Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu Programa sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mario Pavić Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine Poštovani, Koristim priliku očitovati se na nacrt Programa sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine, objavljen na eSavjetovanju dana 30. lipnja 2021. godine, kao i na pojedine komentare predmetnog Programa s eSavjetovanja. Očigledno je potrebno još jednom podsjetiti da je prvi Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi iz 2015. godine osmišljen i realiziran kao supstitut modela stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, na koje pomorački vježbenici nisu mogli aplicirati. Također, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa kod hrvatskih poslodavaca provodilo se radi ostvarivanja radnog staža nužnog za polaganje stručnog ispita i stjecanje potrebnih kvalifikacija za daljnje konkuriranje na tržištu rada. Dakle, smisao stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa kao i predmetnog Programa za pomoračke vježbenike jest pohađanje obvezatne (plovidbene) prakse u svrhu stjecanja odgovarajućih (časničkih) zvanja. Posebno je interesantno da udruge, koje u svojim nazivima čak imaju izraz Hrvatske ili Croatian, u preambulama svojih komentara ističu kao najveće vrednote brodove koji viju hrvatsku zastavu te hrvatske brodare da bi potom ipak prevladao kolonijalni "mindset" pa zaključili da hrvatski brodari ne samo da nisu dovoljno dobri već ih je potrebno zamijeniti sa stranim odnosno ne-hrvatskim brodarima koji su valjda po "defaultu" bolji, te su garancija duge i uspješne karijere vježbenika. Osim što je spomenuti komentar paušalnog karaktera i netočan, navedene udruge bi trebale snositi i odgovornost za izrečena populistička obećanja budući nitko, a najmanje udruge koje u svojim nazivima čak imaju izraz Hrvatske ili Croatian, ne može garantirati da će vježbenici na brodovima istih stranih brodara biti budući časnici ili zapovjednici u narednih 20-30 godina. Davati i razmetati se navedenim lažnim obećanjima o dugoj i uspješnoj karijeri na brodovima stranih brodara, iskaz je zabrinjavajućeg nepoznavanja pomorstva i volatilnosti pomorskog tržišta, gotovo na jednakoj razini kao i ne razlikovanje hrvatske i strane kompanije. Jako mi je žao da glasnoća navodnih "argumenata", nauštrb značaja stvarnih argumenata, dobiva na težini. Gotovo je nevjerojatno da se argumenti izneseni od HUB Mare Nostrum koji su mjerljivi, točni i egzaktni, i koji su u konačnici rezultirali prijedlogom Programa objavljenog na e-Savjetovanju, dovode u pitanje uslijed galame i teza koji su CROSMA-i zapravo protuargumenti. Smisao predmetnog Programa s eSavjetovanja je u daljnjem poticanju zapošljavanja hrvatskih pomoračkih vježbenika, upravo omogućavanjem poštene i ravnopravne mogućnosti svakom brodaru, bez favoriziranja hrvatskih brodara ili brodara iz država članica Europske unije, da utječu na povećavanje vlastitog Koeficijenta iz predmetnog Programa permanentnim povećanjem broja ukrcanih hrvatskih pomoračkih vježbenika, Dakle, predmetnim Programom privilegira se samo i isključivo hrvatske pomoračke vježbenike. Svaka intervencija u predloženi model predmetnog Programa je na vlastitu odgovornost, te će zasigurno završiti još jednim neuspjelim eksperimentom kao i u slučaju Pravilnika o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika (NN br. 97/19) koji je donesen upravo na inzistiranje hrvatskih posrednika. Sapienti sat. S poštovanjem, Mario Pavić. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Tankerska plovidba d.d. Zadar Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine U ime Tankerske plovidbe d.d. Zadar, ističemo da je zapošljavanje vježbenika i pohađanje obvezne plovidbene prakse na brodovima hrvatskih brodara zalog za budućnost, i to ne samo hrvatske kompanije u smislu budućih časnika i perspektive razvoja, već i za širu društvenu zajednicu. Dostupan i siguran vježbenički staž kojeg omogućavaju hrvatski brodari pruža mogućnost završetka obrazovnog procesa, kao preduvjet za stjecanje časničkog zvanja u pomorstvu, a potom nakon osposobljavanja i stjecanja časničkih zvanja i višestruku korist za širu zajednicu u Republici Hrvatskoj. Od iznimnog je značaja, ne samo za hrvatske kompanije već i za sustav obrazovanja pomoraca, da se nastavi sa sigurnim modelom sufinanciranja vježbenika na brodovima hrvatskih kompanija u međunarodnoj plovidbi kojim se omogućava siguran i izvjestan završetak obvezne plovidbene prakse te