Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 JASNA MATIĆ (Voditeljica Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost HKZR-a) PRAVILNIK, Članak 49. Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost Sanja Kuštreba, mag.med.lab.diag. Zamjenica voditeljice SRMLD Komentar uz članak 49: S obzirom na to da je u Registru trenutačno više od 600 standarda zanimanja u postupku vrednovanja, potrebno je definirati da li će ministarstvo nadležno za rad tražiti kronološkim redom ministarstva nadležna za regulirane profesije mišljenje za one kvalifikacije koje su regulirane u roku. Također, s obzirom da članak 49. propisuje da će se postupci upisa u Registar započeti do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika nastaviti sukladno ovom Pravilniku, pri čemu će se u obzir uzimati zahtjevi izrađeni prema obrascima i smjernicama, odnosno metodologiji, koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, potrebno je preciznije definirati što to točno znači, osim obveznog traženja mišljenja ministarstva nadležnog za pojedinu reguliranu profesiju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Pri vrednovanju MROSP će voditi računa da se zahtjevi obrađuju kronološkim slijedom kako su pristizali. Budući da slijedi izmjena Metodologije, članak 49. Pravilnika jasno se referira na sve izmjene koje slijede, a koje neće biti obvezujuće za prijedloge standarda koji su već u postupku formalnog vrednovanja. Spomenuta odredba članka 49. znači da, ako je postupak upisa prijedloga standarda predlagatelj započeo prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, neće imati obavezu prijedlog standarda mijenjati prema obrascima i metodologijama koje proizlaze iz ovog Pravilnika, već će moći nastaviti s upisom.
2 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK, Članak 49. Vezano uz vrednovanje novih zahtjeva za upise: Čl. 22 Zakona o HKO-u kaže da će se informacijski sustav za vođenje Registra ustrojiti u roku od 24 mjeseca od donošenja Zakona. Čl. 6, st. 5; čl. 16., st. 4 i čl. 26, st. 4 ovog pravilnika kažu: Elektroničkim putem dostavljen zahtjev za upis … smatra se podnesenim u trenutku kad je evidentiran u informacijskom sustavu Registra Ovo je dvoje u kontradikciji jer neće biti moguće evidentirati pristigle zahtjeve u informacijskom sustavu koji još uvijek ne postoji, odnosno, postojeći informacijski sustav ne može biti prilagođen ovom pravilniku prije nego pravilnik stupi na snagu. Vezano uz vrednovanje postojećih zahtjeva za upise: S obzirom da informacijski nije moguće podržati niti vrednovanje novih zahtjeva za upise, još je teže promijeniti način vrednovanja postojećih zahtjeva za upise u trenutku stupanja ovog pravilnika na snagu. Zaključno: Predlažemo ovaj članak izmijeniti, tako da se vrednovanja započeta u roku 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog pravilnika provode po postupku propisanom u ranijoj (aktualnoj) verziji pravilnika, ili da ovaj pravilnik stupi na snagu u roku od 6 mjeseci od objave. Pri tome procjenjujemo da će prilagodba novom načinu vrednovanja biti obavljena u roku od 6 mjeseci. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Prijelaznim i završnim odredbama iz NN 20/21 Zakona o HKO-u propisano je da postojeći informacijski sustav za vođenje Registra HKO-a nastavlja s radom (članak 16.). U tom smislu, podrazumijeva se da se zahtjevi mogu evidentirati u postojećem informacijskom sustavu. Započeti postupci upisa nastavljaju se u postojećem informacijskom sustavu uzimajući u obzir ranije važeće obrasce i metodologije/smjernice, a s obzirom na promjene koje proizlaze iz ovog Pravilnika, potrebno je što prije provesti potrebna unapređenja u informacijskom sustavu.
3 Institut za razvoj obrazovanja PRAVILNIK, Članak 47. Ovo je potrebno dodatno razraditi kako bi se mogla razumjeti praktična primjenljivost ovog članka. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Kao što je i propisano predmetnim člankom, praktična primjenjivost vezana je uz propise kojima je regulirano osiguravanje kvalitete u općem, strukovnom, visokom obrazovanju i obrazovanju odraslih.
4 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK, Članak 47. Aktualni pravilnik i ranija verzija Zakona kažu da podregistri sadrže programe, a sada podregistri sadrže poveznice na programe. U ovom pravilniku još samo treba propisati kako poveznice na programe ulaze u podregistar – tko i na koji način inicira upis tih informacija, i tko ga obavlja? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Kad je riječ o osiguravanju kvalitete programa, primjena standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja provodi se integrirano i komplementarno s postojećim sustavima unutarnjeg i vanjskog osiguravanja kvalitete za opće, strukovno, visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih, sukladno propisima kojima je to područje regulirano.
5 Institut za razvoj obrazovanja PRAVILNIK, Članak 42. Predlažemo da se zadrži dobra praksa iz svih raniji verzija Zakona o HKO u kojem su predstavnici organizacija civilnog društva važni dionici HKO-a. Stoga predlažemo da se u članstvo svakog sektorskog vijeća uvrsti jedan predstavnik organizacija civilnog društva na prijedlog tijela nadležnog za koordinaciju suradnje s organizacijama civilnog društva (Ured za udruge Vlade RH). Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Članovi sektorskih vijeća propisani su člankom 12. stavkom 4. Zakona o HKO-u te ih Pravilnikom nije moguće mijenjati.
6 Igor Kundić PRAVILNIK, Članak 41. Kod vrednovanja SK treba se utvrditi pripadnost sektoru, a sektori su definirani samo u kontekstu sektorskih vijeća. Mislim da bi trebalo utvrditi poveznicu između sektora kojima pripadaju standardi, sektorski stručnjci koji sudjeluju u vrednovanju i sektori prema kojima su podijeljena sektorska vijeća unatoč tome što sektorska vijeća više nemaju nikakvu ulogu u vrednovanju i predstavljaju nepotrebna tijela. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Prijedlog će biti uzet u obzir u konačnoj verziji teksta Pravilnika.
7 CAD studio j.d.o.o. PRAVILNIK, Članak 41. Komentar na članak 41. IV. Moda, tekstil i koža Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga mode i tekstilne tehnologije. Komentar: U opisu poslova treba upisati i djelokrug djelovanja dizajna i kožne tehnologije Obrazloženje: Novi naziv sektora: Moda, tekstil i koža ispravno je identificirao novi smjer kojim bi trebali kročiti tekstilni i kožni biznis i industrija, kako bi podigli konkurentnost i revitalizirali svoj položaj na tržištu. No, u opisnicu sektora nije ugrađen pojam dizajna, kako modnog dizajna, tako još i više dizajna niza ostalih vrsta proizvoda potrebnih tržištu ili budućih inovacija. To su mahom odnosi na dizajn funkcionalnih proizvoda visoke dodane vrijednosti, radno-zaštitna obuću, odjeću i galanteriju, kožne i obućarske proizvode, tradicijski tekstil, suvenire i navijačke proizvode, dizajn interijera te niz drugih segmenata kojima je ključni element i zajednički nazivnik - dizajn. Oni su sastavni dijelovi šireg pojma moda, i bez dizajna ovaj sektor koji se sada transferira u 21.stoljeće uopće ne bi mogao zaživjeti, a nikako opstati. U sektoru Moda, tekstil i koža, pojam moda pokriva interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup, koji obuhvaća: tržišno pozicioniranje, brendiranje prema tržišnoj niši, istraživanje, razvoj i dizajn proizvoda za ciljanu tržišnu nišu (bilo modnih-bilo funkcionalnih) ali i dizajn modnih proizvoda prema vlastitom kreativnom konceptu dizajnera kao i prema globalnim trendovima. Sada je jedinstvena prilika da se sektoru koji je oduvijek guran samo u industriju pridruži toliko potrebno kreativno svjetlo, te interdisciplinarnost, kako bi sektor preskočio desetljeća stagniranja i uhvatio izvrsnu priliku pokrenuti se i stvoriti nove vrijednosti - kako na tržištu, tako i u gospodarstvu općenito. Povezano s kreativnim industrijama općenito, ovaj sektor može postati nositelj razvoja u zemlji i vratiti poljuljano povjerenje te poželjnost za nadolazeće generacije. Također, u djelokrugu poslova Sektora nedostaje pojam Kožna tehnologija, budući da se ona u bitnom razlikuje od tekstilne tehnologije, a i sada ima svoj samostalni život unutar Sektora, pri čemu se propulzivno razvija. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Prijedlog vezan uz članak 41. i sektor IV. Moda, tekstil i koža bit će uzet u obzir u definiranju sektora.
8 Marija Čališ PRAVILNIK, Članak 41. Članak 41. Nazivi i djelokrug poslova sektorskih vijeća određuju se prema sljedećim sektorima: IV. Moda, tekstil i koža Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga mode i tekstilne tehnologije. Odličan prijedlog novog naziva, ali uz dopunu područja djelovanja s dizajnom i kožnom tehnologijom kako bi odgovarao novom nazivu sektroskog vijeća i obuhvatio sve segmente djelovanja sektora. Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga mode, dizajna i tekstilne i kožne tehnologije. XIII. Osobne, usluge zaštite i druge usluge Naziv sektora XIII. Osobne, usluge zaštite i druge usluge preklapa se s nazivom sektora XV. Sigurnost i obrana jer je područje zaštite sastavni dio sigurnoti, a kako se zaštita odnosi na zaštitarsko zanimanje i eventualno zanimanje policajca jasno je da ista spada u XV. sektor Sigurnost i obrana pa predlažem da se izmjeni naziv XIII.sektora u Osobne i druge usluge. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Prijedlog vezan uz članak 41. i sektor IV. Moda, tekstil i koža bit će uzet u obzir u definiranju sektora. Prijedlog vezan uz sektor XIII. Osobne, usluge zaštite i druge usluge ne prihvaća se jer se ovim Pravilnikom, u odnosu na ranije važeći, ne mijenjaju obuhvati sektora, već se unose samo manje intervencije u naziv ili opis u cilju njihova pojašnjenja. Usluge zaštite i ranije su bile dijelom ovog sektora, navedene u njegovom opisu. Sektor XXIV. Sigurnost i obrana obuhvaća sigurnosne i obrambene znanosti.
9 LJUBICA KOLAREVIĆ PRAVILNIK, Članak 41. Članak 41. Nazivi i djelokrug poslova sektorskih vijeća određuju se prema sljedećim sektorima: IV. Moda, tekstil i koža Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga mode i tekstilne tehnologije. Odlična je promjena naziva sektora u skladu s gospodarskim potrebama i europskim sistematizacijama sektora modne industrije što će doprinijeti cjelovitom pristupu promatranja sektrora. Međutim promjena naziva sektora djelomično odgovara opisu poslova u sektoru koji se odnose na: procese proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće, modni dizajn i razvoj modnih proizvoda, modno poslovanje, dizajn i razvoj funkcionalnih proizvoda, tradicijski tekstil i koža i zbrinjavanje, recikliranje i održivi razvoj tekstila i kože i opisom sažeto ne uključuje sav djelokrug poslova. Iz tog razloga potrebno je dopuniti s dizajnom i kožnom tehnologijom tako da glasi: „Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga mode, dizajna i tekstilne i kožne tehnologije“. Djelovanje dizajna u sektoru se ne odnosi na modni dizajn već na dizajniranje ostalih proizvoda s naglaskom na funkcionalne proizvode visoke dodatne vrijednosti zasnovane na istraživanju i razvoju proizvoda prema potrebama korisnika i zauzima posebno mjesto u nizu gospodarskih grana: poljoprivreda (dizajn za agrotekstil, lov, ribolov i sl,), geologijja (dizajn za geotekstil i sl.), građevinarstvo, industrija (industrijski proizvodi), prometala (automobili, vlakovi, zrakopolovi i sl.), interijeri za dom (dom i ugostiteljstvo), za zaštitne svrhe (vojska, uniforme i radna odjeća i sl.), specifični zahtjevi za sport i rekreaciju, zdravstvo (sve vrste medicinskih proizvoda od vlakana, konca do ortopedskih pomagala), proizvodi za ambalažu (Packtech) i ekološku zaštitu i sl. Ovaj djelokrug djelovanja u sektoru sadrži razvojni proces od inovacije, tehnologiju, istraživanje, poslovanje i zahtjeva kupca kako bi pružio novu vrijednost i konkurentnu prednost u gospodarskim, društvenim i održivom razvoju koje uključuje zbrinjavanje, recikliranje tekstila i kože. Sastavni dio kreativne industrije uz modu. Drugo ako je u nazivu naveden materijal kože koji bi trebao biti oznaka za sve proizvode od kože, obuće, kožne galanterije i sl) slijedom toga u opisu se treba navesti i kožne tehnologija koja se razlikuje od tekstilne tehnologije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Prijedlog vezan uz članak 41. i sektor IV. Moda, tekstil i koža bit će uzet u obzir u definiranju sektora.
