Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskom peljarenju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Eugen Mališa i Branko Skorić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POMORSKOM PELJARENJU Pravilnik niti u jednom svom dijelu ne definira zone obveznog lučkog peljarenje na cijelom Jadranu, te smo mišljenja da bi se iste trebale ugraditi ili navesti obvezu do kada su Lučke kapetanije dužne to ispoštovati. Prijedlog: - Lučko peljarenje je obvezno u svim lukama otvorenim za međunarodni promet od oznake pozicije ukrcaja Peljara do sidrišta i/ili veza i od sidrišta i/ili veza do pozicije iskrcaja Peljara. (brodovi preko 500 GT i jahte preko 1000 GT). - Lučko peljarenje je obvezno za sve luke nautičkog turizma u zoni 2,5 Nm od lučkog svjetla luke (brodovi preko 500 GT i jahte preko 1000 GT). - Nabrojati taksativno sve luke nautičkog turizma po LK. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog. Člankom 70. stavkom 7. Pomorskog zakonika (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19) propisano je da obvezno peljarenje, njegove granice, vrijeme i mjesto ukrcavanja i iskrcavanja peljara određuje, za lučko peljarenje, lučka kapetanija, a za obalno peljarenje ministar. U tom pogledu predmetnim Pravilnikom moguće je urediti isključivo način i uvjete obavljanja obalnog peljarenja.
2 Zadar Pilot PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POMORSKOM PELJARENJU, Članak 3. Prijedlog izmjene Članka 10 stavak 6: Obveznom obalnom peljarenju podliježu svi brodovi bruto tonaže 500 i veće i jahte bruto tnaže 1000 i veće koji plove područjem Sedmovraća kojeg čini morski prostor između spojnica rt Bonaster (Molat) - otočić Lagnići - rt Veli Rat (Dugo Otok) i spojnica Stopanji rt - otočić Kamenjak - rt Križ (Sestrunj) - otočić Jidula - rt Sv.Petar (Ugljan), osim brodova koji obavljaju obalni linijski pomorski prijevoz. Peljar se sa sjeverne strane ukrcava na poziciji 44˚ 12.6' N i 014˚ 56.3' E, a sa južne strane na 44˚ 11.5' N i 014˚ 50.0' E Prihvaćen Prihvaća se prijedlog.
3 Zadar Pilot PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POMORSKOM PELJARENJU, Članak 3. Prema članku 10 stavak 6 morski prostor područja Sedmovrača ne uključuje Rivanjski kanal i prolaz Veli ždrelac pa stoga ni peljarenje u ovim područjima nije obvezno za niti jednu vrstu brodova ni jahti što smatramo izuzetno opasnim posebno u ljetnim mjesecima kada je promet brodova za razonodu u ovom području jako velik. Primljeno na znanje Primljeno na znanje (v. odgovor na komentar pod r. br. 2).
4 Eugen Mališa i Branko Skorić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POMORSKOM PELJARENJU, Članak 3. Stavak 7: - Preklapaju se lučko i obalno peljarenje od peljarske postaje do izlaska iz kanala Sv Ante pa da se izbjegnu nesporazumi predlažemo:: da je obvezno obalno peljarenje sjeverno od linije Martinska - Katedrala do rt Oštrica i rt Smokvica.. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Zbog specifičnosti prometno-plovidbenog područja kanalom sv. Ante, kao i plovidbe prema lukama koje se nalaze u području ušća rijeke Krke, predmetno područje biti će u cijelosti obuhvaćeno lučkim peljarenjem, za koje će u skladu s odredbama Pomorskog zakonika, način i uvjete njegova obavljanja donijeti nadležna Lučka kapetanija. U tom pogledu, briše se odredba o obveznom obalnom peljarenju u ovome području iz članka 3. prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskom peljarenju.