Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA U OVRŠNOM POSTUPKU, NAČINU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE IZMEĐU SUDIONIKA I NAČINU DODJELE PREDMETA U RAD JAVNOM BILJEŽNIKU Okolnost da je u proceduru upućen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika koji još uvijek nije niti stupio na snagu, upućuje na donošenje izuzetno važnog propisa na prečac, što za posljedicu ima niz nelogičnosti i pogrešaka, a u samoj primjeni može izazvati ogromne poteškoće, kako strankama, tako i sudovima te javnim bilježnicima. Naposljetku, posve je jasno da novi ovršni postupak neće biti ni jednostavniji, ni brži, ni s manjim troškovima, već upravo suprotno. U izvješću o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika u postupku i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku, navedeno je da će tehničko rješenje koje će osigurati mogućnost simultanog/istovremenog potpisivanja i podnošenja više prijedloga za ovrhu „biti sadržajno prihvaćeno kroz mrežni servis za velike korisnike“. U predloženim izmjenama Pravilnika nema riječi o takvom tehničkom rješenju ili „mrežnom servisu za velike korisnike“, stoga ponovno ukazujemo na nužnost donošenja takvog rješenja. Obrasci prijedloga za ovrhu su izrazito opširni i nejasni, što ne samo da eksponencijalno povećava mogućnost pogrešaka neukih stranaka, već i dodatno komplicira sam postupak. Navedeno se odnosi i na mnogobrojne rubrike koje nude mogućnost višestrukog izbora (iako je iz samog Pravilnika posve nejasno kako će to točno izgledati i funkcionirati u praksi). Stoga postoji realna opasnost kako najveći broj hrvatskih građana neće znati ispuniti predmetni obrazac niti razlikovati „obvezne“ od „neobveznih“ podataka. Predloženim izmjenama se i dalje ne rješava nezakonitost Pravilnika u odnosu na članak 41. Ovršnog zakona, kojim je izričito propisano da rješenjem o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave sud mora „posebno naznačiti predvidive troškove“, a da samo rješenje o ovrsi mora sadržavati upozorenje ovršeniku da u slučaju namirenja tražbine u roku nije dužan namiriti predvidive troškove postupka. Nadalje, postavlja se pitanje kada i na koji način će ovrhovoditelj biti obaviješten o tome kojem javnom bilježniku je njegov predmet dodijeljen u rad i pod kojim poslovnim brojem se vodi? Člankom 72. stavkom 3. Ovršnog zakona određeno je da će se ovrha obustaviti po službenoj dužnosti ako ovrhovoditelj u roku od jedne godine nije poduzeo niti jednu radnju u postupku. Što ako zbog pogreške suda ili sporosti javnog bilježnika ovrhovoditelj godinu dana uopće ne sazna gdje mu je predmet i pod kojim poslovnim brojem se vodi? Zašto se ne odrede strogi rokovi za postupanje suda i javnih bilježnika? Zašto se ovrhovoditeljima ne omogući samostalno dohvaćanje podataka o statusu predmeta, poslovnom broju, javnom bilježniku? Nije prihvaćen Uređivanje mrežnog servisa za ''velike ovrhovoditelje/korisnike'' nije materija koju je potrebno posebno urediti Pravilnikom o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku (''Narodne novine'' broj 43/21., dalje: Pravilnik), jer se isključivo radi o upravljanju poslovnim procesima, odnosno dodatnoj funkcionalnosti postojećeg aplikativnog sustava e- Ovrhe. U odnosu na primjedbu o opširnosti i nejasnosti obrasca, ističe se da obrasci moraju predvidjeti sve moguće životne situacije kako bi stranke mogle ostvariti svoje tražbine. U aplikaciju će biti ugrađene dodatne funkcionalnosti kojima se određeni skupovi podataka ne pojavljuju ili se ne trebaju popunjavati ako to u konkretnom slučaju nije potrebno, dok će se o pojedinim rubrikama stranke upoznati putem odgovarajućih upozorenja u samoj aplikaciji. Osim toga, tekst obrasca mora predvidjeti sve moguće opcije jer se sukladno odredbi članka 39.a stavka 3. Ovršnog zakona (''Narodne novine'' broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17. i 131/20., dalje: OZ) prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave koji podnosi fizička osoba može fizički dostaviti na propisanom obrascu poslovnoj jedinici Agencije koja će ga elektroničkim putem u strojno čitljivom obliku proslijediti općinskom sudu na čijem području ovršenik ima prebivalište ili sjedište putem informacijskog sustava. Predvidivi troškovi više ne postoje, jer je taj dio odredbe članka 41. OZ-a sadržajno derogiran Zakonom i izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (''Narodne novine'' broj 131/20.). Ovrhovoditelj će putem aplikativnog sustava e-Ovrhe moći pratiti postupanje po predmetu pa tako i o automatskom ustupanju predmeta u rad nadležnom javnom bilježniku od strane općinskog suda te o poslovnom broju predmeta. Pravilnik je donesen na temelju odredbe članka 39.a stavka 7. OZ-a te predmetnim Pravilnikom nije moguće propisivanje rokova za postupanje sudova i javnih bilježnika niti je to predmet uređenja Pravilnika.
