Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Vuković PRILOG 1. Podražavamo prijedlog uvođenja e-žalbe kao obveznog, odnosno jedinog (isključivog) načina izjavljivanja žalbe. Također smatramo kako bi Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi trebale uključivati i izmjenu čl. 406., st. 1., t. 4., prema kojem se žalba u otvorenom postupku javne nabave izjavljuje u roku od od deset dana, i to od dana otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda. Ostavljajući mogućnost izjavljivanja žalbe u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatnim informacijama, objašnjenjima ili izmjenama dokumentacije o nabavi tek deset dana od dana otvaranja ponuda, stavlja ponuditelje u nepovoljniji položaj, te su u praksi često zakinuti za valjanim odgovorom koji bi im trebao omogućio i olakšati pripremu kvalitetne ponude. Nadalje, u praksi naručitelji vrlo često odgovaraju na zahtjev za dodatnim informacijama, objašnjenjima ili izmjenama dokumentacije o nabavi zadnji dan zakonski određenog roka, što u slučaju kad navedeni odgovor nije valjan niti zadovoljavajući ne ostavlja ponuditeljima mogućnost adekvatne pripreme ponude. Izmjenom trenutnog zakonskog rješenja, na način da se žalba može izjaviti u roku od deset dana od propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatnim informacijama, objašnjenjima ili izmjenama dokumentacije o nabavi, ponuditelji bi mogli ostvariti adekvatnu pravnu zaštitu od nezakonitog postupanja naručitelja. Također smatramo kako je potrebno jasnije i preciznije definirati mogućnost oslanjana na sposobnost drugih gospodarskih subjekata vezano uz ispunjavanje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti. Sukladno čl. 273. st. 2. Zakona gospodarski subjekt se može u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije iz čl. 268. st. 1. t. 8. Zakona ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži. Međutim, sukladno praksi DKOM-a, te smjernicama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU vezano uz financijske korekcije na projektima sufinanciranim EU sredstvima, ukoliko se ponuditelj u cijelosti oslanja na referencu drugog subjekta, odnosno potvrdu o urednom ispunjenju, taj gospodarski subjekt mora sudjelovati u izvršenju ugovora, odnosno trebao bi imati status podugovaratelja i izvršavati dio ugovora o javnoj nabavi. Obzirom da su oslanjanje na sposobnost drugog gospodarskog subjekta i podugovaranje prema Zakonu dva različita instituta, smatramo kako bi Izmjenama i dopunama Zakona trebalo jasnije i preciznije definirati u kojim uvjetima i pod kojim okolnostima ponuditelji mogu koristiti koji od ova dva instituta. Naime, u praksi postoje slučajevi da su gospodarski subjekt isključeni iz postupka javne nabave jer su se oslonili na drugi gospodarski subjekt radi ispunjavanja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti, obzirom da su naručitelji smatrali da su ti gospodarski subjekti u postupcima trebali sudjelovati kao podugovaratelji. Trenutno zakonsko rješenje je nedovoljno jasno definirano, što se u postupcima javne nabave često loše odražava po ponuditelje. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Uvažavajući vaše obrazloženje uz predložene izmjene članka 406. st. 1. t. 4. ZJN 2016, mišljenja smo da članak 406. već obuhvaća dovoljno faza postupka u kojima je moguće izjaviti žalbu te uvođenje dodatne faze ne bi bilo nužno. Odredba ima za cilj zaštitu prava gospodarskih subjekata u postupcima javne nabave za koji cijenimo da je uvrštenjem iste odredbe u ZJN 2016, postignut. U odnosu na Vaš prijedlog izmjena članka 273. stavka 2. ZJN 2016, napominjemo da je ista odredba usklađena s relevantnom Direktivom koja uređuje pitanje oslanjanja na sposobnost drugih subjekata vezano uz ispunjavanje tehničke i stručne sposobnosti, podugovaranje i oslanjanje na sposobnost su dva različita instituta za koje ZJN 2016 propisuje uvjete za primjenu ostavljajući gospodarskim subjektima da dokažu ispunjavanje traženih uvjeta.
