javlja.... Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
113 vedran ljubić 1.2.5Uređaji za osiguranje ŽCP-a i PP-a, Članak 56. Stavak 8 članak 56: Koja su sto stanja opasna po sigirnost prometa? Stavka (9) članak 56: Što je to pojava kvara uređaja nastala zbog prometnih razloga? Molim da se isto točno definira ukoliko se već tako posebno navodi, budući da ovaj pojam ne postoji kao takav nigdje u postojećim pravilnicima. Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
114 vedran ljubić 1.2Funkcionalni zahtjevi signalno-sigurnosnog uređaja, 1.2.5Uređaji za osiguranje ŽCP-a i PP-a Predviđeni zapis događaja u registratoru događaja od minimalno 30 dana nije dovoljan, te treba biti minimalno 90 dana. Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
115 vedran ljubić 1.2Funkcionalni zahtjevi signalno-sigurnosnog uređaja, 1.2.5Uređaji za osiguranje ŽCP-a i PP-a Ako se već izdvajaju uključno/isključni elementi u izvedbi sa senzorom i za njih posebno određuju tehnički uvjeti onda se na isti način moraju napisati tehnički uvjeti i za sva druga tehnička riješenja uređaja detekcije kao npr. uključno/isključni izolirani odsjeci, AFI odsjeci, petlje itd. U tekstu: oprema za detekciju nailaska vlaka mora primjenjivati višekanalnu obradu (kanal u ovoj definiciji predstavlja element ili skupinu elemenatat koji neovisno obavljaju određenu funkciju), izbaciti određenu a napisati funkciju detekcije. Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
116 vedran ljubić 1.2.5Uređaji za osiguranje ŽCP-a i PP-a, Članak 55. Stavka (2) članka 56 navodi kvar uređaja ŽCP-a za stanje da su oba tračnička uključno-isključna elementa (uređaja) neispravna. To je točno ali uvjetno i vrijedi samo ukoliko se uređaj već ne nalazi u ispravnom sigurnosnom radu, odnosno samo ako uređaj nije u stanju uključenja sa radom polubranika i signalizacije na ispravan način: motke su cjelovite i zabravljene u donjem položaju a svi cestovni signali svijetle trepčućim svjetlom. Neispravnost ili nepravilnost rada jednog, oba ili više uključno/isključnih elemenata ne vodi direktno kvaru uređaja ŽCP-a, već se prvo pokazuju stanjem smetnje sve dok se uređaj nalazi u stanju uključenja na ispravan način. Kvar uređaja nastupa tek ukoliko se uređaj ne nalazi u aktivnom radu osiguranja prometa na prijelazu. Neispravnost bilo kojeg uključnog elementa detekcije uvijek automatski uključuje uređaj. Pravilnik o načinu osiguranja prometa na ŽCP-ima i PP-ima (412) jasno definira i određuje smetnju i kvar uređaja ŽCP-a: kvar uređaja ŽCp-a je takva tehnička neispravnost kod kojeg je sigurnost prometa ugrožena jer cestovni signali ne svjetle a polubranici ne zbranjuju prelaz preko pruge, dok je smetnja uređaja takva tehnička neispravnost kod koje sigurnost prometa nije ugrožena jer kod dolaska vlaka cestovni signali pokazuju crvenu svjetlost a polubranici zatvaraju cestovni prijelaz. To znači da je određenje smetnja ili kvar uređaja ŽCP-a uvijek ovisno o sposobnosti uređaja da ispuni svoju osnovnu funkciju, a to je osiguranje prometa na propisani način, što je ujedno i sigurnosna funkcija uređaja. Tehničke neispravnosti koje direktno isto spriječavaju su automatski i bezuvjetno kvar uređaja (neispravnost bilo kojeg svjetla ili polubranika), a sve druge neispravnosti su uvjetne, odnosno ovise o stanju ŽCP-a- uključen ili nije uključen. Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
117 vedran ljubić 1.2Funkcionalni zahtjevi signalno-sigurnosnog uređaja, 1.2.5Uređaji za osiguranje ŽCP-a i PP-a U vanjske dijelove uređaja ŽCP-a spadaju i uređaji za detekciju vožnje po kolosijeku i uključenje/isključenje uređaja za osiguranje, a ne samo tračnićki elementi za produljenje uključenje i isključenja..... Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
118 vedran ljubić 1.2Funkcionalni zahtjevi signalno-sigurnosnog uređaja, 1.2.5Uređaji za osiguranje ŽCP-a i PP-a Baterijsko napajanje nije rezervno napajanje već je glavno napajanje svih samostalnih uređaja ŽCP-a. Mrežno napajanje je isključivo za punjenje baterija. Uređaji za osiguranje ŽCP-ova ne mogu raditi samo sa mrežnim napajanjem bez baterijskog. Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
119 vedran ljubić 1.2.2Osiguranje voznog puta vlaka, Članak 25. Ako se radi o uređaju za osiguranje ŽCP-a koji prelazi u zaštitno stanje nailaskom vlaka, onda znači da se radi o automatskom uređaju koji ima (u pravilu) daljinski nadzor. Na svim takvim uređajima je jedino važno da nema stanja kvara, te isti mogu ispravno raditi i sa stanjem smetnje, nije nužno da su u stanju ispravnosti. Prihvaćen Ispravljeno za slučaj PO/DK.
