Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt javnog poziva za iskaz interesa za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mreža znanja d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA U dokumentu Ključni elementi Ograničenog poziva, u točki 12. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja), naznačeno je da će prijavitelji dobiti Obavijest o ne dobivanju minimalno 70 bodova (od ukupno 100) na kvalitativnoj provjeri temeljem kriterija odabira. Međutim, u tekstu dokumenta kriteriji odabira nisu nigdje navedeni, kao niti definirana metodologija ocjenjivanja (maksimalan broj bodova po pojedinom kriteriju, skala bodova po kriteriju i uvjeti prema kojima se dodjeljuje određeni broj bodova po pojedinom kriteriju i sl.). Informacija o kriterijima odabira koji će se primjenjivati u okviru Ograničenog poziva važna je i u fazi pripreme projekta za Javni poziv jer omogućuje prijaviteljima kvalitetniju pripremu projekta. Predlaže se objava detaljnih informacija o definiranim kriterijima odabira projektnih prijedloga u okviru Ograničenog poziva, uključujući i informacije o načinu dodjele bodova po svakom kriteriju. Nije prihvaćen Prijedlog se kao neosnovan ne prihvaća s obzirom da je sadržaj ključnih elemenata natječaja, za koji postoji obveza provođenja postupka Savjetovanja sa potencijalnim prijaviteljima, sukladan Zajedničkim nacionalnim pravima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU a donesenim Odlukom KLASA; 910-04/14-01/168, URBR:538-05-1-1-1/004-15-5 od 22.srpnja 2015.
2 Mreža znanja d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA U dokumentu Ključni elementi Ograničenog poziva, u točki 8.1.c) Potpore pravnom subjektu (isključujući poduzetnike) koji ulaže u istraživačku infrastrukturu u modelu 3. stoji: „Intenzitet potpore ne premašuje 50% prihvatljivih troškova. Preostali dio infrastrukture financira se iz sredstava koja ne uključuju državne potpore.“ Smatramo da ova odredba nije dovoljno jasna i da se iz nje ne može zaključiti koliki je udio sufinanciranja prihvatljivih troškova ulaganja u istraživačku infrastrukturu koja će prvenstveno obavljati neekonomske aktivnosti, odnosno na koju se ne primjenjuju pravila za državne potpore. Naime, iako u članku 26., točka 6. GBER-a stoji da „Intenzitet potpore ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova“, ta se odredba odnosi na istraživačku infrastrukturu koja obavlja ekonomske djelatnosti. S druge strane, istraživačka infrastruktura koja više od 80% svojih kapaciteta (inputa) ulaže u neekonomske aktivnosti te koja prenosi krajnjim primateljima ukupan iznos javnog financiranja i korist stečenu takvim financiranjem, ne smatra se korisnikom državne potpore. Ove činjenice definirane su, između ostaloga, u točki 49. GBER-a („… Ako se određena infrastruktura upotrebljava gotovo isključivo za neekonomsku djelatnost, njezino financiranje može biti u potpunosti isključeno iz područja primjene pravila o državnim potporama, pod uvjetom da je ekonomska uporaba isključivo sporedne prirode, to jest da je riječ o djelatnosti koja je izravno povezana s upravljanjem infrastrukturom i neophodna za njezino upravljanje, ili je nerazdvojivo povezana s glavnom neekonomskom uporabom infrastrukture, a opseg joj je ograničen. Trebalo bi se smatrati da je riječ o opisanom slučaju ako ekonomske djelatnosti upotrebljavaju isti input (npr. materijal, oprema, radna snaga i fiksni kapital) kao i neekonomske djelatnosti, a kapacitet koji se svake godine dodjeljuje toj ekonomskoj djelatnosti ne premašuje 20 % ukupnog godišnjeg kapaciteta istraživačke infrastrukture.“, kao i točkama 20. i 22. Okvira Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01, što dodatno potvrđuje i točka 40. Nacrta Obavijesti Komisije o pojmu državne potpore u skladu s člankom 107. stavkom 1. UFEU-a. Predlaže se izmjena odredbe u točki 8.1.c) tako da glasi: „Intenzitet potpore ne premašuje: (a) 50% prihvatljivih troškova ulaganja u istraživačku infrastrukturu koja obavlja ekonomske djelatnosti i na koju se primjenjuju pravila o državnim potporama; ili (b) 85% prihvatljivih troškova ulaganja u istraživačku infrastrukturu koja se upotrebljava gotovo isključivo za neekomske aktivnosti u skladu s točkom 49. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 te točkama 20. i 22. Okvira Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).“ Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća s obzirom da je navedeno preuzeto i u cijelosti u skladu sa Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora.
3 AD KLASTER NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA Molimo da uzmete u obzir činjenicu da se kod razvojno-istraživačkih projekata CEKOM-a radi o nizu projekata koji zahtijevaju primjereno vrijeme izvedbe. Predlažemo da vrijeme provedbe projekata bude do 4 godine (n+3) jer je u prvoj godini potrebno provesti postupke javne nabave. Ovo je posebno važno jer je prijavitelj trgovačko društvo (voditelj inovacijskog klastera) koje će morati amortizirati opremu za vrijeme trajanja istraživačko-razvojnih projekta (članak 9. Programa dodjele državne potpore za razvoj Centara kompetencija). U protivnom, ukoliko bi se amortizirala vrijednost opreme iznad zakonom propisanih stopa zbog kraćeg vremenskog roka korisnici bi taj iznos morali pripisati osnovici za porez na dobit i platiti taj porez. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer smatramo da je definirani rok primjeren.
4 AD KLASTER NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA S obzirom da postoje četiri ključna dokumenta za prijavu na Javni poziv kod prva dva; Odluka Skupštine HKK-a i Partnerski sporazum CEKOM-a moraju se zadovoljiti formalno- administrativni uvjeti. Predlažemo da se za Strategiju razvoja CEKOM- i Akcijski plan utvrde evaluacijski kriteriji, kako bi se odabrali najkvalitetniji CEKOM-i i projekti. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća s obzirom da se u fazi predobara ne radi kvalitativna procjena citiranih dokumenata već će se kvaliteta navedenih dokumenata evaluirati u Ograničenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija
5 AD KLASTER NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA 1.Pitanje se odnosi na Kriterij za javljanje na Poziv i dokumente koje je potrebno dostaviti, konkretno u okviru MODELA 2. na 4. kriterij, a to je „Uspostavljen pravni oblik koji dokazuje učinkovitu suradnju“. Naša situacija je slijedeća; Ugovorom o partnerstvu je osnovan Inovacijski klaster bez pravne osobnosti. Ugovor definira upravljanje klasterom, tijela klastera, aktivnosti, članove klastera i sl. Predmetni Ugovor o partnerstvu je potpisalo ukupno 6 partnera od kojih su svi uključeni u aktivnosti istraživanja i razvoja. Jedan od partnera koji spada u kategoriju malih poduzetnika je ujedno imenovan za voditelja klastera (potencijalni prijavitelj). Klaster je platforma za provedbu i dobivanje sredstava za zajedničke investicijske projekte istrživanja i razvoja koji će se provoditi u suradnji voditelja klastera i jednog ili više članova klastera. Zadatak klastera osnovanog Ugovorom o partnerstvu je uspostava učinkovite suradnje za članove klastera na provedbi zajedničkih projekata. Konačno, Ugovorom o partnerstvu se konstatira da će se u posebnim ugovorima koji će se potpisati od strane sudionika pojedinog projekta (voditelj klastera i jedan ili više članova klastera), prije provedbe projekta, utvrditi detaljna pravila za provedbu konkretnog projekta, te da će se prilikom sastavljanja tih ugovora uzeti u obzir Zakona o obveznim odnosima (Odsjek 13, ugovor o ortaštvu) i propisi RH kojima se regulira pravo intelektualnog vlasništva. Da li je naprijed opisanim ugovorom o partnerstvu zadovoljen kriterij 4., Modela 2. Iz Nacrta javnog poziva? Nije prihvaćen Sukladno proceduri propisanoj Zajedničkim nacionalnim pravilima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU a donesenih Odlukom Potpredsjednika Vlade RH i ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije KLASA; 910-04/14-01/168, URBR:538-05-1-1-1/004-15-5 od 22.srpnja 2015 Ministarstvo gospodarstva kao Posredničko tijelo razine jedan nije dužno odgovarati na upite odnosno pitanja zaprimljena tijekom postupka savjetovanja. Sukladno navedenim pravilima PT1 razmatra i obrađuje pristigle komentare i prijedloge te objavljuje popis svih pristiglih komentara i prijedloga s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga , s kratkim obrazloženjem. PT1 prihvaća samo one prijedloge za koje procijeni da unaprijeđuju kvalitetu dokumentacije te su u skladu sa strateškom orijentacijom postupka dodjele bespovratnih sredstava. Na predmetno pitanje biti će odgovoreno nakon objave poziva na natječaj sukladno proceduri.
