Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 SALIX PLAN d.o.o. PRAVILNIK Predlažemo da se za sve radove, opremu, znanstvene i stručne radova koji su navedeni u članku 3. ovog pravilnika, a sufinancirani su sredstvima OKFŠ-a uvede obveza označavanja kao što se označavaju projekti sufinancirani EU sredstvima. Na takav način će se pozitivno utjecati na svijest javnosti o namjeni i načinu utroška sredstava OKFŠ-a. Predlažemo da se pri korištenju sredstava OKFŠ-a primjenjuje načelo jednakosti tj. da se prema svim šumoposjednicima primjenjuju ista načela i mogućnosti. Prema sadašnjem tekstu pravilnika privatni šumoposjednici, neovisno o veličini su u nepovoljnom položaju u odnosu na javnog šumoposjednika/Ustanovu/Pravnu osobu. Nije prihvaćen Praksa označavanja sredstava OKFŠ-a kao izvora financiranja aktivnosti već je prisutna u području vatrogastva protuminskog djelovanja i znanstvene djelatnosti. U šumama privatnih šumoposjednika označavanje financiranja održavanja šumskih prometnica sredstvima OKFŠ- a je uobičajena praksa. PGŠ nije uobičajeno označavati. Obilježavanje uzgojnih radova na površinama od nekoliko tisuća kvadrata u području neatraktivnom javnosti primjerice njega pomlatka i mladika na površini od 2000 m2 je besmisleno i neracionalano. Javni šumoposjednik koristi svoj dio OKFŠ-a za provedbu pojedinog rada iz Priloga 1 na način propisan ovim Pravilnikom. Privatni šumoposjednik ostvaruje sredstva OKFŠ-a za sufinanciranje izvršenih radova. Sufinaciranjem se nastoji što većem broju privatnih šumoposjedenika omogućiti korištenje sredstava OKFŠ-a u propisanim iznosima. Radove iz Priloga 2 osim izrade ŠGP, održavanja prometnica i doznake, privatni šumoposjednik obavlja samostalno i njemu izravno se isplaćuju sredstva za izvršene radove. Za izradu ŠGP, održavanje prometnica i doznaku sredstva se isplaćuju licenciranom izvoditelju šumarskih radova. Slijedom navedenoga Sufinaciranje ne može se izjednačiti finaciranje uzgojnih radova privatnih šumoposjednika i javnog šumoposjednika. Nije prihvaćen.
2 Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika PRAVILNIK Općenito smatramo da je prijedlog pravilnika potrebno preformulirati na način da se sredstva koriste prvenstveno za potrebe provedbe šumarskih radova, jer na predloženi način samo 49% sredstava je namijenjeno šumarstvu što se može još dodatno smanjiti s obzirom na odredbu iz čl. 3 da se minimalno 20% raspoređuje za vatrogasne djelatnosti. Također je potrebno uvesti načelo jednakosti i istovjetnog tretiranja provedbe kolaudacije i nadzora kod svih korisnika ovih sredstava. U skladu s tim predlažemo i povećanje opsega poslova, a samim time i odgovornosti ovlaštenih inženjera sve s ciljem jačanja transparentnosti trošenja sredstava ove naknade. Generalna primjedba na većinu priloga koji definiraju cijene i normative rada je da su isti preuzeti prema sistematizaciji jedne pravne osobe (Hrvatske šume d.o.o.) te da nisu usklađeni s tržišnim uvjetima i cijenama. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede je na temelju članka 3. Zakona o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno – šumarskoj savjetodavnoj službi („Narodne novine“, broj 111/18) preuzelo poslove Hrvatske poljoprivredno – šumarske savjetodavne službe koji se odnose na šume i šumska zemljišta privatnih šumoposjednika, i to između ostalih: - provođenje postupaka javne nabave za obavljanje radova gospodarenja šumama i šumskim zemljištem putem licenciranih izvođača, osim onih radova koje korisnik (privatni šumoposjednik) može sam izvoditi ili onih na koje ga obvezuju propisi te objavljivanje i provođenje javnih poziva za radove gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u šumama privatnih šumoposjednika - planiranje korištenja i vođenje postupka ostvarivanja prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama privatnih šumoposjednika - provođenje kolaudacije radova koji se obavljaju u šumama privatnih šumoposjednika. U skladu s člankom 14. važećeg Zakona o šumama Hrvatske šume d.o.o. su ovlaštene za gospodarenje šumama u vlasništvu RH. Predmet ovoga Pravilnika nije reguliranje ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova u šumarstvu i licenciranje izvođača šumarskih radova. Cjenici i normativi su sastavni dio ovoga Pravilnika i moraju ih se pridržavati svi dionici na koje se sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma raspoređuju. Nije prihvaćen.