2 HGK PRILOG 1. Članice Županijske komore Bjelovar smatraju kako predložene izmjene koje bi se našle u NPZID Zakona o javnoj nabavi nemaju izravnog učinka na gospodarske subjekte. Neizravne učinke koje bi imale predložene izmjene u žalbenom postupku smatraju pozitivnim na ponuditelje -gospodarske subjekte koji se s ozbiljnom namjerom javljaju na javne natječaje, budući da će se predviđenim izmjenama ograničiti mogućnost zlouporabe žalbe na sami tijek postupaka. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
3 Anita N PRILOG 1. Podrzavam uvodenje ezalbe i molim razmisliti i povecanju praga za provodenje postupaka javne nabave. Naime, broj projekata koji stizu na institucije je svake godine sve to veci, a zbog zabrane zaposljavanja broj ljudi koji rade postupke je nazalost isti. Porast praga omogucio bi manje pritiska na odjele koji se bave javnom nabavom, te njihovu efikasnost. Kolegama koji imaju projekte rast praga bi omogucio brze nabavke i brze ostvarivanje rezultata projekta, a sukladno tome i vise povlacenje sredstava iz fondova EU. Zemlje clanice EU koje su u okruzenju RH, imaju vece pragove za provodenje postupaka. Nadalje, pragovi za neobveznike ZJN-a znacajno su veci nego za obveznike ZJN. Neobveznici su fleksibilniji u svojim postupcima nego obveznici ZJN-a. Takoder odobren je i NPOO te smatram da bi rast praga omogucio ostvarivanje rezultate koji su predvideni NPOO-om. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Povećanje vrijednosnih pragova za primjenu ZJN 2016 nije predviđeno u ovom trenutku i ovim predloženim izmjenama.
4 marijan vešligaj PRILOG 1. Podržavam prijedlog za uvođenje elektronske žalbe, no mislim da bi bilo potrebno uvesti i obvezu naručitelja da uvid u ponude iz članka 310. dostavlja elektronskim putem. Inače bi ovo ostalo jedini dio cijelog postupka koji se ne odvija elektronski. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Prijedlog ćemo razmotriti pri izradi teksta Nacrta prijedloga Zakona.
5 Siemens d.d. PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Ukoliko se već pripremaju izmjene ZoJN bilo bi korisno proširiti ih na još nekoliko točaka. Temeljem recentnih nadmetanja, žalbi i odluka DKOM-a, ovdje prilažemo nekoliko primjera situacija koje smatramo ozbiljnim nedostatkom u samoj proceduri javne nabave, te ujedno predlažemo kako ih otkloniti: 1. primjer: - Otvoreni postupak javne nabave, EU financirani projekti; - Rok za izjavu žalbe na dokumentaciju iznosi 10 dana od objave iste na EOJN; Obzirom da vrijeme objave nadmetanja nije poznato, a objavljena dokumentacija redovito iznosi nekoliko stotina stranica (ne računajući dokumentaciju iz glavnih projekata, što je dodatnih par stotina/ tisuća stranica), 10 dana za pregledavanje dokumentacije, uočavanje nedostataka i/ili nesukladnosti s ZoJN, te izradu žalbenih navoda nije dostatno. Ovdje posebno ukazujemo na dosljednost primjene čl. 200. (1) i (2), čl. 205. i 206. ZoJN. Temeljni je problem što ponuditelji nemaju dovoljno vremena niti postaviti pitanja, odnosno ako bi i stigli postaviti pitanje nije realno očekivati odgovor u tako kratkom vremenu. U tom smislu, kad bi Naručitelj i stigao dati odgovor koji ne zadovoljava, ne pojašnjava ili ne mijenja DoN, po isteku roka od 10 dana ponuditelji gube pravo na žalbu, a eventualne nesukladnosti s ZoJN, te svakako nejasni ili nedostajući dijelovi DoN na taj način postaju „službena i ZoJN sukladna DoN“ U nastavku postupka javne nabave ponuditelji se na takve nesukladnosti/ nedostatke DoN više niti nemaju pravo žaliti jer su to „propustili učiniti“u prvom koraku. Budući da ponuditelji moraju detaljno pregledati svu objavljenu dokumentaciju ne bi li utvrdili potrebu za izjavljivanjem žalbe na DoN, smatramo nužnim da se u sklopu najavljene izmjene Zakona korigira i rok za žalbu na objavljenu DoN. Prijedlog: Predlažemo da se u čl. 406. za stavku (1) 1. rok za izjavu žalbe na dokumentaciju produlji na min. 20 dana od objave poziva na nadmetanje. 