Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Jug Puljizević OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, OPĆE INFORMACIJE Hrvatski sabor je, 5. veljače 2021., većinom glasova /76 „za“, 61 „protiv“, 3 „suzdržana“/, donio Zaključak kojim se zadužuje Vlada RH da najkasnije do 15. srpnja 2021. dostavi Saboru "PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI". U ovom Obrascu se isključivo spominje "Zakon o HGK" i "donošenje novog zakonskog okvira", a ne "Zakon o izmjeni zakona o HGK", kao što je to izrijekom napisano u Zaključku Hrvatskog Sabora. Na taj način Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja svjesno ignorira Zaključak Hrvatskog sabora kojim je jasno utvrđena obveza Vlade, čime izravno krši članak 110. Ustava RH. Nije prihvaćen U navedenom Zaključku Hrvatski sabor obvezuje Vladu Republike Hrvatske na dostavu akta kojim će se osigurati reforma sustava Hrvatske gospodarske komore u funkcionalnom i materijalnom smislu te daljnje rasterećenje hrvatskih gospodarstvenika i osnaživanje njihovog tržišnog položaja, nazvavši ga, za potrebe Zaključka, Zakonom o izmjeni Zakona o HGK. Vlada Republike Hrvatske kao predlagač Zakona nije vezana nazivom akta, već je u obvezi dostaviti akt kojim se ispunjava zaduženje i svrha istoga. Nositelj izrade zakona samostalno ocjenjuje potrebu izrade zakona o izmjenama ili dopunama zakona ili prijedloga zakona, vodeći računa o ''starosti'' akta, broju dotadašnjih izmjena i dopuna i sl. Važeći Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori (''Narodne novine'', broj 66/91 i 73/91), datira od 1991. godine u kojoj je donesena i jedina izmjena vezana uz promjenu roka do kojeg se zatečeni komorski sustav mora uskladiti sa odredbama novog Zakona. Jasno je da protekli period od 30 godine od dana donošenja Zakona iziskuje određene promjene u sustavu i prilagođavanje novim trendovima u gospodarstvu, kao i usklađivanje izričaja i terminologije sukladno nomotehničkim smjernicama, a što zahtijeva izradu novog zakona.
2 Denis Peloza OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Primjedbe kod 2.1. /2.2. potrebno je optimizirati pravednost pozicije za sve, a ne "pravednije" riješiti na način da se razina pravednosti prenese ili prebaci sa jedne na druge skupine uz jasno obveznih ili dobrovljnih članova. Također nije jasno da li su članovi "Gospodarstvenici ili Poduzetnici???", a u slučaju komorskog sustava to su svakako gospodarstvenici obzirom da svi poduzetnici i trgovačka društva posebno ne u javnom vlasništvu nemaju niti blizu karakter poduzetničke aktivnosti niti su izloženi slobodnim tržišnim mehanizmima koje reguliraju ponuda, potražnja i konkuretnost u fair tržišnoj utakmici. Potrebno je jasno definirati obvezno članstvo i da li je ono uvjetovano isključivo i jednio članarinom, odnosno da li će dosadašnji obvezni članovi zapravo postati samo "korisnici" komorskih usluga koje će zasebno plaćati po cjeniku kako se to predviđa u sljedećim točkama. Nije prihvaćen Pojam ''gospodarstvenika'' i ''poduzetnika'' jednako označava gospodarski subjekt koji upisom u sudski registar postaje obvezni član Hrvatske gospodarske komore, uz iznimku uvođenja mogućnosti članstva bez obveze plaćanja komorskog doprinosa za najbrojniji dio članstva iz Prve skupine, čime se dodatno stimulira modernizacija komorskog sustava i ponuda novih usluga koje bi privukle novo članstvo i motiviralo ''staro'' za zadržavanje članstva uz naplatu članarine. To je važno naročito za članove koji učinkovitu zaštitu svojih interesa žele ostvariti u odgovarajućoj zastupljenosti u tijelima Komore. Obveznost članstva za ostale Skupine jasno je definirana u smislu prava i obveza članova pa se smatra da nije potrebno dodatno utvrđivanje istih.