6 Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA U popratnim dokumentima javnog poziva vidljive su vrijednosti bespovratnih sredstava, najmanji iznos bespovratnih sredstava 1.000.000,00 HRK. Predlažemo da minimalni iznos ukupnog projekta (uključujući sufinanciranje prijavitelja) bude 1.000.000,00 HRK kako bi se mogli uklopiti i oni projekti uspostave CEKOM-a kojima nije potrebna dodatna infrastruktura ili posebno skupa oprema (koristiti će postojeću) već će se bazirati na provedbu projekata u suradnji s partnerima. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća uz napomenu da je najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti u okviru jednog projekta 7.600.000,00 HRK (1.000.000,00 EUR)
7 Marina Tušek NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA Molimo da u dokumentaciji Javnog poziva detaljno i jasno definirate doprinos u naravi koji je prihvatljiv trošak za poduzetnike u modelu 2 CEKOM-a. Nije prihvaćen Prijedlog se prihvaća te će navedeno biti definirano u okviru Ograničenog pozivu za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija.
8 Marina Tušek NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA Dali će u drugoj fazi natječaja , odnosno u fazi pune prijave Ograničenog poziva postojati ograničenja po pojedinim kategorijama troškova za poduzetnike u modelu 2 CEKOM-a? Smatramo da je poznavanje uvjeta koji će biti postavljeni pred izabrane ponuditelje u Ograničenom pozivu od iznimne važnosti u oblikovanju projekta za prijavu u postupku Iskaza interesa Nije prihvaćen Sukladno proceduri propisanoj Zajedničkim nacionalnim pravilima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU a donesenih Odlukom Potpredsjednika Vlade RH i ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije KLASA; 910-04/14-01/168, URBR:538-05-1-1-1/004-15-5 od 22.srpnja 2015 Ministarstvo gospodarstva kao Posredničko tijelo razine jedan nije dužno odgovarati na upite odnosno pitanja zaprimljena tijekom postupka savjetovanja. Sukladno navedenim pravilima PT1 razmatra i obrađuje pristigle komentare i prijedloge te objavljuje popis svih pristiglih komentara i prijedloga s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga , s kratkim obrazloženjem. PT1 prihvaća samo one prijedloge za koje procijeni da unaprijeđuju kvalitetu dokumentacije te su u skladu sa strateškom orijentacijom postupka dodjele bespovratnih sredstava. Na predmetno pitanje biti će odgovoreno nakon objave poziva na natječaj sukladno proceduri.
9 Marina Tušek NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA Kako je trenutno na javnom savjetovanju objavljena dokumentacija za prvu fazu natječaja (iskaz interesa) ovog ograničenog postupka dali će objavom ovog Javnog poziva za iskaz interesa biti objavljeni i dokumenti punog natječaja ograničenog postupka kako bi prijavitelji bili upoznati sa svim uvjetima natječaja? Smatramo kako se neobjavljivanjem dokumentacije punog natječaja u 2.fazi – Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga, odnosno svih uvjeta koji će tada biti postavljeni pred odabrane prijavitelje krši načelo jednakog tretmana prema svim potencijalnim prijaviteljima te načelo transparentnosti samog postupka ovog natječaja. Nije prihvaćen Primjedba se kao neosnovan ne prihvaća s obzirom da je sadržaj ključnih elemenata natječaja, za koji postoji obveza provođenja postupka Savjetovanja sa potencijalnim prijaviteljima, sukladan Zajedničkim nacionalnim pravilima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU a donesenih Odlukom Potpredsjednika Vlade RH i ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije KLASA; 910-04/14-01/168, URBR:538-05-1-1-1/004-15-5 od 22.srpnja 2015.
10 Marina Tušek NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA Molimo da potvrdite dali se iznos potpore kreće u rasponu od 1.000.000,00 - 15.000.000,00 EUR ili je to raspon iznosa projekta budući je na radionici održanoj 17. srpnja 2015. u Min. Gospodarstva gospođa Marija Rajaković rekla da se vrijednost projekta treba kretati u rasponu od 1.000.000,00 - 15.000.000,00 EUR. Nije prihvaćen Radi se o vrijednosti potpore odnosno granta.
11 Marina Tušek NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA Predlažemo da se u Javnom pozivu jasnije navede dali član Hrvatskog klastera konkurentnosti HKK treba biti samo pravni subjekt koji je nositelj CEKOM-a ili svi članovi CEKOM-a trebaju biti članovi Hrvatskog klastera konkurentnosti HKK Prihvaćen Prijedlog se prihvaća na način da će se jasno definirati da samo pravni subjekt koji je nositelj CEKOM-a mora biti član Hrvatskog klastera konkurentnosti.
12 Inovacije i razvoj d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA U dokumentu Ključni elementi Ograničenog poziva na stranici 13 natuknicu „a. da vrijednost nabave opreme ne prelazi milijun kuna“ izmijeniti u „a. da vrijednost nabave opreme ne prelazi 3 milijuna kuna“. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
13 Inovacije i razvoj d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA U dokumentu Ključni elementi Ograničenog poziva na stranici 6 navodi se kako industrijsko istraživanje obuhvaća stvaranje sastavnih dijelova složenih sustava i može uključivati izradu prototipova u laboratorijskom okruženju ili u okruženju sa simuliranim sučeljima postojećih sustava te pilot-linije ako je to neophodno za industrijsko istraživanje, prvenstveno za provjeru generičke tehnologije. Molimo pojasniti u dokumentu kako troškovi izrade prototipa (primjerice troškovi materijala, radova i slično) mogu povezati s prihvatljivim troškovima u točki 9. Prihvatljivi troškovi i popis neprihvatljivih izdataka. Mišljenje je da trenutno navedene stavke prihvatljivih troškova ne obuhvaćaju sve potencijalne troškove izrade prototipa. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća uz napomenu da su prihvatljivi troškovi preuzeti i u cijelosti u skladu sa Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora i sa Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka Narodne novine 143/14.