120 vedran ljubić I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Zalihost se ne primjenjuje samo radi povećanja sigurnosti već se primjenjuje i radi ostvarenje veće raspoloživosti ili dostupnosti SSU. Prihvaćen Prihvaća se.
121 Končar - KET d.d. Sigurnost, Članak 8. Članak 8 u cijelosti trebao bi se odnositi samo na sigurnosno relevantne SSU. Npr. za grijanje skretnica ili uređaje za dopunsku zaštitu, koji prema prijedlogu iz Članka 19 također pripadaju SSU, smatramo da se članak 8 ne bi trebao odnositi. Prihvaćen Prihvaća se.
122 Končar - KET d.d. 1.7 Grijači skretnica, Članak 68. Stavak 5: Prijedlog novog teksta: (5)Upravljanje i nadzor nad skretničkim grijačima može biti lokalno iz upravljačkog ormara za grijanje skretnica, mjesno iz kolodvora, iz SUP-a ili pomoću vremenske stanice (automatsko). Intenzitet grijanja mora se moći regulirati u ovisnosti od vanjske temperature i padalina, ručno ili automatski putem vremenske stanice koja uzima u obzir i temperaturu tračnice. Grijači skretnica mogu se uključiti u sustav SCADA. Stavak 7: Prijedlog novog teksta: (7)Zaštita grijača skretnica treba se izvesti stalnom kontrolom otpora izolacije (IT sustav zaštite) Prihvaćen Prihvaća se.
123 Končar - KET d.d. Zahtjevi za vanjsku opremu ŽCP-a i PP-a, Članak 57. Stavak 1: Prijedlog novog teksta: (1)Cestovnom svjetlosno-zvučnom signalizacijom (CSZS) najavljuje se približavanje vlaka, odnosno zatvaranje ŽCP-a polubranicima: (…) Stavak 4 – alineja 2: Prijedlog novog teksta: -emitirati akustične signale čija je razina zvuka za 30 dB veća od razine zvuka okoline, a mora biti najmanje 70 dB mjereno s udaljenosti od 5 m, ali ne smije prijeći razinu od 105 dB mjereno na udaljenosti 1 m od izvora zvuka -ako se ugrađuje elektronička zvučna signalizacija, mora imati mogućnost prilagođavanja razine emitiranog akustičnog signala ovisno o razini zvuka okoline u dnevnim ili noćnim uvjetima. Stavak 4 – alineja 3: U kombinaciji cestovnog i pješačkog prijelaza, zahtjev je bio da se zvona namijenjena pješacima ne gase sa dolaskom polubranika u donji položaj. Stavak 6: Obrisati alineju 4, „vrijeme spuštanja i podizanja motki“ Stavak 7 – alineja 1: Prijedlog novog teksta: -motka nije u krajnjem položaju 3 sekunde nakon isteka podešenog vremena postavljanja Stavak 9: Prijedlog novog teksta: (9)U slučaju da uređaj ŽCP-a nije uključen i nema uvjet za uključenje s pruge, nepravilan položaj motke, odnosno gubitak kontrole krajnjeg položaja treba dovesti do uključenja cestovnih svjetlosnih i zvučnih signala. Uređaj ŽCP-a treba javiti kvar. Stavak 10: Prijedlog novog teksta: (10)U slučaju da uređaj ŽCP-a opremljen kontrolnim signalima, kontrolni svjetlosni signali ugrađuju se na udaljenosti zaustavnog puta ispred željezničko-cestovnog prijelaza i moraju se vidjeti s mjesta gdje je ugrađen signalni znak uključne točke. Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
124 Končar - KET d.d. 1.2.5Uređaji za osiguranje ŽCP-a i PP-a, Članak 56. Prijedlog novog teksta: (1)Kvar uređaja pokazuje se zvučnom i vizualnom indikacijom te povećanjem broja kvarova na uređaju daljinske kontrole ili na nadzorno-upravljačkom uređaju. (2)Popis kvarova pojedinih ugrađenih elemenata i prometno-tehničkih stanja kod kojih mora doći do pokazivanja stanja kvara uređaja su najmanje sljedeći: -lom prerezivog umetka polubranika -motka polubranika nije u gornjem ili donjem položaju po isteku vremena postavljanja -oba paralelna tračnička uključno-isključna elementa ili oba dijela udvojenog elementa jedne uključno-isključne točke neispravna -oba uključno-isključna sustava neispravna -nemogućnost međusobne komunikacije jednog i drugog kanala (kod višekanalnih sustava) -kvar na napojnom dijelu SSU (nestanak i redovnog i pomoćnog napajanja) -jedna svjetiljka na cestovnom signalu u mraku bez obzira na uključenost uređaja -vožnja preko nezaštićenog ŽCP-a (nakon isteka vremena automatskog isključenja bez upotrebe uređaja za lokalni rad). (3)Smetnja uređaja pokazuje se zvučnom i vizualnom indikacijom te povećanjem broja smetnji na