Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima, s Konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  UPRAVNIM SPOROVIMA Poštovani/e, U čl.15. Zakona o upravnim sporovima propisuju se pretpostavke za isključenje suca iz sudjelovanja u upravnom sporu. Prema navedenoj odredbi, sudac ne može sudjelovati u sporu, između ostalog, ako mu je stranka ili zakonski zastupnik ili opunomoćenik stranke srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj do četvrtog stupnja, ili mu je bračni drug, izvanbračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja, bez obzira na to je li brak prestao ili nije. S obzirom da je istovremeno u tijeku savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o općem upravnom postupku prema kojem se čl. 24. st 1. t 2. Zakona (izuzeće službene osobe) usklađuje sa Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola na način da su u odredbu dodani i životni partneri, kao i u odnosu na čl.63. Zakona, predlažemo da se, na temelju iste osnove, u tom smislu čl.15. Zakona o upravnim sporovima uskladi sa Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola na način da se iza bračnog i izvanbračnog druga dodaju životni partner i neformalni životni partner. S poštovanjem, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, dipl. iur. Nije prihvaćen Predmetno je već propisano Zakonom o upravnim sporovima (članak 15. stavak 1. točka 5.), na temelju kojeg sudac ne može odlučivati niti sudjelovati u sporu ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristranost, a što uključuje životno partnerstvo i neformalno životno partnerstvo sa strankom ili zakonskim zastupnikom ili opunomoćenikom stranke.
2 HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  UPRAVNIM SPOROVIMA Hrvatska odvjetnička komora predlaže da se Zakon o upravnim sporovima dopuni odredbom koja bi glasila kako slijedi: “U razdoblju od 1. kolovoza do 15. kolovoza, te od 20. prosinca do 5. siječnja zbog korištenja godišnjih odmora nastupa zastoj svih rokova u odnosu na stranke, uključujući i rokove za izjavljivanje pravnih lijekova, te rokove za preuzimanje pismena putem e-komunikacije. Nakon 15. kolovoza odnosno 5. siječnja rokovi ne teku iznova, već nastavljaju od dana kad je nastupio zastoj roka.” Pri tom je potrebno razmotriti treba li hitne postupke izuzeti od zastoja rokova, u kom slučaju je potrebno jasno i nedvosmisleno propisati na koje rokove se predložena odredba ne bi odnosila. Naime, u dva perioda tijekom godine uobičajeno se koriste godišnji odmori radi čega je u cilju pravne sigurnosti i praćenja rokova te zaštite prava i pravnih interesa stranaka te sprječavanja nastanka neotklonjive štete potrebno urediti koji su to periodi. Odvjetnici imaju široki opseg rokova koje trebaju pratiti i njihova uloga svakako nije jednaka ulozi stranke, jer su dužni pratiti veliki broj postupaka čime se njihove obveze razlikuju u odnosu na obveze i potrebe stranaka. Predloženom dopunom bi se postigao veći stupanj pravne sigurnosti, izbjegli bi se u većoj mjeri postupci povrata u prijašnje stanje i druge poteškoće u vidu dostave, a koje usporavaju i otežavaju provedbu postupaka. Nije prihvaćen Na temelju Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14., 127/17. i 98/19.) pri utvrđivanju rasporeda korištenja godišnjeg odmora moraju se uzeti u obzir potrebe organizacije rada te mogućnosti za odmor raspoložive radnicima. Napominjemo i da Zakon o upravnim sporovima ne poznaje institut zastoja postupka.
3 ZORAN SAMBOL PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  UPRAVNIM SPOROVIMA Gdje god se radi s elektroničkim dokumentima, molim, definirajte *strojno čitljive* podatke. Previše je podataka strojno nečitljivo (primjerice u skeniranim dokumentima ili u PDFovima). Nije prihvaćen Predmetno je već propisano Zakonom o upravnim sporovima (članak 49. stavak 2.), a i predloženim izmjenama i dopunama (članak 5. stavak 2.), kojima je, između ostalog, propisano da podnesak mora biti razumljiv.
4 ZORAN SAMBOL PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  UPRAVNIM SPOROVIMA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE DONOŠENJA ZAKONA Strojno čitljiv elektronski oblik je onaj oblik datoteke/podatka kojega se računalno može obraditi. Skenirani ili običan PDF dokument nije strojno čitljiv podatak. Primjer strojno čitljivog podatka je dokuemnt pohranjen txt, csv, xlsx, md ... formatu. Stoga prijedlog: "U osnovi predloženih izmjena je iskorištavanje potencijala moderne tehnologije uvođenjem dostave u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava. Također, propisuju se obveznici koji su podneske upravnom sudu uvijek dužni dostaviti u ** strojno čitljivom ** elektroničkom obliku,..." Nije prihvaćen Predmetno je već propisano Zakonom o upravnim sporovima (članak 49. stavak 2.), a i predloženim izmjenama i dopunama (članak 5. stavak 2.), kojima je, između ostalog, propisano da podnesak mora biti razumljiv.