14 Inovacije i razvoj d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA U dokumentu Ključni elementi Ograničenog poziva u točki 8. Predviđeni udio prijavitelja u sufinanciranju (intenzitet potpore) pod stavkom II. Potpore za projekte istraživanja i razvoja koji uključuju učinkovitu suradnju za model 1. i 2. predlažemo da se navede intenzitet potpore za nositelje i/ili partnere koji nisu primatelji državne potpore (u maksimalnom iznosu od 85%). Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
15 Inovacije i razvoj d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA U dokumentu Ključni elementi Ograničenog poziva u točki 9. Prihvatljivi troškovi i popis neprihvatljivih izdataka navode se neprihvatljivi izdaci koji uvjetno mogu biti prihvatljivi. Predlažemo da se pod prihvatljive troškove navedu svi uvjetno prihvatljivi troškovi koji se trenutno nalaze u kategoriji neprihvatljivih izdataka (primjerice uvjetno prihvatljivi neizravni troškovi i troškovi osoblja na projektu kao dio troškova provedbe projekta). Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
16 Inovacije i razvoj d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA U dokumentu „Nacrt prijavnog obrasca“ pod 4. kriterijem navodi se kako se pravni oblik suradnje dokazuje potpisanim Ugovorima o učinkovitoj suradnji (model 1a) ili Ugovorom o konzorciju (model 1b i 2) čiji je sadržaj propisan Prilogom 4. Predlažemo da se točno definira razlika između Ugovora o učinkovitoj suradnji i Ugovora o konzorciju i priloži sadržaj sukladno navedenom prilogu 4. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća. Prijedlog se ne prihvaća u dijelu u kojem se predlaže definirati sadržaj Ugovora s obzirom da Ministarstvo gospodarstva smatra da je poveznica sa relevantnim nacionalnim propisima dobar pravni okvir i podloga za izradu takvog Ugovora. Prilikom sastavljanja Ugovora o partnerstvu odnosno Ugovorom o učinkovitoj suradnji treba uzeti u obzir slijedeće nacionalne propise: • Zakon o obveznim odnosima (Odsjek 13, Ugovor o ortaštvu, NN broj 35/05,41/08, 125/11), • Propise kojima se regulira područje prava intelektualnog vlasništva (Zakon o patentu (NN broj 173/03; 87/05; 76/07; 30/09; 128/10; 49/11 i 76/12), Zakon o žigu (NN broj 173/03; 54/05; 76/07; 30/09 i 49/11), Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (NN broj 64/05; 49/11 i 54/13), Zakon o autorskom pravu i drugim stvarnim pravima (NN broj 167/03; 70/07; 80/11; 125/11; 141/13 i 127/14). Na prijavitelj/nositelju projekta i partnerima odnosno stranama potpisnicama je da odluče da li će potpisivati jedan ili više takvih Ugovora, a sve u skladu sa važećim nacionalnim propisima.
17 Mreža znanja d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA U dokumentaciji nije navedeno kolika će biti dopuštena odstupanja između procijenjenih iznosa navedenih u Akcijskom planu te iznosa ulaganja koji će biti iskazani u Studiji izvedivosti u okviru Ograničenog poziva. Predlaže se jasno definirati kolika će odstupanja biti dopuštena od procijenjenih troškova/iznosa navedenih u prijavnoj dokumentaciji za potrebe iskaza interesa u odnosu na iznose koji će se iskazivati u okviru prijave na Ograničeni poziv, odnosno u Studiji izvedivosti. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Procjenjeni iznosi u Akcijskom planu su indikativni, a bitno je da u konačnicu budu u okvirima definiranog minimalnog odnosno maksimalnog iznosa vrijednosti projekta. Kod trećeg modela vrijednost zalihe projekata mora biti u definiranom iznosu.
18 Mreža znanja d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA U Prilogu 3 - Akcijski plan za provedbu Strategije istraživanja i razvoja, tablica sadrži kolonu pod nazivom „Iznos financiranja“ za projektne aktivnosti istraživanja i razvoja, odnosno „Iznos“ za ulaganja u istraživačku infrastrukturu te horizontalne aktivnosti. Iz navedenog nije jasno koji je iznos potrebno upisati u spomenutu kolonu tablice – primjerice, radi li se o procijenjenim troškovima ulaganja, procijenjenim prihvatljivim troškovima ili pak traženom iznosu sufinanciranja pojedine aktivnosti. Predlaže se dodatno pojasniti koji je iznose potrebno upisati u kolonu „Iznos financiranja“, odnosno „Iznos“. Nije prihvaćen Sukladno proceduri propisanoj Zajedničkim nacionalnim pravilima Ministartsva regionalnog razvoja i fondova EU a donesenih Odlukom Potpredsjednika Vlade RH i ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije KLASA; 910-04/14-01/168, URBR:538-05-1-1-1/004-15-5 od 22.srpnja 2015 Ministarstvo gospodarstva kao Posredničko tijelo razine jedan nije dužno odgovarati na upite odnosno pitanja zaprimljena tijekom postupka savjetovanja. Sukladno navedenim pravilima Ministarstvo gospodarstva (PT1) razmatra i obrađuje pristigle komentare i prijedloge te objavljuje popis svih pristiglih komentara i prijedloga s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga , s kratkim obrazloženjem. PT1 prihvaća samo one prijedloge za koje procijeni da unaprijeđuju kvalitetu dokumentacije te su u skladu sa strateškom orijentacijom postupka dodjele bespovratnih sredstava. Na predmetno pitanje biti će odgovoreno nakon objave poziva na natječaj sukladno proceduri.
19 Mreža znanja d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA U dokumentu Ključni elementi Ograničenog poziva, točki 2. Pravna osnova poziva stoji: „Temeljem Liste Ministarstvo gospodarstva upućuje paket natječajne dokumentacije i Poziv na dostavu projektnih prijedloga unaprijed određenim prijaviteljima te ih poziva na dostavu projektnog prijedloga sa pripadajućom dokumentacijom do 31.12.2015. ili, u slučaju iskorištenja dostupnih sredstava u okviru Poziva prije tog roka, dok unaprijed određeni prijavitelji ne dobiju Obavijest da su sredstva u okviru Poziva iskorištena u potpunosti.“ U točki 12. Administrativni podaci stoji: „Poziv se vodi kao trajni ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.“ Predlaže se ujednačiti datume dostave projektnih prijedloga u dokumentu te jasno naznačiti podnose li se prijave unutar ograničenog poziva do 31.12.2015. ili 31.12.2020. godine. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća na način da se ispravlja navedena neusklađenost.
