Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga pravilnika o polaganju ispita za vodočuvara i vodočuvarskoj iskaznici

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR KLEMENT OPĆE ODREDBE, Članak 2. čl. 2 svakako bi bilo poželjno da se ugovor o radu promjeni u obliku" ugovor o radu na neodređeno." Nije prihvaćen Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19) je opći propis kojim se uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj.
2 TIHOMIR KLEMENT POTVRDA O POLOŽENOM ISPITU I VODOČUVARSKA ISKAZNICA, Članak 12. Ovlasti vodočuvara također bi svakako trebale uključivati i obavještavanje Hrvatskih voda i drugih institucija i postupanju o npr. zaraslim i neodržavanim kanalima, začepljenim cjevima mostova i sl. Nije prihvaćen Ovlasti vodočuvara propisane su člankom 223. stavcima 1. i 2. Zakona o vodama. Budući da se Zakonom ne mogu predvidjeti sve situacije do kojih može doći na terenu, vodočuvar je, u obilasku terena, dužan prijaviti sve uočene nepravilnosti uključujući i navedene te, u cilju zaštite vodnoga gospodarstva, izvijestiti o svakom opažanju koje bi moglo naštetiti ciljevima upravljanja vodama. Napominjemo, da su se vodočuvarski poslovi obavljali u okviru društva „Hidrotehnički objekti d.o.o.“ koje je Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 2. kolovoza 2018. godine o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, predloženo za prelazak u nadležnost Hrvatskih voda. Navedeno je formalizirano stupanjem na snagu Zakona o vodama (Narodne novine, broj 66/19) te od tada, sukladno članku 208., poslove vodočuvarske službe obavljaju Hrvatske vode.
3 TIHOMIR KLEMENT POTVRDA O POLOŽENOM ISPITU I VODOČUVARSKA ISKAZNICA, Članak 16. st. 3 ) Tro š kove ogla š avanja u Narodnim novinama snosi vodo č uvar koji je izgubio iskaznicu ili na drugi na č in ostao bez nje. Ukoliko je izgubio iskaznicu na radnom zadatku npr. otuđena mu je, nije u redu da mora sam snositi trošak kao što se navodi u ovom članku i stavku3 Nije prihvaćen Vodočuvar u svako doba treba s dužnom pažnjom brinuti o svojoj službenoj iskaznici i odgovarati za njen gubitak (u financijskom smislu, snosi troškove oglašavanja nevažećom u Narodnim novinama).
4 TIHOMIR KLEMENT PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA VODOČUVARA, Članak 6. st2 dodati # stručni# ispred 2. Pojmove iz područja vodnoga gospodarstva Nije prihvaćen Zakonom o vodama u članku 4. navedeni su i opisani „pojmovi“ koji imaju značenja u smislu toga Zakona, tako da je riječ „stručni“ suvišna.
5 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK O POLAGANJU ISPITA ZA VODOČUVARA I VODOČUVARSKOJ ISKAZNICI U odnosu na stari pravilnik izostavljeni su minimalni uvjeti za vodočuvara te ih je potrebno dodati Uvjeti za obavljanje poslova vodočuvara su: 1. najmanje IV. stupanj obrazovanja ili III. stupanj obrazovanja i najmanje dvije godine radnog iskustva i 2. položen ispit za vodočuvara. Nije prihvaćen Uvjeti za obavljanje poslova vodočuvara su propisani člankom 223. stavkom 3. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 66/19 i 84/21), stoga iste nije potrebno ponovno navoditi u Pravilniku.