nadzorno-upravljačkom dijelu uređaja (4)Popis neispravnosti pojedinih od ugrađenih elemenata i prometno-tehničkih stanja kod kojih mora doći do pokazivanja stanja smetnje uređaja su najmanje sljedeći: -neispravnost jednog od dva sustava uključenja/isključenja (jedan uključni/isključni element ili jedan od dva uključna/isključenja dijela uređaja) -neispravnost jednog od dva izvora svjetlosti u pojedinoj signalnoj svjetiljci -nestanak osnovnog izvora napajanja (uređaj radi na pomoćnom napajanju – akumulatorske baterije) -izgaranje svjetala na kontrolnim svjetlosnim signalima -nelogičan slijed signala dobiven od uređaja sučelja s drugim SSU (5)Uključno/isključni elementi uređaja izvedeni primjenom senzora kotača željezničkog vozila moraju biti izvedeni u dvostrukoj, galvanski odvojenoj izvedbi. Oprema za detekciju nailaska vlaka mora primjenjivati višekanalnu obradu (kanal u ovoj definiciji predstavlja element ili skupinu elemenata koji neovisno obavljaju određenu funkciju). (6)U registratoru događaja ŽCP-a moraju ostati pohranjena bitna stanja uređaja od trenutka nastajanja i uz uvjete nestanka napajanja do zahtijevanog vremena pohrane (najmanje 30 dana) sa automatskim brisanjem pohranjenog najstarijeg podatka i spremanja novog kad se memorija napuni: -vrijeme prevoženja uključno/isključnih elemenata -podaci o radu polubranika (vremena uključivanja i isključivanja, položaji) -podaci o radu svjetlosno-zvučne signalizacije -izvršenje automatskog isključenja po isteku vremena automatskog isključenja -podaci o smetnjama -podaci o kvarovima -uključenje i isključenje lokalnog upravljanja -sve prisilne i pomoćne radnje -vrijeme uključenja i vrijeme isključenja uređaja -promjena uvjeta napajanja -isključenje alarma (7)Uređaj za daljinsku kontrolu ŽCP-a mora omogućiti nadzor ispravnosti rada uređaja. Kontrolna ploča (ili monitor) koja se smješta u prometnom uredu treba omogućiti najmanje sljedeće: -ispitivanje smetnji (IS) -ispitivanje kvara (IK) -isključivanje alarma (AL) -pokazivanje ispravnog stanja (SR) -pokazivanje smetnje (SM) -pokazivanje kvara (KV) -brojanje smetnji -brojanje kvarova. (8)Sklop za napajanje mora osigurati napajanje uređaja svim vrstama potrebnih napona. Napajanje se redovno osigurava putem pružnog energetskog kabela ili iz distributivne mreže, a baterijom treba osigurati osmosatni rad u slučaju nestanka redovnog napajanja. (9)Potrebno je predvidjeti opremu lokalnog (mjesnog) rada koja omogućuje uključivanje, kontrolu rada i isključivanje uređaja od strane ovlaštene osobe. Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
125 Končar - KET d.d. 1.2.5Uređaji za osiguranje ŽCP-a i PP-a, Članak 56. Stavak 3: Definira se samo jedan tehnološki tip uključno/isključnih elemenata. Ako se mislilo definirati udvojenost uključno/isključnih elemenata, trebaju se postaviti i zahtjevi na izvedbu drugih tipova detekcije vlaka (induktivne petlje, brojači osovina, izolirani odsjeci…). Obrisati tekst „s vlastitim izvorom napajanja“. Galvanski odvojena izvedba to već podrazumijeva. Stavak 8: Obrisati, već definirano u članku 22, stavak 3 Stavak 9: Definirati prometne razloge ili obrisati stavak 9 Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
126 Končar - KET d.d. 1.2.5Uređaji za osiguranje ŽCP-a i PP-a, Članak 55. Stavak 3: Prijedlog novog teksta: (3)Vanjski dijelovi uređaja su: -cestovni signali za svjetlosnu i zvučnu signalizaciju, -kontrolni signali -branici i polubranici -postavljači branika ili polubranika, -tračnički uključni/isključni elementi za automatsko uključenje/isključenje uređaja -dodatni tračnički elementi/uređaji koji se ugrađuju za sprječavanje automatskog isključenja uređaja kada između uključne točke i ŽCP-a vlak ima redovno zaustavljanje, a automatsko isključenje se ne može spriječiti ovisnošću s drugim SSU. -kabel i kabelska oprema. Stavak 5 – alineja 3: Prijedlog novog teksta: -uređaje u području kolodvora Prihvaćen Primjedbe se odnose na uređaje za osiguranje ŽCP-a i PP-a Članke od 55-57 , primjedbe su djelomično usvojene i implementirane u članke 55-57.
