Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sindikat medicinske sestre/ tehničari zajedno PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA Medicinske sestre/tehničari zajedno Palmotićeva 50 10000 Zagreb Predmet: Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza Poštovani, Mišljenja smo da članak 6. stavak 1. Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza treba izmijeniti i dopuniti. Članak 6. stavak 1. glasi: "Djelatnost sanitetskog prijevoza obavlja tim koji čine: -2 zdravstvena radnika srednje stručne spreme s edukacijom za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, od kojih je najmanje jedan medicinska sestra/medicinski tehničar -2 vozača (2 sanitetska vozila)." Predlažemo da se u nacrt izmjene Pravilnika uvrsti izmjena članka 6. stavak 1. Tim sanitetskog prijevoza sačinjavaju 2 profesionalna vozača i 2 medicinske sestre/medicinska tehničara". Obrazloženje za izmjenu vozača u profesionalnog vozača (vozača sa završenom odgovarajućom školom i položenim državnim ispitom za zvanje Kvalificirani vozač) temeljimo na kroničnom manjku vozača u timu saniteta gdje se na dnevnoj bazi događa da neprofesionalno osoblje (tehnička služba,medicinske sestre/medicinski tehničari) preuzimaju ulogu vozača u timu saniteta za prijevoz pacijenata prema nalogu za sanitetski prijevoz što je protivno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08),Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 125/19) a dosada je dovelo do smanjene kvalitete pružanja profesionalne zdravstvene skrbi korisnicima saniteta i povećanja financijskih rashoda u vidu prometnih nezgoda. Sanitetsko vozilo je specijalno vozilo tipa A namijenjeno za siguran prijevoz pacijenata (HRN EN 1789:2011) i nije namijenjeno za privatnu već profesionalnu upotrebu a samim time takvim vozilom mora upravljati profesionalno i stručno osoblje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Sindikat medicinske sestre/ tehničari zajedno PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA Sindikat medicinske sestre/tehničari zajedno Palmotićeva 50 10000 Zagreb Predmet: Nacrt Pravilnika i izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza Vezano za prijedlog izmjene članka 6. stavak 2. i dodavanja stavka 3. Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza mišljenja smo da tekst izmjene članka 6. stavak 2. i tekst dodavanja stavka 3. su nedorečeni,neprecizni i mogu se tumačiti dvosmisleno te bi izmjena dovela do tehničkih, pravnih i organizacijskih problema.Neophodno je za donošenje ovakvih odluka da se prethodno pribave mišljenja i savjeti profesionalnih osoba provoditelja sanitetskog prijevoza.U izmjenama članka 6. stavak 2. nije razrađen reorganizacijski aspekt te je tekst širokog pojma što je može stvoriti veliki tehnički problem kao i problem u provođenju samih sanitetskih prijevoza. Prijedlog dodavanja stavka 3. je nedorečen te mora biti precizniji u kontekstu ovlasti jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba te može stvoriti pravni problem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske Savska cesta 41/VII 10000 Zagreb Predmet: Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza Vezano za postupak savjetovanja s javnošću o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza, koje traje od 09. srpnja do 08. kolovoza 2021. godine, u ostavljenom roku, ispred Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, dajemo prijedloge zdravstvenih ustanova članova (Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije,), kako slijedi: 1. Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba Poštovani, ovim upućujemo prijedloge i primjedbe glede objavljenog Nacrta pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza: 1. Članak 1. Nacrta pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza 1.1. U Pravilniku o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza („Narodne novine“, broj 72/19) predlaže se dodavanje novog stavka 3. koji bi glasio:„(3) Ako je na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba ugovoreno više provoditelja sanitetskog prijevoza, zdravstvenu ustanovu u kojoj se organizira jedinstvena Prijavno-dojavna jedinica obvezno određuje jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.“ Predloženo rješenje, iako nejasno i nedovoljno određeno, predviđa ustroj takozvane „jedinstvene Prijavno-dojavne jedinice“ koja jedinica bi bila nadležna za organizaciju i koordinaciju timova sanitetskog prijevoza za sve provoditelje sanitetskog prijevoza ugovorene na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba. Iako iz opisa savjetovanja proizlazi da je intencija normotvorca predloženim izmjenama postići bolju organizaciju sanitetskog prijevoza na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba jer bi se iz jednog mjesta organizirali i koordinirali timovi sanitetskog prijevoza i, kako se u opisu navodi, tako smanjili troškovi zbog potencijalno većeg broja prijavno-dojavnih jedinica u jednoj jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu, te, iako na potrebu utvrđivanja standarda zasebne prijavno-dojavne jedinice za djelatnost sanitetskog prijevoza ukazujemo od 2011. godine, mišljenja smo da postojanje jedinstvene prijavno dojavne jedinice na način predviđen Nacrtom nije prihvatljivo, osobito uzimajući u obzir specifičnost obavljanja ove zdravstvene usluge u Gradu Zagrebu. Prema standardu timova sanitetskog prijevoza, kojeg je utvrdio HZZO, za Grad Zagreb je utvrđena potreba za 48 timova. Sa našim je Zavodom HZZO ugovorio 41 tim, dok preostalih 7 timova HZZO ugovara s privatnim provoditeljem Pacijent Dva za teritorijalno ograničeno područje gradskih četvrti Trešnjevka-sjever, Trešnjevka-jug i Črnomerec. Dakle, nadležnosti gradskih četvrti Grada Zagreba za sanitetski prijevoz su prema provoditelju definirane samo za privatnog provoditelja, dok ovaj Zavod pokriva bez iznimke i ograničenja, kao javna služba, cijelo područje Grada Zagreba. Nadalje, dnevno pet naših timova obavlja prijevoz, prosječno 20 pacijenata, izvan Zagreba prema specijalnim bolnicama za rehabilitaciju te, osim toga, obavljamo prijevoze u inozemstvo. Ugovorom s HZZO-om također nije utvrđeno radno vrijeme timova sanitetskog prijevoza te dok, privatna ustanova Pacijent Dva ne obavlja prijevoz poslije 22 sata, vikendom i blagdanom, Zavod obavlja prijevoze i za ugovoreno područje nadležnosti privatnog provoditelja kao i glavninu svih prijevoza dijaliziranih bolesnika neovisno o teritorijalnoj nadležnosti, svaki dan u godini, 24 sata dnevno. Životno je logično i iskustveno nedvojbeno da pozive za preko 130.000 intervencija sanitetskog prijevoza godišnje, koje se obavljaju samo na razini ovog Zavoda, netko mora primiti i da netko mora disponirati sanitetskim vozilima, međutim nejasan je, i to prvenstveno u tehničkom, upravljačkom i organizacijskom smislu, na koji način bi „jedinstvena Prijavno-dojavna jedinci“ mogla biti nadležna za organizaciju i koordinaciju timova sanitetskog prijevoza za oba provoditelja sanitetskog prijevoza ugovorena na području Grada Zagreba, dakle i za javnog i privatnog provoditelja, primati sve upućene pozive te disponirati timovima dvaju različitih provoditelja. 1.2. U Pravilniku o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza („Narodne novine“, broj 72/19) predlaže se izmjena dosadašnjeg stavka 4. koji postaje stavak 5. na način da glasi: „(5) Zdravstvene ustanove koje imaju sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje: - od 8 do 15 timova sanitetskog prijevoza imaju jednog dispečera u prijavno-dojavnoj jedinici - od 15-30 timova sanitetskog prijevoza imaju dva dispečera u prijavno-dojavnoj jedinici - više od 30 timova sanitetskog prijevoza imaju tri dispečera u prijavno-dojavnoj jedinici.