Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Koprivničko-križevačka županija NAPUTAK O BROJČANIM OZNAKAMA PISMENA TE SADRŽAJU EVIDENCIJA UREDSKOG POSLOVANJA Unutarnja podjela Prijedloga naputka nije u skladu s ODJELJKOM A UNUTARNJOM PODJELOM PROPISA, a posebno s člankom 27. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15.), naime Prijedlog naputka je podijeljen na odjeljke, a ODJELJAK se piše velikim tiskanim slovima i označuje arapskim brojkama ili slovima. Sukladno navedenom potrebno je ispraviti nazive odjeljaka iznad članaka 1., 2., 4., 8., 11., 12. i 13. Prijedloga naputka i uskladiti ih s člankom 27. stavkom 3. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15.). Primljeno na znanje Tekst je, slijedom rasprave izvan javnog savjetovanja, strukturiran tako da je podijeljen na poglavlja kao funkcionalne i smislene cjeline.
2 MARINA KRAJNOVIĆ NAPUTAK O BROJČANIM OZNAKAMA PISMENA TE SADRŽAJU EVIDENCIJA UREDSKOG POSLOVANJA KOMENTAR 1. Predlažem dopuniti djelatnosti: Podgrupa 024 Naziv upravnog područja: JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, Djelatnosti: Poslovi županija, gradova i općina; statuti, poslovnici o radu; konstituiranje i rad predstavničkog tijela, sjednice; rad izvršnog tijela; osnivanje i ustrojstvo upravnih tijela i službi; pravilnici o unutarnjem redu i ostalo OBRAZLOŽENJE: Poslovi lokalnih jedinica nisu dovoljno razrađeni, pa predlažem dodatno ih razraditi dodavanjem djelatnosti. Ranije su se statuti nalazili u grupi s ustavnim propisima, ali je to prijedlogom ovog naputka izostavljeno. Potrebno je predvidjeti klasifikacijski okvir za statute lokalnih jedinica. KOMENTAR 2. Podgrupa 322 Naziv upravnog područja: VETERINARSTVO Predlažem dopuniti naziv upravnog područja da glasi: VETERINARSTVO I ZAŠTITA ŽIVOTINJA, a u djelatnosti dodati: zaštita životinja OBRAZLOŽENJE: Zdravlje životinja (veterinarstvo) nije isto što i zaštita životinja (npr. osnivanje i/ili financiranje azila, uvjeti držanja kućnih ljubimaca itd.). Zakonom o zaštiti životinja propisane su određene obveze i poslovi lokalnih jedinica vezano uz zaštitu životinja, između ostalog donošenje određenih općih akata, financiranje azila za nezbrinute pse, propisivanje uvjeta držanja kućnih ljubimaca itd. Stoga je potrebno predvidjeti klasifikacijski okvir za djelatnost zaštite životinja. KOMENTAR 3. Podgrupa 470 Naziv upravnog područja: FINANCIJSKI NADZOR Predlažem dopuniti djelatnosti i dodati: fiskalna odgovornost. OBRAZLOŽENJE: Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i odgovarajućim provedbenim propisima uređena su pravila radi osiguranja fiskalne odgovornosti proračuna i proračunskih korisnika (čega u vrijeme donošenja Pravilnika iz 1988. nije bilo). Stoga je potrebno dopuniti djelatnosti na način da glase: „Općenito, financijska agencija, financijska revizija, proračunski nadzor, fiskalna odgovornost, financijska inspekcija i ostalo“. Djelomično prihvaćen 1. Djelomično prihvaćen dopunom djelatnosti. 2. Prihvaćen. 3. Djelomično prihvaćen dopunom djelatnosti.
3 Marijana Schönfeld NAPUTAK O BROJČANIM OZNAKAMA PISMENA TE SADRŽAJU EVIDENCIJA UREDSKOG POSLOVANJA Obzirom da se u praksi "prilagođavalo" Pravilniku iz 1988. godine, klasifikacija predmeta koja se odnosila na rad zakonodavne vlasti JLP(R)S je određivana u podgrupu 021, izvršne vlasti u podgrupu 022. Ukoliko je prijedlog da svi poslovi JLP(R)S budu određeni u podgrupu 024 predlažem da se to u "djelatnosti unutar podgrupe" navede zadi nedvojbenog (i različitog) tumačenja. Prihvaćen Iz opisa djelatnosti u podgrupi 024 nedvojbeno proizlazi da se radi o poslovima županija, gradova i općina. Međutim, radi preciznosti odredba je dodatno dopunjena.
4 Marijana Schönfeld NAPUTAK O BROJČANIM OZNAKAMA PISMENA TE SADRŽAJU EVIDENCIJA UREDSKOG POSLOVANJA, 1. Predmet Naputka Prijedlog je super jer se sadržaj ne mijenja, odnosno brojčane oznake su sadržajno iste, samo (NAPOKON) prilagođava. Stoga, samo opaska da se kod podgrupe 410 u stupcu DJELATNOSTI...izmijeni naziv "porez na plovne objekte" jer se, sukladno Zakonu o lokalnim porezima ovaj porez zove "porez na plovila" (pogrešno se vodi i u Računskom planu pa je zbog toga možda nastala greška). Također, kod grupe 13 je kod NAZIVA... ispušteno slovo "O" kod "STRUČNO OSP_SOBLJAVANJE". Prihvaćen Zahvaljujemo na pozitivnom osvrtu. Naziv djelatnosti je korigiran sukladno komentaru.
5 Martina Krivić Lekić NAPUTAK O BROJČANIM OZNAKAMA PISMENA TE SADRŽAJU EVIDENCIJA UREDSKOG POSLOVANJA, 2. Plan klasifikacijskih oznaka Plan klasifikacijskih oznaka izrađen je bez komunikacije s arhivima koji zbog vrste posla imaju najbolji uvid u dosadašnji način izrade i korištenja klasifikacijskih oznaka na terenu. Isto tako postoji gotova razrada općeg dijela poslovanja donesena od strane Hrvatskog arhivskog vijeća (Opći popis gradiva s rokovima čuvanja) te smatram da ga je trebalo iskoristiti pri izradi novih klasa. http://arhinet.arhiv.hr/_Download/PDF/Opci_popis_gradiva_s_rokovima_cuvanja.pdf Plan iz 1988. nije bio dobar od samog početka. Zbog neujednačenog korištenja proizašlog iz nedovoljno jasnog propisa svaka klasa se može tumačiti kako kome padne na pamet. Na terenu to znači da svaka tajnica klase koristi po nekom svom osobnom tumačenju te s promjenom tajnice ili osobe zadužene za izradu plana mijenja se i interpretacija klase koja može biti potpuno drugačija. Na koncu arhivi preuzimaju gradivo pismohrana te bi trebali zadržati prvobitni red spisa koji određuju klase. To znači da bi se kontinuitet praćenja neke teme, korespondencije, serije spisa, administrativne cjeline itd. pri sređivanju spisa trebao zadržati prema klasama. No one su u pravilu besmislene jer su toliko šarolike da ne omogućavaju zadržavanje cjeline kao takve zbog nemogućnosti logičkog praćenja pojedine teme. Takvo stanje trenutno onemogućava korištenje dokumentacije u potpunosti, a u budućnosti će napraviti pomutnju kod preuzimanja digitalnog gradiva. Jedna stvar je dodijeliti klasu pa trenutno nije bitno, postoji Plan po kojem će netko (ako će mu trebati) pronaći ono što traži. No dugoročno ovakav plan klasa stvara probleme u strukturiranju i kasnijem korištenju gradiva, bilo ono kod stvaratelja ili u arhivu. Plan klasifikacijskih oznaka potrebno je potpuno, iznova izraditi jer ovaj nije moguće popraviti. Primljeno na znanje Prijedlog naputka, među ostalim, dostavljen je i Hrvatskom državnom arhivu radi davanja mišljenja. Značajnije odstupanje od postojećeg okvira u bitnome bi otežalo javnopravnim tijelima praćenje „živog“ dokumentarnog gradiva i statistike predmeta tijekom godina, a koje se veže uz klasu.
6 HGK 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. Slobodni smo ukazati na pogrešku u pisanju u klasifikacijskom okviru iz članka 2. stavka 2. Prijedloga naputka, naime u Grupi 34 Promet i veze, ista je oznaka (342) dodijeljena podgrupi Pomorski, riječni i jezerski promet i podgrupi Zračni promet. Prihvaćen Zahvaljujemo na ukazanom. Pogreška tehničke naravi je ispravljena.
7 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. Vezano uz članak 2. stavak 3. Prijedloga naputka, smatramo da bi Naputkom trebalo propisati barem osnovne klasifikacije predmeta prema djelatnosti unutar podgrupe, budući da postoji realna mogućnost da će javnopravna tijela s istom stvarnom nadležnošću i različitom mjesnom nadležnošću donijeti planove klasifikacijskih oznaka koji se bitno razlikuju od planova klasifikacijskih oznaka drugog javnopravnog tijela (npr. jedne županije od druge županije), a što bi moglo otežati pravilnu dostavu predmeta kroz informacijski ustav uredskog poslovanja, koji bi trebao biti povezan s informacijskim sustavima uredskog poslovanja drugih javnopravnih tijela, te bi predmeti mogli završavati kod službenika koji nisu stvarno nadležni za postupanje po njima. Djelomično prihvaćen Članak 2. dopunjen je novim stavkom primjenom kojeg bi se trebalo ujednačiti označavanje prema djelatnosti. Dodatno se napominje da ni dosad nisu sve djelatnosti bile označene i ono što je jednom tijelu možda bilo pod „općenito“ drugome je bilo pod „ostalo“. Što se tiče upravnih stvari, iste se osim brojčanom oznakom, u informacijskom sustavu označavaju i nazivom upravne stvari pa je u tom smislu u odnosu na uprave stvari osigurano prepoznavanje istih upravnih stvari.
8 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u PODGRUPI 980 - POSLOVI UPRAVLJANJA FONDOVIMA EUROPSKE UNIJE, predlažemo da se u djelatnosti unutar podgrupe sve pokrate: „EU“ zamijene s riječima: „Europska unija“ u odgovarajućem padežu, jer je i u nazivu upravnog područja ili djelatnosti korišten puni naziv organizacije, a ne njegova pokrata te jer načelno gdje je to moguće treba izbjegavati korištenje pokrata i kratica. Nije prihvaćen Ime Europska unija pokraćen je kod prvog navođenja u rubrici „Djelatnosti unutar podgrupe“ radi ekonomičnosti teksta i u nastavku se koristi pokrata „EU“. Također, pokrata „EU“ je poznata i prepoznatljiva te ne bi trebala dovoditi u zabunu adresate ovog Naputka glede značenja.
9 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u PODGRUPI 979 - POSLOVI STRATEŠKOGA PLANIRANJA, KOORDINACIJE FONDOVA I MEĐUNARODNIH PROGRAMA, predlažemo da se u djelatnosti unutar podgrupe pokrata: „EU“ zamijeni s riječima: „Europske unije“, jer je bi se načelno trebao koristiti puni naziv organizacije ako ranije u tekstu nigdje nije skraćen. Primljeno na znanje U odnosu na ovaj komentar, upućujemo vas na odgovor uz komentar pod brojem 8.
