Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš za Strategiju razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina - 1. dio

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 WWF Adria 2 Pregled sadržaja i glavnih ciljeva izrade Strategije i odnosa s drugim odgovarajućim strategijama, planovima i programima, 2.2 Odnos Strategije s drugim odgovarajućim strategijama, planovima i programima Tablica 2.2-1 (Odnos Strategije s drugim odgovarajućim strategijama, planovima i programima na državnoj razini Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu ): U samoj strategiji razvitka riječnog prometa ovaj aspekt utjecaja klimatskih promjena na sektor plovidbe nije dovoljno razrađen niti naglašen. U sektoru plovidbe na razini Europe (posebno Dunavskog sliva) se već određeno vrijeme raspravlja o sve većem utjecaju klimatskih promjena na riječne ekosustave i na uvjete plovidbe (smanjeni broj dana s mogućom plovidbom, itd). Strategija, s obzirom da je za period do 2030. godine mora realno sagledati aspekt utjecaja klimatskih promjena na sektor navigacije i predložiti mjere za prilagodbu. Tablica 2.2-3 (Odnos Strategije razvitka riječnog prometa s prostornim planovima PROSTORNI PLAN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ("Županijski glasnik" 1/02, 4/10, 3/16, 5/16 i 6/16) „Pri izgradnji i uređenju vodnih putova u Županiji potrebno je održati visoki standard međunarodne VI. klase na vodnom putu Dunavom, urediti i održavati u plovnom stanju utvrđene kategorije dionicu vodnog puta Dravom od ušća u Dunav do luke Osijek na IV. međunarodnu klasu, te ostvariti vodni put Dravom do Ferdinandovca na razini III. međunarodne klase.“): Ostvariti plovnu klasu II do Ferdinandovca je u potpunosti nemoguće te nepotrebno s obzirom da se plovni put Drave uzvodno od Osijeka uopće ne koristi, osim za plovidbu čamaca i manjih turističkih plovila koja bi trebala biti prilagođena svojim dizajnom i karakteristikama rijeci, a ne obrnuto. Potrebno je u svim prostornim planovima revidirati ovaj dio te kategorizaciju smanjiti sukladno realnim potrebama, odnosno potpuno ukinuti. Tablica 2.2-3(Odnos Strategije razvitka riječnog prometa s prostornim planovima Prostorni plan Virovitičko podravske županije (Službeno glasilo Virovitičko-podravske županije br. 7a/00., 1/04., 5/07., 1/10., 2/12., 4/12., 2/13., 3/13. i 11/18) „Pristanište Kapinci, kao i sva pristaništa planirana u PPUO nalaze se na području Regionalnog parka Mura-Drava i moraju se razvijati i oblikovati tako da se što manje naruši krajobraz. (V. IiD).“): Ovo pristanište, kao i mnoga druga koja se planiraju na rijeci Dravi (poput pristaništa u Općini Gola, Koprivničko-križevačka županija) uopće ne odgovaraju realnim potrebama te izrazito narušavaju krajobrazne karakteristike, negativno utječu na prirodne karakteristike područja. Ovakve mjere u prostornim planovima također je potrebno preformulirati. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Analiza komentara: 1. Mišljenje, prijedlog/primjedba: Tablica 2.2-1 (Odnos Strategije s drugim odgovarajućim strategijama, planovima i programima na državnoj razini Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu ): U samoj strategiji razvitka riječnog prometa ovaj aspekt utjecaja klimatskih promjena na sektor plovidbe nije dovoljno razrađen niti naglašen. U sektoru plovidbe na razini Europe (posebno Dunavskog sliva) se već određeno vrijeme raspravlja o sve većem utjecaju klimatskih promjena na riječne ekosustave i na uvjete plovidbe (smanjeni broj dana s mogućom plovidbom, itd.). Strategija, s obzirom da je za period do 2030. godine mora realno sagledati aspekt utjecaja klimatskih promjena na sektor navigacije i predložiti mjere za prilagodbu. Odgovor: Mišljenje se djelomično prihvaća > Klimatske promjene sagledane su u strateškoj studiji u poglavlju 3.5. Sama Strategija već za svoj cilj ima smanjenje utjecaja na klimatske promjene kroz smanjenje emisija stakleničkih plinova na što se referira i strateška studija. Mjere prilagodbe klimatskim promjenama već su propisane u strateškoj studiji kroz različita poglavlja (vodna tijela, ekološka mreža,..). 