Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o ključnim elementima Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 REGEA  , UVOD Načelni komentar na strukturu objavljenog Nacrta ključnih elemenata: Poštovani, Smatramo da Nacrt ključnih elemenata poziva svakako mora sadržavati transparentan i jasan sustav bodovanja te popis dokumentacije potrebne za prijavu projekta na poziv. Molimo vas da ovom Pozivu dodate sustav bodovanja prijava te popis obvezne dokumentacije u sklopu prijave. Primljeno na znanje Sustav bodovanja bit će objavljen kao sastavni dio Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije”, jednako kao i odgovarajući popis relevantne dokumentacije potrebne za prijavu.
2 Luka Predragović  , CILJEVI POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA Poštovani, U drugom pasusu pod naslovom "Ciljevi poziva...." nije jasno zašto piše da instalirani kapaciteti za proizvodnju solarne energije moraju biti povezani na elektroenergetsku mrežu? To znači da projekti za korištenje energije Sunčevog zračenja u proizvodnom procesu, koji su nezavisni od elektroenergetske mreže nebi se mogli javiti na natječaj. Primjer: Proizvodnja vodika putem OIE Sunca i skladištenje vodika od interes je EU i Hrvatske. Rezultira smanjenjem CO2, a i zemlje koje učestvuju u financiranju imaju interes (na pr. Lichtenstein koji uvozi svu energiju). Možda jedan manji dio kapaciteta za skladištenje bi koristio elektroenergetsku mrežu. Formulacija u Pozivu koja bi to omogućila znatno bi smanjila nepotrebne investicijske troškove i doprinjelo primjeni novih tehnologija u korištenju OIE i smanjenju CO2. Nije prihvaćen Samo projekti s priključkom na elektroenergetsku mrežu smatraju se prihvatljivima u okviru ovog Poziva, točnije projekti koji izgradnjom fotonaponske elektrane idu na stjecanje statusa krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom prema Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. Cilj projekta je iz ograničenih novčanih resursa dobiti najveću moguću proizvodnju električne energije iz energije sunca i ostvariti maksimalne uštede u emisijama CO2 zbog čega su postavljeni navedeni uvjeti Poziva.
3 Mario Vašak (institucija: FER)  , POKAZATELJI PROVEDBE Prema pokazateljima provedbe proizlazi da projektna shema potiče samo čistu instalaciju fotonaposnkih sustava i provedbu radionica o tome. Smatram da bi se puno bolji učinak projektne sheme mogao ostvariti ako bi se u sklopu projektne sheme dozvoljavalo/poticalo da se razviju i provjere određena sklopovska ili programska rješenja specijalizirana za podneblje RH te pravne i tehničke propise na snazi u RH. Ona bi dugoročno dala puno veći replikacijski učinak od isključivo instalacija i radionica o provedenim instalacijama. Stoga predlažem da se u pokazatelje provedbe doda sklopovska ili programska rješenja koja pospješuju instalaciju fotonaponskih sustava u Republici Hrvatskoj, tj. omogućuju bolje planiranje ili bolji rad integriranog fotonaponskog sustava u odnosu na sadašnju situaciju. Nije prihvaćen U okviru Poziva raspisan je sustav bodovanja dostavljenih prijava koji potiče i preferira efikasna rješenja te će prijava koja ima implementiranu neku od spomenutih sklopovskih ili programskih rješenja biti adekvatno ocijenjena. Radionice imaju cilj osvijestiti širu javnost o važnosti i pozitivnom utjecaju korištenja Sunca kao obnovljivog izvora energije. Namjera je primjerom potaknuti na intezivnije korištenje obnovljive energije Sunca u neposrednoj potrošnji kako bi se dostigao prosjek EU.