10 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u PODGRUPI 970 - EUROPSKA UNIJA, predlažemo da se u djelatnosti unutar podgrupe pokrata: „EU“ zamijeni s riječima: „Europskoj uniji“, jer je i u nazivu upravnog područja ili djelatnosti korišten puni naziv organizacije, a ne njegova pokrata te jer načelno gdje je to moguće treba izbjegavati korištenje pokrata i kratica. Primljeno na znanje U odnosu na ovaj komentar, upućujemo vas na odgovor uz komentar pod brojem 8.
11 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u PODGRUPI 944 - GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, predlažemo da se u djelatnosti unutar podgrupe pokrata: „JLPRS“ zamijeni s riječima: „jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave“, jer ni jednim propisom nije propisano da je JLPRS službena pokrata za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave, niti je ranije u Prijedlogu naputka navedeno da će se u daljnjem tekstu za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koristiti pokrata: „JLPRS“. Pored navedenog mora se poštovati i da je člankom 10. stavkom 4. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15.) propisano da se skraćivanje utvrđeno u jednom propisu ne može se koristiti u drugom, višem ili nižem propisu. Nije prihvaćen Pojam „jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“ pokraćen je kod prvog navođenja u rubrici „Djelatnosti unutar podgrupe“ radi ekonomičnosti teksta i u nastavku se koristi pokrata „JLP(R)S“. Pokrata „JLP(R)S“ je poznata i prepoznatljiva te ne bi trebala dovoditi u zabunu adresate ovog Naputka glede značenja.
12 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u PODGRUPI 901 - KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE predlažemo da se u djelatnosti unutar podgrupe pokrata: „EU“ zamijeni s riječima: „Europske unije“ u odgovarajućem padežu, jer je i u nazivu upravnog područja ili djelatnosti korišten puni naziv organizacije, a ne njegova pokrata te jer načelno gdje je to moguće treba izbjegavati korištenje pokrata i kratica. Primljeno na znanje U odnosu na ovaj komentar, upućujemo vas na odgovor uz komentar pod brojem 8.
13 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u PODGRUPI 900 predlažemo da se u nazivu upravnog područja ili djelatnosti: „SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U RADU TIJELA EU“ i u djelatnosti unutar podgrupe pokrata: „EU“ zamijeni s riječima: „Europska unija“ u odgovarajućem padežu, jer načelno gdje je to moguće treba izbjegavati korištenje pokrata i kratica. Primljeno na znanje U odnosu na ovaj komentar, upućujemo vas na odgovor uz komentar pod brojem 8.
14 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u PODGRUPI 820 – OPĆENITO, predlažemo da se u djelatnosti unutar podgrupe riječi: „poslovi vezani uz NATO, poslovi vezani uz EU,“ zamijene s riječima: „poslovi vezani uz Organizaciju Sjevernoatlantskog ugovora (NATO), poslovi vezani uz Europsku uniju (EU),“. Djelomično prihvaćen U odnosu na ovaj komentar, koji se tiče EU, upućujemo vas na odgovor uz komentar pod brojem 8. U odnosu na dio komentara koji se odnosi na Organizaciju Sjevernoatlantskog ugovora (NATO), primjedba je prihvaćena.
15 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. Vezano uz članak 2. stavak 2. Prijedloga naputka, u PODGRUPI 805. MATERIJALNO ZBRINJAVANJE ORUŽANIH SNAGA, nalaze se riječi: „Materijalno zbrinjavanje MS-a“, no je li MS-a općepoznata kratica u širokoj upotrebi ili su riječi koje ta kratica zamjenjuje prethodno negdje u ovom Prijedlogu naputka kraćene, budući da je člankom 10. stavkom 4. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15.) propisano da se skraćivanje utvrđeno u jednom propisu ne može koristiti u drugom, višem ili nižem propisu. Prihvaćen Pokrata je zamijenjena riječima.
16 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u PODGRUPI 701 – ODVJETNIŠTVO I PRAVNA POMOĆ, predlažemo da se u djelatnosti unutar podgrupe iza riječi: „besplatna pravna pomoć,“ dodaju riječi: „pravna pomoć u prekograničnom sporu“, sukladno člancima 26. do 33. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13. i 98/19.). Prihvaćen Sukladno komentaru, djelatnost je dopunjena.
17 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u PODGRUPI 651 – RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA, predlažemo da se u djelatnosti unutar podgrupe riječi: „implementacija IKT normi“ zamijene s riječima: „primjena normi informacijske i komunikacijske tehnologije“, jer ni riječ: „implementacija“ ni riječi: „IKT norme“ nisu riječi standardnog Hrvatskog jezika niti je riječ o općepoznatim tuđicama u širokoj upotrebi. Prihvaćen Sukladno komentaru, pokrata je zamijenjena riječima.
18 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u PODGRUPI 650 – INFORMATIKA, predlažemo da se u djelatnosti unutar podgrupe riječi: „IT stručnjaci“ zamijeni s riječima: „stručnjaci za područje informacijskih tehnologija“. Prihvaćen Sukladno komentaru, pokrata je zamijenjena riječima.
19 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, iza GRUPE 62 – SPORT, predlažemo da se doda podgrupa koja bi se odnosila na: „fizičke osobe i pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti te njihove upise i brisanja iz registara sportskih djelatnosti, sportsku inspekciju i ostalo“, naime upravno tijelo županije odnosno Gradski ured Grada Zagreba kao povjereni posao državne uprave obavljaju poslove vođenja registra sportskih djelatnosti, sukladno članku 20. Zakona o sportu, a sukladno članku 2. Zakona o sportu, sportska inspekcija provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o sportu i propisa donesenih na temelju njega te poduzima mjere i radnje za koje je ovlaštena. Prihvaćen Sukladno komentaru, dodane su nove podgrupe
20 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, iza GRUPE 62 – SPORT, treba dodati redak tablice u kojem bi pisalo: „PODGRUPA“, kao što i na drugim mjestima u tablici iza „GRUPE“ s dva broja sljedi redak nazvan : „PODGRUPA“. Prihvaćen Pogreška tehničke naravi je ispravljena.
21 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, predlažemo da se naziv PODGRUPE 605- SURADNJA S INOZEMSTVOM NA PODRUČJU PROSVJETE , izmijeni i glasi: „605 – SURADNJA S INOZEMSTVOM NA PODRUČJU OBRAZOVANJA“ , naime naziv: „prosvjeta“ je nedostatan i zastario te se više ne koristi nigdje osim u nazivu prosvjetne inspekcije (Zakonu o prosvjetnoj inspekciji). Primljeno na znanje Tekst je, slijedom rasprave izvan javnog savjetovanja, izmijenjen temeljem primjedbi Ministarstva znanosti i obrazovanja.
22 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u PODGRUPI 600- PROSVJETA I PROSVJETNE SLUŽBE, predlažemo da se u djelatnosti unutar podgrupe riječi: „inspekcijski nadzor i ostalo“ zamijene s riječima: „upravni i inspekcijski nadzor te ostalo“, naime prema članku 44. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, članku 147. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, i članku 113. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju nadležno ministarstvo odnosno upravno tijelo županije obavlja nadzor nad provedbom zakona i podzakonskih propisa, odnosno (upravni) nadzor nad zakonitošću rada i općih akata. Prihvaćen Sukladno komentaru, djelatnost je dopunjena.
23 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, predlažemo da se naziv PODGRUPE 600- PROSVJETA I PROSVJETNE SLUŽBE, izmijeni i glasi: „600 –OBRAZOVNE USTANOVE I SLUŽBE“ , naime naziv: „prosvjeta“ je nedostatan i zastario te se više ne koristi nigdje osim u nazivu prosvjetne inspekcije (Zakonu o prosvjetnoj inspekciji). Primljeno na znanje Tekst je, slijedom rasprave izvan javnog savjetovanja, izmijenjen temeljem primjedbi Ministarstva znanosti i obrazovanja.
24 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, predlažemo da se naziv GRUPE 60 – PROSVJETA, izmijeni i da glasi: „GRUPA 60 - ODGOJ I OBRAZOVANJE“, naime naziv: „prosvjeta“ je nedostatan i zastario te se više ne koristi nigdje osim u nazivu prosvjetne inspekcije (Zakonu o prosvjetnoj inspekciji). Primljeno na znanje Tekst je, slijedom rasprave izvan javnog savjetovanja, izmijenjen temeljem primjedbi Ministarstva znanosti i obrazovanja.
25 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, predlažemo da se u nazivu GLAVNE GRUPE „6 OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA“ riječ: „ŠPORT“ zamijeni s riječju: „SPORT“, jer iako su obje riječi sinonimi i pripadaju standardnom hrvatskom jeziku, ipak zakonodavac daje prednost uporabi riječi: „SPORT“ te tako imamo: „Zakon o sportu“ i „Zakon o sportskoj inspekciji“. Isto tako u članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, se nalazi „GRUPA 62 SPORT“ s podgrupama u kojima se koriste pojmovi koji u korijenu riječi imaju riječ: „sport“, a ne riječ: „šport“. Za napomenuti je kako u pravnim tekstovima treba izbjegavati korištenje sinonima, kao što je to i propisano člankom 40. stavkom 1. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15.), a koji glasi: „Upotreba riječi (terminologije, izraza, pojmova i sl.) treba biti jedinstvena s već utvrđenim pravnim značenjem, što znači i to da se istodobno ne koriste sinonimi.“. Prihvaćen Korištenje riječi „sport“ je ujednačeno.
26 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, predlažemo da u grupi 52 i podgrupama 560 i 561 iza riječi „hrvatskih branitelja“ dodaju riječi: „iz Domovinskog rata“. Prihvaćen Sukladno komentaru, opis djelatnosti je dopunjen.
27 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u PODGRUPI 442 - FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IZ FONDOVA EU predlažemo da se pokrata „EU“ zamijeni s riječima: „EUROPSKE UNIJE“, budući da naziv „EUROPSKA UNIJA“ nije nigdje ranije kraćen. Primljeno na znanje U odnosu na ovaj komentar, upućujemo vas na odgovor uz komentar pod brojem 8.
28 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u PODGRUPI 412 – pristojbe predlažemo da se u djelatnosti unutar podgrupe iza riječ: „ostalo“ zamijeni s riječima: „i druge pristojbe“ ili s riječima: „i ostale pristojbe“ jer se osim kod sudskih i upravnih pristojbi, kod ostalih nabrojanih davanja ne može utvrditi je li riječ o pristojbi ili nekom drugom davanju. Prihvaćen Sukladno komentaru, opis djelatnosti je dopunjen.
