Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja dugotrajnog boravišta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 RANKA ĐURĐEVIĆ II. PRIJAVA I ODJAVA ISPITA TE TROŠKOVI ISPITA, Članak 3. (1) O načinu prijavljivanja ispita: Smatramo da u Pravilnik treba dopisati i mogućnost online prijave preko utvrđenog obrasca i/ili preko elektroničke pošte. (Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik) Prihvaćen Članak 3. stavak 1. je izmijenjen da glasi: (1) Ispit može prijaviti pristupnik osobno, elektroničkim putem ovisno o ustanovi koja provodi ispit ili putem druge osobe, od trenutka objavljivanja ispitnog roka do najkasnije deset radnih dana prije ispitnog roka koji je objavila ustanova koja provodi ispit. Upotrijebljen je izraz ''elektroničkim putem'' kao širi pojam koji obuhvaća i online prijave i prijave elektroničkom poštom, te je stavljena naznaka ''ovisno o ustanovi koja provodi ispit'' imajući u vidu da navedena mogućnost ovisi o konkretnoj ustanovi koja provodi ispit.
2 RANKA ĐURĐEVIĆ II. PRIJAVA I ODJAVA ISPITA TE TROŠKOVI ISPITA, Članak 3. (1) O formulaciji: Formulacija „najkasnije deset dana od dana objavljivanja ispitnog roka“ čini se nejasnom. Predlažemo, uzevši u obzir i prethodni komentar: „Ispit može prijaviti pristupnik osobnim dolaskom ili elektroničkom poštom te putem druge osobe. Ispit je moguće prijaviti od trenutka objavljivanja ispitnog roka do najkasnije deset radnih dana prije ispitnog roka koji je objavila ustanova koja provodi ispit.“ (Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik) Prihvaćen Članak 3. stavak 1. je izmijenjen da glasi: (1) Ispit može prijaviti pristupnik osobno, elektroničkim putem ovisno o ustanovi koja provodi ispit ili putem druge osobe, od trenutka objavljivanja ispitnog roka do najkasnije deset radnih dana prije ispitnog roka koji je objavila ustanova koja provodi ispit.
3 RANKA ĐURĐEVIĆ III. ISPIT IZ POZNAVANJA HRVATSKOG JEZIKA I LATINIČNOG PISMA, Članak 4. (3) 3. Budući da se podrazumijeva da se radi o hrvatskom jeziku, predlažemo brisanje 'hrvatskoga jezika' te da se konstrukcija: „poznavanje jezičnih struktura hrvatskoga jezika“ preobliči u „poznavanje jezičnih struktura“. (4) Predlažemo da se promijeni 'podstavka 5.' u 'točke 5.' kao što je prethodno u toj rečenici. (5) Predlažemo da se svaki dio ispita ocijeni komentarom „zadovoljio“ ili „nije zadovoljio“ pa bi onda tekst bio sljedeći: „Svaki dio ispita ocjenjuje se komentarom zadovoljio/zadovoljila ili nije zadovoljio/nije zadovoljila. (6) S obzirom na prethodni komentar, predlažemo preoblikovati i ovaj stavak: „Da bi pristupnik zadovoljio na dijelovima ispita razumijevanje slušanoga teksta, razumijevanje čitanoga teksta i poznavanje jezičnih struktura, na svakom od njih treba ostvariti minimalno 60 % bodova. (Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik) Prihvaćen Članak 3. stavci 3. točka 3., 4., 5. i 6. su izmijenjeni da glase: (3) Ispit se sastoji od pet dijelova: 1. razumijevanje slušanoga teksta 2. razumijevanje čitanoga teksta 3. poznavanje jezičnih struktura jezika 4. pisano sporazumijevanje 5. usmeno sporazumijevanje. (4) Dijelovi ispita iz stavka 3. točaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka polažu se pisanim putem, a dio ispita iz stavka 3. točke 5. ovoga članka polaže se usmeno. (5) Svaki dio ispita iz stavka 3. ovoga članka ocjenjuje se ocjenom zadovoljio/zadovoljila ili nije zadovoljio/nije zadovoljila. (6) Da bi pristupnik zadovoljio na dijelovima ispita – razumijevanje slušanoga teksta, razumijevanje čitanoga teksta i poznavanje jezičnih struktura hrvatskoga jezika treba ostvariti najmanje 60% bodova.
4 RANKA ĐURĐEVIĆ III. ISPIT IZ POZNAVANJA HRVATSKOG JEZIKA I LATINIČNOG PISMA, Članak 5. (2) Smatramo da sadržaj potvrde nije potrebno navoditi ovdje jer se navodi u članku 6 točki 3.(Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik) Prihvaćen Članak 5. stavak 2. izmijenjen i glasi: (2) Nakon provedenog ispitnog postupka pristupniku se izdaje Potvrda o položenom ispitu, odnosno obavijest o nepoloženom ispitu.