3 Jug Puljizević OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Točka 2.3. ne odgovara stvarnosti je Sabor tražio prijedlog "Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori..." - link za zapisnik Hrvatskog Sabora: https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/sabor/2021-04-07/100602/zapisnik_6_sjednice_HS_10_saziv.pdf Nije prihvaćen Vlada Republike Hrvatske kao predlagač Zakona nije vezana nazivom akta, već je u obvezi dostaviti akt kojim se ispunjava zaduženje i svrha istoga. Nositelj izrade zakona samostalno ocjenjuje potrebu izrade zakona o izmjenama ili dopunama zakona ili prijedloga zakona, vodeći računa o ''starosti'' akta, broju dotadašnjih izmjena i dopuna i sl.
4 Denis Peloza OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Pod 3.2. Ishod i promjena: pretpostavka je, međutim ipak bi predlagatelj trebao pojasniti sljedeće, odnosno da li: 1. -dosadašnji obvezni članovi (poduzetnici odnosno gospodarstvenici) I. skupine ostaju ili prestaju biti obvezni članovi i nemaju obvezu plaćanja članarine, ali bi mogli izabrati opcije između: a) korištenja jedne, više ili lepeze (paketa) usluga i proizvoda povremeno ili po potrebi, uz plaćanje prema cjeniku "PPG", jednokratno po zahtjevu i ponudi ili b) mogućnost dobrovoljnog ugovaranja članstva na razdoblje 12, 24, 48 mjeseci uz plaćanje adekvatne godišnje članarine 2. - dosadašnji obvezni članovi (poduzetnici odnosno gospodarstvenici) iz II. i III. skupine ostaju nadalje obvezni članovi uz plaćanje obvezne članarine, te se zapravo u ondosu na njih ništa posebno ne mijenja, osim mogućnosti promjene iznosa članarina i strukture mjesećnog ili godišnjeg iznosa članarina uz primjenu modela paušalno i varijabilnog dijela kako bi se djelomice kompenziralo razdoblje očekivano smanjenih projekcija prihoda iz osnove ukinutih obveznih članarina I. skupine koju dobrovoljne članarine trgovačkih društava, trgovaca pojedinaca i obrtnika neće niti blizu kompenzirati niti je to za očekivati obzirom da je na tržištu dostupno sve više dobrovoljnih interesnih, sektorskih ili strukovnih udruženja (lokalno, regionalnog, nacionalnog ili međunarodnog karaktera). Nije prihvaćen Članovi Komore iz Prve skupine oslobađaju se plaćanja članarine, odnosno, ovisno o izraženoj volji, nastavljaju plaćati članarinu, dok članovi Druge i Treće skupine ostaju u režinu obveznog plaćanja članarine. Visinu članarine za svaku pojedinu skupinu članova Komore određuje svake godine Skupština Komore posebnom odlukom.