29 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. Vezano uz članak 2. stavak 2. Prijedloga naputka, predlažemo da se u KLASIFIKACIJI PREMA GLAVNOJ GRUPI, GRUPI I PODGRUPI kod GRUPE 41 – JAVNE FINANCIJE, PODGRUPE 47 – KONTROLA FINANCIJSKOG POSLOVANJA, doda nova PODGRUPA 472 s nazivom upravnog područja ili djelatnosti: „UNUTARNJA REVIZIJA, UNUTARNJE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU“ i s djelatnošću unutar podgrupa: „Sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru, unutarnja revizija, jedinica za unutarnju reviziju, sporazumom o obavljanju poslova unutarnje revizije, ovlašteni unutarnji revizori, Vijeće za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru i ostalo“, iz razloga što je Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15. i 102/19.) i Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 42/16. i 77/19.), propisano određenim institucijama da moraju ili mogu uspostaviti unutarnju reviziju na način da ustroje (neovisne) jedinice za unutarnju reviziju, imenuju unutarnjeg revizora ili sklope sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije. Riječ je o sljedećim institucijama: Hrvatski sabor, Ured predsjednika Republike Hrvatske, Državni ured za reviziju, Sigurnosno-obavještajna agencija, Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Državni zavod za statistiku; ministarstva; izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji imaju više od 50 zaposlenih i godišnje rashode i izdatke veće od 400.000.000,00 kuna; županije; Grad Zagreb; gradovi sjedišta županija s više od 50 zaposlenih; gradovi s više od 35 000 stanovnika; gradovi sjedišta županija s manje od 50 zaposlenih i gradovi koji imaju više od 50 zaposlenih i godišnje rashode i izdatke, uključujući rashode i izdatke institucija iz nadležnosti, zbrojno veće od 70.000.000,00 kuna; korisnici proračuna na razini razdjela organizacijske klasifikacije državnog proračuna, gradovi i općine te trgovačka društva i druge pravne osobe koji imaju više od 50 zaposlenih i godišnje prihode veće od 400.000.000,00 kuna. Prihvaćen Sukladno komentaru, dodana je nova podgrupa.
30 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u PODGRUPI 250 – VATROGASNE POSTORJBE, predlažemo da se riječ: „POSTORJBE“ zamijeni s riječju: „POSTROJBE“. Prihvaćen Pogreška tehničke naravi je ispravljena. Tekst je, slijedom rasprave izvan javnog savjetovanja, izmijenjen temeljem primjedbi Hrvatske vatrogasne zajednice.
31 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u PODGRUPI 140 – MIROVINSKO OSIGURANJE predlažemo da se u djelatnosti unutar podgrupe iza riječi: „hrvatskih branitelja“ dodaju riječi: „iz Domovinskog rata“. Prihvaćen Sukladno komentaru, opis djelatnosti je dopunjen.
32 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u GRUPI 13 – STRUČNO OSPSOBLJAVANJE, predlažemo da se riječ: „OSPSOBLJAVANJE“ zamijeni s riječju: „OSPOSOBLJAVANJE“. Prihvaćen Pogreška tehničke naravi je ispravljena.
33 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, iza GRUPE 12 – PLAĆE, treba dodati redak tablice u kojem bi pisalo: „PODGRUPA“, kao što i na drugim mjestima u tablici iza „GRUPE“ s dva broja sljedi redak nazvan : „PODGRUPA“. Prihvaćen Pogreška tehničke naravi je ispravljena.
34 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u podgrupi 110 - ZAPOSLENI U JAVNOM SEKTORU, predlažemo da se u djelatnosti unutar podgrupe riječ: „zaposlenika“ zamijeni s riječju: „radnika“ ili s riječju: „zaposlenih“, budući da Zakon o radu i drugi propisi iz radnog prava daju prednost pojmu: „radnik“ te kako se u Naputku ne bi koristili istoznačni pojmovi „radnik“ i „zaposlenik“. Nije prihvaćen Napominje se da nije riječ o istoznačnim pojmovima. Primjerice, u Registar zaposlenih u javnom sektoru upisuju se i državni službenici na koje se opći propisi o radu primjenjuju samo na pitanja koja posebnim zakonom i drugim propisima nisu uređena.
35 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u GLAVNOJ GRUPI 1 RAD I RADNI ODNOSI, GRUPI 11 RADNI ODNOSI, predlažemo da se doda nova PODGRUPA s nazivom: „RADNIČKA VIJEĆA, UGOVORI O RADU I KOLEKTIVNI UGOVORI“, a čijoj bi u djelatnosti unutar podgrupe bilo navedeno: „Izbor i ovlasti radničkog vijeća, ugovori o radu, pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu, kolektivno pregovaranje, kolektivni ugovori i ostalo“, budući da sadašnjem Prijedlogu naputku nisu nigdje navedeni bitni pravni instituti iz radnog prava kao što je radničko vijeće, ugovori o radu i kolektivni ugovori. Djelomično prihvaćen U odnosu na vaš prijedlog, napominje se da sustav označavanja podgrupa u konkretnoj grupi ne omogućava stvaranje novih podgrupa (zadnja je 119). Međutim, djelatnosti u postojećim podgrupama su odgovarajuće dopunjene ili prepozicionirane.
36 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, iza GRUPE 11 – RADNI ODNOSI, treba dodati redak tablice u kojem bi pisalo: „PODGRUPA“, kao što i na drugim mjestima u tablici iza „GRUPE“ s dva broja sljedi redak nazvan : „PODGRUPA“. Prihvaćen Pogreška tehničke naravi je ispravljena.
37 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u podgrupi 081 čiji je naziv upravnog područja ili djelatnosti: „ZAPOŠLJAVANJE I PRESTANAK SLUŽBE U DRŽAVNIM TIJELIMA I JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE“ predlažemo da se u djelatnosti unutar podgrupe riječi: a. „Zapošljavanje na neodređeno vrijeme, zapošljavanje na određeno vrijeme,“ zamijene s riječima: „Prijam u službu na određeno ili neodređeno vrijeme“, jer Zakon o državnim službenicima i Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kao posebni zakoni u odnosu na Zakon o radu, govore o prijmu u službu, a ne o zapošljavanju. b. „prestanak službe/radnog odnosa,“ zamijene s riječima: „prestanak službe“ budući da se sada i državni namještenici na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 70/19.), odnosno članka 138. Zakona o državnim službenicima, primaju u službu te im prestaje služba kao i državnim službenicima te službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prije stupanja na snagu članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 70/19.) namještenici državnih tijela su se zapošljavali na temelju ugovora o radi i njima je prestajao radni odnos, a ne služba. c. „stavljanje na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske“ zamijene s riječima: „stavljanje na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske odnosno jedinici lokalne ili područne (regionalne) samouprave“ naime na temelju članaka 105. do 109. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, službenici i namještenici se mogu staviti na raspolaganje, no ne stavljaju se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske jer ne mogu biti premješteni u državno tijelo već samo u: „drugo upravno tijelo iste lokalne jedinice ili u upravno tijelo druge lokalne jedinice, odnosno na radno mjesto u ustanovi ili drugoj pravnoj osobi čiji je vlasnik ili osnivač lokalna jedinica“. Djelomično prihvaćen Djelatnosti su odgovarajuće izričajno prilagođene te prepozicionirane i raspoređene u grupama i podgrupama glavne grupe „RADNI ODNOSI“.
38 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u podgrupi 081 predlažemo da se u nazivu upravnog područja ili djelatnosti: „ZAPOŠLJAVANJE I PRESTANAK SLUŽBE U DRŽAVNIM TIJELIMA I JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE“ riječ: „ZAPOŠLJAVANJE“ zamijeni s riječima: „PRIJAM U SLUŽBU“ jer Zakon o državnim službenicima i Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kao posebni zakoni u odnosu na Zakon o radu, govore o prijmu u službu, a ne o zapošljavanju. Djelomično prihvaćen Djelatnosti su odgovarajuće izričajno prilagođene te prepozicionirane i raspoređene u grupama i podgrupama glavne grupe „RADNI ODNOSI“.
39 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u podgrupi 080 čiji je naziv upravnog područja ili djelatnosti: „ZAPOSLENI U DRŽAVNIM TIJELIMA I JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE“ predlažemo da se u djelatnosti unutar podgrupe riječi: a. „lokalni dužnosnici“ zamijene s riječima: „dužnosnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“, jer Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, osim pogrešno u članku 56.c vezano uz trajno osposobljavanje, za župane, gradonačelnike i općinske načelnike te njihove zamjenike, kao i predsjednike i ostale izabrane dužnosnike pred¬stavničkog tijela ne koristi pojam: „lokalni dužnosnici“ (već samo: „dužnosnici“), a taj pojam je osim toga i preuzak jer ako postoje jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave tada se pojam „lokalni dužnosnici“ može odnositi samo na dužnosnike u jedinicama lokalne samouprave (gradonačelnike i općinske načelnike te njihove zamjenike i dužnosnike u gradskom ili općinskom vijeću), dok bi se na župana i njegovog zamjenika te dužnosnike izabrane u županijskoj skupštini mogao odnositi samo pojam: „područni (regionalni) dužnosnik“. Isto tako skraćivanje utvrđeno u jednom propisu ne može se koristiti u drugom, višem ili nižem propisu, sukladno članku 10. stavku 4. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15.). b. Alternativno se riječi: „Državni i lokalni dužnosnici,“ mogu zamijeniti s riječju: „Dužnosnici,“. c. „lokalni službenici i namještenici,“ zamijene s riječima: „službenici i namještenici u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,“ jer Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, osim pogrešno u članku 56.c vezano uz trajno osposobljavanje, i Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne poznaju pojam: „lokalnog službenika i namještenika“ i uz to taj pojam je preuzak jer se može tumačiti da se odnosi samo na službenike i namještenike u jedinicama lokalne samouprave, a ne i na one u jedinicama područne (regionalne) samouprave, koji bi vjerojatno bili: „područni (regionalni) službenici i namještenici“. Isto tako skraćivanje utvrđeno u jednom propisu ne može se koristiti u drugom, višem ili nižem propisu, sukladno članku 10. stavku 4. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15.). d. Alternativno se riječi: „državni službenici i namještenici, lokalni službenici i namještenici,“ mogu zamijeniti s riječima: „službenici i namještenici u državnim tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave“. Djelomično prihvaćen Djelatnosti koje se tiču službenika i namještenika su odgovarajuće izričajno prilagođene te prepozicionirane i raspoređene u grupama i podgrupama glavne grupe „RADNI ODNOSI“. Djelatnosti koji se tiču dužnosnika su uređene u posebnoj podgrupi.
40 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u podgrupi 070 čiji je naziv upravnog područja ili djelatnosti: „ODNOS DRŽAVE I CRKVE“ predlažemo da se u djelatnosti unutar podgrupe, u dijelu koji glasi: „odnos države i crkve“, riječ: „crkva“ piše s velikim početnim slovom“. Naime prema Hrvatskom pravopisu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje: „Velikim se početnim slovom pišu jednorječna imena te prva riječ i riječ koja je i sama ime ili posvojni pridjev izveden od imena u višerječnim imenima vjerskih i crkvenih zajednica i organizacija, nadbiskupija, biskupija, redova i družba te u njihovim ustaljenim skraćenim imenima vjerskih zajednica i organizacija: Crkva; Anglikanska Crkva, Evangelička Crkva, Katolička Crkva, Srpska pravoslavna Crkva“. Dakle država nema odnose s crkvom kao građevinom, već ima odnose s Crkvom kao zajednicom vjernika ili vjerskom zajednicom. Primljeno na znanje Tekst je, slijedom rasprave izvan javnog savjetovanja, izmijenjen te usklađen s odredbama Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine" br. 83/02., 73/13.).