3 Filip Strojko PRAVILNIK, Članak 3. U članku 3., stavak 3., predlaže se brisanje razmjerno udjelu u površini šuma i šumskog zemljišta Republike Hrvatske kojima gospodare. Sredstva OKFŠ-a trebaju se raspodjeljivat šumoposjednicima prema zainteresiranosti odnosno sredstava bi trebalo biti dovoljno za sve zainteresirane šumoposjednike, a ne da se ograničavaju određena područja Hrvatske sa manjim udjelom šuma i šumskog zemljišta iako je zainteresiranost na tom području puno veća. Također ukoliko je pokrivenost šumama na nekom području RH manja raspoređivanje ovih sredstava bi trebala biti veća da se i udio šumskih površina poveća što je ujedno i plan same EU upravo za takva područja. Nije prihvaćen Kriterij je propisan člankom 68. stavkom 2. Zakona o šumama pa obvezu njegove primjene nije moguće izbjeći predloženim brisanjem odredbe Pravilnika. Nije prihvaćen.
4 SALIX PLAN d.o.o. PRAVILNIK, Članak 3. U članku 3., stavak 1., točka 1. predlaže se brisanje rada razminiranja šuma i šumskog zemljišta, jer značajna pa čak i veća sredstva za navedeni rad su dostupna kroz EU fondove. U slučaju da navedena odredba ostane u pravilniku postoji velika mogućnost za dvostruko financiranja bez obzira na odredbu propisanu u članku 16. prijedloga pravilnika. Točku 2. potrebno je izmijeniti na način da se sredstva za znanstveni i stručni rad povećaju zbog sve većih izazova u gospodarenju šumama (vremenske neprilike, štetnici i sl.) U točki 3. potrebno je brisati riječ minimalno, jer tekst koji je naveden ne definira točan iznos koji se dodjeljuje vatrogasnoj zajednici te samim time ostavlja mogućnost netransparentne raspodjele sredstava na štetu radova u šumarstvu. U članku 4. potrebno je izmijeniti tekst na način da se točno definira na što će se utrošiti prenesena sredstva. Predlaže se da se sredstva rasporede na radove opisanu u članku 1., stavak. 1., točke 4 -7. Nije prihvaćen Radovi koji se financiraju iz sredstava OKFŠ-a i korisnici sredstava propisani su člankom 68. stavkom 1. važećeg Zakona o šumama. Sprečavanje dvostrukog financiranje je uređeno čl. 16. ovoga Pravilnika kao i propisima koji reguliraju područje korištenja sredstava iz fondova EU. Sredstva za financiranje znanstvenih i stručnih radova iz područja šumarstva korespondiraju s uvjetima gospodarenja u šumarastvu. Opseg financiranja vatrogasne djelatnosti je usklađen je sa Zakonom o vatrogastvu. U članku 3. stavku 4. je jasno definirano na što se troše prenesena sredstva, a odredba članka 113. Zakona o vatrogastvu priječi da se ta sredstva uskrate vatrogasnoj djelatnosti. Nije prihvaćen.
5 Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika PRAVILNIK, Članak 3. S obzirom da postoje drugi izvori za financiranje aktivnosti razminiranja iz EU fondova (OPKK), uz činjenicu da je potrebno izbjeći i dvostruko financiranje, smatramo da je ovu aktivnost potrebno ukloniti iz financiranja iz ove Naknade. Također predlažemo povećanje postotka financiranja za stavka (1) točka 2. na 5% kako je bilo dogovoreno prilikom izrade prijedloga Zakona o šumama. U stavku (1) točka 3. predlažemo brisanje riječi minimalno jer nije definirano tko i kako određuje točan postotak. U stavku (4) predlažemo da se prenesena neugovorena sredstva raspoređuju samo za radove iz stavka (1) točke 4.-7. Nije prihvaćen Sprečavanje dvostrukog financiranje je uređeno čl. 16. ovoga Pravilnika kao i propisima koji reguliraju područje korištenja sredstava iz fondova EU. Opseg sredstva za financiranja znanstvenih i stručnih radova iz područja korespondira s uvjetima gospodarenja u šumarastvu. Izričaj minimalno je propisan odredbom članka 113. stavka 1. Zakona o vatrogastvu, a ovaj Pravilnik mora biti u skladu s navdenim propisom. Nije prihvaćen.