stjecanje stručnih pomorskih kvalifikacija te u konačnici da se ne ponavljaju već jednom neuspjeli eksperimenti kao u slučaju Pravilnika o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika (NN br. 97/19) kojim se omogućilo stjecanje vježbeničkog staža posredstvom ovlaštenih hrvatskih posrednika. Dakle, predmetnim Programom je nužno osigurati da se vrednuje udio ukrcanih pomoračkih vježbenika od strane hrvatskih brodara, za koje hrvatske kompanije mogu jamčiti da će biti na istim razinama što čini održivim sustav obrazovanja pomoraca u Republici Hrvatskoj, posljedično da se broj vježbenika po pojedinom brodu ne ograničava te u cilju osiguranja poštenog tržišnog natjecanja i transparentnosti dodijeljivati sredstva sufinanciranja za ukrcaj vježbenika isključivo brodarima sa sjedištem u državama članicama Europske unije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Mateo Vucić Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine Poštovanje, obraćamo Vam se kao grupa vježbenika povodom donošenja novog programa za vježbenike. Nažalost, iako je situacija svakog od nas vježbenika nešto drugačija, svima nam je zajedničko da se već neko vrijeme ne uspijevamo ukrcati na brodove u međunarodnoj plovidbi i odraditi vježbenički staž do kraja zbog nedonošenja novog Programa sufinanciranja ukrcaja vježbenika. Obaviješteni smo od strane hrvatske kompanije da ukrcaj, koji je bio planiran za kolovoz ove godine, ipak nije siguran. Kadrovici su nam prvo govorili da ćemo se ukrcati u travnju, pa ništa, zatim da će ukrcaj biti u lipnju i ponovno ništa. Ako ukrcaj planiran za kolovoz opet bude odgođen, mogli smo slobodno poći za konobare nakon 5 godina studiranja. Izražavamo zabrinutost te vas molimo da nam pojasnite o čemu se točno radi. Naše kolege i studenti prijašnjih godina su se bez ikakvih problema ukrcavali na brodove, a sada u dobe korone i svih problema sa ukrcajima i iskrcajima pomoraca dodatno nam se otežava ili prvo ukrcanje ili mogućnost završetka vježbeničkog staža, što je nužno da bi mogli polagati poručnički ispit. Molimo vas da nam pomognete za prvi ukrcaj te kompletiranje vježbeničkog staža, a ne da nam se nepotrebno komplicira živote sa ovom neizvjesnošću i beskrajnim odgađanjem donešenja novog programa. Samo se želimo ukrcati na brod hrvatske kompanije i odraditi vježbenički sa nekim hrvatskim mentorom i imati priliku položiti ispit. Hvala. Pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Donošenje novog programa sufinanciranja je u tijeku i to u tekstu koji je ovdje objavljen, radi e-savjetovanja. S obzirom da je e-savjetovanje završilo, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nastavlja s procedurom donošenja, po završetku koje će novi program stupiti na snagu i krenuti s primjenom već ove godine, bez odgode.
4 Alpha Adriatic d.d. Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine Alpha Adriatic d.d. pozdravlja predloženi Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika, smatramo da se njime nastavlja dosadašnja dobra praksa sufinanciranja troškova ukrcaja hrvatskih vježbenika. U današnjim turbulentnim okolnostima važno je održati siguran sustav sufinanciranja koji omogućava vježbenicima sigurno prvo zaposlenje te stjecanje potrebnog vježbeničkog staža. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine Poštovani, u ime hrvatskih brodara udruženih u Hrvatsku udrugu brodara Mare Nostrum, nastavno na objavljeno javno savjetovanje o Nacrtu Programa sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine, očitujemo se kako slijedi. U svrhu sprječavanja potencijalne zlouporabe predmetnog Programa i planiranih financijskih sredstava subvencije, smatramo da je potrebno jasnije i nedvosmisleno definirati Korisnika subvencije (točka V., podtočka a.). Stoga predlažemo definiciju Korisnika subvencije kao brodara sa sjedištem u državi članici Europske unije koji ukrcava hrvatske vježbenike na brodove koji plove pod zastavama država članica Europske unije, a samo iznimno i na brodove koji plove pod zastavama trećih država ako je isto opravdano objektivnim kriterijima, kao što je nedostatak slobodnih mjesta na brodovima država članica Europske unije. Nadalje, iako su financijska sredstva subvencije za provedbu predmetnog Programa za razdoblje od 2021. do 2024. planirana odnosno projicirana u većim iznosima nego što je to bio slučaj prijašnjih godina, te ocjenjujemo pozitivnim učinjene pomake, svakako bi Vas pozvali da revalorizirate značaj hrvatske pomorske industrije a posebno pomoračkih vježbenika u tom