4 REGEA  , POKAZATELJI PROVEDBE Poštovani, Molimo pojašnjenja: 1. Kako prijavitelj pridonosi ili može pridonijeti Programskom pokazatelju „Broj provedenih pilot projekata“ (Neposredni rezultat 2.2)? Odnosi li se isto na provedbu projekta koji se prijavljuje te se samo prikazuje vrijednost „1“ kao doprinos pokazatelju? Dali ovo podrazumijeva da u sklopu prijave prijavitelji moraju planirati i pilot projekte? Napominjemo citat iza ove tablice „Svaki projekt (i odgovarajući rezultati) mora pridonijeti postizanju Programskih pokazatelja, a taj doprinos treba biti jasno opisan, demonstriran i provjerljiv (mjerljiv brojevima ili postocima) u prijavnom obrascu.“ Sukladno navodu iz ovog Poziva, ovim se može zaključiti da sve prijave moraju pridonijeti svim pokazateljima iz predmetne tablice (npr. I pilot projekti i radionice, studijska putovanja i dr.) 2. Molimo detaljnije pojašnjenje drugog pokazatelja Bilateralnog ishoda 1- Broj projekata koji uključuju suradnju s donatorskim projektnim partnerom? Odnosi li se isto na prethodnu suradnju nevezanu za projekt koji se prijavljuje? Primljeno na znanje 1. Pokazatelj neposrednog rezultata 2.1 "Broj provedenih pilot projekata" ne odnosi se na jedan cjelokupni projekt koji se prijavljuje. Pilot projekt odgovara jednoj postavljenoj fotonaponskoj elektrani kojih u okviru provedbe prijavljenog cjeklokupnog projekta može biti i više od jedne. Npr., ukoliko prijavitelj u okviru provedbe projekta predviđa postavljanje jedne fotonaponske elektrane ciljana vrijednost pokazatelja bit će 1, za dvije fotonaponske elektrane u okviru jednog prijavljenog projekta bit će 2, itd. Navedeno će biti jasnije raspisano u dokumentaciji Poziva. 2. Pokazatelj bilateralnog neposrednog rezultata 1 "Broj projekata koji uključuju suradnju s donatorskim projektnim partnerom" ne odnosi se na prethodne oblike suradnje koja je nevezana uz projekt koji se prijavljuje u okviru ovog Poziva. Navedeni pokazatelj isključivo je vezan uz projekt koji se prijavljuje u okviru ovog Poziva, a doprinos pokazatelju iskazuje se jedino u slučaju postojanja planirane suradnje s donatorskim partnerom.
5 JASMINKA LAMZA FINANCIRANJE , Stope bespovratnih sredstava i sufinanciranje Poštovani , zašto su Mikro poduzetnici kao kategorija poduzetnika izostavljeni iz ovog poziva ( do 9 zaposlenih ) ? Prihvaćen Mikro poduzetnici su predviđeni kao prihvaljivi prijavitelji i projektni partneri te će isto biti izrijekom navedeno u objavljenom Pozivu.
6 REGEA FINANCIRANJE , Stope bespovratnih sredstava i sufinanciranje Poštovani, Smatramo da je potrebno promijeniti naziv poglavlja iz „Stope bespovratnih sredstava za neprofitne organizacije“ u „Stope bespovratnih sredstava za javne ustanove i neprofitne organizacije“ Primljeno na znanje Naziv poglavlja iz „Stope bespovratnih sredstava za neprofitne organizacije“ bit će korigiran i glasit će „Stopa bespovratnih sredstava za subjekte koji se ne bave gospodarskim djelatnostima".
7 REGEA FINANCIRANJE , Stope bespovratnih sredstava i sufinanciranje Poštovani, Molimo pojašnjenje rečenice „Prijavitelji ne bi trebali očekivati maksimalne stope bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva.„ Znači li navedeno da se u ovisnosti o broju prijava sa jednakim brojem bodova istima jednako umanjuje postotak sufinanciranja? Primljeno na znanje Predmetna rečenica sugerira kako se prijaviteljima i partnerima neće dodijeliti maksimalne stope bespovratnih sredstava predviđene odgovarajućom Regulativom nego kako je definirano ovim Pozivom, međutim to ne znači da se u slučaju postojanja određenog broja prijava s jednakim brojem bodova istima jednako umanjuje postotak sufinanciranja.
