Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin  , 3.POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA Točka 3. Rok za provedbu prihvatljivih aktivnosti Predlaže se da rok za provedbu prihvatljivih aktivnosti bude 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju ili da rok za provedbu specifičnih aktivnosti (dalje u opisu) 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju. Obrazloženje: 1. Aktivnost uzimanja uzoraka i pakiranje životinjskog genetskog materijala (sjemena, jajnih stanica i zametaka) kroz ovu mjeru provode se kroz 2 koraka. Prvi korak je kupnja rasplodnih jedinki ili dodijeljivanje naknade vlasniku životinje za ustupanje jedinke za uzimanje reprodukcijskog materijala. Tek nakon provedbe ovog koraka može se pristupiti drugom koraku aktivnosti – uzimanje uzoraka sjemena. Ovaj drugi korak obuhvaća transport životinje, karantenu uz obavljanje potrebnih dijagnostičkih pretraga, analiza zdravstvene ispravnosti i kakvoće sjemena i onda izuzimanje sjemena. Kod izuzimanja jajnih stanica potzrebno je, uz karantenu, provesti i pripremu plotkinja izazivanjem superovulacijom, da bi se provelo ispiranje jajnih stanica, odnosno u slučaju embrija ispiranje i skladištenje embrija. Samo drugi korak operativno (bez administrativnih i natječajnih postupaka) traje minimalno 60 dana. Proces se dodatno usložnjava u slučajevima da izabrane životinje nesukladno reagiraju na dijagnostičke postupke ili im je kvaliteta reproduktivnog materijala neodgovarajuća za ostvarivanje cilja poboljšanja i održavanja ugrožene populacije izvorne pasmine. 2. Gradnja i opremanje objekata za manipulaciju i skladištenje bioloških i genetskog materijala, osim opsežnih aktivnosti u provedbi natječaja, krije u sebi i ovisnost o izvođaču radova – građevinskom subjektu i trenutno često njihovoj preopterećenosti poslom. Ono što je bitnije, kao kod svih građevinskih radova postoje objektivne situacije koje se nisu mogle predvidjeti projektom, te je potrebno pristupiti izmjeni projekta, ali i upravnim postupcima izmjena dozvola koje imaju svoju propisanu duljinu trajanja. Ti nepredviđeni troškovi nisu prihvatljivi, ali utječu na dužinu trajanja ukupnog građevinsko0g zahvata. Također, u slučaju potrebe dobivanja uporabne dozvole, takav postupka po sebi predstavlja novi upravni postupak na čiji tijek i trajanje investitor/podnositelj zahtjeva za potporu ne može utjecati. 3. Sakupljanje biološkog i genetskog materijala kod domaćih životinja radi obavljanja genetske tipizacije ili/i za pohranu treća je aktivnost koju ovakvo ograničenje otežava, a ponekad i onemogućuje. Naime, s obzirom da je za sakupljanje biološkog i genetsko materijala domaćih životinja potrebno imati suglasnost vlasnika (životinje su privatno vlasništvo). Vlasnici su, velikom većinom, suglasni da se biološki i genetski materijal s njihovih životinja uzima istovremeno s provedbom propisanih i nužnih zahvata na životinjama (označavanja životinja, dijagnostički postupci, procjena i licenciranje, ). Navedeni se postupci provode tijekom cijele godine sukladno odredbama i rokovima Zakona o veterinarstvu i Zakona o uzgoju domaćih životinja i podzakonskim aktima nisu usklađeni s vremenskim razdobljima ovog natječaja. Stoga bi sakupljanje i biološkog i genetskog materijala trebalo omogućiti tijekom cijele godine (12 mjeseci od sklapanja ugovora o financiranju). Aktivnosti na njihovim životinjama van opisanih aktivnosti vlasnici životinja smatraju nepotrebnim uznemiravanjem životinja (naročito u izvornih pasmina čestom pašnom držanju životinja) i nepotrebnim trošenjem vremena samih vlasnika. Nije prihvaćen Prihvatljive su aktivnosti odobrene od nadležnog tijela Ministarstva poljoprivrede u Godišnjem planu rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske za kalendarsku godinu za koju se traži potpora.