20 Mreža znanja d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA U dokumentu Ključni elementi Ograničenog poziva, točki 8. Predviđeni udio prijavitelja u sufinanciranju (intenzitet potpore), u dijelu a) Potpore za organizacije za istraživanje i širenje znanja u modelima 1a. i 1b., stoji: "Intenzitet potpore za ulaganja u istraživačku infrastrukturu ne premašuje 85% prihvatljivih troškova." Smatramo da ne postoji ograničenje, a kako je prvobitno i bilo navedeno za Model 1, da se u ovaj intenzitet sufinanciranja aktivnosti Cekom-a prema modelu 1.a. ne odobri intenzitet 85% za aktivnosti R&D projekata. Naime, ovim intenzitetom predlažemo da budu sufinancirane aktivnosti Cekoma, ali ne i partnera na koje se primjenjuju pravila GBER i Okvira. Predlaže se da se rečenica izmijeni i da glasi: "Intenzitet potpore za ulaganja u istraživačku infrastrukturu, operativne troškove istraživačke infrastrukture i aktivnosti razvoja koje provodi istraživačka infrastruktura ne premašuje 85% prihvatljivih troškova.“ Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća s obzirom da su intenziteti potpore u skladu sa EU regulativom za Potpore za istraživanje i razvoj i inovacije.
21 Mreža znanja d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA U dokumentu Ključni elementi ograničenog poziva, točki 9. Prihvatljivi troškovi i popis neprihvatljivih izdataka, stoji: „U modelu 2. gdje je CEKOM Inovacijski klaster prihvatljivi troškovi su i operativne potpore za inovacijske klastere koje uključuju troškove rada zaposlenika i administrativne troškove (uključujući režijske troškove) pravnog subjekta koji vodi klaster, vezano uz projekt i koji se odnose: 1. na poticanje klastera u cilju olakšavanja suradnje, razmjene informacija i pružanja ili usmjeravanja specijaliziranih i prilagođenih usluga poslovne podrške; 2. na promidžbu klastera kako bi se povećalo sudjelovanje novih poduzetnika ili organizacija i povećala vidljivost; 3. na upravljanje objektima klastera; na organizaciju programa izobrazbe, radionica i konferencija kako bi se poticala razmjena znanja, povezivanje i transnacionalna suradnja.“ U modelu 1.a) gdje je CEKOM organizacija za istraživanje i širenje znanja, prihvatljivi troškovi ne uključuju operativne potpore koje uključuju troškove rada zaposlenika i administrativne troškove. Predlaže se u prihvatljive troškove za model 1.a) dodati operativne potpore koje uključuju troškove rada zaposlenika i administrativne troškove CEKOM-a. Naime, CEKOM koji je organizacija za istraživanje i širenje znanja provodit će aktivnosti usmjerene na olakšavanje suradnje, razmjene informacija i pružanja ili usmjeravanja specijaliziranih i prilagođenih usluga poslovne podrške; na promidžbu CEKOM-a kako bi se povećalo sudjelovanje novih poduzetnika ili organizacija i povećala vidljivost; na upravljanje objektima CEKOM-a; na organizaciju programa izobrazbe, radionica i konferencija kako bi se poticala razmjena znanja, povezivanje i transnacionalna suradnja. Zbog navedenog se predlaže dodavanje operativnih potpora za CEKOM-e kao prihvatljivih troškova za model 1.a). Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer navedeno nije u skladu sa odredbama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (NN 143/14).
22 Mreža znanja d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA U dokumentu Ključni elementi ograničenog poziva, točki 9. Prihvatljivi troškovi i popis neprihvatljivih izdataka, navodi se da prihvatljivi troškovi projekata istraživanja i razvoja uključuju dodatne režijske troškove i ostale izdatke poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastale izravno kao posljedica projekta. Predlaže se točno definirati koji se izdaci poslovanja smatraju „dodatnim“ u kontekstu ovog natječaja, kao i način njihovog izračuna u kompleksnim projektima koji uključuju ulaganje u infrastrukturu i projekte istraživanja i razvoja – što se posebno odnosi na novoosnovane prijavitelje koji ne mogu procijeniti redovne troškove poslovanja na temelju povijesnih podataka. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da će navedeno biti definirano u Ograničenom pozivu za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija
23 Mreža znanja d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA U dokumentu Ključni elementi Ograničenog poziva, točka 9. Prihvatljivi troškovi i popis neprihvatljivih izdataka, navedeno je da prihvatljivi troškovi projekata istraživanja i razvoja uključuju troškove osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu. Predlaže se definirati vrstu odnosa između organizacije za istraživanje i širenje znanja kao korisnika u modelu 1.a) i osoblja zaposlenog na projektu na način da se osobljem zaposlenim na projektu smatraju sve osobe angažirane na projektu na dokaziv način (npr. ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o autorskom djelu i sl.) kako bi se omogućio angažman iskusnih stručnjaka na projektima istraživanja i razvoja na projektnoj bazi, bez potrebe za zapošljavanjem tih stručnjaka u organizaciji za istraživanje i širenje znanja. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
24 Mreža znanja d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA U dokumentu Ključni elementi Ograničenog poziva, točka 9. Prihvatljivi troškovi i popis neprihvatljivih izdataka, pod prihvatljivim troškovima za razvoj i unaprijeđenje istraživačke infrastrukture navedeni su troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu. Predlaže se jasno navesti koji se troškovi ulaganja u materijalnu imovinu smatraju prihvatljivima, npr. troškovi izgradnje nove građevine, rekonstrukcije postojeće, kupnja nove opreme i sl. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća te će navedeno biti definirano u okviru Ograničenog pozivu za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija.
25 Mreža znanja d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA U dokumentu Ključni elementi Ograničenog poziva, točka 9. Prihvatljivi troškovi i popis neprihvatljivih izdataka, definira da su prihvatljivi troškovi za razvoj i unaprijeđenje istraživačke infrastrukture troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu, pri čemu materijalna imovina znači imovinu koja se sastoji od zemljišta (do 10%), građevina i postrojenja, te strojeva i opreme. Nadalje, prihvatljivi troškovi projekata istraživanja i razvoja uključuju troškove instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Predlaže se jasno definirati u kojim se slučajevima oprema koja se planira nabaviti smatra ulaganjem u razvoj i unaprijeđenje istraživačke infrastrukture, a u kojim slučajevima se smatra troškom projekta istraživanja i razvoja. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća kao neosnovan budući da predlagatelj smatra je navedeno dovoljno jasno definirano.
26 Mreža znanja d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA U Prilogu 3 - Akcijski plan za provedbu Strategije istraživanja i razvoja, u objašnjenju tabele stoji: "Nositelj i korisnik/ci rezultata aktivnosti istraživanja i razvoja mora biti iz poslovnog sektora." Navedena odredba je u suprotnosti s odredbama Okvira Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01), posebno u dijelu 2.2.2., točke 27. i 28. Okvira. Predlaže se izbaciti spornu odredbu i omogućiti raspodjelu rezultata aktivnosti istraživanja i razvoja na način koji odražava angažman pojedinog partnera na projektu. Pri tome naglašavamo da je eksploatacija rezultata IRI aktivnosti po definiciji neekonomska aktivnost i važan osigurač za ekonomsku održivost projekta. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća .
27 Emir Džanić NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA U okviru procesa e-savjetovanja je moguće komentirati samo ovaj dokument tj. Nacrt javnog poziva za iskaz interesa. Na listi dokumenata za ovaj javni poziv nalazi se ukupno 12 dokumenata. Potrebno je omogućiti komentiranje svih objavljenih dokumenata. Hoće li ovo biti moguće? Nije prihvaćen Primjedba je nejasna s obzirom da su na javnoj raspravi i Nacrt Poziva za iskaz interesa i prateća dokumentacija, koja se sva mogla komentirati
28 Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA Prema definiciji nacrta javnog poziva Inovacijski klasteri definirani su kao strukture ili organizirane skupine neovisnih strana (kao što su inovativna novoosnovana poduzeća, mala, srednja i velika poduzeća te organizacije za istraživanje i širenje znanja, neprofitne organizacije i ostali povezani gospodarski subjekti) osnovane u cilju poticanja inovacijskih aktivnosti…. U dijelu u kojem se definiraju prihvatljivi prijavitelji, odnosno modeli CEKOM-a, ne navode se niti se definira moguća uloga „neprofitnih organizacija i ostalih povezanih gospodarskih subjekata“, već se navode tri vrste subjekata: organizacije za istraživanje i širenje znanja, subjekti koji upravljaju istraživačkom infrastrukturom i poduzetnici (u smislu ovog natječaja oni poduzetnici kojima nedostaju vlastiti kapaciteti za istraživanje i razvoj). Razvojna agencija Zagreb –TPZ d.o.o. kao poduzetnička potporna institucija koja ujedno djeluje i kao tehnološki park i pruža usluge inkubiranja mikro i malih poduzetnika iz područja visokih tehnologija, te pruža sveobuhvatnu potporu razvoju njihova poslovanja, prilikom objave ovog nacrta zaprimila je veći broj upita za sudjelovanje u partnerstvima za osnivanje CEKOM-a, te predlažemo da se u pozivu jasnije definira uloga i model sudjelovanja poduzetničkih potpornih institucija, koje su poveznica između istraživačkog sektora i lokalnih/regionalnih vlasti i kontinuirano sudjeluju u razvoju i provedbi mjera koje potiču razvoj poduzetništva. U nacrtu kakav je predložen, prostor za sudjelovanje poduzetničkih potpornih institucija u formiranju CEKOM-a otvoren je jedino u kategoriji „ostalih povezanih gospodarskih subjekata“, čija je uloga nedefinirana. Nije prihvaćen Navedeni prijedlog u kojem se predlaže u pozivu jasnije definirati ulogu i model sudjelovanja poduzetničkih potpornih institucija se ne prihvaća s obzirom da Razvojne agencije imaju mogućnost biti nositelji projekta u 3 modelu Cekoma odnosno mogu osnovati novu pravnu osobu (istraživačku organizaciju kao društvo s ograničenom odgovornošću ili ustanovu) i na taj način biti prihvatljivi u modelu 1 Cekoma. U odnosu na sadržaj definicije Inovacijskih klastera upućujemo na članak 2.točku 92. Uredbe o skupnom izuzeću.
29 Zrinka Tomić NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA, Definicije koje se primjenjuju za potrebe Poziva Poštovana/i, gdje možemo pronaći službenu, usvojenu i odobrenu, Strategiju pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3)? Nije prihvaćen Sukladno proceduri propisanoj Zajedničkim nacionalnim pravima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU a donesenih Odlukom Potpredsjednika Vlade RH i ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije KLASA; 910-04/14-01/168, URBR:538-05-1-1-1/004-15-5 od 22.srpnja 2015 Ministarstvo gospodarstva kao Posredničko tijelo razine jedan nije dužno odgovarati na upite odnosno pitanja zaprimljena tijekom postupka savjetovanja. Sukladno navedenim pravilima PT1 razmatra i obrađuje pristigle komentare i prijedloge te objavljuje popis svih pristiglih komentara i prijedloga s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga , s kratkim obrazloženjem. PT1 prihvaća samo one prijedloge za koje procijeni da unaprijeđuju kvalitetu dokumentacije te su u skladu sa strateškom orijentacijom postupka dodjele bespovratnih sredstava. Na predmetno pitanje biti će odgovoreno nakon objave poziva na natječaj sukladno proceduri.
30 Grad Šibenik NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA, Definicije koje se primjenjuju za potrebe Poziva 3. Poštovani, obzirom na dozvoljeni pravni status organizacije za istraživanje i širenje znanja (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) i način financiranja može li jedini ili jedan od osnivača organizacije za istraživanje i širenje znanja biti JLS? Nije prihvaćen Sukladno proceduri propisanoj Zajedničkim nacionalnim pravima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU a donesenih Odlukom Potpredsjednika Vlade RH i ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije KLASA; 910-04/14-01/168, URBR:538-05-1-1-1/004-15-5 od 22.srpnja 2015 Ministarstvo gospodarstva kao Posredničko tijelo razine jedan nije dužno odgovarati na upite odnosno pitanja zaprimljena tijekom postupka savjetovanja. Sukladno navedenim pravilima PT1 razmatra i obrađuje pristigle komentare i prijedloge te objavljuje popis svih pristiglih komentara i prijedloga s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga , s kratkim obrazloženjem. PT1 prihvaća samo one prijedloge za koje procijeni da unaprijeđuju kvalitetu dokumentacije te su u skladu sa strateškom orijentacijom postupka dodjele bespovratnih sredstava. Na predmetno pitanje biti će odgovoreno nakon objave poziva na natječaj sukladno proceduri.
31 Inovacije i razvoj d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA, Prihvatljivost prijavitelja Predlažemo da se u modelu 1a naglasi kako partner može biti javna znanstvena organizacija upisana u Registar Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća te će navedeno biti definirano u okviru Ograničenog pozivu za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija.
32 Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA, Prihvatljivost prijavitelja Molimo Vas da razmotrite mogućnost da u ovom pozivu za iskaz interesa prijavitelji (Model 1a) ne moraju biti organizacije za istraživanje i širenje znanja (novoosnovani CEKOM-i) već da mogu biti i JL(R)S koji će se obvezati da u slučaju pozitivne evaluacije i odabira u okviru ovog poziva za iskaz interesa osnivaju zasebni pravni subjekt (CEKOM) koji će onda i biti prijavitelj. Nije prihvaćen Navedeni prijedlog u kojem se predlaže u pozivu jasnije definirati ulogu i model sudjelovanja poduzetničkih potpornih institucija se ne prihvaća s obzirom da Razvojne agencije imaju mogućnost biti nositelji u 3 modelu Cekoma odnosno mogu osnovati novu pravnu osobu (istraživačku organizaciju kao društvo s ograničenom odgovornošću ili ustanovu) i na taj način biti prihvatljivi u modelu 1 Cekoma.
33 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA, Prihvatljivost prijavitelja Molimo da za Model 3. detaljnije pojasnite pojam "pravni subjekt koji upravlja istraživačkom infrstrukturom", odnosno tko su prihvatljivi prijavitelji, kao na primjer jedinice lokalne i regionalne samouprave. Također, molimo navesti tko su prihvaljivi projektni partneri za Model 3. Nije prihvaćen Sukladno proceduri propisanoj Zajedničkim nacionalnim pravima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU a donesenih Odlukom Potpredsjednika Vlade RH i ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije KLASA; 910-04/14-01/168, URBR:538-05-1-1-1/004-15-5 od 22.srpnja 2015 Ministarstvo gospodarstva kao Posredničko tijelo razine jedan nije dužno odgovarati na upite odnosno pitanja zaprimljena tijekom postupka savjetovanja. Sukladno navedenim pravilima PT1 razmatra i obrađuje pristigle komentare i prijedloge te objavljuje popis svih pristiglih komentara i prijedloga s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga , s kratkim obrazloženjem. PT1 prihvaća samo one prijedloge za koje procijeni da unaprijeđuju kvalitetu dokumentacije te su u skladu sa strateškom orijentacijom postupka dodjele bespovratnih sredstava. Na predmetno pitanje biti će odgovoreno nakon objave poziva na natječaj sukladno proceduri.