8 REGEA FINANCIRANJE , Stope bespovratnih sredstava i sufinanciranje Poštovani, Potrebno je detaljnije obrazložiti obvezu izrade studije zaštite okoliša. Da li je potrebno izrađivati istu ukoliko se radi o krovnoj instalaciji fotonaponskih panela? Da li je u tim slučajevima dovoljno priložiti mišljenje MINGOR-a da provedba takovih projekata nema negativan utjecaj na okoliš? Primljeno na znanje Izrada Elaborata utjecaja na okoliš i Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš potrebna je jedino u slučaju izgradnje planirane elektrane na tlu (ne i ako se radi o instalaciji elektrane na krovnim površinama).
9 REGEA KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJA I PARTNERA , Prihvatljivi prijavitelji i projektni partneri Poštovani, 1. Iz opisa Donatorskih partnerskih projekata i Partnerskih projekata nije razvidno što isti odnosi podrazumijevaju. U svrhu boljeg razumijevanja mišljenja smo da jedan i drugi odnos moraju sadržavati (fiktivne) primjere sa navedenim ulogama nositelja projekata i subjekata iz države donatora ILI pravne osobe (projektnog partnera) iz Hrvatske. 2. Kod definicije Partnerskih projekata da li je moguće da JLS bude nositelj projekta izgradnje sunčanih elektrana na više zgrada- recimo ustanova/škola- te da te iste ustanove budu partneri na projektu? Primljeno na znanje 1. Hvala vam na prijedlogu, razmotrit ćemo prilikom finalizacije dokumentacije Poziva. 2. JLS smije biti prijavitelj projekta koji može sadržavati izgradnju sunčanih elektrana na više zgrada, npr. ustanova ili škola čiji je ta JLS vlasnik ili osnivač, ali te institucije u okviru iste JLS ne mogu se smatrati partnerima na projektu. Prihvatljiv partner na projektu npr. smije biti druga JLS iz Hrvatske i njene institucije ili npr. JLS iz zemlje donatora.
10 REGEA KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJA I PARTNERA , Broj prijava Poštovani, Da li je moguće da JRLS bude prijavitelj projekta na predmetni poziv, a da projekt podrazumijeva izgradnju sunčanih elektrana na više zgrada u vlasništvu/osnivačkom odnosu sa JRLS? Primljeno na znanje JLRS je prihvatljiv prijavitelj na predmetnom Pozivu, a projekt smije podrazumijevati izgradnju sunčanih elektrana na više zgrada u vlasništvu/osnivačkom odnosu s JLRS pritom poštujući sva pravila Poziva.
11 REGEA KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA , Prihvatljivo područje projekta Poštovani, Molimo detaljnije obrazloženje aktivnosti bilateralne suradnje? Može li projekt uključivati i izvođenje radova u donatorskoj zemlji? Da li aktivnosti bilateralne suradnje na lokaciji donatorske zemlje uključuju samo radionice, studijska putovanja i sl. ili podrazumijevaju i ulaganja u sunčane elektrane u donatorskoj zemlji čiji se trošak sufinancira ovim Pozivom? Primljeno na znanje Izvođenje radova, odnosno ulaganja u sunčane elektrane u donatorskoj zemlji nije prihvatljiva aktivnost u okviru ovog Poziva. Aktivnosti bilateralne suradnje koje se mogu provoditi na teritoriju država donatora moraju biti vezane za aktivnosti upravljanja i administriranja projekta te promocije i povećanja vidljivosti povezanih s ostvarenjem neposrednog rezultata 2.2 ovog Poziva.
12 Obnovljivi izvori energije Hrvatske  , PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI Predlažemo dopunu teksta koji se odnosi na poglavlje „Prihvatljive aktivnosti“ i to u dijelu "Napomena", na način da tekst glasi: "Instalirani kapaciteti za proizvodnju solarne energije moraju biti povezani na elektroenergetsku mrežu a proizvedena energija namijenjena uporabi od strane prijavitelja ili energetske zajednice. Osim proizvodnje energije, prijavitelji se također mogu prijaviti za financiranje kapaciteta skladištenja ako je dodana vrijednost skladišnih kapaciteta jasno opravdana i kvantificirana u prijavi." OBRAZLOŽENJE: Radi poticanja novih modela integracije obnovljivih izvora energije i uključenja šire zajednice u energetsku tranziciju, predlažemo uključivanje mogućnosti plasiranje energije na razini energetskih zajednica. Na taj način će se maksimizirati tehnološka i ekonomska koristit iz sunčanih elektrana. Primjer; Ukoliko su škola, sportska dvorana i vrtić priključene na istu transformatorsku stanicu, formirane energetske zajednice omogućile bi razmjenu energije unutar zajednice bez potrebe gradnje tri zasebne sunčane elektrane. Primljeno na znanje Prijedlog će biti usvojen ako do trenutka objave Poziva budu doneseni zakonski i podzakonski provedbeni akti koji uređuju područje energetskih zajednica.
