Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ulysse Nardin PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE, Članak 3. S obzirom na to koje bi usluge trebali pružati digitalno inovacijski centri, predlažemo da se definicija dopuni na sljedeći način: 2.1. DIGITALNI INOVACIJSKI CENTRI - pružaju podršku poduzetnicima u procesu digitalizacije poslovanja, digitalne transformacije i razvoju digitalnih vještina, posreduju između pružatelja usluga u području novih tehnologija i korisnika te mogu pružati uslugu testiranja prije investiranja i/ili pružati podršku za pristup financijskim sredstvima“. Nije prihvaćen Predložena definicija u Nacrtu prijedloga zakona ne priječi digitalne inovacijske centre da, ukoliko mogu i smatraju primjerenim, pružaju usluge testiranja prije investiranja i/ili pružaju podršku za pristup financijskim sredstvima.
2 HOK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE, Članak 3. Predlažemo u članku 4. dodati novu točku 9. koja glasi: „9. HVATSKA OBRTNIČKA KOMORA S JEDINSTVENIM SUSTAVOM ORGANIZIRANOSTI OBRTA – samostalna stručno-poslovna organizacija obrtnika, osnovana kao pravna osoba i uređena Zakonom o obrtu koji propisuje oblike organiziranosti obrta kao jedinstveni sustav čiji su zadaci promicanje, usklađivanje i zastupanje zajedničkih interesa obrtništva te predstavljanje obrtnika pred državnim i drugim tijelima u zemlji inozemstvu, odnosno provedba programa usmjerenih na razvoj obrtništva i poduzetništva.“. Obrazloženje: Ukazujemo na činjenicu da Hrvatska obrtnička komora nije uvrštena ni u važeći Zakon kao dio poduzetničke infrastrukture, niti se ovim izmjenama predlaže njeno uvrštavanje iako u cijelosti ispunjava uvjete za poduzetničke potporne institucije utvrđene Zakonom te već provodi aktivnosti koje odgovaraju njihovim zadaćama kako su utvrđene ovim Zakonom. Hrvatska obrtnička komora je stručno poslovna organizacija obrtnika osnovana Zakonom o obrtu radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtnika koja provodi programe usmjerene na razvoj obrtništva odnosno poduzetništva. Jedinstveni komorski sustav Hrvatske obrtničke komore više od 25 godina kontinuirano i neposredno pruža besplatne usluge obrtnicima i drugim malim poduzetnicima provodeći zadaće iz članka 79. Zakona o obrtu u području obrazovanja, zatim prava, gospodarstva, financiranja i tehnike te sudjeluje u kreiranju državne i regionalnih politika, osobito u području obrtništva i malog gospodarstva. Ostvarujući svoju zakonsku zadaću stručne i edukativne pomoći za pokretanje poduzetničkih pothvata i poduzeća u obrtništvu te njihov brz i održiv razvoj, jedinstveni sustav Hrvatske obrtničke komore sudjeluje u operativnoj provedbi mjera za razvoj i poticanje poduzetništva od lokalne do nacionalne razine. Stoga je sustav Hrvatske obrtničke komore potrebno i formalno uvrstiti u sustav poduzetničke infrastrukture kao poduzetničku potpornu instituciju. Uvrštavanjem jedinstvenog sustava Hrvatske obrtničke komore u sustav poduzetničke infrastrukture omogućilo bi se pristup i korištenje europskih sredstava te time osiguralo pružanje članstvu kvalitetnijih usluga. Nije prihvaćen Hrvatska obrtnička komora (dalje HOK) je pravna osoba osnovana Zakonom o obrtu (Narodne novine, br. 143/13, 127/19 i 41/20) radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva, a iz odredbi Zakona proizlazi da je položaj HOK-a unutar gospodarskog sustava RH uvelike različit od položaja ostalih poduzetničkih potpornih institucija u RH te se stoga ne može smatrati poduzetničkom potpornom institucijom u smislu ovog Zakona. Organiziranost komorskog sustava obrtništva uključuje HOK (nacionalna razina), područne obrtničke komore (područna / regionalna razina) i udruženja obrtnika (lokalna razina) te se sve navedeno za HOK odgovarajuće odnosi i na područne obrtničke komore te udruženja obrtnika. HOK kao samostalna stručno-poslovna organizacija promiče i zastupa interese svojih članica. HOK obavlja i određene javne ovlasti, a akti koje izdaje u izvršavanju javnih ovlasti su javne isprave. Članstvo u HOK-u je obvezno za obrtnike koji obavljaju obrt na području RH i stječe se samim upisom u Obrtni registar, a u HOK se mogu učlaniti i fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe koje iskažu interes za članstvom. Sredstva potrebna za rad HOK-a osiguravaju se iz obveznog doprinosa koji plaćaju svi članovi, prihoda od obavljanja javnih ovlasti, naknada za usluge i drugih izvora.