2 Američka gospodarska komora u Hrvatskoj PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA U OVRŠNOM POSTUPKU, NAČINU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE IZMEĐU SUDIONIKA I NAČINU DODJELE PREDMETA U RAD JAVNOM BILJEŽNIKU Također, trebalo bi raditi na jednom cjelovitom sustavu koji integrira više sustava i povezan je i sa sustavom državne uprave (MUP, Porezna uprava itd). Sustav umrežen sa sustavom državne uprave, automatski bi javljao eventualne greške u podacima (poljima) kojima je potrebno popuniti ovršni prijedlog, povratno bi slao točan podatak u istom obliku u kojem je podatak unesen (primjerice excel – preporučljivo je uvesti jedan zadani (unificirani) oblik za unos podataka), kojim bi ovrhovoditelj povratno ponovnim unosom, unio ispravne podatke u ovršni prijedlog. Sustav bi trebao biti podešen tako da ovršne prijedloge koji i nadalje sadrže netočne podatke, primjerice određene probleme s OIB-om (što se u praksi događa kod osoba koje su odselile u inozemstvo, preminulih osoba itd), ne pušta dalje u provedbu, dakle, ovrhodovitelj bi trebao nadalje istražiti koji je tome uzrok i ovisno o ishodu provjere, takvi ovršni prijedlozi ne bi ulazili u daljnji postupak. Vjerodostojna isprava bi se također dostavljala u elektronskom obliku, a poveznica ovršnog prijedloga i isprave bila bi jedinstvena identifikacija predmeta, gdje bi sustav ta dva dokumenta sam upario ili bi isprava bila sastavni dio ovršnog prijedloga. Također, s obzirom da moraju postojati točno definirana pravila o povezanosti iznosa duga i troškova ovršnog postupka, troškove bi sustav trebao moći i sam, po predefiniranim pravilima automatski generirati čim u sustav bude unesen podatak o iznosu potraživanja. Time se izbjegavaju nepotrebni koraci i putovanje dokumenata između sudova, bilježnika i ovrhovoditelja, štede se resursi kako sudova, tako i bilježnika, jer oni ne bi imali potrebe raditi ručne provjere kada bi one bile odrađene od strane samog sustava. Time se izbjegava i mogućnost ljudske pogreške, namjerne ili slučajne te raznih zlouporaba. Nije prihvaćen Prihvaćanjem ovog prijedloga u bitnome bi se narušila procesna prava stranaka te bi bilo ugroženo pravo na pravično suđenje zajamčenom člankom 6.1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Međunarodni ugovori, broj 18/97., 6/99., 14/02., 13/03., 9/05., 1/06. i 2/10.). Također se napominje da bi ovakvo uređenje bilo protivno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ te bi omogućavalo zlouporabe na način da se automatiziranim ispravljanjem podataka pribavljaju osobni podaci određenih subjekata za osobne svrhe. Sadašnjim uređenjem sustava e-Ovrhe predviđeno je da se vjerodostojna isprava podnosi u elektroničkom obliku uz prijedlog za ovrhu e-Komunikacijom, a odredbom članka 2. Izmjena i dopuna Pravilnika predviđen je i identifikator prijedloga koji objedinjuje prijedlog za ovrhu, rješenje o ovrsi te potvrdu pravomoćnosti i ovršnosti. Aplikativni sustav e-Ovrhe već je podešen na način da se troškovi ovršnog postupka generiraju prema vrijednosti predmeta spora sukladno pozitivnim pravnim propisima.
3 Američka gospodarska komora u Hrvatskoj PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA U OVRŠNOM POSTUPKU, NAČINU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE IZMEĐU SUDIONIKA I NAČINU DODJELE PREDMETA U RAD JAVNOM BILJEŽNIKU S ciljem što uspješnije tehničke i praktične provedbe elektronifikacije ovršnog postupka, te posljedično dugoročno održivog i učinkovitog sustava, AmCham predlaže detaljno propisivanje načina pokretanja masovnih ovrha. U praksi se događa da velik broj ovrhovoditelja šalje masovne ovršne prijedloge, i više tisuća istih u jednom danu, stoga nije optimalno ispunjavanje zasebnog obrasca za svaki pojedinačni predmet. Time bi bilo onemogućeno podnošenje većeg broja ovršnih prijedloga istovremeno, što je protivno europskoj praksi. To je velik problem za veće vjerovnike - banke, telekome, agencije za naplatu dugova, osiguravajuća društva, poduzeća za komunalne usluge itd. koji čine važan dio gospodarstva. Svaki veliki vjerovnik pokreće od 1000 do 5000 novih ovršnih postupaka dnevno i mjesečno. Stoga će, ako postupak ostane na principu pojedinačnog ulaska, administrativna obrada slučajeva s uključenim svim dionicima povećati troškove i dovesti do povećanja potrebe za dodatnim osobljem. Trajanje postupka negativno će utjecati na dinamiku ekonomskih ciklusa i posljedično na opću ocjenu stanja gospodarstva („Doing business“). Također, ovaj pojedinačni model nepovoljan je i za dužnika jer ukoliko se ručno priprema predmet po predmet, postupak dulje traje, a za to vrijeme raste zakonska zatezna kamata koja povećava ukupan iznos duga. Primljeno na znanje Aplikativni sustav e-Ovrhe će među ostalim omogućiti uključivanje ''velikih ovrhovoditelja'' odnosno subjekata koji podnose veliki broj prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave te će se osigurati tehničko rješenje za pojednostavljeno podnošenja velikog broja prijedloga za ovrhu od strane tih subjekata, i to povezivanjem njihovih baza podataka sa aplikativnim sustavom e-Ovrhe. Od strane ''velikih ovrhovoditelja'' će se tražiti provođenje određenih tehničkih prilagodbi kojima bi se osiguralo korištenje aplikativnog sustava e-Ovrhe, odnosno jednostavnije i brže korištenje samom uslugom. S obzirom da se radi o upravljanju poslovnim procesom, isto nije bilo potrebno posebno normativno urediti.