41 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u podgrupi 070 predlažemo da se naziv upravnog područja ili djelatnosti: „ODNOS DRŽAVE I CRKVE“ promijeni u: „ODNOS DRŽAVE I VJERSKIH ZAJEDNICA“ jer Ustav Republike Hrvatske ne koristi pojam: „Crkva“ već pojam: „vjerska zajednica“. Članak 41. Ustava Republike Hrvatske, glasi: „Sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države. Vjerske zajednice slobodne su, u skladu sa zakonom, javno obavljati vjerske obrede, osnivati škole, učilišta, druge zavode, socijalne i dobrotvorne ustanove te upravljati njima, a u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države.“. Primljeno na znanje Tekst je, slijedom rasprave izvan javnog savjetovanja, izmijenjen te usklađen s odredbama Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine" br. 83/02., 73/13.).
42 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, u podgrupi 036 – ARHIVIRANJE, u djelatnosti unutar podgrupe riječi: „odabiranje, izlučivanje i uništavanje arhivskog gradiva,“ treba zamijeniti s riječima: „odabiranje i predaja arhivskog gradiva nadležnom državnom arhivu, izlučivanje i uništavanje dokumentarnog gradiva,“, jer se arhivsko gradivo ne izlučuje i ne uništava ono se odabire i predaje nadležnom državnom arhivu koji ga preuzima, pohranjuje, čuva i dalje njime upravlja sukladno propisima kojima se uređuje arhivsko gradivo i arhivi, a javno dokumentarno gradivo se izlučuje i uništava sukladno propisima kojima se uređuje arhivsko gradivo i arhivi. Naime, člankom 12. stavkom 1. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 61/18. i 98/19.), je propisano: „Javno dokumentarno gradivo u fizičkom obliku kojemu su protekli rokovi čuvanja i nema značenja za tekuće poslovanje stvaratelja gradiva niti svojstvo arhivskoga gradiva ili kulturnog dobra, prema odredbama ovoga Zakona, može se izlučiti i uništiti.“, a nigdje u spomenutom Zakonu kao ni u Pravilniku o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva („Narodne novine“, broj 121/19.), nema odredbe o izlučivanju i uništavanju arhivskog gradiva, budući da se namjerno uništavanje arhivskog gradiva smatra kulturocidom. Primljeno na znanje Tekst je, slijedom rasprave izvan savjetovanja, izmijenjen temeljem prihvaćenih primjedbi Hrvatskog državnog arhiva.
43 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, na dva mjesta u podgrupi 031- OZNAKE, PRIJEMNE SLUŽBE, SLUŽBE TJELESNE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE i u djelatnosti unutar podgrupe riječi: „PRIJEMNE SLUŽBE“ odnosno „prijemne službe“ treba zamijeniti s riječima: „prijamne službe“, budući da prema Jezičnom savjetniku Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje: „Riječ prijem ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku. Riječ je o posuđenici iz ruskoga, te je u hrvatskome standardnom jeziku treba zamijeniti hrvatskim riječima prijam ili primanje. To vrijedi i za izvedenice, pa prijemnik treba zamijeniti s prijamnik, a prijemni ispit s prijamni ispit . Imenica prijam nema nepostojani a te u genitivu glasi prijama.“. Naime, kako je člankom 36. stavkom 1. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15.) propisano: „Strani izrazi (tuđice) mogu se koristiti jedino ako u hrvatskom jeziku za takve izraze nema hrvatske riječi koja bi odgovarala smislu, značenju i sadržaju strane riječi (tuđice).“ stoga predlažemo da se izvedenica strane riječi: „prijemne“ zamijeni s potpuno odgovarajućom izvedenicom hrvatske riječi: „prijamne“. Prihvaćen Sukladno komentaru, riječ je zamijenjena.
44 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, kod GRUPE 03 – UPRAVNO POSLOVANJE, PODGRUPE 034 - UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR, u djelatnosti unutar podgrupe riječ: „ZUP-om“ treba zamijeniti s riječima: „zakonom s kojim je uređen opći upravni postupak“ budući da naziv Zakona o općem upravnom postupku nije nigdje ranije skraćen i sukladno članku 10. stavku 4. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15.) koji propisuje da se skraćivanje utvrđeno u jednom propisu ne može se koristiti u drugom, višem ili nižem propisu. Prihvaćen Sukladno komentaru, opis djelatnosti je odgovarajuće izmijenjen.
45 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga naputka, kod GRUPE 03 – UPRAVNO POSLOVANJE, treba dodati podgrupu koja bi se odnosila na neupravne postupke budući da ih se u ovom stavku ne navodi. Pri čemu se u PODGRUPI 034 - UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR u opisu djelatnosti unutar podgrupe navodi: „izdavanje uvjerenja i drugih potvrda (općenito)“, a uvjerenja i potvrde se pretežno izdaju na zahtjev stranke u neupravnom postupku, npr. upravna tijela županija hrvatskim državljanima zaposlenim u inozemstvu, na njihov zahtjev, izdaju potvrde o uzdržavanju, obiteljskom stanju i statusu te druge. Djelomično prihvaćen Djelatnost u podgrupi 034 je dopunjena. Međutim, dodatno se napominje da se klasifikacijska oznaka na ispravi ili potvrdi određuje prema djelatnosti odnosno upravnom području na koje se odnosi isprava ili potvrda koja se izdaje. Tako primjerice rodni list ima oznaku 223 (matičarstvo).
46 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. Vezano uz članak 2. stavak 2. Prijedloga naputka, predlažemo da se podgrupa 016 promijeni naziv iz: „NACIONALNE MANJINE“ u „NACIONALNE MANJINE I HRVATSKA DIJASPORA“ ili u: „NACIONALNE MANJINE I HRVATI IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE“, budući da se djelatnost unutar navedene podgrupe odnosi na: „Prava nacionalnih manjina, hrvatske nacionalne manjine u drugim državama, Hrvati u Bosni i Hercegovini i slično“ i da Hrvati u Bosni i Hercegovini nemaju status nacionalne manjine već konstitutivnog naroda. Primljeno na znanje Tekst je, slijedom rasprave izvan savjetovanja, izmijenjen temeljem primjedbi Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
47 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. Vezano uz članak 2. stavak 2. Prijedloga naputka, u klasifikacijskom okviru se nalazi podgrupa 015 – TERITORIJALNA RAZGRANIČENJA, u čijoj djelatnosti unutar podgrupe pored mjesnih odbora treba dodati još i gradske četvrti i gradske kotareve, sukladno članku 65. stavku 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s kojim je propisano: „U gradovima se mogu statutom osnivati gradski kotarevi ili gradske četvrti kao posebni oblici mjesne samouprave.“. Prihvaćen Opis djelatnosti je dopunjen.
48 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. Vezano uz članak 2. stavak 2. Prijedloga naputka, u klasifikacijskom okviru se nalazi podgrupa 007 - ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - s djelatnošću unutar podgrupe: „Organizacije civilnog društva i slično“, no budući da su organizacije civilnog društva udruge i zaklade nalaze u podgrupi 230 – UDRUGE (s djelatnošću unutar podgrupe: „Udruge, zaklade i ostalo“), stoga predlažemo da se te dvije podgrupe objedine u jednu ili da s barem nalaze unutar iste grupe. Prihvaćen Djelatnosti su odgovarajuće prepozicionirane.
49 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. Vezano uz članak 2. stavak 2. Prijedloga naputka, u klasifikacijskom okviru se nalazi podgrupa 006 - POLITIČKE STRANKE I SINDIKATI – s djelatnošću unutar podgrupe: „Političke stranke, sindikati, udruge poslodavaca i srodni oblici i grupacije“, međutim kako je osnivanje, djelovanje i prestanak sindikata i udruga poslodavaca uređeno člancima 165. do 191. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14., 127/17. i 98/19.), kao i da se pravo osnivanja sindikata i udruga poslodavaca nalazi u odjeljku 3. GOSPODARSKA, SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA, članku 60. Ustava Republike Hrvatske, stoga predlažemo da se sindikati i udruge poslodavaca te udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca kao zasebna podgrupa premjeste u glavnu grupu: „RAD I RADNI ODNOSI“, grupu: „RADNI ODNOSI“ ili da budu posebna grupa u glavnoj grupi: „RAD I RADNI ODNOSI“. Prihvaćen Djelatnosti vezane uz sindikate i udruge poslodavaca su uređene u posebnoj grupi.