34 Franjo Klečina NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA, Prihvatljivost prijavitelja Prilikom prijave CEKOM-a po Modelu 2, da li i na koji način partner na projektu može biti gradska uprava s ulogom upravljanja i osiguranja uvjeta za provođenje pilot aktivnosti na njenom području potrebnih za provođenje aktivnosti istraživanja i razvoja predloženih u sklopu CEKOM-a? Nije prihvaćen Sukladno proceduri propisanoj Zajedničkim nacionalnim pravima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU a donesenih Odlukom Potpredsjednika Vlade RH i ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije KLASA; 910-04/14-01/168, URBR:538-05-1-1-1/004-15-5 od 22.srpnja 2015 Ministarstvo gospodarstva kao Posredničko tijelo razine jedan nije dužno odgovarati na upite odnosno pitanja zaprimljena tijekom postupka savjetovanja. Sukladno navedenim pravilima PT1 razmatra i obrađuje pristigle komentare i prijedloge te objavljuje popis svih pristiglih komentara i prijedloga s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga , s kratkim obrazloženjem. PT1 prihvaća samo one prijedloge za koje procijeni da unaprijeđuju kvalitetu dokumentacije te su u skladu sa strateškom orijentacijom postupka dodjele bespovratnih sredstava. Na predmetno pitanje biti će odgovoreno nakon objave poziva na natječaj sukladno proceduri.
35 Grad Šibenik NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA, Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, hoće li se Model 3. u kojem je CEKOM pravni subjekt koji upravlja istraživačkom infrastrukturom izuzeti iz područja primjene pravila o državnim potporama, ukoliko se infrastruktura istraživačke infrastrukture koristi za ekonomske i neekonomske djelatnosti, pod uvjetom da je ekonomska upotreba isključivo pomoćna djelatnost, odnosno odgovara djelatnosti koja je izravno povezana s radom istraživačke organizacije ili istraživačke infrastrukture i neophodna za taj rad ili je neodvojivo povezana s njihovom glavnom neekonomskom upotrebom, a opseg joj je ograničen. Tj. ekonomske djelatnosti troše potpuno jednake inpute (primjerice materijal, oprema, radna snaga i fiksni kapital) kao i neekonomske djelatnosti, a kapaciteti koji se svake godine dodjeljuju tim ekonomskim djelatnostima ne premašuju 20 % ukupnih godišnjih kapaciteta predmetnog subjekta (sukladno uvjetima propisanim u točki 2.1, pod točki 2.1.1, stavku 20 Komunikacije Komisije - Okvir Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01))? Nije prihvaćen Sukladno proceduri propisanoj Zajedničkim nacionalnim pravima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU a donesenih Odlukom Potpredsjednika Vlade RH i ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije KLASA; 910-04/14-01/168, URBR:538-05-1-1-1/004-15-5 od 22.srpnja 2015 Ministarstvo gospodarstva kao Posredničko tijelo razine jedan nije dužno odgovarati na upite odnosno pitanja zaprimljena tijekom postupka savjetovanja. Sukladno navedenim pravilima PT1 razmatra i obrađuje pristigle komentare i prijedloge te objavljuje popis svih pristiglih komentara i prijedloga s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga , s kratkim obrazloženjem. PT1 prihvaća samo one prijedloge za koje procijeni da unaprijeđuju kvalitetu dokumentacije te su u skladu sa strateškom orijentacijom postupka dodjele bespovratnih sredstava. Na predmetno pitanje biti će odgovoreno nakon objave poziva na natječaj sukladno proceduri.
36 Grad Šibenik NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA, Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, može li organizacija za istraživanje i širenje znanja u Modelu CEKOM-a 1.a biti novoosnovana organizacija, ili u postupku osnivanja. Hoće li u daljem postupku jedan od kriterija odabira biti iskustvo organizacije za istraživanje i širenje znanja. Ako da, koja će biti metodologija bodovanja novoosnovanih organizacija / hoće li se eventualno bodovati i iskustvo konzorcija koji je osniva? Nije prihvaćen Sukladno proceduri propisanoj Zajedničkim nacionalnim pravima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU a donesenih Odlukom Potpredsjednika Vlade RH i ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije KLASA; 910-04/14-01/168, URBR:538-05-1-1-1/004-15-5 od 22.srpnja 2015 Ministarstvo gospodarstva kao Posredničko tijelo razine jedan nije dužno odgovarati na upite odnosno pitanja zaprimljena tijekom postupka savjetovanja. Sukladno navedenim pravilima PT1 razmatra i obrađuje pristigle komentare i prijedloge te objavljuje popis svih pristiglih komentara i prijedloga s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga , s kratkim obrazloženjem. PT1 prihvaća samo one prijedloge za koje procijeni da unaprijeđuju kvalitetu dokumentacije te su u skladu sa strateškom orijentacijom postupka dodjele bespovratnih sredstava. Na predmetno pitanje biti će odgovoreno nakon objave poziva na natječaj sukladno proceduri.
37 Vedrana Grozdanić NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA, Prihvatljivost prijavitelja Napomena: CEKOM surađuje s više poduzetnika na različitim projektima istraživanja i razvoja. Međutim, teško je uskladiti da dva poduzetnika imaju potpuno isti IRI projekt i ciljeve (proizvode), odnosno da surađuju na jednom IRI projektu (tu bi se pojavilo puno problema oko intelektualnog vlasništva, ali i općenito je poduzeća koja ulažu u IRI u RH relativno malo, a da su oni privatljivi ovim natječajem i vezani za tematska S3 područja, te da se bave istim proizvodima i surađuju međusobno... još manje). Puno je realnije da CEKOM s pojedinačnim poduzetnicima provodi IRI projekte te da je takvih projekata minimalno 2, odnosno da su ukupno u konzorciju minimalno 2 poduzetnika partneri. Kao Istarska razvojna agencija odnosno METRIS predlažemo sljedeću promjenu teksta u objašnjenju modela 1 da bi bio primjenjiviji. Model 1. a) u kojem je CEKOM organizacija za istraživanje i širenje znanja (izuzev javnih znanstvenih organizacija upisanih u Registar Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta) koja ima učinkovitu suradnju na projektima istraživanja i razvoja sa najmanje UKUPNO dva (2) poduzetnika i po potrebi jednom ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća na način da je preformuliran sporni dio u nacrtu Poziva za iskaz interesa.
38 Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA, Prihvatljivost partnera Molimo vas da kod kriterija prihvatljivosti partnera (poduzetnika) uzmete u obzir da su poduzetnici koji se uključuju u pripremu projekata većinom mala i srednja poduzeća te da imaju ograničeno iskustvo i kapacitete u dosadašnjoj prijavi i provedbi projekata istraživanja i razvoja te da takvo iskustvo ne bude uvjet za njihovo sudjelovanje. Ovakvi uvjeti bi bili u skladu s javnim pozivom i samom ulogom CEKOM-a: "Centri kompetencija (CEKOM-i) su individualni (umreženi) subjekti vođeni potrebama industrije, osmišljeni u svrhu pružanja podrške podizanju kapaciteta poslovnog sektora (uglavnom malih i srednjih poduzeća kojima nedostaju vlastiti kapaciteti za istraživanje i razvoj), kako bi provodili projekte istraživanja i razvoja (osobito one usmjerene na razvoj i primijenjena istraživanja i komercijalizaciju rezultata)…" Nije prihvaćen Primjedba je nejasna s obzirom da iskustvo nije navedeno kao kriterij prihvatljivosti.