2. primjer: - Za tehničke i stručne sposobnosti redovito se traže dokazi kojima će ponuditelji dokazati tražene sposobnosti (sukladno čl. 268. (1) 13. b. ZoJN); Pregled i ocjena ponude vrši se sukladno čl. 291. Pitanje: - Da li je po Zakonu o JN ispravno/ prihvatljivo da se umjesto konkretnog dokaza uz ponudu dostavi IZJAVA kojom se izjavljuje da „Ponuditelj ima ili će imati tražene dokaze...“ ? Prijedlog: Ukoliko je predmetna Izjava valjana kao „dokaz“, odnosno valjana je zamjena za „dokaze tehničke i stručne sposobnosti“ predlažemo da se jednom IZJAVOM npr. „Sve traženo imamo ili ćemo imati...“ ubuduće u svim nadmetanjima ponuditeljima omogući „Dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti...“ Na taj način dodatno bi se pojednostavio i ubrzao postupak javne nabave. 3. primjer: - Trebalo bi biti onemogućeno da se po Zakonu o JN izvrši odabir formalno neispravne ponude i/ili postupka odabira, isključivo iz razloga jer ne postoji „pravni interes drugog gospodarskog subjekta“. Prijedlog: Činjenica da gospodarski subjekt ne može „dokazati pravni interes...“ NE SMIJE biti razlog da protuzakonita radnja/odluka postane „zakonita“, pogotovo kad postoji jasna argumentacija za poništavanje odluke o odabiru zbog očiglednog kršenja Zakona o JN. Stoga predlažemo da se ZoJN izmijeni tako da se ova nelogična i vrlo upitna odredba briše i da se omogući bilo kojem ponuditelju bezuvjetna mogućnost žalbe na Odluku o odabiru, odnosno bez uvjetovanja „dokazivanja pravnog interesa“. Ukoliko se u žalbenom postupku dokaže da je postupak odabira protuzakonit, odnosno odabrana ponuda neispravna, te ukoliko nema niti jedne valjane ponude, takav postupak nabave bi po definiciji morao biti poništen. U suprotnom na taj način se ozakonjuje protuzakonito postupanje Naručitelja i/ili ponuditelja, derogira se ZoJN, a postupak javne nabave postaje farsa. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim primjedbama. Vezano uz prvi primjer propisani rok za žalbu od 10 dana usklađen je sa zahtjevima Direktive Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primjenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima (89/665/EEZ) te Direktive Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa o primjeni pravila Zajednice u postupcima nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom, prometnom i telekomunikacijskom sektoru (92/13/EEZ). Također napominjemo da je Zakonom o javnoj nabavi u članku 198. stavcima 3-5. propisano prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga tijekom kojeg su gospodarskim subjektima i prije samog početka postupka dostupni glavni dijelovi dokumentacije o nabavi te omogućena komunikacija s naručiteljem. Vezano uz drugi primjer da se uz primjenu članka 268. jednom Izjavom npr. “Sve traženo imamo ili ćemo imati…” ubuduće u svim nadmetanjima ponuditeljima omogući dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti, cijenimo da ZJN 2016 ima dovoljno jasnih odredbi koje uređuju dokazivanje navedene sposobnosti, uključujući i odredbe o Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi. Vezano uz treći primjer, zahtjev za postojanje pravnog interesa usklađen je sa odredbama Direktive Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primjenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima (89/665/EEZ) te Direktive Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa o primjeni pravila Zajednice u postupcima nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom, prometnom i telekomunikacijskom sektoru (92/13/EEZ).
