Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gordan Šubara PRAVILNIK Predlaže se kroz izmjenu Pravilnika omogućiti kombiniranje operacija 10.1.9 i 10.1.17. Obrazloženje: 1. Operacija 10.1.9 omogućava uzgajivačima hrvatskih izvornih i ugroženih pasmina dovođenje u ravnopravan tržišni položaj s uzgajivačima visoko produktivnih pasmina - dakle omogućava izjednačavanje s drugima, a dijelom i naknadu za očuvanje genetskog bogatstva Republike Hrvatske. Ovi uzgajivači na sebe preuzimaju funkciju i teret koji bi u protivnom morala preuzeti Republika Hrvatska (ukoliko želi sačuvati svoje biološko bogatstvo). Ova mjera ne stavlja uzgajivače u nikakav povoljniji položaj nego samo izjednačava tržišne uvjete. Onemogućavanje korištenja operacije 10.1.17. predstavlja diskriminaciju temeljem koje su ovi uzgajivači stavljeni u neravnopravan tržišni položaj. Ranija iskustva su pokazala da se nemogućnost kombinacija operacije 10.1.9 s mnogim mjerama ruralnog razvoja negativno odrazila na broj grla nekih izvornih pasmina. Tako je primjerice broj grla ovaca istarske ovce u selekcijskom obuhvatu prije nekoliko godina u pao za više od 40%, odnosno velik je broj uzgajivača odustao od mjere 10.1.9 jer su mu kombinacije drugih mjera omogućavale jednostavniji pristup mjerama. Posljedica toga je i pad veličine populacije ove hrvatske izvorne pasmine. Ne bi bilo dobro da nam se ovo dogodi i s drugim izvornim pasminama. 2. S obzirom da je intencija poticanje korištenja stajskog gnoja na oraničnim površinama, nelogično je da se iz istoga isključuju uzgajivači hrvatskih izvornih i ugroženih pasmina, jer je najlogičnije da se gnoj koji se ionako proizvodi od strane vlastitih životinja koristi na vlastitim površinama i to je potrebno poticati. 3. Potrebno je voditi računa da su dio OPGova i PGova koji su uzgajivači hrvatskih izvornih pasmina istovremeno i poljoprivrednici koji imaju i drugu poljoprivrednu proizvodnju (ratarsku, povrtlarsku, voćarsku). Stoga nemogućnost ove kombinacije njih dovodi u neravnopravan položaj . To će se dugoročno negativno odraziti na broj grla hrvatskih izvornih pasmina. Primljeno na znanje Moguće kombinacije svih operacija, unutar mjere 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, čiji su iznosi potpore bazirani na izračunu po površini, prikazane su u tablici 11. Priloga 4. ovoga Pravilnika. Izračun iznosa potpore za operaciju 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, nije baziran na izračunu po površini nego na izračunu potpore po uvjetnom grlu uzgojno valjanih rasplodnih životinja. S obzirom na navedeno prilikom podnošenja jedinstvenog zahtjeva u isto vrijeme je moguće podnijeti zahtjev te ostvariti potporu za operaciju 10.1.9. kao i za operaciju 10.1.17.
2 OPG Mikulić PRAVILNIK Savez uzgajivača Istarskog goveda Poštovani, Potrebno je omogućiti kombiniranje mjere 10.1.9 i mjere 10.1.17. Obrazloženje Smatramo da smo nepravedno zakinuti za nemogućnost kombiniranja tih dviju mjera. S jedne strane obveznici smo nitratne direktive koja nas obvezuje na enormne troškove gradnje izgnojišta i laguna za gnojnicu a onda s druge strane mjera 10.1.17 koja bi nas trebala poticati da taj isti gnoj u najboljoj mogućoj mjeri koristimo onemogućena čime se dobiva kontra efekt. Mi ćemo umjesto na naša polja stajnjak morati prodavati kao bi pokrili troškove gradnje gnojišta a istovremeno ćemo osiromašivati vlastito zemljište. Primljeno na znanje Moguće kombinacije svih operacija, unutar mjere 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, čiji su iznosi potpore bazirani na izračunu po površini, prikazane su u tablici 11. Priloga 4. ovoga Pravilnika. Izračun iznosa potpore za operaciju 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, nije baziran na izračunu po površini nego na izračunu potpore po uvjetnom grlu uzgojno valjanih rasplodnih životinja. S obzirom na navedeno prilikom podnošenja jedinstvenog zahtjeva u isto vrijeme je moguće podnijeti zahtjev te ostvariti potporu za operaciju 10.1.9. kao i za operaciju 10.1.17.