50 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Prijedloga uredbe nedostaje podgrupa u čijem bi se nazivu upravnog područja ili djelatnosti te u djelatnosti unutar podgrupe nalazili „zaštita prirode i ekološke mreže“, a koji su se do sada u javnopravnim tijelima vodili pod podgrupom 612 sukladno Pravilniku o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata („Narodne novine“, broj 38/88.). Naime zaštita prirode je posebno i veliko upravno područje koje je uređeno Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13., 15/18. i 14/19. i 127/19.) i brojnim podzakonskim propisima te se razlikuje i nije istovjetno sa upravnim područjem zaštite okoliša koje je uređeno Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13., 153/13. – Zakon o gradnji, 78/15., 12/18. i 118/18.) i podzakonskim propisima te se u Prijedlogu uredbe nalazi u GRUPI 35 PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA, PODGRUPI 351 ZAŠTITA OKOLIŠA. Javnopravna tijela su pod podgrupom 351 vodila samo predmete iz upravnog područja zaštite okoliša, a ne i iz zaštite prirode, sukladno Pravilniku o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata („Narodne novine“, broj 38/88.). Sukladno prethodno navedenom budući da su zaštita prirode i zaštita okoliša različita upravna područja i budući da je Prijedlogom naputka izostavljeno tako veliko upravno područje koje se odnosi na zaštitu prirode i ekološke mreže, stoga predlažemo da se u Prijedlogu uredbe prihvati jedna od sljedećih alternativa: a. izmijeni se naziv GRUPI 35 u: „PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I ZAŠTITA PRIRODE“ te se doda nova podgrupa 352 koja bi se odnosila na zaštitu prirode i ekološke mreže odnosno promijeni NAZIV UPRAVNOG PODRUČJA ILI DJELATNOSTI postojeće PODGRUPE 351 u: „ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE“ i zatim u djelatnosti unutar podgrupe dodaju: „zaštita prirode i ekološke mreže“ ili b. u nazivu GLAVNE GRUPE 6 OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA; nazivu GRUPE 61 KULTURA; nazivu PODGRUPE 612 KULTURNO I UMJETNIČKO STVARALAŠTVO te u djelatnosti unutar podgrupe dodaju: „zaštita prirode i ekološke mreže“ ili c. da se u glavnu grupu 6 ili glavnu grupu 3 doda posebna grupa i podgrupa koja bi se odnosila na zaštitu prirod i ekološke mreže. Primljeno na znanje Tekst je, slijedom rasprave izvan savjetovanja, izmijenjen temeljem prihvaćenih primjedbi Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
51 Silvio Salamon Jazbec 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 2. U prijedlogu Naputka nisu konzekventno opisane podgrupe u grupama koje imaju samo jednu podgrupu, tj. nazivi upravnog područja ili djelatnosti na razini grupe i podgrupe nisu ujednačeni, a ponekad se i miješaju s djelatnostima unutar podgrupa, pa su čak u jednom slučaju djelatnosti unutar podgrupa sveobuhvatnije od samog naziva upravnog područja ili djelatnosti za tu podgrupu. POJAŠNJENJE. U drugoj glavnoj grupi, grupa 20 "Nacionalna sigurnost" ima samo jednu podgrupu "Nacionalna sigurnost". U petoj glavnoj grupi, grupa 51 "Zdravstvene ustanove" ima samo jednu podgrupu 510 "Zdravstvene ustanove", a grupa 53 "Lijekovi i medicinska oprema" samo jednu podgrupu 530 "Lijekovi i medicinska oprema". U šestoj glavnoj grupi, grupa 63 "Tehnička kultura" ima samo jednu podgrupu 630 "Tehnička kultura". U devetoj glavnoj grupi, grupa 99 "Ostalo" ima samo jednu podgrupu 990 "Ostalo". To su logično ostvarena rješenja. Međutim, u sedmoj glavnoj grupi, grupe 72, 73 i 74 nisu s tim principom ujednačene, iako također imaju samo jednu podgrupu. Grupa 72 "Međunarodna pravna pomoć" ima jednu podgrupu 720 "Općenito". Grupa 73 "Izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija" ima jednu podgrupu 730 "Općenito". Grupa 74 "Ostalo" ima jednu podgrupu 740 "Općenito". S druge strane, u gore spomenutoj grupi 63 "Tehnička kultura", s jednom podgrupom 630 "Tehnička kultura", navodi se "Općenito" u djelatnostima unutar podgrupa. U petoj glavnoj grupi, grupa 52 "Stručni nadzor" ima jednu podgrupu "Stručni nadzor nad radom zdravstvenih radnika", što je precizniji naziv od samog naziva grupe. Posebno je čudno rješenje u grupi 07 "Vjerska pitanja", unutar nulte glavne grupe. Ta grupa ima samo jednu podgrupu 070 "Odnos Države i Crkve". No to ne može biti naziv upravnog područja ili djelatnosti, jer se radi samo o jednoj specifičnoj djelatnosti unutar te podgrupe, što se i očituje iz opisa/navođenja djelatnosti unutar te podgrupe: "Vjerske organizacije, vjerske zajednice, odnos države i crkve, komisije za odnose s vjerskim zajednicama i slično." Dakle, ta bi se podgrupa trebala zvati "Odnos države i vjerskih zajednica", s gornjim opisom/navođenjem djelatnosti unutar te podgrupe, gdje se, između ostalih, spominje i odnos države i crkve, pri čemu se valjda misli na sve crkve koje djeluju u RH, a ne samo na jednu crkvu (rimokatoličku). Naposljetku, u devetoj glavnoj grupi bizarno djeluje grupa 96 "Mjeriteljstvo i plemenite kovine te radiološka i nuklearna sigurnost", što je jedno s drugim nespojivo, (pritom se mjeriteljstvu u toj grupi daje samo jedna podgrupa 960 "Mjeriteljstvo i plemenite kovine", a čak šest podgrupa posvećeno je radioaktivnosti - od 961 do 966). U samom nazivlju k tome ima zbunjujućih odrednica, npr. u devetoj glavnoj grupi, grupa 92 zove se "Geofizika", što je naziv znanstvene discipline, a unutar nje podgrupa 921 "Seizmološki poslovi", što djeluje tragikomično svakom onom tko je iskusio potres na našem tlu (tu se podgrupu moglo prikladnije nazvati "Seizmološka djelatnost", ili nekako slično). Pogreški u pisanju/prepisivanju ima podosta, od "Repubulike Hrvatske" (gl. gr. 9, gr. 91, podgr. 910) nadalje - i naniže... Djelomično prihvaćen Općenito se napominje da je u međuvremenu tekst Naputka, a slijedom rasprave izvan e-Savjetovanja, izmijenjen temeljem primjedbi ministarstava i državnih upravnih organizacija. Što se tiče neujednačenosti veličine grupa i podgrupa te broja djelatnosti unutar pojedine podgrupe, ističe se da je to uvjetovano obuhvaćenim upravnim područjem i njegovim sadržajem u smislu broja različitih djelatnosti i poslova. Sukladno komentaru, nazivi pojedinih grupa i podgrupa te opisi pojedinih djelatnosti su dopunjeni ili izmijenjeni.
52 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 3. Vezano uz članak 3. Prijedloga naputka, predlažemo da se riječi: „ako propisima o arhivskoj djelatnosti“ zamijene s riječima: „ako propisima o arhivskom gradivu i arhivima“, budući da je sadašnji naziv generalnog propisa koji uređuje to upravno područje: „Zakon o arhivskom gradivu i arhivima“. Djelomično prihvaćen Tekst je usklađen na način da se na Zakon o arhivskom gradivu i arhivima opisno upućuje kao i u Uredbi o uredskom poslovanju („Narodne novine“, br. 75/21.)
53 Koprivničko-križevačka županija 2. Plan klasifikacijskih oznaka, Članak 3. Članak 3. Prijedloga naputka, je u koliziji s člankom 2. stavkom 3. Prijedloga naputka, naime da bi klasifikacijske oznake mogle služiti kao oznake za arhiviranje predmeta (arhivski znakovi) tada bi npr. sve općine, gradovi i županije za iste vrste upravnih i neupravnih poslova (predmeta) morali imati jednake klasifikacijske oznake, a kako će se pravilno arhivirati predmeti ako će na temelju članka 2. stavka 3. Prijedloga naputka u planu klasifikacijskih oznaka, koji donosi čelnik javnopravnog tijela, odnosno župan u županiji, npr. upravni predmet vezan uz odobravanje sekundarne pravne pomoći u jednoj županiji imati klasifikacijsku oznaku UP/I-701-03/21-01/…, u drugoj županiji: UP/I-701-01/21-04/… ili u trećoj županiji: UP/I-701-09/21-05/…? Primljeno na znanje Odnosna odredba se podredno primjenjuje ako propisima kojima se uređuje zaštita i obrada dokumentarnog i arhivskog gradiva nije drukčije određeno.
54 Koprivničko-križevačka županija 3. Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela, Članak 4. U članku 4. stavak 5. Prijedloga naputka, je nerazumljiv dakle: a. „Podaci iz stavka 1. točaka 3., 5.-8. ovog članka mogu se utvrditi ili razmjenom podataka preuzeti iz sudskog registra…“ znači li to da se podaci mogu utvrditi (no nije navedeno na koji način?) ili preuzeti iz sudskog registra ili bi trebalo imati značenje: „podaci se mogu utvrditi ili razmjenom podataka ili preuzimanjem iz sudskog registra“, a u kojem slučaju nedostaje veznik: „ili“ iza riječi: „Podaci iz stavka 1. točaka 3., 5.-8. ovog članka mogu se utvrditi ili razmjenom podataka“. b. „za pravne osobe za koje postoji obveza upisa Popis i sudski registar.“ predmnijevamo da je iza riječi: „obveza upisa“ greškom izostavljen veznik: „u“. Prihvaćen Odredba je odgovarajuće preformulirana i precizirana.
55 Koprivničko-križevačka županija 3. Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela, Članak 4. U članku 4. stavku 5. Prijedloga naputka, predlažemo da se riječi: „točaka 3., 5.-8.“ zamijene s riječima: „točaka 3. i 5.do 8.“. Prihvaćen Spojnica je zamijenjena riječju „od“.
56 Koprivničko-križevačka županija 3. Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela, Članak 4. U članku 4. stavku 3. Prijedloga naputka, dugi izraz: „u skladu s odredbama iz stavka 2.“ se može skratiti, tako da se zamijeni s riječima: „po stavku 2.“. Nije prihvaćen Predložena formulacija se uobičajeno koristi u propisima kod upućivanja.
57 Koprivničko-križevačka županija 3. Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela, Članak 4. Predlažemo da se u članku 4. Prijedloga naputka doda novi stavak 2. koji bi glasio: „Obveznik korištenja uredskog poslovanja mora zatražiti dodjelu brojčane oznake od tijela nadležnog za upis.“, budući da ni iz Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21.) ni iz Prijedloga naputka nije moguće nedvojbenu utvrditi dodjeljuje li se brojčana oznaka po službenoj dužnosti (bez zahtjeva stranke) ili na zahtjev stranke, odnosno novoustrojenog tijela i novoosnovane pravne osobe. Ako se prihvati ovaj prijedlog dosadašnji stavci 2. do 5. članka 4 Prijedloga naputka bi postali stavci 3. do 6. Djelomično prihvaćen Iako se iz sadržaja i smisla odredbi može zaključiti da se brojčana oznaka određuje na zahtjev, odredbe su dodatno precizirane dodavanjem novog članka.
58 Koprivničko-križevačka županija 3. Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela, Članak 4. U članku 4. stavku 3. Prijedloga naputka, u dijelu koji glasi: „tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave, odnosno nadležno upravno tijelo županije ili Grada Zagreba“ iza riječi: „opće uprave“ treba brisati zarez, jer riječ odnosno ovdje ima funkciju rastavnog veznika: „ili“. Naime po Hrvatskom pravopisu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje: a. Zarez se piše kad riječ "odnosno" uvodi dodatno objašnjenje i istoznačna je s izrazom to jest: Poziv mu je uručen nakon 22. svibnja, odnosno nakon isteka roka. b. Zarez se ne piše kad riječ "odnosno" ima rastavnu ulogu, tj. kad je istoznačna vezniku ili: Na tome mjestu možete skrenuti lijevo odnosno desno. Prihvaćen Odredbe su odgovarajuće preformulirane.
59 Koprivničko-križevačka županija 3. Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela, Članak 4. Vezano uz članke 4. do 7. Prijedloga naputka, smatramo da podjela pravne materije Naputka treba slijediti podjelu pravne materije Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21.), a u kojoj se odredbe o Popisu brojčanih oznaka javnopravnih tijela nalaze na kraju Uredbe, prije prijelaznih i završnih odredbi. Nije prihvaćen Struktura Prijedloga naputka prati navođenje njegova osnovnog sadržaja utvrđenog člankom 16. Zakona o sustavu državne uprave.
60 Koprivničko-križevačka županija 3. Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela, Članak 5. Vezano uz članak 5. stavak 2. Prijedloga naputka, čije službene osobe, za koga i u kojim rokovima izrađuju izvješće, o kakvom izvješću je riječ i koja je svrha tog izvješća. Zatim kako će se prema Prijedlogu naputka Popis voditi u posebnom zajedničkom Informacijskom sustavu, zašto se taj sustav onda ne podesi, odnosno ne programira na način da tijelo kojem trebaju podaci iz spomenutih izvješća, može samo od Informacijskog sustava dobiti sve podatke koji su mu potrebni i u obliku u kojem su mu potrebni. Naime ako će Informacijski sustav sadržavati sve potrebne podatke, zašto pored njega još treba nepotrebno birokratizirati i zahtijevati od svih službenih osoba izradu izvješća koje će sadržavati podatke do kojih svaki ovlašteni korisnik Informacijskog sustava može i sam doći, bez čekanja da mu netko napiše i dostavi izvješće o onome što je upisano u Informacijskom sustavu. Primljeno na znanje Nije jasno iz čega ste zaključili da se izvješća neće dobivati automatskom obradom podataka iz informacijskog sustava u kojem se vodi Popis. Upravo stavak 2. članka 5. propisuje tu funkcionalnost. Odredbe 3. poglavlja treba iščitavati i tumačiti kao cjelinu, a ne jednu odredbu zasebno.