6 Hinko Mance PRAVILNIK, Članak 3. U stavku 1. dodati novu točku: izgradnja vodosprema za potrebe zaštite šuma od požara. Pored šumskih prosjeka s elementima šumskih cesta za gašenje požara neophodna je i voda, odnosno vodospreme koje bi s koristile za punjenje vatrogasnih vozila vodom za gašenje požara. To trebaju biti jednostavne građevine koje bi se punile kišnicom i imale priključak za vatrogasno vozilo. Navedena rješenja imaju sve mediteranske zemlje. Nije prihvaćen Financiranje vatrogasne djelatnosti, i to aktivnosti opremanja i osposobljavanja vatrogasnih organizacija je propisano u skladu sa Zakonom o vatrogastvu. Nije prihvaćen.
7 Natura plus j.d.o.o. PRAVILNIK, Članak 3. U članku 3. predlaže se brisanje st.1 i st.3. Ukoliko predlagatelj smatra da stavke ne može brisati, predlaže se da se sredstva iz stavka 1. rasčlane sukladno površinama u vlasništvu RH, a posebno u šumama šumovlasnika.Isto tako da se postotak smanji na maksimalno 10%. U članku 3. st.3 da se isti ukine, ako nije moguće isti ukiniti da se sredstva limitiraju na iznos od 5% maksimalno je, konstatacijom od 20% mimimlno nadležno Ministarstvo može sva sredstva iskoristiti u vatrogasne djelatnosti, a to ipak nije osnovna bit opće korisnih funkcija šuma. U članku 3. stavak 5. predlaagtelj diskriminira u tržišnom smislu velike šumovlasnike u odnosu na RH koja je po površini isto tako veliki šumovlasnik(doduše u javnom vlasništvu) Nije prihvaćen Radovi koji se financiraju iz sredstava OKFŠ-a i korisnici sredstava propisani su člankom 68. važećeg Zakona o šumama. Zakonom o vatrogastvu je propisan opseg financiranja vatrogasne djelatnosti. Nije prihvaćen.
8 SALIX PLAN d.o.o. PRAVILNIK, Članak 4. U članku 4. potrebno je obrisati stavak 1. ukoliko se radovi razminiranja šuma i šumskog zemljišta obrišu iz članka 3., stavak 1.. U slučaju da radovi razminiranja ostanu u pravilniku, prijedloge korištenja sredstava OKFŠ-a navedene u stavcima 1.-5. ovog članka potrebno je javno objaviti. Nadalje, prijedlog OGP-a je potrebno izraditi i raspraviti s zainteresiranim predstavnicima privatnih šumovlasnika kako bi osigurana sredstva bila planirana i utrošena u skladu s potrebama istih. Nije prihvaćen Radovi koji se financiraju iz sredstava OKFŠ-a i korisnici sredstava propisani su člankom 68. važećeg Zakona o šumama. Zakonom o vatrogastvu je propisan opseg financiranja vatrogasne djelatnosti. OGP se planira na temelju interesa privatnih šumoposjednika iskazanog po javnim pozivima za financiranje radova gospodarenja šumama i objavljenih kriterija za odabir radova, dinamike izrade ŠGP propisane Šumskogospodarskom osnovom područja te na temelju prikupljenih sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma namijenjenih privatnim šumoposjednicima, a sredstva se koriste u skladu s tako donesenim OGP-om. Zakonom o šumama nije propisano da se prijedlog OGP-a stavlja na javnu raspravu . OGP je dostupan na upit. Nije prihvaćen.
9 Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika PRAVILNIK, Članak 4. Sukladno prijašnjem stavu da se radovi razminiranja više ne financiraju predlažemo brisanje stavka (1). Ukoliko se ne prihvati prijedlog brisanja potrebno je uvesti načelo transparentnosti što podrazumijeva javnu objavu planova i izvješća o utrošenim sredstvima za sve stavke u ovom članku. U pripremu OGP (stavak (5)) potrebno je uključiti i predstavnike privatnih šumoposjednika. Nije prihvaćen Radovi koji se financiraju iz sredstava OKFŠ-a i korisnici sredstava propisani su člankom 68. važećeg Zakona o šumama. Izvješća o utrošenim sredstvima iz naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma dostupna su javnosti na upit. Zakonom o vatrogastvu je propisan opseg financiranja vatrogasne djelatnosti. OGP se planira na temelju interesa privatnih šumoposjednika iskazanog po javnim pozivima za financiranje radova gospodarenja šumama i objavljenih kriterijia za odabir radova, dinamike izrade ŠGP propisane Šumskogospodarskom osnovom područja te na temelju prikupljenih sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma namjenjenih privatnim šumoposjednicima, a sredstva se koriste u skladu s tako donesenim OGP-om. Zakonom o šumama nije propisano da se prijedlog OGP-a stavlja na javnu raspravu . OGP je dostupan na upit. Nije prihvaćen.