5 Jug Puljizević OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Zaključak Hrvatskog sabora traži prijedlog izmjena zakona "kojim će osigurati reformu sustava Hrvatske gospodarske komore u funkcionalnom i materijalnom smislu te daljnje rasterećenje hrvatskih gospodarstvenika i osnaživanje njihovog tržišnog položaja." U ovom Obrascu se isključivo spominje oslobođenje plaćanja članarine za mikro i male poduzetnike, iz čega je jasno da nema nikakve reforme niti osnaživanja tržišnog položaja, što je samo nastavak ignoriranja Zaključka Sabora i pravnog poretka RH. Povrh svega Ministarstvo u obrascu tvrdi da iznos od 42 kune mjesečno "ne predstavlja značajno opterećenje za poslovanje koje bi kao takvo kočilo razvoj ili pridonijelo boljem pozicioniranju na tržištu." Navedena obrazloženja u Obrascu su izravno suprotna Zaključku Sabora, a često i sama sebi. Nejasna je svrha ovog dokumenta, kao što je nejasno kako se do 15. srpnja planiraju ispraviti uočeni nedostaci, počevši od ignoriranja Ustava RH do kontradikcija u dokumentu. Jedno je sigurno, "rasterećenje hrvatskih gospodarstvenika i osnaživanje njihovog tržišnog položaja" neće se dogoditi 2021. godine. Nije prihvaćen Rasterećenje hrvatskih gospodarstvenika i osnaživanje njihovog tržišnog položaja neće se dogoditi kao rezultat uvođenja dobrovoljnog članstva za I. skupinu već kao rezultat, uz postojeće usluge i proizvode, osmišljavanja lepeze novih usluga za dobrobit svojih članova i daljnje prepoznavanje Komore u poslovnom svijetu kao pouzdanog partnera koji skrbi o interesima i dobrobiti svojih članova. Smatramo da se ovim zakonskim rješenjem približavamo postizanju takvog cilja i modelu poslovanja koji neće ugroziti opstojnost komorskog sustava.Nadalje, preustrojem komorskog sustava i njegovom racionalizacijom u funkcionalnom i materijalnom smislu, oslobodit će se dodatna sredstva kojima će Komora osigurati ponudu usluga i proizvoda za dobrobit svoga članstva.
6 Jug Puljizević OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Točke 3.1 i 3.2. su u izravnoj suprotnosti jedna drugoj. Jednom se govori o DOBROVOLJNOM ČLANSTVU (3.1.) a drugom se govori o OSLOBOĐENJU ČLANARINE ALI I DALJE PRISILNOM ČLANSTVU (3.2.). Bilo bi lijepo da ministarstva uvedu dodatno čitanje, prije javne objave dokumenata, kako se izbjegle ovakva kontradikcije. Iz ostatka teksta se jasno vidi nema govora o dobrovoljnom članstvu, koje će i dalje ostati prisilno, već samo o oslobođenju plaćanja članarine za jednu skupinu poduzetnika. Ta teza je potpuno promašena je bi članstvo trebalo biti dobrovoljno, a članarina obvezna za one koji žele biti članovi. Nije prihvaćen Ne postoji kontradikcija u označenim točkama. Članovi Komore iz Prve skupine oslobađaju se plaćanja članarine, odnosno, ovisno o izraženoj volji, nastavljaju plaćati članarinu, dok članovi Druge i Treće skupine ostaju u režimu obveznog plaćanja članarine. Visinu članarine za svaku pojedinu skupinu članova Komore određuje svake godine Skupština Komore posebnom odlukom. Najbrojniji dio članstva je ono iz I. Skupine, kojima se zbog njihove reprezentativnosti i zahtjeva za oslobađanje od tog nameta, kako su ga doživljavali, htjelo omogućiti članstvo bez obveze plaćanja članarine.
7 Auto SL 91 d.o.o. Pula OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Iz preglednika proizlazi kao učinka nema ili je neznatan. Dakle radi se o obliku gospodarskog učinka rasterećenja MMP, kroz ukidanje obaveznog članstva kao dio pozitivnog administrativnog rasterećenja i konačnom udovoljenju zahtjevima za pravo na dobrovoljno članstvo sa izuzećem S i V Poduzetnika iz privatnog i javnog sektora. Nije prihvaćen Učinak je u ovom trenutku teško utvrditi s obzirom na činjenicu da je Hrvatska gospodarska komora u proteklom razdoblju odlukama Skupštine oslobađala gospodarske subjekte plaćanja članarine zbog nastupa okolnosti kao što je pandemija, potres, poplava i sl. Osim toga novoosnovani gospodarski subjekti oslobađani su od te obveze u prvoj, a i u drugoj godini svog poslovanja. Neizvjesno je i u kojoj mjeri će članstvo I. Skupine koristiti mogućnost neplaćanja članarine, odnosno u kojoj mjeri će se opredijeliti za zadržavanje sadašnjeg statusa.