39 Inovacije i razvoj d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA, Prihvatljivost partnera Predlažemo da se pod prihvatljivost partnera dopusti (ograničeno) sudjelovanje inozemnih partnera u projektu kako bi se omogućila internacionalizacija CEKOM-a te podigli kapaciteti kroz prijenos znanja i kolaboraciju s prepoznatim poduzetnicima i istraživačkim institucijama izvan Hrvatske. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Inozemni partneri se mogu podugovoriti od strane korisnika ili partnera ako ima potrebe za njima.
40 Jelena Brbora NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA, Prihvatljivost partnera Poštovani, Možete li definirati iznos koji će poduzetnici trebati uložiti u istraživačko-razvojne projekte. Također, i ulogu/mogućnosti JLS-a u partnerstvu? Hvala Nije prihvaćen Sukladno proceduri propisanoj Zajedničkim nacionalnim pravilima Ministartsva regionalnog razvoja i fondova EU a donesenih Odlukom Potpredsjednika Vlade RH i ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije KLASA; 910-04/14-01/168, URBR:538-05-1-1-1/004-15-5 od 22.srpnja 2015 Ministarstvo gospodarstva kao Posredničko tijelo razine jedan nije dužno odgovarati na upite odnosno pitanja zaprimljena tijekom postupka savjetovanja. Sukladno navedenim pravilima Ministarstvo gospodarstva (PT1) razmatra i obrađuje pristigle komentare i prijedloge te objavljuje popis svih pristiglih komentara i prijedloga s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga , s kratkim obrazloženjem. PT1 prihvaća samo one prijedloge za koje procijeni da unaprijeđuju kvalitetu dokumentacije te su u skladu sa strateškom orijentacijom postupka dodjele bespovratnih sredstava. Na predmetno pitanje biti će odgovoreno nakon objave poziva na natječaj sukladno proceduri.
41 Franjo Klečina NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA, Dokumentacija Energetski institut Hrvoje Požar je znanstveni institut i neprofitna znanstvena ustanova u državnom vlasništvu i financira se putem projekata u Hrvatskoj i inozemstvu. Nema direktnih transfera iz Državnog proračuna. Molim pojašnjenje stavke 5., tj. taksativno navedite točno koje su to neekonomske aktivnosti (poslovi) iz kojih naša ustanova može ostvarivati prihode a da ulaze u kategoriju koju ste nazvali "neekonomske aktivnosti"? Kako Institut dokazuje da neki prihod kojeg ostvaruje ulazi u kategoriju "neekonomskih aktivnosti"? Molim navedite i aktivnosti (prihode, poslove) koji se mogu podvesti u ovom slučaju pod "ekonomske aktivnosti"? Pozivanje na druge dokumente nije prihvatljiv odgovor. Nije prihvaćen Sukladno proceduri propisanoj Zajedničkim nacionalnim pravilima Ministartsva regionalnog razvoja i fondova EU a donesenih Odlukom Potpredsjednika Vlade RH i ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije KLASA; 910-04/14-01/168, URBR:538-05-1-1-1/004-15-5 od 22.srpnja 2015 Ministarstvo gospodarstva kao Posredničko tijelo razine jedan nije dužno odgovarati na upite odnosno pitanja zaprimljena tijekom postupka savjetovanja. Sukladno navedenim pravilima Ministarstvo gospodarstva (PT1) razmatra i obrađuje pristigle komentare i prijedloge te objavljuje popis svih pristiglih komentara i prijedloga s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga , s kratkim obrazloženjem. PT1 prihvaća samo one prijedloge za koje procijeni da unaprijeđuju kvalitetu dokumentacije te su u skladu sa strateškom orijentacijom postupka dodjele bespovratnih sredstava. Na predmetno pitanje biti će odgovoreno nakon objave poziva na natječaj sukladno proceduri.
42 Mreža znanja d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA, Kriteriji za javljanje na Poziv i dokumentacija koju je potrebno dostaviti U ovom dijelu Javnog poziva navode se isključivo kriteriji i dokumenti kojima se dokazuje da projekt udovoljava pojedinom kriteriju. Iz objavljenog teksta, međutim, nije jasno na koji će se način evaluirati sadržaj dokumenata kojima se dokazuje da projekt udovoljava kriterijima, odnosno broj bodova koji će se dodijeljivati po pojedinom kriteriju, ili hoće li se pak samo provjeravati jesu li svi traženi dokumenti dostavljeni, bez obzira na kvalitetu njihovog sadržaja (primjerice sadržaj Strategije istraživanja i razvoja CEKOM-a i Akcijskog plana za provedbu Strategije istraživanja i razvoja CEKOM-a). Predlaže se detaljno i nedvosmisleno definirati metodologiju ocjenjivanja projekata u tekstu Javnog poziva, a u kontekstu zadovoljavanja svakog pojedinog kriterija navedenog u Javnom pozivu. Nije prihvaćen Primjedba je neosnovana jer je navedeno već jasno definirano.
43 Mreža znanja d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA, Kriteriji za javljanje na Poziv i dokumentacija koju je potrebno dostaviti Za model 3 CEKOM-a kriteriji i dokumentacija, između ostaloga, uključuju definirane projektne aktivnosti istraživanja i razvoja (što se dokazuje Akcijskim planom) i objavljen Javni poziv za dostavu projektnih ideja istraživačko-razvojnih projekata poslovnog sektora. Iz navedenih odredbi nije razvidno mora li CEKOM samo objaviti Javni poziv za dostavu projektnih ideja istraživačko-razvojnih projekata ili ga mora u potpunosti provesti prije podnošenja projektnog prijedloga na Javni poziv. U slučaju da je javni poziv potrebno samo objaviti prije javljanja na Javni poziv za iskaz interesa, nije jasno na temelju kojih podataka bi prijavitelj trebao definirati projektne aktivnosti istraživanja i razvoja te izraditi Akcijski plan. U slučaju da je kompletan javni poziv za istraživačke projekte potrebno završiti i odabrati istraživačke projekte koji će ući u Akcijski plan, najavljeni rok od 30 dana za javljanje na Javni poziv za iskaz interesa neće biti dovoljan za raspisivanje javnog poziva, prikupljanje projektnih prijedloga, evaluaciju i odabir projektnih prijedloga te izradu Akcijskog plana neophodnog za prijavu na Javni poziv MINGO-a. Predlaže se jasno definirati mora li javni poziv za dostavu projektnih ideja istraživačko-razvojnih projekata biti objavljen ili proveden u trenutku prijave na Javni poziv MINGO-a te, sukladno tome ili produljti rok za prijavu na Javni poziv MINGO-a (ako je potrebno provesti natječaj za prikupljanje projektnih ideja), ili izbaciti Akcijski plan iz kriterija za javljanje na Poziv, odnosno dokumentacije koju je potrebno dostaviti. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća na način da se naznačuje da javni poziv za dostavu projektnih ideja istraživačko-razvojnih projekata mora biti objavljen i proveden u trenutku prijave na Javni poziv MINGO-a. Smatramo da je propisani rok primjeren.
