Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja pokusne plovidbe

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 JADROLINIJA II. OBAVLJANJE POKUSNE PLOVIDBE, Članak 10. Je li potrebno izdavanje ove Svjedodžbe ako je brod, iako na popravku, već posjednik važeće Svjedodžbe o sigurnosti putničkog broda za plovidbu? Prijedlog je da rečenica završava: osim u slučaju ako brod ima izdanu važeću Svjedodžbu o sposobnosti putničkog broda za plovidbu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Obrazloženje: Člankom 2. Nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja pokusne plovidbe propisano je kako se Pravilnik primjenjuje na sve brodove, bez obzira na njihovu državnu pripadnost, veličinu ili namjenu koji pokusnu plovidbu obavljaju u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i to: 1. Za vrijeme ili nakon završetka gradnje novog broda; 2. Nakon obavljene preinake i/ili popravka postojećeg broda kada takva preinaka i /ili popravak ima bitni utjecaj na sposobnost broda za plovidbu; i 3. Pri obavljanju ispitivanja tijekom osnovnog pregleda, redovnih pregleda ili izvanrednog pregleda postojećeg broda. Slijedom navedenog, a vezano uz postojeće brodove, odnosno točke 2. i 3. članka 2., pravilnik se primjenjuje u situacijama kod kojih su na brodovima obavljene preinaka koje imaju utjecaj na sposobnost broda za plovidbu pri čemu valjanost postojeće svjedodžbe o sposobnosti putničkog broda za plovidbu prestaje važiti zbog samog karaktera preinaka. Navedeno je vezano i uz članak 83. stavak 3. Pomorskog zakonika („Narodne novine“ br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19), odnosno definiciju pokusne plovidbe kako je ona određena točkom 2.1.23. Priloga I. Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 1 – Opći propisi („Narodne novine“ br. 15/19), prema kojoj je pokusna plovidba definirana kao plovidba broda u gradnji ili postojećeg broda, nakon obavljene preinake ili popravka od bitnog utjecaja na sposobnost za plovidbu, za vrijeme ili nakon gradnje i pri obavljanju osnovnog pregleda, redovnih pregleda ili izvanrednog pregleda postojećih brodova. Slijedom navedenog, ne prihvaća se prijedlog izmjena članka 10. Nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja pokusne plovidbe.
2 JADROLINIJA II. OBAVLJANJE POKUSNE PLOVIDBE, Članak 11. Završiti stavak 1. sa: Osim u slučajevima kraćeg zadržavanja zbog izvanrednog popravka već postojećih brodova koji obavljaju linijski obalni pomorski promet u Republici Hrvatskoj, a sve iz razloga nesmetanog održavanja državnih linija. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Obrazloženje: Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja pokusne plovidbe ne primjenjuje se na izvanredne popravke postojećih sustava već na izvanredne preglede kako su oni definirani točkom 2.5.1. Priloga V. Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 1 – Opći propisi („Narodne novine“ br. 15/19), i to samo u slučaju nakon što brod pretrpi nezgodu, nesreću, havariju ili se pronađu nedostaci koji mogu utjecati na sposobnost broda za plovidbu, prigodom popravaka ili obnove dijelova broda kada popravci i obnova mogu utjecati na sposobnost broda za plovidbu te prigodom promjene namjene ili promjene područja plovidbe (privremene ili trajne), iz čega proizlazi da se Pravilnik ne primjenjuje na popravke manjih kvarova postojećih sustava i opreme na brodu. Slijedom navedenog, ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 11. Nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja pokusne plovidbe.
3 JADROLINIJA II. OBAVLJANJE POKUSNE PLOVIDBE, Članak 11. Obrazloženje prijedloga teksta: Povremeno se dešavaju manji kvarovi na pojedinim brodovima naše flote koji iziskuju odlazak u brodogradilišta radi popravka. Ti kvarovi budu otklonjeni u vrlo kratkom roku te bi rok od 8 dana prije početka pokusne plovidbe za predaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje pokusne plovidbe mogao uzrokovati nepotrebne probleme po nesmetano funkcioniranje pojedine državne linije na kojoj je taj brod ugovoren kao osnovni brod te posljedično otežan život za stanovnike naših otoka i polutoka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Obrazloženje: Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja pokusne plovidbe ne primjenjuje se na izvanredne popravke postojećih sustava već na izvanredne preglede kako su oni definirani točkom 2.5.1. Priloga V. Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 1 – Opći propisi („Narodne novine“ br. 15/19), i to samo u slučaju nakon što brod pretrpi nezgodu, nesreću, havariju ili se pronađu nedostaci koji mogu utjecati na sposobnost broda za plovidbu, prigodom popravaka ili obnove dijelova broda kada popravci i obnova mogu utjecati na sposobnost broda za plovidbu te prigodom promjene namjene ili promjene područja plovidbe (privremene ili trajne), iz čega proizlazi da se Pravilnik ne primjenjuje na popravke manjih kvarova postojećih sustava i opreme na brodu. Slijedom navedenog, ne prihvaća se prijedlog izmjene članka 11. Nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja pokusne plovidbe.