Izvješće o provedenom savjetovanju - Naredba o uklanjanju invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Damir Dramalija NAREDBU O UKLANJANJU INVAZIVNE STRANE VRSTE Poznato je da je pajasen jedno od najinvazivnijih stabala na svijetu koje snažno utječe na bioraznolikost nekog kraja, izaziva brojne zdravstvene probleme i nanosi ogromne ekonomske štete. U borbi protiv njega već jako kasnimo i zbog toga ne bi trebalo čekati rezultate ovog projekta kako bi se mjere za suzbijanje i barem ograničavanje njegovog širenja primijenile na cijelu državu. Dostupna su brojna iskustva iz svijeta, a postoji određeni broj i domaćih istraživanja pa nema potrebe oklijevati. Potrebno je iznaći dodatna sredstva i organizirati cijeli sustav od opažanja do uklanjanja i stručnog nadzora. Neprepoznavanjem i nerazumijevanjem svih mogućih posljedica širenja pajasena i odgađanjem organiziranog i sustavnog suzbijanja te vrste, doći ćemo u situaciju kada će troškovi biti preveliki i gdje ćemo biti „sretni“ ako uspijemo samo usporiti njegovo širenje. Primljeno na znanje Ova Naredba odnosi se na područje određeno projektom LIFE CONTRA Ailanthus u sklopu kojeg će se razviti i nacionalni protokol za kontrolu pajasena, na temelju kojeg će se određivati daljnja područja za uklanjanje. S obzirom na agresivan rast i širenje pajasena u slučaju neadekvatnog postupanja s biljkom, ovakav pristup doprinijet će sustavnom rješavanju problema pajasena u Hrvatskoj, s naglaskom na zaštićena područja. Također, opažanja pajasena i drugih stranih vrsta na području Republike Hrvatske moguće je dojaviti putem obrasca za prijavu nalaza dostupnog na internet stranici www.invazivnevrste.hr ili putem besplatne aplikacije za pametne telefone „Invazivne vrste u Hrvatskoj“. Informacije o nezakonitim radnjama s bilo kojom invazivnom stranom vrstom s Unijina popisa, uključujući i pajasen, potrebno je prijaviti Državnom inspektoratu https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83.
2 Zoran Sambol NAREDBU O UKLANJANJU INVAZIVNE STRANE VRSTE Naredbu o uklanjanju proširiti na cijelo područje Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Ova Naredba odnosi se na područje određeno projektom LIFE CONTRA Ailanthus u sklopu kojeg će se razviti i nacionalni protokol za kontrolu pajasena, na temelju kojeg će se određivati daljnja područja za uklanjanje.
3 Hrvoje Stunković NAREDBU O UKLANJANJU INVAZIVNE STRANE VRSTE Apliciranje herbicida, makar direkt na biljku ( iako je to nemoguće, zbog same veličine pajasena ) je u suprotnosti sa mogućim negativnim djelovanjem herbicida na stanišne tipove i ciljne vrste navedene u SDF za Natura 2000 područja. Primljeno na znanje Obvezni postupci prilikom uklanjanja pajasena, uključujući i monitoring, dio su projektnog prijedloga te će dodatno biti definirani protokolom za uklanjanje pajasena, a bit će u skladu s propisima zaštite okoliša i prirode i održive upotrebe herbicida. Budući da je pajasen invazivna strana vrsta, najučinkovitija metoda uklanjanja uključuje i primjenu herbicida. Projektom je predviđeno apliciranje herbicida izravno na biljku, bilo premazivanjem svježeg reza ili injektiranjem u prethodno izbušene rupe (pod određenim kutom, kako herbicid ne bi iscurio), ovisno o veličini stabla na koje se herbicid primjenjuje. Također, ovisno o osjetljivosti staništa na kojem raste pajasen, primijenit će se samo mehaničko uklanjanje (npr. stanišni tip 32A0) ili kombinirani protokol uklanjanja, koji uključuje mehaničko uklanjanje u kombinaciji s primjenom male količine herbicida (npr. na staništima u blizini kulturne baštine ili uz prometnice). Nadalje, na testnim područjima planirano je provođenje monitoringa utjecaja herbicida na okolno područje.