10 Ivana Voncina-Toplek PRAVILNIK, Članak 41. Članak 41. Nazivi i djelokrug poslova sektorskih vijeća određuju se prema sljedećim sektorima: IV. Moda, tekstil i koža Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga mode i tekstilne tehnologije. Odlična je promjena naziva sektora u skladu s gospodarskim potrebama i europskim sistematizacijama sektora modne industrije što će doprinijeti cjelovitom pristupu promatranja sektrora. Međutim promjena naziva sektora djelomično odgovara opisu poslova u sektoru koji se odnose na: procese proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće, modni dizajn i razvoj modnih proizvoda, modno poslovanje, dizajn i razvoj funkcionalnih proizvoda, tradicijski tekstil i koža i zbrinjavanje, recikliranje i održivi razvoj tekstila i kože i opisom sažeto ne uključuje sav djelokrug poslova. Iz tog razloga potrebno je dopuniti s dizajnom i kožnom tehnologijom tako da glasi: „Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga mode, dizajna i tekstilne i kožne tehnologije“. Djelovanje dizajna u sektoru se ne odnosi na modni dizajn već na dizajniranje ostalih proizvoda s naglaskom na funkcionalne proizvode visoke dodatne vrijednosti zasnovane na istraživanju i razvoju proizvoda prema potrebama korisnika i zauzima posebno mjesto u nizu gospodarskih grana: poljoprivreda (dizajn za agrotekstil, lov, ribolov i sl,), geologijja (dizajn za geotekstil i sl.), građevinarstvo, industrija (industrijski proizvodi), prometala (automobili, vlakovi, zrakopolovi i sl.), interijeri za dom (dom i ugostiteljstvo), za zaštitne svrhe (vojska, uniforme i radna odjeća i sl.), specifični zahtjevi za sport i rekreaciju, zdravstvo (sve vrste medicinskih proizvoda od vlakana, konca do ortopedskih pomagala), proizvodi za ambalažu (Packtech) i ekološku zaštitu i sl. Ovaj djelokrug djelovanja u sektoru sadrži razvojni proces od inovacije, tehnologiju, istraživanje, poslovanje i zahtjeva kupca kako bi pružio novu vrijednost i konkurentnu prednost u gospodarskim, društvenim i održivom razvoju koje uključuje zbrinjavanje, recikliranje tekstila i kože. Sastavni dio kreativne industrije uz modu. Drugo ako je u nazivu naveden materijal kože koji bi trebao biti oznaka za sve proizvode od kože, obuće, kožne galanterije i sl) slijedom toga u opisu se treba navesti i kožne tehnologija koja se razlikuje od tekstilne tehnologije. 1 Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Prijedlog vezan uz članak 41. i sektor IV. Moda, tekstil i koža bit će uzet u obzir u definiranju sektora.
11 Dubravka Prpić Znaor PRAVILNIK, Članak 41. IV. Moda, tekstil i koža Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga mode i tekstilne tehnologije - potrebno je proširiti područje djelovanja na dizajn i kožnu tehnologiju. Odlična je promjena naziva sektora u skladu s gospodarskim potrebama i europskim sistematizacijama sektora modne industrije. To će doprinijeti cjelovitom pristupu promatranja sektrora. Bitno - promjena naziva sektora djelomično odgovara opisu poslova u sektoru koji se odnose na: procese proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće, modni dizajn i razvoj modnih proizvoda, modno poslovanje, dizajn i razvoj funkcionalnih proizvoda, tradicijski tekstil i koža i zbrinjavanje, recikliranje i održivi razvoj tekstila i kože i opisom sažeto ne uključuje sav djelokrug poslova. Iz tog razloga potrebno je dopuniti s dizajnom i kožnom tehnologijom, kako bi glasilo - Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga mode, dizajna i tekstilne i kožne tehnologije - . Djelovanje dizajna u sektoru se ne odnosi na modni dizajn već i na dizajniranje ostalih proizvoda s naglaskom na funkcionalne proizvode visoke dodatne vrijednosti koji su zasnovani na istraživanju i razvoju proizvoda prema potrebama korisnika. Ovaj dizajn zauzima posebno mjesto u nizu gospodarskih grana - poljoprivreda (dizajn za agrotekstil, lov, ribolov i sl,), geologijja (dizajn za geotekstil i sl.), građevinarstvo, industrija (industrijski proizvodi), prometala (automobili, vlakovi, zrakopolovi i sl.), interijeri za dom (dom i ugostiteljstvo), za zaštitne svrhe (vojska, uniforme i radna odjeća i sl.), specifični zahtjevi za sport i rekreaciju, zdravstvo (sve vrste medicinskih proizvoda od vlakana, konca do ortopedskih pomagala), proizvodi za ambalažu (Packtech) i ekološku zaštitu i sl. Ovaj djelokrug djelovanja u sektoru sadrži razvojni proces od inovacije, tehnologiju, istraživanje, poslovanje i zahtjeva kupca kako bi pružio novu vrijednost i konkurentnu prednost u gospodarskim, društvenim i održivom razvoju koje uključuje zbrinjavanje, recikliranje tekstila i kože. Sastavni je dio kreativne industrije uz modu. Drugo - ako je u nazivu naveden materijal kože koji bi trebao biti oznaka za sve proizvode od kože, obuće, kožne galanterije i sl) slijedom toga u opisu se treba navesti i kožne tehnologija koja se razlikuje od tekstilne tehnologije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Prijedlog vezan uz članak 41. i sektor IV. Moda, tekstil i koža bit će uzet u obzir u definiranju sektora.
12 Igor Kundić PRAVILNIK, Članak 39. Predlaže se promjena odredbe kako slijedi: „Članovi povjerenstava za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja biraju se iz evidencije…“ OBRAZLOŽENJE: Smatram važnim evidenciju sektorskih stručnjaka učiniti obvezujućom. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Navedenom odredbom nastoji se osigurati fleksibilnost, da bi postupci imenovanja povjerenstava bili što učinkovitiji.
13 Institut za razvoj obrazovanja PRAVILNIK, Članak 39. Potrebno je objasniti zašto Povjerenstvo za SZ ima 7 dok za SK ima najmanje 3 člana. Predlažemo da se za SK i SZ odredi isti minimalni broj članova povjerenstva – predlažemo da minimalni broj članova za sva povjerenstva bude 5. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Broj članova utvrđen je u suradnji s institucijama koje će imenovati povjerenstva.
14 Igor Kundić PRAVILNIK, Članak 38. Kod ustrojavanja povjerenstva Agencije predlaže se slijediti strukturu kakva postoji kod vrednovanja SZ da se osigura stručnost i nepristranost vanjskih stručnjaka u vrednovanju prijedloga. Dakle SK kao nacionalni i obvezujući standard treba donijeti neovisno tijelo (kakvo je predviđeno za SZ) kojeg konzultiraju vanjski sektorski stručnjaci. U protivnom, ugrožava se objektivnost, neovisnost i transparentnost postupka vrednovanja koje provodi Agencija. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Da se osigura stručnost i nepristranost, agencije angažiraju sektorske stručnjake koji provode stručno vrednovanje.
15 Institut za razvoj obrazovanja PRAVILNIK, Članak 38. Ovdje je potrebno razjasniti o kojim je ovdje Povjerenstvima riječ – nije jasno radi li se o jednom povjerenstvu za SZ i tri povjerenstva za SK koja se nalaze u ASOO, AOO i AZVO. Smatramo važnim da ovaj Registar nedvosmisleno navede točan broj Povjerenstava koja će se oformiti na temelju ovog Registra. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Pravilnikom je predviđeno jedno Povjerenstvo za vrednovanje zahtjeva za upis standarda zanimanja i skupova kompetencija. Koliko će biti povjerenstava za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja, ovisit će o broju zahtjeva, budući da će se ta povjerenstva osnivati slijedom zaprimanja zahtjeva i pozitivnog ishoda formalne provjere. Navedeno će biti dodatno pojašnjeno u konačnom tekstu Pravilnika.
16 Institut za razvoj obrazovanja PRAVILNIK, Članak 36. Smatramo da je važno omogućiti da sektorski stručnjaci punopravno sudjeluju u radu Povjerenstva za vrednovanje kao i ostali punopravni članovi – to će omogućiti da struka ravnopravno doprinosi radu Povjerenstva te da odluke Povjerenstva odgovaraju određenim principima struke. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Sektorski stručnjaci će imati mogućnost dati stručni obol, ali mišljenje donosi Povjerenstvo za vrednovanje, a Odluku o upisu, sukladno Zakonu o HKO-u, ministar nadležan rad.
17 Institut za razvoj obrazovanja PRAVILNIK, Članak 36. Nije jasna veza s 35.2. - znači li ova formulacija da Povjerenstvo ima 7+3 člana? Predlažemo da odnos sektorskih stručnjaka i povjerenstva bude dodatno razjašnjen. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Povjerenstvo ima 7 članova, a odabire do 3 sektorska stručnjaka s liste stručnjaka koji sudjeluju u radu Povjerenstva radi sveobuhvatnog razmatranja pristiglih zahtjeva za upis.
18 Institut za razvoj obrazovanja PRAVILNIK, Članak 35. Potrebno je uvrstiti i jednog predstavnika organizacija civilnog društva kojeg će imenovati nadležno državno tijelo za koordinaciju suradnje s organizacijama civilnog društva (Ured za udruge Vlade RH). Postojeći Zakon o HKO prepoznaje organizacije civilnog društva kao važnog dionika HKO-a koji osigurava da standardi zanimanja i kvalifikacija budu u skladu s potrebama društva i zajednica unutar kojih djeluju. Također, potrebno je razjasniti jesu li među članovima ovog povjerenstva i sektorski stručnjaci. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Člankom 36. predviđeno je da u radu Povjerenstva sudjeluju do tri sektorska stručnjaka s liste stručnjaka. Pritom je u odabiru stručnjaka ključna stručnost s obzirom na predmet vrednovanja, neovisno o tome kakvu vrstu organizacije ili institucije predstavlja.