10 Hinko Mance PRAVILNIK, Članak 4. U točku 4. dodati i jedinice lokalne samouprave. Zakonom o šumama i Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara jedinice lokalne samouprave dužne su voditi brigu o izgradnju šumskih prometnica, pa trebaju participirati u sredstvima OKFŠ-a Nije prihvaćen Radovi koji se financiraju iz sredstava OKFŠ-a i korisnici sredstava propisani su člankom 68. važećeg Zakona o šumama. Nije prihvaćen.
11 Hrvatske šume d.o.o. PRAVILNIK, Članak 5. Komentar na stavak (2) Brisati riječi "u tvrdom uvezu" i omogućiti dostavu elektroničkim putem. Smatramo da je oblik predavanja Operativnog plana u tvrdom uvezu poput knjige, nepotreban. Nije prihvaćen Izričaj "u tvrdom uvezu" se briše, a operativni plan je potrebno dostaviti Ministarstvu u pisanom obliku (papir). Djelomično prihvaćen.
12 Hrvatske šume d.o.o. PRAVILNIK, Članak 5. Komentar na stavak (1) alineja 4. Izvršeni radovi obrazlažu se u Evidenciji izvršenih radova do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu. Čl.15.stavci 1.,2. i 3. Iz tog razloga smatramo da je riječ „izvršenih“ tu nepotrebna. Prihvaćen Prihvaćen.
13 Hrvatske šume d.o.o. PRAVILNIK, Članak 5. Komentar na stavak (1) alineja 2. Ova bilanca bi bila (pretpostavljamo) samo za radove izvršene sredstvima OKFŠ-a. Bilance koje smo sada obavezni voditi kako traži Pravilniku o uređivanju šuma, prema obrascima evidencija ŠGO-18 i O-17, vode se sumarno za sve izvore. Smatramo da je ovo dodatno cijepanje bilanci prema jednom izvoru financiranja nepotrebno. Dodatni razlog zašto smatramo ovaj podstavak nepotrebnim je čl.15 stavci 1.,2. i 3., u kojem se traži od korisnika sredstava OKFŠ-a iz čl.3 stavka 1. točke 4. do 7., da vode evidenciju u elektronskom obliku o izvršenim radovima i isplaćenim sredstvima. Takva evidencija mora biti dostavljena u Ministarstvo do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu Prihvaćen Prihvaćen.
14 Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika PRAVILNIK, Članak 5. Smatramo da svi planovi trebaju biti javno objavljeni. Nije prihvaćen Svi operativni planovi i OGP su dostupni zainteresiranoj javnosti na upit. To se odnosi i na operativni godišnji plan gospodarenja šumama i šumskim zemljištima velikih privatnih šumoposjednika. Nije prihvaćen.
15 Filip Strojko PRAVILNIK, Članak 6. Predlažem izmjenu ustavku 8. na način da se cjenici usklade s tržišnim uvjetima prvenstveno naknade za cijenu radniko dana odnosno naknada za motornu pilu i naknada za cijenu stroja obzirom na drastično poskupljene svih resursa tijekom pandemije. Primljeno na znanje Naknada za OKFŠ je smanjena pa povećanje cijena u ovome trenutku nije opcija. Primljeno na znanje.
16 SALIX PLAN d.o.o. PRAVILNIK, Članak 6. Predlaže se izmjena stavka 9. na način da se primjenjuje načelo jednakosti te da cijena rada na području biljnih zajednica koje su navedenu u Prilogu 4. pravilnika primjenjuje jednako na sve šumoposjednike, jer na ovakav način su svi šumoposjednici osim javnog zakinuti i stavljeni u nepovoljni položaj. Nije prihvaćen Javni šumoposjednik koristi svoj dio OKFŠ-a za provedbu pojedinog rada iz Priloga 1 na način propisan ovim Pravilnikom. Privatni šumoposjednik ostvaruje sredstva OKFŠ-a za sufinanciranje izvršenih radova. Sufinaciranjem se nastoji što većem broju privatnih šumoposjedenika omogućiti korištenje sredstava OKFŠ-a u propisanim iznosima. Obzirom na raspoloživa sredstva, finaciranje radova gospodarenja nekolicini srednjih ili velikih šumoposjednika primjerice podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu dovodi do situacije da mali šumoposjednici ne mogu za radove u svojim šumama ostvariti ni iznose od par stotina / par tisuća kuna. Nije prihvaćen.