3 Udruga uzgajivača slavonsko srijemskog podolskog goveda PRAVILNIK Radi odredbe o nemogućnosti kombiniranja unutar mjera 10 proizlazi da stočari – uzgajivači izvornih pasmina ne mogu koristiti ovu mjeru. Ispred Udruge uzgajivača slavonsko-srijemskog podolca (UUSSP) upozoravamo da se svaki put kod programiranja novih mjera potpore stočarima uzgajivači izvornih pasmina moraju dokazivati kako se uvjeti koji se odnose na tržišno poslovanje protežu i na njihovu proizvodnju. Još jednom naglašavamo da je mjera potpore izvornim pasminama u okviru mjere 10 ruralnog razvoja programirana na osnovu gubitka koje uzgajivači imaju pri redovnom poslovanju u poredbi sa komercijalnim pasminama. No sve druge mjere bi trebale biti prihvatljive i za njih. Uvijek je prvi korak diskriminirajući, a onda se uz borbu i vrijeme ipak na kraju pokaže razumijevanje i način. (tako je bilo i sa plavim gorivom na koji dugo nismo imali pravo, i sa mjerom Dobrobit životinja, i sa nacionalnim mjerama potpore) Istina je da se mnoge izvorne pasmine drže na pašnjacima radi prirodne otpornosti no značajan postotak se uzgaja i u štalama i dobri su kandidati za ovu mjeru te molimo nadležno tijelo da učini sve što je moguće kako izvorne pasmine ne bi bile diskriminirane i ovaj put Primljeno na znanje Moguće kombinacije svih operacija, unutar mjere 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, čiji su iznosi potpore bazirani na izračunu po površini, prikazane su u tablici 11. Priloga 4. ovoga Pravilnika. Izračun iznosa potpore za operaciju 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, nije baziran na izračunu po površini nego na izračunu potpore po uvjetnom grlu uzgojno valjanih rasplodnih životinja. S obzirom na navedeno prilikom podnošenja jedinstvenog zahtjeva u isto vrijeme je moguće podnijeti zahtjev te ostvariti potporu za operaciju 10.1.9. kao i za operaciju 10.1.17.
4 neven obad PRAVILNIK Smatramo kako je potrebno iz prijedloga izmjene pravilnika izbaciti naknadno dodane analize tla(mehanicki sastav tla laboratorijske analize ili procijena te sadrzaj ukupnog nitratmog i amonijskog dusika) Obrazlozenje: Prilikom prijavena mjeru 10.1.17. uzeli smo 43 uzorka i napravili sve potrebne analize propisane vazecem pravilnikom( n.n.67/2021) ukoliko moramo napraviti dodatne analize koje nam nisu bile propisane pravilnikom imat cemo duple troskove jer se npr.analiza sadrzaja ukupnog nitratnog iamonijskog dusika mora raditi na svjezem uzorku koga mi nemozemo imat bez ponovnog uzorkovanja.takoder nam nije jasno zasto je potrebna analiza mehanickog sastava kao i procijena jer nema utjecajana 10.1.17 a dodatno poskupljuje analizu koju bi mi morali naknadno raditi. Smatramo kako je potrebno iz prijedloga izmjene pravilnika izbaciti naknadno dodane analize tla(mehanicki sastav tla laboratorijske analize ili procijena te sadrzaj ukupnog nitratmog i amonijskog dusika) Obrazlozenje: Prilikom prijavena mjeru 10.1.17. uzeli smo 43 uzorka i napravili sve potrebne analize propisane vazecem pravilnikom( n.n.67/2021) ukoliko moramo napraviti dodatne analize koje nam nisu bile propisane pravilnikom imat cemo duple troskove jer se npr.analiza sadrzajaukupnog nitratnog iamonijskog dusika mora raditi na svjezem uzorku koga mi nemozemo imat bez ponovnog uzorkovanja.takoder nam nije jasno zasto je potrebna analiza mehanickog sastava kao i procijena jer nema utjecajana 10.1.17 a dodatno poskupljuje analizu koju bi mi morali naknadno raditi Djelomično prihvaćen Komentar se djelomično prihvaća u smislu neuvrštavanja u predložene izmjene i dopune Pravilnika obveze provedbe analize mehaničkog sastava tla (laboratorijska analiza ili procjena). Također, sve analize tla napravljene do stupanja na snagu ovog Pravilnika, a koje su u skladu s trenutno važećim Pravilnikom biti će prihvatljive.