6 mr.sc. Ivan Šprajc PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Predlagatelj ne navodi ustavne osnove očitog sužavanja ustavnog prava na žalbu - kako u pogledu forme izjavljivanja žalbe tako i u pogledu obligatornog minimuma sadržajnih elemenata žalbe. Stoga je ovaj prijedlog nužno nepotpun i ustavnopravno suspektan sve dok se dozna obrazloženje koje mora biti ustavnopravno utemeljeno. Sama volja za noveliranjem ZJN-a mora biti ustavnopravno obrazložena a posebno kada se zadire u neko ustavno pravo (ovdje pravo na žalbu). Osim toga, ne navodi se dovoljno precizan sadržaj ostalih namjeravanih izmjena i dopuna. Kvalificiranje žalbene naknade kao niske, npr, ne prati egzaktno i kvantificirano obrazloženje učinaka takve žalbene naknade. Ne postoji odgovarajući pokazatelji promjena u broju žalbi (po fazama postupka), uspješnosti žalbi (opet po segmentima postupka) itsl temeljem čega bi se jedino moglo zaključiti o tome je li žalbena naknada niska (i u kojoj fazi postupka), koji su njeni učinci - pozitivni i eventualno negativni itd. Stoga je i ovaj segment namjeravane novele nepotpun i ustavnopravno suspektan. Naposlijetku, predlagatelj zaboravlja - ili svjesno ignorira - da svaka žalba aktivira i određene ovlasti žalbenog tijela koje idu za očuvanjem objektivne zakonitosti. Stoga se kompletna žalbena situacija sagledava isključivo iz jednog kuta i perspektive (naručiteljske) što ne odgovara niti naravi postupka javne nabave niti potrebama očuvanja zakonitosti postupanja svih sudionika tog postupka. Zakonitost i dobre namjere se očito pretpostavljaju samo na jednoj strani dok druga strana pretpostavljeno postupa isključivo špekulantski i kverulantski. To ne samo da nije tako - a što dokazuju i statistički pokazatelji uspješnosti žalbe - već ukazuje i na nepostojanje svijesti o potrebi očuvanja postupovne ravnoteže u žalbenom postupku. Moglo bi se ustvrditi da radi nekolicine žalitelja-kverulanata predlagatelj žrtvuje interese svih sudionika u postupcima javne nabave. Nažalost, ne postoji svijest o protukorupcijskim učincima žalbenog postupka u njegovom redovitom obliku. Tim više to mora vrijediti u žalbenom stadiju javnonabavnih postupaka. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru te ga primamo na znanje. Navedene predložene izmjene neće onemogućiti žalitelje u ulaganju žalbi u postupcima javne nabave i temelje se kako na provedenim analizama tako i na Ocjeni stanja u pravnoj zaštiti koje je DKOM iznio u svom Izvješću o radu, a Hrvatski sabor usvojio. Uzimajući u obzir odredbu članka 18. Ustava Republike Hrvatske kojom se jamči pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom i da pravo na žalbu može biti iznimno isključeno u slučajevima određenima zakonom ako je osigurana druga pravna zaštita, mišljenja smo da se predloženim izmjenama ZJN 2016 ne ograničava ustavno pravo na žalbu niti se ono isključuje već se uređuje. U vezi Vaših primjedbi vezano uz visinu naknade za žalbu ističemo da trošak žalbenog postupka snosi ona stranka žalbenog postupka na čiju štetu je postupak okončan. S obzirom da je sukladno Izvješćima DKOM-a broj usvojenih te odbijenih i odbačenih žalbi otprilike podjednak te se razlikuje tek u nekoliko postotaka u konkretnom slučaju nije utemeljeno tvrditi da se žalbena situacija sagledava samo iz jednog kuta i perspektive (naručiteljeve).
7 Dalibor Barbalić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Nije potrebno mijenjati i nadopunjavati Zakon o javnoj nabavi već treba mijenjati one koji sastavljaju i odobravaju tekstove Javnih Nadmetanja koji su sročeni tako da pogoduju ciljanom dobavljaču a za odgovore na postavljena pitanja potencijalnih Dobavljača zadužene su osobe koje nemaju znanja i saznanja o predmetu Nadmetanja izvan onoga što je navedeno u tekstu nadmetanja. U takvim slučajevima odgovori su samo ponavljanje teksta Nadmetanja u cilju trošenja vremena za postavljanje pitanja i pojašnjavanje. U slučaju potrebe navedeno mogu ilustrirate i potvrditi sa nekoliko sviježih primjera. Kada bi tekstovi Nadmetanja bili sastavljeni stručno i pažljivo, sa poznavanjem predmeta Nadmetanja i bez očite namjere da se pogoduje ciljanom dobavljaču nebi bilo elemenata za ŽALBE ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru te ga primamo na znanje.
8 Dominik Tomislav Vladić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Problem koji treba riješiti je vrsta proizvoda i porijeklo proizvoda kod javne nabave. Poslove treba odrađivati najmanje 60 posto domaćih poduzeća i treba biti korišteno najmanje 60 posto proizvoda hrvatskog porijekla s oznakama domaćeg proizvoda. Nije prihvaćen Isto nije moguće propisati Zakonom o javnoj nabavi s obzirom da isti mora sadržavati odredbe koje su u skladu s aktima Europske unije, a u ovim slučaju: Direktivama 2014/24/EU i 2014/25/EU te Direktivama Vijeća 92/13/EEZ i 92/13/EEZ.