2. Mišljenje, prijedlog/primjedba: Tablica 2.2-3 (Odnos Strategije razvitka riječnog prometa s prostornim planovima PROSTORNI PLAN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ("Županijski glasnik" 1/02, 4/10, 3/16, 5/16 i 6/16) „Pri izgradnji i uređenju vodnih putova u Županiji potrebno je održati visoki standard međunarodne VI. klase na vodnom putu Dunavom, urediti i održavati u plovnom stanju utvrđene kategorije dionicu vodnog puta Dravom od ušća u Dunav do luke Osijek na IV. međunarodnu klasu, te ostvariti vodni put Dravom do Ferdinandovca na razini III. međunarodne klase.“): Ostvariti plovnu klasu II do Ferdinandovca je u potpunosti nemoguće te nepotrebno s obzirom da se plovni put Drave uzvodno od Osijeka uopće ne koristi, osim za plovidbu čamaca i manjih turističkih plovila koja bi trebala biti prilagođena svojim dizajnom i karakteristikama rijeci, a ne obrnuto. Potrebno je u svim prostornim planovima revidirati ovaj dio te kategorizaciju smanjiti sukladno realnim potrebama, odnosno potpuno ukinuti. Odgovor: Mišljenje se djelomično prihvaća > Kao što je navedeno i u Tablici 2.2-3, navedeni tekst preuzet je iz Prostornog plana Osječko-baranjske županije. Potrebno je napomenuti kako je prema Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14, 118/18) klasa rijeke Drave definirana: (1) Međunarodni vodni putovi u Republici Hrvatskoj su: – vodni put rijeke Drave od rkm 0+000 do rkm 70+000, (2) Međudržavni vodni put u Republici Hrvatskoj je: – vodni put rijeke Drave od rkm 70+000 do rkm 198+600 (v. Pravilnik o razvrstavanju i otvaranju vodnih putova na unutarnjim vodama (NN 77/11, 66/14 i 81/15)). Strategija ima za cilj kroz mjeru M -8.4.2 - Modernizacija plovnih putova i osiguravanje plovnosti rijeka u skladu s propisanim minimalnim klasama plovnosti za međunarodne plovne putove osigurati plovnost rijeka u skladu s propisanim minimalnim uvjetima koje moraju zadovoljavati međunarodni plovni putovi. Za sve dionice potrebno je izraditi analize kojima bi se utvrdio opseg i vrsta radova kojima bi se provela navedena mjera u skladu s nacionalnim i međunarodnim smjernicama (uključujući dobru praksu) u održivom upravljanju vodama i planiranju vodnih putova. Sve aktivnosti u sklopu ove mjere potrebno je uskladiti s aktualnim i očekivanim budućim trendovima razvoja sektora te tržišnim trendovima. Isto tako kroz stratešku studiju propisane su i mjere zaštite kao što je: "Na rijeci Kupi uzvodno od Siska, na rijeci Uni, na rijeci Savi uzvodno od Siska te na rijeci Dravi uzvodno od Osijeka infrastrukturni zahvati za potrebe razvoja riječnog turizma kojima je svrha osiguranje pristupa u plovnom smislu ne smiju uključivati strukturne promjene obala i korita rijeka većih razmjera, turističke brodice treba prilagoditi postojećim uvjetima plovnosti, a radove na održavanju plovnog puta treba svesti na nužne radove za održavanje sigurnosti plovidbe" U skladu s navedenim Strateška studija (Tablica 2.2.-3) dopunjena je sljedećim: Strategija ima za cilj provedbu redovnog održavanja plovnosti i modernizaciju plovnih putova i osiguravanje plovnosti rijeka u skladu s propisanim minimalnim uvjetima koje moraju zadovoljavati međunarodni plovni putovi. Za sve dionice potrebno je izraditi analize kojima bi se utvrdio opseg i vrsta radova kojima bi se provela navedena mjera u skladu s nacionalnim i međunarodnim smjernicama (uključujući dobru praksu) u održivom upravljanju vodama i planiranju vodnih putova. Sve aktivnosti u sklopu ove mjere potrebno je uskladiti s aktualnim i očekivanim budućim trendovima razvoja sektora te tržišnim trendovima. Samim tim, po provedenim analizama bit će potrebno uskladiti prostorni plan OBŽ s novim utvrđenim potrebama. 