127 Končar - KET d.d. Održavanje, Članak 17. Stavak 6: Obrisati primjer u zagradi. Prijedlog novog teksta: (6)Sigurnosna mjera ograničenja brzine kretanja vlakova i željezničkih vozila uvodi se u slučaju da se takvim ograničenjem zadržava preostala sigurnosna razina ispravnosti rada SSU. Prihvaćen Prihvaća se.
128 Končar - KET d.d. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Stavak 1 – alineja 10: Prijedlog novog teksta: -međukolodvorska ovisnost: SSU za osiguranje jednog vlaka u međukolodvorskom i onemogućavanje vožnje vlaka iz suprotnog smjera po istom pružnom kolosijeku između dvaju susjednih kolodvora Prihvaćen Prihvaća se.
129 ALTPRO d.o.o. Dostupnost, Članak 11. Dostupnost zamijeniti rječju raspoloživost ili u definicijama Pravilnika riječ raspoloživost zamijeniti rječju dostupnost. Prihvaćen Prihvaća se.
130 Marinko Tuškanec Signaliziranje i predsignaliziranje, Članak 35. Stavak 5. zamijeniti tekstom: "Način slovno-brojčanog označavanja signala propisuje upravitelj infrastrukture internim općim aktom i o tome obavještava sve prijevoznike odnosno korisnike željezničke infrastrukture." Obrazloženje: jasnije je istaknuto o kojem označavanju signala se radi. Prihvaćen Prihvaća se.
131 Marinko Tuškanec Održavanje, Članak 17. U stavku 4. riječ "smetnji" zamijeniti s "neispravnosti" (s obzirom na sadržaj članka 22.). Prihvaćen Prihvaća se.
132 Marinko Tuškanec Prostorije za SSU, Članak 16. Stavak 5. obrisati jer se u njemu ponavlja sadržaj stavka 4. (duplicirano). Prihvaćen Prihvaća se.
133 Marinko Tuškanec I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. S obzirom na članak 11. nacrta Pravilnika, stavak 1. bilo bi korisno dopuniti definicijom pojma "dostupnost". Prihvaćen Prihvaća se.
134 Marinko Tuškanec I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U stavku 1. se pri definiciji pojma Maintainability koristi izraz "mogućnost održavanja", a u stavku 2. se kod značenja kratice RAMS za isti pojam koristi izraz "sposobnost održavanja". U Pravilniku se mora koristiti jedinstveni izraz. Prijedlog: "mogućnost održavanja". Prihvaćen Prihvaća se.
135 ALTPRO d.o.o. Održavanje, Članak 17. Stavak (1) riječ „dužna ja“ zamijeniti riječima „dužan je“ Prihvaćen Prihvaća se.
136 ALTPRO d.o.o. Prostorije za SSU, Članak 16. Stavak (6) prebaciti u članak 17. kao stavak (7) - RAZLOG PREDLOŽENE IZMJENE: Staviti u Članak 17 jer se odnosi na održavanje Prihvaćen Prihvaća se.
137 KONČAR - Institut za elektrotehniku d.d. Električna i elektromagnetska kompatibilnost, Članak 12. Predlažemo da se stavak (5) briše. Alternativno, stavak (5) treba glasiti: "(5) Certifikat ili ispitni izvještaj tijela navedenih u stavku (4) mora dodatno potvrditi imenovano tijelo (DeBo)". Obrazloženje: Ovako sročen stavak (5) postavlja na akreditirano ispitno tijelo u stavku (4) oštrije zahtjeve od onih propisanih za imenovana tijela (DeBo) u članku 39. Zakona o sigurnosti i introperabilnosti željezničkog sustava (NN 83/13 i 18/15). Prihvaćen Prihvaća se.