Izvješće o provedenom savjetovanju - Plan upravljanja mungosom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga Biom Vizija Predlažemo da se Plan upravljanja vodi Smjernicama za planiranje upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže (Mingor, 2020, ver.3) kako bi se predviđene aktivnosti lakše uvrstile i u Planove upravljanja područjima ali kako bi se kvalitetnije strukturirao Plan. Aktivnosti su često nejasno napisane i tek kroz detaljno čitanje pokazatelja se da naslutiti o čemu se radi. Kao što i Smjernice sugeriraju, predlažemo da budu napisane u SMART obliku. Također, predlažemo da pokazatelji ne prate samo provedbu Plana već i uspješnost provedbe ( iz Smjernica: Pokazatelji su podaci i informacije do kojih se došlo mjerenjem, izračunom ili procjenom kako bi se pratila provedba plana upravljanja i učinkovitost upravljanja...) što bi značilo da pokazatelj ne treba ukazivati npr. samo na broj predanih izvještaja ili zapsinika već i jesu li prihvaćeni od strane radne skupine. Broj održanih sastanaka radne skupine isto tako niej kvalitetan pokazatelj jer to što je sastanak održan ne znači da su svi ili bar većina bili prisutni i da se moglo donositi odluke i raspraviti problematiku. Osim toga, prioritizacija nije jasna jer su skoro sve aktivnosti prioriteta 1. Predlažemo da se razmotri opcija prirotizacije po područjima jer je realno da će se postojeće resurse trebati fokusirati. Djelomično prihvaćen Plan upravljanja mungosom se uz drugu navedenu stručnu i znanstvenu literaturu temelji i na navedenim Smjernicama za planiranje upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže (MINGOR, 2020.) te su pokazatelji provedbe aktivnosti definirani na način da budu u SMART obliku, gdje god je to bilo moguće s obzirom na postojeće podatke. Postojeći pokazatelji ostvarenja specifičnog cilja A1.1 se dodatno dopunjavaju na način da glase: Broj prihvaćenih izvješća poslanih od strane koordinatora provedbe aktivnosti radnoj skupini. Broj napravljenih analiza provedenih aktivnosti temeljem kojih je određen minimalni radni napor i potrebna organizacija uklanjanja. Uz korekciju postojećeg indikatora za navedeni specifični cilj A1.1 određeni su i dodatni pokazatelji: Na temelju rezultata provedenih aktivnosti i u svrhu postizanja cilja, pravovremeno su redefinirane postojeće ili predložene nove aktivnosti. Godišnja revizija rezultata provedenih aktivnosti potvrđuje da se aktivnosti plana upravljanja provode usklađeno na geografski povezanim područjima, potrebnim intenzitetom prilagođenom lokalnim uvjetima, u skladu s terminskim planom. Prioritizacija aktivnosti definirala se za svako pojedino geografski povezano područje, a ne na razini čitavog područja rasprostranjenosti mungosa jer se s provedbom aktivnosti možda neće krenuti na svim područjima istovremeno. Radna skupina i koordinatori pojedinog geografski povezanog područja mogu po potrebi, temeljem prikupljenih podataka, tijekom provedbe plana upravljanja korigirati prioritete provedbe aktivnosti.
2 Udruga Biom Vizija Mungos je potencijalni prenositelj bolesti koje mogu biti opasne i za ljude. Smatramo da vizija treba obuhvatiti i taj segment rizika a plan sadržavati aktivnosti kojima bi se vršile analize bolesti i parazita kako bi se ustonovilo i pratilo stanje po tom pitanju. Unošenje mungosa treba biti spriječeno ne smao na nova područja već i ona gdje su se provodile/provode se aktivnosti Plana. Djelomično prihvaćen Vizija se mijenja na način da glasi “Mungos ne ugrožava zavičajnu faunu niti ljudsko zdravlje na području svoje rasprostranjenosti. Njegove populacije su iskorijenjene ili se uspješno kontroliraju, a namjerno ili nenamjerno unošenje mungosa u nova područja je spriječeno”. Iskorjenjivanjem mungosa odnosno kontrolom njegove brojnosti i propisnim zbrinjavanjem usmrćenih jedinki na područjima gdje je rasprostranjen, kao i sprječavanjem daljnjeg unosa u nova područja i područja iz kojih je mungos uklonjen, doprinijeti će se smanjenju rizika od potencijalnog prijenosa bolesti s mungosa na ljude. Detaljna analiza rizika ove invazivne strane vrste provedena je prilikom njezina uvrštenja na Unijin popis, a predmet ovog Plana su primarno aktivnost kontrole populacije i sprječavanja daljnjeg širenja mungosa. Stoga se u Plan upravljanja neće uvrštavati dodatne aktivnosti analize bolesti i parazita, koje se mogu provoditi iz drugih izvora.