5 Hrvatska poljoprivredna komora PRAVILNIK, Članak 4. U članku 4. odnosno članak 112.c koji se odnosi na obveze koje je korisnik PUS dužan ispuniti. Umjesto točke 3. koja glasi: „iznimno od točke 2. ovoga stavka, ako je ukupna površina svih ARKOD parcela za koje se traži potpora manja ili jednaka 1 ha, analiza tla se radi na temelju prosječnog uzorka.“ Predlažemo sljedeću izmjenu: „ako je površina ARKOD parcele za koji se traži potpora manja ili jednaka od 1 ha analiza tla se radi na temelju prosječnog uzorka od dvije do deset parcela ako su ujednačene.“ Obrazloženje: Obveze PUS korisnika propisane člankom 112.c koje se odnose na obvezu analize tla u ovom prijedlogu izmjene Pravilnika usklađene su s Pravilnikom o metodologiji praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta NN 47/19 koji određuju obvezu praćenja stanja na svim ARKOD parcelama većim ili jednakim od 1 ha. Za ARKOD parcele manje od 1 ha analiza tla nije obvezna (članak 28. točka 4.). pravilnik je propisao koliku površinu može predstavljati jedan prosječan uzorak tla u članku 29. točci 1. : “Jedan prosječan uzorak tla predstavlja površinu od 10 ha ako je površina ujednačena.“ Ukoliko se već ima namjera obvezati proizvođače da na parcelama manjim od 1 ha imaju obvezu analizirati tlo, što je u suprotnosti s pravilnikom o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, a proizvođačima koji imaju parcele sa više desetaka hektara dozvoljava se pravilnikom da jedan uzorak predstavlja površinu od 10 ha, tada bi bilo ispravno da jedan prosječan uzorak može predstavljati deset parcela manjih od 1 ha ukoliko su ujednačene. Ovako propisana obveza analize tla dodatno stavlja u nepovoljan položaj poljoprivredne proizvođače koji imaju ogroman broj parcela manjih od 1 ha u odnosu na one koji imaju velike parcele. Također, smatramo da stajski gnoj ne treba dijeliti prema porijeklu, ali ako se već i dijeli opće poznato je kako je gnoj od izvornih pasmina koji nisu intenzivna stočarska proizvodnja, manje štete okolišu. Nove politike Europske unije odnose se na održivost stočarske proizvodnje te povećanje ekoloških standarda kao i očuvanje izvornih pasmina. Tražimo da se u Pravilniku izjednači mogućnost dobivanja mjera neovisno o tehnologiji proizvodnje, bez obzira na potpore iz bilo kojih drugih izvora. Djelomično prihvaćen Komentar se djelomično prihvaća u smislu obvezne provedbe jedne analize tla na svakih deset ARKOD parcela površine manje od 1 ha.