4 Franjo Toić NAREDBU O UKLANJANJU INVAZIVNE STRANE VRSTE pretpostavljam da je ovo ciljana naredba zbog LIFE projekta, ali unatoč ovome postoje područja koja su izvan obuhvata ove naredbe, a pod nekom zaštitom su (npr NATURA2000) gdje se pajasen intenzivno širi i gdje je potrebna intervencija. S toga, smatram da je neophodno započeti sa mehaničkim uklanjanjem pajasena i u drugim područjima diljem RH.Poznate i prijavljene lokacije od strane građana mogu se pronaći ovdje https://malasirena.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html?appid=e31cc814af3b4603ab38b2e1d4d7f77e Primljeno na znanje Ova Naredba odnosi se na područje određeno projektom LIFE CONTRA Ailanthus u sklopu kojeg će se razviti i nacionalni protokol za kontrolu pajasena, na temelju kojeg će se određivati daljnja područja za uklanjanje.
5 IGOR DOUBEK NAREDBU O UKLANJANJU INVAZIVNE STRANE VRSTE Ja također smatram da bi bilo pametno tu naredbu proširiti i na druga područja Republike Hrvatske. Na primjer u Rijeci i okolici ta se je vrsta prilično razmnožila na više mjesta. Primljeno na znanje Ova Naredba odnosi se na područje određeno projektom LIFE CONTRA Ailanthus u sklopu kojeg će se razviti i nacionalni protokol za kontrolu pajasena, na temelju kojeg će se određivati daljnja područja za uklanjanje.
6 Tomislav Pavošević NAREDBU O UKLANJANJU INVAZIVNE STRANE VRSTE Prijedlog: Predlažem da se Naredba proširi i na druga područja Republike Hrvatske. Ako su za uklanjanje pajasena ograničena sredstva, predlažem da se za ta druga područja predvidi javno oglašavanje putem radija i televizije, odnosno putem plakata, radi informiranja stanovništva o štetnosti invazivne strane vrste. Obrazloženje: U Slavoniji se pajasen sadi kao ukrasna biljka i može se naći ispred kuća uz prometnice. Primljeno na znanje Ova Naredba odnosi se na područje određeno projektom LIFE CONTRA Ailanthus u sklopu kojeg će se razviti i nacionalni protokol za kontrolu pajasena, na temelju kojeg će se određivati daljnja područja za uklanjanje. Sve informacije za zainteresiranu javnost o provođenju projekta te o metodama uklanjanja dostupne su na www.lifeailanthus.hr te će se za vrijeme provedbe projekta kontinuirano provoditi edukacija i osvješćivanje javnosti o invazivnoj stranoj vrsti pajasenu. Također, informacije o nezakonitim radnjama s bilo kojom invazivnom stranom vrstom s Unijina popisa, na kojem se nalazi i pajasen, potrebno je prijaviti Državnom inspektoratu https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83.
7 Damir Dramalija NAREDBU O UKLANJANJU INVAZIVNE STRANE VRSTE, Članak 1. Poznajući biologiju pajasena, nužno je naredbu proširiti na cijelo područje RH i to ne samo na zaštićena područja. Poznato je da na područjima gdje dospije, pajasen vrlo brzo osniva guste sastojine i tako čini velike štete jer zauzima prostor, mijenja strukturu zatečenih prirodnih zajednica i u konačnici degradira prirodna staništa. Poguban je za bioraznilokost jer gotovo nepovratno mijenja okoliš i izgled nekog kraja. Primljeno na znanje Ova Naredba odnosi se na područje određeno projektom LIFE CONTRA Ailanthus u sklopu kojeg će se razviti i nacionalni protokol za kontrolu pajasena, na temelju kojeg će se određivati daljnja područja za uklanjanje.