3 Udruga Biom OPĆI CILJ A1: Osigurani su potrebni kapaciteti, koordinacija i praćenje aktivnosti uklanjanja populacija mungosa., Specifični cilj A1.1 Osigurana je koordinirana provedba Plana upravljanja uz sustavno praćenje rezultata provedbe aktivnosti na lokalnoj razini i na cijelom području rasprostranjenosti mungosa. Nije jasno tko čini radnu skupinu i koja joj je uloga. U opisu stoji da donosi odluke dok u aktivnostima samo da prati provedbu. Predlažemo da se detaljnije opiše uloga i očekivanja od radne skupine te nadležnost koju ima. Osim praćenja, smatramo da bi radna skupina trebala imati mogućnost konzultacija stručnjaka, prvenstveno stranih koji imaju iskustva s provedbom aktivnosti uklanjanja mungosa ili bar malih/srednjih sisavaca kao što su stručnjaci IUCNa ili iz Japana. Mogućnost konzultacija bi trebalo i financijski predvidjeti. Primljeno na znanje Radnu skupinu čine predstavnici ministarstva nadležnog za zaštitu prirode, predstavnici javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i ekološkom mrežom u županiji i javnih ustanova za upravljanje nacionalnim parkovima, stručnjaci za male/srednje kopnene sisavce, a uključiti će se i predstavnik sektora lovstva. Sastajat će se najmanje dva puta godišnje. Radna skupina prati rezultate provedenih aktivnosti uklanjanja na cijelom području rasprostranjenosti mungosa, izrađuje zapisnik o provedenim aktivnostima uklanjanja, praćenja fotozamkama kada one započnu, prikupljenim podacima, dodatnim relevantnim opažanjima i procjenama mogućih rizika u daljnjoj provedbi aktivnosti. Također, osim praćenja provedbe, donose odluke o promjenama u organizaciji i intenzitetu aktivnosti, temeljem izvješća od strane koordinatora provedbe aktivnosti i detaljnih analiza prikupljenih podataka koju provodi stručnjak za male/srednje kopnene sisavce. Mogućnost konzultacija s vanjskim stručnjacima predviđena je kroz troškove za rad stručnjaka za male/srednje kopnene sisavce.
4 Udruga Biom OPĆI CILJ A1: Osigurani su potrebni kapaciteti, koordinacija i praćenje aktivnosti uklanjanja populacija mungosa., Specifični cilj A1.2 Za vrijeme provedbe Plana upravljanja osiguran je potreban broj zamki za hvatanje mungosa. Predlažemo da specifični cilj A1.2. glasi: Za vrijeme provedbe Plana upravljanja PRAVOVREMENO JE osiguran potreban broj zamki za hvatanje mungosa. Prihvaćen Specifični cilj A1.2. sada glasi: Za vrijeme provedbe Plana upravljanja pravovremeno je osiguran potreban broj zamki za hvatanje mungosa.