4 OWENS, HOUŠKA I PARTNERI, odvjetničko društvo d.o.o. PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA U OVRŠNOM POSTUPKU, NAČINU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE IZMEĐU SUDIONIKA I NAČINU DODJELE PREDMETA U RAD JAVNOM BILJEŽNIKU Okolnost da je u proceduru upućen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika koji još uvijek nije niti stupio na snagu, upućuje na donošenje izuzetno važnog propisa na prečac, što za posljedicu ima niz nelogičnosti i pogrešaka, a u samoj primjeni može izazvati ogromne poteškoće, kako strankama, tako i sudovima te javnim bilježnicima. Naposljetku, posve je jasno da novi ovršni postupak neće biti ni jednostavniji, ni brži, ni s manjim troškovima već upravo suprotno. U izvješću o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika u postupku i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku, navedeno je da će tehničko rješenje koje će osigurati mogućnost simultanog/istovremenog potpisivanja i podnošenja više prijedloga za ovrhu „biti sadržajno prihvaćeno kroz mrežni servis za velike korisnike“. U predloženim izmjenama Pravilnika nema riječi o takvom tehničkom rješenju ili „mrežnom servisu za velike korisnike“, stoga ponovno ukazujemo na nužnost donošenja takvog rješenja. Obrasci prijedloga za ovrhu su izrazito opširni i nejasni, što ne samo da eksponencijalno povećava mogućnost pogrešaka neukih stranaka, već i dodatno komplicira sam postupak. Navedeno se odnosi i na mnogobrojne rubrike koje nude mogućnost višestrukog izbora (iako je iz samog Pravilnika posve nejasno kako će to točno izgledati i funkcionirati u praksi). Stoga postoji realna opasnost kako najveći broj hrvatskih građana neće znati ispuniti predmetni obrazac niti razlikovati „obvezne“ od „neobveznih“ podataka. Predloženim izmjenama se i dalje ne rješava nezakonitost Pravilnika u odnosu na članak 41. Ovršnog zakona, kojim je izričito propisano da rješenjem o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave sud mora „posebno naznačiti predvidive troškove“, a da samo rješenje o ovrsi mora sadržavati upozorenje ovršeniku da u slučaju namirenja tražbine u roku nije dužan namiriti predvidive troškove postupka. Nije prihvaćen Aplikativni sustav e-Ovrhe će među ostalim omogućiti uključivanje ''velikih ovrhovoditelja'' odnosno subjekata koji podnose veliki broj prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave te će se osigurati tehničko rješenje za pojednostavljeno podnošenja velikog broja prijedloga za ovrhu od strane tih subjekata, i to povezivanjem njihovih baza podataka sa aplikativnim sustavom e-Ovrhe. Od strane ''velikih ovrhovoditelja'' će se tražiti provođenje određenih tehničkih prilagodbi kojima bi se osiguralo korištenje aplikativnog sustava e-Ovrhe, odnosno jednostavnije i brže korištenje samom uslugom. S obzirom da se radi o upravljanju poslovnim procesom, isto nije bilo potrebno posebno normativno urediti. U odnosu na primjedbu o opširnosti i nejasnosti obrasca, ističe se da obrasci moraju predvidjeti sve moguće životne situacije kako bi stranke mogle ostvariti svoje tražbine. U aplikaciju će biti ugrađene dodatne funkcionalnosti kojima se određeni skupovi podataka ne pojavljuju ili se ne trebaju popunjavati ako to u konkretnom slučaju nije potrebno, dok će se o pojedinim rubrikama stranke upoznati putem odgovarajućih upozorenja u samoj aplikaciji. Osim toga, tekst obrasca mora predvidjeti sve moguće opcije jer se sukladno odredbi članka 39.a stavka 3. Ovršnog zakona (''Narodne novine'' broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17. i 131/20., dalje: OZ) prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave koji podnosi fizička osoba može fizički dostaviti na propisanom obrascu poslovnoj jedinici Agencije koja će ga elektroničkim putem u strojno čitljivom obliku proslijediti općinskom sudu na čijem području ovršenik ima prebivalište ili sjedište putem informacijskog sustava. Predvidivi troškovi više ne postoje, jer je taj dio odredbe članka 41. OZ-a sadržajno derogiran Zakonom i izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (''Narodne novine'' broj 131/20.).