3 Obrtnička komora Koprivničko - križevačke županije PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE, Članak 3. U članku 4. u točki 1. iza podtočke 1.3. dodaje se podtočka 1.4. koja glasi: 1.4. HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA i PODRUČNE OBRTNIČKE KOMORE - osnovane temeljem odredbi Zakona o obrtu. Obrazloženje: Hrvatska obrtnička komora i područne obrtničke komore pružaju besplatne usluge obrtnicima, ali i drugim malim poduzetnicima. Sudjeluju u kreiranju državne i regionalnih politika. Posebno je važno da se kompenziraju negativni efekti smanjenja financijskih prihoda zbog smanjenog komorskog doprinosa. Na ovaj način bi se omogućio pristup europskim sredstvima, odnosno podigla kvaliteta usluge Komore, a i dalje bi bila besplatna. Isto tako na ovaj način bi se ispunile i one zadaće koje je Hrvatski Sabor naložio svojim Zaključkom od 4.ožujka 2021. godine. Znači, smanjio bi se komorski doprinos s ciljem rasterećenja obrtnika, a unaprijedio bi se rad Hrvatske obrtničke komore i područnih komora. Nije prihvaćen Hrvatska obrtnička komora (dalje HOK) je pravna osoba osnovana Zakonom o obrtu (Narodne novine, br. 143/13, 127/19 i 41/20) radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva, a iz odredbi Zakona proizlazi da je položaj HOK-a unutar gospodarskog sustava RH uvelike različit od položaja ostalih poduzetničkih potpornih institucija u RH te se stoga ne može smatrati poduzetničkom potpornom institucijom u smislu ovog Zakona. Organiziranost komorskog sustava obrtništva uključuje HOK (nacionalna razina), područne obrtničke komore (područna / regionalna razina) i udruženja obrtnika (lokalna razina) te se sve navedeno za HOK odgovarajuće odnosi i na područne obrtničke komore te udruženja obrtnika. HOK kao samostalna stručno-poslovna organizacija promiče i zastupa interese svojih članica. HOK obavlja i određene javne ovlasti, a akti koje izdaje u izvršavanju javnih ovlasti su javne isprave. Članstvo u HOK-u je obvezno za obrtnike koji obavljaju obrt na području RH i stječe se samim upisom u Obrtni registar, a u HOK se mogu učlaniti i fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe koje iskažu interes za članstvom. Sredstva potrebna za rad HOK-a osiguravaju se iz obveznog doprinosa koji plaćaju svi članovi, prihoda od obavljanja javnih ovlasti, naknada za usluge i drugih izvora.
4 HOK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE, Članak 4. Stavak 5. članka 5. predlažemo da izmijenjen glasi: „(5) Poduzetničke potporne institucije Republike Hrvatske osnivaju se zakonom koji donosi Hrvatski sabor, a drugi osnivač poduzetničke potporne institucije donosi odluku o osnivanju, odnosno osnivački akt poduzetničke potporne institucije koji sadrži podatke o kategoriji poduzetničke potporne institucije sukladno članku 4. ovoga Zakona, sjedištu, poslovnom i/ili radnom prostoru, obvezu donošenja i provođenja godišnjeg plana rada usmjerenog na provedbu programa razvoja poduzetništva i na operativno pružanje podrške poduzetnicima na nekomercijalnoj osnovi te obvezu izvješćivanja o provedbi godišnjeg plana rada.“. Obrazloženje: Vezano na prijedlog dopune članka 4. Zakona na način da se Hrvatska obrtnička komora i jedinstveni sustav organiziranosti obrta uvrsti u sustav poduzetničke infrastrukture kao jedan od oblika poduzetničkih potpornih institucija, potrebno je na odgovarajući način izmijeniti i stavak 5. članaka 5. kako bi se odredbe članka 4. i 5. Zakona uskladile zbog činjenice da je Hrvatska obrtnička komora osnovana Zakonom o obrtu. Nije prihvaćen S obzirom da nije prihvaćen prijedlog da se HOK uvrsti u Zakon kao potkategorija poduzetničkih potpornih institucija, suvišno je u Zakonu korigirati predloženu odredbu koja se odnosi na odluke o osnivanju odnosno osnivačke akte poduzetničkih potpornih institucija.
5 Obrtnička komora Koprivničko - križevačke županije PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE, Članak 4. U članku 5. stavak 5. mijenja se i glasi: "(5) Zakon ili Odluku o osnivanju, odnosno osnivački akt poduzetničke potporne institucije donosi Hrvatski Sabor ili osnivač poduzetničke potporne institucije, a sadrži podatke o kategoriji poduzetničke potporne institucije sukladno članku 4. ovog Zakona, sjedištu, poslovnom i/ili radnom prostoru, obvezu donošenja i provođenja godišnjeg plana rada usmjerenog na provedbu programa razvoja poduzetništva i na operativno pružanje podrške poduzetnicima na nekomercijalnoj osnovi te obvezu izvješćivanja o provedbi godišnjeg plana rada." Obrazloženje: Smatramo da u skladu s Prijedlogom da se u potporne institucije uvrste Hrvatska obrtnička komora i područne obrtničke komore treba uvrstiti mogućnost da potporna institucija može biti osnovana temeljem zakona, a u Zakonu o obrtu su propisani uvjeti traženi ovim stavkom. Nije prihvaćen S obzirom da nije prihvaćen prijedlog da se HOK i područne obrtničke komore uvrste u Zakon kao potkategorije poduzetničkih potpornih institucija, suvišno je u Zakonu korigirati predloženu odredbu koja se odnosi na odluke o osnivanju odnosno osnivačke akte poduzetničkih potpornih institucija.