6 SREDIŠNJI SAVEZ HRVATSKIH UZGAJIVAČA SIMENTASKOG GOVEDA PRAVILNIK, Članak 4. Ispred Saveza hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda imamo primjedbu na članak 4. iz e-savjetovanja, odnosno članak 112.c koji se odnosi na obveze koje je korisnik PUS dužan ispuniti. Umjesto točke 3. koja glasi: „iznimno od točke 2. ovoga stavka, ako je ukupna površina svih ARKOD parcela za koje se traži potpora manja ili jednaka 1 ha, analiza tla se radi na temelju prosječnog uzorka.“ Predlažemo sljedeću izmjenu: „ako je površina ARKOD parcele za koji se traži potpora manja ili jednaka od 1 ha analiza tla se radi na temelju prosječnog uzorka od dvije do deset parcela ako su ujednačene.“ Obrazloženje : Obveze PUS korisnika propisane člankom 112.c koje se odnose na obvezu analize tla u ovom prijedlogu izmjene Pravilnika usklađene su s Pravilnikom o metodologiji praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta NN 47/19 koji određuju obvezu praćenja stanja na svim ARKOD parcelama većim ili jednakim od 1 ha. Za ARKOD parcele manje od 1 ha analiza tla nije obvezna (članak 28. točka 4.). pravilnik je propisao koliku površinu može predstavljati jedan prosječan uzorak tla u članku 29. točci 1. : “Jedan prosječan uzorak tla predstavlja površinu od 10 ha ako je površina ujednačena.“ Ukoliko se već ima namjera obvezati proizvođače da na parcelama manjim od 1 ha imaju obvezu analizirati tlo, što je u suprotnosti s pravilnikom o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, a proizvođačima koji imaju parcele sa više desetaka hektara dozvoljava se pravilnikom da jedan uzorak predstavlja površinu od 10 ha, tada bi bilo ispravno da jedan prosječan uzorak može predstavljati deset parcela manjih od 1 ha ukoliko su ujednačene. Ovako propisana obveza analize tla dodatno stavlja u nepovoljan položaj poljoprivredne proizvođače koji imaju ogroman broj parcela manjih od 1 ha u odnosu na one koji imaju velike parcele. Lijepi pozdrav, Predsjednik HUSIM-a Damir Horvatić Djelomično prihvaćen Komentar se djelomično prihvaća u smislu obvezne provedbe jedne analize tla na svakih deset ARKOD parcela površine manje od 1 ha.
7 SAVEZ UDRUGA HRVATSKIH UZGAJIVAČA HOLSTEIN GOVEDA PRAVILNIK, Članak 4. Poštovani, Javljamo se ispred Saveza udruga hrvatskih uzgajivača holstein goveda jer imamo primjedbu na članak 4. iz ovog e-savjetovanja, odnosno članak 112 c koji se odnosi na obveze koje je korisnik PUS dužan ispuniti. Naime, umjesto točke 3. koje glasi: ''3. iznimno od točke 2. ovoga stavka, ako je ukupna površina svih ARKOD parcela za koje se traži potpora manja ili jednaka 1 ha, analiza tla se radi na temelju prosječnog uzorka.'' predlažemo sljedeću izmjenu: ''…ako je površina ARKOD parcele za koje se traži potpora manja ili jednaka 1 ha, analiza tla se radi na temelju prosječnog uzorka od dvije do deset parcela ako su ujednačene.“ Obrazloženje: Obveze PUS korisnika propisane člankom 112.c koje se odnose na obvezu analize tla u ovom prijedlogu izmjene Pravilnika usklađene su s Pravilnikom o metodologiji praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta NN 47/19 koji određuje obvezu praćenja stanja na svim ARKOD parcelama većim ili jednakim od 1 ha. Za ARKOD parcele manje od 1 ha analiza tla nije obvezna (članak 28. točka 4.). Nadalje, Pravilnik je propisao koliku površinu može predstavljati jedan prosječan uzorak tla u članku 29. točci 1.: „Jedan prosječan uzorak tla predstavlja površinu do deset hektara, ako je površina ujednačena.