13 Mario Vašak (institucija: FER)  , PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI Vezano uz napomenu da je proizvedena energija namijenjena uporabi od strane prijavitelja -- treba detaljnije pojasniti o čemu se radi -- znači li to: 1. da se sva proizvedena energija mora potrošiti na strani prijavitelja bez ikakve isporuke u mrežu evidentirane na obračunskom brojilu (tj. srednja snaga na brojilu unutar obračunskog intervala od 15 minuta nikada ne smije biti negativna), ili 2. da mjesečna neto bilanca preuzete i predane energije treba biti takva da je preuzeta energija iz mreže veća od predane energije u mrežu, ili 3. da tu energiju prijavitelj može 'upotrijebiti' (referenciram se na termin 'uporaba od strane prijavitelja') kako želi, uključivo i predati u mrežu, ili nešto drugo. Nije prihvaćen Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji definira krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom - krajnji kupac električne energije na čiju je instalaciju priključeno proizvodno postrojenje za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije ili visokoučinkovite kogeneracije kojom se podmiruju potrebe krajnjeg kupca i s mogućnošću isporuke viška proizvedene električne energije u prijenosnu ili distribucijsku mrežu.
14 REGEA PRIHVATLJIVI TROŠKOVI, Prihvatljivi izravni troškovi Poštovani, Molimo vas jasno pojašnjenje prihvatljivosti (dopunu liste Prihvatljivih izravnih troškova) sljedećih troškova: 1. Trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (idejno rješenje, zahtjev za elektroenergetskom suglasnosti, glavni projekt) 2. Trošak izrade Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu (ukoliko je primjenjivo) 3. Trošak priključenja sunčane elektrane na elektroenergetsku mrežu 4. Trošak stručnog nadzora nad izvođenjem radova 5. Trošak koordinatora 1 i 2 (ukoliko je primjenjivo) 6. Trošak probnog rada sunčane elektrane (ukoliko je primjenjivo) 7. Trošak statičkog ojačanja krovne konstrukcije u svrhu osiguravanja uvjeta za prihvat konstrukcije s fotonaponskim modulima Primljeno na znanje Hvala vam na prijedlogu, isti ćemo razmotriti prilikom finalizacije dokumentacije Poziva.
15 REGEA  , NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI Poštovani, Iz ovog Nacrta ključnih elemenata poziva nije vidljivo poglavlje „Prihvatljiva oprema“ te je nemoguće znati koji su troškovi na kraju prihvatljivi, a koji nisu. Molimo vas dopunu ovog Poziva sa kategorijom (listom) Prihvatljive opreme ili brisanje ovog pojma iz navoda. Primljeno na znanje Hvala vam na prijedlogu, isti ćemo razmotriti prilikom finalizacije dokumentacije Poziva.
16 REGEA  , OKVIRNI KALENDAR AKTIVNOSTI Poštovani, Molimo pojašnjenje roka za podnošenje projektnog prijedloga „Najviše tri (3) mjeseca od objave Poziva“- znači li navedeno da Poziv može biti zatvoren i prije tri mjeseca odnosno do isteka sredstava? Naime, ukoliko se prijave budu bodovale te na temelju bodovanja donosila odluka o dodjeli financijske pomoći, rok za podnošenje prijave morao bi biti jednoznačno definiran (datumom i vremenom). Primljeno na znanje Datum zatvaranja, odnosno krajnji rok za zaprimanje projektnih prijedloga bit će jasno definiran u dokumentaciji Poziva. To znači da se Poziv neće zatvarati prije isteka zadanog roka.