8 NZJZ "Dr. Andrija Štampar" NAREDBU O UKLANJANJU INVAZIVNE STRANE VRSTE, Članak 1. Naredba o uklanjanju invazivne strane vrste pajasen mora obuhvatiti čitavo područje Republike Hrvatske zbog njegove rasprostranjenosti. Pajasen je posebnu invazivnost pokazao u obalnom dijelu Hrvatske, od Istre i Kvarnera do juga Dalmacije, uključujući otoke. Zbog svoje prilagodljivosti na različite oborinske režime, otpornosti na siromašna tla i zagađen zrak uspješno se razvija i u urbanim sredinama koje su prepoznate kao staništa pogodna za razvoj različitih invazivnih biljnih vrsta npr. pajasena i ambrozije. Pajasen ima štetan utjecaj na ljudsko zdravlje pa ga je potrebno promatrati kroz aspekt javnoga zdravstva. Kako se pajasen oprašuje i vjetrom, pelud prisutna u zraku predstavlja problem alergičarima jer je pelud klasificiran kao visoko alergen. Također, dodir s biljnim sokom može uzrokovati dermatitis, a osobe koje su dulje vremena izložene biljnom soku mogu oboljeti od miokarditisa. Iako se pajasen spominjao još u drevnim knjigama o alergologiji tek se u novije vrijeme ponovno posvećuje pažnja alergenosti pajasena jer se uočio porast broja osoba alergičnih na tu vrstu peluda (Azija, Bliski istok, SAD, Njemačka…). Zavodi za javno zdravstvo u Hrvatskoj već 20 godina prate prostorno-vremensku dinamiku alergenog peluda u zraku, a praćenje peluda pajasena za sada nije obuhvaćeno monitoringom niti je uključeno u rutinske dijagnostičke alergijske testove. Zbog moguće nove senzibilizacije ovom vrstom peluda i razvoja alergije kao rezultata klimatskih promjena, potrebna je iznimna kontrola širenja navedene vrste na našem području. Problem kontrole širenja invazivnih biljnih vrsta kao što su pajasen, ali i ambrozija, zahtjeva međusektorsko djelovanje nadležnih tijela iz sektora okoliša, zdravstva, poljoprivrede, turizma i gospodarstva. Također, kontrola širenja pajasena mora obuhvatiti i edukaciju stanovništva o utjecaju biljke na okoliš i utjecaju na zdravlje kako bi se izbjegla sadnja koja se nažalost još uvijek prakticira. Primljeno na znanje Ova Naredba odnosi se na područje određeno projektom LIFE CONTRA Ailanthus u sklopu kojeg će se razviti i nacionalni protokol za kontrolu pajasena, na temelju kojeg će se određivati daljnja područja za uklanjanje. Također, u sklopu projekta provodit će se radionice namijenjene interesnim skupinama na kojima će se poticati međusektorska suradnja te radionice namijenjene široj javnosti kroz koje će se stanovništvo educirati o utjecaju pajasena na okoliš i zdravlje. Edukacija šire javnosti, odnosno informacije o provođenju projekta, aktivnostima te metodama uklanjanja pajasena bit će dostupne na internet stranici projekta (www.lifeailanthus.hr ) te na društvenim mrežama (Facebook i Instagram).
9 Miroslav Villi NAREDBU O UKLANJANJU INVAZIVNE STRANE VRSTE, Članak 1. Komentar čl.1. -3 Ova Naredba se donosi isključivo u svrhu učinkovite provedbe uklanjanja pajasena, odnosno predviđenih aktivnosti u sklopu projekta „LIFE CONTRA Ailanthus“. Time je definiran i prostorni obuhvat, odnosno zemljišta na područjima sa slijedećim ciljevima: • ekološka mreža S CILJEM OČUVANJE VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA (…..) Šire područje NP Krka i HR2001364 JI dio Pelješca • naselja s povijesnom jezgrom s CILJEM OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE (područje Grada Dubrovnika, Grada Skradina, naselja Ston i Mali Ston). • Ostali prostor Općine Ston u CILJU ZAŠTITE KRAJOBRAZA, POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA I TURISTIČKIH PODRUČJA (Značajan krajobraz Vučine, koridori uz županijske prometnice, naselje Žuljana). S obzirom na veličinu definiranog obuhvata nemoguće je u okviru projekta obraditi sva zemljišta zaražena pajasenom. Možda je rješenje dati prioritet prostorima na kojima se najbolje može ostvariti zacrtane ciljeve uvažavajući financijski i vremenski okvir Projekta. Prvenstveno, ako se aktivnosti, prostorno i dinamički usmjere na područja s plodnim ženskim stablima. Primljeno na znanje Ciljevi uklanjanja i opseg posla definirani su projektom LIFE CONTRA Ailanthus, a kao prioritet određena su najugroženija staništa i uklanjanje ženskih stabala.