kontekstu, te za naredno razdoblje osigurate dodatna financijska sredstva. Sigurni smo da bi dodatna financijska sredstva u ovom Programu imala značajan multiplikativan učinak za pomorski i opći gospodarski razvoj Republike Hrvatske. S poštovanjem, Predsjednik HUB MN Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Korisnik subvencije, Nacrtom programa definiran je kao brodar koji ukrcava hrvatske vježbenike na brodove koji plove pod zastavama država članica Europske unije, a samo iznimno i na brodove koji plove pod zastavama trećih država ako je isto opravdano objektivnim kriterijima, kao što je nedostatak slobodnih mjesta na brodovima država članica Europske unije. Ista je definicija u skladu s Komunikacijom Komisije C (2004) 43 – Smjernice Zajednice o državnim potporama za pomorski promet (SL C 13, 17.1.2004.), koja ne navodi kriterij sjedišta takvog društva i ne postavlja ograničenja u pogledu slobode poslovnog nastana već isključivo zastave broda obzirom je krajnji cilj takovog normiranja poticanje upisa/reupisa pod zastave država članica Europske unije. Slijedom navedenog, ovu primjedbu ne možemo usvojiti.
6 Atlantska plovidba d.d. Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine Poštovani, ispred Atlantske plovidbe pohvaljujemo priloženi tekst Programa sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine. Posebno je važno da se nastavi s dobrom praksom sufinanciranja ukrcaja hrvatskih vježbenika na brodovima hrvatskih kompanija te da se isto u krajnjoj liniji ograniči na brodare sa sjedištem u državama članicama Europske unije. Prilikom donošenja ovog Programa za buduće razdoblje molimo Vas da se vodite dobrobiti hrvatskih vježbenika te hrvatskih kompanija koje unazad već 6 godina pružaju gotovo svim hrvatskim vježbenicima mogućnost stjecanja plovidbene prakse u svrhu stjecanja časničkih zvanja u pomorstvu. Pritom je važno napomenuti genezu postojećeg sustava sufinanciranja vježbenika, kojim se omogućio pandan stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za pomoračke vježbenike, budući navedeni sustav nije bio podesan za pomoračke vježbenike. Dakle cilj predmetnog Programa bi trebalo biti ostvarivanje preduvjeta za stjecanje časničkih zvanja u pomorstvu, istodobno je naivno vjerovati navodima pojedinih udruga koje populistički obećavaju mogućnosti trajnog zaposlenja kod stranih brodara nakon pohađanja plovidbene prakse, a na koje posrednici nemaju apsolutno nikakvog utjecaja niti kontrole. Dok hrvatski brodari u potpunosti kontroliraju sve navedene procese prilikom zapošljavanja hrvatskih vježbenika te jamče iste opsege zapošljavanja vježbenika i u budućnosti Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Jadroplov d.d. Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine Ovim putem izražavamo suglasnost sa predloženim Programom , osim u dijelu koji se tiče ograničavanja broja ukrcanih vježbenika po jednom brodu na maksimalno 3 vježbenika. Naime smatramo da je navedena granica postavljena temeljem proizvoljnih tvrdi o sigurnosti samih vježbenika te kvaliteti njihovog osposobljavanja za časnike. Smatramo da je osposobljavanje vježbenika na brodovima pod zastavom RH i/ili pod mentorstvom hrvatskih časnika daleko kvalitetnije u odnosu na osposobljavanje koje dobivaju osoposobljavanjem na brodovima stranih tvrtki. Svi vježbenici koji su svoje kvalifikacije ostvarili putem Jadroplova imaju sukladno navedenom kvalitetna pomorska znanja i vještine te su traženi od stranih poslodavaca i nemaju problema prilikom ukrcaja. Isto tako postavlja se pitanje da li ovakvim pravilnikom potičemo smanjenje broja ukrcanih vježbenika na brodove pod zastavom RH. Nadam se da će resorno ministarstvo sukladno nevedenom povećati broj subvencioniranih vježbenikla na brodovima pod zastavom RH. Branimir Kovačić, Jadroplov d.d. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ova se primjedba odbija obzirom da ograničenje broja ukrcanih vježbenika po jednom brodu na maksimalno tri vježbenika ni nije dijelom teksta Nacrta ovog programa. Ministarstvu je, kao stručnom nositelju izrade ovog Nacrta programa, cilj osigurati što veći broj ukrcaja i na taj način pomoći svim vježbenicima rezidentima Republike Hrvatske u dovršetku njihovog obrazovnog procesa, kojeg je ovakva plovidbena praksa obvezatan dio, a u okviru obveznih pravila o minimalnom broju članova posade i maksimalnom broju ukrcanih osoba na brodu, odnosno pravilima o sigurnosti plovidbe te zaštiti života i rada na moru, a ne nametanjem dodatnih ograničenja u broju ukrcaja.