19 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK, Članak 35. Vezano uz st. 3: Na svim mjestima u ovom i narednim člancima koji se odnose na povjerenstvo za vrednovanje koje imenuje ministar nadležan za rad, treba naglasiti da se radi o točno toj vrsti povjerenstva…. Npr. u ovom slučaju dodati: iz stavka 1. ovog članka. Vezano uz st. 4: Povjerenstvo se imenuje na 2 godine - Znači li ovo da isto povjerenstvo vrednuje više zahtjeva za upis, ili bi tu trebalo pisati „na vrijeme od dvije godine, odnosno do donošenja konačne odluke o upisu ili odbijanju zahtjeva za upis standarda zanimanja / skupa kompetencija u Registar“ Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Sukladno članku 35., stavku 4., Povjerenstvo za vrednovanje imenuje se na vrijeme od 2 godine, iz čega proizlazi da je riječ o stalnom povjerenstvu za sve prijedloge standarda zanimanja i skupova kompetencija.
20 Igor Kundić PRAVILNIK, Članak 31. Predlaže se izmjena odredbe kako slijedi: „(1) Ako povjerenstvo za vrednovanje iz članka 30. stavka 1. na temelju provedenih analiza i vrednovanja ocijeni da prijedlog standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja da je predloženi standard kvalifikacije u skladu s opisnicama razina ishoda učenja i kvalifikacija propisanim Zakonom te da je u skladu s odgovarajućim standardima zanimanja (ukoliko kvalifikacija treba osigurati zapošljivost), donijet će pozitivno mišljenje o ispunjenju stručnih uvjeta za upis u Registar, odnosno odgovarajući podregistar“. OBRAZLOŽENJE: Smatram važnim da postupak vrednovanja predloženog standarda kvalifikacije procijeni i osigura kvalitetu i relevantnost kvalifikacije i to kvalitetu s obzirom na propisane opisnice ishoda učenja i kvalifikacija, a relevantnost utvrđivanjem povezanosti kvalifikacija koje se stječu u sustavu obrazovanja sa zanimanjima i tržištem rada kako bi se osigurala zapošljivost. U protivnom, smatram da bi se Nacrtom prijedloga Pravilnika ukinula poveznica između standarda kvalifikacije i standarda zanimanja koja je okosnica povezivanja obrazovanja i tržišta rada. Navedeno je razvidno iz činjenice što poveznica na standard zanimanja u standardu kvalifikacije nije više element obvezujući za kvalifikacije čija je uloga tržišta rada te iz činjenice da su među kriterijima prema kojima Agencije i njihova povjerenstva vrednuju standarde kvalifikacija izostavljeni kriteriji procjene relevantnosti kvalifikacija u odnosu na tržište rada, odnosno procjena usklađenosti standarda kvalifikacije sa standardom zanimanja. Vezano za kriterije prema kojima agencije u sustavu obrazovanja, svaka u dijelu svoje nadležnosti, i njihova povjerenstva, vrednuju prijedloge standarda kvalifikacija, u člancima 22. i 31 predviđeno je da Povjerenstvo za vrednovanje „na temelju provedenih analiza i vrednovanja ocjenjuje ima li prijedlog standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja elemente propisane ovim Pravilnikom i elemente koji su važni za osiguravanje kvalitete standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja“. Na ovaj način se proces vrednovanja Povjerenstva, s jedne strane ograničava na formalno vrednovanje – utvrđivanje popunjenosti obrasca koji je više administrativni nego stručni posao kojeg bi bilo primjerenije da obavljaju same agencije. S druge strane, navodi se da Povjerenstvo ocjenjuje ima li prijedlog elemente koji su važni za osiguravanje kvalitete pri čemu se nigdje u Nacrtu prijedloga pravilnika ne navodi koji su to elementi važni za osiguravanje kvalitete, a još manje čime se procjenjuje sama kvaliteta i relevantnost prijedloga, osim kvalitetnom popunjenosti obrasca. Zaključno, instrument za procjenu kvalitete su opisnice razina ishoda učenja i razina kvalifikacije kako su propisane Zakonom, a instrument za procjenu relevantnosti treba biti poveznica standarda kvalifikacija sa standardom zanimanja. Ako se kriteriji kvalitete i relevantnosti izuzmu iz ovog propisa, Povjerenstvu se oduzimaju alati kojima bi se relevantnost i kvaliteta mogli utvrditi. Bez propisivanja jasnih kriterija vrednovanja, gubi se svaka sigurnost da će postupak vrednovanja biti temeljen na transparentnim i standardiziranim, na sve jednako primjenjivim kriterijima, nestaje poveznica između kvalifikacije i zanimanja pa tako između obrazovanja i tržišta rada, gubi se reformski potencijal HKO-a i u rizik se stavljaju sredstva uložena u ovu reformu iz fondova Europske unije i projekti koji su u tijeku kao i oni koji su predviđeni Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Prijedlog će biti uzet u obzir u konačnom tekstu Pravilnika.
21 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK, Članak 31. Vezano uz st. 6, točka 19: Nigdje nije propisano tko obavlja provjeru usklađenosti, tko inicira i tko obavlja upis ovih podataka? Vezano uz st. 7: Nedostaju li ovdje poveznice na usklađene programe za stjecanje i vrednovanje SIU i na usklađene programe za vrednovanje SIU, i ako da, tko obavlja provjeru usklađenosti, tko inicira i tko obavlja upis ovih podataka? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Na osiguravanje kvalitete programa odnosi se članak 47., koji propisuje da se primjena standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja iz Registra HKO-a provodi integrirano i komplementarno s postojećim sustavima unutarnjeg i vanjskog osiguravanja kvalitete za opće, strukovno, visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih, sukladno propisima kojima je to područje regulirano.
22 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK, Članak 26. Ad 1. U st. 1., ovo je prvi put da se spominje Agencija za odgoj i obrazovanje – je li ovo u skladu s čl. 3, st. 2. i treba li izmijeniti raniji tekst koji se odnosi na postupke vezane uz standarde kvalifikacija i skupove ishoda učenja? (Ova Agencija se, osim na ovom mjestu, jedino još spominje jednom u čl. 38). Ad 2. U st. 4, kaže se da se zahtjev smatra podnesenim u trenutku kad je evidentiran u informacijskom sustavu. S obzirom na to da nakon same evidencije zahtjeva u sustavu, predlagatelj može još dorađivati svoj zahtjev, predlažemo ovaj stavak promijeniti u: ... smatra se podnesenim u trenutku kad je upućen na vrednovanje u informacijskom sustavu Registra... Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Ad 1. Navedeno je u skladu sa Zakonom o HKO-u. Prema članku 13. stavku 4. Zakona, Podregistar skupova ishoda učenja i Podregistar standarda kvalifikacija vode Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Prema članku 14. stavku 2., zahtjevi za upis u podregistar za kvalifikacije na razinama 1 i 4.2 (za opće obrazovanje) podnose se Agenciji za odgoj i obrazovanje, a njihov upis u odgovarajući podregistar obavlja Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, na temelju Odluke Agencije za odgoj i obrazovanje. Ad 2. Prihvaća se. Predložena izmjena bit će unesena u tekst Pravilnika.
23 Igor Kundić PRAVILNIK, Članak 22. Predlaže se izmjena odredbe kako slijedi: „(1) Ako povjerenstvo za vrednovanje iz članka 21. stavka 1. na temelju provedenih analiza i vrednovanja ocijeni da prijedlog standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja da je predloženi standard kvalifikacije u skladu s opisnicama razina ishoda učenja i kvalifikacija propisanim Zakonom te da je u skladu s odgovarajućim standardima zanimanja (ukoliko kvalifikacija treba osigurati zapošljivost), donijet će pozitivno mišljenje o ispunjenju stručnih uvjeta za upis u Registar, odnosno odgovarajući podregistar“. OBRAZLOŽENJE: Smatram važnim da postupak vrednovanja predloženog standarda kvalifikacije procijeni i osigura kvalitetu i relevantnost kvalifikacije i to kvalitetu s obzirom na propisane opisnice ishoda učenja i kvalifikacija, a relevantnost utvrđivanjem povezanosti kvalifikacija koje se stječu u sustavu obrazovanja sa zanimanjima i tržištem rada kako bi se osigurala zapošljivost. U protivnom, smatram da bi se Nacrtom prijedloga Pravilnika ukinula poveznica između standarda kvalifikacije i standarda zanimanja koja je okosnica povezivanja obrazovanja i tržišta rada. Navedeno je razvidno iz činjenice što poveznica na standard zanimanja u standardu kvalifikacije nije više element obvezujući za kvalifikacije čija je uloga tržišta rada te iz činjenice da su među kriterijima prema kojima Agencije i njihova povjerenstva vrednuju standarde kvalifikacija izostavljeni kriteriji procjene relevantnosti kvalifikacija u odnosu na tržište rada, odnosno procjena usklađenosti standarda kvalifikacije sa standardom zanimanja. Vezano za kriterije prema kojima agencije u sustavu obrazovanja, svaka u dijelu svoje nadležnosti, i njihova povjerenstva, vrednuju prijedloge standarda kvalifikacija, u člancima 22. i 31 predviđeno je da Povjerenstvo za vrednovanje „na temelju provedenih analiza i vrednovanja ocjenjuje ima li prijedlog standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja elemente propisane ovim Pravilnikom i elemente koji su važni za osiguravanje kvalitete standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja“. Na ovaj način se proces vrednovanja Povjerenstva, s jedne strane ograničava na formalno vrednovanje – utvrđivanje popunjenosti obrasca koji je više administrativni nego stručni posao kojeg bi bilo primjerenije da obavljaju same agencije. S druge strane, navodi se da Povjerenstvo ocjenjuje ima li prijedlog elemente koji su važni za osiguravanje kvalitete pri čemu se nigdje u Nacrtu prijedloga pravilnika ne navodi koji su to elementi važni za osiguravanje kvalitete, a još manje čime se procjenjuje sama kvaliteta i relevantnost prijedloga, osim kvalitetnom popunjenosti obrasca. Zaključno, instrument za procjenu kvalitete su opisnice razina ishoda učenja i razina kvalifikacije kako su propisane Zakonom, a instrument za procjenu relevantnosti treba biti poveznica standarda kvalifikacija sa standardom zanimanja. Ako se kriteriji kvalitete i relevantnosti izuzmu iz ovog propisa, Povjerenstvu se oduzimaju alati kojima bi se relevantnost i kvaliteta mogli utvrditi. Bez propisivanja jasnih kriterija vrednovanja, gubi se svaka sigurnost da će postupak vrednovanja biti temeljen na transparentnim i standardiziranim, na sve jednako primjenjivim kriterijima, nestaje poveznica između kvalifikacije i zanimanja pa tako između obrazovanja i tržišta rada, gubi se reformski potencijal HKO-a i u rizik se stavljaju sredstva uložena u ovu reformu iz fondova Europske unije i projekti koji su u tijeku kao i oni koji su predviđeni Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Prijedlog će biti uzet u obzir u konačnom tekstu Pravilnika.
24 Igor Kundić PRAVILNIK, Članak 22. Stavak 5. točka 10. Predlaže se izmjena kako slijedi: popis skupova ishoda učenja uz oznaku kategorije »obvezni« ili »neobvezni« Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Predloženo odgovara već postojećem tekstu Pravilnika.