“ Ukoliko se već ima namjera obvezati proizvođače da na parcelama manjim od 1 ha imaju obvezu analizirati tlo - što je u suprotnosti s Pravilnikom o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, a proizvođačima koji imaju table sa više desetaka hektara dozvoljava se Pravilnikom da jedan uzorak predstavlja površinu do 10 ha, tada bi bilo ispravno omogućiti i obrnuto – da 1 prosječan uzorak može predstavljati deset parcela manjih od 1 ha ukoliko su ujednačene. Jasno je da usitnjenost posjeda i ogroman broj parcela manjih od 1 ha predstavlja veliki problem u proizvodnji, stavlja u nepovoljan položaj poljoprivredne proizvođače s takvim posjedima u odnosu na one koji imaju velike površine. Ovako propisana obveza analize tla dodatno stavlja u nepovoljan položaj one s malim površinama (npr. Dva gospodarstva imaju 10 ha, u jednom slučaju 10 ha je u 10 parcela, a u drugom slučaju 10 ha je u jednoj parceli, dobiti će isti iznos od 2150,00 eura kroz M10.1.17., a analiza tla će u slučaju usitnjenog posjeda biti 10 puta skuplja jer mora napraviti 10 uzoraka tla). Lijep pozdrav. SUHUH Djelomično prihvaćen Komentar se djelomično prihvaća u smislu obvezne provedbe jedne analize tla na svakih deset ARKOD parcela površine manje od 1 ha.
8 Josip music PRAVILNIK, Članak 4. smatram da uslužni tov nije kvalitetno pokriven niti pravilnikom niti ovom izmjenom i ostavlja mogućnost organizatorima proizvodnje ostvarivanje "umjetnih" uvijeta te molim zakonodavca da izadje u susret OPG-ovima koji rade uslužni tov junadi, svinja ili pak brojlera te da se izbjegne fiktivno kupovanje stajnjaka opg-a od organizatora proizvodnje,te da se omogući dokazivanje količina stajnjaka NE SAMO RAČUNOM nego i uz potvrdu organizatora proizvodnje i/ili potvrdu o otpremi stoke s gospodarstva u protekloj godini nadležne veterinarske stanice i/ ili ugovor o suradnji organizatora proizvodnje i opg-a! Dosadasnjim pravilnikom ostavljen je veliki manevarski prostor velikim firmama da poentiraju nezasluzeno.... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' PRAVILNIK, Članak 4. Predlažemo da se na isti ili sličan način dopusti korištenje stajskog gnoja koje nije iz industrijskog uzgoja i kroz mjeru 10.1.15 PEG. Smatramo, da bi veća primjena gnoja domaćih stočara, pomogla održivom gospodarenju, kako stočarskih gospodarstava tako i nas u biljnoj proizvodnji, a istovremeno bi imalo veliki učinak na Hrvatsko gospodarstvo. Primljeno na znanje U tipu operacije 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima (PEG), dozvoljeno je korištenje samo onih gnojiva i poboljšivača tla kako je propisano člankom 3. Uredbe 889/2008. Mogućnosti primjene navedenog stajskog gnoja razmotriti će se u sklopu izrade Pravilnika za 2022. godinu.
10 Fragaria doo PRAVILNIK, Članak 8. Članak 8., stavak 2. prijedloga Izmjena i dopuna - potrebno je korisniku i poslati obavijest elektronskom poštom o istome. Članak 8., stavak 3. prijedloga Izmjena i dopuna - raok za žalbe se ovim prijedlogom skraćuje na 15 dana. To je prihvatljivo samo u slučaju ako Agencija obavijest o Odluci o visini iznosa prava na potporu korisniku istovremeno pošalje i elektronskom poštom. U protivnom, rok od 15 dana je prekratak. Nije prihvaćen Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju već postupa u skladu s člankom 15. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) gdje je propisano slanje obavijesti elektronskom poštom o postavljanju odluke na AGRONET.