17 Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika PRAVILNIK, Članak 6. Za radove iz Priloga 1 (npr. konverzija) potrebno je provjeriti mogućnosti kolizije s intervencijama u sklopu PRR 2021-2027. Predlažemo da se iz popisa financiranih radova izbaci uklanjanje panjeva. Također predlažemo da se u prilog uvrsti i cjenik šumskog sjemena. U cjenicima pod točkama 2., 3., 4. i 5. je vidljiva diskriminacija poduzetnika u odnosu na javnog šumoposjednika, Ustanovu i Pravne osobe te predlažemo da se cjenici usklade s tržišnim uvjetima. Potrebno je izmijeniti stavak (9) na način da se isti uvjeti omoguće i privatnim šumoposjednicima jer je u protivnom to diskriminatorno. Djelomično prihvaćen Dvostruko financiranje je definirano čl. 16. ovoga Pravilnika. Popis iz Priloga 1 je u skladu s važećim Zakoom o šumama i važećim Pravilnikom o uređivanju šuma. Cjenik šumskog sjemena će biti uvršten u Pravilnik. Licencirani izvoditelji šumarskih radova koji obavljaju radove i usluge u šumama privatnih šumoposjednika (izrada šumskogospodarskih planova,održavanje šumskih prometnica i doznaka) ostvaruju prava na sredstva OKFŠ-a po identičnim cjenicima i normativima kao i javni šumoposjenik i nisu u nepovoljnom položaju u odnosu na javnog šumoposjednika. Javni šumoposjednik koristi svoj dio OKFŠ-a za provedbu pojedinog rada iz Priloga 1 na način propisan ovim Pravilnikom. Privatni šumoposjednik ostvaruje sredstva OKFŠ-a za sufinanciranje izvršenih uzgojnih radova. Sufinaciranjem se nastoji što većem broju privatnih šumoposjedenika omogućiti korištenje sredstava OKFŠ-a u propisanim iznosima. Djelomično prihvaćen.
18 SALIX PLAN d.o.o. PRAVILNIK, Članak 8. Slažemo se s prethodnim komentarom i javnom objavom izvješća o utrošenim sredstvima. Također, u svrhu transparentnosti u izvješća bi osim utrošenih sredstava bilo korisno navesti i točne lokacije na kojima su obavljeni radovi razminiranja. Primljeno na znanje Izvješća o utrošenim sredstvima iz naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma dostupna su javnosti na upit. Primljeno na znanje.
19 Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika PRAVILNIK, Članak 8. Sve radove financirane sredstvima ove naknade potrebno je označiti sukladno načinu označivanja pojedinih radova u šumama privatnih šumoposjednika s ciljem da se označi izvor financiranja, kao što je to pravilo i kod drugih projekata. Također predlažemo da se sva izvješća o utrošenim sredstvima javno objave, a sve s ciljem uspostave transparentnosti potrošnje namjenskih sredstava. Primljeno na znanje Praksa označavanja sredstava OKFŠ-a kao izvora financiranja aktivnosti već je prisutna u području vatrogastva protuminskog djelovanja i znanstvene djelatnosti. Izvješća o utrošenim sredstvima iz naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma dostupna su javnosti na upit. Primljeno na znanje.
20 SALIX PLAN d.o.o. PRAVILNIK, Članak 9. Izvješće navedeno u stavku 7. ovog članka potrebno je učini javno dostupnim na stranicama Ministarstva poljoprivrede. Primljeno na znanje Izvješće je dostupno zainteresiranoj javnosti na upit. Primljeno na znanje.
21 Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika PRAVILNIK, Članak 9. Svu opremu koja je financirana sredstvima ove naknade potrebno je označiti sukladno načinu označivanja pojedinih radova u šumama privatnih šumoposjednika s ciljem da se označi izvor financiranja, kao što je to pravilo i kod drugih projekata. Ovo je potrebno iz razloga što se prilikom nabave opreme i vozila koja je realizirana 2021 godine nigdje nije u medijima naveo pravi izvor financiranja čime bi se na neki način i demistificiralo stalno prozivanje OKFŠ u kontekstu parafiskalnih davanja. Primljeno na znanje Praksa označavanja sredstava OKFŠ-a kao izvora financiranja aktivnosti već je prisutna u području vatrogastva protuminskog djelovanja i znanstvene djelatnosti. Primljeno na znanje.
22 Hinko Mance PRAVILNIK, Članak 9. Rok 31. ožujak tekuće godine nije prihvatljiv zbog procedure javne nabave. Prijedlog opremanja treba izraditi do kraja tekuće godine za narednu. Konkretno do kraja 2021. za nabavu u 2022. Nije prihvaćen Članak definira rok za pokretanje postupka za sklapanje sporazuma između HVZ i MP kojim se uređuje provedba finaciranja vatrogasne djelatnosti sredstvima OKFŠ-a. Nije prihvaćen.