25 LJUBICA KOLAREVIĆ PRAVILNIK, Članak 22. Članak 22. 5) Standard kvalifikacije sadržava sljedeće elemente: 4. područje i polje kojem pripada kvalifikacija (uključujući i po ISCED FoET2013) ; Ovaj element je standarda kvalifikacije je nov i nema opravdanja za uvođenje spajanjem starog s novim, a naročito nema primjene u novim standardima kvalifikacije izrađenim na novim standardima zanimanja te ne doprinose kvaliteti nacionalnog kvalifikacijskog okvira HKO-a povezivanjem s ISCED FoET2013 (koja se ne ažurira kontinuirano u vremenskom periodu koji bi bio relevantan s tehničko-tehnološkim promjenama i ne sadrži nova područja kvalifikacijska obrazovanja za 21. stoljeće digitalno vrijeme učenja i poučavanja). Predlažem brisanje jer će stvoriti dodatnu pomutnju i poteškoće u razvoju standarda kvalifikacija za predlagatelje koja je već evidentna u sustavu upisa standarda kvalifikacije činjenicom da trenutno postoje poteškoće s upisom standarda kvalifikacije Registar HKO-a (upisano ukupno 12 standarda kvalifikacije naspram upisanih 132 standarda zanimanja). Postoje standardna klasifikacija zanimanja koji se ažuriraju i daju dobru sliku o kvalifikacijama (ISCO-08, ESCO, O*NET i sl.) Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Vezano uz članak 22. i klasifikaciju ISCED FoET, riječ je o međunarodnoj klasifikaciji prema kojoj se vode statistike i koja olakšava usporedivost na međunarodnoj razini. Uvođenjem reference na ovu klasifikaciju ne ukida se poveznica na sektore definirane prema HKO-u te utvrđivanje te poveznice ne utječe na postupak upisa standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja u Registar HKO-a.
26 Dubravka Prpić Znaor PRAVILNIK, Članak 22. 5) Standard kvalifikacije sadržava sljedeće elemente: 4. područje i polje kojem pripada kvalifikacija (uključujući i po ISCED FoET2013) ; Ovaj element je standarda kvalifikacije je nov i nema opravdanja za uvođenje spajanjem starog s novim, a naročito nema primjene u novim standardima kvalifikacije izrađenim na novim standardima zanimanja te ne doprinose kvaliteti nacionalnog kvalifikacijskog okvira HKO-a povezivanjem s ISCED FoET2013 (koja se ne ažurira kontinuirano u vremenskom periodu koji bi bio relevantan s tehničko-tehnološkim promjenama i ne sadrži nova područja kvalifikacijska obrazovanja za 21. stoljeće digitalno vrijeme učenja i poučavanja). Predlažem brisanje jer će stvoriti dodatnu pomutnju i poteškoće u razvoju standarda kvalifikacija za predlagatelje koja je već evidentna u sustavu upisa standarda kvalifikacije činjenicom da trenutno postoje poteškoće s upisom standarda kvalifikacije Registar HKO-a (upisano ukupno 12 standarda kvalifikacije naspram upisanih 132 standarda zanimanja). Postoje standardna klasifikacija zanimanja koji se ažuriraju i daju dobru sliku o kvalifikacijama (ISCO-08, ESCO, O*NET i sl.) Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Vezano uz članak 22. i klasifikaciju ISCED FoET, riječ je o međunarodnoj klasifikaciji prema kojoj se vode statistike i koja olakšava usporedivost na međunarodnoj razini. Uvođenjem reference na ovu klasifikaciju ne ukida se poveznica na sektore definirane prema HKO-u te utvrđivanje te poveznice ne utječe na postupak upisa standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja u Registar HKO-a.
27 Ivana Voncina-Toplek PRAVILNIK, Članak 22. Članak 22. 5) Standard kvalifikacije sadrži sljedeće elemente: 4. područje i polje kojem pripada kvalifikacija (uključujući i po ISCED FoET2013) ; Ovaj element je standarda kvalifikacije je nov i nema opravdanja za uvođenje spajanjem starog s novim, a naročito nema primjene u novim standardima kvalifikacije izrađenim na novim standardima zanimanja te ne doprinose kvaliteti nacionalnog kvalifikacijskog okvira HKO-a povezivanjem s ISCED FoET2013 (koja se ne ažurira kontinuirano u vremenskom periodu koji bi bio relevantan s tehničko-tehnološkim promjenama i ne sadrži nova područja kvalifikacijska obrazovanja za 21. stoljeće digitalno vrijeme učenja i poučavanja). Predlažem brisanje jer će stvoriti dodatnu pomutnju i poteškoće u razvoju standarda kvalifikacija za predlagatelje koja je već evidentna u sustavu upisa standarda kvalifikacije činjenicom da trenutno postoje poteškoće s upisom standarda kvalifikacije Registar HKO-a (upisano ukupno 12 standarda kvalifikacije naspram upisanih 132 standarda zanimanja). Postoje standardna klasifikacija zanimanja koji se ažuriraju i daju dobru sliku o kvalifikacijama (ISCO-08, ESCO, O*NET i sl.) Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Vezano uz članak 22. i klasifikaciju ISCED FoET, riječ je o međunarodnoj klasifikaciji prema kojoj se vode statistike i koja olakšava usporedivost na međunarodnoj razini. Uvođenjem reference na ovu klasifikaciju ne ukida se poveznica na sektore definirane prema HKO-u te utvrđivanje te poveznice ne utječe na postupak upisa standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja u Registar HKO-a.
28 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK, Članak 16. U st. 4, kaže se da se zahtjev smatra podnesenim u trenutku kad je evidentiran u informacijskom sustavu. S obzirom na to da nakon same evidencije zahtjeva u sustavu, predlagatelj može još dorađivati svoj zahtjev, predlažemo ovaj stavak promijeniti u: ... smatra se podnesenim u trenutku kad je upućen na vrednovanje u informacijskom sustavu Registra... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Predložena izmjena bit će unesena u tekst Pravilnika.
29 Igor Kundić PRAVILNIK, Članak 15. Predlaže se brisanje stavka 4 jer za nove standarde zanimanja nije moguće pronaći šifru u važećoj NKZ Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Takvim će se zanimanjima dodijeliti broj/šifra NKZ-a.
30 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK, Članak 15. Vezano uz st. 4 - što ako ne postoji odgovarajuće zanimanje u NKZ? Predlažemo na kraj ovog stavka dodati tekst ", ako ista postoji" Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Takvim će se zanimanjima dodijeliti broj/šifra NKZ-a.
31 JASNA MATIĆ (Voditeljica Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost HKZR-a) PRAVILNIK, Članak 12. Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost Sanja Kuštreba, mag.med.lab.diag. Zamjenica voditeljice SRMLD Komentar uz članak 11 i 12: Članci 11. i 12. Iz predmetnih članaka razvidno je kako ministarstvo nadležno za rad preuzima cjelokupnu ingerenciju i nad formalnim, ali i nad stručnim vrednovanjem, što smatramo spornim. Naime, stručno vrednovanje, a za koje je prije bilo nadležno sektorsko vijeće, obavljat će povjerenstvo kojeg čine: dva predstavnika ministarstva nadležnog za rad, jedan predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo, dva stručnjaka iz područja tržišta rada, obrazovanja i profiliranja kompetencija i dva predstavnika iz područja gospodarstva. Smatramo upitnim osiguranje kvalitete stručnog vrednovanja bez sektorskih stručnjaka (za pojedinu kvalifikaciju) te neprihvatljivim činjenicu da se (u pojedinim slučajevima izrade) formalno te stručno vrednovanje obavlja u istom tijelu državne uprave. Ako se nešto vrednuje i koristi u javne svrhe, pri čemu se odlučuje o pojedinim profesijama koje mogu strukturno utjecati na tržište rada i obrazovanje, potrebno je osigurati maksimalno moguću transparentnost i neovisnost u procesima odluke. Također, smatramo da je potrebno jasno definirati tko je stručnjak za profiliranje kompetencija te što ta osoba točno radi kao i propisati postupak odabira navedenih stručnjaka. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Što se tiče odredbe koja definira sastav Povjerenstva za vrednovanje, ista će se mijenjati na način da sastav Povjerenstva za vrednovanje bude osnažen stručnjacima te će ga sačinjavati 1 stručnjak MROSP-a, 4 stručnjaka iz područja tržišta rada, obrazovanja i profiliranja kompetencija te 2 predstavnika gospodarstva. S obzirom na to da će Povjerenstvo za vrednovanje imati na raspolaganju i sektorske stručnjake s liste stručnjaka koji će sudjelovati u radu Povjerenstva, MROSP drži da će se osigurati razina kvalitete stručnog vrednovanja.
32 JASNA MATIĆ (Voditeljica Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost HKZR-a) PRAVILNIK, Članak 11. Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost Sanja Kuštreba, mag.med.lab.diag. Zamjenica voditeljice SRMLD Komentar uz članak 11 i 12: Članci 11. i 12. Iz predmetnih članaka razvidno je kako ministarstvo nadležno za rad preuzima cjelokupnu ingerenciju i nad formalnim, ali i nad stručnim vrednovanjem, što smatramo spornim. Naime, stručno vrednovanje, a za koje je prije bilo nadležno sektorsko vijeće, obavljat će povjerenstvo kojeg čine: dva predstavnika ministarstva nadležnog za rad, jedan predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo, dva stručnjaka iz područja tržišta rada, obrazovanja i profiliranja kompetencija i dva predstavnika iz područja gospodarstva. Smatramo upitnim osiguranje kvalitete stručnog vrednovanja bez sektorskih stručnjaka (za pojedinu kvalifikaciju) te neprihvatljivim činjenicu da se (u pojedinim slučajevima izrade) formalno te stručno vrednovanje obavlja u istom tijelu državne uprave. Ako se nešto vrednuje i koristi u javne svrhe, pri čemu se odlučuje o pojedinim profesijama koje mogu strukturno utjecati na tržište rada i obrazovanje, potrebno je osigurati maksimalno moguću transparentnost i neovisnost u procesima odluke. Također, smatramo da je potrebno jasno definirati tko je stručnjak za profiliranje kompetencija te što ta osoba točno radi kao i propisati postupak odabira navedenih stručnjaka. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Što se tiče odredbe koja definira sastav Povjerenstva za vrednovanje, ista će se mijenjati na način da sastav Povjerenstva za vrednovanje bude osnažen stručnjacima te će ga sačinjavati 1 stručnjak MROSP-a, 4 stručnjaka iz područja tržišta rada, obrazovanja i profiliranja kompetencija te 2 predstavnika gospodarstva. S obzirom na to da će Povjerenstvo za vrednovanje imati na raspolaganju i sektorske stručnjake s liste stručnjaka koji će sudjelovati u radu Povjerenstva, MROSP drži da će se osigurati razina kvalitete stručnog vrednovanja.
33 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK, Članak 10. U st. 1 se koristi naziv obrasca SKOMP_PRIJEDLOG, a u čl. 6 se taj obrazac zove HKO_SKOMP. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Članak 10. stavak 1. odnosi na obrazac prijedloga standarda zanimanja/skupova kompetencija, čiji je naziv HKO_SZ/SKOMP/PRIJEDLOG. Članak 6. odnosi se na obrasce zahtjeva, HKO_SZ i HKO_SKOMP.
34 Igor Kundić PRAVILNIK, Članak 7. U članku 7. u prvom stavku navodi se da stratešku, sektorsku i analitičku utemeljenost treba dokazivati samo kod upisa SZ koji nije sadržan u NKZ-u. Međutim, u stavku 5. propisuje se da se za dokaz utemeljenosti SZ koje je u NKZ-u koristi profil sektora. Predlažem uskladiti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Tekst Pravilnika bit će dodatno pojašnjen.
35 JASNA MATIĆ (Voditeljica Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost HKZR-a) PRAVILNIK, Članak 7. Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost Sanja Kuštreba, mag.med.lab.diag. Zamjenica voditeljice SRMLD Komentar uz članak 7: Članak 7. stavak 1. propisuje kako predlagatelj ima obvezu strateškim, sektorskim i analitičkim obrazloženjem dokazati utemeljenost zahtjeva za upis standarda zanimanja koji nije u popisu zanimanja prema važećoj NKZ. HKZR – SR MLD smatra da navedene elemente obrazloženja treba dodatno odredbom pojasniti, s obzirom na to da je isto već bilo propisano, a ministarstvo nadležno za rad dostavljeno nije uvažavalo. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Navedeno će se urediti Metodologijom za izradu standarda zanimanja.