5 RANKA ĐURĐEVIĆ III. ISPIT IZ POZNAVANJA HRVATSKOG JEZIKA I LATINIČNOG PISMA, Članak 5. (1) Predlažemo sljedeću izmjenu: „Smatra se da je pristupnik položio ispit ako je na svakom dijelu ispita zadovoljio.“ (2) Umjesto „Potvrda o ispitu“, treba biti „Potvrda o položenom ispitu“ te je potrebno dodati „obavijest o nepoloženom ispitu“. Tada tekst treba glasiti: „Nakon provedenog ispitnog postupka pristupniku se izdaje Potvrda o položenom ispitu, odnosno obavijest o nepoloženom ispitu.(Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik) Prihvaćen Članak 5. izmijenjen i glasi: (1) Smatra se da je pristupnik položio ispit ako je na svakom dijelu ispita zadovoljio. (2) Nakon provedenog ispitnog postupka pristupniku se izdaje Potvrda o položenom ispitu, odnosno obavijest o nepoloženom ispitu.
6 RANKA ĐURĐEVIĆ III. ISPIT IZ POZNAVANJA HRVATSKOG JEZIKA I LATINIČNOG PISMA, Članak 6. (3) Predlažemo sljedeću izmjenu: „…da li je pristupnik položio (potvrda) ili nije položio (obavijest)“ u „…je li pristupnik položio (potvrda) ili nije položio (obavijest)…“ Ako je ocjena zadovoljio/zadovoljila ili nije zadovoljio/zadovoljila, tada nisu potrebne naznake postotaka. Ako se to ipak želi navoditi, tada predlažemo sljedeće: „…naznaku postotka ostvarenih bodova u dijelovima ispita koji se boduju“ (Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik) Prihvaćen Članak 6. stavak 3. izmijenjen i glasi: (3) Potvrda odnosno obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke: naziv ustanove koja je provela ispitivanje, broj potvrde/obavijesti, mjesto i datum izdavanja potvrde/obavijesti, ime, prezime, datum, mjesto, državu rođenja i OIB pristupnika, datum polaganja ispita, je li pristupnik položio (potvrda) ili nije položio (obavijest) ispit provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, naznaku postotka ostvarenih bodova u dijelovima ispita koji se boduju, svrhu za koju se potvrda izdaje te potpis ovlaštene osobe i pečat ustanove.
7 RANKA ĐURĐEVIĆ IV. PRISTUPNICI S POSEBNIM POTREBAMA, Članak 7. (1) U ovom dijelu predlažemo preciznije određenje o nemogućnosti pristupanja pismenom ispitu: „Pristupnik koji ne može samostalno pristupiti pismenom ispitu (osoba s invaliditetom kojoj invalidnost onemogućuje pisanje, osoba s intelektualnim teškoćama i nepismena osoba) uz predočenje potvrde o nemogućnosti polaganja pismenoga ispita može pristupiti samo njegovu usmenom dijelu.“ (Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik) Predlažemo da zakonodavac odredi kako se procjenjuje (ne)sposobnosti kandidata za polaganje pismenog ispita, u tom smislu mogla bi se uspostaviti suradnja s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom za procjenu kandidata. Djelomično prihvaćen U članku 7. razrađen je stavak 1. tako da je na precizniji način propisano je pristupanje ispitu za osobe s posebnim potrebama koje ne mogu pristupiti pisanom dijelu ispita i osobama koje ne mogu pristupiti usmenom dijelu ispita. Ističemo da se u slučaju nepismenih osoba ne radi o osobama s posebnim potrebama i iste ne mogu dobiti potvrdu o položenom ispitu. . Ne prihvaća se prijedlog da se procjena kandidata radi li se o osobama s posebnim potrebama utvrđuje u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom, imajući u vidu da se ispit može polagati u ustanovama diljem Republike Hrvatske, pa bi procjena kandidata u Zagrebu na ovaj način iziskivala dodatne troškove. Imajući u vidu naprijed navedeno, stavkom 2. propisano je da pristupnik medicinskom dokumentacijom odnosno potvrdom liječnika dokazuje da je osoba s posebnim potrebama.
8 RANKA ĐURĐEVIĆ VI. PRAVA PRISTUPNIKA, Članak 12. (2) Predlažemo da se u potpunosti preoblikuje: "U slučaju da pristupnik ne smatra da je procjena njegova poznavanja hrvatskoga jezika odgovarajuća, ima pravo žalbe u roku od 15 dana od primitka dokumentacije s rezultatima ispita."(Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik) Djelomično prihvaćen Stavak 2. izmijenjen je na predloženi način, osim što je umjesto riječi: ''dokumentacija s rezultatima ispita'' upotrijebljen izraz: ''potvrda o položenom ispitu odnosno obavijesti o nepoloženom ispitu'', budući da se isti izraz koristi kroz Pravilnik.
9 RANKA ĐURĐEVIĆ PRAVILNIK, PRILOG Predlažemo da se uzme u obzir i sljedeća referenca budući da taj priručnik postoji za hrvatski jezik već osam godina: Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1, Zagreb: FF Press, 2013., ur. Gulešić Machata, M., Nazalević Čučevi, I., Grgić, A.(Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik) Prihvaćen Prihvaćen.