61 Koprivničko-križevačka županija 3. Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela, Članak 6. Članak 6. stavak 3. Prijedloga naputka, je u koliziji s člankom 66. stavcima 1. i 2. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21.), naime brojčana oznaka se dodjeljuje pravnim osobama s javnim ovlastima, no Uredba ne sadrži odredbu da se brojčana oznaka dodjeljuje i pravnim osobama koje obavljaju javnu službu te se zato to ne može propisivati ni Naputkom koji donosi ministar jer bi se na taj način derogirala Uredba. Naime pojam: „pravna osoba s javnim ovlastima“ i pojam: „pravna osoba koja obavlja javnu službu“ prema stajalištu pravne znanosti nisu sinonimi i među njima postoje velike razlike kako u njihovom pravnom statusu tako i na praktičnoj razini (financijskoj, kadrovskoj i dr.), iako kod dijela pravnih osoba dolazi do preklapanja ta dva pravna statusa kao rezultat primjene različitih normi na istu pravnu osobu. (VIDI: Autor: Alen Rajko, Informator: 6430, Datum objave 08.08.2016., Stručni članak O ZNAČENJU POJMOVA PRAVNA OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA I PRAVNA OSOBA KOJA OBAVLJA JAVNU SLUŽBU). Isto tako ostalo je visjeti u zraku tko pravnim osobama koje obavljaju javnu službu dodjeljuje brojčanu oznaku da li samo upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba ili im je može dodijeliti i državno tijelo nadležno za opću upravu te u kojim slučajevima. Primljeno na znanje Da je predlagatelju jasno da je riječ o različitim vrstama pravnih osoba proizlazi iz sadržaja odredbi i različitog uređenja glede obvezatnosti upisa i u tom smislu Naputak ni na koji način ne derogira Uredbu. Pravne osobe koje obavljaju javnu službu mogu se upisati u Popis, ali ne moraju. Naime, navedena odredba je dodana zbog činjenice da su pojedine županije i njima dodjeljivale brojčane oznake pa se na ovaj način želi urediti postojeća praksa.
62 MARINA KRAJNOVIĆ 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. Kako i gdje na podnesku stranke će se pisati redni broj pismena unutar predmeta? Npr. javnopravno tijelo zaprimi zahtjev stranke. Zahtjev se odmah po zaprimanju evidentira ("urudžbira"). Određuje se brojčana oznaka podneska, koja se sastoji od klasifikacijske oznake (KLASA) i rednog broja pismena unutar predmeta. Struktura KLASE propisana je Uredbom o uredskom poslovanju, a struktura URBROJ-a također. Međutim, URBROJ se, prema Uredbi, piše na akte, ali ne i na podneske, sukladno odredbama članka 27. i 28. Uredbe. Podnesci imaju samo redni broj pismena unutar predmeta, ali ne i URBROJ (prema Uredbi). Budući da je prijemni štambilj izostavljen iz upotrebe, a sada će se koristiti naljepnice, koje se lijepe na podneske zaprimljene u fizičkom obliku, potrebno je dati primjer kako bi ta naljepnica trebala izgledati. Treba li na podnesak stranke staviti naljepnicu sljedećeg izgleda: KLASA: 034-01/21-03/7 URBROJ: 1? Ili samo: KLASA: 034-01/21-03/7 1? Gdje se i na koji način piše taj redni broj 1. koji označava prvo pismeno u predmetu? Budući da iz Uredbe nije jasno kako bi trebala izgledati naljepnica (koja zamjenjuje prijemni štambilj) i treba li se na podneske stranaka pisati URBROJ ili ne, predlažem navedenu situaciju pojasniti Naputkom. Primljeno na znanje Na pismeno zaprimljeno u fizičkom obliku minimalno se ispisuju podaci koji su navedeni u članku 11. stavku 1. Prijedloga naputka. Primjerice, na mjestu gdje se prije upisivao urudžbeni broj sad se može upisivati redni broj pismena unutar predmeta (npr. Redni broj pismena: 5).
63 Koprivničko-križevačka županija 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. U članku 8. stavku 4. točki 10. Prijedloga naputka, iza riječi: „datum otpreme akta“ treba staviti sastavni veznik: „i“, budući da je člankom 32. stavkom 3., člankom 33. stavkom 3. i člankom 34. stavkom 3. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15.), propisano da ako se uvjeti i razlozi odnosno situacije propisuju kumulativno, na kraju predzadnjeg podstavka/točke/podtočke stavlja se sastavni veznik »i«, a ako se radi o inačici odnosno alternativnom pobrojavanju na kraju pretposljednjeg podstavka stavlja se rastavni veznik »ili«. Nije prihvaćen U odnosnoj odredbi utvrđen je sadržaj evidencije, međutim, to ne znači da će svi navedeni podaci biti istovremeno poznati. Isto tako, treba imati u vidu da će se evidencija voditi u elektroničkom obliku. Odredbe kojima se utvrđuje sadržaj evidencije ne treba izjednačavati s odredbama kojim se utvrđuje kumulativno ili alternativno ispunjavanje pretpostavki koje dovode do nastanka, promjene ili prestanka nekog pravnog odnosa ili pravne posljedice.
64 Koprivničko-križevačka županija 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. Vezano uz članak 8. stavak 4. točku 9. Prijedloga naputka, što je to „drugi jedinstveni identifikator stranke“ budući da članak 4. stavak 1. točka 9. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21.) navodi: „jedinstveni identifikator je identifikator pismena koji omogućava provjeru izvornosti, cjelovitosti i sljedivosti pri razmjeni podataka između informacijskih sustava uredskog poslovanja, a nastaje unutar informacijskog sustava uredskog poslovanja strojno, slučajnim odabirom“. Dakle jedinstveni identifikator iz Uredbe, nastaje unutar informacijskog sustava uredskog poslovanja strojno, slučajnim odabirom i ne može biti drugi jedinstveni identifikator stranke iz članka 8. stavka 2. točke 10. Prijedloga naputka, jer matični broj obrta, matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva i sl. ne nastaju unutar informacijskog sustava uredskog poslovanja, slučajnim odabirom, veći ih stranci dodjeljuje rješenjem nadležno javnopravno tijelo. Nije prihvaćen Ne treba izjednačavati niti dovoditi u vezu jedinstveni identifikator pismena s drugim jedinstvenim identifikatorom stranke koji je primjeričnim nabrajanjem u zagradi dodatno pojašnjen (matični broj obrta, matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva i sl.). A jasno da taj broj ne nastaje unutar informacijskog sustava uredskog poslovanja kao što ne nastaje ni OIB.
65 Koprivničko-križevačka županija 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. U članku 8. stavku 4. točki 8. Prijedloga naputka, pokratu: „OIB“ bi trebalo zamijeniti s riječima: „osobni identifikacijski broj (OIB)“. Nije prihvaćen OIB je općepoznata pokrata. Puni naziv „osobni identifikacijski broj“ korišten je i pokraćen kod prvog navođenja u članku 4. Prijedloga naputka.
66 Koprivničko-križevačka županija 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. U članku 8. stavku 3. točki 14. Prijedloga naputka, iza riječi: „ili drugog akta“ treba staviti sastavni veznik: „i“, budući da je člankom 32. stavkom 3., člankom 33. stavkom 3. i člankom 34. stavkom 3. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15.), propisano da ako se uvjeti i razlozi odnosno situacije propisuju kumulativno, na kraju predzadnjeg podstavka/točke/podtočke stavlja se sastavni veznik »i«, a ako se radi o inačici odnosno alternativnom pobrojavanju na kraju pretposljednjeg podstavka stavlja se rastavni veznik »ili«. Nije prihvaćen U odnosnoj odredbi utvrđen je sadržaj evidencije, međutim, to ne znači da će svi navedeni podaci biti istovremeno poznati. Isto tako, treba imati u vidu da će se evidencija voditi u elektroničkom obliku. Odredbe kojima se utvrđuje sadržaj evidencije ne treba izjednačavati s odredbama kojim se utvrđuje kumulativno ili alternativno ispunjavanje pretpostavki koje dovode do nastanka, promjene ili prestanka nekog pravnog odnosa ili pravne posljedice.
67 Koprivničko-križevačka županija 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. U članku 8. stavku 3. točki 12. podtočki g. Prijedloga naputka, iza riječi: „obavijest“ treba staviti rastavni veznik: „ili“, budući da je člankom 32. stavkom 3., člankom 33. stavkom 3. i člankom 34. stavkom 3. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15.), propisano da ako se uvjeti i razlozi odnosno situacije propisuju kumulativno, na kraju predzadnjeg podstavka/točke/podtočke stavlja se sastavni veznik »i«, a ako se radi o inačici odnosno alternativnom pobrojavanju na kraju pretposljednjeg podstavka stavlja se rastavni veznik »ili«. Nije prihvaćen Treba imati u vidu da će se evidencija voditi u elektroničkom obliku i da će se vrsta akta birati iz izbornika. Odredbe kojima se utvrđuje sadržaj evidencije ne treba izjednačavati s odredbama kojim se utvrđuje kumulativno ili alternativno ispunjavanje pretpostavki koje dovode do nastanka, promjene ili prestanka nekog pravnog odnosa ili pravne posljedice.
68 Koprivničko-križevačka županija 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. Vezano uz članak 8. stavak 3. točku 12. podtočku a. Prijedloga naputka, nužno je napomenuti da je oblik (formalna) struktura propisa propisan člancima 28. do 34.. Jedinstvenih metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15.) te se tako članak dijeli na stavke, stavak na podstavke ili točke, podstavak na točke i točke na podtočke, a nije moguće podtočke dijeliti na još manje cjeline „podpodtočke“ ili slično. Sukladno navedenom članak 8. stavak 3. točku 12. Prijedloga naputka treba tako ustrojiti da najmanja cjelinu u njoj bude podtočka. Nije prihvaćen Predlagatelju su poznata Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor kojim se uređuju pravno-metodološka načela i jedinstvena tehnika koja se primjenjuje pri izradi akata koje donosi Hrvatski sabor, a u prvom redu zakona i drugih propisa, njihova struktura i sistematika, te stil i način pisanja. Također, Pravila se na odgovarajući način primjenjuju na sve druge propise, a među koje spada i ovaj Naputak. U odnosu na ovaj komentar kao i niz drugih, treba napomenuti da treba voditi računa ne samo o formalnoj strukturi akta nego i o cilju i svrsi odredbe, a u ovom slučaju i svrsi strukture koja treba poslužiti za uspostavu evidencije u elektroničkom obliku i kojom se ujedno definira sadržaj padajućih izbornika. Dakle, odredbe provedbenih i tehničkih propisa treba promatrati u širem kontekstu i u tom kontekstu formu ne treba doslovno i u svakom slučaju podrediti cilju i svrsi odredbe. U konkretnom slučaju, dodatna razrada strukture pridonosi jasnoći i preglednosti odredbe.