5 ZORAN SAMBOL PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA U OVRŠNOM POSTUPKU, NAČINU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE IZMEĐU SUDIONIKA I NAČINU DODJELE PREDMETA U RAD JAVNOM BILJEŽNIKU Gdje god spominjete elektroinčku komunikaciju, dokument, obrazac, potpis... obavezno naglastiti kako se radi o strojno čitljivom elektroničkom dokumentu/obliku. Time će se izbjeći veliki problemi u međusobnom radu sustava, slijedit će se preporuke kako Povjerenika za Informiranje, Vlade RH, NATO saveza... Primjer: "KLASA: 008-01/15-01/14 URBROJ: 401-01/02-16-01 Zagreb, 28. prosinca 2016. TIJELIMA JAVNE VLASTI - svima - PREDMET: Primjena članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama o proaktivnoj objavi informacija (NN 25/13, 85/15) D. Objava informacija u strojno čitljivom obliku Osim vidljivosti informacija na određenoj internetskoj stranici, vrlo je bitan i oblik (format) u kojem se informacije objavljuju. Člankom 10. propisana je obveza da se informacije objavljuju u ponovno upotrebljivom, strojno čitljivom oblikui otvorenom formatu, kojeg korisnici dalje mogu koristiti, obrađivati i prosljeđivati po vlastitim potrebama, bez dodatnog opterećivanja tijela javne vlasti za proizvodnjom novih informacija. Sukladno članku 5., stavak 1., točka 10. Zakona, strojno čitljiv oblik je definiran kao oblik datoteke strukturiran tako da ga programska aplikacija može lako identificirati, prepoznati i iz njega izdvojiti određene podatke, uključujući pojedinačne podatke i njihovu unutarnju strukturu. Sukladno članku 5., stavak 1., točka 11. otvoreni oblik je oblik datoteke koji je neovisan o korištenoj platformi i dostupan javnosti bez ograničenja koja bi priječila ponovnu uporabu. Ta su načela i standardi posljedica preuzimanja Direktive EU o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (2003/98/EZ, 2013/37/EU), a koja je preuzeta Zakonom, na način da su posebne odredbe o ponovnoj uporabi sadržane u glavi VI., člancima 27.-34. Dakle, tijela javne vlasti trebaju objavljivati u strojno čitljivom obliku informacije koje su predviđene za ponovnu uporabu poput numeričkih podataka, popisa, lista, imenika i slično, tj, onih informacija koje se nalaze u određenim bazama podataka ili proračunskim tablicama. Strojno čitljivim i otvorenim formatima smatraju se npr.XLS, ASCII, XML, CSV, JSON, RDF i drugi otvoreni formati. Ukoliko su informacije objavljene u pretraživim aplikacijama, potrebno je osigurati mogućnost preuzimanja informacija u cijelosti ili selektiranog skupa informacija, kao što je to primjerice omogućeno u aplikaciji Popis tijela javne vlasti http://tjv.pristupinfo.hr/(desno gore: preuzimanje). Određene skupove informacija koji su objavljeni u strojno čitljivom i otvorenom formatu (npr. registri, upisnici, adresari, popisi, liste i sl.) potrebno je objaviti i na Portalu otvorenih podataka http://data.gov.hr/. Donošenje i objava smjernica povjerenice za informiranje o ponovnoj uporabi informacija predviđeno je tijekom 2017. godine." Hvala lijepa, Zoran Sambol Nije prihvaćen Svi izrazi u Pravilniku usklađeni su sa svim dosezima informatičke struke i standardima hrvatskog jezika.
6 HP-Hrvatska pošta d.d. PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA U OVRŠNOM POSTUPKU, NAČINU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE IZMEĐU SUDIONIKA I NAČINU DODJELE PREDMETA U RAD JAVNOM BILJEŽNIKU, Članak 1. Radi usklađenja s Ovršnim zakonom te pojašnjenja odredbe predlaže se izmijeniti dosadašnji članak 6. stavak 6. na način da isti glasi: (6) U slučaju iz stavka 4. ovog članka komunikacija s ovrhovoditeljem fizičkom osobom odvija se dostavom putem davatelja poštanskih usluga sukladno odredbama Ovršnog zakona o dostavi, a na trošak ovrhovoditelja. Nije prihvaćen Subjekt na kojeg se odnosi ova odredba ima pravo odabrati način dostave koji je ekonomičan, zakonit i svrsishodan te ga ne treba obvezivati da odabire određenu vrstu usluge ako to nije nužno.
7 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA U OVRŠNOM POSTUPKU, NAČINU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE IZMEĐU SUDIONIKA I NAČINU DODJELE PREDMETA U RAD JAVNOM BILJEŽNIKU, Članak 1. Bilo bi potrebno e sustav povezati sa sustavima državne uprave, MUP, HZMO, porezna uprava, gdje bi sustav sam automatski vratio ovrhovoditelju ovršni prijedlog na koji su uneseni pogrešni podaci (podaci o imenu, prezimenu, OIBu..) na ispravak, kako se ne bi nepotrebno zagušivao sam pravosudni sustav – bilježnici i suci. Cilj zakonskih izmjena na koje se veže ovaj pravilnik je automatizacija, ubrzanje, pojednostavljenje. Ukoliko će se koristiti trenutna verzija sustava, neće se postići cilj zakonskih izmjena. I sam GDPR daje zahtjev prema kojem treba ići u smjeru automatizacije u svim procesima u kojima je to moguće, kako bi se maksimalno izbjegao ručni rad sa osobnim podacima. Ukoliko se ne omogući automatsko povezivanje sustava i/ili masovna izrada dokumenata, također će i samim sudovima/bilježnicima biti prilično otežano poslovanje. U slučaju zaprimanja velikog broja ovršnih prijedloga odjednom, svaki će bilježnik morati odraditi i donošenje velikog broja rješenja o ovrsi. Tu su i druge radnje koje se odrađuju i odrađivati će se na velikom broju predmeta. Automatizacijom radnji za koje je to moguće, i sudovi/bilježnici će umjesto gubitka vremena i kadrova, određene poslove moći odrađivati masovno i automatski. navedeno je moguće kao masovna odrada i u sadašnjem sustavu javnih bilježnika - u slučaju prelaska na odradu jednog po jednog predmeta i ručnog uploada u sustav jednog po jednog rješenja u, postupak će i u toj fazi nazadovati u odnosu na trenutnu situaciju. To nije cilj elektronifikacije. Nije prihvaćen Prihvaćanjem ovog prijedloga u bitnome bi se narušila procesna prava stranaka te bi bilo ugroženo pravo na pravično suđenje zajamčenom člankom 6.1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Međunarodni ugovori, broj 18/97., 6/99., 14/02., 13/03., 9/05., 1/06. i 2/10.). Također se napominje da bi ovakvo uređenje bilo protivno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ te bi omogućavalo zlouporabe na način da se automatiziranim ispravljanjem podataka pribavljaju osobni podaci određenih subjekata za osobne svrhe. Aplikativni sustav e-Ovrhe će među ostalim omogućiti uključivanje ''velikih ovrhovoditelja'' odnosno subjekata koji podnose veliki broj prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave te će se osigurati tehničko rješenje za pojednostavljeno podnošenja velikog broja prijedloga za ovrhu od strane tih subjekata, i to povezivanjem njihovih baza podataka s aplikativnim sustavom e-Ovrhe. Od strane ''velikih ovrhovoditelja'' će se tražiti provođenje određenih tehničkih prilagodbi kojima bi se osiguralo korištenje aplikativnog sustava e-Ovrhe, odnosno jednostavnije i brže korištenje samom uslugom. Ukazujemo da je odredbom članka 39.a stavka 4. Ovršnog zakona (''Narodne novine'' broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17. i 131/20.) predviđeno da se prijedlozi za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave automatski povjeravaju u rad javnim bilježnicima kao povjerenicima suda ravnomjerno, po abecednom redu njihovih prezimena, prema pravilima o službenom području i sjedištu javnih bilježnika.