23 Nikola Lacković PRAVILNIK, Članak 10. Nastavno na komentar HSUPŠ, predlažem da se stavak (1) ovog članka preformulira na način da se ostvarivanje prava na korištenje sredstava OKFŠ-a za izradu stručnih radova, osim spomenutima, omogući i barem pravnim osobama koje posjeduju važeću licenciju za radove u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru koji ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Pravilnika. Primljeno na znanje.
24 Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika PRAVILNIK, Članak 10. Sukladno članku (3) koji definira i stručne radove smatramo da bi ovaj članak trebalo preformulirati na način i da se pravnim osobama koje nisu upisane Upisnik znanstvenih organizacija omogući sudjelovanje u izradi stručnih radova iz područja šumarstva. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru koji ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Pravilnika. Primljeno na znanje.
25 Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika PRAVILNIK, Članak 11. U povjerenstvo za odobrenje Operativnih planova trebaju biti uključeni svi dionici. Za odabir i nadzor znanstvenih i stručnih radova je dovoljno jedno povjerenstvo iz kojeg je potrebno izostaviti osobe zaposlene ili povezane s korisnicima navedenim u Čl. 10. st. 1. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
26 SALIX PLAN d.o.o. PRAVILNIK, Članak 12. Predlažemo da se stavak 2. i stavak 3. spoje ili izmjene na način da kolaudaciju i nadzor radova iz članka 3. stavak 1. točke 4. do 7. koji su sufinancirani/financirani sredstvima OKFŠ-a, obavljaju ovlašteni inženjeri šumarstva koji nisu povezani i nisu zaposleni kod korisnika (primatelja) sredstava i/ili kod licenciranog izvođača radova koji je izvodio radove sufinancirane sredstvima OKFŠ-a. Ovako definirana odredba doprinijeti će transparentnom utrošku sredstava, te otvaranju tržišta za usluge u šumarstvu. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede je na temelju članka 3. Zakona o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno – šumarskoj savjetodavnoj službi („Narodne novine“, broj 111/18) preuzelo poslove Hrvatske poljoprivredno – šumarske savjetodavne službe koji se odnose na šume i šumska zemljišta privatnih šumoposjednika, i to između ostalih: - provođenje postupaka javne nabave za obavljanje radova gospodarenja šumama i šumskim zemljištem putem licenciranih izvođača, osim onih radova koje korisnik (privatni šumoposjednik) može sam izvoditi ili onih na koje ga obvezuju propisi te objavljivanje i provođenje javnih poziva za radove gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u šumama privatnih šumoposjednika - planiranje korištenja i vođenje postupka ostvarivanja prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama privatnih šumoposjednika - provođenje kolaudacije radova koji se obavljaju u šumama privatnih šumoposjednika. Člankom 14. važećeg Zakona o šumama Hrvatske šume d.o.o. su ovlaštene za gospodarenje šumama u vlasništvu RH, a Zakon o hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije i pripadajući podzakonski propisi reguliraju ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova u šumarstvu i licenciranje izvođača šumarskih radova. Nije prihvaćen.
27 Hrvatske šume d.o.o. PRAVILNIK, Članak 12. Predlažemo brisati stavak (4) alineja 4."- isplata nakon konačnog obračuna. " Obrazloženje: Smatramo da ovu alineju treba brisati. Kolaudacijski zapisnik je podloga za izradu situacije, a ne potvrda isplate nakon konačnog obračuna. Prihvaćen Prihvaćen.
28 Hrvatske šume d.o.o. PRAVILNIK, Članak 12. Predlažemo da se stavak (1) izmjeni i glasi "(1) Za izvršene radove iz članka 3. stavka 1. točaka 4. do 7. ovoga Pravilnika, dostavlja se obračun izvršenja radova (privremena mjesečna situacija za radove u tijeku ili okončana situacija/tablični prikaz izvršenih radova sa kolaudacijskim zapisnikom za radove koji su završeni)." Obrazloženje: Smatramo da kolaudacijske zapisnike ne treba prilagati uz radove u tijeku koji su obuhvaćeni privremenim mjesečnim situacijama, već samo uz završene radove koji su u potpunosti dovršeni. Time bi se izbjeglo dodatno nepotrebno administriranje sa velikim količinama zapisnika kod javnog šumoposjednika iz mjeseca u mjesec. Nije prihvaćen Stavak 1. se odnosi na sve šumoposjednike, a ne samo na javnog šumoposjednika, Nije prihvaćen.