69 Koprivničko-križevačka županija 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. Vezano uz članak 8. stavak 3. točku 9. Prijedloga naputka, što je to „drugi jedinstveni identifikator stranke“ budući da članak 4. stavak 1. točka 9. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21.) navodi: „jedinstveni identifikator je identifikator pismena koji omogućava provjeru izvornosti, cjelovitosti i sljedivosti pri razmjeni podataka između informacijskih sustava uredskog poslovanja, a nastaje unutar informacijskog sustava uredskog poslovanja strojno, slučajnim odabirom“. Dakle jedinstveni identifikator iz Uredbe, nastaje unutar informacijskog sustava uredskog poslovanja strojno, slučajnim odabirom i ne može biti drugi jedinstveni identifikator stranke iz članka 8. stavka 2. točke 10. Prijedloga naputka, jer matični broj obrta, matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva i sl. ne nastaju unutar informacijskog sustava uredskog poslovanja, slučajnim odabirom, veći ih stranci dodjeljuje rješenjem nadležno javnopravno tijelo. Nije prihvaćen Upućujemo na odgovor uz vaš komentar pod brojem 64.
70 Koprivničko-križevačka županija 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. U članku 8. stavku 3. točki 8. Prijedloga naputka, pokratu: „OIB“ bi trebalo zamijeniti s riječima: „osobni identifikacijski broj (OIB)“. Nije prihvaćen Upućujemo na odgovor uz vaš komentar pod brojem 65.
71 Koprivničko-križevačka županija 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. U članku 8. stavku 3. točkama 6. i 12. Prijedloga naputka, na kraju prvog retka treba staviti dvotočke, budući da se nakon toga navode podtočke. Prihvaćen Odredba je dopunjena.
72 Koprivničko-križevačka županija 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. U članku 8. stavku 2. točki 18. Prijedloga naputka, iza riječi: „odluke“ treba staviti sastavni veznik: „i“, budući da je člankom 32. stavkom 3., člankom 33. stavkom 3. i člankom 34. stavkom 3. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15.), propisano da ako se uvjeti i razlozi odnosno situacije propisuju kumulativno, na kraju predzadnjeg podstavka/točke/podtočke stavlja se sastavni veznik »i«, a ako se radi o inačici odnosno alternativnom pobrojavanju na kraju pretposljednjeg podstavka stavlja se rastavni veznik »ili«. Nije prihvaćen U odnosnoj odredbi utvrđen je sadržaj evidencije, međutim, to ne znači da će svi navedeni podaci biti istovremeno poznati. Isto tako, treba imati u vidu da će se evidencija voditi u elektroničkom obliku. Odredbe kojima se utvrđuje sadržaj evidencije ne treba izjednačavati s odredbama kojim se utvrđuje kumulativno ili alternativno ispunjavanje pretpostavki koje dovode do nastanka, promjene ili prestanka nekog pravnog odnosa ili pravne posljedice.
73 Koprivničko-križevačka županija 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. U članku 8. stavku 2. točki 16. podtočki b. Prijedloga naputka, iza riječi: „tijelu“ treba dodati treba dodati rastavni veznik: „ili“. Nije prihvaćen Treba imati u vidu da će se evidencija voditi u elektroničkom obliku. Odredbe kojima se utvrđuje sadržaj evidencije ne treba izjednačavati s odredbama kojim se utvrđuje kumulativno ili alternativno ispunjavanje pretpostavki koje dovode do nastanka, promjene ili prestanka nekog pravnog odnosa ili pravne posljedice.
74 Koprivničko-križevačka županija 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. U članku 8. stavku 2. točki 16. Prijedloga naputka, iza riječi: „datum otpreme“ treba staviti dvotočku. Prihvaćen Odredba je dopunjena.
75 Koprivničko-križevačka županija 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. U članku 8. stavku 2. točki 15. podtočki e. Prijedloga naputka, iza riječi: „ponovni postupak“ treba dodati rastavni veznik: „ili“. Nije prihvaćen Treba imati u vidu da će se evidencija voditi u elektroničkom obliku. Odredbe kojima se utvrđuje sadržaj evidencije ne treba izjednačavati s odredbama kojim se utvrđuje kumulativno ili alternativno ispunjavanje pretpostavki koje dovode do nastanka, promjene ili prestanka nekog pravnog odnosa ili pravne posljedice.
76 Koprivničko-križevačka županija 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. U članku 8. stavku 2. točki 15. podtočki d. Prijedloga naputka, rastavni veznik: „ili“ treba brisati, jer iza podtočke d. sljede još dvije podtočke. Prihvaćen Odredba je izmijenjena.
77 Koprivničko-križevačka županija 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. Vezano uz članak 8. stavak 2. točku 12. podtočke a., b. i c. Prijedloga naputka, nužno je napomenuti da je oblik (formalna) struktura propisa propisan člancima 28. do 34.. Jedinstvenih metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15.) te se tako članak dijeli na stavke, stavak na podstavke ili točke, podstavak na točke i točke na podtočke, a nije moguće podtočke dijeliti na još manje cjeline „podpodtočke“ ili slično. Sukladno navedenom članak 8. stavak 2. točku 12. Prijedloga naputka treba tako ustrojiti da je najmanja cjelina u njoj podtočka. Nije prihvaćen Upućujemo na odgovor uz vaš komentar pod brojem 68.
78 Koprivničko-križevačka županija 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. U članku 8. stavku 2. točki 12. Prijedloga naputka, iza riječi: „vrsta akta“ treba staviti dvotočku. Prihvaćen Odredba je dopunjena.
79 Koprivničko-križevačka županija 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. Vezano uz članak 8. stavak 2. točku 10. Prijedloga naputka, što je to „drugi jedinstveni identifikator stranke“ budući da članak 4. stavak 1. točka 9. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21.) navodi: „jedinstveni identifikator je identifikator pismena koji omogućava provjeru izvornosti, cjelovitosti i sljedivosti pri razmjeni podataka između informacijskih sustava uredskog poslovanja, a nastaje unutar informacijskog sustava uredskog poslovanja strojno, slučajnim odabirom“. Dakle jedinstveni identifikator iz Uredbe, nastaje unutar informacijskog sustava uredskog poslovanja strojno, slučajnim odabirom i ne može biti drugi jedinstveni identifikator stranke iz članka 8. stavka 2. točke 10. Prijedloga naputka, jer matični broj obrta, matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva i sl. ne nastaju unutar informacijskog sustava uredskog poslovanja, slučajnim odabirom, veći ih stranci dodjeljuje rješenjem nadležno javnopravno tijelo. Nije prihvaćen Upućujemo na odgovor uz vaš komentar pod brojem 64.
80 Koprivničko-križevačka županija 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. U članku 8. stavku 2. točki 9. Prijedloga naputka, pokratu: „OIB“ bi trebalo zamijeniti s riječima: „osobni identifikacijski broj (OIB)“. Nije prihvaćen Upućujemo na odgovor uz vaš komentar pod brojem 65.
81 Koprivničko-križevačka županija 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. U članku 8. stavku 2. točki 7. Prijedloga naputka, iza riječi: „vrsta stranke“ treba staviti dvotočku. Prihvaćen Odredba je dopunjena.
82 Koprivničko-križevačka županija 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. U članku 8. stavku 2. točki 5. Prijedloga naputka, iza riječi: „vrsta podneska“ treba staviti dvotočku. Prihvaćen Odredba je dopunjena.
83 Koprivničko-križevačka županija 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. U članku 8. stavku 2. točki 4. Prijedloga naputka, iza riječi: „datum primitka“ treba staviti dvotočku. Prihvaćen Odredba je dopunjena.
84 MARINA KRAJNOVIĆ 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. KOMENTAR 1. Jedan primjer govori više od tisuću riječi. Predlažem dodati odgovarajuće primjere, što se može učiniti u zagradama. Npr. u stavku 2. propisati: U evidenciju predmeta upravnog postupka prvog stupnja upisuju se: 1. klasifikacijska oznaka prvog stupanja (npr. UP/I-034-01/21-01/56) Također, u stavku 3. propisati: U evidenciju predmeta upravnog postupka drugog stupnja upisuju se: 1. klasifikacijska oznaka drugog stupnja (npr. UP/II-082-03/21-01/12) OBRAZLOŽENJE: Uredba o uredskom poslovanju ne sadrži nikakve primjere. Nekada davno, Uredba o uredskom poslovanju (iz 1987.) bila je popraćena Uputstvom za izvršenje Uredbe. Uredbom iz 2009. takva vrsta popratne upute je izostavljena. Nije dobro da se uredsko poslovanje svede na „usmenu predaju“ kojom će stariji službenici prenositi znanja mlađima. Točno je da je izgled klasifikacijske oznake i urudžbenog broja propisan Uredbom o uredskom poslovanju, međutim poneki vizualni primjer bio bi koristan, pogotovo za novoosnovana javnopravna tijela. Na primjer, Sudski poslovnik sadrži konkretne primjere koji olakšavaju njegovu primjenu, pa između ostalog propisuje: „Na svaki podnesak kojim se osniva spis stavlja se poslovni broj koji se sastoji od kratice naziva upisnika u koji je upisan (npr. K, P, R1, OVR, O, UsI itd.) ispisan velikim slovima, rednog broja upisa i posljednja dva broja godine u kojoj je unesen u upisnik (npr. K-4/14).“ Ili: „Pri osnivanju spisa voditelj upisnika će na prvom podnesku u gornjem desnom kutu upisati poslovni broj s podbrojem 1 i upisati ga odmah u popis pismena (npr. P-44/14-1). Službenik sudske pisarnice vremenskim slijedom upisuje podneske i druga pismena koja se odnose na isti spis u popis pismena i označava ih istim poslovnim brojem i odgovarajućim podbrojem dok se spis nalazi u pisarnici (npr. P-44/14-2).“ Budući da Uredba o uredskom poslovanju ne sadrži primjere, predlažem da se u Naputak unesu odgovarajući primjeri (npr. ...) radi pojašnjenja i preglednosti. KOMENTAR 2. U stavku 3. predlažem preformulirati: „naziv tijela koje je donijelo ili je trebalo donijeti prvostupanjsko rješenje“. OBRAZLOŽENJE: Stranka ne može izjaviti žalbu zbog šutnje uprave ako rješenje nije doneseno u roku, ali je ipak doneseno. U tom slučaju izjavljuje žalbu protiv rješenja koje je doneseno (pa se upisuje naziv tijela koje je donijelo rješenje). Primjedba je nomotehničke naravi. KOMENTAR 3. U stavku 4. predlažem pojasniti ili preformulirati odredbu: „ako su poznati“. OBRAZLOŽENJE: Odredba je nejasna (nije jasno što se misli pod "ako su poznati"). KOMENTAR 4. Umjesto izričaja „brojčana oznaka akta ili brojčana oznaka podneska“ predlažem koristiti izričaj „urudžbeni broj akta ili brojčana oznaka podneska“ u skladu člankom 4. Uredbe o uredskom poslovanju, koja propisuje: - brojčana oznaka akta = klasifikacijska oznaka + urudžbeni broj - brojčana oznaka podneska = klasifikacijska oznaka + redni broj pismena unutar predmeta U stavcima 2., 3. i 4. propisano je da se upisuje „klasifikacijska oznaka“. Radi dosljednosti, predlažem odgovarajuće preformulirati. KOMENTAR 5. Treba li se oznaka I-stupanjskog ili II-stupanjskog upravnog postupka odvajati spojnicom od ostatka klasifikacijske oznake ili ne? Iz članka 24. stavka 4. Uredbe o uredskom poslovanju proizlazi da ne treba. Dakle, sada je pravilno pisati: KLASA: UP/I034-01/21-01/56. Budući da iz Uredbe nije jasno treba li pisati spojnicu ili ne, predlažem da se u Naputak unesu primjeri gdjegod je to moguće, kako bi se otklonile dvojbe. Djelomično prihvaćen U odnosu na komentare 1. i 5., napominje se da Naputak nije provedbeni propis Uredbe o uredskom poslovanju i ne služi njezinom pojašnjenju. 2. Prijedlog uz članak 8. stavak 3. točku 11. ne prihvaća se. U upravnom postupku protiv prvostupanjske odluke, odnosno ako javnopravno tijelo nije o upravnoj stvari riješilo u propisanom roku, stranka ima pravo žalbe, ako zakonom nije drukčije propisano. 3. Prihvaćen. Odredba je izmijenjena. 4. Prihvaćen u izmijenjenom obliku. Odredba je odgovarajuće preformulirana.