“ Obzirom na broj sanitetskih prijevoza koje Zavod obavlja (prosječno oko 130.000 godišnje, od čega više od 50% predstavljaju prijevozi pacijenata na hemodijalizu) i broj zahtjeva za sanitetskim prijevozima koji se na dnevnoj razini zaprimaju (više od 1400 dnevno), a koji broj, iz razloga koje ne smatramo potrebnim posebno obrazlagati, zasigurno znatno odstupa od prosječnog broja usluga i zahtjeva koje bilježe provoditelji ove usluge u drugim dijelovima Republike Hrvatske, smatramo potrebnim predvidjeti minimalno 4 dispečera u prijavno-dojavnoj jedinici, u svakoj smjeni. Zahtjev je opravdan osobito u slučaju namjeravanog ustrojavanja jedinstvene prijavno-dojavne jedinice nadležne za čitavo područje Grada Zagreba, a koja bi, obzirom da se ona predvidivo organizira u javnoj zdravstvenoj ustanovi, funkcionirala u radnom vremenu u potpunosti prilagođenom potrebama stanovništva, dakle svaki dan u godini, 24 sata dnevno. Osim već opisanih razloga, veći broj izvršitelja potreban je Nacrtom očigledno u okviru jednog radnog mjesta predviđeno istodobno i zaprimanje i disponiranje zaprimljenim pozivima. 2. Članak 2. Nacrta pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza U Pravilniku o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza („Narodne novine“, broj 72/19) predlaže se izmjena članka 12. stavka 1. na način da glasi: „(1) Nalog za sanitetski prijevoz mora se dostaviti odnosno biti zaprimljen u Prijavno-dojavnoj jedinici sanitetskog prijevoza.“ Smatramo da prijašnje određenje da se putni nalozi moraju dostaviti odnosno biti zaprimljeni u Prijavno-dojavnoj jedinici sanitetskog prijevoza najmanje 24 sata prije vožnje pacijenta za destinacije na koje se prevoze pacijenti ili s kojih se pacijenti prevoze, koje su udaljene do 150 km, a najmanje 48 sati prije vožnje za destinacije koje su udaljene preko 150 km, predstavlja minimalni, nužni uvjet za optimalnu organizaciju, planiranje i osiguranje pravovremene usluge sanitetskog prijevoza, dok predložena odredba koja otklanja obvezu ikakve najave sanitetskog prijevoza otvara mogućnost nastanka organizacijskog kaosa i dodatnog produženja vremena čekanja na obavljanje usluge. S poštovanjem, Ravnatelj prof. dr. sc. Žarko Rašić, prim. dr. med. 2. Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije Poštovani, u objavljenom Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (dalje u tekstu: izmjene Pravilnika) navedeno je sljedeće: - u članku 6. stavak 2. koji se mijenja, navedeno je da se PDJ sanitetskog prijevoza organizira za cijelo područje jedinice područne (regionalne samouprave) odnosno grada Zagreba u javnoj zdravstvenoj ustanovi koja ima sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s HZZO, iza kojeg je dodan novi stavak 3. koji navodi da ako je na području jedinice (regionalne) samouprave ugovoreno više provoditelja sanitetskog prijevoza, zdravstvenu ustanovu u kojoj se organizira jedinstvena prijavno-dojavna jedinica obvezno određuje jedinica područne (regionalne samouprave. Budući navedena odredba nije precizna, postavlja se pitanje ukoliko je na cijelom području jedinice područne (regionalne) samouprave ugovoreno više provoditelja sanitetskog prijevoza, da li to znači da će jedinica područne (regionalne) samouprave odrediti u kojoj zdravstvenoj ustanovi će se organizirati jedinstvena prijavno-dojavna jedinica sanitetskog prijevoza za cijelo područje konkretno Županije i znači li to da će ta zdravstvena ustanova koja bude određena da će imati PDJ sanitetskog prijevoza organizirati rad i timova sanitetskog prijevoza druge zdravstvene ustanove koja ima ugovoren sanitetskih prijevoz? Smatramo da je navedeno potrebno jasno precizirati, kako bi se otklonile moguće dileme, te izbjegli problemi formiranja PDJ za druge ugovaratelje sanitetskog prijevoza uslijed preuzimanja odgovornosti