3. Mišljenje, prijedlog/primjedba: Tablica 2.2-3 (Odnos Strategije razvitka riječnog prometa s prostornim planovima Prostorni plan Virovitičko podravske županije (Službeno glasilo Virovitičko-podravske županije br. 7a/00., 1/04., 5/07., 1/10., 2/12., 4/12., 2/13., 3/13. i 11/18) „Pristanište Kapinci, kao i sva pristaništa planirana u PPUO nalaze se na području Regionalnog parka Mura-Drava i moraju se razvijati i oblikovati tako da se što manje naruši krajobraz. (V. IiD).“): Ovo pristanište, kao i mnoga druga koja se planiraju na rijeci Dravi (poput pristaništa u Općini Gola, Koprivničko-križevačka županija) uopće ne odgovaraju realnim potrebama te izrazito narušavaju krajobrazne karakteristike, negativno utječu na prirodne karakteristike područja. Ovakve mjere u prostornim planovima također je potrebno preformulirati. Odgovor: Mišljenje se djelomično prihvaća > Strategija kroz mjeru M 5.1.1. Izgradnja i unaprjeđenje infrastrukture riječnog turizma stavlja naglasak na unaprjeđenje infrastrukture postojećih pristaništa te skelski prijevoz u turističke svrhe. Kroz mjeru M.8.2.1 - Izgradnja luka i pristaništa predviđa se izgradnja putničkih i komunalnih pristaništa, a točnu vrstu, lokaciju i broj pristaništa potrebno je odrediti i na temelju analize prometnog sustava i analize prometne potražnje te uvažavajući geografske karakteristike prostora. Isto tako kroz stratešku studiju propisane su i mjere zaštite kao što je: "Na rijeci Kupi uzvodno od Siska, na rijeci Uni, na rijeci Savi uzvodno od Siska te na rijeci Dravi uzvodno od Osijeka infrastrukturni zahvati za potrebe razvoja riječnog turizma kojima je svrha osiguranje pristupa u plovnom smislu ne smiju uključivati strukturne promjene obala i korita rijeka većih razmjera, turističke brodice treba prilagoditi postojećim uvjetima plovnosti, a radove na održavanju plovnog puta treba svesti na nužne radove za održavanje sigurnosti plovidbe" U skladu s navedenim Strateška studija (Tablica 2.2.-3) dopunjena je sljedećim: Strategija naglašava razvoj skelskog prijevoza u turističke svrhe, dok je vrstu, lokaciju i broj luka i pristaništa potrebno odrediti i na temelju analize prometnog sustava i analize prometne potražnje te uvažavajući geografske karakteristike prostora. Samim tim, po provedenim analizama bit će potrebno uskladiti prostorni plan VPŽ s novim utvrđenim potrebama uvažavajući i propisane mjere zaštite okoliša i ublažavanja utjecaja na područja ekološke mreže.
2 Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek 2 Pregled sadržaja i glavnih ciljeva izrade Strategije i odnosa s drugim odgovarajućim strategijama, planovima i programima, 2.2 Odnos Strategije s drugim odgovarajućim strategijama, planovima i programima Održavanje plovnog puta uzvodno od Osijeka je nepotrebno, neisplativo i neodrživo. Neophodno je napraviti analizu isplativosti i potreba za plovnošću III klase. Za koji transport, robu, teret i potrebe??? Uzvodno od Osijeka ne postoji niti jedna aktivna riječna luka kao niti potreba za transportom. Jedini riječni promet koji je aktivan je rekreativno turističkog tipa, poput ribiča, izletnika malim plovilima te veslača kanuista i kajakaša. Neophodno je izbaciti potrebu za plovnošću III klase uzvodno od Osijeka. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Analiza komentara: Mišljenje, prijedlog/primjedba: Održavanje plovnog puta uzvodno od Osijeka je nepotrebno, neisplativo i neodrživo. Neophodno je napraviti analizu isplativosti i potreba za plovnošću III klase. Za koji transport, robu, teret i potrebe??? Uzvodno od Osijeka ne postoji niti jedna aktivna riječna luka kao niti potreba za transportom. Jedini riječni promet koji je aktivan je rekreativno turističkog tipa, poput ribiča, izletnika malim plovilima te veslača kanuista i kajakaša. Neophodno je izbaciti potrebu za plovnošću III klase uzvodno od Osijeka. Odgovor: Mišljenje se djelomično prihvaća > Potrebno je napomenuti kako je prema Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14, 118/18) klasa rijeke Drave definirana: (1) Međunarodni vodni putovi u Republici Hrvatskoj su: – vodni put rijeke Drave od rkm 0+000 do rkm 70+000, (2) Međudržavni vodni put u Republici Hrvatskoj je: – vodni put rijeke Drave od rkm 70+000 do rkm 198+600 (v. Pravilnik o razvrstavanju i otvaranju vodnih putova na unutarnjim vodama (NN 77/11, 66/14 i 81/15)). Strategija ima za cilj kroz mjeru M -8.4.2 - Modernizacija plovnih putova i osiguravanje plovnosti rijeka u skladu s propisanim minimalnim klasama plovnosti za međunarodne plovne putove osigurati plovnost rijeka u skladu s propisanim minimalnim uvjetima koje moraju zadovoljavati međunarodni plovni putovi. Za sve dionice potrebno je izraditi analize kojima bi se utvrdio opseg i vrsta radova kojima bi se provela navedena mjera u skladu s nacionalnim i međunarodnim smjernicama (uključujući dobru praksu) u održivom upravljanju vodama i planiranju vodnih putova. Sve aktivnosti u sklopu ove mjere potrebno je uskladiti s aktualnim i očekivanim budućim trendovima razvoja sektora te tržišnim trendovima. Isto tako kroz stratešku studiju propisane su i mjere zaštite kao što je: "Na rijeci Kupi uzvodno od Siska, na rijeci Uni, na rijeci Savi uzvodno od Siska te na rijeci Dravi uzvodno od Osijeka infrastrukturni zahvati za potrebe razvoja riječnog turizma kojima je svrha osiguranje pristupa u plovnom smislu ne smiju uključivati strukturne promjene obala i korita rijeka većih razmjera, turističke brodice treba prilagoditi postojećim uvjetima plovnosti, a radove na održavanju plovnog puta treba svesti na nužne radove za održavanje sigurnosti plovidbe" U skladu s navedenim Strateška studija (Tablica 2.2.-3) dopunjena je sljedećim: Strategija ima za cilj provedbu redovnog održavanja plovnosti i modernizaciju plovnih putova i osiguravanje plovnosti rijeka u skladu s propisanim minimalnim uvjetima koje moraju zadovoljavati međunarodni plovni putovi. Za sve dionice potrebno je izraditi analize kojima bi se utvrdio opseg i vrsta radova kojima bi se provela navedena mjera u skladu s nacionalnim i međunarodnim smjernicama (uključujući dobru praksu) u održivom upravljanju vodama i planiranju vodnih putova. Sve aktivnosti u sklopu ove mjere potrebno je uskladiti s aktualnim i očekivanim budućim trendovima razvoja sektora te tržišnim trendovima. Samim tim, po provedenim analizama bit će potrebno uskladiti prostorni plan OBŽ s novim utvrđenim potrebama.
3 WWF Adria 6. Vjerojatno značajni utjecaji na okoliš, 6.6. Bioraznolikost i zaštićena područja M- 8.4.2: Holistički se pristup nekoliko puta spominje u SPUO. No, u svim se mjerama izostavlja uključivanje drugih sektora koji imaju interes na području plovnih rijeka i u području u njihovoj blizini, lokalnih zajednica, a osobito nevladinih udruga, ali i drugih. Bez ranog i transparentnog uključivanja SVIH dionika holistički pristup je u potpunosti neostvariv. Prihvaćen Mišljenje, prijedlog/primjedba: 6. Vjerojatno značajni utjecaji na okoliš, 6.6. Bioraznolikost i zaštićena područja M- 8.4.2: Holistički se pristup nekoliko puta spominje u SPUO. No, u svim se mjerama izostavlja uključivanje drugih sektora koji imaju interes na području plovnih rijeka i u području u njihovoj blizini, lokalnih zajednica, a osobito nevladinih udruga, ali i drugih. Bez ranog i transparentnog uključivanja SVIH dionika holistički pristup je u potpunosti neostvariv. Odgovor: Mišljenje se prihvaća > Mjere zaštite okoliša i ublažavanja utjecaja dopunjene su prema ovoj primjedbi.