85 ZORAN SAMBOL 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 8. Staviti "strojno čitljivo" elektroničko uredsko poslovanje Iz: "(1) U informacijskom sustavu elektroničkog uredskog poslovanja vode se:" U: "(1) U informacijskom sustavu elektroničkog strojno čitljivog uredskog poslovanja vode se:" Primjer: "KLASA: 008-01/15-01/14 URBROJ: 401-01/02-16-01 Zagreb, 28. prosinca 2016. TIJELIMA JAVNE VLASTI - svima - PREDMET: Primjena članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama o proaktivnoj objavi informacija (NN 25/13, 85/15) D. Objava informacija u strojno čitljivom obliku Osim vidljivosti informacija na određenoj internetskoj stranici, vrlo je bitan i oblik (format) u kojem se informacije objavljuju. Člankom 10. propisana je obveza da se informacije objavljuju u ponovno upotrebljivom, strojno čitljivom oblikui otvorenom formatu, kojeg korisnici dalje mogu koristiti, obrađivati i prosljeđivati po vlastitim potrebama, bez dodatnog opterećivanja tijela javne vlasti za proizvodnjom novih informacija. Sukladno članku 5., stavak 1., točka 10. Zakona, strojno čitljiv oblik je definiran kao oblik datoteke strukturiran tako da ga programska aplikacija može lako identificirati, prepoznati i iz njega izdvojiti određene podatke, uključujući pojedinačne podatke i njihovu unutarnju strukturu. Sukladno članku 5., stavak 1., točka 11. otvoreni oblik je oblik datoteke koji je neovisan o korištenoj platformi i dostupan javnosti bez ograničenja koja bi priječila ponovnu uporabu. Ta su načela i standardi posljedica preuzimanja Direktive EU o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (2003/98/EZ, 2013/37/EU), a koja je preuzeta Zakonom, na način da su posebne odredbe o ponovnoj uporabi sadržane u glavi VI., člancima 27.-34. Dakle, tijela javne vlasti trebaju objavljivati u strojno čitljivom obliku informacije koje su predviđene za ponovnu uporabu poput numeričkih podataka, popisa, lista, imenika i slično, tj, onih informacija koje se nalaze u određenim bazama podataka ili proračunskim tablicama. Strojno čitljivim i otvorenim formatima smatraju se npr.XLS, ASCII, XML, CSV, JSON, RDF i drugi otvoreni formati. Ukoliko su informacije objavljene u pretraživim aplikacijama, potrebno je osigurati mogućnost preuzimanja informacija u cijelosti ili selektiranog skupa informacija, kao što je to primjerice omogućeno u aplikaciji Popis tijela javne vlasti http://tjv.pristupinfo.hr/(desno gore: preuzimanje). Određene skupove informacija koji su objavljeni u strojno čitljivom i otvorenom formatu (npr. registri, upisnici, adresari, popisi, liste i sl.) potrebno je objaviti i na Portalu otvorenih podataka http://data.gov.hr/. Donošenje i objava smjernica povjerenice za informiranje o ponovnoj uporabi informacija predviđeno je tijekom 2017. godine." Hvala lijepa, Zoran Sambol Nije prihvaćen Kao što ste i sami istaknuli, Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, 25/13, 85/15) propisana je za tijela javne vlasti obveza da na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljuju akte, informacije i druge podatke. Odredbe navedenog Zakona obvezuju i obveznike ovog Naputka pa je isto suvišno ponovno propisivati i u Naputku. Također, isto nije u skladu ni s nomotehničkim pravilima u smislu da se ista materija uređuje i ponavlja u više propisa.
86 Koprivničko-križevačka županija 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 9. 77. U članku 9. stavku 2. točki 4., stavku 3. točki 13. i stavu 4. točki 3. Prijedloga naputka, na njihovom kraju treba staviti sastavni veznik: „i“, budući da je člankom 32. stavkom 3., člankom 33. stavkom 3. i člankom 34. stavkom 3. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15.), propisano da ako se uvjeti i razlozi odnosno situacije propisuju kumulativno, na kraju predzadnjeg podstavka/točke/podtočke stavlja se sastavni veznik »i«, a ako se radi o inačici odnosno alternativnom pobrojavanju na kraju pretposljednjeg podstavka stavlja se rastavni veznik »ili«. Nije prihvaćen Odnosnim odredbama propisuje se minimalni sadržaj izvješća. Izvješća će se izrađivati automatskom obradom podataka iz informacijskog sustava. Odredbe kojima se utvrđuje sadržaj izvješća ne treba izjednačavati s odredbama kojim se utvrđuje kumulativno ili alternativno ispunjavanje pretpostavki koje dovode do nastanka, promjene ili prestanka nekog pravnog odnosa ili pravne posljedice.
87 Koprivničko-križevačka županija 4. Evidencije uredskog poslovanja, Članak 10. Članak 10. Prijedloga naputka, je u koliziji s člankom 12. stavkom 3. i člankom 13. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21.), jer iz Uredbe ne proizlazi da se vodi posebna evidencija zaprimljenih pošiljki naslovljenih na čelnika javnopravnog tijela, već se samo u evidenciju zaprimljenih pošiljki (u koju se unose i drugi podaci npr. o sadržaju pošiljke, je li oštećena, je li zlonamjerno otvorena itd.) unosi da je zaprimljena pošiljka naslovljena na čelnika tijela na način propisan naputkom. Dakle člankom 10. Prijedloga naputka, treba propisati obvezni sadržaj evidencije zaprimljenih pošiljki i na koji način se u nju upisuju pošiljke naslovljene na čelnika tijela te druge pošiljke navedene u Uredbi. Primljeno na znanje Prijedlogom naputka nije propisano vođenje posebne evidencije zaprimljenih pošiljki naslovljenih na čelnika javnopravnog tijela. Međutim, radi jasnoće, odredbe su dorađene.
88 Koprivničko-križevačka županija 5. Podaci o prijemu pismena, Članak 11. Vezano uz članak 11. stavak 2. Prijedloga naputka, i korištenje riječi: „ugao“ (Podaci iz stavka 1. ovog članka ispisuju se, u pravilu, u gornjem desnom uglu prve stranice pismena,…) nalazimo za shodno primijetiti kako se podaci mogu ispisati jedino u gornjem desnom kutu prve stranice te ih je po zakonima fizike i geometrije nemoguće ispisati u „desnom uglu“, jer u hrvatskom jeziku: a. kut je naziv za površinu između dva pravca koja se sijeku ili unutrašnji dio prostora između dvije ili tri ravnine koje se sijeku. Važno je naglasiti unutrašnji. Nekoć je jedna od kazni za dijete koje je štogod zgriješilo bila stajanje u kutu (sobe, učionice). b. ugao je vanjski dio sjecišta dviju ili triju ravnina (i kuća na uglu dviju ulica zove se uglovnica). Dakle: kut unutra, ugao vani. Uz imenicu ugao dobro je upotrijebiti prijedlog na, a ne u (kiosk na uglu ulice; sastanak na uglu Gundulićeve ulice i Ilice). Prihvaćen Sukladno komentaru, riječ je zamijenjena.
89 MARINA KRAJNOVIĆ 6. Sadržaj omota spisa, Članak 12. Predlažem dodati odgovarajuće obrasce uz Naputak, između ostalog izgled omota spisa, a po potrebi i druge obrasce (izvješća iz članka 9. Naputka). Unificiranjem izgleda izvješća, olakšava se njihova usporedba i razmatranje, a ujedno olakšava izrada zbirnih izvješća po pojedinim vrstama javnopravnih tijela. U protivnom će svaki informatičar (kojem se povjeri izrada odgovarajućih uredskih evidencija) osmisliti svoj vlastiti obrazac, a onda će usporedba podataka postati otežana. Nisu sva javnopravna tijela u sustavu ZUP-IT. Npr. jedinice lokalne samouprave u potpunosti su izvan svih sustava izvješćivanja. Stoga bi unificiranje izvješća, a možda i propisivanje drugih obrazaca olakšalo praćenje rada javnopravnih tijela. Primljeno na znanje Nova Uredba o uredskom poslovanju kao i ovaj Prijedlog naputka pretpostavljaju obavljanje uredskog poslovanja u elektroničkom obliku. U tom smislu, potrebno je konceptualno se odvojiti od pretvaranja iz elektroničkog oblika u papir. Prijedlogom naputka propisan je obvezni sadržaj izvješća. Što se tiče povezivanja i uspoređivanja podataka, napominje se da je člankom 62. stavkom 3. Uredbe o uredskom poslovanju propisano da informacijski sustav uredskog poslovanja mora imati mogućnost povezivanja i razmjene podataka s informacijskim sustavom za nadzor nad provedbom zakona kojim se uređuje opći upravni postupak u kojem se evidentira primjena pravnih instituta u upravnim postupcima. U tom smislu, važno je da postoje svi podaci u informacijskom sustavu, a sam izgled obrasca u informacijskom sustavu uredskog poslovanja koji svako tijelo priprema i ispisuje za svoje potrebe nije presudan za analizu i uspoređivanje podataka. Nadalje što se tiče ZUP IT sustava, u tijeku je provedba projekta „Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja” (ZUP III). Projektom ZUP III želi se unaprijediti postojeći ZUP IT sustav i omogućiti korištenje ZUP IT sustava svim javnopravnim tijelima koja postupaju i rješavaju u upravnom postupku (državne upravne organizacije, gradovi, općine, pravne osobe s javnim ovlastima).
90 Koprivničko-križevačka županija 7. Prijelazna i završne odredbe, Članak 14. U članku 14. Prijedloga naputka, iza znaka zatvorene zagrade treba staviti točku, jer je riječ o kraju rečenice, odnosno članka. Prihvaćen Odredba je dopunjena.