5 Udruga Biom Vizija, TEMA B: Iskorjenjivanje populacija mungosa na manjim otocima i otočićima U više navrata se kao pokazatelj spominje da će biti uklonjen određen udio populacije od ukupnog broja no nije jasno kada i kako će se taj broj procijeniti tj ne postoji aktivnost procjene brojnosti niti se spominje literatura. Predlažemo da se jasno napiše ukoliko se planira kroz neku aktivnost planira i provedba procjene brojnosti ili da se navede literatura ukoliko već postoje procjene. Primljeno na znanje Od 3. godine do kraja provedbe Plana upravljanja za svako geografski povezano područje, stručnjak za male/srednje kopnene sisavce provesti će detaljnu analizu prikupljenih podataka. Analiza će uključivati i primjerene statističke obrade na temelju kojih će se: (1) odrediti promjene u relativnoj gustoći populacije s obzirom na radni napor, (2) usporediti brojnosti jedinki na pojedinim lokalitetima, (3) analizirati uspješnosti uklanjanja jedinki s obzirom na organizaciju i intenzitet uklanjanja, (4) međusobno usporediti rezultati provođenja aktivnosti na geografski povezanim područjima i dr. Opće prihvaćena metoda za procjenu gustoće, kao i ostalih parametara populacije kojom se upravlja (trend populacije, dinamika i fluktuacije u populaciji, odnos predator - plijen, distribucija populacije, korištenje staništa), je statistička obrada temeljena na broju uklonjenih jedinki (tzv. hunting bag), a s obzirom na radni napor i površinu područja na kojem se provodila aktivnost uklanjanja. Navedena metoda ne iziskuje dodatni radni napor i troškove koji bi bili potrebni u slučaju primjene drugih metoda za izračun gustoće populacije (npr. mark capture recapture) zbog čega se i predviđa ovim Planom upravljanja. Na temelju rezultata ovih analiza odredit će se minimalni radni napor i precizna organizacija aktivnosti za svako geografski povezano područje. Minimalni radni napor i organizacija uklanjanja trebaju biti u skladu s postavljenim ciljem te moraju uzimati u obzir i aktualne znanstvene i stručne spoznaje.
6 Udruga Biom OPĆI CILJ B1: Populacija mungosa je iskorijenjena na manjim otocima i otočićima., Specifični cilj B1.2 Za vrijeme provedbe Plana upravljanja populacije mungosa su iskorijenjene s otoka Čiovo i Škrda. Potrebno je uzeti u obzir da na Škrdi ima puno ovaca, to djelomično otežava provedbu jer mogu aktivirati živolovke/mrtvolovke i sl. Primljeno na znanje Pri organizaciji i koordinaciji aktivnosti uklanjanja mungosa na pojedinom području koordinator provedbe aktivnosti uzet će u obzir sve osobine područja i potencijalna ograničenja u provedbi planiranih aktivnosti.
7 TIHOMIR KLEMENT OPĆI CILJ B1: Populacija mungosa je iskorijenjena na manjim otocima i otočićima., Specifični cilj B1.2 Za vrijeme provedbe Plana upravljanja populacije mungosa su iskorijenjene s otoka Čiovo i Škrda. 1.600.000,00 Prevelik iznos Nije prihvaćen Procijenjeni iznos troška aktivnosti B1.2.6 odnosi se na provedbu organiziranih akcija pronalaska i uklanjanja preostalih jedinki mungosa na otoku Čiovu uz pomoć posebno treniranih pasa za traženje mungosa tijekom tri godine. U procijenjene troškove su uključeni troškovi organizacije i provedbe navedenih akcija, a temeljem postojećih podataka procjenjuje se da će biti potrebno 36 radnih akcija (72 dana ukupno). U navedeni iznos uključeni su i troškovi kupovine, održavanja i posebne dresure pet pasa za traženje mungosa.