2 Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka 3.POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA, 3.1. Obveze korisnika u postupku provedbe projekta Točka 1. u Prilogu 1 ovog Natječaja točka 23. Korisnik nije započeo s aktivnostima za koje traži sufinanciranje prije podnošenja Zahtjeva za potporu. SSUUHH tijekom cijele godine provodi Uzgojni program i pritom prikuplja biološke uzorke dlake. Rasplodnim pastusima na prvom odabiru koji se odvija u proljeće prije pripusne sezone, drugi odabir i revizija tijekom odabira, rasplodnim kobilama u trenutku označavanje ždrebeta transponderom i rasplodnom pomlatku u trenutku označavanja ždrebeta transponderom koje se odvija kontinuirano tijekom cijele godine najviše u periodu proljeće-ljeto. Uzgojno područje hrvatskog hladnokrvnjaka je cijelo područje RH, imamo 1193 uzgajivača i 8058 grla nemoguće je u tako kratkom periodu (nakon podnošenja Zahtjeva za potporu) odraditi prikupljanje biološkog uzorka dlake prema Godišnjem planu. S obzirom da je tek nedavno objavljeno e –Savjetovanje vezano za Natječaj i dok još prođe vrijeme objave natječaja i predavanja Zahtjeva za provedbu Godišnjeg plana ostati će oko tri mjeseca. Molimo Vas da nam omogućite u Natječaju da se biološki uzorci dlake mogu prikupljati tijekom cijele godine (ne od datuma podnošenja zahtjeva za potporu) i prema Godišnjem planu predati u Banku gena domaćih životinja Republike Hrvatske te poslati na testiranja porijekla i roditeljstva životinja na molekularnoj razini (DNK) . Nije prihvaćen Navedeno nije prihvatljivo u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013.o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005. Naime, u navedenom članku propisano je da rashodi ne smiju nastati prije podnošenja zahtjeva za potporu osim općih troškova određenih u članku 45. stavku 2. točki (c) (poput troškova usluga arhitekata i inženjera te troškova konzultacija, troškova vezanih uz savjetovanje o okolišnog i gospodarskoj održivosti, uključujući troškove studija izvedivosti).
3 AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin 3.POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA, 2.2.Uvjeti prihvatljivosti troškova/aktivnosti u postupku provedbe projekta Točka i. provedba na području Republike Hrvatske Nejasna je odredba. Naime, na primjer, odgovarajuću uslugu genetske tipizacije na molekularnoj razini (osim usluge testiranja porijekla i roditeljstva na molekularnoj razini) nije moguće provesti na području Republike Hrvatske. Za izuzimanja reproduktivnog materijala od ovaca, koza, kopitara u RH postoji infrastruktura i znanje, ali ne postoji ponuđač koji tu uslugu organizirano i registrirano pruža (Potencijalno Veterinarski fakultet Sveuč.u Zgb, ovisno o mišljenju Uprave za veterinarstvo). U nekim slučajevima, u HR postoji samo jedan ponuđač određene opreme/usluge, te se time dolazi u koliziju s postupcima opisanim u poglavlju 2.11.2. ovog natječaja. Točka j Na točku j vezan je komentar kao i za 3. Postupak provedbe projekta točka 3. Primljeno na znanje Oprema i usluge mogu se nabavljati iz drugih zemalja, navedena odredba u konkretnom slučaju znači da se jedinke na kojima se rade genetske tipizacije nalaze na području Republike Hrvatske.
4 Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka 3.POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA, 2.2.Uvjeti prihvatljivosti troškova/aktivnosti u postupku provedbe projekta Točka 2. slovo j. troškovi moraju nastati nakon podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne kasnije od 31. prosinca 2021. godine. SSUUHH tijekom cijele godine provodi Uzgojni program i pritom prikuplja biološke uzorke dlake. Rasplodnim pastusima na prvom odabiru koji se odvija u proljeće prije pripusne sezone, drugi odabir i revizija tijekom odabira, rasplodnim kobilama u trenutku označavanje ždrebeta transponderom i rasplodnom pomlatku u trenutku označavanja ždrebeta transponderom koje se odvija kontinuirano tijekom cijele godine najviše u periodu proljeće-ljeto. Uzgojno područje hrvatskog hladnokrvnjaka je cijelo područje RH, imamo 1193 uzgajivača i 8058 grla nemoguće je u tako kratkom periodu (nakon podnošenja Zahtjeva za potporu) odraditi prikupljanje biološkog uzorka dlake prema Godišnjem planu. S obzirom da je tek nedavno objavljeno e –Savjetovanje vezano za Natječaj i dok još prođe vrijeme objave natječaja i predavanja Zahtjeva za provedbu Godišnjeg plan ostati će oko tri mjeseca. Molimo Vas da nam omogućite u Natječaju da se biološki uzorci dlake mogu prikupljati tijekom cijele godine (ne od datuma podnošenja zahtjeva za potporu) i prema Godišnjem planu predati u Banku gena domaćih životinja Republike Hrvatske te poslati na testiranja porijekla i roditeljstva životinja na molekularnoj razini (DNK) . Nije prihvaćen Navedeno nije prihvatljivo u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013.o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005. Naime, u navedenom članku propisano je da rashodi ne smiju nastati prije podnošenja zahtjeva za potporu osim općih troškova određenih u članku 45. stavku 2. točki (c) (poput troškova usluga arhitekata i inženjera te troškova konzultacija, troškova vezanih uz savjetovanje o okolišnog i gospodarskoj održivosti, uključujući troškove studija izvedivosti).