8 OWENS, HOUŠKA I PARTNERI, odvjetničko društvo d.o.o. PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA U OVRŠNOM POSTUPKU, NAČINU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE IZMEĐU SUDIONIKA I NAČINU DODJELE PREDMETA U RAD JAVNOM BILJEŽNIKU, Članak 3. Kada i na koji način će ovrhovoditelj biti obaviješten o tome kojem javnom bilježniku je njegov predmet dodijeljen u rad i pod kojim poslovnim brojem se vodi? Člankom 72. stavkom 3. Ovršnog zakona određeno je da će se ovrha obustaviti po službenoj dužnosti ako ovrhovoditelj u roku od jedne godine nije poduzeo niti jednu radnju u postupku. Što ako zbog pogreške suda ili sporosti javnog bilježnika ovrhovoditelj godinu dana uopće ne sazna gdje mu je predmet i pod kojim poslovnim brojem se vodi? Zašto se ne odrede strogi rokovi za postupanje suda i javnih bilježnika? Zašto se ovrhovoditeljima ne omogući samostalno dohvaćanje podataka o statusu predmeta, poslovnom broju, javnom bilježniku? Nije prihvaćen Ovrhovoditelj će putem aplikativnog sustava e-Ovrhe moći pratiti postupanje po predmetu pa tako i o automatskom ustupanju predmeta u rad nadležnom javnom bilježniku od strane općinskog suda te o poslovnom broju predmeta. Pravilnik je donesen na temelju odredbe članka 39.a stavka 7. Ovršnog zakona (''Narodne novine'' broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17. i 131/20.) te predmetnim Pravilnikom nije moguće propisivanje rokova za postupanje sudova i javnih bilježnika niti je to predmet uređenja Pravilnika.
9 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA U OVRŠNOM POSTUPKU, NAČINU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE IZMEĐU SUDIONIKA I NAČINU DODJELE PREDMETA U RAD JAVNOM BILJEŽNIKU, Članak 3. Kako će se predmeti dodjeljivati kada jedan ovrhovoditelj pošalje tisuće ovrha? Sustav mora biti kapacitiran za trenutnu automatsku dodjelu. Ovrhovoditelj bi trebao dobiti u najkraćem roku informaciju kojem je bilježniku dodijeljen njegov predmet. Također, na koji način će ovrhovoditelj dobivati informaciju o status predmeta (podatak o jb, datum dostave, broj spisa…)? Treba omogućiti povezivanje sustava ovrhovoditelja i predmetnog e sustava kako bi primjerice ovrhovoditelj mogao dohvatiti povratne podatke o dodijeli broja ovrhe za svoje predmete. Općenito, bilo bi potrebno kao što je to u Slovenskom sustavu, omogućiti povezivanje e sustava Ministarstva i sustava ovrhovoditelja tako da se svi podaci vezani uz predmet mogu i same dohvatiti od strane ovrhovoditelja. Primljeno na znanje Ukazujemo da je odredbom članka 39.a stavka 4. Ovršnog zakona (''Narodne novine'' broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17. i 131/20.) predviđeno da se prijedlozi za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave automatski povjeravaju u rad javnim bilježnicima kao povjerenicima suda ravnomjerno, po abecednom redu njihovih prezimena, prema pravilima o službenom području i sjedištu javnih bilježnika. Ovrhovoditelj će putem aplikativnog sustava e-Ovrhe moći pratiti postupanje po predmetu pa tako i o automatskom ustupanju predmeta u rad nadležnom javnom bilježniku od strane općinskog suda te o poslovnom broju predmeta.
10 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA U OVRŠNOM POSTUPKU, NAČINU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE IZMEĐU SUDIONIKA I NAČINU DODJELE PREDMETA U RAD JAVNOM BILJEŽNIKU, Članak 4. Neće se primjenjivati samo na primitak od strane javnog bilježnika? Hoće li dodjela predmeta bilježniku u rad biti trenutna, dakle odmah po uploadu dokumenta u e sustav od strane ovrhovoditelja ili će biti vremenska praznina? Ukoliko će biti vremenske praznine, onda bi bila potrebna izmjena Ovršnog zakona u smislu da se trenutkom pokretanja ovršnog postupka smatra trenutak uploada ovršnog prijedloga u sustav. Kako će ovrhovoditelj dobiti potvrdu o trenutku pokretanja ovršnog postupka, odnosno trenutku dodjele predmeta u rad pojedinom bilježniku? Nije prihvaćen Prva rečenica upita je neodređena pa nismo u mogućnosti ponuditi odgovor (''Neće se primjenjivati samo na primitak od strane javnog bilježnika?''). Odredbom članka 39.a stavka 4. Ovršnog zakona (''Narodne novine'' broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17. i 131/20.) predviđeno je da se prijedlozi za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave automatski povjeravaju u rad javnim bilježnicima kao povjerenicima suda ravnomjerno, po abecednom redu njihovih prezimena, prema pravilima o službenom području i sjedištu javnih bilježnika. Aplikativnim sustavom e-Ovrhe će u cijelosti biti ispoštovana navedena zakonska odredba te će ovrhovoditelj pravovremeneno dobiti potrebne obavijesti o statusu predmeta. Također, iz sadržaja Pravilnika je razvidan trenutak podnošenja prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, a što propisuju članci 8. i 9. Pravilnika.