8 Udruga Biom OPĆI CILJ C1: Za vrijeme provedbe Plana upravljanja populacije mungosa na većim otocima i kopnu su kontrolirane i nemaju značajan utjecaj na zavičajne ekosustave., Specifični cilj C1.1 Za vrijeme provedbe Plana upravljanja populacija mungosa je značajno smanjena na području od rijeke Neretve jugoistočno do granice RH kod Neuma. Kako se radi o turističkim lokacijama predlažemo da se u aktivnost C.1.1.5 uključi i informiranje turista kroz informacije dostupne u lokalnim TZovima ili informativnim tablama. Osim toga, potrebno je osim mjesnih odbora Grada Opuzena informirati i Ploče, Metković, Zažablje, Slivno-Ravno. Predlažemo i da aktivnost C.1.1.5 bude zaseban specifični cilj a sve raspisano kroz pokazatelje da budu aktivnosti tog cilja. Djelomično prihvaćen Aktivnost C.1.1.5 se mijenja u „Informirati lovce i ostalo lokalno stanovništvo te turiste o provedbi aktivnosti uklanjanja i mogućnostima za dojavu viđenih jedinki“. Indikatori se mijenjaju da glase: Jednom godišnje su informirana četiri mjesna odbora Grada Opuzena i svi mjesni odbori Grada Ploče, Grada Metkovića, Općine Zažablje, Općine Slivno o provedbi aktivnosti uklanjanja. Jednom godišnje informacije o stanju provedbe aktivnosti uklanjanja, mogućnostima za dojavu viđenih jedinki putem lokalnih kontakta i aplikacije Invazivne vrste objavljene su na web stranicama četiri mjesna odbora Grada Opuzena, svim postojećim web stranicama mjesnih odbora Grada Ploče, Grada Metkovića, Općine Zažablje, Općine Slivno. Jednom godišnje na oglasnim pločama četiri mjesna odbora Grada Opuzena, na web stranicama svih mjesnih odbora Grada Ploče, Grada Metkovića, Općine Zažablje, Općine Slivno izvješene su osnovne informacije o provedbi aktivnosti uklanjanja i mogućnostima za dojavu viđenih jedinki putem aplikacije Invazivne vrste i lokalnih kontakta za dojavu. Također, kroz aktivnost D2.1.2 Osigurati izradu i provedbu plana informiranja javnosti putem lokalnih medija planira se osigurati informiranje lokalnog stanovništva, ali i turista koji tamo borave. Radna skupina i koordinator provedbe aktivnosti na navedenom geografski povezanom području će temeljem saznanja prikupljenih provedbom aktivnosti prilagođavati organizaciju i intenzitet aktivnosti, što može uključivati i informiranje dodatnih dionika ukoliko se za to ukaže potreba. Sukladno navedenome, nije potrebno izdvajati aktivnost C.1.1.5 u zasebni specifični cilj.
9 Udruga Biom OPĆI CILJ C1: Za vrijeme provedbe Plana upravljanja populacije mungosa na većim otocima i kopnu su kontrolirane i nemaju značajan utjecaj na zavičajne ekosustave., Specifični cilj C1.2 Za vrijeme provedbe Plana upravljanja populacije mungosa su značajno smanjene na otocima Hvaru, Korčuli i Mljetu te poluotoku Pelješcu i u Konavlima. C1.2.3. je prioritet 3. iako se planira provedba aktivnosti C.1.2.2 temeljem njenih rezultata. predlažemo promjenu priroteta aktivnosti c1.2.3 Prihvaćen Prioritet aktivnosti C1.2.3 se mijenja u 2.
10 Udruga Biom OPĆI CILJ C1: Za vrijeme provedbe Plana upravljanja populacije mungosa na većim otocima i kopnu su kontrolirane i nemaju značajan utjecaj na zavičajne ekosustave., Specifični cilj C1.2 Za vrijeme provedbe Plana upravljanja populacije mungosa su značajno smanjene na otocima Hvaru, Korčuli i Mljetu te poluotoku Pelješcu i u Konavlima. Štakor Rattus rattus je također jako štetna invazivna strana vrsta koja se često lovi u živolovke za mungose. Iako nisu ciljna vrsta ovog Plana, predlažemo da se i njih uklanja ukoliko budu ulovljene u zamke. Primljeno na znanje Kontrola populacije štakora nije predmet ovog Plana upravljanja pa se aktivnosti uklanjanja štakora neće njime planirati, ali će se dodatno razmotriti postojeća zakonska osnova i mogućnost uključivanja uklanjanja jedinki štakora ulovljenih u živolovke za mungose.
11 Udruga Biom OPĆI CILJ D1: Zaustavljeno je spontano širenje populacije na kopnu., Specifični cilj D1.1 Za vrijeme provedbe Plana upravljanja nije uspostavljena populacija sjeverozapadno od Neretve. U aktivnosti D1.1.7 predlažemo da osim odstrjela bude dozovoljen i lov s psima. Nije prihvaćen Planom upravljanja nije predviđeno hvatanje mungosa uz pomoć posebno dresiranih pasa, već samo detekcija preostalih jedinki u kasnijim fazama provedbe aktivnosti. Temeljem Zakona o lovstvu (NN 99/18, 32/19, 32/20) lovačkim psima dozvoljen je lov divljači. Mungos nije na popisu divljači prema navedenom zakonu.