Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o izmjenama pravilnika o sadržaju i izgledu detektivske iskaznice privatnog detektiva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PRAVILNIK U cilju usklađivanja ovog propisa sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 138/12 i 69/17), odnosno doprinosa poštivanju rodno osjetljivih jezičnih standarda čija primjena se nalaže člankom 14. st. 5. tog Zakona, predlažemo da se u uvodnom dijelu dokumenta uvrsti odredba o neutralnosti izraza koji imaju rodno značenje. Predlažemo da se u tu svrhu iskoristi formulacija iz čl. 13. st. 3. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (NN 74/15), kojim se propisuje način pisanja rodnih pojmova: „Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod“. Prihvaćen Predlažemo da se u članku 1. iza stavka 1. doda stavak 2. koji glasi: „Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod“.
2 HRVATSKI RED PRIVATNIH DETEKTIVA PRAVILNIK Ispred novoosnovane Udruge privatnih detektiva, dogovorno smo pripremili komentare na izloženi Prijedlog pravilnika te smatramo neophodnim očitovati se i predložiti kako slijedi: S obzirom na trenutne ovlasti privatnih detektiva ali i činjenicu da su brojni zakonski i podzakonski akti doživjeli svoje izmjene radi usklađenja sa elektroničkim poslovanjem i elektroničkom komunikacijom sa tijelima javne vlasti te su primjerice ovlasti u komunikaciji sa sudovima dobili sudski vještaci, prevoditelji, odvjetnici itd. kao i činjenicu da privatni detektivi obavljaju poslove temeljem punomoći stranke, neophodno je napraviti prvi korak ka digitalizaciji i proširenju, odnosno prilagodbi suvremenom načinu rada. Ovakav trenutni prijedlog je odraz nerazumijevanja kako detektivska djelatnost funkcionira u praksi i otvorenom tržištu. Kako poslovi privatnih detektiva esencijalno zahtijevaju da im se normativno omogući prikupljanje obavijesti, što spada u javnu ovlast, propisanu i u trenutnom Zakonu o privatnim detektivima, to je razumljivo da takva ovlast bude usklađena na svim razinama, pa tako i u elektroničkom poslovanju s institucijama. Neophodno je spomenuti i pozitivnu praksu Republike Slovenije u kojoj privatni detektivi surađuju sa tijelima javne vlasti obavljajući dio poslova i za njih, čime se djelomično rasterećuje i budžet. Dosadašnja regulativa i zastarjeli akti kojima se uređuje rad privatnih detektiva je bačen u sjenu te učinjen gotovo nezanimljivim zanimanjem u kojem se pronalaze i brojni umirovljenici iz policijskog i vojnog sektora, a koji na ovaj način u ovom poslu mogu svojim iskustvom i znanjem nastaviti davati svoj doprinos i nakon umirovljenja. Pri izmjenama propisa, ne treba zanemariti i ovlasti koje su trenutno propisane Zakonom o privatnim detektivima a koje u praksi nailazi na velike prepreke upravo radi neusklađenosti ostalih zakonskih propisa i pravilnika, nužno je napomenuti da i sam Zakon o detektivskoj djelatnosti već traži obuhvatnije izmjene i dopune, a za koje se nadamo da ćemo naći sugovornike i razumijevanje kako bi se takve izmjene i provele. Korisno je spomenuti i da je u sustavu e-građani predviđena kategorija e-detektiv koja olakšava komunikaciju sa Ministarstvom, pa nema razloga da nam se ne omogući imati i poslovni certifikat u svrhu identifikacije prilikom službene komunikacije. Također smo primjetili da je u prijedlogu Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja, u Planu klasifikacijskih oznaka pod brojem 217 uvrštena i detektivska djelatnost, što je dobar početak usklađivanju zakonskih i podzakonskih akata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 HRVATSKI RED PRIVATNIH DETEKTIVA PRAVILNIK, Članak 1. U članku 2. stavak 1 dodati .“elektronički kontaktni čip“ tako da stavak 2 u cjelosti glasi: „ Obrazac iskaznice pravokutnog je oblika, veličine 85,6 mm x 53,98 mm (ID-1), izrađene od PVC materijala s ugrađenim zaštitnim elementima protiv krivotvorenja koji uključuju varijabilni mikrotest, elektronički kontaktni čip i otisak na zaštitnoj podlozi u tehnici sitotiska“ Nastavno na navedeno, predlaže se dodati članak 2a sadržaja: (1) Elektronički kontaktni čip iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži: b) identifikacijski certifikat c) potpisni certifikat koji je kvalificirani certifikat za elektronički potpis i d) pripadne privatne ključeve kao i ostale podatke potrebne za elektroničku upotrebu iskaznice. (2) Kvalificirani pružatelj usluge povjerenja osigurava izdavanje certifikata sukladno pravilima i postupcima pružanja usluga certificiranja. Prihvaćen Predlažemo izmjenu članka 2. Pravilnika tako da glasi: „Obrazac iskaznice pravokutnog je oblika, veličine 85,6 mm x 53,98 mm (ID-1), izrađene od PVC materijala s ugrađenim zaštitnim elementima protiv krivotvorenja koji uključuju varijabilni mikrotest, elektronički kontaktni čip i otisak na zaštitnoj podlozi u tehnici sitotiska. Obrazac iskaznice nosi se u kožnome povezu, trostrukog pregiba, a dimenzija svakog pregiba je 70 x 100 mm. Elektronički kontaktni čip iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži: a) identifikacijski certifikat, b) potpisni certifikat koji je kvalificirani certifikat za elektronički potpis i c) pripadne privatne ključeve kao i ostale podatke potrebne za elektroničku upotrebu iskaznice. Kvalificirani pružatelj usluge povjerenja osigurava izdavanje certifikata sukladno pravilima i postupcima pružanja usluge certificiranja.“