11 HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA U OVRŠNOM POSTUPKU, NAČINU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE IZMEĐU SUDIONIKA I NAČINU DODJELE PREDMETA U RAD JAVNOM BILJEŽNIKU, PRILOG 1. "Punomoćnik ovršenika“ Predmetna rubrika nema nikakvog smisla i nemoguće ju je ispuniti. Naime, ovršenik u trenutku podnošenja prijedloga za ovrhu ni teoretski ne može imati punomoćnika u postupku, jer postupak do tog trenutka još nije bio niti pokrenut. Sve navedeno se odnosi i na obrazac prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave. „Odgovornost više ovršenika za dug“ Zakon o obveznim odnosima, kao i drugi relevantni propisi, ne poznaju pojam „razmjerne“ odgovornosti za dug. Stoga je navedeni pojam potrebno definirati. Sve navedeno se odnosi i na obrazac prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave. „Adresa prebivališta/sjedišta“ U potpunosti je nejasna potreba za tolikim brojem rubrika vezanih uz adresu. Osim toga, nejasno je što točno treba upisati u rubriku „Adresa prebivališta/sjedišta“, za zakonskog zastupnika ovrhovoditelja, a obzirom na postojanje prethodne 4 rubrike vezane uz samu adresu. Sve navedeno se odnosi i na obrazac prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave. Nije prihvaćen Odredbom članka 39. Ovršnog zakona (''Narodne novine'' broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17. i 131/20., dalje: OZ) među ostalim je propisano da prijedlog za ovrhu mora biti razumljiv i sadržavati ime i prezime zakonskih zastupnika i punomoćnika, ako ih stranke imaju, njihovu adresu i osobni identifikacijski broj. Prema tome, samim OZ-om je predviđena obveza navođenja podataka o punomoćniku stranaka pa tako i ovršenika. Zakon o obveznim odnosima (''Narodne novine'' broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18.) ne određuje na koji se način obveza mora podijeliti te je na ovaj način radi jednostavnijeg provođenja postupka odabran navedeni termin. Potreba za većim brojem rubrika za sastavne dijelove adresa prebivališta/sjedišta uvjetovana je tehničkim procesom, jer će se dio tih podataka nuditi iz šifrarnika, odnosno padajućih izbornika.
12 Američka gospodarska komora u Hrvatskoj PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA U OVRŠNOM POSTUPKU, NAČINU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE IZMEĐU SUDIONIKA I NAČINU DODJELE PREDMETA U RAD JAVNOM BILJEŽNIKU, PRILOG 1. AmCham predlaže mogućnost unosa svih segmenata potraživanja za koje se traži određivanje ovrhe, s različitim datumima dospijeća. Na primjer, kod telekom dugova, omogućiti automatski unos većeg broja telekom računa s različitim iznosima dospijeća; kod bankovnih tražbina omogućiti razradu potraživanja za glavnicu, ugovorene kamate, zakonske zatezne kamate, naknade itd. (s obzirom da i za te segmente mogu važiti različiti datumi dospijeća te se na neke segmente smije, a na neke ne smije dalje obračunavati zakonska zatezna kamata itd). Ovaj prijedlog je važan kako bi se omogućio tok ovršnog postupka, ali i zaštitili ovršenici. U protivnom je praktički, tehnički nemoguće sastaviti ovršni prijedlog. Nadalje, obrasci moraju biti jasni i nedvojbeni i oko značenja te obaveznog sadržaja pojedinog polja. Trenutni prijedlog obrasca je prilično nejasan te je praksa uz svaku nejasnu stavku tražila pojašnjenje. Također je potrebno uključiti u Pravilnik kazalo pojmova - u protivnom će jako puno ovršnih prijedloga biti, bez krivnje ovrhovoditelja, odbačeno ili vraćeno na ispravak (ako se usvoji ta opcija), čime se samo generira nepotreban trošak. Predlažemo i uključivanje predstavnika poslovne zajednice u izradu tehničkog razvoja aplikacije. Nije prihvaćen Unošenjem podataka o više vjerodostojnih isprava u aplikativnom sustavu e-Ovrhe bit će omogućeno i generiranje više polja za različite tražbine i datume dospijeća, slijedom čega obrazac prijedloga za ovrhu sadrži samo jedno polje kao orijentir, budući da nije moguće unaprijed odrediti potreban broj istih takvih polja. U aplikativnom sustavu e-Ovrhe bit će ugrađene dodatne funkcionalnosti kojima se određeni skupovi podataka ne pojavljuju ili se ne trebaju popunjavati ako to u konkretnom slučaju nije potrebno, dok će se o pojedinim rubrikama stranke upoznati putem odgovarajućih upozorenja u samoj aplikaciji. Prilikom tehničkog razvoja aplikativnog sustava e-Ovrhe sudjelovali su predstavnici poslovne zajednice.