8 Jadranski pomorski servis d.d. Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine Ovim putem želim u ime Jadranskog pomorskog servisa d.d. Rijeka izraziti podršku predloženom Programu sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine, smatrajući ga iznimno važnim ne samo za kvalitetan završetak obrazovanja hrvatskih vježbenika, nego i općenito za hrvatsko pomorstvo, govoreći to prije svega sa aspekta dugogodišnjeg zapovjednika broda, koji je prošao sve faze školovanja i osposobljavanja za časnička zvanja u pomorstvu, a potom i pratio osposobljavanje vježbenika na brodovima pod zapovjedništvom, pa stoga važnost kvalitetnog i dostupnog zapošljavanja i pohađanja obvezne plovidbene prakse hrvatskih vježbenika na brodovima hrvatskih kompanija smatram osobito važnim za dobrobit, očuvanje i razvoj hrvatskog pomorstva. U tom smislu moram dodati da sufinanciranje troškova zapošljavanja hrvatskih vježbenika iz državnog proračuna RH doista ima svoje opravdanje samo u pogledu brodova hrvatskih kompanija (odnosno eventualno kompanija sa sjedištem u državama članicama EU), jer je cilj hrvatske vježbenike osposobiti za časnička zvanja radi zapošljavanja na brodovima hrvatskih kompanija, a ne pogodovati stranim kompanijama, te bi sve drugo bilo teško obranjivo sa aspekta opravdanog raspolaganja proračunskim sredstvima i namjenskog korištenja istih. Nedjeljko Kapetanović, Izvršni menadžer Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 SINDIKAT POMORACA HRVATSKE Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine Sindikat pomoraca Hrvatske ovim se putem očituje na nacrt Programa sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine, a koji je objavljen na web stranici eSavjetovanja.gov.hr, dana 30. lipnja 2021. godine. Prije svega željeli bismo istaknuti da smatramo da bi navedeni Program trebao imati na umu isključivo vježbenike - mlade hrvatske pomorce, buduće časnike kojima bi se trebao osigurati dostojan završetak obrazovanja i odrađivanje vježbeničke prakse koja će im jamčiti nastavak karijere za koju su se školovali. Također naglašavamo da Sindikat pomoraca Hrvatske podržava i podržavat će prijedloge koji bi se odnosili na povećanje brodova pod hrvatskom zastavom odnosno povećanje hrvatske flote. Podržavamo i poticaje koje hrvatski brodari ostvaruju u Republici Hrvatskoj (porezne olakšice i sl.) Svrha ovog programa je jasno istaknuta u naslovu. Stoga smatramo da ovaj Program ne smije imati svrhu dodatnog sufinanciranja hrvatskih brodara koji su ionako veliki broj brodova registrirali upravo izvan Republike Hrvatske te tako izbjegli primjenu propisa Republike Hrvatske, kao i podmirivanje raznih obveza koje proizlaze iz hrvatskog zakonodavstva. Uostalom, nije jasno po kojem se kriteriju pojedini brodar smatra hrvatskim brodarom. Ukoliko njihov brod vije FOC zastavu, formalno je u vlasništvu kompanije kćeri registrirane izvan RH, pomorci (i vježbenici) potpisuju ugovore upravo s tom- stranom kompanijom a na brodu plove i pomorci iz trećih (non EU) zemalja, da li se i tada brod smatra hrvatskim brodom u vlasništvu hrvatske kompanije? Koja je suštinska razlika između hrvatske i strane kompanije? Broj pomorskih kompanija i brodova koji uistinu plove pod hrvatskom zastavom je iznimno mali te nisu ni približno dovoljni za ukrcaj svih hrvatskih časnika. Kao što je svima poznato, Republika Hrvatska se smatra tzv. labour supply country, odnosno država koja ima puno veći broj pomoraca nego što ima radnih mjesta (pozicija) za naše pomorce na hrvatskim kompanijama i pod hrvatskom