4 HRVATSKI RED PRIVATNIH DETEKTIVA PRAVILNIK, Članak 2. Nastavno na prethodni komentar o sadržaju članka 2. predlaže se da članak 3. stavak 1 glasi: „Obrazac detektivske iskaznice na prednjoj strani sadrži: u gornjem lijevom dijelu grb Republike Hrvatske u gornjem dijelu u sredini tekst „REPUBLIKA HRVATSKA“ i „DETEKTIVSKA ISKAZNICA“ ispod teksta „REPUBLIKA HRVATSKA“, i „DETEKTIVSKA ISKAZNICA“ u sredini, tekst „PRIVATNI DETEKTIV“ u plavo - ljubičastoj boji.“ prostor za upis imena i prezimena i serijski broj iskaznice lijevo u sredini elektronički kontaktni čip u donjem desnom dijelu mjesto za sliku, izmjere 25 mm × 30 mm Obrazloženje: Bespotrebno je ponavljati tekst REPUBLIKA HRVATSKA, te je dovoljno ostaviti u jednom nizu i manjoj veličini fonta zajedno sa tekstom „DETEKTIVSKA ISKAZNICA“ i po mogućnosti dvojezično, kao što stoji na osobnoj iskaznici jer imamo pravo povremeno obavljati poslove i u drugim državama članicama unije (a nerijetko se poslovi obavljaju i za strance koji borave u RH), pa je korisno radi lakšeg razumijevanja što iskaznica znači. U podstavku 4. brisati OIB privatnog detektiva jer se radi o osobnom broju isključivo za privatne potrebe, a prema serijskom broju iskaznice je lako identificirati osobu i valjanost iskaznice što je jedino bitno, pa se font sa serijskim brojem može i uvećati tako da je jasan i nedvojben te po mogućnosti umanjiti broj prethodnih nula jer je vjerojatnost da imamo 100.000 do 999.999 detektiva ravna ništici čak i u narednih 50 do 100 godina. Djelomično prihvaćen Udruga Hrvatski red privatnih detektiva je nakon komentara na vizual detektivske iskaznice u sklopu e-savjetovanja dostavila ovom Ministarstvu dodatna pojašnjenja u vezi s izmjenom ovog članka i predloženim novim rješenjima u pogledu vizuala detektivske iskaznice te nakon usuglašenog mišljenja Udruge i Ministarstva predlažemo da članak 3. stavak 1. glasi: „Obrazac detektivske iskaznice na prednjoj strani sadrži: – u gornjem lijevom dijelu međunarodnu oznaku Republike Hrvatske – u gornjem dijelu u sredini tekst »REPUBLIKA HRVATSKA« i »REPUBLIC OF CROATIA« – u gornjem desnom dijelu grb Republike Hrvatske – ispod međunarodne oznake Republike Hrvatske prostor u plavoj podlozi sa tekstom »PRIVATNI DETEKTIV« u bijeloj boji – prostor za upis imena i prezimena i serijski broj iskaznice/broj licence – u donjem lijevom dijelu mjesto za sliku, izmjere 25 mm × 30 mm – u donjem desnom dijelu prostor u narančastoj podlozi sa tekstom »PRIVATE INVESTIGATOR« u bijeloj boji. – u donjem desnom dijelu ispod naziva PRIVATE INVESTIGATOR, tekst »SLUŽBENA ISKAZNICA/OFFICIAL ID«“ Predlažemo da članak 6. glasi: „Iskaznice privatnih detektiva koje su izdane prije stupanja na snagu ovog Pravilnika vrijede do njihove zamjene zbog razloga navedenih u članku 6. ovog Pravilnika ili kada se, na zahtjev privatnog detektiva, važeća iskaznica zamjenjuje novom iskaznicom propisanom ovim Pravilnikom.“
5 HRVATSKI RED PRIVATNIH DETEKTIVA PRAVILNIK, Članak 5. Predlaže se da Članak 5 glasi: Iskaznice privatnih detektiva koje su izdane prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika vrijede do zamjene radi dotrajalosti ili gubitka te se, po navedenim okolnostima, ili na zahtjev zamjenjuju novim iskaznicama propisanim ovim Pravilnikom. Obrazloženje: Kako su privatni detektivi na otvorenom komercijalnom tržištu, njihov opstanak i napredovanje ovisi o razvoju, prilagodbi tržištu, uvođenju inovacija u radu, a da pri tome ostaju u okviru zakonskih i podzakonskih normi, neprihvatljivo je da trenutno aktivni detektivi nemaju mogućnost zamjene iskaznice koja znači i poslovanje prilagođeno trendovima, a udaljena komunikacija sa institucijama se pokazala iznimno korisnom i u ovo vrijeme pandemije, tako da detektiv može olakšano poštivati mjere, ne praveći gužvu čekanjem po redovima, obilazeći institucije ako dio svog poslovanja može obaviti i elektronski, pri čemu se posebno izdvaja komunikacija sa sudovima i javnom upravom ali i nadležnim policijskim postajama. Zamjena ranije izdane iskaznice za novu, omogućava i olakšano praćenje broja aktivnih detektiva koji su prilagodili svoje poslovanje, u odnosu na broj onih kojima bi možda trebala neka dodatna edukacija i sl. Prihvaćen „Iskaznice privatnih detektiva koje su izdane prije stupanja na snagu ovog Pravilnika vrijede do njihove zamjene zbog razloga navedenih u članku 6. ovog Pravilnika ili kada se, na zahtjev privatnog detektiva, važeća iskaznica zamjenjuje novom iskaznicom propisanom ovim Pravilnikom.“