13 OWENS, HOUŠKA I PARTNERI, odvjetničko društvo d.o.o. PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA U OVRŠNOM POSTUPKU, NAČINU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE IZMEĐU SUDIONIKA I NAČINU DODJELE PREDMETA U RAD JAVNOM BILJEŽNIKU, PRILOG 1. „Punomoćnik ovršenika“ Predmetna rubrika nema nikakvog smisla i nemoguće ju je ispuniti. Naime ovršenik u trenutku podnošenja prijedloga za ovrhu ni teoretski ne može imati punomoćnika u postupku, jer postupak do tog trenutka još nije bio niti pokrenut. Sve navedeno se odnosi i na obrazac prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave. „Odgovornost više ovršenika za dug“ Zakon o obveznim odnosima, kao i drugi relevantni propisi, ne poznaju pojam „razmjerne“ odgovornosti za dug. Stoga je navedeni pojam potrebno definirati. Sve navedeno se odnosi i na obrazac prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave. „Adresa prebivališta..... i tako x puta“ U potpunosti je nejasna potreba za tolikim brojem rubrika vezanih uz adresu. Stoga je nejasno i što točno treba upisati u rubriku „Adresa prebivališta/sjedišta“, a obzirom na postojanje prethodne 4 rubrike vezane uz samu adresu. Sve navedeno se odnosi i na obrazac prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave. „Račun specifične namjene“ Nejasno je što predstavlja navedena rubrika. Nije prihvaćen Odredbom članka 39. Ovršnog zakona (''Narodne novine'' broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17. i 131/20., dalje: OZ) među ostalim je propisano da prijedlog za ovrhu mora biti razumljiv i sadržavati ime i prezime zakonskih zastupnika i punomoćnika, ako ih stranke imaju, njihovu adresu i osobni identifikacijski broj. Prema tome, samim OZ-om je predviđena obveza navođenja podataka o punomoćniku stranaka pa tako i ovršenika. Zakon o obveznim odnosima (''Narodne novine'' broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18.) ne određuje na koji se način obveza mora podijeliti te je na ovaj način radi jednostavnijeg provođenja postupka odabran navedeni termin. Potreba za većim brojem rubrika za sastavne dijelove adresa prebivališta/sjedišta uvjetovana je tehničkim procesom, jer će se dio tih podataka nuditi iz šifrarnika, odnosno padajućih izbornika. Polje ''Račun specifične namjene'' predstavlja račun odnosno oročena novčana sredstva na kojima se na temelju posebnog propisa vode novčana sredstva odvojeno od imovine osobe koja upravlja tim sredstvima i koji je odgovarajuće označen u Jedinstvenom registru računa (primjerice članak 3. točka 13. i članak 4. stavak 2. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima - ''Narodne novine'' broj 68/18., 02/20., 46/20. i 47/20.).
14 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA U OVRŠNOM POSTUPKU, NAČINU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE IZMEĐU SUDIONIKA I NAČINU DODJELE PREDMETA U RAD JAVNOM BILJEŽNIKU, PRILOG 1. Obrasci: PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE: OVRHOVODITELJ: Što se upisuje u polje" Naziv" a što u polje "Naziv zanimanja"( koja je razlika)? Polje- Račun specifične namjene- što to znači? ZAKONSKI ZASTUPNIK OVRHOVODITELJA: Smatramo da nisu potrebni podaci o prebivalištu, dapače, njihovim unošenjem se direktori i njihove obitelji dovode u opasnost. Ovršenik: Polje: Račun specifične namjene- što je ovo, da li će biti obavezno polje, jer ovrhovoditelj ne zna broj računa ovršenika, a niti ne može, niti je potrebno, jer se, prema zakonu, ovrha provodi na svim računima? VJERODOSTOJNA ISPRAVA: Polje-Oznaka isprave- što je to? Polje-Opis tražbine- što tu treba upisati? TRAŽBINA( redni broj)- što ovo znači? Polje-Iznos glavnice: Što ako postoje i druge stavke u okviru duga osim kamate i glavnice? Npr administrativni i drugi troškovi nastali prije podnošenja ovršnog prijedloga. To je čest slučaj, posebno kod banaka. Ovdje treba dodati najmanje jedno polje koje će se zvati „ostalo“ ili slično. Također, može postojati i više dodatnih stavaka, a na neke će se tražiti obračun zzk, na neke ne. Treba biti transparentan prema dužniku i na ovršnom prijedlogu pobrojati točne stavke koje se od njega traži da budu uplaćene. Polje: Opis tijeka kamate: Nemoguće je u jedno polje unijeti iznose i druge podatke kada se ovrha pokreće za više potraživanja sa sličnom pravnom i stvarnom osnovom. Najbolji primjer su telekom potraživanja odn sva potraživanja koja dospijevaju periodički, i gdje ovrhovoditelj umjesto da za istog ovršenika izrađuje po jedan ovršni predmet za svaki neplaćeni mjesec (račun), pokreće postupak za više mjeseci (računa) odjednom. Nužno je dakle omogućiti (automatski) unos više različitih stavki sa različitim datumima dospijeća. U protivnom bi se jedino moglo protiv jednog dužnika pokrenuti onoliko ovršnih postupaka koliko ima računa (npr 5 umjesto 1) i time dužniku nastaje 5 x veći trošak. Polje: Prethodno obračunata kamata- što je to i koja je razlika između informativnog iznosa kamate i prethodno obračunate kamate? Polje: ovrhovoditelj, redni broj- što je to? RJEŠENJE O OVRSI: Jako nejasno što treba popuniti. Nemoguće je u jedno polje unijeti iznose, datume i sl kada se ovrha pokreće za više potraživanja sa sličnom pravnom i stvarnom osnovom. Najbolji primjer