29 Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika PRAVILNIK, Članak 12. Članak je dikriminatoran za privatne šumoposjednike i ovlaštene inženjere šumarstva koji su kod njih zaposleni. Ako se javnom šumoposjedniku dozvoljava da njegovi zaposlenici kolaudiraju radove, onda se to isto mora dozvoliti i privatnom šumoposjedniku. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede je na temelju članka 3. Zakona o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno – šumarskoj savjetodavnoj službi („Narodne novine“, broj 111/18) preuzelo poslove Hrvatske poljoprivredno – šumarske savjetodavne službe koji se odnose na šume i šumska zemljišta privatnih šumoposjednika, i to između ostalih: - provođenje postupaka javne nabave za obavljanje radova gospodarenja šumama i šumskim zemljištem putem licenciranih izvođača, osim onih radova koje korisnik (privatni šumoposjednik) može sam izvoditi ili onih na koje ga obvezuju propisi te objavljivanje i provođenje javnih poziva za radove gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u šumama privatnih šumoposjednika - planiranje korištenja i vođenje postupka ostvarivanja prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama privatnih šumoposjednika - provođenje kolaudacije radova koji se obavljaju u šumama privatnih šumoposjednika Nije prihvaćen.
30 Filip Strojko PRAVILNIK, Članak 14. Predlažem da se u članku 14. izmijeni da osim malog šumoposjednika i za srednjeg šumoposjednika za radove iz članka 3. stavka 1. točka 7. ovog Pravilnika evidencije vodi Ministarstvo jer se srednji šumoposjednici javljaju na javne pozive za financiranje od strane Ministarstva za radove iz članka 3. stavka 1. točka 7. te izvršene radove kolaudiraju službenici Ministarstva odnosno za njih imaju sve potrebne evidencije. Za navedene radove koji se za srednje šumoposjednike financiraju iz sredstava OKFŠ-a. a) podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu b) sanacije i obnove šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima c) održavanje izvora, bunara i cisterni d) zaštita šuma od štetnih organizama i požara Prihvaćen Prihvaćen.
31 Hrvatske šume d.o.o. PRAVILNIK, Članak 14. Predlažemo da se stavak (1) izmjeni i glasi: "(1) Korisnik sredstava iz članka 3. stavka 1. točaka 4. do 7. ovoga Pravilnika, osim malog šumoposjednika za kojega evidencije vodi Ministarstvo, dužan je obračune (privremene i okončane situacije kolaudiranih radova) dostaviti Ministarstvu do 10. u mjesecu za prethodni mjesec." Predlažemo da se stavak (2) izmjeni i glasi: "(2) Obračune radova u šumama privatnih šumoposjednika Ministarstvo objedinjava do 10. u mjesecu za prethodni mjesec." Predlažemo da se stavak (3) izmjeni i glasi: "(3) Ministarstvo je dužno uplatiti obračunata i odobrena sredstva na transakcijski račun korisnika u roku 30 dana od ispostavljenih obračuna radova za protekli mjesec." Obrazloženje: navedeni prijedlozi su s ciljem da se omogući isplata i po privremenim situacijama, vezano na predložene promjene u članku 12. stavak (1). Djelomično prihvaćen Stavak 1. se briše jer je reguliran stavkom 1. članka 12. ovoga Pravilnika. Izmjena stavka 2. se ne prihvaća jer Ministarstvo upravo objedinjava kolaudirane radove za private šumoposjednike do 10–og u mjesecu za prethodni mjesec. Izmjena stavka 3. se ne prihvaća jer se odredba stavka 3. odnosi na sve šumoposjednike, a ne samo na javnog šumoposjednika Djelomično prihvaćen.
32 Filip Strojko PRAVILNIK, Članak 15. Predlažem da se u članku 15. izmijeni da osim malog šumoposjednika i za srednjeg šumoposjednika evidencije u elektronskom obliku vodi Ministarstvo sukladno mojem prijedlogu kao i u članku 14. Prihvaćen Prihvaćen.
33 SALIX PLAN d.o.o. PRAVILNIK, Članak 15. Predlažemo javnu objavu evidencije. Također, evidencija bi trebala sadržavati i podatak o tome tko je izvršio nadzor i kolaudaciju radova. Primljeno na znanje Evidencije su dostupne zainteresiranoj javnosti na upit. Primljeno na znanje.