za njihov rad. - u izmjeni Pravilnika, dosadašnji stavak 4. članka 6. postaje stavak 5. i mijenja se na način da je navedeno da zdravstvene ustanove koje imaju sklopljen Ugovor o provođenju zdravstvene zaštite sa HZZO-om od 8-15 timova sanitetskog prijevoza imaju 1 dispečera u PDJ, od 15-30 timova 2 dispečera i više od 30 timova 3 dispečera u PDJ, međutim postavlja se pitanje radnog vremena PDJ sanitetskog prijevoza, konkretno kako tumačiti odredbu da će se „radno vrijeme organizirati tako da se prilagodi potrebama stanovništva„ ? , budući o radnom vremenu ovisi i broj dispečera u prijavno-dojavnoj jedinici sanitetskog prijevoza, konkretno trenutačno je u našem Zavodu PDJ sanitetskog prijevoza organizirano na način da 2 dispečera rade u smjeni od 12 sati svaki radni dan, a ukoliko bi radno vrijeme PDJ sanitetskog prijevoza bilo 24 sata bilo bi potrebno organizirati rad s 4 dispečera? Smatramo da je potrebno preciznije odrediti radno vrijeme PDJ sanitetskog prijevoza, a sukladno tome i broj potrebnih dispečera, kao osnovu za ugovaranje s HZZO-om. - nastavno, u izmjenama Pravilnika, mijenja se stavak 1. članka 12. na način da je navedeno da se „nalog za sanitetski prijevoz mora dostaviti odnosno biti zaprimljen u prijavno-dojavnoj jedinici sanitetskog prijevoza“ što će maksimalno otežati organizaciju rada i funkcioniranje sanitetskog prijevoza i izazvati brojne poteškoće, jer na taj način nas se dovodi u situaciju da moramo organizirati sanitetski prijevoz odmah po zaprimanju Naloga, što u praksi nije moguće jer mi nismo „taksi prijevoz“ koji je potrebno organizirati po primitku Naloga, već je za provođenje i izvršenje usluge sanitetskog prijevoza potrebno organizirati prijevoze temeljem zaprimljenih naloga u određenom vremenu, te smatramo da je odredba članka 12. stavak 1. Pravilnika znatno bolje regulirala vrijeme zaprimanja naloga i udaljenost destinacija prijevoza, te smatramo da odredbu članka 12. st. 1. ne bi nikako trebalo mijenjati već je ostaviti u sadržaju kako je navedeno u tekstu Pravilnika. Najveći problem predstavlja organiziranje velikog broja međužupanijskih prijevoza, koje je nužno prijaviti minimalno 24 sata ranije, kako bi se organizirao dostatan broj timova i vozila. S poštovanjem, Ravnateljica Silvana Sabo, univ. spec. oec. 3. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije Poštovani, vezano za Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza, predlažem sljedeće: Člankom 10. stavka 1. Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (N.N. broj 72/19) propisano je da se „u djelatnosti sanitetskog prijevoza ne smiju se obavljati poslovi iz djelatnosti hitne medicine.“, Člankom 14. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine (N.N. broj 71/16) propisano je da „Hitni medicinski prijevoz između dvije bolničke zdravstvene ustanove obavlja ugovorni subjekt Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji obavlja djelatnost sanitetskog prijevoza prema sjedištu zdravstvene ustanove koja je zatražila prijevoz pacijenta u pratnji doktora medicine i s opremom zdravstvene ustanove koja je zatražila prijevoz i utvrdila potrebu pratnje.“ Slijedom navedenog, jasno proizlazi da postoji kolizija između navedena dva Pravilnika, te se predlaže da se navedeni Pravilnici usklade, budući konkretno u našoj Županiji upravo zbog odredbe iz članka 10. stavka 1. Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (N.N. broj 72/19), Dom zdravlja u čijoj je nadležnosti sanitetski prijevoz, odbija obavljati hitne prijevoze između bolničkih ustanova, tvrdeći da se u djelatnosti sanitetskog prijevoza ne smiju obavljati poslovi iz djelatnosti hitne medicine. Lijep pozdrav, Krešimir Božić, dipl.iur. Ravnatelj 4. Dom zdravlja Primorsko goranske županije Poštovani, U prijedlogu stavka 5. članka 6. (dosadašnji stavak 4.) potrebno je nadodati da se predloženi broj dispečera odnosi na svaku pojedinu smjenu rada dispečera, kao što je navedeno u dosadašnjem stavku 4. Pravilnika. Obrazloženje: zbog primjerene organizacije i obima dnevnih aktivnosti sanitetskog prijevoza potrebno je da sukladno broju timova u svakoj smjeni radi 1, 2, odnosno 3 dispečera. U prijedlogu novog stavka 6. članka 6. predlaže se nadopuna da osim zdravstvenih radnika i vozača posao dispečera može raditi i drugo nezdravstveno osoblje sa završenom edukacijom za posao dispečera u sanitetskom prijevozu. Obrazloženje: obzirom na manjak zdravstvenog kadra za izravno provođenje zdravstvenih usluga, kao i vozača, i to ne samo u sanitetskom prijevozu, smatramo da njihovo korištenje isključivo za posao dispečera nije prihvatljivo. Primjereno educiran nezdravstveni/administrativni kadar također učinkovito može raditi posao dispečera. U više ustanova zaposleni su na neodređeno vrijeme na mjestu dispečera nezdravstveni radnici SSS koji bi postali tehnološki višak (poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu - čl. 115. st. 1. t. 1. i 5. Zakona o radu). Predlaže se dopuna stavka 2. članka 11. Pravilnika na način da isti glasi: (2) Osposobljavanje članova tima sanitetskog prijevoza za korištenje medicinsko-tehničke opreme u vozilu sanitetskog prijevoza, za provođenje osnovnih postupaka za održavanje života provode ovlašteni radnici zavoda za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave pod nadzorom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu te druge zdravstvene ustanove i zdravstveni subjekti ovlašteni za edukaciju. Obrazloženje: osim ovlaštenih radnika Zavoda za hitnu medicinu područne samouprave postoje i druge zdravstvene ustanove i zdravstveni subjekti ovlašteni za edukaciju iz korištenja medicinsko-tehničke opreme i za provođenje osnovnih postupaka za održavanje života, te bi iste trebalo uključiti u osposobljavanje tima sanitetskog prijevoza. S poštovanjem, Robert Urek, dipl. iur. Voditelj službe općih, pravnih, kadrovskih i poslova zaštite na radu Broj: 199/I-9/21 Zagreb, 06. kolovoza 2021. godine Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Dom zdravlja Primorsko - goranske županije PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA Predlaže se dopuna stavka 2. članka 11. Pravilnika na način da isti glasi: (2) Osposobljavanje članova tima sanitetskog prijevoza za korištenje medicinsko-tehničke opreme u vozilu sanitetskog prijevoza, za provođenje osnovnih postupaka za održavanje života provode ovlašteni radnici zavoda za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave pod nadzorom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu te druge zdravstvene ustanove i zdravstveni subjekti ovlašteni za edukaciju. Obrazloženje: osim ovlaštenih radnika Zavoda za hitnu medicinu područne samouprave postoje i druge zdravstvene ustanove i zdravstveni subjekti ovlašteni za edukaciju iz korištenja medicinsko-tehničke opreme i za provođenje osnovnih postupaka za održavanje života, te bi iste trebalo uključiti u osposobljavanje tima sanitetskog prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA Loše je rješenje brisanje obveze da se sanitetski prijevoz najavi 24/48 sati unaprijed, naime ta obveza je omogućavala da se svaki prijevoz na vrijeme organizira sukladno zahtjevima i stanju na terenu. Bez obveze najave nastao bi organizacijski kaos obzirom na dnevni broj zaprimljenih prijevoza i ograničene ljudske i tehničke resurse. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA Ako je Pravilnikom o sanitetskom prijevozu određeno da je sanitetski prijevoz prijevoz pacijenata koji je unaprijed najavljen 24 -48 sati (ovisno o kilometraži), da se radi o "hladnom" prijevozu, da se u sanitetskom vozilu ne obavlja hitna medicinska pomoć kako u tu priču uključiti hitan sanitetski prijevoz između dviju zdravstvenih ustanova? Kako ,ako u datom momentu nema na raspolaganju sanitetskog vozila izvršiti taj prijevoz, iako zdr. ustanova koja je indicirala hitan prijevoz ne želi i ne može osigurati liječnika i opremu. Da li to znači da će u buduće i Zavod za hitnu medicinu moći dati putni nalog i bez prethodne 24- satne najave uputiti pacijenta sanitetskim prijevozom u bolnicu na hitan objedinjeni prijem? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Marina Novaković Matanić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA, Članak 1. Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: Dispečer u prijavno dojavnoj jedini je zdravstveni radnik sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem. I tu bi stavak trebao završiti. Smatramo da vozač ne bi trebao obavljati ovaj dio djelatnosti jer oko dogovora prijevoza bi trebali sudjelovati isključivo djelatnici medicinske struke i donositi odluke o hitnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA, Članak 1. 1.2. U Pravilniku o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza („Narodne novine“, broj 72/19) predlaže se izmjena dosadašnjeg stavka 4. koji postaje stavak 5. na način da glasi: „(5) Zdravstvene ustanove koje imaju sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje: - od 8 do 15 timova sanitetskog prijevoza imaju jednog dispečera u prijavno-dojavnoj jedinici - od 15-30 timova sanitetskog prijevoza imaju dva dispečera u prijavno-dojavnoj jedinici - više od 30 timova sanitetskog prijevoza imaju tri dispečera u prijavno-dojavnoj jedinici.“ Obzirom na broj sanitetskih prijevoza koje Zavod obavlja (prosječno oko 130.000 godišnje, od čega više od 50% predstavljaju prijevozi pacijenata na hemodijalizu) i broj zahtjeva za sanitetskim prijevozima koji se na dnevnoj razini zaprimaju (više od 1400 dnevno), a koji broj, iz razloga koje ne smatramo potrebnim posebno obrazlagati, zasigurno znatno odstupa od prosječnog broja usluga i zahtjeva koje bilježe provoditelji ove usluge u drugim dijelovima Republike Hrvatske, smatramo potrebnim predvidjeti minimalno 4 dispečera u prijavno-dojavnoj jedinici, u svakoj smjeni. Zahtjev je opravdan osobito u slučaju namjeravanog ustrojavanja jedinstvene prijavno-dojavne jedinice nadležne za čitavo područje Grada Zagreba, a koja bi, obzirom da se ona predvidivo organizira u javnoj zdravstvenoj ustanovi, funkcionirala u radnom vremenu u potpunosti prilagođenom potrebama stanovništva, dakle svaki dan u godini, 24 sata dnevno. Osim već opisanih razloga, veći broj izvršitelja potreban je Nacrtom očigledno u okviru jednog radnog mjesta predviđeno istodobno i zaprimanje i disponiranje zaprimljenim pozivima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA, Članak 1. U Pravilniku o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza („Narodne novine“, broj 72/19) predlaže se dodavanje novog stavka 3. koji bi glasio:„(3) Ako je na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba ugovoreno više provoditelja sanitetskog prijevoza, zdravstvenu ustanovu u kojoj se organizira jedinstvena Prijavno-dojavna jedinica obvezno određuje jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.“ Predloženo rješenje, iako nejasno i nedovoljno određeno, predviđa ustroj takozvane „jedinstvene Prijavno-dojavne jedinice“ koja jedinica bi bila nadležna za organizaciju i koordinaciju timova sanitetskog prijevoza za sve provoditelje sanitetskog prijevoza ugovorene na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba. Iako iz opisa savjetovanja proizlazi da je intencija normotvorca predloženim izmjenama postići bolju organizaciju sanitetskog prijevoza na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba jer bi se iz jednog mjesta organizirali i koordinirali timovi sanitetskog prijevoza i, kako se u opisu navodi, tako smanjili troškovi zbog potencijalno većeg broja prijavno-dojavnih jedinica u jednoj jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu, te, iako na potrebu utvrđivanja standarda zasebne prijavno-dojavne jedinice za djelatnost sanitetskog prijevoza ukazujemo od 2011. godine, mišljenja smo da postojanje jedinstvene prijavno dojavne jedinice na način predviđen Nacrtom nije prihvatljivo, osobito uzimajući u obzir specifičnost obavljanja ove zdravstvene usluge u Gradu Zagrebu. Prema standardu timova sanitetskog prijevoza, kojeg je utvrdio HZZO, za Grad Zagreb je utvrđena potreba za 48 timova. Sa našim je Zavodom HZZO ugovorio 41 tim, dok preostalih 7 timova HZZO ugovara s privatnim provoditeljem Pacijent Dva za teritorijalno ograničeno područje gradskih četvrti Trešnjevka-sjever, Trešnjevka-jug i Črnomerec. Dakle, nadležnosti gradskih četvrti Grada Zagreba za sanitetski prijevoz su prema provoditelju definirane samo za privatnog provoditelja, dok ovaj Zavod pokriva bez iznimke i ograničenja, kao javna služba, cijelo područje Grada Zagreba. Nadalje, dnevno pet naših timova obavlja prijevoz, prosječno 20 pacijenata, izvan Zagreba prema specijalnim bolnicama za rehabilitaciju te, osim toga, obavljamo prijevoze u inozemstvo. Ugovorom s HZZ-om također nije utvrđeno radno vrijeme timova sanitetskog prijevoza te dok, privatna ustanova Pacijent Dva ne obavlja prijevoz poslije 22 sata, vikendom i blagdanom, Zavod obavlja prijevoze i za ugovoreno područje nadležnosti privatnog provoditelja kao i glavninu svih prijevoza dijaliziranih bolesnika neovisno o teritorijalnoj nadležnosti, svaki dan u godini, 24 sata dnevno. Životno je logično i iskustveno nedvojbeno da pozive za preko 130.000 intervencija sanitetskog prijevoza godišnje, koje se obavljaju samo na razini ovog Zavoda, netko mora primiti i da netko mora disponirati sanitetskim vozilima, međutim nejasan je, i to prvenstveno u tehničkom, upravljačkom i organizacijskom smislu, na koji način bi „jedinstvena Prijavno-dojavna jedinci“ mogla biti nadležna za organizaciju i koordinaciju timova sanitetskog prijevoza za oba provoditelja sanitetskog prijevoza ugovorena na području Grada Zagreba, dakle i za javnog i privatnog provoditelja, primati sve upućene pozive te disponirati timovima dvaju različitih provoditelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Dom zdravlja Primorsko - goranske županije PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA, Članak 1. U prijedlogu stavka 5. članka 6. (dosadašnji stavak 4.) potrebno je nadodati da se predloženi broj dispečera odnosi na svaku pojedinu smjenu rada dispečera, kao što je navedeno u dosadašnjem stavku 4. Pravilnika. Obrazloženje: zbog primjerene organizacije i obima dnevnih aktivnosti sanitetskog prijevoza potrebno je da sukladno broju timova u svakoj smjeni radi 1, 2, odnosno 3 dispečera. U prijedlogu novog stavka 6. članka 6. predlaže se nadopuna da osim zdravstvenih radnika i vozača posao dispečera može raditi i drugo nezdravstveno osoblje sa završenom edukacijom za posao dispečera u sanitetskom prijevozu. Obrazloženje: obzirom na manjak zdravstvenog kadra za izravno provođenje zdravstvenih usluga, kao i vozača, i to ne samo u sanitetskom prijevozu, smatramo da njihovo korištenje isključivo za posao dispečera nije prihvatljivo. Primjereno educiran nezdravstveni/administrativni kadar također učinkovito može raditi posao dispečera. U više ustanova zaposleni su na neodređeno vrijeme na mjestu dispečera nezdravstveni radnici SSS koji bi postali tehnološki višak (poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu - čl. 115. st. 1. t. 1. i 5. Zakona o radu). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 Marina Novaković Matanić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA, Članak 2. U članku 12.stavak 1. mijenja se i glasi: "(1) Nalog za sanitetski prijevoz mora se dostaviti odnosno biti zaprimljen u Prijavno dojavnoj jedinici sanitetskog prijevoza 24 sata prije potrebnog prijevoza osim u slučaju kada je riječ o povratu pacijenata s bolničkog liječenja. (nakon što se je uvelo da se mora najaviti 24 sata prije prijevoz, pacijenti su izrazili zadovoljstvo iz razloga što više ne moraju čekati satima da ih se vrati s pregleda ili primanja terapija: Možemo reći da je organizacijski to pokazalo uspjeh. Jedina zamjerka je kada je riječ o povratu pacijenata s bolničkog liječenja iz razloga što smatramo da te pacijente treba vratiti prilikom otpusta isti dan, ne da se čeka sljedeći dan. I radi troškova liječenja, ali prvenstveno radi širenja interhospitalnih infekcija). Iz toga razloga Udruga za zaštitu dostojanstva i jednakosti pacijenata DIGNITAS podržava da ostane najava prijevoza 24 sata prije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 Sindikat medicinske sestre/ tehničari zajedno PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA, Članak 2. Poštovani, Predmet: Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza Mišljenja smo da izmjenom članka 12. stavak 1. Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 72/19) bi došlo do krajnje kaotične, neorganizirane, financijski neodržive te po pitanju ljudskih resursa nemoguće za organizirati situacije u djelatnosti saniteta kojoj je primarna funkcija obavljanje takozvanih "hladnih" prijevoza, to jest, prijevoza na specijalističke pretrage, prijevoza na unaprijed zakazane terapije, prijevoza na hemodijalizu te ne funkcionira na principu žurnih službi što propisuje članak 6. stavak 3. Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 72/19). Izmjenom gore navedenog članka Pravilnika došlo bi do vrlo konfuzne situacije u vidu korištenja sanitetskih timova kao hitnih timova (primjer: prijevoz akutnih pacijenata po pozivu na Objedinjene hitne bolničke prijeme te bilo kojeg prijevoza po pozivu).Takav model postupanja je protivan članku 10. stavak 1. Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti saniteta (NN 72/19) te Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 42/20) za koji su djelatnici saniteta u više navrata dali pisanu suglasnost o poštivanju. Ovakvim modelom direktno se utječe na zdravlje korisnika sanitetskog prijevoza te dovodi do kašnjenja, odnosno, izostanka organiziranog pregleda ili terapije što je protivno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Izmjenom gore navedenog članka Pravilnika sanitetska služba bi morala biti organizirana po modelu 0-24 što je neizvedivo u većini subjekata koji pružaju usluge sanitetskog prijevoza kako kroz kroničan manjak djelatnika tako i kroz financijsku strukturu. Donošenju članka 12. stavak 1. aktualnog Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti saniteta (NN 72/19) prethodila je tendencija organiziranju djelatnosti saniteta od strane radne skupine primarno oformljene radi toga a u svrhu pružanja kvalitetnije zdravstvene usluge korisnicima saniteta, razlučivanju službi, sprečavanju iracionalnih rashoda i kvalitetnijem poslovanju sanitetskih službi, što je tada i postignuto Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA, Članak 2. Smatramo da prijašnje određenje da se putni nalozi moraju dostaviti odnosno biti zaprimljeni u Prijavno-dojavnoj jedinici sanitetskog prijevoza najmanje 24 sata prije vožnje pacijenta za destinacije na koje se prevoze pacijenti ili s kojih se pacijenti prevoze, koje su udaljene do 150 km, a najmanje 48 sati prije vožnje za destinacije koje su udaljene preko 150 km, predstavlja minimalni, nužni uvjet za optimalnu organizaciju, planiranje i osiguranje pravovremene usluge sanitetskog prijevoza, dok predložena odredba koja otklanja obvezu ikakve najave sanitetskog prijevoza otvara mogućnost nastanka organizacijskog kaosa i dodatnog produženja vremena čekanja na obavljanje usluge. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.