44 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA, Kriteriji za javljanje na Poziv i dokumentacija koju je potrebno dostaviti U slučaju dokumentacije pod točkom 1. Relevantnost predloženog CEKOM-a za jačanje konkurentnosti jednog ili više hrvatskih klastera konkurentnosti - HKK (dokazuje se Odlukom Skupštine jednog ili više HKK da je projekt od nacionalnog interesa čija je Procedura za dobivanje Odluke u Prilogu 1 ) molimo da se osigura direktan link na obrazac za projektne prijedloge koji je potrebno popuniti ukoliko se želi dobiti Odluka o dodjeli PNI oznake ili da se osigura uz Prilog 1, jer je isti nedostupan na web stranicama AIK-a. Primljeno na znanje Sukladno proceduri za dobivanje PNI (Projekti od nacionalnog interesa) oznake projekta, podnositelj projektnog prijedloga mora biti član Hrvatskog klastera konkurentnosti. Agencija za investicije i konkurentnost dostavlja svim članovima klastera, na njihov zahtjev, obrazac za projektne prijedloge koji je potrebno popuniti ako se želi dobiti Odluka o dodjeli PNI oznake.
45 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA, Kriteriji za javljanje na Poziv i dokumentacija koju je potrebno dostaviti Model 3. CEKOM-a, Potrebno je pobliže naznačiti da li samo treba dostaviti dokaz o tome da je Jani poziv za dostavu projektnih ideja istraživačko-razvojnih projekata poslovnog sektora otvoren ili je potrebno dostaviti i kopije prijava poduzetnika. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća na način da se naznačuje da javni poziv za dostavu projektnih ideja istraživačko-razvojnih projekata mora biti objavljen i proveden u trenutku prijave na Javni poziv MINGO-a, sa time da je kao dokaz potrebno dostaviti listu /zalihu Projekata.
46 Mreža znanja d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA, Kriteriji za javljanje na Poziv i dokumentacija koju je potrebno dostaviti Predlaže se definirati okvirni sadržaj Ugovora o partnerstvu kako bi se izbjeglo arbitrarno ocjenjivanje ispunjavanja kriterija za pojedine prijavitelje, obzirom da citirane odredbe ostavljaju mogućnost sastavljanja bitno različitih ugovora o partnerstvu, kao i dodatne troškove prijavitelja i projektnih partnera zbog eventualnih izmjena ugovora u kasnijim fazama natječaja. Potrebno je definirati točan naziv ugovora koji se traži - u dokumentaciji se spominje Ugovor o partnerstvu (javni poziv) te Ugovor o učinkovitoj suradnji (prijavni obrazac). Također se predlaže definirati je li potrebno potpisivati pojedinačne ugovore o partnerstvu/učinkovitoj suradnji za svaki projekt istraživanja i razvoja na način da je ugovor vezan uz odnose svih partnera na specifičnom projektu ili je dovoljno sklopiti jedan ugovor po partneru na projektima istraživanja i razvoja u slučaju da jedan partner sudjeluje na više projekata istraživanja i razvoja. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća na način da se ujednačava terminologija predmetnog poziva i prateće dokumentacije. Prijedlog se ne prihvaća u dijelu u kojem se predlaže definirati okvirni sadržaj Ugovora s obzirom da Ministarstvo gospodarstva smatra da je poveznica sa relevantnim nacionalnim propisima dobar pravni okvir i podloga za izradu takvog Ugovora. Prilikom sastavljanja Ugovora o partnerstvu odnosno Ugovorom o učinkovitoj suradnji treba uzeti u obzir slijedeće nacionalne propise: • Zakon o obveznim odnosima (Odsjek 13, Ugovor o ortaštvu, NN broj 35/05,41/08, 125/11), • Propise kojima se regulira područje prava intelektualnog vlasništva (Zakon o patentu (NN broj 173/03; 87/05; 76/07; 30/09; 128/10; 49/11 i 76/12), Zakon o žigu (NN broj 173/03; 54/05; 76/07; 30/09 i 49/11), Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (NN broj 64/05; 49/11 i 54/13), Zakon o autorskom pravu i drugim stvarnim pravima (NN broj 167/03; 70/07; 80/11; 125/11; 141/13 i 127/14). Na prijavitelj/nositelju projekta i partnerima odnosno stranama potpisnicama je da odluče dal će potpisivati jedan ili više takvih Ugovora, a sve u skladu sa važećim nacionalnim propisima.
47 Grad Šibenik NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA, Postupak odabira Poštovani, obzirom da u Javnom pozivu nisu navedeni bodovni pragovi, kao ni način dodijele točnog broja bodova po pojedinom kriteriju, možete li pojasniti, hoće li će biti objavljena detaljna metodologija i elaboracija bodovanja kriterija (uključujući način odabira evaluatora), ili će kriterije biti dostatno samo zadovoljiti da bi se uspjelo ući na Listu prijavitelja koji se imaju pravo javiti na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija. tj. za kriterije za javljanja na poziv: • „Relevantnost predloženog CEKOM-a za jedno ili više S3 prioritetnih tematskih i pod tematskih područja“, možete li nam pojasniti hoće li se broj pokrivenih tematskih / pod tematskih područja bodovati na način da više pokrivenih područja nosi veći broj bodova? • „Relevantnost predloženog CEKOM-a za jačanje konkurentnosti jednog ili više hrvatskih klastera konkurentnosti - HKK“, možete li nam pojasniti hoće li se navedeni kriterij bodovati na način da više odluka HKK-a za pojedini CEKOM nosi veći broj bodova Nije prihvaćen Sukladno proceduri propisanoj Zajedničkim nacionalnim pravilima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU a donesenih Odlukom Potpredsjednika Vlade RH i ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije KLASA; 910-04/14-01/168, URBR:538-05-1-1-1/004-15-5 od 22.srpnja 2015 Ministarstvo gospodarstva kao Posredničko tijelo razine jedan nije dužno odgovarati na upite odnosno pitanja zaprimljena tijekom postupka savjetovanja. Sukladno navedenim pravilima PT1 razmatra i obrađuje priostigle komentare i prijedloge te objavljuje popis svih pristiglih komentara i prijedloga s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga , s kratkim obrazloženjem- Pt1 prihvaća samo one prijedloge za koje procijeni da unaprijeđuju kvalitetu dokumentacije te su u skladu sa strateškom orijentacijom postupka dodjele bespovratnih sredstava. Na predmetno pitanje biti će odgovoreno nakon objave poziva na natječaj sukladno proceduri.
48 Mreža znanja d.o.o. NACRT JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA, Sadržaj, način i vrijeme prijave Smatramo da je rok od 7 kalendarskih dana za odgovore na pitanja potencijalnih prijavitelja neprimjereno dug, posebno u kontekstu najavljenog roka za prijavu od 30 dana od dana objave Javnog poziva. Predlaže se izmjena teksta u dijelu koji definira rok objave odgovora na pitanja kako slijedi: "U interesu jednakog tretmana prijava svi odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i mingo.hr u roku od 3 kalendarska dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja." Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća s obzirom da je navedeni rok od 7 dana primjeren i u skladu sa rokovima propisanim u Zajedničkim nacionalnim pravilima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU a donesenih Odlukom KLASA; 910-04/14-01/168, URBR:538-05-1-1-1/004-15-5 od 22.srpnja 2015