36 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK, Članak 7. U st. 3 piše "za sektor kojem pripada zanimanje" - no što ako se radi o međusektorskom zanimanju? Predlažemo promijeniti u: "za svaki sektor kojem pripada zanimanje". Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Predložena izmjena bit će uvrštena u tekst Pravilnika.
37 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK, Članak 6. U st. 5, kaže se da se zahtjev smatra podnesenim u trenutku kad je evidentiran u informacijskom sustavu. S obzirom na to da nakon same evidencije zahtjeva u sustavu, predlagatelj može još dorađivati svoj zahtjev, predlažemo ovaj stavak promijeniti u: ... smatra se podnesenim u trenutku kad je upućen na vrednovanje u informacijskom sustavu Registra... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Predložena izmjena bit će uvrštena u tekst Pravilnika.
38 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK, Članak 4. Radi jasnoće, predlažemo dodati stavke iz prethodne verzije pravilnika: Informacijski sustav je središnje mjesto za pohranjivanje registarskih, evidencijskih i statističkih podataka Registra, kao i isprava i drugih dokaza pohranjenih u elektroničkom obliku. Ministar nadležan za obrazovanje i znanost uz suglasnost ministra nadležnog za rad odlukom propisuje uvjete, vrste i kriterije elektroničkog pristupa sustavu te pravila elektroničke komunikacije Registra s drugim informacijskim sustavima. Neprekidnost rada sustava Registra i tehnička sredstva potrebna za dostupnost elektroničkih podataka Registra osigurava ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost. Ministarstvo može tehničke i informatičke poslove razvoja i održavanja informacijskog sustava Registra ugovorom povjeriti drugoj pravnoj osobi koja je dužna osigurati zaštitu i tajnost podataka koji nisu namijenjeni javnosti. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Zakonom je propisano što će se definirati Pravilnikom. Ovo nije određeno Zakonom kao nešto što će Pravilnik definirati, odnosno nije nužno propisati Pravilnikom.
39 JASNA MATIĆ (Voditeljica Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost HKZR-a) PRAVILNIK, Članak 3. Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost Sanja Kuštreba, mag.med.lab.diag. Zamjenica voditeljice SRMLD Komentar uz članak 3: Članak 3. stavak 4., propisuje da ministarstvo nadležno za rad i nadležne agencije, svatko u djelokrugu svoje nadležnosti, u postupcima upisa standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja vezanih uz regulirane profesije u Republici Hrvatskoj, dužni su zatražiti mišljenje tijela državne uprave nadležnog za reguliranu profesiju. Pritom se pod pojmom regulirane profesije podrazumijeva značenje propisano člankom 5. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“, broj 82/15, 70/19, 47/20). HKZR – SRMLD podržava predloženu obveznu proceduru traženja mišljenja ministarstva nadležnog za rad i nadležnih agencija, u postupcima upisa standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja vezanih uz regulirane profesije u RH, od tijela državne uprave nadležnog za reguliranu profesiju. No, smatramo da je potrebno, kao i u drugim postupcima, odrediti tijelu državne uprave strogo propisani rok dostave mišljenja i propisati koje su pravne posljedice propuštanja tog roka. Na navedeni način bi se izbjeglo da tijelo državne uprave nadležno za reguliranu profesiju ne dostavi mišljenje na predloženi standard zanimanja, a što se u praksi dešavalo. Također, donošenjem obvezujućeg mišljenja (a ne samo mišljenja, koje nije obvezujuće) u određenom roku ubrzali bi se svi ostali postupci koji slijede. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Vezano za mišljenja nadležnih tijela za reguliranu profesiju, nije moguće podzakonskim aktom određivati rokove drugim resorima. MROSP obavlja poslove nacionalnog koordinatora u provedbi svih obveza koje proizlaze iz Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija i Direktive EU koja je Zakonom implementirana u RH. Poslovi koordinatora obuhvaćaju suradnju s nadležnim ministarstvima te sukladno Zakonu MROSP imenuje, saziva i vodi međuresornu koordinaciju koju čini po jedan predstavnik svakoga nadležnog središnjeg tijela državne uprave. Pretpostavlja se da će se kroz dobru međuresornu koordinaciju odnosno imenovanu Međuresornu radnu skupinu, premostiti potencijalni izazovi vezani za pravovremena očitovanja/mišljenja nadležnih tijela za konkretnu reguliranu profesiju.
40 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK, Članak 3. Vezano uz st. 1: Podregistar standarda zanimanja propisuje i vodi ministarstvo nadležno za rad. Smatramo da je ovim pravilnikom propisan ovaj podregistar, pa predlažemo izmjenu ovog stavka u: Podregistar standarda zanimanja vodi ministarstvo nadležno za rad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U tekst Pravilnika unijet će se predložena izmjena.
41 VIŠNJA MACH ORLIĆ PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, Želim se osvrnuti na sljedeće: Članak 3. (5) Ministarstvo nadležno za rad i nadležne agencije, svatko u djelokrugu svoje nadležnosti, dužni su voditi računa o potrebi za revizijom standarda zanimanja i skupova kompetencija, odnosno standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja, upisanih u odgovarajući podregistar. Nadležnosti domene XVI. Umjetnost Konkretno prilikom zapošljavanja nastavnika u umjetničkim školama kvalifikacija zanimanja profesor likovne kulture omogućava predavanje raznih stručne predmeta. U praksi, profesor likovne kulture koji je imao skraćeno obrazovanje na području slikarstva, grafike i kiparstva, što je vidljivo iz plana, nije u mogućnosti predavati stručne predmete koji po planu i programu traju više od dva sata tjedno. Osoba takvog obrazovanja nema potrebnu količinu znanja, odnosno da je ako je takvo znanje dovoljno za predavanje navedenih predmeta onda bi visoko obrazovanje trebalo ukinuti ostale programe koji imaju više sati obrazovanja na području stručnih predmeta. U nadi da ćete uvažiti moj prijedlog proizašao iz prakse i uskladiti naveden kvalifikacije sa stvarnom potrebom, Srdačno Višnja Mach Orlić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U postupku izrade standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u skladu s HKO-om utvrđuju se potrebne kompetencije za određeno zanimanje, odnosno ishodi učenja potrebni za stjecanje određene kvalifikacije. Predlagatelj standarda zanimanja ili standarda kvalifikacije može biti svaka fizička ili pravna osoba te tijelo državne uprave koje za to ima opravdan interes, sukladno Zakonu o HKO-u. Potrebno obrazovanje za zapošljavanje nastavnika u srednjim školama nije predmet ovog Pravilnika, već drugih propisa.
42 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK, Članak 2. Ad 1. Uz st.3: Aktualni pravilnik i ranija verzija Zakona kažu da podregistri sadrže programe, a sada podregistri sadrže poveznice na programe. U ovom pravilniku još samo treba propisati kako poveznice na programe ulaze u podregistar – tko i na koji način inicira upis tih informacija, i tko ga obavlja? Ad 2. Također uz st.3: Na koji način će Podregistar standarda kvalifikacija biti povezan s upisnicima obrazovnih i studijskih programa - potrebno je propisati. Primljeno na znanje Navedeno je vezano uz postupke osiguravanja kvalitete programa. Na osiguravanje kvalitete programa odnosi se članak 47., koji propisuje da se primjena standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja provodi integrirano i komplementarno s postojećim sustavima unutarnjeg i vanjskog osiguravanja kvalitete za opće, strukovno, visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih, sukladno propisima kojima je to područje regulirano.
43 SLAVEN ŠKRABIĆ PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, podržavam navedene prijedloge za provođenje promjena u Registru hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
44 Erna Mirković PRAVILNIK Poštovani, Čini se da ovo savjetovanje ima za cilj uspostavu Registra javno dostupnog kako bi se dao uvid u sve pojedinačne kvalifikacije, odnosno obrazovanje i nacionalne strukovne kvalifikacije koje se u Republici Hrvatskoj mogu steći putem javno valjanih obrazovnih / studijskih programa i kataloga standarda profesionalnih znanja i vještina. Na taj bi se način povećava transparentnost kvalifikacijskog sustava u zemlji, što će biti od posebne koristi raznim korisnicima: polaznicima obrazovanja na svim razinama sustava, zaposlenicima, poslodavcima, obrazovnim institucijama, stručnim povjerenstvima, stručnim savjetnicima i drugima . Kvalifikacije sa opisom trebaju biti u skladu s predloženim parametrima za opis kvalifikacija na portalu Europskog kvalifikacijskog okvira (EQF) s kojim je HKO povezan. Kroz oba registra, opisi pojedinih hrvatskih kvalifikacija bit će dostupni korisnicima svih zemalja EU, a opisi pojedinačnih kvalifikacija iz različitih europskih zemalja bit će dostupni hrvatskim građanima. To bi dovelo do olakšane usporedivosti hrvatskih kvalifikacija s kvalifikacijama drugih europskih zemalja. Magistri medicinsko-laboratorijske dijagnostike po zvanju a po zanimanju analitičari koji 5 godina čekaju na upis standard kvalifikacija i zanimanja a što netko opstruira će konačno biti upisana u Registar ( navedeno u ISCED 2013 i ) u području zdravstva, podpodručju (0914): https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9924/ISCED-F-13.pdf ISCED 2013: 09 Health and welfare - 091 Health 0911 Dental studies 0912 Medicine 0913 Nursing and midwifery 0914 Medical diagnostic and treatment technology 0915 Therapy and rehabilitation 0916 Pharmacy 0917 Traditional and complementary medicine and therapy Jednako tako sukladno ESCO, European Commission > ESCO > Skills/competences > tehnologija za medicinsku dijagnostiku i liječenje na poveznici http://data.europa.eu/esco/isced-f/0914 i https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fisced-f%2F0914&conceptLanguage=hr&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/isced-f/0914#&uri=http://data.europa.eu/esco/isced-f/0914 Ukoliko je tomu tako, podržavam prijedlog jer će se tada i NKZ u RH napokon uskladiti sa europskom i međunarodnom klasifikacijom zanimanja temeljem kvalifikacija i izlaznih kompetencija. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
45 Mile Dzelalija PRAVILNIK Poštovani, podržavam komentar Agencije za znanost i visoko obrazovanje (od 11.06.2021.). Vrlo je važno elemente standarda kvalifikacije definirati manje formalno zahtjevnim, što naglašavam još od prije 10 godina, ali bez uspjeha. Dodatno, čak i ovako zahtjevan obrazac standarda kvalifikacije nema neke važne elemente, koji su čak svojevremeno definiran još u polaznim dokumentima (koje je donijela Vlada RH), ali je izbačeno argumentom snage nekih pojedinaca. Bez tog elementa – HKO idalje ne će biti u mogućnosti povezati se s potrebnim bazama na razine EU. Predlažem (barem) iz standarda kvalifikacije izbaciti element ”10. Popis skupova ishoda učenja”, a umjesto toga ubaciti ”10. Popis obveznih ishoda učenja kvalifikacije”. Dakle, bez skupova ishoda učenja (koji su ”preteški”), već ”popis obveznih ishoda učenja” u okviru kvalifikacije. Čak i ovaj popis ne treba biti formalno ”prezahtjevan”. Srdačan pozdrav, Mile Dželalija Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Kao što je istaknuto i u odgovoru Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, člankom 2. Zakona o HKO-u definirano je da je kvalifikacija naziv za objedinjene skupove ishoda učenja određenih razina, obujma, profila, vrste i kvalitete. Ovim Pravilnikom utvrđuju se postupci upisa u Registar HKO-a te sadržaj i oblik obrazaca za podnošenje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija u Registar HKO-a, odnosno sadržaj standarda kvalifikacije. Postupci izrade prijedloga standarda kvalifikacija i njihovog upisa u Registar HKO-a detaljnije će se razraditi u Smjernicama za razvoj standarda kvalifikacija, koje sukladno članku 11. Zakona o HKO-u donosi MZO u suradnji s agencijama u obrazovanju, pri čemu će se voditi računa o učinkovitosti i operativnosti upisa standarda kvalifikacija u Registar HKO-a.
