Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Prijedloga Pravilnika o sadržaju i izgledu iskaznice za čuvara, zaštitara specijalista, zaštitara tehničara i zaštitara IPU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PRAVILNIK O SADRŽAJU I IZGLEDU ISKAZNICE ZA ČUVARA, ZAŠTITARA, ZAŠTITARA SPECIJALISTA, ZAŠTITARA TEHNIČARA I ZAŠTITARA IPU Poštovani/e, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova upozorava da Nacrt prijedloga Pravilnika o sadržaju i izgledu iskaznica za čuvara, zaštitara, zaštitara specijalista, zaštitara tehničara i zaštitara IPU (dalje u tekstu: Pravilnik), a koji je postavljen na e-savjetovanje, nije usklađen s domaćim i međunarodnim pravnim okvirom u smislu korištenja rodno osjetljivog jezika. Prvenstveno s člankom 13. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi hrvatski sabor (NN 74/15), a koji jasno propisuje obvezu korištenja rodno osjetljivim jezikom te obvezuje na sukladan način izradu svih pravnih akata. Nadalje, osim članaka 5. - 7. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) koji definiraju ravnopravnost spolova i zabranjuju bilo kakav oblik diskriminacije utemeljene na spolu, ukazujemo Vam na i članak 14. st. 5. istog Zakona koji propisuje da: „Sve obrazovne ustanove, kao i sve druge, moraju u sadržajima svjedodžbi, certifikata, licencija i diploma koristiti jezične standarde sukladno ovome Zakonu, navodeći strukovne kvalifikacije, zvanja i zanimanja u ženskom, odnosno muškom rodu, ovisno o spolu primatelja/primateljice dokumenta“. Navedena odredba Zakona u skladu je sa stajalištima lingvističkih strukovnih organizacija. Vijeće za normu hrvatskoga standardnoga jezika je u svom Mišljenju o uporabi oblika ženskoga roda za zvanja kao izraza poštovanja ravnopravnosti spolova jasno navelo da se, kada je riječ o općemu značenju (muškarac, žena ili množina), naziv zanimanja navodi u muškome rodu, dok uz ime i prezime ženske osobe treba uvijek navesti naziv zanimanja u ženskome rodu (http://pravopis.hr/uploads/vijece-za-normu.pdf, str. 105.). Da je takvu jezičnu praksu uputno primjenjivati potvrđuju i znanstveni članci objavljeni u publikacijama Hrvatskog filološkog društva i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje („Hrvatsko slovo“ i „Jezik“) u kojima se problematizirala upotreba rodno osjetljivog jezika. Od međunarodnih dokumenata ističemo Preporuku Rec(2007)17 „Standardi i mehanizmi ravnopravnosti spolova“ (Vijeće Europe), koja se po pitanju rodno osjetljivog jezika nadovezuje na Preporuku br. Rec(90)4 o uklanjanju seksizama iz jezika (1990.), a u kojoj stoji sljedeće: „kad se muški oblik koristi kao univerzalan/rodno neutralan oblik, valja ga zamijeniti riječju koja nema nikakvu spolnu konotaciju ili upotrijebiti i muški i ženski oblik; za označavanje grupe koja se sastoji od žena i muškaraca valja upotrijebiti neutralnu formulaciju gdje god se može ili ženski i muški oblik navesti jedan uz drugi“ (čl. 68.). U Preporuci Rec(2003)3 o uravnoteženoj participaciji žena i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju - Memorandum s objašnjenjima (Vijeće Europe) u poglavlju A. Zakonodavne i administrativne mjere, navodi se sljedeće: „Jezik, čiji je simbolizam važan, ne smije odobravati hegemoniju muškog modela. Jezik mora biti rodno neutralan (npr. „osoba”) ili se odnositi na oba spola („njegov/njezin”)“ (stavak 2 39.). Shodno svemu navedenom, Pravobraniteljica Vam preporuča da Nacrt prijedloga Pravilnika o sadržaju i izgledu iskaznica za čuvara, zaštitara, zaštitara specijalista, zaštitara tehničara i zaštitara IPU uskladite s navedenim domaćim i međunarodnim pravnim okvirom, odnosno načelima i jamstvima ravnopravnosti spolova koji su također zagarantirani i člankom 3. Ustava RH. Prihvaćen Obzirom da je i odredbom članka 2. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (NN, 16/20) propisano da se izrazi koji se koriste u tom Zakonu i imaju rodno značenje odnose jednako na muški i ženski rod te je ista formulacija dodana i u predmetni Pravilnik, mišljenja smo da je time u potpunosti osigurana ravnopravnost spolova, u skladu s domaćim i međunarodnim pravnim okvirom, odnosno načelima i jamstvima ravnopravnosti spolova koji su zagarantirani člankom 3. Ustava Republike Hrvatske.