Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije i načinu provođenja projekata smanjenja emisija nastalih istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K. PRAVILNIK O NAČINU PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA TE METODOLOGIJI IZRAČUNA EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U ŽIVOTNOM VIJEKU ISPORUČENIH GORIVA I ENERGIJE I NAČINU PROVOĐENJA PROJEKATA SMANJENJA EMISIJA NASTALIH ISTRAŽIVANJEM I PROIZVODNJOM NAFTE I PLINA Nepotrebno je donošenje ovog, ali i svih ostalih pravilnika pod ovim ministarstvom dok god se isti ne poštuju od samog ministarstva te nadležnih institucija. Nažalost, usprkos svim propisima i odredbama, izvješća koje moraju dostaviti institucije se ne dostavljaju. Ovdje bih posebno ukazao na Hrvatske vode, koje upravljaju milijardama kuna, odnosno iste troše nenamjenski, lažiraju isprave, a DORH koji ima saznanja o tome, ne poduzima potrebne radnje za utvrđivanje i kažnjavanje odgovornih. Konkretno ću navesti g. Gordana Gašparovića voditelja Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernoga Jadrana, čije široke ovlasti omogućavaju razne manipulacije službenim ispravama i dokumentima te malverzacijama. Izvješća o radovima i planovima ne postoje, barem ne u propisanom obliku i nisu dostupne na propisan način. O malverzacijama, natječajima, isplatama neizvršenih radova, neizvršavanje radova koji su obveza Hrvatskih voda i sl. je ŽDO i ODO upoznat, ali još uvijek, nakon godina nedjela, g. Gordan Gašparović i dalje je na funkciji koja mu omogućava upravljanje milijardama kuna, a koje nisu iskorištene namjenski. O svemu navedenom nije niti potrebno kontaktirati DORH, dovoljno je provjeriti kako na službenim stranicama, na kojima bi MORALI biti objavljeni planovi i izvješća, sukladno odredbama Zakona o vodama i podrednim pravilnicima i propisima, a koja NISU objavljena, pogotovo ne u obliku i na način na koji bi MORALA biti objavljena. Isto ukazuje kako nadležno ministarstvo ne izvršava propisane kontrole i nadzore (konkretno Elizabeta Kos, ravnateljica Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, koja je također upoznata s nedjelima g. Gordana Gašparović, i koja je ista pokušala prikriti), te je i ovo izvješće koje isto predlaže, deklaratorne prirode kojeg se navedeno ministarstvo ne pridržava, odnosno ne poštuje propise koje je predložile pa niti međunarodne obveze odnosno konvencije kao niti ovdje predmetnu. Osim što se ovo ministarstvo ne pridržava propisa i ne kontorlira institucje koje mora, a u izvješćima koje se odnose na prijedloge propisa navode neistine radi zavaravanja javnosti. Tako su u na komentar kako godišnji planovi, planirani iznosi te izvršenje planiranog nije nigdje dostupno niti se daje na zahtjev građanima, a moralo bi biti transparentno - objavili; citiram "Čak i površnim uvidom na službenu mrežnu stranicu Hrvatskih voda https://www.voda.hr/ lako je uočiti da su paušalne tvrdnje koje se navode u komentaru netočne, jer: 1. Na https://www.voda.hr/ uredno i redovito se objavljuju godišnji financijski planovi i planovi upravljanja vodama: https://www.voda.hr/hr/plan-upravljanja-vodama-0 https://www.voda.hr/hr/financijski-plan-hrvatskih-voda 2. Objavljuju se godišnja financijska izvješća: https://www.voda.hr/hr/financijski-izvjestaji 3. Objavljuje se Plan nabave i registar ugovora: https://www.voda.hr/hr/plan-nabave-2021-0 https://www.voda.hr/hr/pregled-ugovora Iz naprijed navedenih dokumenta razvidni su rashodi i prihodi poslovanja Hrvatskih voda, kao i svi projekti vodnoga gospodarstva financirani u okviru Plana upravljanja vodama. Hrvatske vode će i nadalje, u skladu sa svojim zakonskim obvezama, putem svojih mrežnih stranica i na druge prikladne načine objavljivati sadržaje koji su važni za transparentnost poslovanja. Ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša u okviru svoga djelokruga provodi upravni nadzor nad provedbom Zakona o vodama i propisa donesenih na temelju njega te nadzor nad zakonitosti rada i postupanja tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave, pa tako i nad Hrvatskim vodama, sve u skladu s člankom 213. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 66/19)." Sve navedeno je besramna neistina jer uvidom na navedene stranice vidljivo je kako nema godišnjih planova, planiranih troškova te najbitnije IZVRŠENJE i nastali TROŠKOVI vezano za u skladu s propisanim zakonom i pravilnicima. Naime, kad bi se isto objavilo uvidio bi se nesrazmjer između planiranog i daleko manje izvršenog unatoč daleko većim potrošenim sredstvima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Primjedba se ne odnosi na djelokrug nacrta predmetnog Pravilnika.