zastavom. I Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i predstavnici vlasti vrlo često ističu pomorce kao "najbolji hrvatski izvozni proizvod". Dakle, nitko ne dvoji da se mladi (učenici i studenti) prvenstveno školuju za rad izvan Republike Hrvatske, a svu svoju zaradu donose i troše upravo u Republici Hrvatskoj. S obzirom na navedeno, ovim putem moramo istaknuti da je predloženi Nacrt Programa sufinanciranja protivan isticanoj politici Republike Hrvatske. Cilj predloženog Programa ne bi trebao uzimati u obzir nikoga (niti brodare, niti kompanije, niti poslodavce, niti posrednike), već isključivo mlade hrvatske pomorce (vježbenike) kojima je neophodno olakšati put prema stjecanju zvanja i ostvarivanju karijere, koja je u konačnici na dobrobit svih. Smatramo da pomoć i sufinanciranje brodara može biti dio politike Republike Hrvatske (kao što već i jest), ali ne ovdje i ne na ovaj način (na štetu vježbenika). Naime, jasno je da većina pomoraca Republike Hrvatske plovi na stranim kompanijama, kod stranih poslodavaca. Upravo iz navedenog, potrebno je omogućiti im da i neophodan staž steknu kod tih kompanija jer je to najbolji način za ostvarivanje uspješne i dugoročne karijere. Nadalje, želimo istaknuti i da ovako predloženi Program indirektno potiče hrvatske brodare na iskorištavanje vježbenika (koji još nemaju niti znanja, niti iskustva, niti svjedodžbi) da obavljaju poslove za koje nisu obrazovani, i još im to "plaća država". Naime, hrvatski brodari mogu, a prema informacijama koje dobivamo od vježbenika- to i rade, koristiti vježbenike za obavljanje poslova članova niže posade. Na taj način, vježbenik se dovodi u opasnost i ne stječe potrebna znanja i iskustva, a istovremeno je i potplaćen (i to ne od samog brodara, već od države- što je dodatan apsurd). Također, nužno je pojednostaviti način na koji se navedeni poticaji (sukladno Programu) mogu dobiti, jer ovako postavljeni zahtjevi diskriminiraju vježbenike koji bi svoju karijeru trebali imati kod stranih brodara jer zahtijevaju od njih dostavu tajnih podataka o poslovanju, nepravedan izračun i značajno otežavaju sam postupak. Ističemo da je puno važnije imati vježbenika kod brodara gdje će moći nastaviti karijeru, a ne vježbenika koji ne stječe znanja i iskustva kroz vježbeništvo, a nakon toga još ostaje bez mogućnosti da nastavi svoju karijeru kod tog brodara. Svima zajedno bi nam trebao biti cilj da mladi hrvatski pomorac stekne znanje i iskustvo na najboljim svjetskim kompanijama (a ne samo domaćima) i da tamo nastavi svoju karijeru. Suprotno našim željama, za sada je nerealno uopće promišljati mogućnost zapošljavanja hrvatskih časnika isključivo na hrvatskim kompanijama i pod hrvatskom zastavom. Zbog navedenog, ovim putem Vas pozivamo da još jednom razmotrite navedeni prijedlog te isti uskladite sa stvarnim potrebama mladih pomoraca (vježbenika). Žalimo što nije organiziran zajednički sastanak svih zainteresiranih stranaka (Ministarstvo, hrvatske kompanije, posrednici i sindikat) jer vjerujemo da bi kvalitetan kompromis bio postignut. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Cilj ovog Nacrta programa jest pomoći hrvatskim vježbenicima, i to na način da prije ulaska u svijet rada i stjecanja stručne pomorske kvalifikacije, uz teorijsku, udovolje i praktičnoj komponenti osposobljenosti, koju budući pomorci stječu upravo pohađanjem plovidbene prakse koja predstavlja obvezatan dio njihova školovanja u svrhu stjecanja časničkih zvanja u pomorstvu. Slijedom navedenog, ovim Nacrtom programa predviđeno je sufinanciranje troškova takvog vježbeničkog staža, neovisno o sjedištu