46 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO PRAVILNIK U člancima 22. (stavak 6) i 31. (stavak 7) u točkama 12. 13 pojavljuje se formulacija „(ako je primjenjivo)“. Mišljenja smo kako ta formulacija treba biti bolja definirana kako se ne bi kosila u članku 22. sa stavkom 8, odnosno u članku 31. sa stavkom 9., tj. bolje definiranje jasnoće nadležnosti i odgovornosti za navedenu formulaciju: “(ako je primjenjivo)“. Trebalo bi uključiti definiciju mikrokvalifikacija i odrediti u koji dio registra ili podregistra se one unose. Napominjemo da EU planira uključiti mikrokvalifikacije u nacionalne kvalifikacijske okvire i da se uvođenja vaučera u hrvatski obrazovni sustav dobrim dijelom oslanja na mikrokvalifikacije. Mikrokvalifikacija je povezana s ishodima učenja, ali nije istovjetna sa skupovima ishoda učenja („Mikrokvalifikacija je dokaz ishoda učenja ostvarenih u kratkom, transparentno ocijenjenom tečaju ili modulu. Može se steći na fizičkoj lokaciji, putem interneta ili u kombiniranom formatu.“). Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Članci 22. i 31., odnosno spomenuti stavci, bit će dorađeni u konačnoj verziji teksta Pravilnika. Skupovi ishoda učenja predstavljaju moguću podlogu za mikrokvalifikacije, a rasprava o zajedničkom definiranju mikrokvalifikacija tek je u tijeku na razini EU-a.
47 Institut za razvoj obrazovanja PRAVILNIK S obzirom da je trenutno u tijeku velik broj projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali, po pozivu „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“ vrijednog 100.000.000,00 kuna, a u sklopu kojih je izrađen i prijavljen velik broj standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, smatramo da je važno pažljivo donositi odluke o metodologiji izrade i vrednovanja standarda kako dovršetak tih projekata ne bi bio ugrožen. Predlažemo da se ovo precizira u Završnim i prijelaznim odredbama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Prijelaznim i završnim odredbama predviđena je revizija Metodologije za izradu standarda zanimanja i Smjernica za razvoj standarda kvalifikacija. Kao i u dosadašnjoj praksi, prilikom njihove predstojeće revizije vodit će se računa da budu što operativnije.
48 Ivan Kovačević PRAVILNIK Poštovani, Podržavam predložen Nacrt Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Srdačan pozdrav Ivan Kovačević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
49 Svjetlana Seljanec Savković PRAVILNIK Poštovani, Opis Sektorskog vijeća IV. Moda, tekstil i koža, glasi: Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga mode i tekstilne tehnologije. Mišljenja sam da takav opis izostavlja važan segment kože koji se nalazi u imenu vijeća. Predlažem stoga da opis glasi: Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga mode, dizajna, tekstilne i kožne tehnologije. Srdačan pozdrav! Svjetlana Seljanec Savković, ing. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Prijedlog će biti uzet u obzir u definiranju sektora.
50 JASNA MATIĆ (Voditeljica Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost HKZR-a) PRAVILNIK Pravilnik o Registru HKO-a – komentari Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost Sanja Kuštreba, mag.med.lab.diag. Zamjenica voditeljice SRMLD Komentar uz članak 3: Članak 3. stavak 4., propisuje da ministarstvo nadležno za rad i nadležne agencije, svatko u djelokrugu svoje nadležnosti, u postupcima upisa standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja vezanih uz regulirane profesije u Republici Hrvatskoj, dužni su zatražiti mišljenje tijela državne uprave nadležnog za reguliranu profesiju. Pritom se pod pojmom regulirane profesije podrazumijeva značenje propisano člankom 5. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“, broj 82/15, 70/19, 47/20). HKZR – SRMLD podržava predloženu obveznu proceduru traženja mišljenja ministarstva nadležnog za rad i nadležnih agencija, u postupcima upisa standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja vezanih uz regulirane profesije u RH, od tijela državne uprave nadležnog za reguliranu profesiju. No, smatramo da je potrebno, kao i u drugim postupcima, odrediti tijelu državne uprave strogo propisani rok dostave mišljenja i propisati koje su pravne posljedice propuštanja tog roka. Na navedeni način bi se izbjeglo da tijelo državne uprave nadležno za reguliranu profesiju ne dostavi mišljenje na predloženi standard zanimanja, a što se u praksi dešavalo. Također, donošenjem obvezujućeg mišljenja (a ne samo mišljenja, koje nije obvezujuće) u određenom roku ubrzali bi se svi ostali postupci koji slijede. Komentar uz članak 7: Članak 7. stavak 1. propisuje kako predlagatelj ima obvezu strateškim, sektorskim i analitičkim obrazloženjem dokazati utemeljenost zahtjeva za upis standarda zanimanja koji nije u popisu zanimanja prema važećoj NKZ. HKZR – SR MLD smatra da navedene elemente obrazloženja treba dodatno odredbom pojasniti, s obzirom na to da je isto već bilo propisano, a ministarstvo nadležno za rad dostavljeno nije uvažavalo. Komentar uz članak 11 i 12: Članci 11. i 12. Iz predmetnih članaka razvidno je kako ministarstvo nadležno za rad preuzima cjelokupnu ingerenciju i nad formalnim, ali i nad stručnim vrednovanjem, što smatramo spornim. Naime, stručno vrednovanje, a za koje je prije bilo nadležno sektorsko vijeće, obavljat će povjerenstvo kojeg čine: dva predstavnika ministarstva nadležnog za rad, jedan predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo, dva stručnjaka iz područja tržišta rada, obrazovanja i profiliranja kompetencija i dva predstavnika iz područja gospodarstva. Smatramo upitnim osiguranje kvalitete stručnog vrednovanja bez sektorskih stručnjaka (za pojedinu kvalifikaciju) te neprihvatljivim činjenicu da se (u pojedinim slučajevima izrade) formalno te stručno vrednovanje obavlja u istom tijelu državne uprave. Ako se nešto vrednuje i koristi u javne svrhe, pri čemu se odlučuje o pojedinim profesijama koje mogu strukturno utjecati na tržište rada i obrazovanje, potrebno je osigurati maksimalno moguću transparentnost i neovisnost u procesima odluke. Također, smatramo da je potrebno jasno definirati tko je stručnjak za profiliranje kompetencija te što ta osoba točno radi kao i propisati postupak odabira navedenih stručnjaka. Komentar uz članak 49: S obzirom na to da je u Registru trenutačno više od 600 standarda zanimanja u postupku vrednovanja, potrebno je definirati da li će ministarstvo nadležno za rad tražiti kronološkim redom ministarstva nadležna za regulirane profesije mišljenje za one kvalifikacije koje su regulirane u roku. Također, s obzirom da članak 49. propisuje da će se postupci upisa u Registar započeti do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika nastaviti sukladno ovom Pravilniku, pri čemu će se u obzir uzimati zahtjevi izrađeni prema obrascima i smjernicama, odnosno metodologiji, koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, potrebno je preciznije definirati što to točno znači, osim obveznog traženja mišljenja ministarstva nadležnog za pojedinu reguliranu profesiju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju te odgovaramo kako slijedi. 1) Vezano za mišljenja nadležnih tijela za reguliranu profesiju, nije moguće podzakonskim aktom određivati rokove drugim resorima. MROSP obavlja poslove nacionalnoga koordinatora u provedbi svih obveza koje proizlaze iz Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija i Direktive EU koja je Zakonom implementirana u RH. Poslovi koordinatora obuhvaćaju suradnju s nadležnim ministarstvima te sukladno Zakonu MROSP imenuje, saziva i vodi međuresornu koordinaciju koju čini po jedan predstavnik svakoga nadležnog središnjeg tijela državne uprave. Pretpostavlja se da će se kroz dobru međuresornu koordinaciju, odnosno imenovanu Međuresornu radnu skupinu, premostiti potencijalni izazovi vezani za pravovremena očitovanja/mišljenja nadležnih tijela za konkretnu reguliranu profesiju. 2) Odredba Pravilnika koja propisuje kako predlagatelj ima obvezu strateškim, sektorskim i analitičkim obrazloženjem dokazati utemeljenost zahtjeva za upis standarda zanimanja koji nije u popisu zanimanja prema važećem NKZ-u metodološki će se razraditi u predstojećim izmjenama Metodologije za izradu standarda zanimanja. 3) Što se tiče odredbe koja definira sastav Povjerenstva za vrednovanje, ista će se mijenjati na način da sastav Povjerenstva za vrednovanje bude osnažen stručnjacima te će ga sačinjavati 1 stručnjak MROSP-a, 4 stručnjaka iz područja tržišta rada, obrazovanja i profiliranja kompetencija te 2 predstavnika gospodarstva. S obzirom na to da će Povjerenstvo za vrednovanje imati na raspolaganju i sektorske stručnjake s liste stručnjaka koji će sudjelovati u radu Povjerenstva, MROSP drži da će se osigurati razina kvalitete stručnog vrednovanja. 4) Pri vrednovanju MROSP će voditi računa da se zahtjevi obrađuju kronološkim slijedom kako su pristizali. Budući da slijedi izmjena Metodologije, članak 49. Pravilnika jasno se referira na sve izmjene koje slijede, a koje neće biti obvezujuće za prijedloge standarda koji su već u postupku formalnog vrednovanja. 5) Spomenuta odredba članka 49. znači da, ako je postupak upisa prijedloga standarda predlagatelj započeo prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, neće imati obavezu prijedlog standarda mijenjati prema obrascima i metodologijama koje proizlaze iz ovog Pravilnika, već će moći nastaviti s upisom.