34 Hinko Mance PRAVILNIK, PRILOG 1. U točku 11. dodati: izrada vodosprema za zaštitu šuma od požara Nije prihvaćen Prilog 1. propisuje samo radove gospodarenja šumama koji se finaciraju sredstvima OKFŠ-a u skladu s važećim Zakonom o šumama, a vatrogasne djelatnosti, i to aktivnosti opremanja i osposobljavanja vatrogasnih organizacija nisu rad gospodarenja šumama. Nije prihvaćen
35 Hrvatske šume d.o.o. PRAVILNIK, PRILOG 2. Šifra rada 4.2. Podizanje šuma na neobraslom šumskom zemljištu, Tehnologija Priprema tla za naplodnju, - strojno, rad stroja, 2,5 Sd mijenja se i glasi: "4.2. Podizanje šuma na neobraslom šumskom zemljištu, Tehnologija Priprema tla za sjetvu i/ili sadnju" - strojno, rad stroja, 5,0 Sd" Obrazloženje: naplodnja je nemoguća na neobraslom šumskom zemljištu, već je potrebna sjetva ili sadnja. Rad 5.5 Rahljenje tla (konverzija), tehnologija izvršenja rada Priprema tla za naplodnju – strojno – normativ predlažemo promijeniti sa 1,3334 Sd na 5,0 Sd, zbog teških krških uvjeta (kamenit i stjenovit teren) u kojima se taj rad može odvijati. Rad 6.1 Uklanjanje požarom oštećenog drvnog materijala (sanacija), tehnologija izvršenja rada Uklanjanje požarom oštećenog drvnog materijala –ručno, normativ 30 Nd treba promijeniti na 40 Nd. Rad 6.7 Rahljenje tla (konverzija), tehnologija izvršenja rada Priprema tla za naplodnju – strojno – normativ treba promijeniti sa 1,3334 Sd na 5,0 Sd, zbog teških krških uvjeta (kamenit i stjenovit teren) u kojima se taj rad može odvijati. Rad 7.3 Čišćenje sastojna, tehnologija izvršenja rada Čišćenje kultura –spaljivanjem, treba promijeniti sa 30 Nd na 40 Nd. Ne može čišćenje sa spaljivanjem imati jednak normativ kao čišćenje sa uhrpićavanjem, koje je tehnološki jednostavnije. Rad 7.3 Čišćenje sastojna, tehnologija izvršenja rada Čišćenje panjača, treba promijeniti sa 30 Nd na 40 Nd. Rad 7.4 Prorjeđivanje sastojna do trećine ophodnje, tehnologija Prorjeđivanje kultura –spaljivanjem, treba promijenit sa 30 Nd na 40 Nd. Ne može prorjeđivanje sa spaljivanjem imati jednak normativ kao prorjeđivanje sa uhrpićavanjem koje je tehnološki jednostavnije. Ovdje se radi o usklađenju s važećim normativima za predmetnu tehnologiju. Prihvaćen Prihvaćen.
36 SALIX PLAN d.o.o. PRILOG 3., 3.1. CJENIK ŠUMSKIH SADNICA I KLIJANACA U Prilog 3. je potrebno navesti cijenu sjemena šumskog drveća koje se koristi za obnovu šuma. Prihvaćen Prihvaćen.
37 Natura plus j.d.o.o. PRILOG 3., 3.1. CJENIK ŠUMSKIH SADNICA I KLIJANACA Kod svih vrsta navedenih u 3.1 treba kod oznaka C(oznaka kontejnerske sadnice) brisati zapremine tipa 390, 465,... jer kod pojedinih dobavljača ŠRM-a mogu biti iste visine a različite zapremine kontejnera, te iste mogu diskriminirati pojedine dobaljače u odnosu na druge. Prihvaćen Prihvaćen.
38 SALIX PLAN d.o.o. PRILOG 3., 3.2. CJENIK RADNIKA I STROJEVA ZA RADOVE GOSPODARENJA ŠUMOM I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM Predlaže se izmjena Priloga 3.2. na način da se za sve korisnike jednako odrede cijene rada. Na način na koji su cijene sada definirane licencirane izvoditelje radova u šumarstvu i privatne šumoposjednike se stavlja u nepovoljan položaj te im se ne pokriva ukupan trošak rada, kao u slučaju javnog šumoposjednika. Nije prihvaćen Licencirani izvoditelji šumarskih radova koji obavljaju radove i usluge u šumama privatnih šumoposjednika (izrada šumskogospodarskih planova, održavanje šumskih prometnica i doznaka) ostvaruju prava na sredstva OKFŠ-a po identičnim cjenicima i normativima kao i javni šumoposjenik i nisu u nepovoljnom položaju u odnosu na javnog šumoposjednika. Javni šumoposjednik koristi svoj dio OKFŠ-a za provedbu pojedinog rada iz Priloga 1 na način propisan ovim Pravilnikom. Privatni šumoposjednik ostvaruje sredstva OKFŠ-a za sufinanciranje izvršenih radova. Sufinaciranjem se nastoji što većem broju privatnih šumoposjedenika omogućiti korištenje sredstava OKFŠ-a u propisanim iznosima. Nije prihvaćen.