Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš za Strategiju razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina - 1. dio

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek 2 Pregled sadržaja i glavnih ciljeva izrade Strategije i odnosa s drugim odgovarajućim strategijama, planovima i programima, 2.2 Odnos Strategije s drugim odgovarajućim strategijama, planovima i programima Održavanje plovnog puta uzvodno od Osijeka je nepotrebno, neisplativo i neodrživo. Neophodno je napraviti analizu isplativosti i potreba za plovnošću III klase. Za koji transport, robu, teret i potrebe??? Uzvodno od Osijeka ne postoji niti jedna aktivna riječna luka kao niti potreba za transportom. Jedini riječni promet koji je aktivan je rekreativno turističkog tipa, poput ribiča, izletnika malim plovilima te veslača kanuista i kajakaša. Neophodno je izbaciti potrebu za plovnošću III klase uzvodno od Osijeka. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Analiza komentara: Mišljenje, prijedlog/primjedba: Održavanje plovnog puta uzvodno od Osijeka je nepotrebno, neisplativo i neodrživo. Neophodno je napraviti analizu isplativosti i potreba za plovnošću III klase. Za koji transport, robu, teret i potrebe??? Uzvodno od Osijeka ne postoji niti jedna aktivna riječna luka kao niti potreba za transportom. Jedini riječni promet koji je aktivan je rekreativno turističkog tipa, poput ribiča, izletnika malim plovilima te veslača kanuista i kajakaša. Neophodno je izbaciti potrebu za plovnošću III klase uzvodno od Osijeka. Odgovor: Mišljenje se djelomično prihvaća > Potrebno je napomenuti kako je prema Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14, 118/18) klasa rijeke Drave definirana: (1) Međunarodni vodni putovi u Republici Hrvatskoj su: – vodni put rijeke Drave od rkm 0+000 do rkm 70+000, (2) Međudržavni vodni put u Republici Hrvatskoj je: – vodni put rijeke Drave od rkm 70+000 do rkm 198+600 (v. Pravilnik o razvrstavanju i otvaranju vodnih putova na unutarnjim vodama (NN 77/11, 66/14 i 81/15)). Strategija ima za cilj kroz mjeru M -8.4.2 - Modernizacija plovnih putova i osiguravanje plovnosti rijeka u skladu s propisanim minimalnim klasama plovnosti za međunarodne plovne putove osigurati plovnost rijeka u skladu s propisanim minimalnim uvjetima koje moraju zadovoljavati međunarodni plovni putovi. Za sve dionice potrebno je izraditi analize kojima bi se utvrdio opseg i vrsta radova kojima bi se provela navedena mjera u skladu s nacionalnim i međunarodnim smjernicama (uključujući dobru praksu) u održivom upravljanju vodama i planiranju vodnih putova. Sve aktivnosti u sklopu ove mjere potrebno je uskladiti s aktualnim i očekivanim budućim trendovima razvoja sektora te tržišnim trendovima. Isto tako kroz stratešku studiju propisane su i mjere zaštite kao što je: "Na rijeci Kupi uzvodno od Siska, na rijeci Uni, na rijeci Savi uzvodno od Siska te na rijeci Dravi uzvodno od Osijeka infrastrukturni zahvati za potrebe razvoja riječnog turizma kojima je svrha osiguranje pristupa u plovnom smislu ne smiju uključivati strukturne promjene obala i korita rijeka većih razmjera, turističke brodice treba prilagoditi postojećim uvjetima plovnosti, a radove na održavanju plovnog puta treba svesti na nužne radove za održavanje sigurnosti plovidbe" U skladu s navedenim Strateška studija (Tablica 2.2.-3) dopunjena je sljedećim: Strategija ima za cilj provedbu redovnog održavanja plovnosti i modernizaciju plovnih putova i osiguravanje plovnosti rijeka u skladu s propisanim minimalnim uvjetima koje moraju zadovoljavati međunarodni plovni putovi. Za sve dionice potrebno je izraditi analize kojima bi se utvrdio opseg i vrsta radova kojima bi se provela navedena mjera u skladu s nacionalnim i međunarodnim smjernicama (uključujući dobru praksu) u održivom upravljanju vodama i planiranju vodnih putova. Sve aktivnosti u sklopu ove mjere potrebno je uskladiti s aktualnim i očekivanim budućim trendovima razvoja sektora te tržišnim trendovima. Samim tim, po provedenim analizama bit će potrebno uskladiti prostorni plan OBŽ s novim utvrđenim potrebama.