51 Sanja Špehar PRAVILNIK 1. KOMENTAR Članak 41. Nazivi i djelokrug poslova sektorskih vijeća određuju se prema sljedećim sektorima: IV. Moda, tekstil i koža Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga mode i tekstilne tehnologije. Naziv sektora je u skladu s gospodarskim potrebama i europskim sistematizacijama sektora modne industrije što će doprinijeti cjelovitom pristupu promatranja sektora. Međutim promjena naziva sektora djelomično odgovara opisu poslova u sektoru koji se odnose na: procese proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće, modni dizajn i razvoj modnih proizvoda, modno poslovanje, dizajn i razvoj funkcionalnih proizvoda, tradicijski tekstil i koža i zbrinjavanje, recikliranje i održivi razvoj tekstila i kože i opisom sažeto ne uključuje sav djelokrug poslova. Iz tog razloga bilo bi poželjno napisati dopunu koja uključuje riječi dizajn i tehnologija tako da glasi: „Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga mode, dizajna i tekstilne i kožne tehnologije“. Djelovanje dizajna u sektoru ne odnosi se na modni dizajn već na dizajniranje ostalih proizvoda s naglaskom na funkcionalne proizvode visoke dodatne vrijednosti zasnovane na istraživanju i razvoju proizvoda prema potrebama korisnika i zauzima posebno mjesto u nizu gospodarskih grana: poljoprivreda (dizajn za agrotekstil, lov, ribolov i sl,), geologijja (dizajn za geotekstil i sl.), građevinarstvo, industrija (industrijski proizvodi), prometala (automobili, vlakovi, zrakopolovi i sl.), interijeri za dom (dom i ugostiteljstvo), za zaštitne svrhe (vojska, uniforme i radna odjeća i sl.), specifični zahtjevi za sport i rekreaciju, zdravstvo (sve vrste medicinskih proizvoda od vlakana, konca do ortopedskih pomagala), proizvodi za ambalažu (Packtech) i ekološku zaštitu i sl. Ovaj djelokrug u sektoru sadrži razvojni proces od inovacije, tehnologije, istraživanja, poslovanja i ispunjavanja zahtjeva kupca s ciljem stvaranja nove vrijednosti i konkurentne prednosti u gospodarskom, društvenom i održivom razvoju koje uključuju zbrinjavanje i recikliranje tekstila i kože. Nadalje, ako je u nazivu naveden materijal koža koji bi trebao biti oznaka za sve proizvode od kože, obuće, kožne galanterije i sl) slijedom toga u opisu se treba navesti i kožne tehnologija koja se bitno razlikuje od tekstilne tehnologije. 2. KOMENTAR Članak 22. 5) Standard kvalifikacije sadržava sljedeće elemente: 4. područje i polje kojem pripada kvalifikacija (uključujući i po ISCED FoET2013) ; Ovaj element standarda kvalifikacije je nov i nema opravdanja za uvođenje spajanjem starog s novim, a naročito nema primjene u novim standardima kvalifikacije izrađenim na novim standardima zanimanja te ne doprinosi kvaliteti nacionalnog kvalifikacijskog okvira HKO-a povezivanjem s ISCED FoET2013 (koja se ne ažurira kontinuirano u vremenskom periodu koji bi bio relevantan s tehničko-tehnološkim promjenama i ne sadrži nova područja kvalifikacija za 21. stoljeće- digitalno vrijeme učenja i poučavanja). Predlažem brisanje jer će stvoriti dodatne poteškoće u razvoju standarda kvalifikacija za predlagatelje. Trenutno već postoje poteškoće s upisom standarda kvalifikacije u Registar HKO-a (upisano ukupno 12 standarda kvalifikacije naspram upisanih 132 standarda zanimanja). Postoje standardne klasifikacije zanimanja koje se ažuriraju i daju dobru sliku o kvalifikacijama (ISCO-08, ESCO, O*NET i sl.) Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Prijedlog vezan uz članak 41. i sektor IV. Moda, tekstil i koža bit će uzet u obzir u definiranju sektora. Vezano uz članak 22. i klasifikaciju ISCED FoET, riječ je o međunarodnoj klasifikaciji prema kojoj se vode statistike i koja olakšava usporedivost na međunarodnoj razini. Uvođenjem reference na ovu klasifikaciju ne ukida se poveznica na sektore definirane prema HKO-u te utvrđivanje te poveznice ne utječe na postupak upisa standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja u Registar HKO-a.
52 Ružica Šošić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt Pravilnika o Registru HKO-a. S poštovanjem, Ružica Šošić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
53 Ivana Soldo Klanac PRAVILNIK Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
54 GORANKA NIKIFOROV PRAVILNIK 1. KOMENTAR Članak 41. Nazivi i djelokrug poslova sektorskih vijeća određuju se prema sljedećim sektorima: IV. Moda, tekstil i koža Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga mode i tekstilne tehnologije. Odlična je promjena naziva sektora u skladu s gospodarskim potrebama i europskim sistematizacijama sektora modne industrije što će doprinijeti cjelovitom pristupu promatranja sektrora. Međutim promjena naziva sektora djelomično odgovara opisu poslova u sektoru koji se odnose na: procese proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće, modni dizajn i razvoj modnih proizvoda, modno poslovanje, dizajn i razvoj funkcionalnih proizvoda, tradicijski tekstil i koža i zbrinjavanje, recikliranje i održivi razvoj tekstila i kože i opisom sažeto ne uključuje sav djelokrug poslova. Iz tog razloga potrebno je dopuniti s dizajnom i kožnom tehnologijom tako da glasi: „Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga mode, dizajna i tekstilne i kožne tehnologije“. Djelovanje dizajna u sektoru se ne odnosi na modni dizajn već na dizajniranje ostalih proizvoda s naglaskom na funkcionalne proizvode visoke dodatne vrijednosti zasnovane na istraživanju i razvoju proizvoda prema potrebama korisnika i zauzima posebno mjesto u nizu gospodarskih grana: poljoprivreda (dizajn za agrotekstil, lov, ribolov i sl,), geologijja (dizajn za geotekstil i sl.), građevinarstvo, industrija (industrijski proizvodi), prometala (automobili, vlakovi, zrakopolovi i sl.), interijeri za dom (dom i ugostiteljstvo), za zaštitne svrhe (vojska, uniforme i radna odjeća i sl.), specifični zahtjevi za sport i rekreaciju, zdravstvo (sve vrste medicinskih proizvoda od vlakana, konca do ortopedskih pomagala), proizvodi za ambalažu (Packtech) i ekološku zaštitu i sl. Ovaj djelokrug djelovanja u sektoru sadrži razvojni proces od inovacije, tehnologiju, istraživanje, poslovanje i zahtjeva kupca kako bi pružio novu vrijednost i konkurentnu prednost u gospodarskim, društvenim i održivom razvoju koje uključuje zbrinjavanje, recikliranje tekstila i kože. Sastavni dio kreativne industrije uz modu. Drugo ako je u nazivu naveden materijal kože koji bi trebao biti oznaka za sve proizvode od kože, obuće, kožne galanterije i sl) slijedom toga u opisu se treba navesti i kožne tehnologija koja se razlikuje od tekstilne tehnologije. 2. KOMENTAR Članak 22. 5) Standard kvalifikacije sadržava sljedeće elemente: 4. područje i polje kojem pripada kvalifikacija (uključujući i po ISCED FoET2013) ; Ovaj element je standarda kvalifikacije je nov i nema opravdanja za uvođenje spajanjem starog s novim, a naročito nema primjene u novim standardima kvalifikacije izrađenim na novim standardima zanimanja te ne doprinose kvaliteti nacionalnog kvalifikacijskog okvira HKO-a povezivanjem s ISCED FoET2013 (koja se ne ažurira kontinuirano u vremenskom periodu koji bi bio relevantan s tehničko-tehnološkim promjenama i ne sadrži nova područja kvalifikacijska obrazovanja za 21. stoljeće digitalno vrijeme učenja i poučavanja). Predlažem brisanje jer će stvoriti dodatnu pomutnju i poteškoće u razvoju standarda kvalifikacija za predlagatelje koja je već evidentna u sustavu upisa standarda kvalifikacije činjenicom da trenutno postoje poteškoće s upisom standarda kvalifikacije Registar HKO-a (upisano ukupno 12 standarda kvalifikacije naspram upisanih 132 standarda zanimanja). Postoje standardna klasifikacija zanimanja koji se ažuriraju i daju dobru sliku o kvalifikacijama (ISCO-08, ESCO, O*NET i sl.) Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Prijedlog vezan uz članak 41. i sektor IV. Moda, tekstil i koža bit će uzet u obzir u definiranju sektora. Vezano uz članak 22. i klasifikaciju ISCED FoET, riječ je o međunarodnoj klasifikaciji prema kojoj se vode statistike i koja olakšava usporedivost na međunarodnoj razini. Uvođenjem reference na ovu klasifikaciju ne ukida se poveznica na sektore definirane prema HKO-u te utvrđivanje te poveznice ne utječe na postupak upisa standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja u Registar HKO-a.
55 RAJKA IVANKO PRAVILNIK Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
56 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK Poštovani, Komentari Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu - Srce su uneseni zasebno po člancima, pa molimo da ih uzmete u obzir. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
57 Ksandra Sinožić PRAVILNIK Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
58 Agencija za znanost i visoko obrazovanje PRAVILNIK Model prema kojima se standardi kvalifikacija dijele prema skupovima ishoda učenja, a koji se dijele na ishode učenja, smatramo u potpunosti neprilagođenim razinama visokog obrazovanja. Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru donesen je 2013. godine, a od tada do danas je upisano tek pet standarda kvalifikacija na razinama visokog obrazovanja što samo pokazuje i dokazuje da je takav model nefunkcionalan, predetaljan i prekompleksan u njegovoj primjeni. Agencija želi istaknuti kako se ponovnom uspostavom istog modela postavlja pitanje usuglašavanja i provedivosti postupaka vanjskog vrednovanja koje provodi Agencija u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN, broj 45/09) i Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG 2015). Naime, u sklopu navedenih postupaka stručna povjerenstva sastavljena od međunarodnih stručnjaka će morati vrednovati jesu li programi usuglašeni sa upisanim standardom kvalifikacija, a što će sa upisanim standardima kvalifikacija sa više desetaka skupova ishoda učenja i posljedično više stotina ishoda učenja biti nemoguće. Dodatno, Agencija želi ukazati na posljedicu primjene takvog modela u smislu neusklađenosti s ESG-jem (prije svega sa standardom 1.9., ali i drugim standardima ESG), a što sve može dovesti do negativnih posljedica i za samu Agenciju u postupku vrednovanja za punopravno članstvo u ENQA-i i EQAR-u. Ovakav model ne poznaje niti jedna zemlja u Europi. Svi standardi kvalifikacija (ukoliko uopće postoje) su maksimalno pojednostavljeni i sastoje se od isključivo nužnim podataka o kvalifikacijama. Agencija predlaže (a što bi bilo u skladu sa primjerima dobre međunarodne prakse, prije svega britanskim i irskim modelom standarada), sljedeće: 1) da standardi kvalifikacija sadrže: -opće podatke (o predlagatelju, naziv kvalifikacije, HKO razinu, obujam, područje/polje i dr.), -opis kvalifikacije iskazan kroz ključne opisnice razina ishoda učenja (znanja, spoznajne vještine, psihomotorične vještine, socijalne vještine, samostalnost, odgovornost) i profil kvalifikacije. Takav opis kvalifikacije predstavljao bi obvezne uvjete za stjecanje upisane kvalifikacije. - podatke o uvjetima za pristupanje stjecanju predložene kvalifikacije, - podatke o uvjetima za stjecanje kvalifikacije, - način i metode vrednovanja postignuća ishoda učenja na razini kvalifikacije, - nužne materijalne i kadrovske uvjete potrebne za stjecanje predložene kvalifikacije te - ovlaštena visoka učilišta koja dodjeljuju predloženu kvalifikaciju. 2) da Podregistar skupova ishoda učenja na razinama visokog obrazovanja sadrži skupove ishoda učenja koji se koriste isključivo kao podloga za stjecanje tzv. micro-credentils ili tzv. nanodegrees ili tzv. digital badges, te da sadrže, između ostalog, opis skupa ishoda učenja iskazan kroz ishode učenja koji su obvezni za stjecanje skupa ishoda učenja (znanja, spoznajne vještine, psihomotorične vještine, socijalne vještine, samostalnost, odgovornost) (do 8 za svaku kategoriju) . Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Podsjećamo, člankom 2. Zakona o HKO-u definirano je da je kvalifikacija naziv za objedinjene skupove ishoda učenja određenih razina, obujma, profila, vrste i kvalitete. Ovim Pravilnikom utvrđuju se postupci upisa u Registar HKO-a te sadržaj i oblik obrazaca za podnošenje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija u Registar HKO-a, odnosno sadržaj standarda kvalifikacije. Postupci izrade prijedloga standarda kvalifikacija i njihovog upisa u Registar HKO-a detaljnije će se razraditi u Smjernicama za razvoj standarda kvalifikacija, koje sukladno članku 11. Zakona o HKO-u donosi MZO u suradnji s agencijama u obrazovanju, pri čemu će se voditi računa o učinkovitosti i operativnosti upisa standarda kvalifikacija u Registar HKO-a. Kad je riječ o Podregistru skupova ishoda učenja, podsjećamo da skupovi ishoda učenja koji se upisuju kao dijelovi cjelovitih kvalifikacija također mogu predstavljati podlogu za mikrokvalifikacije, odnosno za vrednovanje stečenih skupova ishoda učenja.