10 Miroslav Villi NAREDBU O UKLANJANJU INVAZIVNE STRANE VRSTE, Članak 1. Komentar čl.1. -2 Naredbom se određuju osnovni cilj, odnosno mjere postupanja radi sprječavanja širenja te invazivne strane vrste. Cilj je vrlo ambiciozan i nemoguće ga je ostvariti u vremenu predviđenog trajanja ove Naredbe. Postoji rješenje kroz koje se može značajno ostvariti ovaj cilj ukoliko se uvaže poznate činjenice o putevima širenja pajasena i utjecaju na okolni prostor. • Pajasen se prvenstveno širi rasprostiranjem sjemena. Odraslo žensko stablo može imati i nekoliko stotina tisuća zrelih sjemenki koje vjetar raznosi na udaljenost i više stotina metara. Značajno je i rasprostiranje sjemena palog na prometnice koje prolazak automobila raznosi na susjedne prostore. UGROŽENI SU VRLO VELIKI PROSTORI na kojima vrlo brzo može doći do stvaranja novih žarišta. • Pajasen se širi i nicanjem novih izboja iz korijenskog sustava koji se može protezati na udaljenost i do 20 metara od matičnog stabla. UGROŽENO JE SAMO NEPOSREDNO KONTAKTNO ZEMLJIŠTE i puno je jednostavnije kontrolirati širenje. Ukoliko bi se Naredba, bar za sada, prvenstveno odnosila samo na pravovremeno uklanjanje ženskih stabala, gotovo u potpunosti bi se ispunio ovaj cilj. Ujedno bi se olakšalo propisivanje potrebnih postupaka za primjenu slijedećih članaka Uredbe. Primljeno na znanje Ciljevi uklanjanja i opseg posla definirani su projektom LIFE CONTRA Ailanthus, a kao prioritet određena su najugroženija staništa, uklanjanje ženskih stabala te stabala u blizini Natura 2000 staništa.
11 Miroslav Villi NAREDBU O UKLANJANJU INVAZIVNE STRANE VRSTE, Članak 1. Komentar čl.1. -1 Neprecizno je definirano područje na koje se Naredba odnosi (na primjer naselje Mali Ston je dio Općine Ston; HR2001364 JI dio Pelješca dijelom se nalazi i u općinama Janjina i Orebić). Potrebno je jednoznačno prostorno definirati granice područja na koje se Naredba odnosi kako bi svi sudionici u primjeni Naredbe imali punu informaciju. Na primjer: • Čitavo područje Općine Ston ? • HR2001364 JI dio Pelješca u granicama prikazanim na karti br. ? (u prilogu Naredbe), odnosno katastarske općine u obuhvaćenim jedinicama lokalne samouprave (Općina Orebić, k.o. Trstenik, 307327; Općina Janjina, k.o. Popova luka 307009; i.t.d.). • Naselje Žuljana u granicama …. Bilo bi dobro da se pojasni na koga se Naredba odnosi. Na primjer: • Pozivaju se vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta, ovlaštenici upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice, institucije nadležne za upravljanje zaštićenom kulturnom baštinom, itd, da osiguraju provedbu ove Naredbe. Prihvaćen Dodatno će se odrediti i kartografski prikazati granice područja na koje se Naredba odnosi. Također, sukladno članku 3. Naredbe svi vlasnici zemljišta na kojemu će se provoditi uklanjanje pajasena bit će o tome pravovremeno obaviješteni.
12 NZJZ "Dr. Andrija Štampar" NAREDBU O UKLANJANJU INVAZIVNE STRANE VRSTE, Članak 2. Preporučamo da se zbrinjavanje otpadnog biljnog materijala provede pod stručnim nadzorom. Primljeno na znanje Otpadni biljni materijal adekvatno će se zbrinuti (projektom je predviđeno odlaganje u energani) pod nadzorom projektnog tima LIFE CONTRA Ailanthus projekta.
13 Miroslav Villi NAREDBU O UKLANJANJU INVAZIVNE STRANE VRSTE, Članak 2. Komentar čl. 2. (1) Stavak je previše općenit. Potrebno je propisati obvezne postupke uklanjanja koje se mora primijeniti Izvršitelj. U opisu postupaka potrebno je definirati: • Postupci za različite tipove namjene (ekološka mreža, zaštićena kulturna baština, poljoprivredno zemljište i sl.). • Mjere zaštite o osobne, o okoliša, o zaštićene kulturne baštine. • Doba godine kada se primjenjuje. • Način privremenog i trajnog odlaganja otpadnog biljnog materijala. • Način kasnije kontrole primjenjene tehnike (monitoring) Obvezni postupci mogu biti prilog Naredbi ili poseban dokument. Primljeno na znanje Obavezni postupci prilikom uklanjanja pajasena, uključujući i monitoring, dio su projektnog prijedloga te će dodatno biti definirani protokolom za uklanjanje pajasena i neće biti dio Naredbe.