9 mr.sc. Ivan Šprajc PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Pravo na žalbu u Ustavu RH (čl. 18.) ne ovisi i ne smije ovisiti o procijenjenoj vrijednosti predmeta postupka. Pristup žalbi mora biti jednak za sve pravne subjekte a eventualna naknada mora biti točno specificirana i vrijednosno evaluirana - inače se radi o porezu čiji je učinak namijenjen zaštiti točno određenih interesa i društvenih skupina. Posljedica je diskriminatorni učinak pravnog sustava. Primljeno na znanje Komentar primljen na znanje. Pravo na žalbu ne ovisi o procijenjenoj vrijednosti nabave već se žalbena naknada određuje u skladu s procijenjenom vrijednosti nabave te se radio o standardu koji je uvrijeđen u praksi. Upravo na taj način osigurava se da je naknada točno specificirana i vrijednosno evaluirana te unaprijed poznata žaliteljima. Slijedom navedenog i pristup žalbi je jednak za sve pravne subjekte te se ne mogu u tom smislu izvući zaključi o kršenju odredbi Ustava ili diskriminaciji određenih subjekata koji imaju legitiman interes zaštititi svoja prava u postupku javne nabave.
10 Jimoh Ajibola Akinyemi PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Prijedlog za uvođenje elektronske žalbe je izvrstan, no mislim da bi bilo potrebno da se također radi na instituciji prethodnog savjetovanja. Čl. 198 (3) Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje tri deset dana za nabave velike vrijednost i dvadeset dana za nabave male vrijednosti. (4) Za vrijeme prethodnog savjetovanja javni naručitelj obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama. Objašnjenje: Ovo ima cilj osnažiti instituciju prethodnog savjetovanja te potaknuti više gospodarskih subjekata da sudjeluju na prethodno savjetovanje tim i više ponuda za taj predmet nabave. DOKUMENTACIJA O NABAVI Članak 202. (1) Gospodarski subjekt koji su sudjelovali na prethodno savjetovanje sukladno čl.198.st.3 može zahtijevati dodatne informacije ili objašnjenja u vezi s dokumentacijom o nabavi najkasnije 15 dana do isteka roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda. (2) Žalba na dokumentaciji o nabavi na kojim je provedeno prethodno savjetovanje nije dopušteno. (3) Ovaj stavak treba obrisati Pojašnjenje: Ovo ima cilj dodatno onemogućiti gospodarske subjekte koji nemaju pravni interes da svojim žalbama bezrazložno odugovlači postupak javne nabave. Pododjeljak 5. – Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata Članak 273 i 390 (1) Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz članaka 258. i 259. ovoga Zakona osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa. (2) Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije iz članka 268. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži. (3) Izvođenje radova ili pružanje usluge iz stavke 2.ovoga članka mora biti vezani s predmetom nabave i pojedinim stavkama definiranim troškovnikom. Obrazloženje: Ovo pitanje jako važno riješit zakonom kako bi spriječili kupovanje oslanjača i omogućiti kvantitativni odabira ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja. Naime kroz prakse se pokazalo da najveći problem kod pregleda i ocjene baš ova problematika koji zahtjeva puno pojašnjenje i upotpunjavanje, a najviše žalbe se odnosi po tom pitanje te potrebno zakonom to urediti kao bi smanjili trajanja postupka pregleda i ocjene. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašim primjedbama. U vezi prijedloga da žalba na dokumentaciju o nabavi nad kojom je provedeno prethodno savjetovanje nije dopuštena cijeni se suviše restriktivnim. Prethodno savjetovanje prethodi postupku javne nabave te se objavljena dokumentacija o nabavi u samom postupku javne nabave može, uslijed primjedbi i prijedloga koji su usvojeni, razlikovati od one u javnom savjetovanju. Vaš prijedlog u vezi članaka 273. i 390. ZJN 2016 nije predmet izmjena ZJN 2016 koje su prvenstveno vezane uz žalbeni postupak, te su iste usklađene s relevantnom pravnom stečevinom.