59 SLAVEN TOLIĆ PRAVILNIK Poštovani, U potpunosti podržavam Nacrt Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira jer je potrebno nakon dugo vremena urediti registar i obogatiti ga novim sadržajima i zanimanjima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
60 Jasminka Viljevac PRAVILNIK Potrebne su promjene u Registru hrvatskog kvalifikacijskog okvira i čini se da će upis novih zanimanja biti brži i jednostavniji što je nužno u ovim vremenima u kojima se vrlo brzo mijenjaju zahtjevi radnih mjesta i kompetencije koje treba imati osoba koja obavlja određeni posao. U pravilniku je, što je dobro, predviđeno da predlagatelj obrazloži opravdanost uvođenja novog zanimanja i spremnost obrazovnog sustava na prilagodbu kako bi se ostvarile nove kompetencije Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
61 Anđelka Plenković-Moraj PRAVILNIK Poštovani U potpunosti podržavamo donošenje navedenog Pravilnika koji bi trebao uspostaviti učinkovitije vertikalno, ali horizontalno poslovanje vezano za Registar HKO-a. U želji da pripomognemo što kvalitetnijem sadržaju predloženog teksta slobodni smo Vam ovim putem dostaviti naša promišljanja: Ad. 1. Članak 7. stavak 3 cit: „….obrazlaže se koristeći se profilom sektora koji priprema ministarstvo nadležno za rad u okviru mrežnog sučelja tržišta rada“. Mrežno sučelje zaista je vrijedan doprinos u ostvarenju baze podataka, no, u nekim segmentima izuzetno je manjkavo pa time i neprimjenjivo (izuzetno stari ili pak krivo uneseni podatci na što smo Vas i upozoravali u svojim Izvješćima i službenim dopisima). Smatramo da bi propisani vremenski rok (pa barem posljednje dvije godine), kao i imenovanje odgovorne institucije za brigu o provedbi unošenja ažuriranih podataka u ovo računalno sučelje uvelike pridonijelo boljoj i svrsishodnijoj uporabivosti. Navedeno bi moglo biti sastavni dio Članka 8. stavke 2. Ad. 2. Istoznačni članci 9., 18. i 27. cit: „uključuje i ocjenu opravdanosti pokretanja postupka za upis u Registar“. Iz navedenog, a i daljnjeg teksta Pravilnika nije razvidno tko, kako i u kom vremenskom razdoblju donosi ocjenu opravdanosti te je time prijaviteljima nejasan ovaj dio procedure. Ad. 3. Općenita napomena - u cjelovitom bi tekstu trebalo jasno naglasiti da li su propisani vremenski rokovi vezani uz radne ili kalendarske dane, što je u dosadašnjoj primjeni ukazalo na neusuglašenost razumijevanja u komunikaciji. Nadalje, nije ni definirano koje su posljedice kada nadležne ovlaštene institucije ne ispoštuju propisane rokove (a zasigurno ste svjesni i te činjenice) dok su za prijavitelje one jasno definirane. Predlažemo jednakopravnost u postupanju . Ad. 4. Istoznačni članci 14., 22. i 31. svi u stavku 2. cit. „Povjerenstvo za vrednovanje utvrđuje i datum revizije standarda zanimanja odnosno skupa kompetencija“ predlažemo dodati tekst koji je sastavni dio odluke o upisu standarda zanimanja ili skupa kompetencija u Registar, odnosno odgovarajući podregistar ili čiji je rok valjanosti vidljivo pridružen… u elektroničkom sučelju Registra. Naime iz predloženog teksta nije razvidno kada će i kako Predlagatelj biti upoznat s istim. Ad. 5. Članak 15. stavak 9. cit.:“Na reviziju u Registar upisanih standarda zanimanja i/ili skupova kompetencija u odgovarajućem obliku primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika o postupku za upis u Registar.“ Pretpostavljamo da se pojam odgovarajući oblik odnosi na propisani oblik (obrasci u prilozima) te smatramo da zasebnim člankom trebalo jasno definirati proceduru prijave i provedbe revizije u koliko nije identična propisanom postupku za upis u Registar. Ad. 6. Članak 22. stavak 8., članak 31. stavak 9. cit.: „Upisom u Registar provodi se povezivanje standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja s odgovarajućim standardima zanimanja i skupovima kompetencija.“ Nije razvidno tko provodi povezivanje, odnosno u čijoj je to ingerenciji. Pretpostavljamo da je navedeno elektronički provedivo u sklopu same računalne platforme, a da je nadležno ministarstvo odgovorno za točnost objavljenih povezanih podataka. Ad. 7. Članci 14., 24. i 33., svi u stavku 2. cit.: „Podnositelj zahtjeva dužan je, u roku koji odredi Agencija za znanost….“. Mišljenja smo da je propisano vremensko razdoblje od-do učinkovitije od ne definiranog (a i u čitavom pravilnu svi prestali rokovi jasno su definirani), uvažavajući spoznaju da će ponekad za ispravke podnositelji trebati kraći ili duže vremenski rok. Ad. 8. Članci 12., 20. i 29. svi u stavku 3. cit.: „Rokovi u postupku formalne provjere ne teku od dana kad …..“ Smatramo da bi bilo prikladnije jasnije formuliranje teksta jer iz priloženog nije razvidno vremensko trajanje imenovane procedure i da li se o istom obavještava Prijavitelj koji po prethodnim člancima može očekivati rezultate formalnog vrednovanja u propisanom roku. Prijedlog: Propisani vremenski rok formalne provjere ne obuhvaća razdoblje od dana kad ….. zatraži mišljenje tijela državne uprave nadležnog za reguliranu profesiju … do dana zaprimanja mišljenja, o čemu će Prijavitelj biti pravovremeno obaviješten. Ad. 9. u poglavlju PRILOG III OBUHVAT I STRUKTURA PODATAKA ZA PRIPREMU STRUČNIH PODLOGA Tablica Vrste osobnih podataka koje će se razmjenjivati – Hrvatski zavod za zapošljavanje predlažemo popraviti tiskarske pogreške. S poštovanjem Prof.dr.sc. A. Plenković-Moraj, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Ad. 1. Mrežno sučelje tržišta rada se kontinuirano razvija. Podaci koji se na njega stavljaju redovito se ažuriraju. U tu svrhu su s tijelima potpisani sporazumi s priloženim protokolima temeljem kojih će se osigurati automatsko preuzimanje podataka putem API-ja. Također, sučelje je sastavni dio CDU-a na koji je pohranjeno. Sami profili sektora ažurirat će se na godišnjoj razini i bit će dostupni predlagateljima. Ad. 2. Ocjena opravdanosti donosi se u okviru vrednovanja zahtjeva za upis u Registar HKO-a. Kad je riječ o standardima zanimanja i skupovima kompetencija, donijet će se u suradnji s Radnom skupinom MROSP-a za NKZ koja je nadležna za ažuriranje NKZ-a. Navedeno će biti propisano u Metodologiji za izradu standarda zanimanja. Kad je riječ o standardima kvalifikacija i skupovima ishoda učenja, donosi se u suradnji s povjerenstvima za vrednovanje, što će također biti detaljnije razrađeno u Smjernicama za razvoj standarda kvalifikacija. Ad. 3. S obzirom na to da postupci upisa standarda zanimanja i standarda kvalifikacija nisu upravno-pravnog karaktera, svi rokovi u danima odnose se na kalendarske dane. Vezano za mišljenja nadležnih tijela za reguliranu profesiju, nije moguće podzakonskim aktom određivati rokove drugim resorima. Pretpostavka je da će se kroz dobru međuresornu koordinaciju, odnosno imenovanu Međuresornu radnu skupinu temeljem Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, premostiti potencijalni izazovi vezani za pravovremena očitovanja/mišljenja nadležnih tijela za konkretnu reguliranu profesiju. Ad. 4. Rok za reviziju bit će sastavni dio odluke o upisu i vidljiv na mrežnoj stranici Registra HKO-a te je sukladno članku 15., stavku 2. element standarda zanimanja, a sukladno članku 22., stavku 5. odnosno članku 31., stavku 6. element standarda kvalifikacije. Ad. 5. Postupak prijave i provedbe revizije bit će razrađen u Metodologiji za izradu standarda zanimanja, odnosno Smjernicama za razvoj standarda kvalifikacija. Ad. 6. Povezivanje standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja sa standardima zanimanja i skupovima kompetencija dio je postupka predlaganja te vrednovanja prijedloga standarda kvalifikacija. U tehničkom smislu, omogućeno je u Informacijskom sustavu Registra HKO-a, u sklopu zahtjeva za upis, te je vidljivo u sklopu standarda kvalifikacije. Ad. 7. Rok nije propisan u smislu zadanog vremenskog razdoblja radi zadržavanja fleksibilnosti, jer će ovisiti o opsegu potrebnih izmjena i/ili dopuna zahtjeva. Ad. 8. Trajanje će ovisiti o vremenu potrebnom da nadležno tijelo državne uprave dostavi mišljenje, a podrazumijeva se da će predlagatelj biti obaviješten o traženju mišljenja. Ad. 9. Prihvaća se. Izvršit će se korekcije teksta u Prilogu III.
62 Leda Tomulić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. S poštovanjem, Leda Tomulić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
63 SANJA MARCIUŠ PRAVILNIK U potpunosti podržavam Nacrt Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Važno je imati standarde sa popisom ključnih poslova koji se obavljaju na jednom mjestu ili više radnih mjesta. Podržavam određivanje kompetencija i skupova kompetencija za određeno zanimanje. Isto je važno odrediti popis ovlaštenih osoba za dodjelu isprava za stečeno zanimanje. Podržavam i programe za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda i popis ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba za dodjelu potvrde o stečenim skupovima ishoda učenja. Lijepi pozdrav Sanja Marciuš, mag. prim. educ. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
64 DAMIR ČOLIG PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
65 Klara Jasna Žagar PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Budući da sam u realnom sektoru radila na radnom mjestu koje je uključivalo i nadzor nad obrazovanjem odraslih, naučila sam zašto je nedostatak opisa radnih mjesta ogroman problem za izradu godišnjeg plana obrazovanja zaposlenika. Ako se ne zna koje su kompetencije potrebne za neko radno mjesto, onda se ne zna niti zadovoljava li zaposlenik na tom radnom mjestu uvjetima koje to radno mjesto traži i koje obrazovanje mu je potrebno da bi uvjeti radnog mjesta bili zadovoljeni, odnosno da bi se zaposlenik kontinuirano usavršavao u struci i doprinosio unaprjeđenju radnog procesa. U tom smislu predlažem da se osim Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira jednoznačno opišu i kvalifikacije/zanimanja/ishodi učenja koji će se unositi u Registar. S poštovanjem, Klara Jasna Žagar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Elementi standarda zanimanja i standarda kvalifikacija propisani su Pravilnikom. Sadržaj pojedinih standarda utvrđuje se u postupcima njihove izrade i vrednovanja.
66 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PRAVILNIK U cilju usklađivanja ovog propisa sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 138/12 i 69/17), odnosno doprinosa poštivanju rodno osjetljivih jezičnih standarda čija primjena se nalaže člankom 14. st. 5. tog Zakona, predlažemo da se u uvodnom dijelu dokumenta uvrsti odredba o neutralnosti izraza koji imaju rodno značenje: "Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod." Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U Dio prvi - Opće odredbe bit će uvrštena predložena odredba.