brodara na čijim brodovima obavljaju staž već isključivo primjenjujući kriterij zastave broda za koju se uvjetuje da mora biti zastava bilo koje od država članica Europske unije, odnosno samo iznimno, sukladno odredbama Komunikacije Komisije C (2004) 43 – Smjernice Zajednice o državnim potporama za pomorski promet (SL C 13, 17.1.2004.), isto je moguće i na brodovima trećih država. Dakle, svakom brodaru na čijem brodu koji plovi pod zastavom države članice Europske unije, praksu obavlja vježbenik palube, stroja i/ili elektrotehnike koji je rezident Republike Hrvatske, bit će osigurano sufinanciranje putem odredaba ovog Nacrta programa, ako se na isti prijavi izravno ili putem posrednika pri zapošljavanju pomoraca koji se mogu javljati u ime i za račun svojih brodara-principala. Slijedom navedenog, problematika koju navodite vezano za brodare koji sjedište imaju u jednoj državi, povezano društvo u drugoj državi, a plove pod zastavom treće države jest problem kojeg je Europska unija prepoznala još u vrijeme donošenja naprijed spomenute Komunikacije te stoga uvjet sufinanciranja vezala upravo isključivo za zastavu broda, a ne i sjedište društava ili nešto treće. Dakle, to nije problematika svojstvena isključivo hrvatskom, već generalno cijelom europskom pomorskom tržištu te stoga ovaj prijedlog ne možemo usvojiti. Nadalje, upravo stoga što Republika Hrvatska pomorce kategorizira kao svoj “najbolji izvozni proizvod”, kako i sami kažete, ovim Nacrtom programa se svakom od njih želi omogućiti sufinanciranje. Ograničavanjem broja vježbenika, ukupan broj vježbenika kojima bi bilo omogućeno sufinanciranje od strane države, bi se smanjio. S druge strane, osiguranje kvalitete vježbeničkoga staža i općenito zaštite na radu, osigurat će se inspekcijskim nadzorima. Dalje, svaki brodar koji naše vježbenike školuje na brodovima EU zastava (bez obzira bio on hrvatski ili brodar iz neke druge države), ima jednako pravo sudjelovanja u ovom sustavu sufinanciranja te će svi oni ukoliko u istom žele sudjelovati, dostavljati jednak set informacija, a koje se svode na dva ključna podatka, i to onaj o broju vježbenika hrvatskih rezidenata koje su školovali u prethodnoj kalendarskoj godini, a za koje traže sufinanciranje; te njihov udio u odnosu na ukupan broj vježbenika čime se brodare stimulira upravo na što veći ukrcaj hrvatskih vježbenika, što i jest krajnji cilj ovog Nacrta programa. Domaći ili strani brodar koji želi ostvariti sufinanciranje, navedene će podatke dostavljati u obliku izjave te se isti podaci ni u koju drugu svrhu, osim odobravanja sufinanciranja neće moći koristiti. Nadalje, kako bismo potaknuli brodare čiji je omjer ukrcaja vježbenika hrvatskih rezidenata mali, svim prijavljenim brodarima, omogućit ćemo minimalan koeficijent (0,3) temeljem kojeg će se izračunavati iznos sufinanciranja. Na taj način, i brodarima koji dosad nisu uopće ukrcavali vježbenike iz Republike Hrvatske, osigurat će se da sudjeluju u ovom sustavu. Slijedom navedenog, ovu Vašu primjedbu usvajamo.
10 DENIS VUKUŠIĆ Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine Ovaj prijedlog je napisan na način da se u stvari oteža ukrcaj vježbenika..Ništa od prijedloga CROSMA nije uvaženo već je prepisan/prepravljen prijedlog domaćih brodara . Pametnom dovoljno.. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Program temeljem kojeg Republika Hrvatska sufinancira troškove ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike ne može otežavati ukrcaj istima, obzirom da sufinanciranje nije pretpostavka ukrcaja, odnosno isti se odvija i bez njega.
