Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj u Republici Hrvatskoj

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tatjana Varga ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET MATEMATIKA ZA PROGRAM DIZAJNER UNUTRAŠNJE ARHITEKTURE ZA SREDNJE UMJETNIČKE ŠKOLE NA RAZINI 4.2. U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, slažem se s Odlukom o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj. Lijep pozdrav. Tatjana Varga Srdačan pozdrav, Primljeno na znanje Zahvaljujemo na izrečenom mišljenju u postupku Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.
2 DAMIR ČOLIG ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET MATEMATIKA ZA PROGRAM DIZAJNER UNUTRAŠNJE ARHITEKTURE ZA SREDNJE UMJETNIČKE ŠKOLE NA RAZINI 4.2. U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, slažem se s navedenim promjenama u Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na izrečenom mišljenju u postupku Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.
3 DAVORIN SEIWERTH ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET MATEMATIKA ZA PROGRAM DIZAJNER UNUTRAŠNJE ARHITEKTURE ZA SREDNJE UMJETNIČKE ŠKOLE NA RAZINI 4.2. U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, slažem se s Odlukom o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj. Srdačan pozdrav, Davorin Seiwerth. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na izrečenom mišljenju u postupku Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.
4 Ksandra Sinožić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET MATEMATIKA ZA PROGRAM DIZAJNER UNUTRAŠNJE ARHITEKTURE ZA SREDNJE UMJETNIČKE ŠKOLE NA RAZINI 4.2. U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, slažem se s Odlukom o donošenju kurikuluma za nastavni predmet matematika za program dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u RH. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na izrečenom mišljenju u postupku Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.
5 TAMARA STIPČIĆ JELENOVIĆ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET MATEMATIKA ZA PROGRAM DIZAJNER UNUTRAŠNJE ARHITEKTURE ZA SREDNJE UMJETNIČKE ŠKOLE NA RAZINI 4.2. U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, slažem se sa navedenim promjenama. LP Primljeno na znanje Zahvaljujemo na izrečenom mišljenju u postupku Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.
6 Leda Tomulić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET MATEMATIKA ZA PROGRAM DIZAJNER UNUTRAŠNJE ARHITEKTURE ZA SREDNJE UMJETNIČKE ŠKOLE NA RAZINI 4.2. U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, slažem se s Odlukom o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na izrečenom mišljenju u postupku Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.
7 Ljiljana Vidmar ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET MATEMATIKA ZA PROGRAM DIZAJNER UNUTRAŠNJE ARHITEKTURE ZA SREDNJE UMJETNIČKE ŠKOLE NA RAZINI 4.2. U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, slažem se s Odlukom o donošenju kurikuluma za nastavni predmet matematika za program dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u RH. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na izrečenom mišljenju u postupku Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.
8 BARBARA MARKULINČIĆ C. STRUKTURA – MATEMATIČKI PROCESI I DOMENE KURIKULUMA NASTAVNOGA PREDMETA MATEMATIKA, Rješavanje problema i matematičko modeliranje Pri dizajniranju unutarašnjeg prostora, učenik bi trebao svojom kreativnošću i kritičnim razmišljanjem donijeti matematička riješenja koja su u skladu sa ekološkim i tehnološkim standardima uzimajući u obzir pragmatičnost svakodnevnog korištenja tog prostora. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u postupku Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Prijedlog nije prihvaćen jer je predloženo da dio godišnjeg izvedbenog kurikuluma svaki nastavnik individualno kreira na početku nastavne godine prema potrebama i specifičnostima svojih učenika.
9 DAVORIN SEIWERTH D. ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI, SADRŽAJI I RAZINE OSTVARENOSTI PO RAZREDIMA I ORGANIZACIJSKIM PODRUČJIMA, Srednja umjetnička škola Matematika 4. razred – 128 sati godišnje Mislim da je za ovaj predloženi kurikulum od presudne važnosti činjenica da se predaje 4 sata tjedno. Naime, kako osobno predajem u ovom programu i do sada sam imao slični izbor nastavnih tema uz 4 sata nastave tjedno u četvrtom razredu, tako da se uglavnom stiglo sve odraditi. U samom predloženom kurikulumu vidljivo je da se teme odrađuju elementarno, sa mogučnošću dodatka proširenog sadržaja. Tako mislim da bi se taj prošireni sadržaj obrađivao kod onih razreda kod kojih bi se procijenilo da to oni mogu, a u onih razreda koji nebi bili u mogućnosti ići u dubinu, to bi se vrijeme moglo iskoristiti za bolje uvježbavanje osnovnih tema. Srdačan pozdrav, Davorin Seiwerth Primljeno na znanje Zahvaljujemo na izrečenom mišljenju u postupku Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.
10 DARKO JEMBREK D. ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI, SADRŽAJI I RAZINE OSTVARENOSTI PO RAZREDIMA I ORGANIZACIJSKIM PODRUČJIMA, Srednja umjetnička škola Matematika 4. razred – 128 sati godišnje Mislim da je za 4. razred planirani sadržaj prevelik s obzirom da su u prva tri razreda predviđena po 2 sata tjedno. Kombinatoriku i vjerojatnost bi trebalo izostaviti, a planirati više sati za nastavno gradivo koje se pojavljuje na maturi. Smatram da će ovakav plan biti izuzetno naporan i učenicima i nastavniku koji ga izvodi. Trebalo bi raspisati broj sati po nastavnim jedinicama/cjelinama, pa si odmah vidjelo koliko je teško izvediv ovakav sadržaj. Pozdrav , Darko Jembrek Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u postupku Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Kurikulumski pristup omogućava individualno planiranje ostvarivanja odgojno obrazovnih ishoda u godišnjem izvedbenom kurikulumu kojeg svaki nastavnik kreira na početku nastavne godine prema potrebama i specifičnostima svojih učenika. Kurikulum je krovni dokument na temelju kojeg se izrađuje ispitni katalog državne mature. Za očekivati je da će se za sve programe, uključujući i ovaj, na državnoj maturi vrednovati usvojenost ishoda iz područja kombinatorike i vjerojatnosti.