su telekom potraživanja odn sva potraživanja koja dospijevaju periodički, i gdje ovrhovoditelj umjesto da za istog ovršenika izrađuje po jedan ovršni predmet za svaki neplaćeni mjesec (račun), pokreće postupak za više mjeseci (računa) odjednom. Nužno je dakle omogućiti (automatski) unos više različitih stavki sa različitim datumima dospijeća. U protivnom bi se jedino moglo protiv jednog dužnika pokrenuti onoliko ovršnih postupaka koliko ima računa (npr 5 umjesto 1) i time dužniku nastaje 5 x veći trošak. Također nije jasno: na početku dijela obrasca "Ovršni zahtjev" navode se stavke koje je potrebno upisati: glavnica, kamata i ukupno. Ovdje se pak traži ukupan iznos + kamata. Ali ne može kamata ići na ukupan iznos, jer se ukupan iznos već sastoji od glavnice i kamate. Na ovaj način bi se obračunavala kamata na kamatu što nije sukladno zakonu. Postoje vrlo kvalitetni i jednostavni tekstovi prijedloga za ovrhu koji su i u dosadašnjem ovršnom poslovanju ustaljeni kao špranca i koji pokrivaju sve ove zakonske pretpostavke. Stoga samo treba uzeti jedno od takvih rješenja, jer ovo je vrlo nejasno postavljeno. Također uzeti u obzir i prethodni komentar o problemu sa situacijama gdje postoji više različitih datuma dospijeća i više različitih stavki duga, kao i predloženo rješenje. I u tom smislu ukazujemo na već postojeće, ispravne i legitimne šprance u pravnom prometu. OVRŠNI ZAHTJEV: Polje- Drugi propisani podaci za provedbu ovrhe- što se tu upisuje? ODVJETNIČKI TROŠAK: Polje- Količina- na što se tu misli? TROŠAK JAVNIH BILJEŽNIKA: Polje- Trošak daljnih dostava- što se tu unosi i koliko( ne možemo znati koliko će točno biti dostava)? Polje- Primatelj troška- što znači redni broj ovrhovoditelja i punomoćnika? Nije prihvaćen U polje ''naziv'' upisuje se tvrtka pravne osobe, dok se u polje ''naziv zanimanja'' upisuje naziv obrta/OPG-a/slobodnog zanimanja. Polje ''Račun specifične namjene'' predstavlja račun odnosno oročena novčana sredstva na kojima se na temelju posebnog propisa vode novčana sredstva odvojeno od imovine osobe koja upravlja tim sredstvima i koji je odgovarajuće označen u Jedinstvenom registru računa (primjerice članak 3. točka 13. i članak 4. stavak 2. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima - ''Narodne novine'' broj 68/18., 02/20., 46/20. i 47/20.). Ukazuje se da su svi podaci o odgovornim osobama javno dostupni putem sudskog registra pa tako i adresa prebivališta. Polje ''Oznaka isprave'' predviđeno je za upisivanje broja ili oznake pojedine vjerodostojne isprave (primjerice račun broj 1/1/48). Polje ''Opis tražbine'' predviđeno je za kratak opis ugovornog odnosa (primjerice račun za komunalnu uslugu odvoza otpada za razdoblje kolovoz 2021.). Polje ''TRAŽBINA (redni broj)'' omogućuje unos više tražbina s različitim dospijećem i njihovo numeriranje, a što će biti razumljivije korištenjem aplikativnog sustava e-Ovrhe. Polje ''Iznos glavnice'' predstavlja novčani iskaz glavne tražbine u odgovarajućoj valuti te ovrhovoditelj samostalno odlučuje kako će zatražiti naplatu određenih tražbina. Zakon o obveznim odnosima (''Narodne novine'' broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18.) poznaje samo glavnu i sporednu tražbinu. U okviru obrasca prijedloga za ovrhu predviđena su polja unutar kojih se upisuju i pobliže opisuju pojedine tražbine. Polje ''Opis tijeka kamate'' će biti omogućeno u aplikativnom sustavu e-Ovrhe generiranjem više polja za različite tražbine s različitim tijekom kamate, a što nije moguće unaprijed predvidjeti u samom obrascu prijedloga za ovrhu. Polje ''Prethodno obračunata kamata'' predstavlja uglavničenu kamatu, odnosno kamatu izraženu u apsolutnom iznosu do podnošenja prijedloga za ovrhu. Informativni iznos kamate pruža korisniku samo informativni iznos kamate radi potencijalnog mirnog rješenja spora. Polje ''ovrhovoditelj, redni broj'' omogućuje da se na aktivnoj strani pojavi više ovrhovoditelja pa ih je potrebno numerirati. Napominjemo da u tekstu platnog naloga (rješenje o ovrsi) nije moguće predvidjeti sve životne situacije pa tekst obrasca predstavlja samo predložak za aplikativno oživotvorenje naloga koji će automatski generirati platni nalog sukladno prethodno unesenim podacima. Polje "Ovršni zahtjev" ne sadrži stavke glavnica, kamata i ukupno. Napominjemo da će se sve tražbine s datumima dospijeća, odnosno tijekom kamate generirati u platnom nalogu sukladno popunjenim podacima u aplikaciji sustava e-Ovrhe. Polje ''Drugi propisani podaci za provedbu ovrhe'' predstavlja zakonsku obvezu iz odredbe članka 39. stavka 3. alineje 4. Ovršnog zakona (''Narodne novine'' broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17. i 131/20.) te se u navedeno polje prema konkretnoj situaciji unose podaci koji su propisani Ovršnim ili nekim drugim zakonom, a bez kojih se ovrha ne može provesti. Polje ''Količina'' označava broj poduzetih radnji u smislu podnošenja prijedloga za ovrhu. Polje ''Trošak daljnjih dostava'' predviđen je za slučajeve više ovršenika. Polje ''Primatelj troška'' predviđeno je za slučaj da više ovrhovoditelja podnese jedan zajednički prijedlog pa tim poljem podnositelji prijedloga određuju kojem ovrhovoditelju će biti isplaćen ovršni trošak.