11 CROSMA Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine Predloženi Program sufinanciranja vježbenika 2021-2024 ne potiče ono čemu je namijenjen – konkurentnosti hrvatskih pomoraca na međunarodnom tržištu. Ne samo da ne potiče, nego je i štetan za hrvatsku pomorsku industriju. Danas prema točnim podacima CIMIS-a samo 9% časnika plovi preko hrvatskih brodara okupljenih u Mare Nostrum, dok ih 91% plovi preko posrednika/poslodavaca. Ako uzmemo i posadu u obzir odnos je 17% naprema 83%. S druge strane hrvatski brodari zapošljavaju 37% vježbenika gdje se vidi očiti nesrazmjer onoga što im treba od časničkog kadra. Voljeli bi da je obrnuto i da je hrvatsko brodarstvo snažnije, ali nažalost nije. Mi definitivno u najvećoj mjeri školujemo hrvatske pomorce za strane brodare i zato bi trebali imati takav Program sufinanciranja vježbenika gdje bi oni bili njima što atraktivniji i tako lakše startali sa pomoračkom karijerom. Raspodjela novca (7 mil kuna), odnosno broja sufinanciranih vježbenika ide preko koeficijenta koji favorizira domace brodare (omjer hrvatskih i vježbenika ostalih nacionalnosti pri pojedinom brodaru) gdje je hrvatskom brodaru uvijek 1 dok je on za stranog brodara neprikladan i neprovediv jer zadire u poslovne tajne i politiku zaposljavanja i ne potice na daljnje ulaganje i zaposljavanje hrvatskog pomorca. Primjer velikog brodara sa 80 brodova koji zaposljava 30 hrvatskih vjezbenika, a 300 druge nacionalnosti. Dakle, zapošljava velik broj hrvatskih vježbenika, a koeficijent mu je vrlo malen i još mora dostavljati plovidbene dane i omjere ukrcanih nacionalnosti što je vrlo neprimjereno za pitati. Prijedlog CROSMA-e je da kriterij dodjele bude sukladan postotnom omjeru ostvarenih plovidbenih dana u prošloj godini po svakom ovlaštenom tijelu u RH (OT – brodari, poslodavci, posrednici). Znaci, ako su pomorci određenog ovlaštenog tijela ostvarili 10% plovidbenih dana od ukupnog broja plovidbenih dana u RH, to ovlašteno tijelo ima pravo na 10% od predviđene kvote vježbenika. Jedino ovim načinom podjele vježbenike se može plasirati na tržište tamo gdje je to najpotrebnije i na taj način podići konkurentnost na tržištu. Ne znamo niti čemu služi institucija Dopusnice koja nema nikakvu svrhu niti razlog, kako po pitanju predloženog Programa, a niti pri zapošljavanju pomoraca gdje i dalje sustav i red ne postoje i gdje se svaki pomorac može sam zaposliti preko internet portala ili direktno preko stranog brodara. Čemu Pravilnik o posredovanja pri zapošljavanju pomoraca i uvjeti koje on propisuje? Ukinite Dopusnice! Drugi nedostatak i zapravo štetnost za našu pomorsku industriju je taj da se dozvoljava ukrcaj neograničenog broja vježbenika po brodu što je kontraproduktivno. Postoji podatak da je na brodu Frankopan kroz 2019 god bilo zaposleno 20 vježbenika. Prevelik broj vježbenika koji zapravo rade druge poslove i zamjenjuju članove posade, ne samo da nije dobar, već ugrožava i sigurnost plovidbe. S druge strane, krcanjem prevelikog broja vježbenika zbog državnih potpora i sufinanciranja više od polovice njih ostane bez posla nakon vježbeničkog staža jer ne može nastaviti časničku karijeru zbog ograničenog broja mjesta kod domaćeg brodara. Zbog današnjih vrlo strogih zahtjeva industrije i unajmitelja brodova i tereta, ti isti vježbenici sa završenim poručničkim ispitom ne mogu naći posao časnika niti kod stranih brodara, već su prisiljeni ponovno odrađivati vježbenički staž. Na ovaj način se radi šteta našem pomorstvu, a pogotovo mladim ljudima koji gube svoje dragocjeno vrijeme i godine života na ponovni staž koji su već odradili, a Ministarstvo nije svrsishodno potrošilo sredstva. Zato Vas lijepo molimo da ne dozvolite više od maksimalno 3 sufinancirana vježbenika po brodu. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Kriterij sufinanciranja temeljem ovog Nacrta programa nije, kako se u Vašem komentaru navodi, nacionalnost vježbenika jer je takvo što diskriminatorno te je nejednako postupanje s obzirom na nacionalnost ili državljanstvo u suštoj suprotnosti s konceptom zajedničkog tržišta Europske unije. Kriterij kojeg ovaj Nacrt Programa primjenjuje jest rezidentnost (prebivalište/uobičajeno boravište osobe na koju se sufinanciranje odnosi) te će jedini podaci (u obliku izjave koju će brodar ili osoba koja u njegovo ime ili za njegov račun podnosi prijavu za sudjelovanje u sustavu) koji će biti relevantni za sudjelovanje u istome, biti broj vježbenika – rezidenata iz RH za koje traži sufinanciranje i njihov udio u ukupnom broju vježbenika. Nadalje, kako bismo potaknuli one brodare čiji je omjer ukrcaja vježbenika hrvatskih rezidenata mali, svim prijavljenim brodarima, zagarantirat ćemo minimalan koeficijent (0,3) temeljem kojeg će se izračunavati iznos sufinanciranja. Svaki prijavljeni brodar bit će sufinanciran, i to temeljem minimalnog koeficijenata koji će iznositi 0,3, sve kako je naprijed već pojašnjeno. Na taj način, i brodarima koji dosad nisu ukrcavali vježbenike iz Republike Hrvatske, osigurat će se da sudjeluju u sustavu. Slijedom navedenog, ovu Vašu primjedbu usvajamo. Vezano za prijedlog o ograničavanju ukrcaja na samo tri vježbenika, obavještavamo kako isti ne možemo usvojiti obzirom je cilj osigurati što veći broj ukrcaja i na taj način pomoći što većem broju vježbenika u dovršetku njihovog obrazovnog procesa, kojeg je ovakva plovidbena praksa obvezatan dio, ali, svakako, u okviru obveznih pravila o minimalnom broju članova posade i maksimalnom broju ukrcanih osoba na brodu, odnosno pravilima o sigurnosti plovidbe te zaštiti života i rada na moru. Ograničavanjem broja vježbenika, ukupan broj vježbenika kojima bi bilo omogućeno sufinanciranje od strane države, bi se smanjio. S druge strane, osiguranje kvalitete vježbeničkoga staža i općenito zaštite na radu, osigurat će se inspekcijskim nadzorima.
12 NENAD ŠARLIJA Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine, II. OCJENA STANJA: Kako je navedeno, godišnji broj maturanata / studenata nadilazi potrebe hrvatskih brodara, međutim zbog načina određivanja Koeficijenta strani brodari su diskriminirani. Nadalje, zbog načina određivanja Koeficijenta i postupka dodjele, iz korištenja subvencije diskvalificirani su svi brodari koji do sada nisu ukrcavali hrvatske vježbenike, te se snažno stimuliraju brodari koji već ukrcavaju veći broj hrvatskih vježbenika. To je, iako legitimno, djelomično u sukobu sa ciljem programa pod rednim brojem 3: poticaj brodarima na ukrcaj hrvatskih vježbenika – jer se potiče samo jedan dio brodara kako je opisano u prethodnoj rečenici. Nije jasno (iz teksta programa) kako je to u interesu RH odnosno vježbenika, pogotovo uzevši u obzir dostupne podatke o prekomjernom ukrcavanju vježbenika na pojedine brodove. Prihvaćen Prihvaćen. Kako bismo potaknuli one brodare čiji je omjer ukrcaja vježbenika hrvatskih rezidenata mali, svim prijavljenim brodarima, omogućit ćemo minimalan koeficijent (0,3) temeljem kojeg će se izračunavati iznos sufinanciranja. Na taj način, i brodarima koji dosad nisu ukrcavali vježbenike iz Republike Hrvatske, osigurat će se da sudjeluju u sustavu. Slijedom navedenog, Vašu primjedbu usvajamo.
13 NENAD ŠARLIJA Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine, V. KRITERIJI ZA SUDJELOVANJE: Kod dijela: "Korisnik subvencije je brodar koji ukrcava hrvatske vježbenike na brodove koji plove pod zastavama država članica Europske unije, a samo iznimno i na brodove koji plove pod zastavama trećih država ako je isto opravdano objektivnim kriterijima, kao što je nedostatak slobodnih mjesta na brodovima država članica Europske unije." Pitanje: Zašto u ovom dijelu nije definirano kako će se procijeniti “nedostatak slobodnih mjesta na brodovima država članica Europske unije”? Da li se to odnosi na sam poziv, gdje će brodari EU zastava jednostavno imati prednost pred brodarima ostalih zastava neovisno o koeficijentima? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Navedeni je kriterij obvezatan te je uspostavljen europskim zakonodavstvom i to Komunikacijom Komisije C (2004) 43 – Smjernice Zajednice o državnim potporama za pomorski promet (SL C 13, 17.1.2004.) i kao takvog ga nije moguće izmijeniti. Navedeno znači da se prvenstveno osigurava sufinanciranje na brodovima svim prijavljenih brodara koji plove pod zastavama država članica Europske unije i da će sufinancanje na brodovima tog brodara koji plove pod trećim zastavama biti moguće samo ako na brodovima koji mu plove pod europskim zastavama, više nema slobodnih mjesta.