14 Miroslav Villi NAREDBU O UKLANJANJU INVAZIVNE STRANE VRSTE, Članak 2. Komentar čl. 2. (2) Stavak je nejasan. • Uklanjanje će provesti pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: izvršitelj); • Izvršitelj će se imenovati odlukom Ministarstva; • Pravne osobe će imenovati osobe koje će u njihovo ime provesti uklanjanje?! Koje se osobe očekuju za uklanjanje (volonteri, vlasnici i/ili korisnici zemljišta, netko drugi)? • Tko će definirati zemljište ili objekte na kojima treba ukloniti pajasen (lokacija, katastarska čestica, adresa vlasnika, granica na kojoj se pajasen uklanja i sl. • Tko će ih educirati za uklanjanje? Tko će kontrolirati provedbu uklanjanja? Primljeno na znanje Uklanjanje pajasena provodit će vodeći partner (MINGOR) i ostali partneri na projektu LIFE CONTRA Ailanthus (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Javna ustanova Nacionalni park Krka, Vrtlar d.o.o.) koji su pravne osobe. Partneri na projektu će odrediti osobe koje će u njihovo ime na unaprijed određenim područjima provesti uklanjanje, a koje uključuju izvršitelje ugovorene kroz postupak javne nabave te volontere. Sukladno članku 4., stavku 2. Naredbe, inspekcijski nadzor provodit će tijelo državne uprave nadležno za poslove nadzora zaštite prirode, a neposredni nadzor u zaštićenom području i području ekološke mreže glavni čuvar prirode i čuvari prirode javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem.
15 Damir Dramalija NAREDBU O UKLANJANJU INVAZIVNE STRANE VRSTE, Članak 4. Bojim se da broj inspektora nije ni približno dovoljan za provedbu ove naredbe. Potrebno je proširiti krug ovlaštenih osoba za nadzor kao npr. komunalni redari, čuvari šuma i sl. Svakako uključiti šumarsku struku jer pajasen polako, ali nezadrživo ulazi u gospodarske sastojine i njegovo širenje treba ograničiti jer će u suprotnom , gospodarske posljedice biti nesagledive ( uz sve ostale negativne efekte ). Bez adekvatnog nadzora bitka je unaprijed izgubljena. Kako objasniti situaciju da se sadnice pajasena mogu legalno kupiti u nekim našim poznatim rasadnicima iako je on odavno na listi invazivnih vrsta ? Zar tu inspekcija već nije trebala djelovati? Primljeno na znanje Inspekcijski nadzor u sklopu provedbe ove Naredbe obuhvatit će samo područja određena člankom 1. ove Naredbe, a uz inspekcijski, provodit će se i neposredni nadzor u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, koji će provoditi glavni čuvari prirode i čuvari prirode javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem. Šumarska struka, ali i druge relevantne struke, bit će uključene u provedbu projekta kroz sudjelovanje na radionicama, a informacije o provođenju projekta, aktivnostima te metodama uklanjanja pajasena bit će dostupne na internet stranici projekta (www.lifeailanthus.hr ). Informacije o nezakonitim radnjama s bilo kojom invazivnom stranom vrstom s Unijina popisa, na kojem se nalazi i pajasen, potrebno je dostaviti Državnom inspektoratu https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83.
16 Miroslav Villi NAREDBU O UKLANJANJU INVAZIVNE STRANE VRSTE, Članak 4. Komentar čl. 4. (1) Stavak je teško provediv. Očekivani troškovi s obzirom na planiranu površinu i do sada registriran broj stabala pajasena (prema iskustvima provedenih sličnih radova) značajno premašuju planirana sredstva projekta LIFE CONTRA Ailanthust za tu namjenu. Na primjer, na području Općine Ston do sada je preliminarno locirano preko sto lokacija s pajasenom, od toga preko 60 ima površinu preko 400 m2. Obrađena su samo lako pristupačna zemljišta. Primjer 1. • Ploha površine 630 m2 , lako pristupačna, ravna i bez ostalog raslinja, 1.100 pajasena (1,1kom/m2); Samo za prvo uklanjanje utrošeno je 60 sati. Nije uključeno ostalo utrošeno vrijeme za dolazak na teren, trajno zbrinjavanje otpadnog biljnog materijala i sl.) Primjer 2. • Ploha površine 2.500 m2 , teže pristupačna, strma s puno ostalog raslinja, 12.654 pajasena (5,1 kom/m2); Utrošeno u prvoj godini uklanjanja 875 sati, odnosno: čišćenje terena 15%, prvo uklanjanje 25%, ostali tretmani tijekom godine 35% i ostali radovi (dolazak na teren, održavanje opreme, evidencija radova i sl.) 26%. Nije uključeno trajno zbrinjavanje otpadnog biljnog materijala. Primljeno na znanje Područje na kojem će se uklanjati pajasen te opseg posla određeni su projektom, prema čemu su izračunati troškovi uklanjanja i uspostavljanja kontrole pajasena na navedenom području.