5 ZORAN SAMBOL KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA, Članak 2. (1) U članku 25. stavku 1. riječ: „elektronički“ zamjenjuje se riječima:“ u elektroničkom strojno čitljivom obliku putem informacijskog sustava“. Nije prihvaćen Predmetno je već propisano Zakonom o upravnim sporovima (članak 49. stavak 2.), a i predloženim izmjenama i dopunama (članak 5. stavak 2.), kojima je, između ostalog, propisano da podnesak mora biti razumljiv.
6 ZORAN SAMBOL KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA, Članak 5. (5) Ako podnesak podnesen u elektroničkom obliku sadržava kakav nedostatak koji onemogućuje postupanje po podnesku odnosno ako je podnesak nerazumljiv ili nepotpun, sud će o tome elektroničkim putem obavijestiti podnositelja i odredit će rok u kojem je podnositelj dužan otkloniti nedostatak i poslati podnesak u ***strojno čitljivom*** obliku, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini. Nije prihvaćen Predmetno je već propisano Zakonom o upravnim sporovima (članak 49. stavak 2.), a i predloženim izmjenama i dopunama (članak 5. stavak 2.), kojima je, između ostalog, propisano da podnesak mora biti razumljiv.
7 ZORAN SAMBOL KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA, Članak 5. (2) .... Podnesak u ***strojno čitljvom*** elektroničkom obliku mora biti potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom u skladu s posebnim propisima. Podnesak u ***strojno čitljvom*** elektroničkom obliku potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom smatrat će se vlastoručno potpisanim. Nije prihvaćen Predmetno je već propisano Zakonom o upravnim sporovima (članak 49. stavak 2.), a i predloženim izmjenama i dopunama (članak 5. stavak 2.), kojima je, između ostalog, propisano da podnesak mora biti razumljiv.
8 MARINA KRAJNOVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA, Članak 6. Stavci 1. i 7. su kontradiktorni. Ako se u stavku 1. upućuje na primjenu pravila za dostavu iz ZUP-a, tada su ostali stavci nepotrebni. Ako se ZUS-om normira dostava, tada je nepotrebna (i zbunjujuća) odredba stavka 1. Također, ukazuje se na različite rokove presumpcije dostave iz novele ZUP-a i novele ZUS-a (koje su obje na e-savjetovanju). Prema čl. 12. st. 5. predložene novele ZUP-a „Dostava elektroničkim putem... smatra se obavljenom potvrdom primitka pismena, a najkasnije istekom osam dana od dana kad je pismeno zabilježeno na poslužitelju za primanje poruka osim ako zakonom nije propisan kraći rok.“ ZUP će, dakle, propisati presumpciju dostave u roku 8 dana, a ZUS u roku 15 dana, s tim da ZUS u članku 50. stavku 1. upućuje na primjenu pravila za dostavu iz ZUP-a, a samostalno propisuje rok od 15 dana (u stavku 7.). Navedeno je potrebno uskladiti na način da oba zakona na jednak način uređuju presumpciju dostave, a ne da ZUP propisuje 8 dana, a ZUS 15 dana. Smatram da je rok od 15 dana primjereniji i da ga treba uzeti kao pravilo za sve buduće zakone. Nije prihvaćen Člankom 6. stavkom 1. predloženih izmjena i dopuna propisana je dostava općenito. U slučaju da se dostava obavlja elektroničkim putem, Zakon o upravnim sporovima, kao lex specialis, propisuje posebna pravila koja vrijede za tu vrstu dostave te se u tom slučaju ne primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
9 MARINA KRAJNOVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA, Članak 6. Predlaže se umjesto tuđice "adresat" koristiti hrvatski izričaj "primatelj". OBRAZLOŽENJE: Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 74/15) propisano je da se propisi pišu hrvatskim jezikom, jednostavnim riječima. Strani izrazi (tuđice) mogu se koristiti jedino ako u hrvatskom jeziku za takve izraze nema hrvatske riječi koja bi odgovarala smislu, značenju i sadržaju strane riječi (tuđice). Nije prihvaćen Adresat i primatelj su istoznačnice u hrvatskom jeziku.